Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ: Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΜΑΡΤΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΣΕΒΕΙΑ, ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ. 2) ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ; 3) Ω βλασφημε! Ελθε εις τα λογικα σου. Αναλογισου την φρικην του αμαρτηματος σου. Σεβασου τον εαυτο σου. Σεβασου τους αλλους ανθρωπους, που πιστευουν εις τον Θεο. Λυπησου τα παιδια σου. Σκεψου τον φοβερο Κριτη. Προσπαθησε. Συγκρατησε τα νευρα σου. Αγωνισου. Και κοψε την κατηραμενη συνηθεια

date Δεκ 8th, 2019 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

Ἀπό βιβλίο «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελ. 189

ANTIBΛΑΣΦΗΜΙΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 3η, 4η, 6η

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΜΑΡΤΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΕΒΕΙΑ, ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ

Εσταυρ..

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΜΕΝ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ, ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΙΟΙ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΘΕΩΝ ΤΩΝ. ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΜΕ;

ΕΜΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ!

ΟΛΟΙ ΑΣ ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΡΙΖΩΘΗ Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ.

ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΑΡΜΟΖΕΙ.

(Αντιβλασφημικός Αγών Γρεβενών «Ο ΝΕΥΤΩΝ»)

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ;

Δὲν ὑπάρχει, ἀγαπητοί, δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα τιμιώτερον ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Δακρύζουν οἱ Ἅγιοι, κλίνουν γόνυ οἱ Ἄγγελοι καὶ Ἀρχάγγελοι. Τὸ ἀκούουν οἱ δαίμονες καὶ τρέμουν ὡς φύλλα…
Καὶ ὅμως! Ἐὰν ἐν Ἑλλάδι ὑπάρχη ἕνα ὄνομα ποὺ ὑβρίζεται χυδαιότερον παντὸς ἄλλου εἶνε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἐὰν ὑπάρχη ὄνομα γυναικὸς ποὺ ρίπτεται εἰς τὸν βόρβορον τῶν αἰσχροτέρων λέξεων καὶ φράσεων εἶνε τὸ ὄνομα τῆς Ὑπεραγίας Αὐτοῦ Μητρὸς, τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Εἰς ἄλλας χώρας καὶ βασίλεια οὐδεμία ἀκούεται βλασφημία. Καὶ οἱ ἄγριοι σέβωνται τοὺς θεούς των. Ξένοι ποὺ ἐπισκέπτονται τὴν Πατρίδα μας φρίττουν διὰ τὸ πλῆθος τῶν βλασφημιῶν μας. Οὐδαμοῦ γῆς, ἀκούονται τοιαῦται ἀσεβεῖς ἐκφράσεις κατὰ τῶν θεῖων ὅπως εἰς τὴν Πατρίδα μας.
Ἡ βλασφημία ἀποτελεῖ τὸ μελανώτερον στίγμα τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἐκθέτει τὴν Ἑλλάδα εἰς τὰ ὄμματα τῶν ξένων. Ἀλλὰ πρὸ παντὸς ἀποτελεῖ θανάσιμον ἁμάρτημα. Μὲ τὴν βλασφημίαν ποτίζεται μὲ ὅξος καὶ χολὴν ὁ Θεάνθρωπος, καρφώνεται ἐκ νέου, ἀνασταυρώνεται ὁ Χριστός. Καὶ σταυρωταί του; Σκεφθῆτε το καλῶς καὶ κλαύσατε: Ὄχι πλέον οἱ Ἑβραῖοι, ἀλλὰ οἱ βεβαπτισμένοι χριστιανοί, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες… Καὶ ἔπειτα ἀποροῦμεν διατὶ σείεται διαρκῶς ἡ γῆ μας; Ὦ Κύριε! Δόξα τῆ μακροθυμία Σου!
ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! Ἕως πότε εἰς τὴν χώραν μας, τὴν ποτισμένην μὲ τόσα αἵματα μαρτύρων, παλαιῶν καὶ νέων, ἕως πότε βλασφημίαι; Ἕως πότε μὲ ἀδιαφορίαν καὶ ἀπάθειαν θὰ ἀκούωμεν νὰ ὑβρίζεται καπηλικῶς ΕΚΕΙΝΟΣ; Ὅστις εἶνε ὑπεράνω ὅλων καὶ ἀξίζει νʼ ἀγαπᾶται μὲ τὴν πλέον φλογεράν μας ἀγάπην; Ἐὰν Τὸν πιστεύωμεν μὲ πίστιν ἀκράδαντον, ἐὰν Τὸν ἀγαπῶμεν μὲ θεῖον ἔρωτα ἄς τὸ ἀποδείξωμεν˙ Ἐμπρός! Ἄς φράξωμεν τὰ στόματα ἐκεῖνα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐξέρχεται ὁ δηλητηριώδης καπνὸς τῆς ἀβύσσου, αἰ φρικταὶ βλασφημίαι.
Μία ἁγία σταυροφορία κατὰ τῆς βλασφημίας καθʼ ὅλην τὴν Πατρίδα μας ἀρχίζει. Ἕκαστος εἰς τὸν κύκλον του ἄς ἀναλάβη νὰ διαφωτίση, νὰ πείση, νὰ διορθώση 3, 5, 10, 20, 50… βλασφήμους. Ὁ μισθός του θὰ εἶνε πολύς. Θὰ σώση ψυχάς. Θὰ εὐεργετήση τὸν τόπον. Θὰ καθαρίση τὴν Ἑλλάδα ἐκ τοῦ ἄγους. Θὰ γίνη ἕνα ἀλεξικέραυνον ποὺ θʼ ἀπομακρύνη τὴν ὀργὴν τοῦ Θεοῦ κατὰ τῆς Χώρας μας.
ΕΛΛΗΝΕΣ! Μὴ λησμονῶμεν, ὅτι ἐξ ἀφορμῆς καὶ μιᾶς μόνον βλασφημίας δύναται νὰ καταστραφῆ μία οἰκογένεια, μία συνοικία, μία πόλις, μία νῆσος, μία ὁλόκληρος χώρα. Διότι ὅλοι ὅσοι ἀκούουν τὸν βλάσφημον καὶ δὲν διαμαρτύρονται ὅλοι εἶνε ἔνοχοι. Κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον ἡ βλασφημία ἀποτελεῖ κοινὸν δημόσιον ἔγκλημα. Κατʼ αὐτοῦ οἱ πάντες ἄς ἐκστρατεύσωμεν καὶ ἐντὸς ὀλίγου τὸ κακὸν θὰ ἐξαλειφθῆ, ἐὰν μὲ ζῆλον Ἡλιοῦ τοῦ προφήτου κινηθῶμεν καὶ ἐργασθῶμεν.

ΣΥΝΘΗΜΑ: Κανένα στόμα εἰς τὴν Ἑλλάδα μας νὰ μὴ βλασφημῆ τὸν Θεόν.
Κοζάνη 15 Ιουνίου 1955, Αντιβλασφημικός Σύλλογος «Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος»

ΠΙΝΑΚΙΣ 6η

ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ!

Εἰς καμμίαν ἄλλην χώραν τῆς γῆς δὲν ἀκούονται τόσαι βλασφημίαι ὅσαι εἰς τὴν Ἑλλάδα. Καὶ εἰς τὰ σπίτια καὶ εἰς τοὺς δρόμους καὶ εἰς τὰς πλατείας καὶ εἰς τὰ λεοφωρεῖα καὶ εἰς τοὺς στρατῶνας καὶ εἰς τὰ πλοῖα καὶ εἰς τὰ ἀεροπλάνα καὶ ἀπὸ τηλεφώνου καὶ ἐντὸς ἀκόμη ἱερῶν ναῶν, καὶ γέροι ἀσπρομάλληδες μὲ τὸ ἕνα πόδι εἰς τὸν τάφον, καὶ νήπια ἀκόμη βυζανιάρικα βλασφημοῦν, καὶ οἱ γονεῖς τὰ καμαρώνουν… Ὦ Ὕψιστε Θεέ, πῶς μᾶς ἀνέχεσαι!
Κόλασις κατήντησεν ὁ τόπος μας ἀπὸ φρικτὰς βλασφημίας. Πονοῦν, δοκιμάζονται αἱ εὐλαβεῖς ψυχαί. Ἀναστενάζει καὶ σείεται ἡ γῆ. Κλαίουν τὰ δένδρα. Ἐξεγείρονται τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως. Φρίττει ἡ ἥλιος. Θρηνοῦν οἱ ἄγγελοι. Φρικιοῦν οἱ δαίμονες. Διότι καὶ αὐτοὶ οἱ δαίμονες τρέμουν ὅταν ἀκούουν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
Ἀπὸ ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ Σύμπαντος θρῆνος καὶ φωνὴ ἀκούεται: Ὦ βλάσφημε! Πῶς τολμᾶς καὶ βλασφημεῖς τὸν Δημιουργὸν τοῦ Σύμπαντος; Πῶς βλασφημεῖς τὸν Πλάστην σου καὶ Εὐεργέτην Σου; Πῶς βλασφημεῖς τὸν Θεὸν ποὺ ἦλθε καὶ ἐσταυρώθη διὰ σέ; Ἀχάριστε καὶ ἄθλιε ἄνθρωπε! Ποῖον νομίζεις ὄτι βλάπτεις μὲ τὰς βλασφημίας; Ὁ Θεὸς εἶνε ὑψηλὸς καὶ δὲν τὸν φθάνεις. Τὸν ἑαυτόν σου καὶ τὴν οἰκογένειάν σου καταστρέφεις.
Διότι ἡ κατάρα τοῦ Θεοῦ ὡς κεραυνὸς θὰ πέση ἐπὶ τῶν ἀσεβῶν.
Ὦ βλάσφημε! Ελθὲ εἰς τὰ λογικά σου. Ἀναλογίσου τὴν φρίκην τοῦ ἁμαρτήματός σου. Σεβάσου τὸν ἑαυτόν σου. Σεβάσου τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ πιστεύουν εἰς τὸν Θεόν. Λυπῆσου τὰ παιδιά σου. Σκέψου τὸν φοβερὸν Κριτήν. Προσπάθησε. Συγκράτησε τὰ νεύρα σου. Ἀγωνίσου. Καὶ κόψε τὴν κατηραμένην συνήθειαν.
Ἀδελφοί! Ὅλοι μας, ἱερεῖς, γονεῖς, διδάσκαλοι, στρατιωτικοί, δικασταὶ καὶ πᾶς Ἕλλην καὶ πᾶσα Ἑλληνὶς ποὺ πιστεύει εἰς τὸν Θεὸν καὶ σέβεται τὴν Παναγίαν καὶ τοὺς Ἁγίους, ἄς διαφωτίσωμεν, ἄς ἐλέγξωμεν, ἄς πράξωμεν τὸ πᾶν, διὰ νὰ κοπῆ ἡ βλασφημία καὶ νὰ σωθῆ τὸ Ἔθνος μας.

ΑΘΗΝΑΙ τῆ 25 Μαρτίου 1965
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«Ο ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.