Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: «Ανακινουν το Μακεδονικο ζητημα… Θα εχουμε ημερες Μακεδονικου αγωνος… Σειεται & θα τη χασουμε τη Μακεδονια… Τωρα ειναι η ωρα του Παυλου του Μελα. Τον αποκηρυξαν, του ξηλωσαν τα γαλονια. Ενας Παυλος Μελας χρειαζεται σημερα. 2) ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 3) Ω ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! 4) Η ΩΡΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΣΕΣ

Απο το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ.121

Ανακινουν το Μακεδονικο ζητημα

(Απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου στην συντονιστική επιτροπή αγώνος 21 χριστιανικών σωματείων της Θεσσαλονίκης 16-4-1989)

Πλην του θέματος της Βορείου Ηπείρου υπάρχει και άλλο μείζον θέμα. Συγκλονίζεται η Μακεδονία. Επειδή είστε πατριώτες σας το λέω, ότι δεν πάμε καλά. Ανακινείται το Μακεδονικό ζήτημα. Κάτω στην Αυστραλία εκγυμνάζεται ταξιαρχία τρομοκρατών, η οποία και θα δράση εδώ στην Ελλάδα. Θα έχουμε ημέρες Μακεδονικού αγώνος. Κατόπιν αυτών, πήρα άδεια από τον αρχιεπίσκοπο, για να κάνουμε μία συνεδρίαση οι ιεράρχες της Μακεδονίας. Σείεται και θα τη χάσουμε τη Μακεδονία. Καθώς έχω πληροφορίες, συνελήφθησαν τρεις τρομοκράτες στην Καστοριά, άλλοι τόσοι στη Φλώρινα, και τρεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Δεν πάει καθόλου καλά το εθνικό μας πρόβλημα. Εκ’ παραλλήλου με το Βορειοηπειρωτικό πρέπει να αγωνιστούμε ως Μακεδόνες και για το Μακεδονικό. Γίνεται διαφώτιση και θα γίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα και δικαίως γίνεται. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα των Ιεραρχών τώρα είναι η ώρα – το είπα καθαρά στη Σύνοδο – τώρα είναι η ώρα του Παύλου του Μελά. Τον αποκήρυξαν τον Παύλο Μελά, του ξήλωσαν τα γαλόνια. Ένας Παύλος Μελάς χρειάζεται σήμερα.

Δε βλέπετε τι κάνουν οι Αλβανοί για τα δικαιώματα τους; Κλονίζουν το μωσαϊκό αυτό των Βαλκανίων.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

_______________

_____________

Ω ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ:

Συ θα δώσης νέαν πνοήν και σφρίγος εις την Ελλάδα μας. Τα παιδιά σου, όσα εφάνησαν άξια και υπεράξια της Πατρίδος, θα παίξουν πρωτεύοντα ρόλον εις την αναγέννησιν της Ελλάδος.
…….Αλλ΄ ω Μακεδονία ! Μαρτυρική θυγάτηρ της Ελλάδος! Εις σε κατά τον απόστολον Παύλον, όστις τόσον σε ηγάπησε, εχαρίσθη όχι μόνον το εις Χριστόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ Χριστόν πάσχειν.

Εν ταις ημέραις ταύταις εθλίβης, εμαρτύρησες, εσταυρώθης. Αλλά θάρσει ! Ολίγον ακόμη και το θαύμα θα συντελεσθή. Ο Κύριος, που βλέπει μέχρι τελευταίας λεπτομερείας το δράμα σου, θα σε στεφανώση ως γενναίαν αθλήτριαν. Εκ της κολυμβήθρας των δακρύων και των αιμάτων σου εξέρχεσαι κεκαθαρμένη, λευκή ως η χιών, ακτινοβολούσα τας αρετάς σου έως εις τα τελευταία κράσπεδα της Ελλάδος.

*   *   *

Η ΩΡΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΣΕΣ

Υπάρχουν, αγαπητοί μου, εις την ακριτικήν μας περιφέρειαν ολίγα τινά χωριά, εις τα οποία ο ψευδοπολιτισμός των ημερών μας δεν ηδυνήθη ακόμη να κυριαρχήση. Οι κάτοικοι των χωριών τούτων διακρίνονται δι’ αρετές, αι οποίαι οσημέραι εκλείπουν. Είνε λιτοί, εργατικοί, σεμνοί, τίμιοι οικογενειάρχαι, προσηλωμένοι εις την γην των πατέρων των. Αι γυναίκες δεν έχουν παρασυρθή από το ρεύμα του συρμού. Είνε ενδεδυμέναι με την ωραίαν μακεδονικήν στολήν, φέρουν δε και μανδήλας επί της κεφαλής. Βλέπων κανείς τας σεμνάς αυτάς γυναίκας νομίζει ότι εν τω προσώπω αυτών βλέπει την υπεραγίαν Θεοτόκον.

Βεβαίως ουδεμία γυναίκα, οσονδήποτε ενάρετος και εάν είνε, δύναται να φτάση το ιλιγγιώδες ύψος της υπεραγίας Θεοτόκου. Η Παναγία υπάρχει μοναδική μεταξύ των γυναικών όλου του κόσμου, πρότυπον αιώνιον της γυναικείας αρετής.

Αλλ’ όταν λέγωμεν, ότι εν τω προσώπω των γυναικών αυτών βλέπομεν την Παναγίαν, εννοούμεν τούτο ως προς την εξωτερικήν εμφάνισιν. Αι γυναίκες, περί των οποίων ομιλούμεν, είνε ενδεδυμέναι όπως η Παναγία φαίνεται εικονιζομένη όχι εις νεωτέρας εικόνας της δυτικής τεχνοτροπίας αλλ’ εις τας ωραίας εικόνας της βυζαντινής τέχνης. Μικραί ζώσαι εικόνες της Παναγίας είναι αι γυναίκες αυταί της Μακεδονίας. Εγώ τουλάχιστον, όταν ο Θεός κατά το άπειρον έλεός του με αξιώνη να λειτουργώ εις εν των χωρίων τούτων, αισθάνομαι χαράν και αγαλίασιν βλέπων το σεμνόν εκ γυναικών εκκλησίασμα, το οποίον υπενθυμίζει αρχαίας ημέρας της Εκκλησίας, ενώ πολλήν λύπην και στενοχωρίαν δοκιμάζω, όταν ευρίσκομαι εις ναούς, εις τους οποίους αναιδείς, κοσμικαί κυρίαι και δεσποινίδας δημιουργούν επεισόδια, επιμένουσαι παρά τας ημετέρας εγκυκλίους να εισέρχωνται με άσεμνον περιβολήν.

………………………………………………………………………………………………………

  • (Από την υπ’ αριθμ. 224/9-4-1974 εγκύκλιον)
  • ΠΗΓΗ: «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ» τοῦ Επισκόπου ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ Μητροπολίτου Φλωρίνης, σελ. 31-33

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.