Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ; ΦΡΙΚΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ! ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου) 2) ΑΝΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ (του π. Ιωαννου Κ. Διωτη)

date Ιούλ 9th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ, ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ;

ΦΡΙΚΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ! 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αυτοι που τον καλοῦν, εκτελοῦν εντολές των σκοτεινῶν δυνάμεων και είναι οργανα του Αντιχρίστου

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστινου Καντιωτου
——————-

—————

ΑΝΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΙ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΙ,

ΠΟΥ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ

Του Αιδεσιμ. Πρωτοπρ. π. Ιωάννου Κ. Διώτη,

Μυστική συμπαιγνία;

Εδημοσιοποιήθη ότι ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης προσεκάλεσε τον Πάπαν εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις των 200 ετών από την κήρυξιν της Ελληνικής Επαναστάσεως του έτους 1821.

Τι συμβαίνει; Εάν ο κ. Πρωθυπουργός έπραξεν αυτό άνευ γνώσεως και συγκαταθέσεως της εν Ελλάδι Διοικούσης Εκκλησίας, τότε είναι ο χειρότερος περιφρονητής της Εκκλησίας. Εάν όμως, η πρόσκλησις αυτή απεφασίσθη παρασκηνιακώς από κοινού Κράτους και Εκκλησίας, τότε η εν «κρυπτώ και παραβύστω» αυτή σύμπραξις είναι μία μυστική συμπαιγνία, η οποία προσβάλλει ευθέως τον Ορθόδοξον Ελληνικόν λαόν.

Εκάστη, των δύο τούτων πλευρών έχει αδήριτον υποχρέωσιν να ενημερώση σχετικώς την κοινήν γνώμην, σαφώς και απεριφράστως.

Εξευτελισμός της προσωπικής αξιοπρεπείας

Η είδησις νέας ελεύσεως εις την Ελλάδα του Πάπα έφερεν εις την μνήμην μας το αξιο- θρήνητον φαινόμενον της προ καιρού αφίξεως εις την Λέσβον του σημερινού Πάπα Φραγκίσκου, συνοδευομένου υπό του Πατριάρχου π. Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου π. Ιερωνύμου.

Ο Πάπας, δια να φανή ως παγκόσμιος φιλάνθρωπος, επεσκέφθη τους μετανάστας και πρόσφυγας και οι ιδικοί μας δύο κορυφαίοι ηγέται της Ορθοδοξίας ήσαν οι κομπάρσοι του Πάπα. Εθυσίασαν την προσωπικήν των αξιοπρέπειαν και την τιμήν της Ορθοδοξίας, δια να τιμήσουν ιδιαζόντως ένα αρχιαιρεσιάρχην, τον οποίον εξύψωσαν κατά πολύ υπεράνω του εαυτού των, ώστε εφάνη παγκοσμίως ότι ο Πάπας εξουσιάζει και την Ορθοδοξίαν. Τα σχετικά τηλεοπτικά στιγμιότυπα τραντάζουν τα ανά τον πλανήτην μας εκατομμύρια Ορθοδόξων.

Και η πρώτη επίσκεψις του Πάπα εις την Ορθόδοξον Ελλάδα επί του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου κυρού Χριστοδούλου είχεν αναλόγους συνεπείας. Τότε έγραψα ότι η μεθοδευθείσα αυτή πρώτη παπική επίσκεψις εν Ελλάδι ήτο μία ακόμη, εχθρική επίθεσις του Βατικανού κατά της Ορθοδοξίας. Πρέπει να σημειωθή δια την Ιστορίαν ότι ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος κυρός Σεραφείμ είχε φράξει εντελώς τον δρόμον εις τον Πάπαν, δια να επισκεφθή την Ελλάδα.

Αναθεματισμένος ο Πάπας

Και κατά την τρίτην, ως άνω, επιδρομήν του Πάπα εις την Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα συνοδεύσουν αυτόν πάλιν ο Αρχιεπίσκοπος π. Ιερώνυμος και ο Πατριάρχης π. Βαρθολομαίος. Ο Πάπας εσχεδίασε προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου να ακολουθήση τα πατήματα αυτού από τους Φιλίππους. Είναι εωσφορική η υποκρισία του Πάπα. Ο αθεόφοβος αυτός άνθρωπος ουδεμίαν σχέσιν έχει με τον Απόστολον Παύλον. Ο Απόστολος ούτος του Χριστού γράφει: «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι’ επιστολής ημών» (Β Θεσ. β , 15). Ο Πάπας, κατά περιφρόνησιν και καταφρόνησιν του Αποστόλου Παύλου, εποδοπάτησεν όλας τας «Παραδόσεις» αυτάς και πλήθος άλλων διδαχών του μεγάλου τούτου Αποστόλου των εθνών.

Επίσης, κατά τον Απόστολον Παύλον, ο Πάπας είναι αναθεματισμένος. «Ει τις υμάς ευαγγελίζεται παρ’ ο παρελάβετε, ανάθεμα έστω» (Γαλ. α 9). Τυγχάνει παγκοίνως γνωστόν ότι όσα κηρύσσει ο Πάπας είναι ανατρεπτικά των όσων παρέδωκαν οι Άγιοι Απόστολοι. Όχι λοιπόν τα πατήματα, αλλά τα νοήματα του Αποστόλου Παύλου να ακολουθήση ο Πάπας, αφού μετανοήσει ειλικρινώς εν συντιβή καρδίας και ανανήψει.

Παπικός εμπαιγμός

Τι θα πράξη ο Πάπας κατά τον εορτασμόν των 200 ετών; Θα διατυπώση συγχαρητήριον μήνυμα δια την απελευθέρωσιν της Ελλάδος από τους Τούρκους; Αυτό όμως θα είναι προκλητικός εμπαιγμός, διότι η υποδούλωσίς μας εις τους Τούρκους οφείλεται εις τον Παπισμόν, ο οποίος επολέμησε με μεγάλην εχθρότητα την Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν. Με τας παπικάς σταυροφορίας κυρίως με την Δ σταυροφορίαν (αρχάς του 13ου αιώνος), διελύθη η Αυτοκρατορία «προς αιώνιον αίσχος της Δύσεως», όπως γράφει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αρχιμ. Βασίλειος Κ. Στεφανίδης («Εκκλησιαστική Ιστορία», έκτη έκδοσις, σελ. 518).

Ο Πάπας είναι ο μεγαλύτερος και ο περισσότερον επικίνδυνος εχθρός της Ορθοδοξίας, ως μέγας αιρεσιάρχης. Αυτός εδημιούργησε βασικώς τον Οικουμενισμόν, αυτός διατηρεί την Ουνίαν και αυτός απεργάζεται την πανθρησκείαν, δια να αφανίση την Ορθοδοξίαν, ως νομίζει. Ο πολέμιος, όμως, της Ορθοδοξίας είναι, κατ’ ουσίαν και πολέμιος του Ελληνικού Έθνους.

Αυτόν λοιπόν τον Πάπαν έχουν υπερτιμήσει και ως φαίνεται, είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν δοξάζοντες αυτόν οι Ορθόδοξοι Προκαθήμενοι. Εάν συνεχίσουν αυτήν την τακτικήν των (κυρίως ο Πατριάρχης με τας φιλοφρονήσεις του υπέρ του Πάπα) τότε θα είναι ανάξιοι της Ορθοδοξίας και προδόται της αποστολής των.

Αυτογελοιοποίησις δημοσίου ανδρός

Δεν ευρίσκεται μόνον ο Πάπας εις δυσχερεστάτην θέσιν να συμμετάσχη εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις των 200 ετών, από την έναρξιν της Ελληνικής Επαναστάσεως, αλλά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης π. Βαρθολομαίος. Εάν ο Πατριάρχης αποτολμήση να επαινέση τους ήρωας του 1821, τότε θα αυτογελοιοποιηθή όσον ουδείς ποτέ έτερος δημόσιος ανήρ. Αυτά είπε δια τους ήρωας αυτούς. «…Δυστυχώς, οι δύο λαοί διέκοψαν την υπέροχη συμβίωσι των 400 χρόνων, όταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι, το 1821 και δημιούργησαν τις γνωστές προστριβές…».

Ο Πατρ. Βαρθολομαίος ήθελε να είμεθα ακόμη σκλάβει των Τούρκων; Αίσχος!!! Παριστάνει ακόμη, άνευ εντροπής, τον Πατριάρχην του Γένους των Ελλήνων.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.