Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΟΘΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

date Οκτ 22nd, 2014 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΝΟΘΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΦΡΙΚΤΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΦΑΥΛΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Επίλογος «Χριστιανικής Σπίθας» Απριλιος 1958, αρ. φυλ. 204
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

π. Αυγ. π«…Ἡμεῖς οὐδὲν προσωπικὸν πάθος τρέφομεν κατʼ οὐδενός. Τὸ συμφέρον μας ἧτο καὶ εἶνε νὰ σιωπήσωμεν, ἀλλὰ τὸ καθῆκον εἶνε νὰ εἴπωμεν καὶ νὰ γράψωμεν μετὰ παρρησίας τὴν γνώμην μας. Διότι ἐκ μελέτης καὶ πείρας δύο δεκαετηρίδων καὶ πλέον ἐργασίας ἐν τῆ Ἐκκλησία ἔχομεν πεισθῆ ὅτι ὁ ἐκ νοθεύσεως τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως τῆς Ὀρθοδοξίας κίνδυνος εἶνε ἀσυγκρίτως μεγαλύτερος ἤ ὁ ἐκ τινων κρουσμάτων φαυλότητος καὶ ἀνηθικότητος κληρικῶν κίνδυνος. Γνωρίζουν οἱ παλαιότεροι ἀναγνῶσται καὶ ἀκροαταί μας, ὅτι καὶ εἰς ὁμιλίας καὶ εἰς ἄρθρα δημοσιευθέντα εἰς τὴν «Σπίθαν» καὶ τοὺς «Τρεῖς Ἱεράρχας» καὶ εἰς ἄλλας ἐκδόσεις, ὡς εἶνε τὸ βιβλίον μας «Ἐλευθέρα καὶ ζῶσα Ἐκκλησία», ἠλέγξαμεν σφοδρῶς ἀνωτάτους ἀξιωματούχους τῆς Ἐκκλησίας διʼ ἠθικὰς ἀταξίας ἀποδεδειγμένας καὶ διὰ τὸν ἔλεγχον μας ἐκεῖνον ὑπέστημεν εἴκοσι περίπου μεταθέσεις καὶ ἐσύρθημεν εἰς πολιτικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια, εἰς τὰ ὁποῖα οὐδεὶς ἐκ τῶν κοπτομένων σήμερον ὑπὲρ τῆς ἐκκαθαρίσεως τῆς Ἐκκλησίας ἐκ τῶν ἀναξίων ἠθικῶς κληρικῶν συμπαρεγένετό μοι ὡς μάρτυς ὑπερασπίσεως. Τώρα ὁ ὑπὲρ τῆς φυλάξεως τῆς Ἱερᾶς παρακαταθήκης τῆς ὀρθῆς πίστεως ἀγὼν κατὰ τῶν ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν ἐπιβουλῶν μας ἐλκύει περισσότερον. Καὶ ὅπως ἄλλοτε πρὸ 15ετίας ἐκ τῶν στηλῶν φίλου περιοδικοῦ τῶν Ἀθηνῶν ἐρρίψαμεν τὸ σύνθημα: Ἐκκαθαρίσατε τὴν Ἐκκλησίαν ἐκ τῶν ἀναξίων κληρικῶν, οὕτω καὶ τώρα, καὶ ἀκόμη σφοδρότερον ρίπτομεν τὸ σύνθημα: Ἐκκαθαρίσατε τὴν Ἐκκλησίαν ἡμῶν ἐκ τῆς νοθείας τῆς ἱερᾶς αὐτῆς παραδόσεως, καὶ, θεωροῦντες τὸν ἀγῶνα τοῦτον ὑπέρτερον ὅλων τῶν ἐν τῆ Ἐκκλησία ἀγώνων, μετὰ τοῦ μακαρίου Παύλου καὶ τῶν μεγάλων Πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς Ὀρθοδοξίας κηρύττομεν καὶ ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, εἰς οὔς τὰ μέλη τῶν αἰώνων κατήντησαν: «Ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ ἐυαγγελίζηται ὑμῖν παρʼ ὅ εὐαγγελισάμεθα ὑμῖν ΑΝΑΘΕΜΑ ΕΣΤΩ» (Γαλ. 1, 8).

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.