Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΡΧΕΤΑΙ ΔΙΩΓΜΟΣ. ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ & ΚΛΗΡΟΥ (Η φωνη απο το υπερπεραν του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου μας καλει σε συναγερμο· ακουστε τον)

ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΙΩΓΜΟΣ

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΤΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ & ΚΛΗΡΟΥ
_______


_______

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

‘Απόσπασμα Ιεραποστολικης συγκεντρώσεως γυναικῶν στην Φλώρινα, στις 10.5.1983

Δύο Ῥῶμαι…. Τώρα δὲν ἔχομε τέτοιο διαχωρισμό. Τώρα ζοῦμε ἀνακατεμένοι. Ὅπως λέγει ἡ παραβολὴ τῆς σαγήνης (βλ. Ματθ. 13,47-50)… Ἀλλὰ εἶνε ὅμως γεγονός, ὅτι τὰ τελευταῖα χρόνια, ἰδίως στὴν πατρίδα μας, ἀρχίζει νὰ γίνεται ἕνας διαχωρισμὸς τῆς χριστιανικῆς κοινωνίας ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη κοινωνία. Ἡ νέα θρησκεια ποὺ προετοιμάζεται εἶναι ὁ μαρξισμός, ὄχι ἀπλῶς οἱ κομμουνισταί, ἀλλὰ οἱ μαρξισταί και καυχόνται γι᾽αὐτό. Ἐδῶ σχήματι μὲν εἴμεθα Χριστιανοί, ἀλλὰ πράγματι ἔχουμε εἰδωλολατρία…

Ἔχουν τὸ ἐπιχείρημα αὐτοὶ οἱ κατ᾿ ὄνομα χριστιανοὶ καὶ λένε: ὅτι Ἐμεῖς βαφτιστήκαμε Χριστιανοί. Αὐτὸ εἶνε μόνο. Αὐτὸ βέβαια δείχνει, ὅτι κρατιῶνται μὲ κάποια «κλωστὴ» ἀπὸ τὸν χριστιανισμό, δὲν τὸ ἀρνοῦμαι. Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν ὅμως δεικνύουν, ὅτι αὐτοὶ πλέον διαχωρίζονται ἀπὸ τὸν χριστιανισμό. Καυχῶνται γιὰ τὴ νέα θρησκεία τους, ἡ ὁποία παρουσιάζεται μὲ τεραστίαν δύναμιν… Νέα θρησκεία εἶνε ὁ μαρξισμός, ἡ μαρξιστικὴ θρησκεία. Οἱ μαρξισταὶ εἶνε δυναμικοί. Αὐτοὶ πλέον διαχωρίζονται ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ πίστι. «Εἶμαι μαρξιστής», σοῦ λέει. Ὑπερηφανεύονται, καυχῶνται γιὰ τὸ μαρξισμό τους. Καὶ ὁπωσδήποτε, τώρα μὲν ἔχομε ἔμμεσον διωγμόν, ἀλλὰ μετ᾿ ὀλίγον θά ᾿χωμε καὶ ἄμεσον διωγμόν. Ἔμμεσος διωγμὸς Ἔμμεσος διωγμὸς εἶνε τὰ διατάγματα, ποὺ βγάζουν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως, διὰ τῶν ὁποίων προσπαθοῦν νὰ ἐξευτελίσουν τὴν Ἐκκλησία. Διατάσσουν καὶ ὁρίζουν ἄλλα πράγματα, τὰ ὁποῖα καταδικάζει ἡ Ἐκκλησία. Τὰ ἐγκωμιάζουν καὶ τὰ παρουσιάζουν ὡς ὡραῖα. Ὡς ἐπὶ παραδείγματι τὸ γυμνισμό. Γυμνισμὸς δὲν ὑπῆρχε ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα· ἀλλοῦ ἦταν. Ἐν τούτοις ὅμως, ὅταν πήγαμε ἐκεῖ στὸ ὑπουργεῖο νὰ διαμαρτυρηθοῦμε, εἶπαν ὅτι «Οἱ γυμνισταὶ εἶνε οἱ πλέον ἐνάρετοι ἄνθρωποι. Εἶνε ἠθικοὶ καὶ ἀνώτεροι ἄνθρωποι. Ἔχουν ἀνώτερο εἶδος πολιτισμοῦ…». Τὸ μαῦρο ἔγινε ἄσπρο, καὶ τὸ ἄσπρο μαῦρο. Φθάσαμε, λοιπόν, σ᾿ αὐτὴ τὴν ἀμοραλιστικὴ κοινωνία. Φαίνονται εὐκρινῶς οἱ διαθέσεις τῶν κρατώντων, τῶν σημερινῶν κυβερνώντων, οἱ ὁποῖοι θέλουν νὰ τὴν ὑποτάξουν, νὰ γίνῃ ἡ Ἐκκλησία κρατική. Ἤδη εἶνε κρατική, ἀλλὰ θὰ γίνῃ ἀκόμα περισσότερο κρατική. Καὶ τὴ νύχτα, κατὰ τὶς 2 μὲ 3 ἡ ὥρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα, μαζευτήκανε αὐτοὶ καὶ ψηφίσανε τροπολογία,

διὰ τῆς ὁποίας μόνο ἡ φωτογραφία μας λείπει. Θέλουν νὰ μᾶς ἐκδιώξουν ἐκ τῆς ἕδρας μας γιὰ τὸ μεγάλο ἔγκλημα ποὺ κάναμε· διότι τέλος πάντων, παρ᾿ ὅλη τὴν ἀτέλεια καὶ ἁμαρτωλότητά μας, κρατοῦμε τὴν Ὀρθοδοξία. Λοιπόν, διωγμὸς ἐναντίον τῆς πίστεως, ἐναντίον τῶν πιστῶν, ἐναντίον τῶν δογμάτων, ἐναντίον τῆς ἠθικῆς, ἐναντίον ὅλων αὐτῶν. Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει πνεῦμα ἀντιστάσεως καὶ ἀγωνιστικότητος, ἰδίως τῶν ἀρχιερέων καὶ τοῦ κλήρου. Ἄμεσος διωγμὸς ― Πρέπει ν’ ἀντισταθοῦμε Ἔτσι παρουσιάζεται ὁ διωγμός. Ἐν τούτοις ὅμως, μέσ’ στὸ λαό μας, ὑπάρχει μιὰ μερὶς λαοῦ ποὺ ἀγωνίζεται. Ὑπάρχει, εἶναι γεγονός. Μὲ τὴν καλλιέργεια, μὲ το κήρυγμα, μὲ τὴν κατήχησι, μὲ τὴν ἐξομολόγησι, μὲ προσπαθείας πολλὰς καὶ διαφόρους, μὲ τὰ βιβλία, μὲ τὰ περιοδικὰ ποὺ εἴχαμε τὴν ἐλευθερία καὶ τὰ κυκλοφορήσαμε, κ.λπ., ἔχει δημιουργηθῆ μιὰ γενεὰ φοβουμένων τὸν Κύριον. Πόσοι εἶναι; Ὁ ἀριθμός των εἶναι ἄγνωστος, ὁ Θεὸς τοὺς ξέρει. Δὲ μποροῦμε νὰ τοὺς μετρήσουμε, δὲ μποροῦμε νὰ τοὺς ἀριθμήσουμε πόσοι εἶναι. Πάντως δὲν εἶνε πολλοί. Καὶ ὄχι μόνο δὲν εἶνε πολλοί, ἀλλὰ καὶ δὲν εἶναι ζωντανοί. Δὲν ἔχουν τὴ ζωντάνια ποὺ εἶχαν οἱ Χριστιανοὶ τῶν πρώτων αἰώνων. Καὶ συνεπῶς, ὅπως πηγαίνομε, τώρα μὲν τροπικῶς εἴμεθα χωρισμένοι ἀπὸ τοὺς ἄλλους, τροπικῶς δὲν ἔχομε σχέσεις. Δηλαδή· ναὶ μὲν ζοῦμε μέσα στὴν ­ἴδια κοινωνία, ἀλλὰ μεθαύριο θὰ δημιουργηθοῦν τοιαῦται συνθῆκαι, τοιαῦτα γεγονότα, ἕνεκα τῶν ὁποίων δὲν θὰ μποροῦμε πλέον νὰ μένωμεν μαζί τους· ὄχι μόνο τροπικῶς ἀλλὰ καὶ τοπικῶς θὰ χωρίσωμεν, καὶ τοπικὸς θὰ γίνῃ ὁ χωρισμός. Αὐτοὶ θὰ μᾶς ἀναγκάσουν σὲ ἕνα τοιοῦτον τοπικὸν χωρισμό. Κέντρα λατρείας που ακούονταν υμνοι στο Θεό θα κλείσουν μονομιας. Εσβησε ο Χριστιανισμός; Έσβησε ο Χριστιανισμός; Φεύγουμε και εμεις από το σχημα αυτό της Εκκλησίας που απολάμβανε ορισμένα προνόμοια και ορισμένας ελευθερίας και μπαίνουμε στο σχημα των κατακομβων… Πας χριστιανός θα καταδιώκεται… Σας φαίνονται αυτά απίστευτα, αλλα όλες οι ενδειξεις δείχνουν ότι εκει βαίνουμε. Λοιπόν, πρέπει να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για Εκκλησία Κατακομβων. Αλλα έχουμε εμεις αυτή τήν διάθεση;…
Σπάνιο πραγμα οι ευλαβεις ιερεις…
Μαζευτήκαν κάτω όλοι οι δεσποτάδες και ειπαν για το αυτόματο διαζύγιο αντιχριστιανικόν, αντιχριστιανικόν, ουδεις ετόλμησε να πη χριστιανικο. Λόγια λόγια, λόγια. Εγω έβλεπα που θα πηγαινε το πράγμα… Ερχεται κατόπιν το συναινετικό, ακόμα χειρότερο και ειπαν αντισυνταγματικόν, αντισυνταγματικό. Εγραψαν εγκύκλιους, συλλαλητήρια στην Ελλάδα…
Τώρα έρχεται ο εισαγγελέας και τα υπογράφουν όλα. Αυτο ειναι πνευματική αυτοκτονία….
(Ο μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος δεν υπέγραψε κανένα τετοιο διαζύγιο, για αυτό έκανε παρακαμπτήριο η κυβερνηση. Τα περνουσε μεσω του αρχιεπισκόπου)
Εσεις ειστε σημαδεμένοι… Σᾶς ξέρουν ἐκεῖ ποὺ βρίσκεστε…
Λοιπόν διωγμός καὶ δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει πνεύμα ἀντιστάσεως, ιδίως τῶν ἀρχιερέων καὶ τοῦ κλήρου. Ἐντούτοις μέσα στὸν λαό μας ὑπάρχει μία μερίδα… φοβουμένων τὸν Κύριο.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.