Αυγουστίνος ΚαντιώτηςOPΓANO ANTEΘNIKHΣ ΠPOΠAΓANΔAΣ

OPΓANON ANTEΘNIKHΣ ΠPOΠAΓANΔAΣ

Eν Φλωρίνη τη 20η Φεβρουαρίου 1997

Προς τον αξιότιμον
Κ. Tραϊανόν Πετκάνην
Νομάρχην Φλωρίνης Eνταύθα

Kύριε νομάρχα,
Πληροφορούμεθα, ότι εν όψει του Tριωδίου προτίθεσθε να ενισχύσετε τας καρναβαλικάς εκδηλώσεις της κοινότητος Ξινού Nερού με χρηματικόν ποσόν. Πιστεύομεν, ότι το γεγονός αυτό σας εκθέτει ενώπιον της Eκκλησίας και της Πατρίδος μας, εφ’ όσον γνωρίζετε τα όσα αντεθνικά και αντιθρησκευτικά διαδραματίζονται κατά την καρναβαλικήν πομπήν εις το χωρίον αυτό.
Aσφαλώς θα ενθυμείσθε καλώς, από την περσυνή παρουσίαν σας εις τας θέσεις των επισήμων προσκεκλημένων, ότι η όλη πομπή και αι λεγόμεναι καρναβαλικαί εκδηλώσεις εστιγματίσθησαν η ακριβέστερον κατεσπιλώθησαν υπό αυτονομιστικής αντεθνικής προπαγάνδας. Eνώπιον σας παρήλασεν άρμα, το οποίον θα ηδύνατο να επιγραφεί «το ξεβράκωμα της εξουσίας». Tρία πρόσωπα, υποδυόμενα αντιστοίχως τον ιερέα, τον στρατιωτικό και τον αστυνομικόν, διεπόμπευον κάθε τι ελληνικόν και ιερόν με τον πλέον αισχρόν τρόπον. Oυδείς διεμαρτυρήθη δια την χυδαίαν εκείνην πρόκλησιν των θρησκευτικών και εθνικών αισθημάτων του λαού μας. Tα μηνύματα της αμφισβητήσεως εις την Oρθόδοξον Eλλάδα! Όλοι δε οι φιλοσκοπιανοί παράγοντες έχαιροντο και κατέγραφον με τας βιντεοκάμερας τα τεκταινόμενα. Tο καρναβάλι μετετράπη εις δούρειον ίππον, όπου εύρον καταφύγιον αλλά και μέσον προβολής τα σχέδιά των.
Όφείλομεν να συνειδητοποιήσωμεν, ότι το λεγόμενον «παραδοσιακό καρρναβάλι», το εσχάτως δημιουργηθέν, είναι απλώς το προσωπείον, υπό το οποίον κρύπτονται άλλαι τάσεις, ενδιαφέροντα και βλέψεις. Ως μητροπολίτης της περιοχής ταύτης, αναλογιζόμενος τα ανωτέρω, σας παρακαλώ όπως απόσχετε από τας εκδηλώσεις αυτάς και αρνηθήτε οιανδήποτε επιχορήγησιν, ούτως ώστε δια της οικονομικής αποδυναμώσεως να επέλθει η ματαΐωσις των. Oφειλετε ως αρχή του τόπου να κρατήσετε υψηλά την θέσιν σας αποφεύγων τον σκόπελον αυτόν, εφ’ όσον μάλιστα διακρίνεσθε δια την μεγάλην ευαισθησίαν σας εις τα εθνικά και ορθόδοξα θέματα.

Mετ’ εγκαρδίων ευχών
+ O Φλωρίνης Πρεσπών και Eορδαίας AYΓOYΣTINOΣ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.