Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ Η ΝΕΑ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ» ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ, ΠΟΛΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»

Ἕνα βιβλίο προφητικό και Ὁρθόδοξο για κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό

Εξ. Χριστιανοι στουσ εσχ

 Τὰ λόγια τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου δίνουν θάρρος, δύναμη και παρηγοριά σὲ κάθε ἀγωνιζόμενο χριστιανό.
Διαβάσετε τὰ περιεχόμενα τοῦ βιβλίου και θὰ πάρετε την πρώτη εὐεργετικὴ δόση, για νὰ ἀντιμετωπίσετε τὰ δύσκολα που ἔρχονται. Ὅλα εἶναι λόγια τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου (Υπάρχουν εἴτε ἠχητικά ποὺ ἀπομαγνητοφωνήθηκαν, εἴτε γραπτὰ ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» ἡ ὁποια ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ 1944, ἀπὸ τὴν Κατοχὴ στὴν Κοζάνη).

Τὰ λόγια τοῦ Γέροντος στηρίζονται στὴν Ἁγία Γραφή και στοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, γι᾽ αὐτὸ εἶναι προφητικὰ, ἀληθινὰ καὶ ἐπίκαιρα.
Οἱ νεοπατέρες οἱκουμενισταί ἱεράρχαι, ποὺ συμμάχησαν μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, μας νανουρίζουν καὶ μᾶς ὀδηγοῦν στὴν αἴρεση, ἄς προσέχουμε· ἐνῶ οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, μᾶς ξυπνοῦν και μᾶς κραττοῦν σε ἐγρηγόρηση.

Πολλὰ ἀποσπάσματα του βιβλίου δημοσιεύσαμε κατὰ καιροὺς στὸ ιστολόγιό μας. Σήμερα δημοσιεύουμε τὸν πρόλογο και ὅλα τὰ περιεχόμενα τῆς Γ´ἐπηυξημένης ἐκδόσεως τοῦ βιβλίου, (σελ. 160): «OI XΡΙΣTIANOI TΩN EΣXATΩN KAIΡΩN», που μόλις ἐκυκλοφόρησε.
Τὸ βιβλίο θα το βρῆτε στη Φλώρινα στὸ βιβλιοπωλεῖο ἡ «ΕΛΑΦΟΣ» τηλ. 23850 28868 καὶ στὴ Θεσσαλονίκη στὸ βιβλιοπωλεῖο τῆς ἀδελφότητος τῶν θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Δὲν σᾶς θεωρῶ ἀκροατάς, ἀλλὰ συναγωνιστάς.
Ἔχετε κάποιο ἐνδιαφέρον θρησκευτικό, ποὺ εἶνε σπάνιο πρᾶγμα σήμερα, καὶ αἰσθάνεσθε ἕνα πόνο γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα. Γι᾿ αὐτὸ τὸ λόγο θέλω νὰ σᾶς ἀνακοινώσω τὰ ἑξῆς ἀναγκαῖα.
Ὡς στρατιῶται Χριστοῦ, ὡς πιστὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα, ἀλλὰ νὰ δείχνουμε ζωηρὸν ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ.
Πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ εἶνε ἀγωνισταί. Καὶ ὅταν λέμε νὰ εἶνε ἀγωνισταί, δὲν ἐννοοῦμε νὰ πάρουν ῥόπαλα, τουφέκια, καραμπῖνες, ὅπλα. Ὄχι. Μακριὰ αὐτὰ ἀπὸ μᾶς. Χρειαζόμεθα ὅπλα πνευματικά. Καὶ πνευματικά μας ὅπλα εἶνε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ· εἶνε ἡ διαμαρτυρία μας, εἶνε οἱ φωνές μας, τὸ «αἶσχος», ὅλο αὐτὸ τὸ κλίμα τὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ δημιουργήσωμε, ποὺ εἶνε τὸ φραγγέλλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τὸ ὁποῖο θὰ πρέπῃ νὰ ὑψώσουμε διαμαρτυρόμενοι γιὰ τὴν ἀθλία κατάστασι τῆς κοινωνίας.
Στὰ μαρτυρολόγια μένουμε κατάπληκτοι βλέποντας τὴν ἀνδρεία τῶν Χριστιανῶν. Ἐμφανίζονταν μπροστὰ στοὺς αὐτοκράτορας καὶ τοὺς τυράννους καὶ φωνάζανε· Αἶσχος, ντροπή σας, ἀπάνθρωποι καὶ σκληροί! Διαμαρτύροντο γιὰ τὴν σκληρότητά των. Τοὺς πιάνανε κι αὐτοὺς καὶ τοὺς βασανίζανε. Τέτοιοι ζωντανοὶ Χριστιανοὶ ἦταν ἐκεῖνοι.
Ἔχουν σύστημα οἱ ἄθεοι νὰ γκρεμίσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ ὑπερασπίσουμε τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια. Νὰ μὴν ἀναπαυώμεθα στὸ «ἔχει ὁ Θεός» καὶ στὸ «πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18). Ἀσφαλῶς δὲν θὰ σβήσῃ ἡ Ἐκκλησία· ἀλλὰ μπορεῖ νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως ἔσβησε καὶ ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία. Ποῦ εἶνε ἡ Ἐκκλησία τῆς Μικρᾶς Ἀσίας; ποῦ εἶνε οἱ πενήντα μητροπόλεις της; ποῦ εἶνε οἱ ναοί της; ποῦ εἶνε τὰ μοναστήρια της; ποῦ εἶνε τὰ προσκυνήματά της; ποῦ εἶνε τὰ λείψανά της; ποῦ; ποῦ; ποῦ;
Ἂν ἔχετε διάθεσι ν’ ἀγωνιστῆτε, ὑπάρχει ἐλπὶς νὰ νικήσωμε· ἂν δὲν ἔχετε διάθεσι, θὰ μᾶς σαρώσῃ τὸ κῦμα τῆς ἀπιστίας τῆς ἀθεΐας καὶ ὅλων τῶν αἱρέσεων.
Ἐγὼ σήμερα – αὔριο φεύγω, γέρος ἄνθρωπος εἶμαι. Ἀλλὰ σᾶς προειδοποιῶ καὶ σᾶς λέγω· Θὰ δῆτε πολλὰ δεινὰ στὴν πατρίδα μας, φοβερώτερα ἀπὸ ὅ,τι εἴδαμε ἐμεῖς. Ἀλλὰ ὅ,τι καὶ ἂν συμβῇ, καὶ τὰ ἄστρα νὰ πέσουν καὶ τὰ ποτάμια νὰ στερέψουν καὶ τὰ πάντα νὰ καταστραφοῦν, ἕνα θὰ μείνῃ· Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος, ὅν παῖδες ὑμνεῖτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν

ΠΕΡIEXONENA ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Ἀντὶ προλόγου………………
Χριστιανός, ὄνομα καὶ πραγματικότης……..
Προσόντα Χριστιανοῦ σύμφωνα μὲ τοὺς Μακαρισμοὺς……
Φῶς καὶ ἁλάτι……………………………………………..
Ὁ Χριστιανὸς εἶνε τὸ ἁλάτι τοῦ κόσμου….…….
Ἄνοδος καὶ κάθοδος τοῦ Χριστιανοῦ……..…..
Ἀληθινοὶ Χριστιανοὶ τῆς Θεσσαλονίκης……….
«Ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν»……………………..
Ὁ Χριστὸς παρατεινόμενος εἰς τοὺς αἰῶνας…………
Οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ῥώμης……………………………….
Διαχωρισμὸς (λατρεία ἐν μέσῳ διωγμῶν)…………
Ἀσυμβίβαστοι (διαχωρισμός)……………………..
Ἔμμεσος διωγμὸς – Πρέπει ν’ ἀντιδράσουμε……..
Ἄμεσος διωγμὸς – Πρέπει ν’ ἀντισταθοῦμε………….
«Τὰ κλέψατε ἀπὸ τὸ λαὸ»……………………………
Θὰ καταλάβουν τὰ ἱδρύματα καὶ θὰ σᾶς ἐκδιώξουν
Νὰ ἑτοιμαζώμεθα γιὰ ἐκκλησία κατακομβῶν………….
Νὰ μιλᾷ ἡ ζωή μας γιὰ τὸ Χριστὸ……………………
Πόσοι θὰ μείνουν;………………………………….
Εἶστε σημαδεμένοι
Δενμεμέληδες Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες, ξυπνῆστε!
Τὰ ἐγκλήματα τῶν πνευματικῶν
Tὸ ἠλεκτρονικὸ «φακέλλωμα»
Τί ἐπιφυλάσσει τὸ μέλλον;
Ἀπαντᾶ ἡ Ἀποκάλυψι
Ἡ προφητεία περὶ Ἀντιχρίστου
Ὁ ἀριθμὸς χξς΄ (῝=666)
Θὰ δεχθοῦμε τὶς νέες ταυτότητες;
Μᾶς ζητοῦν ν᾽ ἀρνηθοῦμε τὴν πίστι μας;
Προτιμότερο θάνατος παρὰ ἐπαίσχυντος ἐπιβίωσις
Τὸ ἠλεκτρονικὸ «φακέλλωμα»
«Μὴ θροεῖσθε», ἀλλ᾽ «ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε»!
Θὰ νικήσῃ τὸ Ἀρνίον
Ὅσοι πιστοί
Ἔσχατοι χρόνοι
Γίνεται διχασμὸς
Νὰ ἀναστήσωμε τὰ πρότυπα τῶν ἁγίων
Παράγγελμα σὲ ποιμένα
Ἄσκησι ἑτοιμότητος σὲ μικρὸ μαθητή
Θὰ μείνουμε στὴν πίστι;
Πῶς θὰ γίνουμε ζωντανοὶ Χριστιανοὶ
Δάκρυα μετανοούντων καὶ αἵματα μαρτύρων
Ἐσεῖς οἱ γυναῖκες
Θὰ περάσουμε μεγάλη θύελλα
Ἐκκοπὴ τοῦ ἰδίου θελήματος
Στιγμιαῖο μαρτύριο
Ἰσόβιο μαρτύριο
Ψυχολογία ἀξιωματικοῦ στὴ μάχη
Πόθος μαρτυρίου
Ἑτοιμασθῆτε γιὰ μαρτύριο
Εἴτε μόνος εἴτε μετ’ ἄλλων, θὰ ὑπερασπίσω τὰ ὅσια & ἱερά
Ἐν μέσῳ σκορπίων εἴμεθα
Ψιθυρισταὶ
Τὰ δῆθεν πνευματικὰ τέκνα χειρότεροι ἐχθροὶ
Ὁ ἔλεγχος ἀναγκαῖος
Ὁ ἔλεγχος ἀναγκαῖος καὶ στὸν κλῆρο
Τελευταῖο ὅπλο τοῦ σατανᾶ
Ζυγαριὰ γιὰ νὰ ζυγίζουμε τοὺς ὀρθοδόξους κληρικούς
Γνώρισμα τοῦ καλοῦ παπᾶ ἤ δεσπότη
Ὁ εὐσεβὴς λαὸς φρουρὸς τῆς Ὀρθοδοξίας
Ἀγωνισθῆτε χριστιανοί
Τὴν ψυχούλα μας νὰ κοιτάξουμε;
Διαμαρτυρόμενος ὁ λαός δὲν ἀσεβῇ
Μὴ φοβᾶσαι χριστιανέ
Μᾶς δίδετε προθεσμία
Ἡ ἐποχή μας ὅμοια μὲ τὴν ἐποχὴ τοῦ Νῶε
Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ ἐξαντλεῖται!
Ἡ προθεσμία περνᾶ ἄπρακτη
Τί πρέπει νὰ κάνουμε
Στὴν Ὁρθόδοξη πίστη νὰ μείνουμε
Φυλάξου, ἀπὸ τὴ νέα θρησκεία τοῦ οἰκουμενισμοῦ
Ὁ ἐωσφόρ. λυσσάει νὰ ξεριζώσει τὴν Ὀρθόδοξη πίστι
Ἀγωνισθῆτε
Προειδοποίηση στὸν πατριάρχη·
Προειδοποίηση τοῦ ἀποστόλου Παύλου
Ἡ κοινωνία μας γέμισε ἀπὸ πονηροὺς ἀνθρώπους
Πονηρός, πονηρότατος ὁ βουλευτής
Σχολὴ τοῦ διαβόλου ἡ διπλωματία
Τὰ βλέπω ἀδελφοί μου
«Οἱ πονηρευόμενοι ἐξολοθρευθήσονται»
Διαβᾶστε τὴν ἱστορία
Πᾶρτε φτερούγιες ἀγγέλων καὶ πετάξτε ψηλά
Συμβουλὲς ἀποστ. Παύλου γιὰ τοὺς ἔσχατους καιρούς
Θὰ ἔρθῃ ὁ ἀντίχριστος
Νὰ μὴ σαλευθῆτε
Νὰ μὴν ἐξαπατηθῆτε
Νὰ θυμᾶστε τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ- «Μνημονεύετε»
Νὰ μελετᾶμε τὴν ἁγία Γραφή
Σταθῆτε ἀκλόνητοι
«Kρατεῖτε τὰς παραδόσεις»
Τὸ «Πηδάλιο» – Ἱερὰ Παράδοσι
Tὸ Πηδάλιο περιφρονεῖται
«Τὸ Πηδάλιο» στερεὰ τροφή, ἀσφαλὴς ὁδηγὸς
Ἡ ἐλπίδα σας στὸ Θεὸ
Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας
Ἡ προσευχὴ πανίσχυρο ὅπλο
Κάντε προσευχὴ καὶ θὰ δῆτε θαύματα
Ὠκεανὸς ἡ ζωή μας, σανίδα σωτηρίας ὁ Σταυρός
Ἡ θεία κοινωνία
Ν᾿ ἀκολουθοῦμε «τοῖς ἴχνεσιν Αὐτοῦ»
Νὰ μὴν εἴμεθα ἄοπλοι
Ο Ἀντίχριστος καἱ μικροὶ πλιατσικολόγοι
Ὁ ἀντίχριστος καὶ τὰ σημεία τῆς ἐλεύσεώς του
Ἀποστασία
Θανατηφόρα ἀκτινοβολία
Θ᾿ ἀστυνομεύῃ καὶ θὰ παρακολουθῇ τὰ πάντα
Ὁ Ἀντίχριστος ἄνθρωπος, ἀντάξιος τοῦ διαβόλου
Ἡ τηλεόρασι στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ἀντιχρίστου
Θὰ προβάλουν ἕνα τετραπέρατο δάσκαλο καὶ θα καταργήσουν τὰ σχολεῖα….
Οἱ κατέχοντες καὶ «τὸ κατέχον»
Διώχνουμε μιὰ διεφθαρμ. ἐξουσία & ἔρχεται χειρότερη
Ἀγώνας ἐναντίον τοῦ κακοῦ ἑαυτοῦ μας
Ὁ χριστιανὸς ἀγωνίζεται κάτω ἀπ᾽ ὅλα τὰ πολιτεύματα & εἶνε ἐλεύθερος
Ἀναρχία
Προετοιμάζουν παγκόσμια ἀναρχία
Μέσα ἀπὸ τὴν ἀναρχία θὰ ξεπηδήσῃ ὁ ἀντίχριστος
Τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας προετοιμάζεται
Ὁ ἄνομος – ὁ Ἀντίχριστος
Τὸ κυκλώπειο δίκαιο τῶν μεγάλων ἐθνῶν
Εκλέγουμε 300 στη Βουλή καὶ μετὰ ψηφίζουν νόμους χωρὶς νὰ σὲ λογαριάζουν
Ἡ Κοινὴ ἀγορὰ ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος
Αὐτοθεοποίησι
Μὴ στηρίζετε τὶς ἐλπίδες σας σὲ ἀνθρώπους
Ὁ μέγας ἀπατεὼν
Τὰ ναρκωτικὰ στὴν ὑπηρεσία τοῦ ἀντιχρίστου
Σύγχρονες ἀπάτες
Θὰ μείνῃ γιὰ πάντα ὁ ἀντίχριστος;
Θὰ τὸν συντρίψῃ σύντομα ὁ Θεός
Γιατί νὰ ἔρθῃ ὁ ἀντίχρ.; Γιατί ὁ Θεὸς δὲν τὸν καταργεῖ;
Δὲ᾿ θέλεις, λαέ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖο; Θὰ σὲ κυβερνοῦν οἱ ἀντίχριστοι
Ποιοί θὰ πέσουν στὰ δίχτυα τοῦ ἀντιχρίστου
Θὰ πέσουν στὰ δίκτυα ἀντιχρ. ἐκεῖνοι που τὸ θέλουν
Ἐκεῖνοι ποὺ δὲν ἀγαποῦν τὴν ἀλήθεια
Ὑπάρχει πνεῦμα πλάνης στὸν κόσμο
Φοβερώτερο ἀπὸ τὸν θάνατο
Πῶς θ’ ἀντιμετωπίσουμε τὶς δυνάμεις τοῦ σκότους;
Ἀγωνία τοῦ Xριστοῦ καὶ ὕπνος τῶν Χριστιανῶν
Νὰ ξυπνήσουμε
N’ ἀνασυντάξουμε τὶς δυνάμεις μας ἐναντίον τοῦ κακοῦ
Tί μποροῦμε νὰ πετύχουμε μὲ τὸν ἀγῶνα
Παράδειγμα πρὸς ἀποφυγὴν
Δὲν σᾶς θέλω ψευτοχριστιανούς
Μποροῦμε νὰ ὑπολογίσουμε στὴν ἀγάπη σας;
Νὰ εἶστε μάχιμοι καὶ γενναῖοι Χριστιανοὶ
Ἔχει ὁ Θεός», ἀλλὰ κ᾿ ἐμεῖς ν’ ἀγωνιστοῦμε
Δὲν θὰ σωθῆτε
Φωτίζει ὁ Θεὸς τοὺς πιστοὺς
Θὰ πᾶμε σὲ αὐτοάμυνα
Θὰ δοκιμάσετε θλίψεις, νὰ μὴ φοβηθῆτε
Kαὶ ἂν ἀκόμα ἡ κοινωνία εἶνε Σόδομα καὶ Γόμορρα
Ὀργανωθῆτε εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ἡ νίκη ἀνήκει στὸν Χριστό (Μελετάτε τὴν Ἀποκάλυψι)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.