Αυγουστίνος Καντιώτης«ΕΤΟΙΜΑΣΑ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ», AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ (επι Καραμαλη), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ EKTΟΞΕΥΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΦΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ (Ἐφημ. Νεα 23-3-1979) ΔΕΚΑ ΑΚΟΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΝ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ. Δυστυχως στα χρονια μας τετοιοι επισκοποι σπανιζουν. Η μασονια εμπασε απο τους φρακτες πολυ σαβουρα στην Εκκλησια

Δημοσίευμα: «ΤΑ ΝΕΑ», Παρασκευή 23 Μαρτίου 1979

«ΕΤΟΙΜΑΣΑ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΚΗ

GRHGOREITE π. Αυγουστ. ΚαντιωτηςΜιὰ δήλωση στὰ «Νέα» τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνου, κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Σταμάτη καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, δείχνει ὅτι δὲν θ᾽ἀργήσουν οἱ περιπέτειες ἀνάμεσα στὴν Πολιτεία καὶ στὴν Ἐκκλησία. Ὁ Αὐγουστῖνος ἀπαντῶντας μὲ τὴ γνωστὴ πιὰ σκληρὴ γλώσσα στὶς δηλώσεις τοῦ κ. Σταμάτη, λέει ξεκάθαρα, ἐκφράζοντας προφανῶς καὶ τὶς θέσεις τῶν ὑπολοίπων δέκα, ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ὑπογράψουν τὸ αὐτόματο) ὅτι εἶναι ἕτοιμος νὰ πάει φυλακὴ κι ὅτι πίσω ἀπ᾽᾽ὅλα αὐτά, παίζεται μιὰ συμπαιγνία γιὰ τὴν ἐκθρόνιση τῶν δέκα μητροπολιτῶν (ἀνάμεσά τους καὶ Ἱερωνυμικοί, τοὺς ὁποίους ὁ Σεραφείμ ἔχει πάρει ἀπόφαση νὰ διώξει. Ἡ δήλωση τοῦ Φλωρίνης Αὐγουστίνου:

«Ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Σταμάτης, ὡς φαίνεται ἐξοργίσθη ἀπὸ τὴν δημόσια δήλωσιν δεκάδος ἐπιΨΗΦΟ-ΚΛΗΡ-ιστ.σκόπων ὅτι δὲν θὰ ὑπογράψουνμε διαζύγια τοῦ τελευταίου περὶ αὐτομάτου διαζυγίου νόμο καὶ προέβη εἰς δηλώσεις ὑπενθυμίζων εἰς αὐτοὺς τὴν ιδιότητά των ὡς Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ ἐμμέσως ἀπειλῶν μὲ ποινικὰς κυρώσεις. Ἐπειδὴ εἶμαι εἷς ἐκ τῶν δεκάδων ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι δήλωσαν ὅτι δὲν θὰ ὑπογράψουν τοιαῦτα διαζύγια, συνεπῶς καὶ πρὸς ἐμὲ ἀπευθύνεται ἡ προειδοποίηση τοῦ κ. Σταμάτη, ἀτομικῶς καὶ δημοσία ἀπευθυνόμενος πρὸς αὐτὸν ἔχω νὰ πῶ τὰ ἑξῆς:
Κύριε Σταμάτη,
Πολὺ ὑποτιμᾶτε τὴν ἀντίστασιν τῆς συνειδήσεώς μας ὡς ἐπισκόπους… Ὑπηρετήσαμεν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος ἐπὶ ἥμισυ αἰῶνος, διακινδυνεύσαμε κατ᾽ ἐπανάληψιν τὴν ζωήν μας εἰς ἡμερας σκληρὰς καὶ συνεπῶς οἱ ἀπειλαί σας δὲν μᾶς πτοοῦν. Οἱ φυλακαί ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς, δι᾽ ἡμᾶς εἶναι τιμὴ καὶ δόξα ἐν τῷ Χριστῷ.


Μὲ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ εἴμεθα ἕτοιμοι καὶ πάλιν ν᾽ ἀντιμετωπίσουμε πᾶσαν περιπέτειαν διὰ τὴν τήρησιν τῶν αἰωνίων κύρους εὐαγγελικῶν ἀρχῶν, ὡς εἶναι οἱ περὶ τοῦ γάμου καὶ διαζυγίου χριστιανικαὶ διατάξεις. Ἡ Ἐκκλησία ὡς θεῖον καθίδρυμα, καθὼς ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ ἰσχυον Σύνταγμα, δὲν ἐιτρέπεται νὰ καταφρονεῖται καὶ νὰ κακοποιεῖταιἐν τῇ σφαίρα, τῆς πνευματικῆς της δικαιοδοσίας. Ἑὰν ἠθέλατε νὰ διευκολύνετε τοὺς ἐπιμένοντας εἰς τὴν ἀντιευγγελικὴν διάλυσιν τοῦ γάμου των, θὰ ἡδύνασθε ὡς Πολιτείανὰ ψηφίσετε τὸν πολιτικὸν γάμο, ὄχι ὅμως νὰ ἔχετε τὴν θρασύτητα ἡ Ἐκκλησία νὰ γίνῃ θεραπαινὶς τοιούτων αἰσχροτήτων. Σεῖς, χάριν τυφλῆς ὑπακοῆς πρὸς τὸν Ἀρχηγὸν τοῦ κόμματος σας ὑπήρξατε δυστυχῶς ὁ κυριότερος ὑπευθυνος διὰ τὴν ψήφισιν τοῦ ἀντιευαγγελικοῦ καὶ ἀντιχριστιανικοῦ περὶ αὐτομάτου διαζυγίου νόμου, ὅστις μὲ τὴν πρώτην προσβολὴν εἰς τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπι
κρατείας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ καταπέση.
Περιφρονήσατε καὶ τὴν φωνὴν μυριάδων λαοῦ ὁ ὁποῖος ἐκ πάσης γωνίας τῆς ἑλληνικῆς γῆς διαμαρτύρετο κατὰ τοῦ ἐπαίσχυντου αὐτοῦ νόμου. Δὲν ἀκούσατε οὐδὲ τὴν φωνὴν μυριάδων λαοῦ τῆς Ἀκαρνανίας ὅστις εἰς πάνδημον συλλαλητήριον εἰς τὸ Ἀγρίνιον καταδίκασε τὸν ἐπαίσχυντον νόμον. Περὶ ποῖας ὑπακοῆς, λοιπόν, εἰς τοὺς νόμους ὁμιλεῖτε;
Εἴμεθα, κύριε ὑπυργέ, ὡς Ἕλληνες ποῖται, νομοταγεῖς. Ἀλλ᾽ὅταν οἱ νόμοι τῆς Πολιτείας ὡς εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἔρχονται εἰς φανερὰν σύγκρουσιν μὲ τὸν Εὐαγγελικὸν νόμον καὶ τοὺς ἐρμηνεύοντας αὐτὸν Ἱεροὺς κανόνας ἡμεῖς  ὡς ἐπίσκοποι διὰ λόγους συνειδήσεως δὲν πρόκειται νὰ ὑπακούσουμε. Θὰ ὑπακούσουμεεἰς τὸν λόγον τοῦ Εὐαγγελίου«πειθαρχεῖν δή Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις».
Σεῖς ἡμπορεῖτε νὰ μᾶς φυλακίσετε, νὰ μᾶς ἐκθρονίσετε, ν᾽ ἀνεβάσετε εἰς τοὺς θρόνους ἄλλους ἐπισκόπους οἱ ὁποῖοι μαζὶ μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείμ θὰ ὑπογράψουν πρόθυμα τὸτὰ ἐπάρατα διαζύγια, ἀλλὰ δὲν ἠμπορεῖτε νὰ πνίξετε τὴν φωνὴν τῆς συνειδήσεώς μας ἡ ὁποία καὶ ἐκ τῶν φυλακῶν θὰ ἐξακολουθήσει νὰ διαμαρτύρεται. Νὰ εἶστε δὲ βέβαιος κύριε ὑπουργέ, ὅτι ὅταν ἐπίσκοποι διὰ λόγους συνειδήσεως ριφθοῦν εἰς τὰς φυλακάς, τότε καὶ πάλιν  θὰ δῆ ὁ κόσμος τὴν  δόξαν  τῆς Ἐκκλησίας. Ἀδύνατοι ἐπὶ τῶν θρόνων θὰ γίνουν πανίσχυροι ἐν φυλακαῖς. Ἡ Ἐκκλησία θὰ παραμείνει αἰωνίως ἀλλὰ σεῖς θὰ μπῆτε κάτω ἀπὸ τὴν ἀρὰν τοῦ εὐσεβοὺς Ἑλληνικοῦ λαοῦ τὸν ὁποῖον οἰκτρῶς ἀπατᾶτε ἐμφανίζόμενος ὡς προστάτης τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Ἱδεῶν, ἑνῷ ταῦτα ἐν τε τῇ θεωρία καὶ τὴ πράξει  ἐν συνειδήσεως  ἢ ἀσυνειδήτως προδίδετε καὶ ἀναγκάζετε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ τὸν εὐσεβὴ λαὸν  νὰ ἐπικαλεσθῇ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἄρθρου τοῦ Συντάγματος τὸ ὁποῖο ἀνακηρύσσει φύλακα τῶν θεμελιωδῶν διατάξεων τὸν λαόν….
Στὴ συνέχεια τῆς δηλώσεως ἔδωσε μερικὲς διευκρινίσεις:
-Ἁγιε, πρῶτος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σᾶς ἐπέστησε τὴν προσοχὴ γιὰ τὶς κυρώσεις ποὺ θἄχετε ἂν δὲν ὑπογράψετε τὸ αὐτόματο….
-Τὰ λέω καὶ στὸν Σεραφείμ…
-Σκληραίνετε τὴν θέση σας καὶ κάτι τέτοιο θὰ ὁδηγήση ἴσως σὲ θλιβερὲς περιπέτειες…
-Ἀσφαλῶς καὶ τὴν σκληραίνουμε. Ἐχουμε ἱστορία ἐμεῖς παιδί μου. Τώρα στὰ γεράματα θὰ φοβηθοῦμε τὸν θάνατο; Ὁ Σεραφείμ ἄρχισε. Μᾶς ἀπείλησε πρῶτος στὴν Ἱερὰ Σύνοδο λέγοντάς μας «ἐννοια σας καὶ θὰ σᾶς διορθώσει ὁ Εἰσαγγελέας». Νὰ σου τί ἔχουν στὸ νοῦ τους: Νὰ μᾶς πετάξουν καὶ νὰ βάλουν στὴ θέση μας δικοῦς τους, ἀλλὰ αὐτὸ ἄσχετα μὲ τὴν πολιτικὴ παιδί μου, δὲν θὰ πρέπει νὰ τὸ ἀφήσετε ἔτσι ἐσεῖς οἱ δημοσιογράφοι. Νὰ μᾶς βοηθήσετε. Εἶναι αὐτὸ μιὰ συμπαιγνία Καραμανλῆ – Σταμάτη- Σεραφείμ. Τόπε ἄλλοστε ὁ Καραμανλῆς «εἴτε θέλουν εἴτε δὲν θέλουν οἱ παπάδες θὰ ὑπογράψουν τὸ αὐτόματο». Ἐγὼ πάντως πὲς ὅτι ἔχω ἕτοιμες τὶς βαλίτσες μου γιὰ τὴ φυλακή.

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.