Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΝΑ ΔΙΔΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΘΕΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ & ΣΤΙΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ. ΑΡNOYNTAI TON XΡΙΣTO & ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ & ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (Αποσπ. ομιλιας Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

date Δεκ 31st, 2019 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ 

& ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΑΘΕΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 

Απόσπασμα ομιλιας του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

Ο μεγας ΒασιλειοςἊς κάνουμε ἕνα ταξίδι· ταξίδι μὲ τὸ συντομώτερο ἀπὸ ὅλα τὰ μέσα, τὸν πύραυλο τῆς φαντασίας. Ἂς διαβοῦμε τὸ Αἰγαῖο πέλαγος κι ἂς πλησιάσουμε τὶς ἀκτὲς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας. Ἂν προχωρήσουμε ἀκόμη βαθύτερα, θὰ φθάσουμε στὸ ὑψηλὸ ὀροπέδιο τῆς Καππαδοκίας. Ἐκεῖ ἂς προσγειωθοῦμε.
Βρισκόμαστε στὸ ἔτος 371. Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη στὴν Καισάρεια ἱεράρχης εἶνε ὁ Μέγας Βασίλειος. Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου εἶνε ὁ Οὐάλης, μία βάρβαρος φυσιογνωμία. Γενναῖος μὲν στὶς μάχες καὶ νικητής, ἀλλὰ στὸν θρησκευτικὸ καὶ ἠθικὸ τομέα εἶχε παρεκκλίνει. Διάδοχος αὐτὸς τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἐγκατέλειψε τὴν ὀρθόδοξο πίστι κ᾿ ἔμπλεξε στὰ δίχτυα τῆς κατηραμένης αἱρέσεως τοῦ Ἀρείου, ποὺ παρακλάδια καὶ ῥιζίδια καὶ κλωνάρια της εἶνε οἱ σημερινοὶ χιλιασταί. Ὅ,τι πίστευε ὁ Ἄρειος, πιστεύουν κι αὐτοὶ κι ἀκόμα χειρότερα. Τί ἔλεγε ὁ Ἄρειος; Ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε Θεός. Ἐνῷ, κι ἂν ἐμεῖς σιωπήσουμε, καὶ οἱ πέτρες ἀκόμα καὶ τὰ ποτάμια καὶ τὰ δάση καὶ ὁλόκληρος ἡ φύσις καὶ τὰ ἄστρα θὰ ὁμολογήσουν· «Εἶς ἅγιος, εἶς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν» (θ. λειτουργία).
Ἠρνεῖτο λοιπὸν ὁ Οὐάλης τὸν Χριστό. Καὶ ἤθελε νὰ ἐπιβάλῃ τὸ ἀντίχριστο δόγμα σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη. Διέταξε δὲ καὶ ὑποχρέωσε ὅλους τοὺς ἐπισκόπους νὰ ὑπογράψουν τὸ διάταγμα. Ἐκτελεστὴς τῆς ἐντολῆς τοῦ βασιλέως ἔγινε ἕνα ἀχρεῖο ὑποκείμενο, ἕνας ἔπαρχος, ποὺ λεγόταν Μόδεστος. Ὁ Μόδεστος λοιπὸν ἄρχισε νὰ περιοδεύῃ ἀπὸ πόλι σὲ πόλι. Συναντοῦσε ἐπισκόπους πού, τρέμοντας σὰν λαγοί, ὑπέγραφαν τὸ διάταγμα τοῦ Οὐάλεντος, γιὰ νὰ μὴ χάσουν τοὺς θρόνους των. Κάποτε ὅμως ἔφθασε καὶ στὴν Καισάρεια. Κάλεσε τὸν Μέγα Βασίλειο, καὶ τότε μεταξὺ τῶν δύο ἀνδρῶν διεξήχθη ἕνας διάλογος, ποὺ θὰ μείνῃ στὴν ἱστορία. Λέει ὁ Μόδεστος·
―Ἦρθα ἐδῶ στὴν Καισάρεια γιὰ νὰ ὑπογράψῃς τὸ διάταγμα τοῦ βασιλέως.
Ἀπαντᾷ ὁ Μέγας Βασίλειος·
―Δὲν ὑπογράφω τέτοια διατάγματα. Μοῦ τὸ ἀπαγορεύει ὁ Βασιλεὺς τῶν βασιλέων, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τὸν ὁποῖο προσκυνῶ καὶ λατρεύω ἀπὸ τὴ νεαρά μου ἡλικία.
―Καὶ δὲ᾿ φοβᾶσαι; ἐρωτᾷ ὁ Μόδεστος.
―Τί νὰ φοβηθῶ; Τί ἔχεις στὴ διάθεσί σου; Τί μπορεῖς νὰ μοῦ κάνῃς;
Ἀπαντᾷ ὁ Μόδεστος·
―Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ κακὰ ποὺ μπορεῖ νὰ κάνῃ τὸ κράτος τοῦ Οὐάλεντος.
―Καὶ ποιά εἶνε τὰ κακὰ αὐτά;
―Δήμευσι τῆς περιουσίας τὸ ἕνα. Ἐξορία τὸ δεύτερο. Θάνατος τὸ τρίτο.
Τότε ὁ Μέγας Βασίλειος τοῦ λέει·
―Δήμευσι δὲ᾿ φοβᾶμαι· δὲν ἔχω τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνα ῥάσο καὶ λίγα βιβλία. Ἐξορία δὲ᾿ φοβᾶμαι· ὅπου κι ἂν μὲ στείλουν, πᾶσα γῆ πατρίς. Θάνατο δὲ᾿ φοβᾶμαι· ὁ θάνατος γιὰ μένα θὰ εἶνε εὐεργέτης, γιατὶ θὰ μὲ ἀπαλλάξῃ γρηγορώτερα ἀπὸ τὶς ἀσθένειες τοῦ σώματος καὶ θὰ μὲ ὁδηγήσῃ στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀπείλησέ με μὲ τίποτ᾿ ἄλλο, ἂν ἔχῃς.
Μετὰ ἀπὸ τέτοια ἀπάντησι ὁ Μόδεστος κατέρρευσε καὶ εἶπε·
―Δὲν ξανάκουσα τέτοια λόγια ἀπὸ ἐπίσκοπο.
―Φαίνεται δὲ᾿ συνάντησες ὣς τώρα ἐπίσκοπο, ἀπαντᾷ ὁ Μέγας Βασίλειος·

κ᾿ ἔκλεισε ὁ διάλογος.
Ἔτσι ἔμεινε στὸ θρόνο ὁ Μέγας Βασίλειος ἀλλὰ διωκόμενος ἀπὸ τὸν Οὐάλεντα.

* * *

Ἀπὸ τότε, ἀδελφοί μου, ἔχουν περάσει 1.600 χρόνια. Πολλὰ πράγματα ἄλλαξαν στὸν κόσμο, ἀλλὰ τὸ ὄνομα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου λάμπει μέσα στοὺς αἰῶνας. «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος» (Ψαλμ. 111,6).
Ποιό δίδαγμα μᾶς δίνει; Πρέπει βέβαια ὅλοι νὰ εμεθα πειθαρχικοὶ στὸ κράτος καὶ στὶς κοσμικὲς ἐξουσίες. Διότι κι αὐτὲς ἔχουν μεγάλο προορισμό. Χωρὶς αὐτὲς δὲ᾿ μποροῦν νὰ σταθοῦν τὰ ἔθνη, τὰ κράτη, οἱ λαοί. Ἀλλ᾿ ἐνῷ πρέπει νὰ εμεθα πειθαρχικοὶ στὶς κοσμικὲς ἐξουσίες, σὲ ὡρισμένες περιπτώσεις ἔχουμε ἱερὰ ὑποχρέωσι νὰ ὑψώνουμε τὸ μικρὸ ἢ μεγάλο ἀνάστημά μας ἀπέναντι στὴν ἐξουσία. Πότε; Ὅταν ἡ ἐξουσία μᾶς ἐπιβάλλῃ νὰ πράξουμε κάτι ἀντίθετο μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπιτρέψατέ μου ὡς παράδειγμα ν᾿ ἀναφέρω μιὰ δική μου περίπτωσι. Δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ σκύψω νὰ φιλήσω τὰ ὑποδήματα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἀλλ᾿ ὡς ἐπίσκοπος κ᾿ ἐγώ, παρ’ ὅλα τὰ ἐλαττώματα καὶ τὴν ἀτέλειά μου, ὤφειλα νὰ μιμηθῶ τὸ παράδειγμά του. Ὅπως τὴν ἐποχὴ ἐκείνη παρουσιάστηκαν ἄρχοντες μὲ ἀντίχριστα διατάγματα, ἔτσι καὶ στὴν ἐποχή μας ἕνα κράτος ἀντίχριστο καὶ μασονικὸ ψήφισε μεταξὺ ἄλλων διάταγμα ποὺ ἐπιβάλλει τὸ αὐτόματο διαζύγιο, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ διάλυσι τῆς οἰκογενείας. Καὶ μὲ φωνὴ Οὐάλεντος καὶ Μοδέστου διέταξε· Ὅλοι οἱ μητροπολῖται, ἐφαρμόζοντες τὸ διάταγμα αὐτό, νὰ ὑπογράφουν διαζύγια… Τότε δήλωσα· Δὲν ὑπογράφω! Μένω σταθερὸς καὶ ἀκλόνητος, ἀκόμα κι ἂν ὁδηγηθῶ στὰ δικαστήρια. Εἶμαι ἀποφασισμένος, ὅπως ἄλλοτε ἔπαιξα τὴ ζωή μου κορώνα-γράμματα, σὲ δύσκολες ἡμέρες, κι ἀνέβηκα στὰ βουνὰ νὰ ὑπερασπίσω τὴν πατρίδα, εἶμαι καὶ πάλι ἀποφασισμένος, βαδίζοντας στὰ χνη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, νὰ τὰ παίξω ὅλα. Δὲν ὑπογράφω. Προτιμῶ ἐξορία, διωγμό, θάνατο, ἀλλὰ τὸ χέρι μου δὲν θὰ ὑπογράψῃ διαζύγιο.
Τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα, ἀγαπητοί μου, ὁ Μέγας Βασίλειος μᾶς καλεῖ ὄχι ἀπὸ ἕνα πεῖσμα, οὔτε ἀπὸ μιὰ ἰδιοτροπία, ἀλλὰ κατ᾿ ἐπιταγὴν τῆς συνειδήσεως, νὰ θυμηθοῦμε αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Γραφή· «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5,29).
Εὔχομαι ὁ Θεὸς, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, νὰ σᾶς σκεπάζῃ πάντοτε. Ἀμήν.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης τὴν 1-1-1980

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.