Αυγουστίνος Καντιώτης2021 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΠΑΣΧΑ 2) ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

2021-ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΠΑΣΧΑ-12.5.21(pdf)

Πατηστε  τον τιτλο & διαβαστε το αρθρο σε pdf

Παραλειπόμενα Μεγαλοσαββατιάτικου ἑορτασμοῦ τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου!

φιλημα ΙουδαΤὸ φετινό Πάσχα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θὰ μείνει ἀναμφίβολα στὴν ἱστορία. Εἶναι πραγματικὰ σταθμὸς γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μας ζωή. Στὸ μέλλον σὲ αὐτὸ τὸ Πάσχα 2021 θὰ κάνουν ἀναφορὰ ὅσοι ὡς ἀληθινὰ παιδιὰ καὶ μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ πονοῦν γιὰ τὴν ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ λειτουργικὴ τάξη, τὴν κανονικὴ παράδοση, τὸ Ὀρθόδοξο ἦθος ποὺ ἐπισυνέβη.
Σὲ αὐτὸ τὸ Πάσχα θὰ ἀναφέρονται πολὺ συχνὰ καὶ ὅσοι προσπαθοῦν νὰ καταστήσουν τὴν Ὀρθόδοξη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία μία παπο-προτεσταντική σύναξη ποὺ θὰ διασώζει ὡς φολκλορικὰ τὰ ἐξωτερικὰ λατρευτικὰ στοιχεῖα ἀπαλλαγμένη ὅμως ἀπὸ τὴν οὐσία τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ ζωῆς, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ὑπηρετεῖ ὡς θεραπαινὶς ἀλλότρια συμφέροντα.
Ἡ ΔΙΣ χωρὶς ἐξουσιοδότηση τοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας ὑλοποίησε ἀσεβεῖς κυβερνητικὲς ἐντολὲς ποὺ πρώτιστο σκοπὸ εἶχαν καί ἐπέτυχαν τὴν ταπείνωση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ…. (πατηστε τον τιτλο για τη συνεχεια)

Πρωτοπρεσβύτερος Ἀναστάσιος Κ. Γκοτσόπουλος, Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν, agotsopo@gmail.com, τηλ. 6945-377621

9a150f5deb69

ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΕΠΙΦΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

«Πρωθυπουργός, Κυβέρνηση καὶ Βουλὴ ὁμοιάζουν καὶ λειτουργοῦν ὡς “ἐγκληματικὴ” ὁμάδα ἐξοντώνοντες τὸν Ἑλληνικὸ λαό».

Ἡ ἀνθρωπότης δολοφονεῖται! Ὁ Ἑλληνισμὸς ἐξοντώνεται!

Πόρισμα

ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς – ὁμάδας σύνταξης γιὰ τὴν πανδημία, τὰ περιοριστικὰ μέτρα, τὴν ἀντισυνταγματικότητα, καὶ τὴ δίκαιη ἀντίσταση τῶν Ἑλλήνων ἀπέναντι στὶς ἀνομίες τοῦ καθεστῶτος τῶν μνημονιακῶν κυβερνήσεων:

Τὸ πόρισμα βασίστηκε σὲ πρόσφατη καὶ σὲ παλαιότερες μελέτες τοῦ διακεκριμένου Ἕλληνα νομικοῦ, πολιτειολόγου καὶ πανεπιστημιακοῦ καθηγητῆ τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου κ. Γεωργίου Κασιμάτη, καθὼς καὶ σὲ μελέτες εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ὅπως φαίνονται στὸ ἐπισυναπτόμενο παράρτημα.

Οἱ Ἕλληνες ὑπόκεινται σὲ «δολοφονικὲς» ἐπιθέσεις

Εἶναι πλέον ἐπιστημονικὰ τεκμηριωμένο καὶ ἐπιστημονικὰ ἀναμφισβήτητο γεγονὸς ὅτι τὰ διάφορα μέτρα ἐλέγχου τῆς «πανδημίας» καὶ κυρίως τὰ ἀκραῖα μέτρα ἐγκλεισμοῦ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἔμμεση, πρὸς τὸ παρόν, ἐπιβολὴ τῶν ἐμβολίων ἀποτελοῦν δολοφονικὲς ἐπιλογὲς ἐναντίον τῶν ἀνθρώπων.

Ὁ καθολικὸς ἐγκλεισμός, ἡ ἐπιβολὴ πειραματικῶν ἐμβολίων καὶ ἡ προκαλούμενη οἰκονομικὴ κατάρρευση ὅλου τοῦ πλανήτη εἶναι σαφῶς ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος τελικὰ ἀποτελεῖ μοιραῖο ἱστορικὸ πρόσωπο, ὅπως καὶ πολλοὶ συνάδελφοί του σὲ ἄλλες χῶρες. Μὲ τὶς ἐπιστημονικὰ ἀτεκμηρίωτες καὶ συνταγματικὰ παράνομες ἐνέργειες καὶ ἀποφάσεις του, ἐξοντώνει κατ’ οὐσίαν τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Κυβέρνηση καὶ ὅλη ἡ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, ὁμοιάζουν καὶ λειτουργοῦν πλέον ὡς «ἐγκληματικὴ» ὁμάδα μισοῦντες καὶ ἐξοντώνοντες τὸν Ἑλληνικὸ λαό.Οἱ Ἕλληνες ὑπόκεινται σὲ «δολοφονικὲς» ἐπιθέσεις σὲ καθημερινὴ βάση σὲ διάφορους τομεῖς συμπεριλαμβανομένων: τοῦ τομέα τῆς ὑγείας, μὲ τὴν στέρηση ἀποτελεσματικῶν θεραπευτικῶν πρωτοκόλλων καὶ τὴν ἐμμονὴ σὲ «δολοφονικὰ» ἰατρικὰ πρωτόκολλα «θανάτου».

Τοῦ τομέα τῆς οἰκονομίας μὲ τὸν πτωχευτικὸ καὶ ἄλλους ἐπαίσχυντους Νόμους ποὺ καταστρέφουν τὴν ἑλληνικὴ ἐπιχειρηματικότητα καὶ τὴν ἰδιωτικὴ περιουσία καθὼς καὶ τὰ δολοφονικὰ μνημόνια. Τοῦ τομέα τῆς δημογραφίας μὲ τὸν παράνομο ἐποικισμὸ καὶ τὴν γκριζοποίηση καὶ διάλυση τῆς Ἑλληνικῆς γεωγραφίας. Τοῦ τομέα τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων μὲ τὴν κλοπὴ τοῦ δημοσίου καὶ ἰδιωτικοῦ πλούτου. Τοῦ τομέα τῆς ἐκπαίδευσης μὲ τὴν διάλυση τῆς παιδείας, τῆς τέχνης καὶ τῆς ἄθλησης. Τέλος, τοῦ τομέα τῆς Ἐθνικῆς κυριαρχίας μὲ τὴν πλήρη ὑποτέλεια καὶ ὑποδούλωση σὲ ξένα κέντρα καὶ τὴν ἐπικείμενη παραχώρηση ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀποτέλεσμα διαρκοῦς κυβερνητικῆς αὐθαιρεσίας ποὺ δολοφονοῦν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, τὸν ἑλληνικὸ λαὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ πρῶτα δολοφονήθηκε τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα. Διότι τὸ Ἑλληνικὸ Σύνταγμα παραβιάζεται κατάφωρα καὶ παράνομα διαρκῶς ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις τῶν τελευταίων δέκα ἐτῶν. Ὁμοίως παραβιάζεται ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις καὶ τοὺς ἰδιῶτες δανειστές, τὸ Εὐρωπαϊκὸ καὶ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο.

Συνεπῶς, ὅσα συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα τὰ τελευταῖα δέκα χρόνια εἶναι παράνομα καὶ ἀντισυνταγματικά, καταλύοντας τὴν Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία καὶ τὴ Λαϊκὴ Κυριαρχία. Αὐτὸ εἶναι τὸ βαρύτερο κακούργημα ὅλων τῶν ἐποχῶν στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, τὸ ὁποῖο δημιουργεῖ τὴν ἀντίστοιχη σὲ βαρύτητα ὑποχρέωση αὐτεπάγγελτης δίωξης ἐκ μέρους τῶν ἁρμόδιων Ἀρχῶν.

Ἀναφέρουμε ρητὰ δύο θεμελιώδεις ὅρους τοῦ δανεισμοῦ τῆς Ἑλλάδας ἀπὸ τὸ 2010 καὶ τὴ συνεχῆ ἐφαρμογή τους: (Ι) τὴν παραίτηση ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ ἀπὸ τὴν προστασία τοῦ διεθνοῦς δικαίου, “ἀμετακλήτως καὶ ἄνευ ὅρων”, καθὼς καὶ (ΙΙ) τὴν συνολικὴ δέσμευση τῆς δημόσιας περιουσίας, ποὺ ἀποτελοῦν κατάφωρη, χωρὶς ἀνάγκη ἀποδείξεως, “ἐσχάτη προδοσία”. (ΙΙΙ) Ἀκόμη ἐπισημαίνουμε τὸ τραπεζικὸ ἄγος μὲ τὴν ἀδικαιολόγητη καθυστέρηση δίωξης τῶν ὑπαίτιων τῆς τραπεζικῆς ἀπάτης, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας, προκλήθηκε ἡ λεγόμενη ὀξεῖα δημοσιονομικὴ κρίση καὶ ἡ ἐξαθλίωση τῶν νοικοκυριῶν μὲ τὴν περικοπὴ τῶν εἰσοδημάτων, τῶν μισθῶν, τῶν συντάξεων καθὼς καὶ μὲ τὴν ἀπαλλοτρίωση – δήμευση τῆς ἀκίνητης ἰδιοκτησίας.

Ἐπίσης ἐπισημαίνουμε, τὴν κατάφωρη παραβίαση τῶν δύο ὕπατων ἀρχῶν τοῦ πολιτικοῦ πολιτισμοῦ ποὺ ἐγγυῶνται ὁ καταστατικὸς Χάρτης τοῦ ΟΗΕ, τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καθὼς καὶ τὰ δημοκρατικὰ συντάγματα παγκοσμίως: τῆς προστασίας τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν θεσμῶν τῆς δημοκρατίας.

Ὁ ἐγκλεισμὸς τῶν πολιτῶν

Ὡς ἐπιστήμονες καὶ κυρίως ὡς ἐνεργοὶ πολίτες, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ ὑπηρετοῦμε πρώτιστα τὴν Ἀλήθεια.

Ἡ διακηρυσσόμενη προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας χωρὶς Ἐλευθερία καὶ Δημοκρατία εἶναι ὑποκρισία καὶ ἀσυγχώρητο ψεῦδος ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴν ἐγκαθίδρυση τυραννίας.

Ὁ ἐγκλεισμὸς τῶν πολιτῶν στὶς κατοικίες τους (ὅσων διαθέτουν ἀκόμη), μὲ πρόσχημα τὴν προστασία τῆς ὑγείας, ἀποτελεῖ ἔγκλημα, ἐπειδὴ ἀποκλείεται ἡ δυνατότητα ἀνοσίας, διαλύεται ὁ ψυχισμὸς καὶ καταργεῖται ἡ κοινωνικότητα. Ἐγκαθίστανται ὁ φόβος καὶ ὁ πανικὸς καὶ καταρρέει τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα καὶ ἡ φυσικὴ ἄμυνα τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Αὐτὸ τὸ παγκόσμιο πείραμα μαζὶ μὲ τὴ νομοθετικὴ ἐπιβολὴ τῆς ὑποχρεωτικότητας τῶν ἐμβολιασμῶν, ἀποτελοῦν τὴν ἀρχὴ καὶ τὴ βάση μιᾶς συγκαλυμμένης παγκόσμιας γενοκτονίας. Ὅλα αὐτὰ συνιστοῦν σαφῶς ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας.

«Τὸ σῶμα μας ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ αὐτοθεραπεύεται. Ὕψιστη σημασία ἔχουν: ἡ διατροφή, ἡ κίνηση, τὸ περιβάλλον, ὁ τρόπος ζωῆς καὶ ὁ τρόπος σκέψης». Ἱπποκράτης 460 – 377 π.Χ.

Ἔγκλημα εἶναι ἡ κατάργηση τῆς θεμελιώδους ἱπποκρατικῆς ἀρχῆς τοῦ “ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν” καὶ ἡ πολιτικὴ χειραγώγηση τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης ἐναντίον τῆς Δημόσιας Ὑγείας. Εἶναι ἔγκλημα, διότι ἀντὶ νὰ προστατεύονται οἱ ἀσθενεῖς καὶ οἱ εὐπαθεῖς ἄνθρωποι, ἐγκλείονται οἱ ὑγιεῖς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μετατρέπεται ὁλόκληρος ὁ πλανήτης σὲ «φυλακή», σὲ «νοσοκομεῖο» καὶ κατ’ οὐσία σὲ ἕνα σύγχρονο «στρατόπεδο συγκέντρωσης». Εἶναι ἔγκλημα ἡ ἐνοχοποίηση τῶν παιδιῶν, ἐνῷ ἡ ἐπιστήμη τεκμηριώνει ὅτι ἔχουν ἐλάχιστη συμβολὴ στὴν διασπορὰ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ταυτόχρονα ἔχουν σχεδὸν μηδενικὸ κίνδυνο ἀπὸ τὸν ἰό. Εἶναι ἔγκλημα νὰ κλείνουν τὰ σχολεῖα, νὰ βάζουν μάσκες – φίμωτρα σὲ νήπια καὶ νὰ διενεργοῦν ἐπώδυνες παρεμβατικὲς ἐξετάσεις σὲ μαθητές, δηλητηριάζοντας τὴν ψυχή τους. Εἶναι ἔγκλημα νὰ προκαλοῦμε παιδικὴ κατάθλιψη καὶ τάσεις αὐτοκτονίας σὲ παιδιὰ καὶ νέους ἀνθρώπους, ὅταν οὐδεμία ἐπιστημονικὴ μελέτη δικαιολογεῖ αὐτὰ τὰ μέτρα, ὄχι μόνο στοὺς ὑγιεῖς ἀλλὰ πολὺ περισσότερο στὸν παιδικὸ καὶ νεανικὸ πληθυσμό. Εἶναι ἔγκλημα ἡ πρόκληση πανικοῦ καὶ ἰατρικῆς τρομοκρατίας σὲ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ ἡ καταστροφὴ τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς οἰκονομίας, γιὰ μία ἴωση μὲ θνητότητα παρόμοια τῆς γρίππης. Εἶναι ἔγκλημα ν’ ἀλλοιώνονται τὰ στατιστικὰ δεδομένα, νὰ παρουσιάζονται πλασματικὰ καὶ παραπλανητικὰ στοιχεῖα, δηλαδή, νὰ λένε ψέματα μὲ σκοπὸ τὴν κατατρομοκράτηση καὶ τὸν πανικό. Εἶναι ἐπίσης ἔγκλημα, νὰ παρουσιάζουν ὡς πανάκεια, ἐμβόλια νέας τεχνολογίας καὶ ἄγνωστης μακροχρόνιας ἀσφάλειας, τὰ ὁποῖα βρίσκονται ἀκόμη σὲ πειραματικὸ στάδιο, ἐνῷ ταυτόχρονα ἀποστεροῦν τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ φάρμακα, χρησιμοποιώντας ἕωλες δικαιολογίες καὶ καμουφλαρισμένη ὑποκρισία. Προξενοῦν ἐπὶ πλέον μία σοβαρὴ κοινωνικὴ ἀρρώστια, ἐπιβάλλοντας τὸν καθολικὸ ἐγκλεισμὸ καὶ τὸν ὁλοκληρωτικό, ἀντισυνταγματικὸ καὶ ἀντιδημοκρατικὸ ἔλεγχο ὅλων τῶν πτυχῶν τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἔγκλημα ἡ σύμπραξη τοῦ δημοσιογραφικοῦ, τοῦ ἰατρικοῦ, τοῦ δικηγορικοῦ, τοῦ δικαστικοῦ, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κατεστημένου καὶ κάθε ἄλλης κοινωνικῆς δομῆς καὶ ὀργάνωσης, σὲ ἕνα πρωτόγνωρο ἰατρικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ ψεῦδος, ποὺ ὁδηγεῖ τὴν ἀνθρωπότητα σὲ νέο Μεσαίωνα καὶ στὴν κατάργηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καὶ τῆς ἐλευθερίας. Εἶναι ἔγκλημα, ἡ ἐπιβολὴ ἐπικίνδυνων καὶ ἐπιστημονικῶς ἐπισφαλῶν ἐμβολίων σὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, μὲ ἄγνωστες καὶ ἐνδεχομένως ἐπικίνδυνες μεσοπρόθεσμες καὶ μακροχρόνιες παρενέργειες ἢ/καὶ πιθανοὺς θανάτους. Εἶναι ἐν κατακλεῖδι ἔγκλημα, στὸ ὄνομα μιᾶς ἐποχικῆς ἐπιδημίας, ἔστω ἀπὸ ἕνα νέο ἰό, νὰ ἐπιβάλλουν τέτοια δρακόντεια καὶ καταστροφικὰ μέτρα γιὰ ὁλόκληρη τὴν κοινωνία καὶ νὰ ὁδηγοῦν ὅλους τοὺς δεῖκτες ὑγείας τῆς κοινωνίας στὰ τάρταρα, δηλαδὴ νὰ ὑποβιβάζουν τὴν ὑγεία τοῦ πληθυσμοῦ σὲ ἐπίπεδα ποὺ θὰ ἐπηρεάζουν ἀρνητικὰ τὴν κοινωνία γιὰ χρόνια καὶ δεκαετίες. Εἶναι ἔγκλημα, νὰ καταργεῖται τὸ Σύνταγμα, ἡ Δημοκρατία, ἡ Ἐκκλησία, οἱ Ἐθνικὲς Ἑορτές, ἡ ψυχαγωγία, ἡ τέχνη, ἡ παιδεία, ἡ ἐργασία καὶ ὅλη ἡ ζωή τῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ παγιδεύεται ἡ κοινωνία στὴ φυλακὴ καὶ στὸ ψυγεῖο, μὲ μία ἐπιστημονικὰ ἀτεκμηρίωτη «πανδημία». Εἶναι ἔγκλημα καὶ ἐσχάτη προδοσία νὰ ἐκδιώκουν τοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ καταργοῦν κάθε τί ἑλληνικὸ στὴν Ἑλλάδα.

Γι’ αὐτό, ἀκολουθώντας τὴν προτροπὴ τοῦ καθηγητῆ καὶ συνταγματολόγου Γεωργίου Κασιμάτη, συμβουλεύουμε τοὺς Ἕλληνες πολίτες σὲ συλλογικὴ συνεργασία καὶ δράση, ὥστε νὰ ἀνοίξουμε τὰ σπίτια μας, νὰ ἀνοίξουμε τὰ μαγαζιά μας καὶ τὶς ἐργασίες μας, νὰ ἀνοίξουμε τὶς Ἐκκλησίες καὶ τὰ Σχολεῖα μας, μὲ συντονισμένη, μαζικὴ καὶ νόμιμη δράση. Συμβουλεύουμε τοὺς Ἕλληνες πολίτες νὰ πλημμυρίσουν τὶς Ἐκκλησίες καὶ τὶς πλατεῖες τὴν 25η Μαρτίου καὶ τὸ Πάσχα. Ἀφοῦ οὐδεμία σοβαρὴ ἐπιστημονικὴ μελέτη δικαιολογεῖ αὐτὰ τὰ παράλογα ἀντισυνταγματικὰ καὶ παράνομα μέτρα, ἂς ἀποφασίσουμε νὰ ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὰ φίμωτρα καὶ ν’ ἀναπνεύσουμε καθαρὸ ἀέρα, προστατεύοντας συγχρόνως μὲ κάθε ἐπιστημονικὰ ὀρθὸ τρόπο τὶς εὐπαθεῖς ὁμάδες. Ἀπαιτοῦμε ἀπὸ ὅλες τὶς μορφὲς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς ὀργάνωσης, ὅπως: δημοσιογράφους, γιατρούς, δικαστικούς, δικηγόρους, ἀστυνομικούς, ἐπιστήμονες, ἐκκλησιαστικούς, στρατιωτικοὺς καὶ κάθε ἐνεργὸ καὶ ὑπεύθυνο πολίτη ἐν γένει, νὰ σεβαστεῖ καὶ νὰ ἐφαρμόσει τὸ Σύνταγμα, ἀρνούμενος ἀποφασιστικὰ μὲ κάθε εἰρηνικὸ καὶ Συνταγματικὰ νόμιμο τρόπο τὴν κρατικὴ παρανομία. Ἀπαιτοῦμε νὰ πάψει ἄμεσα ἡ κρατικὴ ἰατρικὴ τρομοκρατία. Ἀπαιτοῦμε νὰ καταργηθεῖ ὁ πτωχευτικὸς νόμος, ὅπως ἔχει σχεδιαστεῖ καὶ ὁδηγεῖ στὴν φτωχοποίηση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀπαιτοῦ­με νὰ πάψει ὁ καθολικὸς διωγμὸς καὶ ἡ σωματική, πνευματική, πολιτιστικὴ καὶ δημογραφικὴ «δολοφονία» τῶν Ἑλλήνων στὴν Ἑλλάδα. Εἶναι παράλογο στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν μικρότερη θνησιμότητα, λόγῳ κορωνοϊοῦ, νὰ ἐπιβάλλονται μέτρα τέτοια ποὺ θυμίζουν Ἀλκατράζ, Ἄουσβιτς καὶ Γκουλάγκ, ὅταν σὲ ἄλλες χῶρες οἱ ἄνθρωποι ἐργάζονται καὶ κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα. Βάσει ὅλων αὐτῶν καὶ ἔχοντας συνείδηση πὼς εἶναι μέγιστο ἔγκλημα ἡ ἰατρικὴ καὶ ἡ ἐπιστήμη γενικότερα, νὰ χειραγωγεῖται ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, ἀνακοινώνουμε στοὺς συμπολίτες μας καὶ σὲ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας μὲ πλήρη εὐθύνη καὶ ἐπιστημονικὴ συνέπεια τ’ ἀκόλουθα:

Οἱ ἀντιλαϊκὲς πράξεις βαρύνουν τοὺς αὐτουργούς τους

Ὡς ἐπιστήμονες, συνταγματολόγοι, νομικοί, ἰατροί, φυσικοί, βιολόγοι, οἰκονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, πολιτειολόγοι, θεολόγοι καὶ ἄλλοι, μετὰ ἀπὸ ἀπροκατάληπτες καὶ ἐλεύθερες ἐπιστημονικὲς συζητήσεις καὶ συστηματικὴ ἔρευνα τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων, καταλήξαμε στὸ προκείμενο “πόρισμα”, προκειμένου ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀλλὰ καὶ ἄλλοι λαοὶ (ὄχι μόνο τῆς Εὐρώπης) νὰ γνωρίσουν τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια καὶ ν’ ἀντισταθοῦν στὸ ἀποτρόπαιο αὐτὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας. Ἕνα ἔγκλημα ποὺ συντελεῖται μάλιστα στὸ ὄνομα τῆς ἐπιστήμης, τῆς πραγματικότητας, τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ τοῦ κοινοῦ καλοῦ. Αὐτὴν τὴν κρίσιμη στιγμή, ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἔχει ἀνάγκη ν’ ἀκούσει τὴν Ἀλήθεια καὶ ν’ ἀποφασίσει νὰ πράξει κατὰ συνείδηση βάσει τῆς ἐπιστημονικῆς ἀντικειμενικῆς καὶ ἀπροκατάληπτης ἐνημέρωσής της.

Τὰ ἐπαίσχυντα μνημόνια καὶ τὸ παράνομα διογκωμένο καὶ ἐπαίσχυντο δημόσιο χρέος, σκηνοθετήθηκαν καὶ μεθοδεύθηκαν ἐγκληματικὰ ἀπὸ τὶς μνημονιακὲς κυβερνήσεις, ἐνῷ οἱ δανειακὲς συμβάσεις ἀποτελοῦν κλοπὴ τῆς Ἐθνικῆς Δημόσιας καὶ Ἰδιωτικῆς Περιουσίας.

Οἱ λεγόμενοι ξένοι ἰδιῶτες δανειστές, παραβίασαν μὲ τὶς ἀποικιοκρατικὲς ἀπαιτήσεις καὶ τὶς ἀθεμελίωτες διεκδικήσεις τους κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὸ Ἐθνικὸ Δίκαιο, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δίκαιο, τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καθὼς καὶ τὶς Καταστατικὲς Ἀρχὲς τοῦ ΟΗΕ περὶ τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων.

Οἱ καταγγελλόμενες ἀντιλαϊκὲς πράξεις βαρύνουν τοὺς αὐτουργούς τους μὲ τὸ ἔγκλημα τῆς ἐσχάτης προδοσίας, (μεταξὺ ἄλλων), τὸ ὁποῖο, ὡς διαρκὲς καὶ αὐτεπάγγελτο κακουργηματικοῦ χαρακτήρα, δὲν καλύπτεται ἀπὸ ἀσυλίες. Οἱ ἴδιες πράξεις στοιχειοθετοῦν τὸ ἔγκλημα τῆς γενοκτονίας κατὰ τῶν Ἑλλήνων καθὼς καὶ τὸ ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ὅπως αὐτὰ ὁρίζονται στὰ ἄρθρα 6 καὶ 7 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Διεθνοῦς Ποινικοῦ Δικαστηρίου.

Συμπεράσματα

1. Βάσει ὅλων τῶν ἀνωτέρω, ὡς ἐπιστήμονες μὲ πλήρη συνείδηση εὐθύνης διατυπώνουμε τὴν ἄποψη πρὸς τοὺς ἀποδέκτες τοῦ προκείμενου πορίσματός μας ὅτι πρέπει ν’ ἀντισταθοῦν, κρίνοντας ὀρθολογικὰ καὶ ὑπεύθυνα, μὲ κάθε συνταγματικὰ νόμιμο τρόπο, ἐναντίον ἑνὸς ἀπάνθρωπου καθεστῶτος, ποὺ ἐπιβάλλεται στὴν Ἑλλάδα, στὴν Εὐρώπη καὶ Παγκοσμίως μὲ τὴ θέσπιση ὁλοκληρωτικῶν δομῶν διακυβέρνησης. Προσκαλοῦμε καὶ συμβουλεύουμε ὅλους τοὺς Ἕλληνες ν’ ἀντισταθοῦν ἐφαρμόζοντας ὀρθὰ τὸ θεμελιῶδες ἄρθρο 120 τοῦ Συντάγματος, ἤτοι νὰ προασπίσουν μὲ κάθε συνταγματικὰ νόμιμο τρόπο τὴ Δημοκρατία, τὴν Ἐλευθερία, τὸν Πολιτισμό, τὴ δημόσια καὶ τὴν ἰδιωτικὴ περιουσία καὶ τὴν Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία. Ὡς Ἕλληνες καὶ ὡς ἐπιστήμονες, προτρέπουμε τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία, τὴ Δικαιοσύνη ὅλων τῶν βαθμίδων (Δικαστὲς καὶ Εἰσαγγελεῖς), τοὺς Δικηγορικοὺς Συλλόγους καὶ τὰ μέλη τους, τὶς Ἀστυνομικὲς Ἀρχές, τὴν Πανεπιστημιακὴ καὶ τὴν Ἐπιστημονικὴ κοινότητα, Ἰατρικοὺς Συλλόγους καὶ τὶς Ἰατρικὲς Ἑταιρεῖες καὶ τὰ μέλη τους, τὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση, τοὺς Ἐπιχειρηματίες, τοὺς Ἐμπόρους καὶ τὶς ἑνώσεις τους (Ἐμπορικὰ καὶ Βιομηχανικὰ Ἐπιμελητήρια), τὴ Στρατιωτικὴ καὶ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Διοίκηση καὶ ὅλους ἐν γένει τοὺς Ἕλληνες πολίτες, νὰ προασπίσουν μὲ κάθε συνταγματικὰ νόμιμο τρόπο τὶς Δημοκρατικὲς Ἀρχὲς καὶ τὴν πατρίδα μας, ἐνεργώντας κατὰ συνείδηση καὶ τηρώντας τὸν ὅρκο τους (ὅπου αὐτὸς δίδεται), καὶ νὰ μὴ συναινέσουν διὰ λόγων ἢ πράξεων σὲ ἐνέργειες ποὺ καταλύουν τὸ Σύνταγμα, τὶς Βασικὲς Ἀρχὲς τοῦ Κράτους Δικαίου καὶ τὸ Διεθνὲς Νομικὸ Πλαίσιο γιὰ τὰ Δικαιώματα τῶν λαῶν καὶ τῶν Ἀνθρώπων, ἀλλ’ ἀντιθέτως νὰ τὸ ἐφαρμόσουν οἱ ἴδιοι, ἀτομικὰ καὶ συλλογικά.

2. Ἡ ὑπεράσπιση τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος καὶ τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, δὲν ἀποτελεῖ ὑποχρέωση καὶ καθῆκον μόνο κάποιων ἁρμοδίων, ἀλλὰ εὐθύνη ὅλων ὅσων συναπαρτίζουμε τὴν Ἑλλάδα, τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀνθρωπότητα. Τὸ Σύνταγμα καὶ οἱ νόμοι, ποὺ συμφωνοῦν πρὸς τὸ Σύνταγμα, μᾶς δίδουν σαφεῖς ὁδηγίες γιὰ τὸ πῶς θὰ ἐκπληρώνουμε αὐτὸ τὸ καθῆκον. Στὸ Παράρτημα τοῦ ἐπιστημονικοῦ αὐτοῦ πορίσματος, παρουσιάζονται ἀναλυτικά: (Ι) Ἐπιστημονικὴ τεκμηρίωση ὅσων ὑποστηρίζουμε στὰ προηγούμενα, ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ξένους ἐπιστήμονες, (ΙΙ) Σχέδια νομικῆς ἀντίστασης τῶν πολιτῶν, γιὰ κάθε μορφὴ παραβίασης τοῦ Συντάγματος, (ΙΙΙ) Σημαντικὲς ἰατρικὲς ὁδηγίες ἀπὸ εἰδικοὺς ἐπιστήμονες (ἰατρούς, κλινικοὺς διαιτολόγους καὶ ἄλλους), γιὰ τὴν πρόληψη καὶ ἀντιμετώπιση τῆς λοίμωξης τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἄλλων μορφῶν λοιμώξεων, (IV) Παρατηρητήριο Νομιμότητας στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Εὐρώπη.

Ὁλόκληρο τὸ ἐν λόγῳ ἐπιστημονικὸ Πόρισμα καὶ τὸ Παράρτημά του θὰ ἀναρτηθοῦν στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Δικτύου Ἑλληνισμοῦ diktyoellinismou.gr.

Ἐπιστημονικὴ ἐπιτροπὴ-ὁμάδα σύνταξης:

1. Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης, MD,SM,ScD Occupational Medicine Physician-Epidemilogist Collaborator Department of Environmental Health Harvard T.H. Chan Scholl of Public Health, Boston, MA, USA. 2. Γεώργιος Παῦλος, καθηγητὴς Φυσικῆς ΔΠΘ, Δρ. Φιλοσοφίας ΑΠΘ 3. Ἰωάννης Αὐγουστάτος, Ἰατρὸς Χειρουργὸς Πτυχιοῦχος «La Sapienza» Ρώμη, Ψυχίατρος Ψυχοθεραπευτὴς (Cognitive therapy καὶ Analytic Group Psychotherapy). 4. Γιαννουλόπουλος Ἀνδρέας, Δρ. Ἀγγειολογίας, Καρδιολόγος, Πνευμονολόγος 5. Ἄθως Κοιρανίδης, Οἰκονομολόγος, Σύμβουλος Ἐπιχειρήσεων, ἀπόφοιτος τοῦ LSE 6. Παπαδάκης Ἐμμανουήλ, Δικηγόρος, Ποινικολόγος 7. Σάκης Καραμπεΐδης, Δικηγόρος παρ’ Ἀρείῳ Πάγῳ 8. Καραβέλος Νίκος Ἀγαμέμνων, Δικηγόρος 9. Δημήτριος Γάκης, Ἰατρὸς Χειρουργός, πρώην Διοικητὴς τοῦ ΑΧΕΠΑ 10. Πουλτουρτζίδης Ἀντώνιος, Κλινικὸς Διαιτολόγος 11. Καλκασίνας Πασχάλης, Παιδίατρος 12. Νικόλας Μπουμπούλης, Φυσικὴ Ἰατρικὴ 13. Γιάννης Ἀντωνιάδης, Καθηγητὴς Φυσικῆς, Ἐρευνητὴς μὴ γραμμικῶν πολυπλόκων συστημάτων.

Στὶς διαδικτυακὲς ἐπιστημονικὲς συζητήσεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες προέκυψε τὸ ἐν λόγῳ Πόρισμα, συμμετεῖχαν καὶ οἱ προσκεκλημένοι ὁμιλητὲς καὶ καθηγητές: • Γεώργιος Κασιμάτης, Συνταγματολόγος, καθηγητὴς τοῦ ΕΚΠΑ • Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, καθηγητὴς Ποινικοῦ Δικαίου ΔΠΘ • Δημήτριος Ποντίκας, Ἰατρὸς Ἐρευνητὴς • Νέλλη Ψαρροῦ, Πολιτικὲς Ἐπιστῆμες (PhD LSE) • Παπαντωνίου Ἀντώνιος, Ὑποναύαρχος Λ.Σ. (ἐ.ἀ.)- Νομικὸς • Ζησόπουλος Δημήτριος, Σκηνοθέτης Ταινιῶν Τεκμηρίωσης • Ἰωάννης Γρηγοριάδης, Φαρμακοποιὸς Ἐρευνητής, Πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου Φαρμακευτικῆς Βιοτεχνολογίας τοῦ WAMS • Μαριάννα Εὐαγγέλου , Ἰατρὸς Βιοχημικὸς • Ἀδαλὴς Γεώργιος, Οἰκονομολόγος, Οἰκονομέτρης.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.