Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ, ΠΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

date Δεκ 10th, 2019 | filed Filed under: ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ- «ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ»

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἐν Φλωρίνη τῇ 20ῃ Νοεμβρίου 1996

Η ΖΩΗ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΟΝΟΣ

π. A. εφ.«Ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Ἰατροί,
Ἐλάβομεν τὴν ἐπιστολήν σας καὶ ἐχάρημεν τὰ μέγιστα διὰ τὴν εὐγενῆ πρωτοβουλίαν σας, ἵνα συντάξητε κείμενο ἐξ ὀκτὼ θέσεων «περὶ εὐθανασία», τὸ ὁποῖο προσεκτικῶς ἀνεγνώσαμεν καὶ ὁλοψύχως συνυπογράφομεν. Ἐν αὐτῷ εὐστόχως, μὲ λιτότητα καὶ σαφήνεια, διατυποῦνται αἱ θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὑπογραφόμεναι ὅμως ὑπὸ ἐγκρίτων εἰδικῶν ἐπιστημόνων.
Ἐπὶ πλέον χαίρομε, διότι ἐξ ἀφορμῆς τῆς ὑμετέρας διακηρύξεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν ἐν τῷ παρεκθόντι μηνὶ Ὀκτωβρίῳ τακτικὴν συνεδρρίαν αὐτῆς, ἐπελήφθη καὶ τοῦ θέματος τῆς εὐθανασίας, ἐπιβραβεύουσα τὴν Πρέσπαθειαν ὑμῶν καὶ καταδικάζουσα διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν «τὴν ὅλην περὶ εὐθανασίας διαλεκτική, καθ᾽ὅσον ἡ ζωὴ εἶναι δῶρον Θεοῦ καὶ ὁ ἄνθρωπος δημιούργημα Θεοῦ κατ᾽ εἰκόνα. Αὐτοῦ».
Θεωροῦμεν ἀναγκαίαν τὴν ἀφύπνισιν ὁλοκλήρου τοῦ ὀρθοδὀξου πληρώματος ἐπὶ τοῦ ἐπικειμένου ζοφεροῦ κινδύνου νομιμοποιήσεως τῆς εὐθανασίας, ἤτοι τῆς αὐτοκτονίας καὶ τοῦ φόνου. Μόνον ἡ ἀπὸ κοινοῦ ἀντίστασις εἰς τὴν μελετάμενην ἐγκληματικὴν μεθόδευσιν δύναται νὰ ἐπιφέρη οὐσιώδη ἀποτελέσματα. Ἡμεῖς ἐδώκαμεν ἐντολήν, ἵνα ἡ περὶ εὐθανασίας διακήρυξίς σας μεταδοθῆἀπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως καὶ δι᾽᾽εἰδικῶν ἐκπομπῶν εὐαισθητοποιηθῇ τὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας.
Κατακαείοντες τὸ παρὸν ἐπιθυμοῦμεν νὰ σᾶς συγχαρῶμεν ἀπὸ καρδίας, εὐχόμενοι ὅπως ὁ Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, χαρίζῃ εἰς ὑμᾶς, τοὺς οἰκείους ὑμῶν καὶ σύμπαντα τὸν λαόν μας τὴν κατ᾽᾽ἄμφω ὑγείαν.

Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν
+Ὁ Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ»

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.