Αυγουστίνος ΚαντιώτηςMHNYMATA

date Νοέ 27th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ποιοι προδωσαν την Κύπρο το ’74

Υπόμνημα στην Εισαγγελία (διαχρονικοί οι μηχανισμοί)

 Yπόμνημα του δικηγόρου Γεωργίου Αλφαντάκη

«Ενώπιον πάσης αρμοδίας Αρχής

Εξώδικος αναγγελία αξιοποίνων πράξεων του κ. Γεωργίου Αλφαντάκη, δικηγόρου Αθηνών, υπερασπιστού κατηγορουμένων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων συνεπεία των τελευταίων καταμηνύσεων και διώξεων αυτών, συμφώνως τω άρθρω 40 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας

Προς: Τον αξιότιμον κ. Προϊστάμενον της Εισαγγελίας Πλημμ/κων Αθηνών

Κατ’ εντολήν πελατών μου, ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών, κατηγορουμένων και συκοφαντουμένων εσχάτως εν χορώ, εκ διαφόρων κατευθύνσεων και συνεπεία της αδυναμίας αυτών όπως προβώ εις νέας δημοσίας δηλώσεις, αναγγέλλω Υμίν τα κάτωθι:

1) Εις προγενεστέρας δηλώσεις μου, δημοσιευθείσας μόνον από μίαν πρωϊνήν εφημερίδα των Αθηνών «Ελεύθερος Κόσμος» της 27/10 αφορώσας το Κυπριακόν θέμα, εζήτησα από την Κυβέρνησιν να είπη την αλήθειαν εις τον ελληνικόν λαόν δια την μαρτυρικήν Κύπρον.
Εζήτησα επίσης να απομακρύνη πάραυτα τους εν ενεργεία εισέτι ανωτάτους αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι κατά το δεκαήμερον από 15 έως 23 Ιουλίου 1974 επρόδωσαν την Κύπρον, κατά την έννοιαν του άρθρου 26 εδάφ. β του στρατιωτικού Ποινικού Κώδικος, γινόμενοι περαιτέρω υπαίτιοι, ως κατωτέρω θέλει καταδειχθή και άλλων στρατιωτικών αδικημάτων.
 2) Παρήλθεν έκτοτε εν δεκαήμερον και ουδέν ηκούσθη εις απάντησιν των δηλώσεων αυτών, τόσον από επισήμου Κυβερνητικής πλευράς όσον και από πλευράς των ευκρινώς διαφαινομένων τότε ως καταγγελλομένων.
Επιθυμούν καταδήλως την συσκότισιν περί το Κυπριακόν και την παραπλάνησιν του ελληνικού λαού.
3) Υπεσχέθην τότε, ότι θα επανέλθω με πλήρως αποκαλυπτικά στοιχεία εάν δεν ετύγχανον προσοχής. Εδέχθην ανωνύμους απειλάς και πιέσεις ν’ απόσχω πάσης περαιτέρω συνεχείας. Μου εδημιούργησαν την συναίσθησιν κινδύνου, και δι’ αυτό θεωρώ πλέον ιεράν μου υποχρέωσιν ν’ αποκαλύψω τα όσα δύνανται αυτήν την στιγμήν να λεχθούν. Και ειδικώτερον:
4) Μετά την ενέργειαν κατά του Μακαρίου, ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Γρηγόριος Μπονάνος, προειδοποιήθη και ενημερώθη αρκούντως δια την επικειμένην τουρκικήν εισβολήν και δη:
α) Δι’ επανειλημμένων αποκαλυπτικών σημάτων, του βοηθού στρατιωτικού ακολούθου της Ελληνικής Πρεσβείας του Λονδίνου (από 15 έως 19 Ιουλίου) ταγματάρχου Αθανασίου Περδίκη.
β) Υπό του Έλληνος ταξιάρχου Σωτηριάδου, υπηρετούντος εις το Αρχηγείον του ΝΑΤΟ Σμύρνης, όστις ενημερώθη υπό του Αμερικανού στρατηγού – διοικητού των Δυνάμεων ΝΑΤΟ Νοτίου Ευρώπης, περί της πραγματοποιήσεως τουρκικής εισβολής εις Κύπρον, εντός 48 ωρών, με την εντολήν όπως ενημερώση τον Έλληνα αρχηγόν των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο ταξίαρχος Σωτηριάδης, έσπευσεν εις την Ελλάδα και ενημέρωσε την 18.7.74 τον κ. Μπονάνον.
γ) Υπό του ΓΕΕΦ Κύπρου, όπερ από του παρελθόντος έτους είχεν ενημερωθή λεπτομερειακώς από Βρεττανόν ανώτατον αξιωματικόν περί του τουρκικού σχεδίου εισβολής, όπερ και πράγματι εφηρμόσθη υπό των εισβολέων τελικώς.
δ) Υπό της Ναυτικής Διοικήσεως Κύπρου από της 10ης νυκτερινής της 19ης Ιουλίου ’74 ήτις δια του διοικητού αυτής αντιπλοιάρχου Γ. Παπαγιάννη, ειδοποίησε τον κ. Μπονάνον περί κατευθύνσεως της τουρκικής αρμάδος προς τας ακτάς της Κυρηνείας.
ε) Από το ΓΕΕΦ και την Ναυτικήν Διοίκησιν Κύπρου τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της 20.7.1974 με την πολεμικήν κραυγήν «ευρίσκονται εις απόστασιν 20 μιλίων, πλησιάζουν 15… 10… 5… μίλια…».
5) Παρά ταύτα το Αρχηγείον Ενόπλων Δυνάμεων, ηγνόησε την προειδοποίησιν και δεν ενίσχυσε την Κυπριακήν Εθνοφρουράν κατά το πενθήμερον 15 έως 20 Ιουλίου και εδέχθη την αντικατάστασιν 700 εμπείρων ανδρών της ΕΛΔΥΚ από 18 έως 19 Ιουλίου 1974, υπό απείρων κληρωτών αγνοούντων και τας τοπικάς κυπριακάς συνθήκας.
6) Οι αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων και Αρχηγείου Στρατού κ.κ. Μπονάνος και Γαλατσάνος όταν πέραν των άνω προενημερώσεων ειδοποιήθησαν την πρωΐαν της 20.7.1974 παρά του ΓΕΕΦ ότι ρίπτονται Τούρκοι αλεξιπτωτισταί και ενώ προηγουμένως η τουρκική αεροπορία είχε βομβαρδίσει αγρίως το στρατόπεδον της ΕΛΔΥΚ, δεν διέταξαν τας ελληνικάς κυπριακάς δυνάμεις να αρχίσουν το πυρ. Δεν διέταξαν πυρ, μέχρι της 8:50 πρωϊνής της 20.7.1974.
Την 8:50 ως άνω πρωϊνήν, ο μόνος αφιχθείς εις την αίθουσαν επιχειρήσεων του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων αντισυνταγματάρχης Λούκουτος, προσωπικώς είπε τηλεφωνικώς εις τον διοικητήν του ΓΕΕΦ ταξίαρχον Γεωργίτσην «κτυπάτε δι’ όλων των μέσων». Έτσι κατώρθωσαν να προγεφυρωθούν ένιοι μονάδες των ριφθέντων Τούρκων αλεξιπτωτιστών.
7) Επίσης, ιδία πρωτοβουλία των ελληνο-κυπριακών μονάδων Κυρηνείας επλήγη το πρώτον κύμα της τουρκικής αποβάσεως, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να έχουν 2.000 – 3.000 νεκρούς και τραυματίας.
8) Η Κυβέρνησις και η Επανάστασις της 25.11.1973 απεφάσισαν και διέταξαν γενικήν επιστράτευσιν την 20.7.1974, ήτις ήρξατο εφαρμοζομένη από της 9ης πρωϊνής ώρας. Αυτήν απήτουν αι περιστάσεις και τα στρατιωτικά δεδομένα. Ο στρατηγός Μπονάνος μετά των επιτελών του, την 11ην πρωϊνήν της αυτής ημέρας(20.7.1974) ανεκάλεσε την γενικήν επιστράτευσιν, δι’ άλλους λόγους.
9) Την 21.7.1974, ημέραν Κυριακήν, συνήλθε υπό την Προεδρίαν του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Γκιζίκη το Συμβούλιον Εθνικής Ασφαλείας της χώρας· η ηγεσία του έθνους κατά τας στιγμάς εκείνας. Συμμετέσχον οι κ.κ. Γκιζίκης, Ανδρουτσόπουλος, Μπονάνος, Γαλατσάνος, Αραπάκης, Παπανικολάου και ο ταξίαρχος τότε Δημήτριος Ιωαννίδης. Ενημερώθησαν:
α) Υπό του αρχηγού Ναυτικού, αντιναυάρχου Αραπάκη ειπόντος: «Ευρίσκομαι προ των ακτών της Κυρηνείας με δύουποβρύχια (τσέπης Γερμανικά) εξωπλισμένα δια 14 τορπιλλών – πυραύλων έκαστον. Έχω τα 11 τουρκικά πλοία της αποβάσεως εις τα περισκόπια και τα σκόπευτρα. Λογικώς και μαθηματικώς δεν δύναται να εκφύγηουδέν τουρκικόν πλοίον. (Κυβερνήται των υποβρυχίων γνωστοί πλωτάρχαι του Πολεμικού Ναυτικού.) Έχω λάβει πρόνοιαν και δια τον υπόλοιπον τουρκικόν στόλον.»
β) Υπό του αρχηγού Αεροπορίας κ. Παπανικολάου ειπόντος: «Τα Φάντομς ευρισκονται εις την Κρήτην και φέρουν βόμβας – πυραύλους εκ των οποίων δεν δύνανται να γλυτώσουν τα τουρκικά πλοία.»
Δύο λεπτομέρειαι:
Οι Τούρκοι δεν είχον μέσα ανασχέσεως ούτε των δύο υποβρυχίων ούτε των ελληνικών Φάντομς διότι:
1) Τα εν λόγω υποβρύχια, πλέοντα εις βάθος 200 μέτρων και με 21 – 22 μίλια ωριαίως υπό την επιφάνειαν της θαλάσσης – κοινόν μυστικόν – δεν δύνανται να επισημανθούν υπό των τουρκικών αντιτορπιλλικών – καταστροφέων διότι τα ηχοληπτικά όργανα αυτών μετά την ταχύτητα των 18 μιλίων δεν λειτουργούν.
2) Οι Τούρκοι εστερούντο Φάντομς και ουδέν έτερον μέσον ανασχέσεως των ελληνικών Φάντομς διέθετον.
γ) Υπό του αρχηγού Στρατού κ. Γαλατσάνου ειπόντος: «εις τον Έβρο είμεθα έτοιμοι δια βολάς πυροβολικού. Η άμυνα αυτού είναι πλήρως και μαθηματικώς εξησφαλισμένη. Οι Τούρκοι δεν δύνανται να περάσουν.»
10) Απόφασις και διαταγή της ηγεσίας του έθνους:
«Κύριε Αραπάκη, την πρωΐαν της Δευτέρας 22.7.1974 ότε θέλει αρχίσει η κυρία απόβασις των Τούρκων, βυθίσατε τα προ του λιμένος Κυρηνείας ευρισκόμενα εις συγκέντρωσιν, τουρκικά αποβατικά και λοιπά σκάφη του εχθρού.
Κύριε Παπανικολάου, κατά την αυτήν ώραν αποστείλατε εξ(6) Φάντομς από Κρήτην εις Κυρήνειαν (διάρκεια πτήσεως Κρήτη – Κύπρος 9 ) και πλήξατε τα τουρκικά σκάφη.
Κύριε Γαλατσάνε, αρχίσατε βολάς πυροβολικού εις Έβρον δι’ αντιπερισπασμόν.
Όχι άλλη επιθετική ενέργεια κατά του τουρκικού εδάφους.
Κύριε Μπονάνε, εποπτεύσατε την εκτέλεσιν των διαταγών».
11) Μετά ταύτα ελύθη η συνεδρίασις της ηγεσίας του έθνους χωρίς ουδεμία διαταγή να αλλάξη.
12) Την πρωΐαν της Δευτέρας 22.7.1974:
α) Ο κ. Αραπάκης διέταξε προσωπικώς τα δύο υποβρύχια να επιστρέψουν εκ Κύπρου καταλειπόντα τον εχθρόν ελεύθερον και ανενόχλητον να πραγματοποιήση την στρατιωτικώς αστείαν απόβασίν του.
β) Ο κ. Παπανικολάου εσταμάτησε τα 6 Φάντομς εις την Κρήτην, με αποτέλεσμα αι ελληνο – κυπριακαί δυνάμεις να σφυροκοπώνται ανελέητα υπό της απαιδεύτου τουρκικής αεροπορίας και λοιπά, λέγων απευθυνόμενος και προς κατωτέρους αξιωματικούς: «πως να στείλω Φάντομς, οι Βούλγαροι είναι έτοιμοι να μας επιτεθούν, έχουν συγκεντρωθή εις τα σύνορα, θα πάθωμε συμφορά.» Ενώ τούτο ήτο απολύτως ανακριβές.
γ) Ο κ. Γαλατσάνος δεν επέτρεψε τας βολάς πυροβολικού.
δ) Ο κ. Μπονάνος συνετόνισε τας ενεργείας των τριών αρχηγών των Επιτελείων του δια να προληφθή η πλήρης και δια τωνελληνικών θυσιών καταστροφή των τουρκικών δυνάμεων εισβολής.
13) Μερικαί λεπτομέρειαι:
α) Ο ελληνικός στρατός ουδέποτε ήτο καλύτερον ωπλισμένος μέχρι της 20.7.1974.
β) Πολεμοφόδια και υλικά υπήρχαν άφθονα παρά τας επειγούσας από εχθρικάς δια την χώραν πηγάς, αντιθέτους πληροφορίας.
γ) Οι Τούρκοι είχον αεροναυμαχήσει μεταξύ των και: 1) Είχον καταβυθίσει εν αντιτορπιλλικόν, 2) είχον αχρηστεύσει έτερα δύο, 3) τα πλησσόμενα αντιτορπιλλικά είχον καταρρίψει δύο ιδικά των αεροσκάφη.
δ) Το ελληνικόν πυροβολικόν – όχι επάκτιον – είχεν αχρηστεύσει έτερα δύο τουρκικά αντιτορπιλλικά εις την Κυρήνειαν.
14) Ο Αμερικανός Υφυπουργός κ. Σίσκο, τον οποίον ηρνούντο να δεχθούν πλέον – 20.7.74 και εντεύθεν – οι κ.κ. Γκιζίκης και Ανδρουτσόπουλος, ως επιτηρητήν των Τουρκο – αμερικανών, συνηντάτο την 21.7.74, μετά την ως άνω σύσκεψιν της ηγεσίας του έθνους, τουλάχιστον μετά των κ.κ. Μπονάνου και Αραπάκη.
Εις το γραφείον του κ. Μπονάνου – άγνωστον ποίος τον επήγεν – ηκούσθη να λέγη: «σταματήστε τον στόλον και τηναεροπορίαν σας και σας υπόσχομαι να υποχρεώσωμε τους Τούρκους να επιστρέψουν εις την Τουρκίαν».
15) Ο αντιστράτηγος Λάμπρος Σταθόπουλος, διοικητής της Κ.Υ.Π. τότε, ανέφερεν εις την ηγεσίαν, ότι είχε την πληροφορίαν ότι υπήρχεν συγκέντρωσις βουλγαρικού στρατού εις τα ελληνο – βουλγαρικά σύνορα και αεροσκαφών τύπου ΜΙΓΚ. Οι επιτελείς του στρατηγού κ. Γαλατσάνου υποψιασθέντος δολίαν προέλευσιν της πληροφορίας ηρώτησαν σχετικώς τα αρμόδια κλιμάκια της Κ.Υ.Π. τα οποία την διέψευδον. Επεκοινώνησαν με τα 2α γραφεία των ταγμάτων της ελληνο – βουλγαρικής μεθορίου και ταύτα όχι μόνον διέψευσαν την πληροφορίαν του κ. Σταθοπούλου, αλλά είπον ότι οι Βούλγαροι είχον αραιώσει εσχάτως τας μεθοριακάς φρουράς.
Ο κ. Σταθόπουλος την πληροφορίαν είχε από αγγλο – αμερικανικάς πηγάς.
16)Ο αντιστράτηγος Αγαμέμνων Γράτσιος, διοικητής Α.Σ.Δ.Ε.Ν. τότε, συνέδραμε με τους κ.κ. Σταθόπουλον και Παπανικολάου εις το θέμα των Βουλγάρων, λέγων ενώπιον αξιωματικών κατά την 21ην, 22αν Ιουλίου: «Οι Βούλγαροι θα μας πάρουν την Θεσσαλονίκη. Ο στρατός μας δεν αντέχει. Οι επίστρατοι είναι διαλυμένοι και δεν έχουν ηθικόν.» Ότε και ηρωτήθη υπό ταγματαρχών του Γεν. Επιτελείου, πως δύναται να λέγη τοιαύτας ανακριβείας όταν έχη και ο ίδιος επιστράτους εις την Α.Σ.Δ.Ε.Ν., ενώ πάντα ταύτα ήσαν ανακριβή. Θα αναμείνω, ελπίζω όχι πάλιν επί ματαίω και εκ νέου κυβερνητικήν ενέργειαν δια την επιβεβαίωσιν των ανωτέρω, δια την απόδοσιν του δικαίου και εξύψωσιν των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδος.

Επειδή λαβών γνώσιν των ανωτέρω εξ ων προκύπτει η διάπραξις των περιγραφομένων κακουργημάτων, υπόχρεως καθίσταμαι κατά Νόμον και δη κατ’ άρθρον 40 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας ν’ αναγγείλω ταύτα προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Επειδή τ’ ανωτέρω δέον προς τούτοις να τεθώσιν πρωτίστως υπ’ όψιν του αξιοτίμου προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, Αντεισαγγελέως Εφετών κ. Φαφούτη, αρμοδίου κατά νόμον προς δίωξιν πάσης αξιοποίνου πράξεως. Τούτο δε έστω και εάν τα προκύπτοντα αδικήματα διώκονται παρά των Στρατιωτικών Δικαστικών αρχών, αίτινες δέον να λάβωσι γνώσιν προδήλως παρ’ αυτού.

Γνωστοποιώ τα ανωτέρω υπό την επιφύλαξιν παντός εν γένει δικαιώματός μου ως Έλληνος πολίτου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσαν προς τον αξιότιμον κ. προϊστάμενον της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών των Αθηνών προς γνώσιν του και δια την διενέργειαν των νομίμων.

Εν Αθήναις τη 8η Νοεμβρίου 1974

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

᾿Αριθμ. Πρωτ. 1425                                      ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 3ῃ Δεκεμβρίου 2012

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν    Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  Νο 112

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

Π ρ ό ς

Τούς Πανοσιολ. καί Αἰδεσ. ᾿Εφημερίους, Προέδρους Ἐκκλ. Συμβουλίων Ἱ. Ναῶν τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως

*   *   *

᾿Αγαπητοί Πατέρες καί ᾿Αδελφοί,

Παρακαλοῦμεν ὅπως ἀνακοινώσητε εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς 9 Δεκεμβρίου ἐ.ἔ. πρό τῆς Ἀπολύσεως τήν κάτωθι Ἀνακοίνωσιν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἐν τῇ ποιμαντικῇ ἡμῶν προσπαθείᾳ ὅπως εὐαισθητοποιήσωμεν πάντας, γονεῖς, κοινωνίαν, πολιτικόν σύστημα, ἐκπαιδευτικήν κοινότητα μεταφέρομεν ἐναγωνίως τάς ὑπευθύνους καί ἐξόχως σοβαράς δηλώσεις διά τῶν ὁποίων κατηγγέλθη εἰς τήν Ἐπιτροπήν Κοινωνικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Κοινοβουλίου ἀπό τήν Μονάδα Ἀπεξαρτήσεως Τοξικομανῶν τοῦ Ψυχιατρικοῦ Νοσοκομείου Ἀθηνῶν (18 ΑΝΩ κ. Κατερίνα Μάτσα) δηλώσεις πού ἐπεβεβαίωσεν ἡ ἐπιστημονική ὑπεύθυνος τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Τεκμηριώσεως καί Πληροφορήσεως διά τά Ναρκωτικά κ. Μανίνα Τερζίδου, διά τήν ἐμφάνισιν μιᾶς νέας τρομακτικῆς ἐμβελείας καί δράσεως ναρκωτικῆς καί διεγερτικῆς οὐσίας ἡ ὁποία εἶναι πολύ ἰσχυροτέρα τῆς ἡρωΐνης κατά 10 φοράς, ὀνομάζεται Σίσα καί πωλεῖται εἰς εὐτελιστικήν τιμήν.

Τό νέον συνθετικόν αὐτό ναρκωτικόν διαλύει τόν ὁργανισμόν εἰς πολύ σύντομον χρόνον, προκαλεῖ τρομακτικήν ὑπερδιέγερσι καί μανίαν παραβατικότητος, δημιουργεῖ ψευδαισθήσεις, ἰσχυράν ἐπιθετικότητα καί τρομακτικήν νευρικότητα. Ἀποτελεῖται ἀπό κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη μέ προσμίξεις διεγερτικῶν καί τοξικῶν οὐσιῶν ὅπως οἰνοπνεύματος, χλωρίνης, ἀκόμη καί ὑγρῶν ἀπό μπαταρίες αὐτοκινήτων.

Κατηγγέλθη δυστυχῶς τό τρομακτικόν ὅτι ἔφηβοι 14 καί 15 ἐτῶν κάμνουν χρήσιν αὐτοῦ τοῦ ὑπεράγαν ἐθιστικοῦ ναρκωτικοῦ τό ὁποῖον προκαλεῖ σοβαροτάτας παρενεργείας εἰς τούς ὀργανισμούς των προκαλοῦν σοβαροτάτας βλάβας εἰς ζωτικά ὄργανα τοῦ σώματος. Ἡ λέξις «Σίσα» (Shisha) προέρχεται ἀπό τήν Περσικήν λέξιν Shishe (Σίσε) πού σημαίνει ὕαλος καί ἀποτελεῖ τόν κοινόν ὅρον διά τό σύστημα εἰσπνοῆς καπνοῦ πού ἐπικρατεῖ εἰς τάς Ἀραβικάς χώρας.

Μεταφέρομεν τούς συγκλονιστικούς λόγους τῆς κ. Κατερίνας Μάτσα «Ναί τό Σίσα εἶναι τό ἀντίστοιχο «πάκο» τῆς Ἀργεντινῆς ὅταν ξεκίνησε ἐκεῖ ἡ οἰκονομική κρίσις, ναρκωτικό πού ἐξόντωσε μία ὁλόκληρη γενεά ἀνθρώπων καί τό Σίσα εἶναι φθηνό… καί βγῆκε στήν ἀγορά γιά νά ὀφεληθοῦν καί οἱ ἔμποροι καί οἱ πολιτικοί. Γιά τήν νεολαία πού δέν ἔχει κανένα παρόν καί μέλλον καί ἔχει μεγάλη ὀργή γιά τήν κατάσταση καί πρέπει νά μήν ἐκφρασθεῖ πολιτικά καί συλλογικά… Εἴμαστε σέ μία ἐποχή πού οἱ ζωές χιλιάδων παιδιῶν κινδυνεύουν».

 Ἀναφέροντες ὅλα τά ἀνωτέρω μετά πολλῆς φρίκης ἑνώνομεν τήν ποιμαντικήν ἡμῶν ἀγωνίαν μέ τήν ἰσχυράν φωνήν τῶν ἐπιστημόνων καί καλοῦμεν εἰς εὐαισθητοποίησιν πάντας ἐπαναλαμβάνοντες τήν φοβεράν ρῆσιν τοῦ Ντοστογιέφκυ ὅτι: «χωρίς Θεόν ὅλα ἐπιτρέπονται» καί ὅτι ἡ κατακρήμνισις τῶν ἀξιῶν τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ἡ ἀπεμπόλισις καί καταδολίευσις τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας του καί ἡ αὐτοκαταστροφική μανία μέ τήν δημιουργία ψευδεπιγράφων καί φαντασιακῶν καταστάσεων ἠδονισμοῦ εἶναι τό ἀπότοκον καί τό ἀποτέλεσμα τῆς ἀθεϊστικῆς καί μηδενιστικῆς προπαγάνδας. Ὅθεν στεντορείᾳ φωνῇ παρακαλοῦμεν νά ὁδηγηθῆ ὑπευθύνως ἡ νέα γενεά εἰς τόν Σωτῆρα καί Λυτρωτήν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν πού ἀποτελεῖ τήν μόνην ὑπαρκτήν ἐγγύησιν ἐλευθερίας καί ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ἐπιγνώσεως τοῦ πολυσημάντου καί μοναδικοῦ χαρακτῆρος του ἐντός τοῦ σύμπαντος κόσμου.

                                                        

   Μετ᾿ εὐχῶν

       Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

       + ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

_____

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.