Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠΟΛΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟ – ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΙΝΗ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΝΑ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΔΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ, ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΔΕΝΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ

date Αυγ 17th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Ἀπόσπασμα ἀπὸ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», Φεβρουάριος 1960, αρ. φυλ. 224
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΑΞΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΤΡΙΩΤΗ

Τώρα που ξεπουλοῦν τὴν πατρίδα, τὰ στρατόπεδα, τὰ λιμάνια, τὰ ἀεροδρόμια και τις βραχονησολιγαρχια.ίδες και αὐτοὺς τοὺς Ἕλληνες στὰ σκλαβοπάζαρα τῶν ξένων εἶναι πολύ ἐπίκαιρο, για κάθε Ἕλληνα.

Ἰδοὺ καὶ οἱ ξένοι, ἀνώνυμοι ἑταιρεῖαι, οἰκονομικοὶ ὀργανισμοί, κράτη πανίσχυρα ποὺ θέλουν παντοῦ νὰ ἐξαπλώσουν τὴν ἐπιρροήν των, ζητοῦν ἐπιμόνως νὰ συνάψουν συμβάσεις διὰ ζητήματα ὄχι μόνον ὑλικῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ ἠθικῆς καὶ πνευματικῆς, ὡς εἶνε τὸ κονκορδάτον, ἵδρυσις ροταριανῶν ὁμίλων, ἰνστιτούτων, ἡ εἰσαγωγὴ πορνικῶν καὶ γκαγκστερικῶν ταινιῶν, θεατρικῶν θιάσων, καὶ ἄλλων σαπρῶν προϊόντων τοῦ ἐξωτερικοῦ, διʼ ὧν ἀπειλεῖται ἡ ἀλλοίωσις τῆς ὅλης ψυχοσυνθέσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ποῖοι ἐπὶ τοῦ προκειμένου εἶνε ἁρμόδιοι; Εἶνε ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι εἰς τὸν πρῶτον κίνδυνον θὰ πάρουν τὸ ἀεροπλάνον καὶ θὰ φύγουν μακρὰν ἤ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ποὺ θὰ μείνη ἐδῶ ὑπερασπιζόμενος σπιθαμὴν πρὸς σπιθαμὴν τὸ πάτριον ἔδαφος; Ὁ λαὸς ἀσφαλῶς. Καὶ ὅμως πόσας φορὰς ἐν ὀνόματι τῆς Δημοκρατίας ἐλήφθησαν ἀποφάσεις, αἱ ὁποῖαι δὲν ἐτύγχανον τῆς γενικῆς ἐπιδοκιμασίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ὅστις ὅμως νομικῶς ἀνέλαβε τὴν ὑποχρέωσιν τῆς ἐκπληρώσεως τῶν ὑποσχομένων καὶ ἐδέθη μὲ τὰς συμβάσεις τῶν ὀλίγων διὰ πολλὰς δεκαετηρίδας; Καὶ αὐτὸ λέγεται Δημοκρατία!
Τοιαύτας περιπτώσεις, ἀναφερόμενος εἰς οἰκονομικῆς μάλλον φύσεως ζητήματα ἔχων ὑπʼ ὅψιν ἔνδοξος στρατηγός, ὅστις ἐξ ἐφηβικῆς ἠλικίας διέτρεξε ὅλα τὰ πεδία τῶν μαχῶν τῆς Ἑλλάδος, ὀλίγον πρὸ τοῦ θανάτου του συνέγραψε καὶ ἐξέδωκεν ὡς κύκνειον ἄσμα τῆς πατριωτικῆς του ψυχῆς βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Μελέτη ἐθνικοκαθεστωτικοῦ περιεχομένου – Ἡ ἑλληνικὴ κακοδαιμονία – ἐπείγει ἡ σοβαρὰ μεταρρύθμισις τοῦ Συντάγματος – Αθῆναι 1952». Εἰς αὐτὸ μὲ τὴν χαρακτηρίζουσαν τοὺς στρατιωτικοὺς λακωνικότητα έκφράσεως γράφει˙ Ἑλλὰς˙ «ὀνόματι δημοκρατία, πράγματι δʼ ὀλιγαρχία».
Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀποδεικνύεται πόσον ἀτελὲς εἶνε τὸ σημερινὸν Σύνταγμα διὰ νὰ ἐξασφαλίση τὸ δικαίωμα τοῦ λαοῦ, ἵνα ἐπὶ ζωτικῆς φύσεως ζητημάτων αὐτὸς ὁ ἴδιος, οὐχὶ ἐμμέσως διʼ ἀντιπροσώπων, ἀλλʼ ἀπʼ εὐθείας ἐκφέρη τὴν γνώμην του καὶ ἡ θέλησις του ἐπικρατῆ τῆς θελήσεως τῶν ὀλίγων. Διὰ τοῦτο φρονοῦμεν ὅτι εἰς τὸ ἑλληνικὸν Σύνταγμα, ἐὰν δὲν θέλωμεν τοῦτο κάτω ἀπὸ τοὺς πόδας των ὀλίγων ἰσχυρῶν νὰ γίνη συντρίμμι, κατὰ τὴν ζωηρὰν ἔκφρασιν τοῦ γέρου τοῦ Μωρηᾶ, πρέπει νὰ προστεθῆ διάταξις, ὁρίζουσα, ἵνα ἐπὶ τοιούτων θεμάτων καλῆται ὁ λαὸς μιᾶς πόλεως ἤ ἐπαρχίας ἤ νομοῦ ἤ καὶ τῆς χώρας ὁλοκλήρου καὶ ἀποφαίνηται διὰ δημοψηφίσματος.
Τοιαύτη διάταξις ὑπάρχει εἰς τὸ Ἑλβετικὸν Σύνταγμα. Οἱ Ἑλβετοὶ ἐπὶ φλεγόντων θεμάτων κοινωνικῆς ζωῆς καλοῦνται εἰς δημοψήφισμα κατὰ καντόνια καὶ ἀποφασίζουν, ὡς συνέβη μὲ τὸ ζήτημα τῆς παροχῆς δικαιώματος ψήφου εἰς τὰς γυναῖκας. Προχθὲς ἀκόμη εἰς καθημερινὴν ἐφημερίδα ἐδημοσιεύθη φωτογραφία, εἰς τὴν ὁποίαν ἐφαίνετο ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλβετίας δρ Μὰξ Πετιπιὲρ καὶ ἡ σύζυγός του ψηφίζοντες ἐπὶ κομμουνιστικῆς προτάσεως δημοψηφίσματος, ὅπως καθιερωθοῦν τρεῖς ἑβδομάδες διακοπῶν μὲ πλήρεις ἀπολαυὰς διʼ ὅλους τοὺς ἐργαζομένους. Ἡ πρότασις ἀπερρίφθη.

* * *

Ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται! Τὸ θέμα ὅπερ θίγομεν εἰς τὴν παροῦσαν στήλην εἶνε ἄξιον προσοχῆς ἐκ μέρους παντὸς πατριώτου πονοῦντος τὸν τόπον. Πεῖρα πικρὰ αἰῶνος καὶ πλέον καθʼ ὅν λειτουργεῖ εἰς τὴν χώραν μας τὸ λεγόμενον κοινοβουλευτικὸν πολίτευμα, ἀπέδειξεν ὅτι οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Ἔθνους προερχόμενοι ἐκ τῶν ἐπιστημόνων οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων καὶ χλιαρᾶς ζωῆς εἶναι καὶ ἀμφιβόλων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, τινὲς ἐξ αὐτῶν καὶ μασόνοι καὶ ὀρθολογισταὶ καὶ ἄπιστοι καὶ ἄθεοι, οἱ τοιοῦτοι ἐπὶ ζητημάτων ἠθικῆς καὶ θρησκευτικῆς ζωῆς λαμβάνουν ἀποφάσεις ἀντιθέτους πρὸς ὅσα αἰσθάνεται καὶ πιστεύει ὁ εὐσεβὴς ἑλληνικὸς λαός.

Χειρότερα πλαστογραφία τῆς θελήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν δύναται νὰ ὑπάρξη. Παράδειγμα ἔστω ὁ περὶ διαζυγίου ἰσχύων νόμος, ὁ ἀντίθετος πρὸς τὰς εὐαγγελικὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἀγνὰς παραδόσεις τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ τεθῆ τροχοπέδη εἰς τοιαύτην περιφέρειαν. Ἄς ἀποφαίνωνται οἱ κύριοι βουλευταὶ περὶ γεφυρῶν, περὶ δρόμων, περὶ πλοίων, περὶ… ἀλλὰ περὶ φλεγόντων θεμάτων ἠθικῆς, κοινωνικὴς καὶ θρησκευτικῆς σημασίας ἄς ἀποφασίζη ἀπʼ εὐθείας ὁ λαὸς διὰ δημοψηφισμάτων. Ἔχετε κύριοι ἀντίρρησιν; Τότε δὲν εἶσθε δημοκρατικοί, ἀλλὰ ὀλιγαρχικοί, οἱ ὁποῖοι ἐν ὀνόματι ψευδοῦς δημοκρατίας θέλετε νὰ ἐπιβάλλετε τὰς ἰδικάς σας ἰδέας, ἕνα τρόπον ζωῆς, ὅστις μόνον εἰς κατοίκους τοῦ Χόλλυγουντ καὶ ἄλλων διεφθαρμένων κέντρων ἁρμόζει καὶ ὄχι εἰς τὴν προσφιλῆ μας Πατρίδα τῆς ὁποίας ἰδανικὸν ὕψιστον πολικὸς ἀστὴρ αἰωνίου προσανατολισμοῦ εἶνε τὸ ΑΣΤΡΟΝ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.