Αυγουστίνος ΚαντιώτηςMHNYMATA ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

date Αυγ 17th, 2015 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31

Πατῆστε τὸν σύνδεσμο και διαβάστε ὅλο τὸ ἀφιέρωμα τῆς Φωτεινῆς Γραμμμῆς για τό·

Μνημόσυνα τοῦ Θρυλικού Αυγουστίνου Καντιώτη
και τοῦ Ορθοδόξου Θεολογου Νικ. Σωτηροπούλου

1. Τὴν 28ην Αὐγούστου τρέχοντος ἔτους κλείνει πενταετία ἀφ’ὅτου ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου Θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἐγκατέλειψε τὴν στρατευομένη Ἐκκλησία καὶ ἀπῆλθε στὴν θριαμβεύουσα ! ! !
2. Γιὰ τὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο ἐφαρμόζονται τὰ Γραφικά:
Α) «…ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26).
Β) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» Ματθ. 23, 14).
Γ. «…εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξουσιν…» (Ἰωάν. 15, 20)
Δ. «διὸ εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις, ὑπὲρ Χριστοῦ· ὅταν γὰρ ἀσθενῶ, τότε δυνατός εἰμι.» (Β΄ Κορ. 12,10).
Ε. «τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; 36 καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλογίσθημεν ὡς πρόβατα σφαγῆς.» (Ρωμ. 8,35-36).
ΣΤ. «τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα! καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. » (Β΄ Τιμ. 3,11).
3. Πληθώρα ἄλλων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀναφορικῶς μὲ τοὺς συνεχεῖς κατατρεγμοὺς τοῦ Θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναφέρουμε, πλὴν ὅμως φειδόμενοι τοῦ πολύτιμου χρόνου σας δὲν θέλουμε νὰ ἀπαριθμήσουμε ὅλη τὴν Ἁγία Γραφή.
4. Ὁ Θρυλικὸς Αὐγουστῖνος ἔχων ἦθος λειτουργοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἀκέραιο χαρακτῆρα καὶ εὐσυνειδησία οὐδέποτε ὑποχώρησε σὲ θέματα πίστεως καὶ ἠθικῆς μιμούμενος τὸν Ἰωάννη Βαπτιστή, τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο καὶ ἄλλους ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξους πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐπαναλάμβανε στοὺς πάντες, ἰδίως στοὺς ἰθύνοντες «οὐκ ἐξεστί σοι ἔχειν, πιστεύειν, διαδίδειν, λατρεύειν».
5. Γιὰ νὰ ἀναπτύξῃ κανένας τὶς σπουδαιότερες δραστηριότητες, σκοπούς, καὶ προοπτικὲς τοῦ πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης, πρέπει νὰ ἔχῃ τὴν ἄνεσι χρόνου, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ παρουσιάσῃ τὸ πολυσχιδέστατο ἔργο του, καὶ τὶς κοινωνικά, πνευματικά, θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ ὀφέλη εἰς βάθος χρόνου ἀπὸ αὐτό.
6. Ὁ γράφων εἶχα δυστυχῶς πληθώρα μεριμνῶν καὶ δὲν ἀξιώθηκα νὰ εἶμαι συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως κατὰ τὴν 65ετῆ γνωριμία μας δίπλα του, ἀλλὰ «κομητοειδῶς».

Τὰ ὅσα βίωσα ἢ μοῦ διηγήθηκαν ἄλλοι, ποὺ ζοῦσαν τὰ γεγονότα, ἔχω κάνει σταχυολογήματα καὶ τὰ ἔχουμε ἀναφέρει στὸ περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμή. ὡς π.χ.:

Α) Τεῦχος 33 (Ὀκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2007),

σελ. 40-46 ὑπὸ τὸν τίτλο :

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.