Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠΡΟΞΕΝΟΣ ΟΛΕΘΡΟΥ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

date Σεπ 3rd, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981, σελ 20-21

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

θ) Πρόξενος ολέθρου

Κλειστε τις τηλεορασεις ιστΚαι τώρα ερχόμεθα να ομιλήσωμεν δια μεγαλυτέρας ακόμη συμφοράς, τας οποίας επιφέρει η τηλεόρασις με το περιεχόμενον της. Διότι τι είνε, ως επί το πλείστον, το περιεχόμενον της τηλεοράσεως; Ένας μετεκπαιδευόμενος διδάσκαλος, ο κ. Αναστάσιος Βολτής, είχε την υπομονήν να κάνη έρευναν ως προς την επίδρασιν της τηλεοράσεως επί της παιδικής ψυχής. Εις την έρευναν έλαβον μέρος 500 μαθηταί και μαθήτριαι της Ε΄ και της ΣΤ΄ τάξεως του Δημοτικού, ηλικίας 11-12 ετών. Τρομακτικαί ήσαν αι διαπιστώσεις. Από τα 500 παιδιά, εις τα οποία απηυθύνθησαν διάφορα ερωτήματα σχετικά με την τηλεόρασιν, ένα μόνον κοριτσάκι είπεν, ότι δεν βλέπει τηλεόρασιν. Τα άλλα δεν «ξεκολλούν» από την τηλεόρασιν! Παρακολουθούν 5-6 ώρας την ημέραν τηλεόρασιν, όλα σχεδόν τα προγράμματα, ιδία τα νυκτερινά. Εις τα προγράμματα, τα οποία παρακολουθούν, συμπεριλαμβάνονται· 1) φόνοι εκ προθέσεως, 2) φόνοι εξ αμελείας, 3) ληστείαι και φόνοι, 4) απόπειραι βιασμού, 5) απαγωγαί, 6) ανήθικοι επιθέσεις, 7) κλοπαί, 8) αυτοκτονίαι, 9) εκβιασμοί, και 10) ερωτικά δράματα. Αυτά τα προγράμματα κατά μεγάλην πλειονοψηφίαν παρακολουθούν οι μαθηταί και αι μαθήτριαι του Δημοτικού Σχολείου. Μόνον μία ελαχίστη μειονοψηφία (12-15 παιδιά) παρακολουθεί εκπαιδευτικάς εκπομπάς.

Εάν δε ληφθή υπʼ όψιν, ότι εις την ηλικίαν αυτήν επικρατεί ο μιμητισμός, και ότι το παιδί ό,τι ακούει και βλέπει, ακρίτως θέλει να το μιμηθή και να γίνη ο ήρωας των σκηνών, δύναται να φαντασθή κανείς πόσον φοβερά είνε τα αποτελέσματα των εκπομπών της τηλεοράσεως εις τας ψυχάς των παιδιών. Άπειροι είνε αι κακοήθεις πράξεις, εις τας οποίας προβαίνουν τα παιδιά υπό την επίδρασιν της τηλεοράσεως. Δεν έρχονται όλα εις το φως της δημοσιότητος. Καλύπτονται κάτω από τον πέπλον μυστικών οικογενειακών δραμάτων, τα οποία οι ταλαίπωροι γονείς δεν τολμούν νʼ αποκαλύψουν. Αλλά κάποτε έρχονται εις την επιφάνειαν μερικά από τα δράματα αυτά και συγκλονίζουν προς στιγμήν την κοινήν γνώμην.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.