Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣΟΝΙΑ ΥΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΑ ΕΔΑΦΗ

date Ιούλ 21st, 2014 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 «βδελυγμα ερημωσεως εστως εν τοπω αγιω»

Πατριαρχ. ΠαγκἩ Ἀντίχριστος Μασονία μὲ γιγαντιαῖα βήματα προχωρεῖ, κατακτᾶ νέα ἐδάφη, ὑποκρίνεται τὸν εὐσεβῆ, μία δὲ τοιαύτη πλέον Ἀδελφότης ὑπὸ μασόνον Πατριάρχην μόνον τὸ ἔνδοξον σχῆμα τῆς Ὀρθοδοξίας ἔχουσα, ἀλλὰ καὶ νοῦν μασονικόν, θὰ εἶνε ἡ ἐνσάρκωσις τῆς προδοσίας, «βδέλυγμα ἐρημώσεως ἑστὼς ἐν τόπω ἁγίω».

Ἄνδρες ἀδελφοί! Εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα ἡ Μασονία ἑτοιμάζεται νὰ δώση μάχην, νὰ καταγάγη τὸν θρίαμβον καὶ ἡμεῖς θὰ μείνωμεν ἀδιάφοροι; Καὶ ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ὡς Ἕλληνες πρέπει νὰ ἐνδιαφερθῶμεν, νὰ κινήσωμεν πάντα λίθον, νὰ καταβάλωμεν πᾶσαν προσπάθειαν, ἵνα μὴ μασόνος ἐκλεγῆ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων. Ὄχι! Εἶνε ἡ Μήτηρ Σιῶν, ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν, εἶνε ἡ πόλις ἡ ἱερὰ καὶ ἁγία, ἡ ὁποία πρέπει νὰ προκαλῆ τὸ ἐνδιαφέρον, τὴν συγκίνησιν, τὸ ρῖγος παντὸς Ὀρθοδόξου Ἕλληνος.

Πῶς νʼ ἀδιαφωρήσωμεν; Ὡς χριστιανοὶ δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ λησμονήσωμεν τὴν ἱστορίαν τῆς πόλεως. Νὰ δώσωμεν ταύτας ἀμυδρὰν τινα εἰκόνα; Ἐν τῆ πόλει ταύτη διεδραματίσθησαν τὰ μέγιστα ἐκεῖνα γεγονότα τῆς Καινῆς Διαθήκης, ποὺ προκαλοῦν τὰ θάμβη τῶν αἰώνων, ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων, καὶ διὰ τῶν ὁποίων γεγονότων ἡ ἀνθρωπότης ἐλυτρώθη ἐκ τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ θανάτου καὶ εἰσῆλθεν εἰς νέαν περίοδον ζωῆς, τῆς ὄντως θείας καὶ μακαρίας διὰ τοὺς εἰλικρινῶς πιστεύοντας τὸ μέγα μυστήριον. Εἰς τὴν πόλιν αὐτὴν διὰ πρώτην φορὰν

Ἡ Ἀντίχριστος Μασονία μὲ γιγαντιαῖα βήματα προχωρεῖ, κατακτᾶ νέα ἐδάφη, ὑποκρίνεται τὸν εὐσεβῆ, τὸν εὐλαβέστατον προσκηνυτήν, φορεῖ τὴν φορὰν αὐτὴν ράσον, καλυμμαύχιον, σταυρόν, ἐγκόλπιον Ὀρθοδόξου κληρικοῦ, καὶ ἰδοὺ ἔφθασε πρὸ πυλῶν Σιών, εὗρεν αὐτὰς ἀφύλακτους, διέβη τὰς πύλας καὶ διεκδικεῖ ἤδη ὑπὲρ ἑαυτῆς τὸν Πατριαρχικὸν θρόνον τῶν Ἱεροσολύμων!

(ETOΣ ΙΒ ΚΟΖΑΝΗ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1956 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 187
απόσπ. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ
)

_d47

Κι όμως έχουμε δύο «Ελληνικές Δημοκρατίες».

Σε αυτήν την ανάρτηση θα παρουσιάσω αυτούσιο το εκπληκτικό κείμενο του ΦΕΚ 110 Α του 1989 που περιλαμβάνει το Π.Δ.234/2.5.1989  Τροποποίησηκαι συμπλήρωση του Κανονισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών, & αντικατέστησε το Π.Δ. 182/1978 (ΦΕΚ 40 Α/22-3-1978).
Το 1978 ο τότε Πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσάτσος, υπέγραψε το πρώτο εκπληκτικό Προεδρικό Διάταγμα για την Ισραηλιτική κοινότητα Αθηνών, Π.Δ. 182/1978 (ΦΕΚ 40 Α/22-3-1978), το οποίο καταργήθηκε & τροποποιήθηκε από το Π.Δ.234/2.5.1989 ΦΕΚ 110 Α του 1989, του Χρήστου Σαρτζετάκη.Γιατί πρόκειται για εκπληκτικά κείμενα; Επειδή ορίζουν μιάν άλλη «Ελληνική Δημοκρατία» ορίζοντας την Εβραϊκή μειονότητα σε Δημόσια Αρχή. Δείτε τι γράφουν τα άρθρα 1. & 2.:
Αρθρο 1 :
Η Ισραηλιτική Κοινότης Αθηνών υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κατά τους νόμους 2456/1920 (ΦΕΚ173) και 4837/1930 (ΦΕΚ 252). Σκοπός της είναι γενικά η εξυπηρέτηση, σύμ­φωναμε τους νόμους αυτούς, των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και φι­λανθρωπικών προορισμών, η υποστήριξη κάθε ωφέλιμης πρωτοβουλίας που εξυπηρετεί εθνικέςανάγκες, η εξύψωση του ηθικού, πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελώντης, η αδελφοποίηση τους και η φροντίδα για την προαγωγή των εβραϊκώνγραμμάτων.
 
Αρθρο 2 :
Η Ισραηλιτική Κοινότης Αθηνών τηρεί στρογγυλή σφραγίδα με τις λέξεις Ελληνική Δημοκρατία – ΙσραηλιτικήΚοινότης Αθηνών» κυκλικά και το Μαγκέν Νταβίντ στο κέντρο και έχει έδρα την πόλη των Αθηνών.
 Η αναγόρευση μιάς μειονότητας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, σημαίνει Δημόσια Αρχή. Επισφραγίζεται δε από τον ορισμό σφραγίδας στρογγυλής όπως περιγράφεται που αντί του Σταυρού στο κέντρο έχει το Αστρο του Δαυίδ (Μαγκέν Νταβίντ)!!!!!
Διαβάζοντας το κείμενο παρατηρούμε περιγραφή δομών Κράτους ακόμη & προϋπολογισμού, ενός Κράτους μέσα στο Ελληνικό Κράτος & επί Ελληνικού εδάφους!!!
Διαβάζοντας το άρθρο 26 περί υποχρεωτικής εισφοράς «πέτσια» των μελών της κοινότητας παρατηρούμε αντικατάσταση φραστικά τουλάχιστον του άρθρου 4 του Ελληνικού Συντάγματος που στην παράγραφο 5 ορίζει ότι: «Οι Ελληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα Δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ «ΠΕΤΣΙΑ»
Άρθρο 26 :
1. Η βεβαίωση της υποχρεωτικήςεισφοράς «Πέτσια» γίνεται από την αντίστοιχη Επιτροπή του άρθρου 18 τουπαρόντος, που κατατάσσει τους υπόχρεους σε κατηγορίες εισφοράς ανάλογα με τηνοικονομική τους κα­τάσταση.
2. Το ύψος των εισφορών κατάκατηγορίες καθορίζεται κάθε χρόνο από την Κοινοτική Συνέλευση στη συνεδρίασητης για την έγκριση του Προϋπολογισμού και η βεβαίωση γίνεται από την Επιτροπή«Πέτσια» κάθε χρόνο κατά το μήνα Μάιο.
3. Το ποσό της εισφοράς πουβεβαιώθηκε κοινοποιείται στον υπό­χρεο, ο οποίος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)ημερών από την κοινοποί­ηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην ΕπιτροπήΕνστάσεων, που ορίζεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο που είναι πενταμελής. Οιαποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Κυριότερα στοιχεία για την κρίσητης Επιτροπής Ενστάσεων είναι α) Η προσωπική συνέντευξη με τον υπόχρεο και β)Το σημείωμα φόρου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Φορολογική Αρχή στο όνοματου υπό­χρεου βάσει της φορολογικής του δηλώσεως για την παρελθούσα ή τρέ­χουσαχρήση.
4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμηςυποβολής ενστάσεως από τον υπό­χρεο η απόφαση της Επιτροπής Πέτσια είναιυποχρεωτική και για το Κοινοτικό Συμβούλιο.
5. Αν ο υπόχρεος απουσιάζειδικαιολογημένα από την έδρα της Κοι­νότητος, η προθεσμία υποβολής ενστάσεωςαρχίζει από την ημέρα της επιστροφής του. Η ημέρα αυτή αποδεικνύεται με επαρκήδικαιολογη­τικά που προσκομίζει ο υπόχρεος.
6. Το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορείνα αρνηθεί την παροχή κάθε υπη­ρεσίας ή εξυπηρετήσεως στα μέλη που δενεκπληρώνουν τις υποχρεώ­σεις τους.
7. Αν ο υπόχρεος αλλάξει τόπομόνιμης κατοικίας για χρονικό διά­στημα όχι μεγαλύτερο από δύο έτη και επιθυμείνα διαγραφεί από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, υποβάλλει τη σχετική δήλωσηκαι απαλλάσσεται από την εισφορά «Πέτσια» από την ημερομηνία της δια­γραφής του.
Αφού λοιπόν αυτοί καθορίζουν το ύψος των εισφορών «πετσιά», ανάλογα με τις δυνατότητες ενός εκάστου, τι εννοούν όταν λέγουν «αρμόδια φορολογική Αρχή»; Μιλάνε για Ελληνική ΔΟΥ ή για δική τους φορολογική Αρχή αφού & αυτοί είναι Δημόσια Αρχή & μάλιστα με στρογγυλή σφραγίδα; Ποιά είναι η ακριβής σχέση τους με τις Ελληνικές Οικονομικές Αρχές; Πληρώνουν χαράτσια ΦΑΠ για τα ακίνητά τους; Κόβονται παράβολα υπέρ τους; Εχουν ειδικά καθεστώτα φοροαπαλλαγών; Τα συμπεράσματα δικά σας. Ακολουθεί το κείμενο του ΦΕΚ σε μορφή HTML:

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘ.: 234/89 Βλέπετε το πλήρες κείμενο
Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΦΕΚ: 110Α
Μέγεθος κειμένου: 142 KB
Π.Δ. 234/2.5.1989 (ΦΕΚ 110 Α) : Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

(Το παρόν Π.Δ/γμα παρατίθεται όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).

Εχοντας υπόψη :
α) Το άρθρο 17 του Νόμου 2456/1920 «περί Ισραηλιτικών Κοινο­τήτων».
β) Την αριθ. 7/21.12.1988 Πράξη της Κοινοτικής Συνελεύσεως της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών.
γ) Την αριθ. 158/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρα­τείας, ύστερα από πρόταση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρη­σκευμάτων, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται ο Κανονισμός της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΣΚΟΠΟΣ
Αρθρο 1 :
Η Ισραηλιτική Κοινότης Αθηνών υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου κατά τους νόμους 2456/1920 (ΦΕΚ 173) και 4837/1930 (ΦΕΚ 252). Σκοπός της είναι γενικά η εξυπηρέτηση, σύμ­φωνα με τους νόμους αυτούς, των θρησκευτικών, εκπαιδευτικών και φι­λανθρωπικών προορισμών, η υποστήριξη κάθε ωφέλιμης πρωτοβουλίας που εξυπηρετεί εθνικές ανάγκες, η εξύψωση του ηθικού, πνευματικού και κοινωνικού επιπέδου των μελών της, η αδελφοποίηση τους και η φροντίδα για την προαγωγή των εβραϊκών γραμμάτων.

Αρθρο 2 :
Η Ισραηλιτική Κοινότης Αθηνών τηρεί στρογγυλή σφραγίδα με τις λέξεις Ελληνική Δημοκρατία – Ισραηλιτική Κοινότης Αθηνών» κυκλικά και το Μαγκέν Νταβίντ στο κέντρο και έχει έδρα την πόλη των Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
Αρθρο 3 :
1. Μέλη της «Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών» είναι αυτοδικαίως όλοι οι Ισραηλίτες, ασχέτως φύλου και ηλικίας, που κατοικούν στους Νομούς Αττικής και Βοιωτίας, μόνοι ή με οικογένεια πριν από έξι του­λάχιστον μήνες.
2. Όλα τα μέλη της «Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών» έχουν την υποχρέωση να συνεισφέρουν ηθικά και υλικά κατά το μέτρο των δυνά­μεων τους για την ενίσχυση των ιδρυμάτων και άλλων νομικών προσώ­πων και φιλανθρωπικών οργανώσεων της Κοινότητος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΕΠΙΤΗΜΑ ΜΕΛΗ
Άρθρο 4 :
1. Με πρόταση του Κοινοτικού Συμβουλίου και απόφαση της Κοινο­τικής Συνελεύσεως ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη της Ισραηλιτικής Κοι­νότητος Αθηνών Ισραηλίτες ή μη που προσφέρουν σ αυτή αξιόλογες υπηρεσίες.
2. Με απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί να ονομασθούν επίτιμα μέλη ενός ή και περισσοτέρων κοινοτικών ιδρυμάτων πρόσωπα που προσέφεραν στα ιδρύματα αυτά αξιόλογες υπηρεσίες ή σημαντικές δωρεές.
3. Η Απόφαση ανακοινώνεται στο τιμώμενο πρόσωπο με έγγραφο του Κοινοτικού Συμβουλίου που φέρει και τις υπογραφές των μελών που παρευρέθηκαν στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου, στην οποία είχε ληφθεί η απόφαση. Τα επίτιμα μέλη εγγράφονται σε τιμητικό βιβλίο της Κοινό­τητος. Το Κοινοτικό Συμβούλιο ονομάζει επίσης δωρητές, ευεργέτες ή μεγάλους ευεργέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία προσέφεραν χρηματικά ποσά ή αγαθά, που το ύψος της αξίας τους καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση της Κοινοτικής Συνελεύσεως. Τα ονόματα τους ανα­γράφονται σε ειδική για κάθε κατηγορία πλάκα της Συναγωγής ή του Ιδρύματος, εω όσον τούτο διαθέτει ιδιαίτερο κατάστημα και ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη Κοινοτική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : Α­ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ
Αρθρο 5 :
1. Όλα τα μέλη της Κοινότητος που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν στην Κοινότητα ετήσια εισφορά Πέτσια, που ορίζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος. Απαλλάσσονται από την εισφορά αυτή οι σπουδαστές, όσοι εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και οι άποροι. Οι πολύτεκνοι καταβάλλουν το μισό της εισφοράς στην οποία κατατάσσο­νται.
2. Αλλοι πόροι της Κοινότητος είναι:
α) Η ειδική εισφορά (γκαμπέλλα) του κρασιού, του τυριού, ζάχαρης, του κρέατος κλπ., β) Η εισφορά στα άζυμα του Πάσχα, γ) Οι εισπράξεις από τα κουτιά εισφορών (κουπώθ) και τις πωλήσεις κίτρων και φοινί­κων (εθρογκίμ και λουλαβίμ). 8) Τα δικαιώματα των τελετών, αρραβώ­νων, γάμων, διαζυγίων, περιτομών, ονομασιών θηλέων, κηδειών, μνη­μοσυνών, ανεγέρσεως μνημείων, θέσεων στις Συναγωγές, γαμικών συμφώνων (κετουμπά) και των εορτών και των άλλων εκδηλώσεων που οργανώνει ή Κοινότης. ε) Το δικαίωμα στα πιστοποιητικά και άλλα έγ­γραφα που εκδίδει η κοινότης. στ) Οι δωρεές εντός και εκτός των Συνα­γωγών, ζ) Τα εισοδήματα κινητής και ακίνητες περιουσίας της Κοινό­τητος, η) Οι επιχορηγήσεις εβραϊκών ή μη οργανισμών ή του Κράτους υπέρ της Κοινότητος για τη διατήρηση των σχολικών, θρησκευτικών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της.
3. Οι πόροι της Κοινότητος διαθέτονται για τη λειτουργία της Κοινό­τητος και την εκπλήρωση γενικά των σκοπών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Αρθρο 6 :
1. Υπέρτατη αρχή της Κοινότητος είναι η Κοινοτική Συνέλευση, που αποτελείται από πενήντα (50) μέλη και που εκλέγεται κάθε τριετία κατά τις διατάξεις των άρθρων 27-37 του παρόντος.
2. Η Κοινοτική Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες : α) Αποφαίνε­ται κυριαρχικά για κάθε ζήτημα της Κοινότητος μέσα στα όρια του Νό­μου και του παρόντος, β) Ελέγχει τα όργανα Διοικήσεως της Κοινότη­τος, γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Κοινότη­τος, καθώς και τις έκτακτες δαπάνες που γίνονται με υπέρβαση του προϋπολογισμού. Για το σκοπό αυτό, μαζί με την έγκριση του προϋπο­λογισμού κάθε έτους, εκλέγει τριμελή Επιτροπή, που ενεργεί το διαχει­ριστικό έλεγχο της χρήσεως και υποβάλλει το πόρισμα της στην Κοινο­τική Συνέλευση κατά τη σύγκληση της για την έγκριση του απολογι­σμού, δ) Εκλέγει το Κοινοτικό Συμβούλιο, ε) Εκλέγει το Ραββινικό Συμβούλιο, στ) Εκλέγει τον Αρχιραββίνο. ζ) Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό των εργασιών της και προτείνει τροποποιήσεις του παρόντος Κανονισμού, η) Εκλέγει από τα μέλη της αντιπροσώπους για το Συνέ­δριο των Ισραηλιτικών Κοινοτήτων της Ελλάδος κατά το Ν.1657/1951 (Φ.Ε.Κ. 20) και το Β.Δ. της 26.5.1951 (Φ.Ε.Κ. 186).
3. Η Κοινοτική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά δύο φορές κάθε χρόνο, απαραιτήτως όμως πρέπει η μία συνοδός της να γίνεται τον Νοέμβριο και το αργότερο μέχρι 20 Δεκεμβρίου, για την έγκριση και του προϋπο­λογισμού και η άλλη τον Απρίλιο, για την έγκριση και του Απολογισμού της Κοινότητος. Η Συνέλευση συνέρχεται έκτακτα, όταν το ζητήσει το Κοινοτικό Συμβούλιο ή έξι (6) τουλάχιστο μέλη της.
4. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις της Κοινοτικής Συνελεύσεως στέλνονται πριν από οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες σε όλα τα μέλη της καθώς και στο Κοινοτικό Συμβούλιο και αναγράφουν το χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.
5. Η Κοινοτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα είκοσι έξι (26) τουλάχιστο μέλη. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συγκαλεί­ται νέα συνεδρίαση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επομέ­νης εβδομάδας χωρίς νέες προσκλήσεις, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία είκοσι (20) τουλάχιστον μελών. Σε διαφορετική περί­πτωση η Συνέλευση ματαιώνεται.
6. Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμ­βάνεται η ψηφοφορία και αν υπάρχει πάλι ισοψηφία η απόφαση θεωρεί­ται απορριπτική και δε μπορεί το θέμα να ξανασυζητηθεί παρά μόνο ύστερα από γραπτή αίτηση είκοσι (20) τουλάχιστο μελών ή μετά την πάροδο δύο μηνών από τη δεύτερη ψηφοφορία.
7. Μέλος που απουσιάζει από τρεις συνεδριάσεις και δεν παρέχει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Συνελεύσεως, επαρκείς δικαιο­λογίες για την απουσία του, αντικαθίσταται με απόφαση της Κοινοτικής Συνελεύσεως με τον πρώτο επιλαχόντα κατά τις εκλογές υποψήφιο.

Αρθρο 7 :
Η Κοινοτική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Εκλογικής Επιτροπής του άρθρου 27 του παρόντος και μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες αφότου γνωστοποιηθούν τα αποτελέσματα των εκλο­γών της Κοινότητος, συνέρχεται σε εναρκτήρια συνεδρίαση, συγκροτεί­ται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Α και Β Αντιπροέδρων και δύο Γενικών Γραμματέων και προβαίνει στην εκλογή Κοινοτικού Συμβου­λίου, που αποτελείται από εννέα (9) μέλη ταχτικά και τέσσερα (4) ανα­πληρωματικά.

Αρθρο 8 :
1. Ο Πρόεδρος της Κοινοτικής Συνελεύσεως συγκαλεί τις Συνελεύ­σεις, διευθύνει τις συζητήσεις, επιβλέπει την τάξη και την τήρηση του παρόντος, υπογράφει με τους Γενικούς Γραμματείς τα πρακτικά και κη­ρύσσει το τέλος των συνεδριάσεων. Αν απουσιάζουν ή κωλύονται και οι δύο Γενικοί Γραμματείς ο πρόεδρος ορίζει ένα από τα μέλη της Συνελεύ­σεως ως προσωρινό Γραμματέα για την σύνταξη των πρακτικών.
2. Το Πρόεδρο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, αναπλη­ρώνει σε όλα του τα έργα κατά σειρά ο Α ή ο Β Αντιπρόεδρος. Τον Αντι­πρόεδρο στις ίδιες περιπτώσεις αναπληρώνει το πρεσβύτερο μέλος της Συνελεύσεως.
3. Οι Γενικοί Γραμματείς συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριά­σεων της Συνελεύσεως και όλα τα έγγραφα, είτε με συνεργασία, είτε και ο καθένας χωριστά.
4. Τα πρακτικά και τα αρχεία της Κοινοτικής Συνελεύσεως φυλάσσο­νται στα Γραφεία της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών.

Άρθρο 9 :
1. Κατά τις Συνελεύσεις επιτρέπεται η υποβολή ερωτήσεων που αφο­ρούν το Κοινοτικό Συμβούλιο ή προτάσεων για ορισμένο θέμα. Το μέλος που επιθυμεί να υποβάλει ερώτηση ή πρόταση πρέπει να τη γνωστοποι­ήσει γραπτά στον Πρόεδρο της Κοινοτικής Συνελεύσεως ή του Κοινοτι­κού Συμβουλίου τέσσερεις (4) τουλάχιστο πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση.
2. Ερώτηση ή πρόταση που υποβάλλεται στη Συνέλευση χωρίς αυτή τη διαδικασία δεν συζητείται και η συζήτηση της αναβάλλεται για την επομένη συνεδρίαση της Συνελεύσεως. Με πρόταση του Προέδρου ή οιουδήποτε μέλους της Συνελεύσεως και με τη συναίνεση των τριών τε­τάρτων (3/4) από τα παρόντα μέλη της, επιτρέπεται η προσθήκη θέμα­τος στην ημερήσια διάταξη για τη λήψη αποφάσεως.

Άρθρο 10 :
Η κοινοτική Συνέλευση μπορεί να αυτοδιαλυθεί και πριν να συμπλη­ρωθεί τριετία από την έναρξη της λειτουργίας της, εφ όσον τούτο απο­φασισθεί σε ειδική συνεδρίαση στην οποία θα παρίστανται είκοσι (20) τουλάχιστο μέλη και θα πραγματοποιηθεί με πλειοψηφία είκοσι (20) τουλάχιστο ψήφους. Στην περίπτωση αυτή το Κοινοτικό Συμβούλιο προκηρύσσει και διενεργεί εκλογές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 11 :
1. Τα κοινοτικά διαχειρίζεται και διοικεί Κοινοτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από εννέα μέλη τακτικά και τέσσερα αναπληρωματικά και που εκλέγεται για μια τριετία από την Κοινοτική Συνέλευση στην εναρ­κτήρια συνεδρίαση της.
2. Ως μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου εκλέγονται μόνο τα ελληνι­κής υπηκοότητος μέλη της «Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών», που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών (άρθρο 6 Ν. 2456/1920 και άρθρο 2 Ν. 4837/1930).
3. Δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της· Κοινοτικής Συνελεύσεως (και αν είναι μέλος εκπίπτει) εκείνος που έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω ποινικής καταδίκης, εφ όσον απαγγέλθηκε η στέρηση από το Δικαστήριο, ή εφ όσον καταδικά­σθηκε για κακούργημα ή για αδίκημα προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 1811/51 «περί Κωδικός καταστάσεως δημο­σίων διοικητικών υπαλλήλων». Οι παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου ισχύ­ουν επίσης.
4. Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου δεν μπορούν να είναι σύζυγοι ή συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Στην περίπτωση αυτή προτιμάται εκείνος που πλειοψήφισε και σε περίπτωση ισοψηφίας ο νεώτερος στην ηλικία, εκτός αν παραιτηθεί υπέρ του πρεσβετέρου.
5. Όποιος διετέλεσε μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου επί πέντε συ­νεχείς περιόδους δεν μπορεί να επανεκλεγεί μόνο την αμέσως επόμενη εκλογική περίοδο.
6. Τα καθήκοντα των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου και του προεδρείου της Κοινοτικής Συνελεύσεως είναι τιμητικά και ασκούνται χωρίς καμιά αμοιβή. Μόνο με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου, που επικυρώνεται από την Κοινοτική Συνέλευση, μπορεί κατά περί­πτωση να χορηγηθούν έξοδα παραστάσεως στο Πρόεδρο και στον Γε­νικό Γραμματέα του Κοινοτικού Συμβουλίου μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές το πολύ κατά μήνα για τον καθένα. Τα έξοδα παραστάσεως είναι δυνατό, σύμφωνα με τις συνθήκες, που διαμορφώνονται κάθε φορά, να αυξάνονται κατά την ίδια διαδικασία, και ύστερα από την έγκριση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οι­κονομικών.
7. Σε περίπτωση παραιτήσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου συνέρχε­ται σε έκτακτη συνεδρίαση η Κοινοτική Συνέλευση και εκλέγει νέο Κοι­νοτικό Συμβούλιο. Το προηγούμενο συμβούλιο παραμένει μέχρις ότου αναδειχθεί το νέο. Οι σύμβουλοι που παραιτήθηκαν μπορούν να επανε­κλεγούν. Το νέο Συμβούλιο συνεχίζει τη θητεία του Συμβουλίου που πα­ραιτήθηκε.
8. Το Κοινοτικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Κοινοτικής Συνε­λεύσεως και συγκροτείται σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέ­δρου, Γεν., Γραμματέα και Ταμία.

Άρθρο 12 :
Το Κοινοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, συγκαλείται δε με πρωτοβουλία του Προέδρου ή με αίτηση δύο (2) τουλάχιστον μελών του,
2. Οι προσκλήσεις για τις Συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου αναγράφουν το χρόνο, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως και στέλνονται στα μέλη του πριν σαράντα οκτώ ώρες (48) τουλάχιστον, εκτός αν πρόκειται για έκτακτη σύγκλιση, οπότε μπορούν να σταλούν αργότερα, πάντως μέσα σε εύλογο χρόνο.
3. Μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από αρκετές, κατά την κρίση του Προέδρου Συνεδριάσεις καλείται στο καθήκον. Αν συνεχίσει τις απουσίες του, αντικαθίσταται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου από τον πρώτο αναπληρωματικό Σύμβουλο.
4. Το Κοινοτικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του. Σε περίπτωση απουσίας μελών έξω από την έδρα της Κοινότητας, αρκεί για την απαρτία ή παρουσία τεσσά­ρων (4) μελών. Αν η απουσία έξω από την έδρα διαρκεί περισσότερες από τρεις μήνες, γίνεται προσωρινή αντικατάσταση τους με τα αναπλη­ρωματικά μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 13 :
1. Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Κοινό­τητα ενώπιον των Δικαστηρίων και μαζί με τον Αρχιρραβίνο ενώπιον των Διοικητικών Αρχών. Συμπαρίσταται με τον Αρχιρραβίνο στις επί­σημες τελετές. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, προεδρεύει σ αυτές και τηρεί την τάξη κατά τις συζητήσεις. Υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά και τα σχετικά με τις υποθέσεις της Κοινότητας έγγραφα. Εκτελεί τις αποφάσεις της Κοινοτικής Συνε­λεύσεως και του Κοινοτικού Συμβουλίου και υπογράφει τα δικαιοπρακτικά που συντάσσονται βάσει των αποφάσεων αυτών καθώς και τα άλλα έγγραφα της Κοινότητος. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τα εντάλ­ματα για την πληρωμή των εξόδων που προβλέπονται από τον προϋπο­λογισμό καθώς και τα εντάλματα των τυχόν εκτάκτων εξόδων, τα οποία όμως δεν μπορούν να υπερβούν κατά ποσοστό το 10% των τακτι­κών εξόδων που αποφασίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο. Υπογράφει τα συμβόλαια των δανείων με τους όρους που αποφασίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο για την εκτέλεση έργων ή δαπανών της Κοινότητος που προ­βλέπονται από τον προϋπολογισμό. Υπογράφει μαζί με τον Ταμία τις αποδείξεις των χορηγήσεων του Δημοσίου, Δήμων κ.λπ. Γενικά ο Πρό­εδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου διεκπεραιώνει τις τρέχουσες και συ­νήθεις υποθέσεις της Κοινότητος. Με απόφαση του Κοινοτικού Συμβου­λίου μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής της Ισραηλιτικής Κοινότη­τος Αθηνών να υπογράφει ορισμένα έγγραφα.
2. Όταν πρόκειται να συνεννοηθεί με τις Αρχές για κάθε ζήτημα, ο Πρόεδρος οφείλει να ενεργεί μετά από σύμφωνη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου που θα καταχωρίζεται στα πρακτικά.

Άρθρο 14 :
Για την πραγματοποίηση του έργου της Κοινότητος, το Κοινοτικό Συμβούλιο προσλαμβάνει το αναγκαίο προσωπικό με σύμβαση ιδιωτι­κού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Άρθρο 15 :
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει, τον αντικαθι­στά σε όλα του τα καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν άλλο μέλος, που ορίζει το Συμβούλιο, εκτός από τον Ταμία.

Άρθρο 16 :
1. Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο και φυλάσσει στο Αρχείο της Κοινότητος τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας του, ο Πρόεδρος αναθέτει προσωρινά τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα σ ένα από τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου εκτός από τον Ταμία.
2. Τα πρακτικά συντάσσει υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα ένας από τους υπαλλήλους, τους οποίους προσλαμβάνει το Κοινοτικό Συμβούλιο για τις ανάγκες της Κοινότητος.

Άρθρο 17 :
1. Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο της Κοινότητος. Το ποσό που παραμένει στο Ταμείο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριακόσιες (300) χιλιάδες δραχμές. Τα επί πλέον ποσά καταθέτονται σε μία Τράπεζα, που την ορί­ζει το Κοινοτικό συμβούλιο. Κάθε διακίνηση χρημάτων, είσπραξη ή πληρωμή ή ανάληψη χρημάτων τραπεζικής καταθέσεως, γίνεται με την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία ή των αναπληρωτών τους.
2. Ο Ταμίας φροντίζει επίσης για την τήρηση των λογιστικών βι­βλίων που προβλέπονται από τον Νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ : ΑΡΧΙΡΡΑΒΒΙΝΟΣ
Άρθρο 18 :
1. Ο Αρχιρραββίνος αποτελεί την ανώτατη θρησκευτική αρχή και αντιπροσωπεύει την Κοινότητα θρησκευτικά.
2. Ο Αρχιρραββίνος φροντίζει για την εκτέλεση των Θρησκευτικών λειτουργιών σύμφωνα με τις παραδόσεις της Ισραηλιτικής Θρησκείας και τους νόμους της, επιβλέπει την τήρηση του Κασέρ των διαφόρων τροφίμων και ποτών, επιτηρεί την κανονική είσπραξη της γκαμπέλλας του κρέατος, εάν του έχει ανατεθεί, ελλείψει άλλου κρεοσκόπου (Σοχέτ). Εχει την ανώτατη θρησκευτική εποπτεία της Κοινότητος, των Συλλό­γων των Σωματείων, Οργανώσεων, Ιδρυμάτων κλπ.
Τηρεί ιδιαίτερη σφραγίδα και ιδιαίτερα βιβλία εισερχομένων και εξερχό­μενων εγγράφων, γαμικών συμφώνων (κετουμπότ ) πιστοποιητικών κλπ. με την συνδρομή του γραμματέα της Κοινότητος. Προτείνει στο Κοινοτικό Συμβούλιο τον διορισμό ή την παύση των σοχετίμ (σφαγέων), μοελίμ (περιτομέων) και γενικά όλων των θρησκευτικών λειτουργών. Παρέχει την συνδρομή του για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητας του στο κοινοτικό Συμβούλιο αν του ζητηθεί. Η υπογραφή του Αρχιρραββίνου πρέπει να επικυρώνεται από τον πρόεδρο του κοινοτικού Συμβουλίου.
3. Ο Αρχιρραββίνος πρέπει να είναι απόφοιτος Ραββινικής Σχολής, να έχει αναγνωρισμένη θρησκευτική μόρφωση, ήθος ανεπίληπτο, ηλικία άνω των 35 ετών, πενταετή υπηρεσία στη θέση του Ραββίνου Αθηνών και Ελληνική υπηκοότητα.
4. Αν χηρεύσει η θέση του Αρχιρραββίνου, η Κοινοτική Συνέλευση σε ειδική συνεδρίαση της, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον από τα μέλη της, προβαίνει στην εκλογή Αρχιρραβ­βίνου από τους υποψηφίους που προτείνει το Κοινοτικό Συμβούλιο, με πλειοψηφία τουλάχιστο των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων με­λών.
5. Τον εκλεγόμενο προτείνει ο Πρόεδρος της Κοινότητος για διορι­σμό στο αρμόδιο Υπουργείο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημε­ρομηνία της αποφάσεως της Συνελεύσεως. Όσο χρόνο η θέση μείνει κενή και μέχρις ότου συμπληρωθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα, μπο­ρεί το κοινοτικό Συμβούλιο να διορίσει Τοποτηρητή, για να εκπληρώνει προσωρινά τα καθήκοντα του Αρχιρραββίνου.
6. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού του υποβληθεί η πρόταση που προβλέπεται από την προηγούμενη παρά­γραφο, παρέχει έγγραφη στο Κοινοτικό Συμβούλιο την έγκριση του ή όχι. Σε περίπτωση εγκρίσεως το Κοινοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεω­μένο να καλέσει τον Αρχιρραββίνο για να υπογράψει τη σχετική σύμ­βαση.
7. Ο Αρχιρραββίνος διορίζεται για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών.
8. Ο Αρχιρραββίνος απολύεται για βαρύ και συγκεκριμένο παρά­πτωμα πριν να λήξει η θητεία του με απόφαση της κοινοτικής Συνελεύ­σεως και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) από τα παρόντα μέλη της συνεδριάσεως στην οποία θα έχει κληθεί σε έγγραφη απολογία από την Κοινοτική Συνέλευση. Η απόλυση πραγματοποιείται με Προεδρικό Διά­ταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του αρμοδίου Υπουργού στον οποίο γνωστοποιεί εγκαίρως η ανωτέρω απόφαση. Στο σχετικό έγ­γραφο επισυνάπτεται η απολογία του Αρχιρραββίνου, η έκθεση του Κοι­νοτικού Συμβουλίου και αντίγραφο των πρακτικών της Κοινοτικής Συνελεύσεως.
9. Σε περίπτωση διαφωνίας για σοβαρά θέματα μεταξύ Αρχιρραββί­νου και Κοινοτικού Συμβουλίου συγκαλείται η κοινοτική Συνέλευση με σκοπό την επίλυση της διαφοράς και αποφασίζει με την ίδια πλειοψηφία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 19 :
1. Το Κοινοτικό Συμβούλιο στις πρώτες συνεδριάσεις του εκλέγει τις Επιτροπές Δραστηριοτήτων, μερικές από τις οποίες είναι οι εξής: α) Επιτροπή Παιδείας, β) Επιτροπή γκαμπέλλας κρέατος, γ) Επιτροπή Κηδειών (Χέβρα Κεδοσά), δ) Επιτροπή Φιλανθρωπικών σκοπών, ε) Επιτροπή των Συναγωγών (Παρνασείμ), στ) Επιτροπή Δημοσίων Σχέ­σεων, ζ) Επιτροπή Πνευματικού Κέντρου και Νεότητος, η) Επιτροπή ει­σφοράς Πέτσια. Κάθε Επιτροπή περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε μέλη ως εννέα.
2. Τα πλαίσια της δραστηριότητας των Επιτροπών καθορίζει το Κοι­νοτικό Συμβούλιο το οποίο επιβλέπει και ελέγχει τη λειτουργία τους και στο οποίο λογοδοτούν οι Επιτροπές. Η Επιτροπή για θέμα της αρμοδιό­τητος της μπορεί να εισηγείται προτάσεις στο Κοινοτικό Συμβούλιο.
3. Η διάρκεια της εντολής κάθε Επιτροπής λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του Κοινοτικού Συμβουλίου, τα μέλη της όμως εξακολουθούν να εκτελούν καθήκοντα τους μέχρις ότου αναλάβει τα καθήκοντα της η νέα Επιτροπή που θα εκλέξει το Κοινοτικό Συμβούλιο. Τα μέλη των Επιτρο­πών μπορεί να συγκληθούν και να αντικατασταθούν, αν το κρίνει ανα­γκαίο το Κοινοτικό Συμβούλιο.
4. Κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους οι Επιτροπές οφείλουν να πα­ρουσιάσουν στο Κοινοτικό Συμβούλιο προϋπολογισμό για τη δραστηριό­τητα του επομένου έτους, στο τέλος δε του Φεβρουαρίου υποβάλλουν έκ­θεση πεπραγμένων του προηγούμενου έτους. Οι δαπάνες τους πρέπει να είναι δεδικαιολογημένες και να μην υπερβαίνουν τα αντίστοιχα κονδύλια του Προϋπολογισμού. Κάθε έκτακτη δαπάνη πρέπει να εγκρίνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Οι δαπάνες αυτές εγγράφονται στον Προϋπο­λογισμό που πρόκειται να ψηφιστεί για το επόμενο έτος με τον τίτλο «Εξοδα κεκλεισμένης χρήσεως».
5. Οι έκτακτες δαπάνες, που δεν προβλέπονται από τον εγκεκριμένο από τη Συνέλευση προϋπολογισμό, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ποσού του Προϋπολογισμού της τρέ­χουσας χρήσεως.
6. Το Κοινοτικό Συμβούλιο συγκεντρώνει τους προϋπολογισμούς των Επιτροπών, καταρτίζει το Γενικό Προϋπολογισμό της Κοινότητας και τον υποβάλλει για έγκριση στη Τακτική Κοινοτική Συνέλευση του Νοεμβρίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Άρθρο 20 :
1. Ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Κοινοτικού Συμβουλίου συγκαλεί μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από το διορισμό της τα μέλη κάθε Επιτροπής, για να συγκροτηθούν σε σώμα με την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία. Οι επόμενες Συνεδριά­σεις κάθε Επιτροπής ορίζονται από τον Πρόεδρο της.
2. Κάθε Επιτροπή οφείλει να συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις και σε έκτακτες, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος της ή το ζητήσουν τα περισσότερα μέλη της.

Άρθρο 21 :
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις συζητήσεις, τηρεί την τάξη, φροντίζει για την αυστηρή εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και υπο­γράφει τις σχετικές πράξεις των εργασιών της. Όλα τα μέλη είναι υπο­χρεωμένα να είναι παρόντα κανονικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αν κάποιο από τα μέλη απουσιάσει από αρκετές, κατά την κρίση του Προέδρου, συνεδριάσεις της, καλείται να συμμετέχει σ αυτές. Αν και πάλι απουσιάσει, αντικαθίσταται με απόφαση του Κοινοτικού Συμβου­λίου. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως σε κάποια Επιτροπή για οποιοδή­ποτε λόγο» γίνεται συμπλήρωση της με απόφαση του Κοινοτικού Συμ­βουλίου.

Άρθρο 22 :
1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται στο ειδικό βιβλίο Πρακτικών της οι δε συνεδριάσεις πραγματοποιούνται με παρουσία των περισσοτέρων από τα μισά μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με τρεις (3) τουλάχιστο ψήφους και επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
2. Σε περίπτωση απουσίας ενός ή περισσοτέρων μελών της Επιτρο­πής από την έδρα της Κοινότητας περισσότερο από δύο μήνες, το Κοινο­τικό Συμβούλιο, με αίτηση της Επιτροπής, προβαίνει στην αντικατά­σταση τους.
3. Τα πρακτικά της Επιτροπής και το Αρχείο της πρέπει να βρίσκο­νται πάντοτε στη διάθεση του Κοινοτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά κάθε προηγούμενης συνεδριάσεως διαβάζονται για επικύρωση ως πρώτο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Οι αποφάσεις μπορούν να εκτε­λεσθούν πριν από την επικύρωση των πρακτικών, με ευθύνη του Προέ­δρου.

Αρθρο 23 :
1. Τον Πρόεδρο της Επιτροπής όταν απουσιάζει, κωλύεται ή δεν υπάρχει αναπληρώνει σ όλα του τα έργα ο Αντιπρόεδρος.
2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά και όλα τα έγ­γραφα της Επιτροπής και τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας, αντικαθίσταται με μέλος που υποδεικνύει ο Πρόεδρος της.
3. Ο Ταμίας φυλάσσει τα χρήματα της Επιτροπής και καταγράφει στο ειδικό βιβλίο τα έσοδα και έξοδα της. Εισπράττει τα οφειλόμενα, υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις και ενεργεί τις πληρωμές με εντάλ­ματα υπογραμμένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής. Ο Ταμίας δεν μπορεί να κρατεί στο ταμείο του ποσό μεγαλύ­τερο από δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Τα υπόλοιπα χρήματα Οφεί­λει να καταθέσει στο Ταμείο της Κοινότητος.

Άρθρο 24 :
1. Κάθε Επιτροπή προτείνει στο Κοινοτικό Συμβούλιο να προσλη­φθούν τα πρόσωπα που χρειάζεται για την εκτέλεση των εργασιών της.
2. Η Επιτροπή Οφείλει να περιορίζεται μόνο στα έργα που της έχουν ανατεθεί. Δεν έχει δικαίωμα να αναμιγνύεται στα έργα άλλης Επιτρο­πής ή να χρησιμοποιεί τους πόρους της για σκοπούς άσχετους με τον προορισμό της.
3. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των μελών μιας Επιτροπής, ο Πρόεδρος της είναι υποχρεωμένος να αναφέρει το θέμα στο Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο επιλύει τη διαφορά κατά την κρίση του.
4. Σε περίπτωση τυχόν συγκρούσεως μεταξύ διαφόρων Επιτροπών, με αίτηση μιας από αυτές ή και με δική του πρωτοβουλία επεμβαίνει το Κοινοτικό Συμβούλιο και επιλύει οριστικά τη διαφορά. Σε κάθε περί­πτωση οι Επιτροπές, χωρίς καμιά αντίρρηση, οφείλουν να συμμορφώνο­νται με τις αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 25 :
Μέλος οποιασδήποτε Επιτροπής που υποπίπτει σε αξιόποινη πράξη ή προκαλεί διχόνοιες μεταξύ των μελών της, απολύεται και αντικαθίστα­ται από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση εκείνου, που πρόκειται να απολυθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ «ΠΕΤΣΙΑ»
Άρθρο 26 :
1. Η βεβαίωση της υποχρεωτικής εισφοράς «Πέτσια» γίνεται από την αντίστοιχη Επιτροπή του άρθρου 18 του παρόντος, που κατατάσσει τους υπόχρεους σε κατηγορίες εισφοράς ανάλογα με την οικονομική τους κα­τάσταση.
2. Το ύψος των εισφορών κατά κατηγορίες καθορίζεται κάθε χρόνο από την Κοινοτική Συνέλευση στη συνεδρίαση της για την έγκριση του Προϋπολογισμού και η βεβαίωση γίνεται από την Επιτροπή «Πέτσια» κάθε χρόνο κατά το μήνα Μάιο.
3. Το ποσό της εισφοράς που βεβαιώθηκε κοινοποιείται στον υπό­χρεο, ο οποίος μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποί­ηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση στην Επιτροπή Ενστάσεων, που ορίζεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο που είναι πενταμελής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων είναι οριστικές και αμετάκλητες.
Κυριότερα στοιχεία για την κρίση της Επιτροπής Ενστάσεων είναι α) Η προσωπική συνέντευξη με τον υπόχρεο και β) Το σημείωμα φόρου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Φορολογική Αρχή στο όνομα του υπό­χρεου βάσει της φορολογικής του δηλώσεως για την παρελθούσα ή τρέ­χουσα χρήση.
4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής ενστάσεως από τον υπό­χρεο η απόφαση της Επιτροπής Πέτσια είναι υποχρεωτική και για το Κοινοτικό Συμβούλιο.
5. Αν ο υπόχρεος απουσιάζει δικαιολογημένα από την έδρα της Κοι­νότητος, η προθεσμία υποβολής ενστάσεως αρχίζει από την ημέρα της επιστροφής του. Η ημέρα αυτή αποδεικνύεται με επαρκή δικαιολογη­τικά που προσκομίζει ο υπόχρεος.
6. Το Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή κάθε υπη­ρεσίας ή εξυπηρετήσεως στα μέλη που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώ­σεις τους.
7. Αν ο υπόχρεος αλλάξει τόπο μόνιμης κατοικίας για χρονικό διά­στημα όχι μεγαλύτερο από δύο έτη και επιθυμεί να διαγραφεί από την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, υποβάλλει τη σχετική δήλωση και απαλλάσσεται από την εισφορά «Πέτσια» από την ημερομηνία της δια­γραφής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ : ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Άρθρο 27 :
1. Το κοινοτικό Συμβούλιο, μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήξη της θητείας της Κοινοτικής Συνελεύσεως ή από την ημερομηνία που έλαβε αυτή απόφαση για την αυτοδιάλυση της σύμφωνα με το άρ­θρο 10 του παρόντος, ορίζει την ημερομηνία κατά την οποία θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Κοινοτικής Συνελεύσεως. Επίσης ορί­ζει την εκλογική επιτροπή, πενταμελή τουλάχιστον, η οποία θα τις διε­ξαγάγει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες.
2. Οι εκλογές προπαρασκευάζονται και διεξάγονται στο Κατάστημα της Κοινότητος από την Εκλογική Επιτροπή, που είναι και αρμόδια για να επιλύει κάθε ζήτημα σχετικό με τις εκλογές από την ημέρα διαλύ­σεως της Συνελεύσεως μέχρις ότου συγκροτηθεί η νέα σε σώμα κατά το άρθρο 7.
3. Την νέα Συνέλευση συγκαλεί ο Πρόεδρος της Εκλογικής Επιτρο­πής.
4. Η Εκλογική Επιτροπή καλείται σε συνεδριάσεις από τον Πρόεδρο της που εκλέγεται στην πρώτη της συνεδρίαση. Τη συνεδρίαση αυτή ορί­ζει το Κοινοτικό Συμβούλιο.
5. Η Εκλογική Επιτροπή τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων της, βρί­σκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα πάντα, και λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψη­φίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
6. Η εκλογή Επιτροπή συντάσσει τον κατάλογο των εκλογέων με βάση το Μητρώο των μελών της της Κοινότητος προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και γενικά μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Εχει επίσης τη δυνατότητα να προσλάβει με ευθύνη της και άλλα επι­κουρικά πρόσωπα για την ευχερέστερη εκτέλεση του έργου της.
7. Η Εκλογική Επιτροπή ορίζει ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα και διορίζει ισάριθμες Εφορευτικές Επιτροπές που αποτελούνται από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, κατά την κρίση της αμερόληπτα, καθώς και ένα κοινοτικό υπάλληλο για γραμματέα.
8. Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων επιλύουν προσωρινά κάθε ζήτημα που προκύπτει στη διάρκεια των εκλογών με αιτιολογημένες αποφάσεις, οι οποίες καταχωρίζονται στα πρακτικά που τηρούν. Εναντίον των αποφάσεων αυτών χωρούν προφορικές αντιρρή­σεις προς την Εκλογική Επιτροπή, που αποφαίνεται ανέκκλητα.
9. Η Εκλογική Επιτροπή λαμβάνει κάθε σκόπιμο κατά την κρίση της μέτρο για την κανονική και νόμιμη διεξαγωγή των εκλογών. Τα μέλη της Εκλογικής Επιτροπής οφείλουν να απέχουν από κάθε εκλογική ενέργεια και να ενεργούν με τη μεγαλύτερη αμεροληψία.
Άρθρο 28 :
1. Οι εκλογές διενεργούνται κατά το αναλογικό σύστημα.
2. Εκλογέας είναι κάθε μέλος της Κοινότητος ανεξαρτήτως υπηκοότητος, που έχει τη νόμιμη ηλικία και δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα. 
3. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται η επίδειξη του εκλογικού βιβλιαρίου, που παρέχεται από τη Γραμματεία της Κοι­νότητος σε κάθε μέλος της που έχει τα προσόντα του εκλογέα και έχει υποβάλει σχετική αίτηση. Το βιβλιάριο χορηγείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.
4. Εκλόγιμος είναι κάθε εκλογέας, εφ όσον έχει την ελληνική υπηκο­ότητα. Εξαιρείται το προσωπικό των Γραφείων της Κοινότητος.
Αρθρο 29 :
1. Οι προτάσεις για την ανάδειξη των υποψηφίων για τις εκλογές πρέπει να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή κατά ομάδες ή κατ άτομα, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία και να περιέχουν ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο των υποψηφίων. Η Εκλο­γική Επιτροπή σημειώνει στην κάθε πρόταση ημέρα και ώρα υποβολής της.
2. Τα ψηφοδέλτια ομάδων φέρουν το έμβλημα της ομάδας και ανα­γράφουν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητος που καθορίζει η ομάδα.
3. Δικαίωμα προτάσεως υποψηφίων έχουν δέκα τουλάχιστον εκλο­γείς.
4. Οι προτείνοντες μπορεί να είναι και προτεινόμενοι.
5. Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε μία πρόταση δεν μπορούν να περιληφθούν σε άλλη. Αν συμβεί τούτο, η Εκλογική Επιτροπή τους κα­λεί να δηλώσουν το αργότερο δεκαεπτά (17) ημέρες πριν από την ψηφο­φορία ποια πρόταση προτιμούν. Η κλήση των υποψηφίων γίνεται εγ­γράφως με αποδεικτικό παραλαβής που αναγράφει την ημέρα και την ώρα επιδόσεως. Αν δε γίνει καμία δήλωση, η Εκλογική Επιτροπή κατα­τάσσει τους υποψηφίους στην πρόταση που υποβλήθηκε πρώτη με υπο­λογισμό του χρόνου από στιγμή σε στιγμή. Αν κενωθούν θέσεις σε ένα ψηφοδέλτιο είναι δυνατή η συμπλήρωση του μέχρι και την παραμονή της ανακηρύξεως των υποψηφίων μετά από υποβολή προτάσεως άλλων υποψηφίων, που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 30 :
1. Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ψηφοφορία η Εκλογική Επι­τροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους κάθε ομάδας χωριστά. Αν απο­κλείσει ορισμένον υποψήφιο επειδή δεν συγκεντρώνει τα προσόντα του εκλόγιμου ή για άλλο λόγο, πρέπει η απόφαση της να είναι αιτιολογη­μένη και θεμελιωμένη. Αν υποψήφιος που προτάθηκε αρνηθεί την υπο­ψηφιότητα του, πρέπει να κάνει σχετική γραπτή δήλωση στην Εκλογική Επιτροπή πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων. Ψήφοι που δίδονται σε υποψήφιο που αποκλείστηκε ή αρνήθηκε την υποψηφιότητα του δεν λαμβάνονται υπ όψη και η τυχόν εκλογή του θεωρείται άκυρη. Η Εκλο­γική Επιτροπή γνωστοποιεί στους εκλογείς τον πίνακα των υποψηφίων για κάθε ομάδα χωριστά με δημοσιεύσεις στον τύπο και με την ανάρ­τηση πίνακα των ονομάτων τους έξω από το Κοινοτικό Κατάστημα και τις Συναγωγές οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

2. Τα ψηφοδέλτια τυπώνονται από την Κοινότητα και είναι ομοιό­μορφα.

 

Άρθρο 31 :
Η ψηφοφορία αρχίζει στις 7 π.μ. και διαρκεί έως τη δύση του ηλίου. Οι εκλογείς ψηφίζουν με ένα μόνο ψηφοδέλτιο.
Αρθρο 32 :
1. Οι εκλογείς ψηφίζουν αυτοπροσώπως σε ιδιαίτερο διαμέρισμα του εκλογικού τμήματος. Εισέρχονται ανά πέντε στο εκλογικό τμήμα και παραδίνουν στην Εφορευτική Επιτροπή το εκλογικό τους βιβλιάριο.
2. Η Εφορευτική Επιτροπή αφού αναγνωρίσει την ταυτότητα, του εκλογέα, σημειώνει την προσέλευση του δίπλα στο όνομα του που είναι καταχωρισμένο στον εκλογικό κατάλογο και ο Πρόεδρος της του δίνει έναν αδιαφανή φάκελο και όλα τα ψηφοδέλτια. Ο εκλογέας εισέρχεται στο ιδιαίτερο διαμέρισμα μόνος και εσωκλείει στο φάκελο το ψηφοδέλτιο της προτιμήσεως του. Μπορεί να εκδηλώσει την προτίμηση του για ένα έως δέκα υποψηφίους με ένα σταυρό δίπλα στο όνομα τους, γραμμένο με μολύβι μελάνης.
3. Ο εκλογεύς επανέρχεται στην Εφορευτική Επιτροπή και ο Πρόε­δρος της σημειώνει στο εκλογικό του βιβλιάριο ότι ψήφισε, το σφραγίζει με τη σφραγίδα της Επιτροπής και καλεί τον εκλογέα να ρίξει ο ίδιος στη ψηφοδόχο το φάκελο με το ψηφοδέλτιο καλά κλεισμένο.
4. Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να διορίσει ένα αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του σε κάθε εκλογικό τμήμα. Οι αντιπρόσωποι έχουν δι­καίωμα να παρευρίσκονται στα εκλογικά τμήματα σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και στη διαλογή των ψήφων.
Άρθρο 33 :
1. Αν μετά τη δύση του ηλίου υπάρχουν εκλογείς έξω από το εκλο­γικό τμήμα η ψηφοφορία συνεχίζεται έως ότου ασκήσουν και αυτοί το εκλογικό τους δικαίωμα, οπότε η Εφορευτική Επιτροπή κηρύσσει το τέ­λος της ψηφοφορίας.
2. Η Εκλογική Επιτροπή ανοίγει αμέσως τις ψηφοδόχους και προ­χωρεί στη διαλογή των ψηφοδελτίων. Πριν ανοιχτούν οι φάκελοι αριθ­μούνται, για να διαπιστωθεί αν ο αριθμός τους είναι ίσος με τον αριθμό των εκλογέων που ψήφισε στο αντίστοιχο τμήμα. Αν ο αριθμός των φα­κέλων είναι μεγαλύτερος, αφαιρούνται στην τύχη οι φάκελοι που περισ­σεύουν, χωρίς να ανοιχθούν και να ληφθούν υπόψη.
3. Κάθε ψηφοδέλτιο μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εκλογικής Επιτροπής. Μετά το τέλος της διαλογής τα μονογραφημένα ψηφοδέλτια φυλάσσονται από την Εκλογική Επιτροπή με ευθύνη της έως ότου επι­κυρωθούν οι εκλογές.
4. Αν μέσα σε ένα φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια της ίδιας ομάδας, θεωρούνται όλα ως μία ψήφος για την ομάδα στην οποία ανήκουν. Αν τα ψηφοδέλτια ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, δεν λαμβάνονται υπόψη.
5. Ψηφοδέλτιο που έχει διαγραφές ή εγγραφές είναι άκυρο.
6. Αν σε ψηφοδέλτιο βρεθούν περισσότεροι από δέκα σταυροί προτι­μήσεως, ισχύουν οι δέκα πρώτοι.
Άρθρο 34 : 
1. Οι φάκελοι όλων των ψηφοδόχων συγκεντρώνονται χωριστά, αριθμούνται τα έγκυρα ψηφοδέλτια κάθε ομάδας και καταχωρίζονται τα αποτελέσματα της αριθμήσεως στα πρακτικά της Εκλογικής Επιτρο­πής.
2. Κατόπιν η Εκλογική Επιτροπή προβαίνει στην κατανομή των εδρών με τον ακόλουθο τρόπο: Διαιρεί τον ολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό 50, δηλαδή με τον αριθμό των μελών της Συνελεύσεως. Το πηλίκο, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα κλάσματα, απο­τελεί τον εκλογικό συντελεστή. Με τον εκλογικό συντελεστή διαιρείται το άθροισμα των ψήφων που έλαβε κάθε ομάδα, το πηλίκο δε της διαι­ρέσεως είναι ο αριθμός των εδρών που δικαιούται να λάβει κάθε ομάδα.
3. Μεμονωμένη, υποψηφιότητα επιτυγχάνει αν συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με τον εκλογικό συντελεστή.

4. Αν ο αριθμός των υποψηφίων ορισμένης ομάδας είναι ίσος με τον αριθμό των εδρών που της αναλογούν σύμφωνα με την ανωτέρω κατα­νομή, θεωρούνται όλοι επιτυχόντες. Αν όμως ο αριθμός τους είναι μεγα­λύτερος, θεωρούνται επιτυχόντες πρώτοι αυτοί που προτιμήθηκαν με σταυρό και ύστερα οι επόμενοι κατά σειρά προτεραιότητας αναγραφής στο ψηφοδέλτιο. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες με την ίδια σειρά. Αν οι υποψήφιοι ορισμένης ομάδας είναι λιγότεροι από τις έδρες που της αναλογούν, η ομάδα δικαιούται να λάβει τόσες έδρες όσοι είναι και οι υποψήφιοι της.
5. Μετά από την κατανομή αυτή, οι κενές έδρες που μένουν παραχω­ρούνται στην ομάδα που είχε το μεγαλύτερο υπόλοιπο στη διαίρεση για την εξεύρεση του εκλογικού συντελεστή. Για να δικαιούται μια ομάδα να αντιπροσωπευθεί στην Κοινοτική Συνέλευση πρέπει να συγκεντρώσει αριθμό ψήφων τουλάχιστον ίσο με τον εκλογικό συντελεστή.
Άρθρο 35 :
1. Τα πρακτικά των εκλογών συντάσσονται από την Εκλογική Επι­τροπή και καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο της Κοινότητος.
2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας γνωστοποιείται αμέσως με τοιχο­κόλληση στις Συναγωγές και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα.
Άρθρο 36 :
Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εκλογών οι ομάδες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν στη Γραμματεία της Κοινότητος ενστάσεις εναντίον του αποτελέσματος της διαλογής σχετικά με την ομάδα ή με ορισμένο υποψήφιο της. Οι ενστάσεις διαβι­βάζονται αμέσως στην Εκδικαστική Επιτροπή μόλις συγκροτηθεί.
Άρθρο 37 :
1. Η Κοινοτική Συνέλευση στην πρώτη της συνεδρίαση, αν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, εκλέγει με κλήρο από τα μέλη της πενταμελή Εκ­δικαστική Επιτροπή. Η Εκδικαστική Επιτροπή συνεδριάζει, εκλέγει από τα μέλη της τον Πρόεδρο της και αποφαίνεται για τις ενστάσεις το βραδύτερο είκοσι (20) ημέρες μετά την εκλογή της.

Η διαδικασία των συνεδριάσεων, η απαρτία κ.λπ. ρυθμίζονται ανάλογα με τις διατάξεις που προβλέπονται για τις συνεδριάσεις του Κοινο­τικού Συμβουλίου.
2. Αν η Εκδικαστική Επιτροπή πεισθεί ότι έγιναν λάθη στην αρίθ­μηση των ψηφοδελτίων, στη καταχώρηση των σταυρών προτιμήσεως, στο χαρακτηρισμό ψηφοδελτίων ως άκυρων ή όχι, στον υπολογισμό των εδρών μιας ομάδας ή στον καθορισμό των εκλεγομένων ή ότι έγινε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 30-36 του παρόντος, με αιτιολο­γημένη απόφαση της διορθώνει τα αποτελέσματα της Εκλογικής Επι­τροπής. Η Εκδικαστική Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα να αποφαίνεται για το κύρος ή μη των εκλογών.

3. Μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας η Κοινοτική Συνέλευση συγκροτείται με βάση τα αποτελέσματα που γνωστοποίησε η Εκδικαστική Επιτροπή.
4. Σε κάθε εκλογέα επιτρέπεται ένσταση εναντίον του κύρους των εκλογών, που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας της παρ., 1 του παρό­ντος άρθρου. Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται στο Μονομελές Πρωτο­δικείου Αθηνών, που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέ­τρων.
Αρθρο 38 :
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από της δημοσιεύ­σεως του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Καταργείται το Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθ. 182/4.3.78 «περί του Κανονισμού της Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών» (ΦΕΚ τ.Α αρ. 40/22.3.78).

Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.