Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ Μασονια υπ` αριθ. ενας εχθρος της Πιστεως & της Πατριδος. ΕΡΩΤΩ: Η Ορθοδοξος Εκκλησια ειναι καθαρη εκ του μιασματος της μασονιας; Πως μνημονευετε τον πατριαρχη ως ορθοδοξο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ: Μετα την εξακριβωσιν ωρισμενων λεπτομερειων, θα πραξωμεν το καθηκον μας, ως επραξαμεν και αλλοτε, οτε επαυσαμεν το μνημοσυνο του Αθηναγορου, ως μη οθοτομουντος τον λογο της αληθειας.

…Ως αγωνιστης Ορθοδοξος Ιεραρχης ειχατε διακοψει το μνημοσυνο του Αθηναγορα. Πως ομως  μνημονευετε ετουτον….

Άπόσπασμα επιστολης υπαλληλου ΕΛΤΑ Δ.Γ.

«Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Φλωρίνης π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ
Ὲπειδῃ έχω μελετήσει πολλᾳ περί μασονίας τά οποία εν περιλήψει μᾶς ὲνημερώνουν ότι ἡ Μασονία αποτελεῖ τον υπ` αρίθ. 1 ὲχθρό τῆς Πίστεως κα τῆς Πατρίδος ὲρωτῶ; Ἡ Ορθόδοξος Ὲκκλησία είναι καθαρή ὲκ τοῦ μιάσματος τῆς μασονίας; Η φωτοτυπία την ὁποῖα σᾶς συναποστέλω παρουσιάζει τον Πατριάρχη σε ὲξώφυλλο μασονικοῦ περιοδικοῦ. Τί σχέσι έχει ο πατριάρχης με την μασονία; Η φωτογραφία αὺτή περιῆλθε εὶς γνώσιν σας και εν γνώσει τῆς Ἱεραρχίας; Και ποίαι ὲνέργειαι ὲπ` αὺτοῦ; Ὡς ὰγωνιστης Ὸρθόδοξος Ἱεράρχης είχατε διακόψει το μνημόσυνο τοῦ Ὰθηναγόρα. Πῶς όμως  μνημονεύετε ὲτοῦτον….»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΠΡΕΣΠΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

επιστ. διακ μνημ

Ὲν Φλωρίνη τη 3.3.1988

Ὲλάβαμεν την ὲπιστολήν σας, ἡ ὁποία δεικνύει ότι παρακολουθεῖτε μετά ὲνδιαφέροντος τά ὲκκλησιαστικά θέματα. Νά είσθε βέβαιος ότι μέ την βοήθεια τοῦ Θεοῦ μετά ὲξακρίβωσιν ὡρισμένων λεπτομερειῶν, θα πράξωμεν τό καθῆκον μας, ὡς ὲπράξαμεν και άλλοτε, ότε ὲπαύσαμεν το μνημόσυνο τοῦ Ὰθηναγόρου, ὡς μή όθοτομοῦντος τον λόγο τῆς ὰληθείας.

Ἡ παῦσις τοῦ μνημοσύνου ε-ινε συνταρακτικόν γεγονός καί χρήζει προσοχῆς και περισκέψεως. Παρακαλῶ δέεσθε και ὑπέρ ἡμῶν.

Μετ` ὲγκαρδίων αὺχῶν
+ Ὁ Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.