Αυγουστίνος Καντιώτηςη) ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

date Αυγ 11th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», εκδοση 1981

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ σελ. 17-20

 

η) Βλαβερά η επίδρασις

«Κλειστε τις τηλεορασεις»Εις τας μαρτυρίας αυτάς και ημείς στηριζόμενοι, λέγομεν ότι η τηλεόρασις, ως λειτουργεί σήμερον, είνε μέγας διαφθορεύς της συγχρόνου κοινωνίας, η δε βλαβερά επίδρασις της είνε ανυπολόγιστος. Αναφέρομεν τας κυριωτέρας ζημίας που προκαλεί εις όλους, αλλʼ ιδιαιτέρως εις τας παιδικάς και νεανικάς ψυχάς, την μεγαλυτέραν πελατείαν των τηλεοράσεων.

Η τηλεόρασις τείνει να καταργήση τα παιγνίδια των μικρών. Τα παιδικά παιγνίδια, ως ομολογούν διάσημοι παιδαγωγοί, παίζουν σπουδαίον ρόλον εις την διανοητικήν και ηθικήν ακόμη ανάπτυξιν των παιδιών. Είνε δε εν ταυτώ και καθρέπτης του ψυχικού κόσμου, των κλίσεων και των ροπών των μικρών. Εις τα παιγνίδια φαίνονται αι κακαί ή καλαί ιδιότητες των παιδιών και ο παρακολουθών παιδαγωγός δύναται να συναγάγη ορθάς κρίσεις και συμπεράσματα περί των ατομικών διαφορών. Είπατε μας εις ποια παιγνίδια αρέσκεται ο μικρός, δια να σας είπωμεν ποιον θα είνε το επάγγελμα που θα εκλέξη και ποιον το μέλλον του. Εννοείται ότι εις τα παιγνίδια χρειάζεται ιδιάζουσα προσοχή. Αλλʼ εδώ δεν θέλομεν να ομιλήσωμεν περί της παιδαγωγικής αξίας, την οποίαν έχουν τα παιγνίδια και πως πρέπει αυτά να διεξάγωνται, αλλά θέλομεν να τονίσωμεν ότι κάτω από την ολεθρίαν επίδρασιν της τηλεοράσεως η φυσική επιθυμία να παίζη το παιδί και να ασκή τας σωματικάς και διανοητικάς του δυνάμεις ατονεί και εξαφανίζεται, διότι το παιδί προτιμά να κάθεται ώρας πολλάς ενώπιον της τηλεοράσεως και να μη θέλη να κινηθή καθόλου. Γίνεται έτσι μία ανενέργητος αδρανής μάζα.

Άλλοτε τα παιδιά ήσαν πρόθυμα να προσφέρουν εις την οικογένειαν μικροϋπηρεσίας. Εβοήθουν τον πατέρα και την μητέρα εντός του οίκου, αλλά και εκτός του οίκου εις διαφόρους μικροεργασίας των αγρών και εξετέλουν διάφορα θελήματα των γονέων των. Άλλοτε… Αλλά τώρα να είπης εις ένα παιδί και παρακολουθεί τηλεόρασιν να διακόψη και να εκτελέση κάποιο θέλημα; Δεν θα σε ακούση. Παραμένει προσηλωμένον εις την οθόνην και αδιαφορεί τελείως. Έτσι ο μικρός συνηθίζει εις την οκνηρίαν και όταν μεγαλώση θα ζη εις βάρος των άλλων και δεν θα αισθάνεται την ανάγκην να συντρέχη εις το κοινόν καλόν. Θα καταντήση ένας φιλήδονος άνθρωπος, ενδιαφερόμενος μόνον δια το πως θα ικανοποιή τας επιθυμίας του.

Αλλά η τηλεόρασις κατήργησεν ακόμη και τα βιβλία. Άλλοτε τα παιδιά ήνοιγον τα βιβλία και εμελέτων μέχρι μεσονυκτίου. Η ανάγνωσις ήτο διʼ αυτά μία από τας μεγαλυτέρας τέρψεις. Τώρα η τηλεόρασις με τας ζωηράς εικόνας της, αι οποίαι σπανίως έχουν διδακτικόν και ωφέλιμον περιεχόμενον, εκτοπίζει διαρκώς τα βιβλία, τα διδακτικά και επιστημονικά βιβλία, και τα παιδιά άνευ διαλειμμάτων, επί πολλάς ώρας ακούουν και βλέπουν τον κακοηθέστατον διδάσκαλον και καθηγητήν, δηλαδή την τηλεόρασιν. Κανείς διδάσκαλος και καθηγητής, οσονδήποτε και αν είνε παιδαγωγικός μορφωμένος και επαγωγός κατά την μετάδοσιν, δεν δύναται να κρατήση τα παιδιά προσηλωμένα τόσην ώραν όσην η τηλεόρασις. Βεβαίως, και αν η τηλεόρασις μετέδιδε διδακτικά και επιστημονικά θέματα, από τους 100 μικρούς τηλεθεατάς ούτε 3 θα ήσαν εκείνοι, οι οποίοι θα παρηκολούθουν τας δια της τηλεοράσεως παραδόσεις. Άρα εκείνο, το οποίον τους ελκύει προς την τηλεόρασιν, είνε η αμαρτωλή περιέργεια,η οποία ολονέν και εξερεθίζεται με τας φαντασμαγορικάς εικόνας της ανηθικότητος και του εγκλήματος.

Υπό την ναρκωτικήν επίδρασιν της τηλεοράσεως ούτε παιγνίδι, ούτε ανάγνωσις βιβλίων, ούτε μελέτη και αυτοσυγκέντρωσις, αλλʼ ούτε και διάλογος είνε δυνατόν να αναπτυχθή εντός της οικογενείας. Άλλοτε διαλέγοντο οι γονείς προς τα τέκνα και τα τέκνα προς τους γονείς και μέσα εις μίαν ατμόσφαιραν αγάπης και στοργής αι ψυχαί δια του λόγου ήρχοντο εις επαφήν, ελύοντο απορίαι, προελαμβάνοντο παρεξηγήσεις, και τα παιδιά και γλωσσικώς εξεπαιδεύοντο. Άλλοτε… Τώρα με την επιδρομήν της τηλεοράσεως ο διάλογος κατηργήθη. Μόλις αρχίσει η εκπομπή, όλοι σιωπούν. Υπάρχουν δε περιπτώσεις, που οι μικροί τηλεθεαταί εδημιούργησαν επεισόδια, διότι οι άλλοι, οι μεγαλύτεροι, ήθελον να συζητούν κατά την διάρκειαν της εκπομπής. – «Βουλώστε το!», ηκούσθη η φωνή του μικρού βαρβάρου. Δια να παρακολουθήση απερίσπατος την εκπομπήν, έπρεπεν οι γονείς του να σιωπήσουν! Υπό τοιαύτας συνθήκας οι οικογενειακοί δεσμοί διαλύονται η βαρβαρότης επικρατεί, και η οικία καταντά ξενοδοχείον ύπνου και φαγητού.

Αλλά και ο ύπνος των παιδιών δεν είνε πλέον ο ύπνος που εκοιμώντο τα παιδιά των προηγουμένων γενεών μέσα εις το ειρηνικό περιβάλλον της οικογενείας των. Τα παιδιά, που βλέπουν τας αγρίας σκηνάς, αίματα, νεκρούς και τραυματίας, την νύκτα βλέπουν εφιάλτας, και εκβάλλουν σπαρακτικάς φωνάς, ως να καταδιώκωνται από τους βαρβάρους.

Αλλά και η όρασις των παιδιών, που παρακολουθούν τας εκπομπάς της τηλεοράσεως, κατά τας παρατηρήσεις των επιστημόνων ιατρών υφίσταται βλάβην λόγω της ατάκτου ακτινοβολίας και της ταχύτητος των προβαλλομένων εικόνων. Εντός ολίγου η νέα γενεά θα γίνη διοπτροφόρος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.