Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΙΓΜΑ – Η Ελλας, εφʼ οσον δεν εξαλειφει το στιγμα της βλασφημιας, οχι ιεραποστολικο, αλλʼ ουτε Χριστιανικο Εθνος δικαιουται να ονομαζεται

date Σεπ 1st, 2019 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

Ἀπό βιβλίο «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελίδα 172

ΕΘΝΙΚΟΝ ΣΤΙΓΜΑ

nea epxiΑνεγράφη προ ετών εις εφημερίδας, ότι Πλημμελειοδικείον επαρχιακής πόλεως κατεδίκασεν εις πεντάμηνον φυλάκισιν πολίτην, διότι μία εικών, την οποίαν είχε αναρτήσει εις το γραφείον του, εθεωρήθη ως υβριστική δια το πρόσωπον αρχηγού μεγάλου κόμματος της Χώρας. Στρατοδικείον εξ άλλου κατεδίκασεν αξιωματικόν εις τριετή φυλάκισιν, διότι ούτος ηκούσθη να υβρίζη τον βασιλέα.
Αλλʼ ενώ τα δικαστήρια της Πατρίδος μας επιβάλλουν αυστηράς ποινάς προς περιφρούρησιν της τιμής προσώπων υψηλά ισταμένων, από του ενός έως του άλλου άκρου της Ελλάδος, και εις δρόμους, και εις πλατείας, και εις τα διάφορα κέντρα, και εις δημόσια καταστήματα, και εις αυτούς τους στρατώνας, και εις αυτά τα πολεμικά μας πλοία ακούονται καθημερινώς φρικώδεις βλασφημίαι, δια των οποίων εξυβρίζεται χυδαίως το όνομα του Θεού, ενώπιον του οποίου όλοι οι επίσημοι της γης είνε ένα πελώριον μηδενικόν. Εάν οι βλασφημούντες τον Θεόν και τα Θεία ετιμωρούντο τουλάχιστον τόσον, όσον τιμωρούνται οι υβρίζοντες τα επίσημα πρόσωπα της Χώρας μας, ποιος θα ετόλμα να βλασφημήση; Αλλʼ η τιμή φαίνεται, των επισήμων προσώπων εν Ελλάδι είνε μεγάλη, η δε τιμή του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων είνε μικρά…
Ω Ελλάς, γλυκυτάτη Πατρίς! Που κατήντησες εις τας ημέρας μας! Άλλοτε, όταν ήσουν υπόδουλος, ουδεμία βλασφημία ηκούετο. Το μαρτυρούν οι μάρτυρες αδελφοί μας της Μικράς Ασίας. Τώρα δε, που είσαι ελευθέρα, παν στόμα είνε ελεύθερον να υβρίζη τον Λυτρωτήν σου, και ουδείς συγκινείται. Η Ελλάς, εφʼ όσον δεν εξαλείφει το στίγμα της βλασφημίας, όχι ιεραποστολικόν, αλλʼ ούτε Χριστιανικόν Έθνος δικαιούται να ονομάζεται.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.