Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ΤΟ 1959, ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ ΜΙΛΑ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ π. ΑΥΓΟΥΣΤINO ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟΝ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ΤΟ 1959

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗΔΙΟΥ

ΜΙΛΑ ΜΕ ΘΑΥΜΑΣΜΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ π. ΑΥΓΟΥΣΤINO ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ, ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΤΟΝ

Αισθάνομαι υπερηφάνεια… για τὸν πιτσιρίκον αὐτόν τον Αυγουστῖνο Καντιώτη… το τέκνο το δικό μου, που ζεῖ βίον λιτότατον. Περισσότερο τρώει ἕνα καναρίνι ποὺ ἔχω στη Μητρόπολη, παρά ὁ Αὐγουστῖνος…

___________

 

___________

Ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Αἰτωλοακαρνανίας Ιερόθεο Β΄ (Παρασκευόπουλο) ἀπαμαγνητοφωνημένη

Ἐπιθυμῶ νὰ μὲ πιστέψετε ὅ,τι τὴν στιγμήν αὐτήν εὐρίσκομαι ὑπὸ τὸ κράτος καὶ τὴν ἐπίδρασιν ἰσχυροτάτων παλμῶν καὶ χαρᾶς καὶ συγκινήσεως. Συγκινοῦμαι καὶ χαίρω διότι εὐρίσκομαι τὴν ὥραν αὐτὴν εἰς τὸ κτίριο τοῦτο, τὸ ὁποῖο ὁφείλεται εἰς τὴν δραστηριότητα τοῦ ἐμπνευσμένου τῷ ὅντι ἱεροκήρυκος τῶν Ἀθηνῶν Αὐγουστίνου Καντιώτη.

Συγκινοῦμαι ἀκόμη περισσότερο, διότι τὸν Αὐγουστῖνον, τὸν εἶχα συνεργάτη μου, ἐν τῷ ἀμπελῶνι τοῦ Κυρίου, ἐν τῇ Αἰτωλοακαρνανία και συνετελέστησαν ἐκεῖ ἔργα πολλά. Δὲν ἔμεινε ἐκεῖ πολὺ καιρὸ, ἀλλὰ τὸν ὁλίγον ποὺ ἔμεινε ἔκτίσαμε, ὴ μᾶλλον ἔκτισε μὲ τὴν δραστηριότητά του, μὲ τὴν ἀφοσίωσίν του, μὲ τὴν θέλησίν του, μὲ τὸν χαρακτήρα του, κτίριον πλησίον τοῦ Μητροπολιτικοῦ οἰκήματος, ἀξιόν λόγου, μὲ αἰθούσας πολλάς, μὲ μέλλον μεγάλο, εἰς τὸ ὁποῖον στεγάζεται, σήμερον, ἡ ἀποστολικὴ διακονία· ὁφείλονται σ᾽ αὐτόν. Καὶ ἐκτός τοῦτον, ὁφείλεται τῇ ἐπιμελεία του ἡ ἐκλογὴ κληρικῶν ἀδιαβλήτων, οἱ ὁποῖοι ἐξακολουθοῦν νὰ ἐργάζονται, μὲ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα αὐτὸς εἶχε ἐκλέξει, ὅπως τὸν Ἀθανάσιον τὸν Παπαποστόλου, ἀπὸ τὴν Πετρῶνα· Τὸ θυμᾶσαι; Καὶ ἄλλα πρόσωπα καλά καὶ ἐκεῖνα ἔφεραν ἄλλα. 

Καὶ τοιουτοτρόπως, αἰσθάνομαι ὑπερηφάνεια γι’ αὐτὸν τὸν πιτσιρίκο, τὸν Αὐγουστῖνο, ὁ ὁποῖος ἔφερε αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα, τοῦ ὁποίου ἡ λογοδοσία ἦταν ἐξαιρετικῶς ὡραῖα. Ἔ, ἄν εἶχε καὶ καμμιὰ αἰχμὴ ἐδῶ καὶ ἐκεῖ, αὐτὴ ὁφεῖλεται στὸ ζωηρόν τοῦ χαρακτῆρος του καὶ γι’ αὐτὸ εἶναι συγχωρητέως.
(Καὶ ἀπευθυνόμενος στὸν π. Αὐγουστῖνο τοῦ λέει χαριτολογῶντας) Σὲ συγχωροῦμε, ρέ. . . Διότι ὑπεράνω ὅλων αὐτῶν εἶναι ὁ ζῆλος σου, ἡ ἀφοσίωσὶς σου, τὸ θάρρος τῆς γνώμης σου, τὸ ἀνάστημά σου, -καὶ ἄς εἶναι μικρὸ τὸ ἀνάστημά του-, καὶ ἔκτισες αὐτὸ τὸ κτίριο τὸ ὁποῖο εἶναι πολὺ μεγάλο. Ἀν εἶναι μικρὸ ἐν Τῇ ὁρασι, εἶναι μεγάλο ἐν τῇ ἰδέα καὶ ἐν τῇ πραγματικότητη. Εἶναι μεγάλος ὁ σκοπός ποὺ ἀποβλέπει τὸ μικρό τοῦτο κτίριο. Ὁ σκοπός εἶναι πολὺ μεγάλος καὶ ἄς εἶναι μικρὸ τοῦτο, διότι ἐπάνω κατω ἔχει καὶ διευθύνει, οὔτε ὁλίγους οὔτε πολλοὺς, πλέον τῶν 70.000 Ἑλλήνων,τοὺς παίζει στὰ πέντε δάκτυλα αὐτὸς ὁ πιτσιρίκος! Περὶ τοὺς 70.000 μὲ τὴν ἐμπνευσμένη ἐφημερίδα του, τὴν ὡραιοτάτη, τὴν ὁποῖαν ἐπικαλεῖ ΣΠΙΘΑ καὶ σπίθα εἶναι. Σπίθες πετάει, ζωντανή εἶναι. Ἔ, κατόπιν ὅλων αὐτῶν, εὐχομαι καὶ ἐγὼ μὲ ὅλους σας νὰ τοῦ δίδει· –Λέει, ὅτι εἶναι στὰς δυσμάς τοῦ βίου του! Δὲν τὸ λέω ἐγὼ ποὺ εἶμαι 85 ἐτῶν καὶ τὸ λέει αὐτὸ τὸ τέκνον, τὸ δικό μου!!! Τὸ ὁποῖον, λόγῳ τῆς λιτότητος τοῦ βίου, τὸν ὁποῖον διάγει, -λιτότατα, λιτότατα-, περισσότερο τρώει ἕνα κανάρι (καναρίνι) τὸ ὁποῖο ἔχω στὸ σπίτι μου, παρὰ ὁ Αὐγουστῖνος. Πάνω-κάτω, περισσότερο τρώει ἐκεῖνο. Ἔ, αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἔχουν μέλλον. Θὰ ζήσῃ, ὁσο θέλει ὁ Θεὸς καὶ αὐτοὺς τοὺς ἀγαπάει καὶ τοὺς μακροημερεύει, γιὰ νὰ φέρουν τέτοιους καρποὺς τοὺς ὁποίους ἔφερε καὶ φέρει.
Λοιπόν εὔχομαι, ἴνα ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία του Ἁγίου Πνεύματος εἰ μετὰ πάντων ἡμῶν καὶ νὰ εὐλογῆ πάντας. Ἀμην

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.