Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ αντιχριστος και τα σημεια της ελευσεως του

Aπο το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Γ΄, 2015, σελ 108-109

Ο Αντιχριστος και μικροι πλιατσικολογοι

Εξ. Χριστ.Τώρα σιγὰ – σιγὰ μπαίνουμε στὸ νόημα. Γι᾿ αὐτὸ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὴν Β´ Θεσσαλονικῆς ἐπιστολὴ· Μὴ ταράσσεσθε («μήτε θροεῖσθαι» 2,2). Θὰ περάσουν αἰῶνες, θὰ περάσουν χρόνια, θὰ γίνουν πολλὰ σημεῖα, καὶ μετὰ θὰ παρουσιαστῇ ὁ ἀντίχριστος.

Μικροὶ ἀντίχριστοι εἶνε ὁ Νέρων, ὁ Μωάμεθ, ὁ Χίτλερ, ὁ Στάλιν, ὁ Ἀττίλας. Ὅλοι αὐτοὶ εἶνε πλιατσικολόγοι, μπροστὰ στὸ μεγάλο ἀντίχριστο· ἁρπάζουν καμμιὰ κόττα. Θὰ παρουσιαστῆ ὁ μεγάλος πλιατσικολόγος, ὁ μεγάλος λῃστής, ὁ μεγάλος κακοποιός, ποὺ θὰ συγκεντρώσῃ στὰ χέρια του ὅλη τὴ δύναμι καὶ μ᾿ αὐτὴν θὰ καταποντίσῃ τὴν ἀνθρωπότητα.
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὀνομάζει ἀντίχριστο· τὸν Πάπα καὶ τὸν Μωάμεθ καὶ λέγει· οἱ δύο αὐτοὶ εἶνε εἰς ἀπώλειαν…

Ὁ ἀντίχριστος καὶ τὰ σημεῖα τῆς ἐλεύσεώς του

Ὅμως ἡ Γραφή μᾶς λέγει νὰ τὸ εἰπῶ: Σήμερον αὔριον καρτεροῦμεν πεῖνες, δίψες, πανοῦκλες λοιμικές· θανατικὰ μεγάλα… Σήμερον αὔριον καρτεροῦμε σεισμούς, πολέμους καὶ ἀκαταστασίες. Καὶ θέλουν πέσει ὅλα τὰ βουνὰ κάτω καὶ ὄλος ὁ κόσμος νὰ ἀποθάνουν».
Θὰ ἔρθουν χρόνια φοβερὰ, νὰ εἴμεθα ἕτοιμοι.
Θὰ πνεύσουν ἄνεμοι σατανικοί, ποὺ θὰ ξερριζώνουν τὰ δεντράκια καὶ τὰ πλατάνια ἀκόμη, γι᾿ αὐτὸ πρέπει νὰ ἔχουμε βαθειὰ ῥίζα, ἡ δὲ βαθειὰ ῥίζα εἶνε ἡ πίστις.
Θὰ ἔρθουν χρόνια φοβερὰ καὶ ἀπαίσια καὶ θὰ παρουσιαστῇ ὁ ἀντίχριστος. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάῃ γιὰ νὰ μὴ ζήσουμε στὶς ἡμέρες τοῦ ἀντιχρίστου. Ἂν καὶ ἐγὼ πιστεύω, ὅτι θὰ ἔρθῃ στὶς μέρες μας. Ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα ἔρχεται. Ἔξω ἀπὸ τὶς πόρτες μας εἶνε ὁ ἀντίχριστος, καὶ δὲν τὸ καταλάβαμε. Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάῃ, νὰ μᾶς δίνῃ ὑπομονή, διότι ἔρχεται. Αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε, αὐτὰ ποὺ βλέπουμε, αὐτὰ ποὺ αἰσθανόμεθα, τὸ μαρτυροῦν.
Νὰ εἴμαστε ἕτοιμοι. Διότι θὰ εἶνε πάνοπλος ὁ ἀντίχριστος. Καὶ θὰ κάνῃ πράγματα, τὰ ὁποῖα θὰ ἐντυπωσιάζουν καὶ θὰ προξενοῦν κατάπληξι στὸν κόσμο καὶ θὰ κλονίζουν τὴν πίστι. Ὅπως συμβαίνει ἤδη σήμερα. Πηγαίνετε στὰ χωριὰ νὰ δῆτε. Ἐγὼ γυρίζω, πάω στὰ χωριά. Κι ἀκούω, ὅτι καὶ τσοπαναραῖοι ἀκόμα, καὶ γεωργοί, καὶ οἱ πάντες σοῦ λένε· Θεός, τί Θεός; Θεὸς εἶνε σήμερα ἡ ἐπιστήμη… Φανταστῆτε τότε τί θὰ γίνῃ, ὅταν παρουσιαστῇ κι ὁ ἀντίχριστος στὸν κόσμο· τί κατάπληξι θὰ τοὺς κάνῃ.
Μπορεῖ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας ὁ ἀντίχριστος νὰ πάρῃ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς πάῃ στὸ φεγγάρι. Μπορεῖ ἀκόμη νὰ κάνῃ ἄλλα καταπληκτικὰ καὶ φοβερὰ πράγματα· ἐκεῖνο ποὺ λέει «Καὶ σημεῖα ἀπ᾿ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται» (Λουκ. 21,11). Ἐγὼ θεωρῶ «σημεῖα ἀπ᾿ οὐρανοῦ» τὶς ἀκτῖνες τοῦ θανάτου. «Σημεῖα ἐν… σελήνῃ», λέει (ἔ.ἀ. 21,25). Ἀποκλείεται, ν᾿ ἀνεβοῦν ἐπάνω στὴ σελήνη, νὰ κάνουν σταθμό, καὶ ἀπὸ ᾿κεῖ νὰ πυροβολοῦν τὴ γῆ; Καὶ ἄλλα φοβερὰ σημεῖα θὰ κάνῃ. Αὐτὸς θὰ εἶνε ὁ ἀντίχριστος.

Ἀποστασία

Ἕνα σημεῖο θὰ εἶνε ἡ ἀποστασία. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει· «ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον» (Β΄ Θεσ. 2,3).
Τί λέγεται ἀποστασία; Ἀποστασία εἶνε, νὰ φύγῃ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ Θεό, ποὺ εἶνε τὸ κέντρο τῆς ζωῆς. Ἀποστασία καὶ ἐπανάστασι κατὰ τοῦ Θεοῦ εἶνε, ὅταν δὲν θέλῃ ὁ ἄνθρωπος ν᾿ ἀκούῃ γιὰ τὸ Θεὸ καὶ δὲν θέλῃ νὰ συμμορφώνεται μὲ τὸ ἅγιο θέλημά του.
Ὅταν γίνῃ ἡ ἀποστασία, λέει ἐδῶ ὁ ἀπόστολος, τότε θὰ ἔλθῃ ὁ ἀντίχριστος, «ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ὁ ἀντικείμενος…». Ποιός εἶνε αὐτὸς ὁ ἀντίχριστος; Εἶνε μεγάλο τὸ ζήτημα. Ὑπάρχουν ἀντίχριστοι πολλοὶ καὶ μικροί, καὶ ὑπάρχει ὁ ἀντίχριστος ὁ ἕνας καὶ μεγάλος. Ἀντίχριστος εἶνε αὐτὸς ποὺ πάει κόντρα μὲ τὸ Χριστό. Αὐτὸς ὁ ἕνας, ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν ἀντίχριστος, θὰ ἔχῃ τεραστία δύναμι.
Νομίζω, ὅτι τώρα ἀρχίζουμε κάπως νὰ καταλαβαίνουμε τὰ περὶ ἀντιχρίστου. Οἱ προηγούμενες γενεὲς δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν καταλάβουν. Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε αἰώνιο. Τὸ θέμα αὐτὸ τοῦ ἀντιχρίστου ἦταν σκοτεινό. Τώρα ἀρχίζουμε νὰ τὸν βλέπουμε πῶς θὰ εἶνε. Θὰ ἔχῃ τέτοια δύναμι στὰ χέρια του, ποὺ θὰ λές· Αὐτὸς εἶνε Θεός, τί ἄλλο περιμένουμε; Θὰ καταργήσῃ ὅλες τὶς θρησκεῖες. Θὰ γκρεμίσῃ τὰ πάντα καὶ θὰ πῇ· Ἐγὼ εἶμαι ὁ Θεός· τί κάθεστε κι ἀκοῦτε τοὺς παπᾶδες καὶ δεσποτάδες σας; δὲν βλέπετε ἐγὼ τί κάνω;… Καὶ πράγματι στὴν ἐποχὴ τοῦ ἀντιχρίστου θὰ δοκιμαστῇ ἡ πίστι μας. Θὰ σβήσῃ τρόπον τινὰ ἡ ἰδέα τοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτὸ τώρα ἀκοῦμε στὴν Εὐρώπη νὰ φωνάζουν· Δὲν ὑπάρχει Θεός, πέθανε ὁ Θεός· Θεός, σοῦ λέει, εἶνε ἡ ἐπιστήμη!…

Αναρχία….

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.