Αυγουστίνος ΚαντιώτηςH Ελλας πρεπει να ζηση και για να ζηση χρειαζεται να ληφθουν δρακοντεια μετρα εναντιον της εθνικης αυτοκτονιας. Να τιμωρηθουν οι φονεις του Ελληνικου λαου. Nα δημευθουν οι περιουσιες των δολοφονων ιατρων & τα ποσα της δημευσεως να διατεθουν εξ ολοκληρου υπερ των Παιδοπολεων μας. Εξω απο τις κλινικες, που κανουν εκτρωσεις να τοποθετηθη μαυρη πινακιδα με την επιγραφη: «EΔΩ EΛEITOYPΓEI EΠI 15 ETH ΣΦΑΓEIO TOY EΛΛHNIKOY ΛAOY. EΣΦΑΞΕ ΠEPI TA 200 ΠΑΙΔΙA…» …

date Αυγ 4th, 2019 | filed Filed under: Αυτοκτονει η Ελλας

Απόσπασμα βιβλίου «ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Να ληφθουν δρακοντεια μετρα

Η Ελλας πρεπει να ζηση καὶ για νὰ ζήσῃ πρέπει νὰ ληφθοῦν ἐπειγόντως
Ἐναντίον τοῦ κινδύνου τῆς ἐθνικῆς αὐτοκτονίας ἀνάγκη νὰ ληφθοῦν μέτρα δρακόντεια. Καὶ δὴ:
1) Νὰ τιμωρηθοῦν παραδειγματικῶς οἱ φονεῖς τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, οἱ ἱατροὶ ποὺ διέπραξαν καὶ διαπράττουν τὰ στυγερὰ αὐτὰ ἐγκλήματα, τὰ ὁποῖα μὲ ὄμματα Κερβέρου πρέπει νὰ παρακολουθοῦν ὄργανα εἰδικῆς ὑπηρεσίας ἀδεκάστου χαρακτῆρος, ποὺ δὲν θὰ θαμπώνονται ἀπὸ τὴν λάμψιν τοῦ χρυσοῦ.
2) Nὰ δημευθοῦν αἱ περιουσίαι τῶν δολοφόνων ἰατρῶν καὶ τὰ ποσὰ τῆς δημεύσεως νὰ διατεθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου ὑπὲρ τῶν Παιδοπόλεών μας,ἔξωθεν δὲ τῆς κλινικῆς ἤ τοῦ ἰατρείου τῶν ἰατρῶν αὐτῶν ν’ ἀναρτηθῇ μαύρη πινακὶς μὲ τὴν ἐπιγραφήν: «EΔΩ EΛEITOYPΓEI EΠI ΔEKAΠENTE ETH ΣΦΑΓEIO TOY EΛΛHNIKOY ΛAOY. EΣΦΑΓHΣAN ΠEPI TA 200 ΠΑΙΔΙA…»
3) Tὴν ἰδίαν τύχη μὲ τὰ ἀνωτέρω ἰατρεῖα νὰ ὑποστοῦν καὶ τα φαρμακεῖα ἐκεῖνα διὰ τῶν ὁποίων φονεύεται ἡ ζωὴ ἐν τῇ γενέσει αὐτῆς.
4) Nὰ καλέσουν οἱ Ἀρχιερεῖς τοὺς ἰατροὺς ἐκείνους, ἐναντίον τῶν ὁποίων βοᾷ ἡ κοινὴ γνώμη ὡς διενεργούντων τὰς ἐκτρώσεις, καὶ νὰ τοὺς πείσουν νὰ ὑπογράψουν δήλωσιν ὅτι θὰ ἀπέχουν τοῦ ἐγκλήματος κατὰ τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν ἐπαναλαμβάνοτες τὸν Ἱππoκράτειον ὅρκον «οὐ δώσω πεσσὸν φθόριον γυναικὶ» (δὲν θὰ δώσω φάρμακον πρὸς ἔκτρωσιν) ἢ νὰ τοὺς ἀφορίσουν καὶ ν’ ἀπαγορεύσουν εἰς τὰ πιστὰ τῆς ἐκκλησίας τέκνα οὐδὲ τὸν χαιρετισμὸν ν’ ἀξιώνουν τοὺς αἰσχροὺς καὶ ἀμετανοήτους αὐτοὺς δολοφόνους τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.
5) Νὰ ἐνισχυθῇ ὑπὸ τοῦ Κράτους ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας διὰ σειρᾶς εὐεργετικῶν μέτρων ὑπὲρ τῶν πολυτέκνων οἰκογενειαρχῶν καὶ νὰ θεσπισθῇ ἑορτὴ πρὸς τιμὴν τῆς Μητρὸς κατὰ τὴν ὁποίαν νὰ ὑποχρεωθοῦν αἰ ἔκφυλισμέναι Ἀτθίδες νὰ παρακαλέσουν πρὸ τῶν σεβασμίων ἐκ Πίνδου μητέρων, αἱ ὁποῖαι ἔφερον εἰς τὸν κόσμο τὰ περισσότερα τέκνα, ποὺ τὴν στιγμὴ αὐτὴν μὲ ρωμαλέον σῶμα καὶ ὑγιᾳ τὴν ψυχήν κρατοῦν τὴν Ἑλλάδα μας ὀρθίαν ἐν μέσῳ τῶν Βαλκανίων.
Kαὶ 6) Ν’ ἀναληφθῇ προπαγάνδα καθ’ ἅπασαν τὴν χώραν, διὰ νὰ τονισθῇ δι’ ὅλων τῶν μέσων ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια, ὅτι ἔθνη, τῶν ὁποίων οἱ πολῖται ἀντιστρατεύονται μὲ τοὺς φυσικοὺς καὶ ἠθικοὺς Νόμους τοῦ Δημιουργοῦ, ἐξαλείφονται ἀπὸ τὸν πολιτικὸν χάρτην καὶ εἰσέρχονται ὡς θλιβεραὶ ἀναμνήσεις εἰς τὸ Μουσεῖον τῆς παγκόσμίου Ἱστορίας, διὰ νὰ ἐπιβεβαιοῦται πάντοτε ἡ σοφὴ παρατήρησις τοῦ Ἕλληνος Ἱστορικοῦ Πολυβίου, ὅτι ἡ παρακμὴ τῶν ἐθνῶν συμπίπτει μὲ τὴν ἀπαιδίαν καὶ τὴν ὀλιγανθρωπίαν.
Ἀλλὰ τὰ μέτρα αὐτὰ θὰ ἐφαρμοσθοῦν ὅταν XPIΣTIANOI κυβερνήσουν τὸν τόπον, διὰ νὰ γίνῃ καὶ πάλι ἡ ῾Eλλὰς XPIΣTIANIKH ΠOΛITEIA μὲ κυβερνήτην τὸν ΧΡΙΣΤΟΝ ρυθμίζοντα ὅλας τὰς ἐκφάνσεις τῆς κοινωνικῆς μας ζωῆς.

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.