Αυγουστίνος Καντιώτης5ον μερος της Κραυγης Νο 25 (Του Μητροπολιτου πρ. Καλαβρυτων & Αιγιαλειας Αμβροσιου) – Μητροπολιτες με διοικητικες εντολες επιβαλλουν στον ιερο εφημεριακο τους Κληρο τον εμβολιασμο και μαλιστα με απειλες!!!

  5ον μερος της Κραυγης Νο 25,

Ήτοι τις σελίδες 39-56

(Αγαπητοί μου, Συνημμένως σας διαβιβάζω μία νέα δημοσίευση στη σειρά  «Κραυγή αγωνίας» και ζητώ την εκ μέρους σας κατανόηση! (+ Ο Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος, Αίγιον, Οκτώβριος 2021)

*********************

ΠΡΑΞΙΣ 8η

Με την προδοσία της αποστολής των
από τους Σεβασμιώτατους Μητροπολίτες!
Με πολύ πόνο ψυχής παρακολουθούμε την στάση των εν ενεργεία αδελφών μας Αρχιερέων στο καυτό σύγχρονο πρόβλημα του Κορωνοϊού.
Δυστυχώς όλοι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έχουν αποδεχθή ασυζητητί τις δαιμονικής εμπνεύσεως Κυβερνητικές θέσεις και εντολές περί του υποχρεωτικού χαρακτήρος του εμβολιασμού, τις οποίες υπαγορεύουν οι σκοτεινές Δυνάμεις της Παγκοσμιοποιήσεως στην πανανθρώπινη Κοινωνία! Και όχι μόνον έχουν αποδεχθή τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, αλλά και πολλοί εκ των Αρχιερέων έσπευσαν να τον υποστούν μεταξύ των πρώτων!
Η άλλη όψις του νομίσματος είναι, ότι μερικοί Μητροπολίτες με διοικητικές εντολές επιβάλλουν στον ιερό εφημεριακό τους Κλήρο τον εμβολιασμό και μάλιστα με απειλές επιβολής κυρώσεων εις τους Κληρικούς, οι οποίοι θα επιδείξουν ανυπακοήν, δηλ. εις εκείνους οι οποίοι θα αρνηθούν τον εμβολιασμόν!
Τέλος, την τραγικότητα της καταστάσεως συμπληρώνει η απόφασις μερικών επίσης Μητροπολιτών να μεταβάλουν τον Ιερό Ναό, δηλ. τον Οίκο του Θεού, σε Κέντρο Εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού!

Η Εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ γράφει, ότι «οι προσπάθειες Κυβέρνησης και ειδικών να προασπίσουν τη δημόσια υγεία προκαλούν ντό-μινο σύγχυσης και δυσφορίας… που επηρεάζουν τη ζωή εκατομ-μυρίων ανθρώπων» (βλ. φ. της 19ης .09.2021, σελ. 14).

Όλα αυτά, λοιπόν, καταδεικνύουν την ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ, η οποία συντελείται υπό των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος! Διότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, απευθυνό-μενος προς τους Μαθητάς Του, έδωσε την εντολήν: «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσµον ἅπαντα κηρύξατε τὸ Εὐαγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. Ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατά-κριθήσεται» (Ματθ. Κεφ, κη΄, στ. 15-16). Ας το τονίσουμε: Δεν τους είπε κηρύξατε το ΕΜΒΟΛΙΟΝ, αλλά το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ!
Ένα ακόμη σημείον, το οποίον πρέπει να τονίσουμε, είναι ότι οι Αρχιερείς, ως Διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων, προεχόντως ἔργον τους έχουν να φρον- τίζουν διά την υγείαν της ψυχής των ανθρώπων και όχι διά την υγείαν του σώματος! Διά την υγείαν του σώματος αρμόδιοι είναι οι ιατροί! Καθ’ όσον ο λόγος του Θεού λέγει «Και ιατρώ δος τόπον. Και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος…» (Σοφ.Σειρ.38,12).
Κατόπιν των ανωτέρω τα μόνα μέτρα, που θα ηδύναντο να προ-τείνουν εν προκειμένω οι Αρχιερείς του Θεού του Υψίστου προς τους πιστούς διά την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού θα ήσαν:
Η προτροπή για μετάνοια και αλλαγή του τρόπου της ζωής και της συμπεριφοράς μας,
Ο τακτικός εκκλησιασμός,
Η καταφυγή στην προστασία των Αγίων της Εκκλησίας μας,
Η θερμή προσευχή μετά δακρύων και γονυκλισίας,
Οι ιερές Παρακλήσεις,
Οι Ολονυκτίες,
Οι Λιτανείες των Ιερών Εικόνων και των Ιερών Λειψάνων,
Η προτροπή
για την τήρηση μιάς περιόδου νηστείας και προσευχής,
για την προσέλευση στην Εξομολόγηση,
για την τέλεση του ιερού Ευχελαίου
για την θεία Μετάληψη,
Η σύστασις για την χρήση
1) του Αγιασμού,
2) του Ελαίου από την κανδήλα της Υπεραγίας Θεοτόκου ἤ ενός θαυματουργού Αγίου κλπ.
Στην Ορθόδοξο Εκκλησία μάς εδίδαξαν βεβαίως, προσευχόμενοι, να παρακαλούμε τον Θεόν υπέρ υγείας και του σώματος! Πλην όμως, ας το τονίσουμε: Μας εδίδαξαν μεν να προσευχώμεθα διά την υγείαν του σώ-ματος, αλλ΄όχι και να εκδαπανώμεθα, κηρύσσοντες συνεχώς την αποδο-χήν του Εμβολίου και μετατρέποντες τον Ναόν του Κυρίου σε Κέντρον …….Εμβολιασμού!
Επομένως όσοι παραλείπουν ή και αγνοούν τα μέσα της Εκκλησίας διά την προστασίαν και της σωματικής υγείας, δηλ. την προσευχήν, και, υποτασσόμενοι αμαχητί στις εντολές της κοσμικής Εξουσίας, αναλίσκον-ται διά την επιβολήν του Εμβολίου, καθίστανται αυτομάτως ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ , ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ!
Θέλετε αποδείξεις; Οι Ακολουθίες της Εκκλησίας μας και οι ευχές, τις οποίες, προσευχόμενοι, αναπέμπομεν προς τον Θεόν περιέχουν την ικεσίαν δια την υγείαν και της ψυχής και του σώματος!
Εις τον Μικρόν Αγιασμόν δεόμεθα του Κυρίου:
«Ναι, Δέσποτα, επίσκεψαι ημών, Αγαθέ, την ασθένειαν και ίασαι ημών τας νόσους ψυχής τε και σώματος τω ελέει Σου».
«Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεός Σου..…Έτι δεόμεθα υπέρ του ίλεων, ευμενή και ευδιάλλακτον γενέσθαι τον αγαθόν και φιλανθρωπον Θεόν ημών, του αποστρέψαι και διασκεδάσαι πάσαν οργήν και νόσον, την καθ’ ημών κινουμένην…».
Εις την θείαν λειτουργίαν συνεχώς ικετεύομεν τον Κύριον:
«Συ ουν, Δέσποτα, τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθόν εξομάλισον, κατά την εκάστου ιδίαν χρείαν: τοις πλέουσιν σύμπλευσον, τοις οδοιπορούσι συνόδευσον, τους νοσούντας ίασαι, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών».
Το κορυφαίον σημείον της ικεσίας ἡμών προς τόν Σωτήρα Χριστόν είναι το Μυστήριον του ιεροῦ Ευχελαίου! Εκεί συνεχώς ικετεύομεν διά την υγείαν του σώματος!
Κοντάκιον: «Ἐλέους πηγή, ὑπάρχων Ὑπεράγαθε, τοὺς πίστει θερμῇ, ἐλέει τῷ ἀφάτῳ σου, προσπεσόντας εὔσπλαγχνε, ἐκ παντοίας λύτρωσαι κακώσεως, καὶ τὰς αὐτῶν νόσους ἀράμενος, παράσχου τὴν Θείαν Χάριν ἄνωθεν».
«Ἔδωκας τὴν χάριν Σου, διὰ τῶν Σῶν εὐδιάλλακτε, Ἀποστόλων Φιλάνθρωπε, Ἐλαίῳ Ἁγίῳ Σου, θεραπεύειν πάντων, πληγάς τε καὶ νόσους· διὸ Ἐλαίῳ Σου πιστῶς, τοὺς προσιόντας καὶ νῦν ὡς εὔσπλαγχνος, ἁγίασον ἐλέησον, παντοίας νόσου καθάρισον, καὶ τρυφῆς τῆς ἀφθάρτου Σου, καταξίωσον Κύριε».
«Βλέψον Ἀκατάληπτε ἐξ οὐρανόθεν ὡς εὔσπλαγχνος, …… τοὺς προσδραμόντας Σοι πιστῶς, καὶ ἐξαιτοῦντας πταισμάτων ἄφεσιν· καὶ δώρησαι τὴν ἴασιν, τὴν τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος, ἵνα πόθῳ δοξάζωσί Σε, μεγαλύνοντες τὸ κράτος Σου».
«Ταχὺς εἰς ἀντίληψιν, μόνος ὑπάρχων Χριστέ, ταχεῖαν τὴν ἄνωθεν, δεῖξον ἐπίσκεψιν, τοῖς πάσχουσι δούλοις Σου· λύτρωσαι νοσημάτων, καὶ πικρῶν ἀλγηδόνων·……. πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε».
Ευχή: « Κύριε, ὁ ἐν τῷ ἐλέει, καὶ τοῖς οἰκτιρμοῖς Σου ἰώμενος τὰ συντρίμματα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν· Αὐτός, Δέσποτα, ἁγίασον καὶ τὸ Ἔλαιον τοῦτο, ὥστε γενέσθαι τοῖς χριομένοις ἐξ αὐτοῦ, εἰς θεραπείαν καὶ ἀπαλλαγὴν παντὸς πάθους, νόσου σωματικῆς, μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, καὶ παντὸς κακοῦ· ……..».
Ο Κύριος μας έδωσε την οδηγίαν: «Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευ-χέσθω· ……ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος·….. εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη» (Ιακώβου, κεφ.ε΄, 10-15).
Ευχή Γʹ: «Δέσποτα παντοκράτορ, Ἅγιε Βασιλεῦ, ……. ὁ τὰς σωματικὰς θλίψεις διορθούμενος τῶν ἀνθρώπων, αἰτούμεθά Σε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὅπως ἐπαγάγῃς τὸ ἔλεός Σου ἐπὶ τὸ Ἔλαιον τοῦτο, καὶ τοὺς χριομένους ἐξ αὐτοῦ ἐν τῷ ὀνόματί Σου, ἵνα γένηται αὐτοῖς εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος καὶ εἰς καθαρισμὸν καὶ ἀπαλλαγὴν παντὸς πάθους, καὶ πάσης νόσου καὶ μαλακίας καὶ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος. Ναί, Κύριε, τὴν ἰατρικήν σου δύναμιν οὐρανόθεν ἐξαπόστειλον· ἅψαι τοῦ σώματος, σβέσον τὸν πυρετόν, πράϋνον τὸ πάθος, καὶ πᾶσαν λανθάνουσαν ἀσθένειαν ἀποδίωξον. Γενοῦ ἰατρὸς τῶν δούλων σου τούτων· ἐξέγειρον αὐτοὺς ἀπὸ κλίνης ὀδυνηρᾶς καὶ στρωμνῆς κακώσεως· σῴους καὶ ὁλοκλήρους χάρισαι αὐτοὺς τῇ Ἐκκλησίᾳ Σου, εὐαρεστοῦντας καὶ ποιοῦντας τὸ θέλημά Σου».
Ευχή Ε΄: Αὐτός, ὑπεράγαθε Βασιλεῦ, ἐνώτισαι τὴν προσευχήν μου ἐν ταύτῃ τῇ ὥρᾳ τε καὶ ἁγίᾳ ἡμέρᾳ….. καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς    δεήσεώς μου· καὶ τῶν δούλων σου τούτων, τῶν ἐν ἀσθενείᾳ ψυχῆς καὶ σώματος ὄντων, τὴν ἴασιν δώρησαι, παρέχων ἄφεσιν ἁμαρτιῶν αὐτοῖς, καὶ συγχώρησιν πλημμελημάτων ἑκουσίων τε καὶ ἀκουσίων· θεραπεύων αὐτῶν πληγὰς ἀνιάτους, πᾶσάν τε νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν».
Ευχή Στ΄: «Ναί, Δέσποτα Κύριε, ἐπάκουσόν μου τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ὑπὲρ τῶν δούλων σου τούτων· …..τὸ στόμα αὐτῶν τῆς Σῆς αἰνέσεως πλήρωσον· τὰ χείλη αὐτῶν ἄνοιξον πρὸς δοξολογίαν τοῦ ὀνόματός Σου· τὰς χεῖρας αὐτῶν ἔκτεινον πρὸς ἐργασίαν τῶν ἐντολῶν Σου· τοὺς πόδας αὐτῶν πρὸς τὸν δρόμον τοῦ Εὐαγγελίου Σου κατεύθυνον, πάντα αὐτῶν τὰ μέλη καὶ τὴν διάνοιαν τῇ Σῇ κατασφαλιζόμενος χάριτι».
Και η ικεσία κατά την χρίσιν του ασθενούς με το αγιασμένον έλαιον: «Πάτερ Ἅγιε, ἰατρὲ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ πέμψας τὸν μονογενῆ σου Υἱόν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, πᾶσαν νόσον ἰώμενον καὶ ἐκ θανάτου λυτρούμενον, ἴασαι καὶ τὸν δοῦλόν σου (τόνδε), ἐκ τῆς περιεχούσης αὐτὸν σωματικῆς καὶ ψυχικῆς ἀσθενείας, καὶ ζωοποίησον αὐτόν….».
Αυτός, λοιπόν, είναι ο τρόπος δια του οποίου η Εκκλησία αντιμετωπίζει και ιάται τις διάφορες ασθένειες! Πάντοτε την προτεραιό-τητα έχει η υγεία της ψυχής! Έπειτα ακολουθεί η ικεσία και διά την υγείαν του σώματος! Αντί όλων αυτών, τα οποία διαθέτει η Εκκλησία μας διά την προστασίαν της υγείας της ψυχής και του σώματος, από τα χείλη των Αρχιερέων του Χριστού την σήμερον ημέραν ακούονται παρ-αινέσεις διά την πιστήν και ταχείαν εφαρμογήν των Κυβερνητικών Εντολών περί του εμβολιασμού! Δυστυχώς όμως δεν ακούσθηκε έστω και μια φωνή διά την τέλεσιν μιάς ομαδικής Παρακλήσεως, μιάς ολο-νυκτίας, μιάς λιτανείας! Και να σημειωθή, όπως το εσημειώσαμε ήδη στην προηγούμενο κραυγή μας (Νο24), ότι η Εικόνα της Παναγίας μας, της Παρηγορήτριας, εκεί στον Βύρωνα της Αττικής, από τις 8 Σεπτεμβρίου 2020 δακρύζει συνεχώς και ακαταπαύστως!
Επομένως στα χείλη μας έρχονται αυτομάτως τα λόγια του Κυρί-ου:  «Υμείς εστέ το άλας της γης. Εάν δε το άλας μωρανθή εν τινι αλισθήσεται; Εις ουδέν ισχύει έτι ει μη βληθήναι έξω και καταπα-τείσθαι υπό των ανθρώπων» (Ματθ. κεφ. ε΄, 13).
Άρα οι Αρχιερείς, οι οποίοι ελησμόνησαν την αποστολήν των, ἤ μάλλον επρόδωσαν την αποστολήν των, δεν αξίζουν της τιμής και του σεβασμοῦ εκ μέρους των πιστών! Εις ουδέν ισχύουν έτι «ει μη βληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων». Αδελφοί μου, ας προσευχώ-μεθα, λοιπόν, υπέρ αυτών.
Ας έλθουμε τώρα και σε ένα μεγαλύτερο ευτελισμό
της Αρχιερωσύνης!
Α) Ένας εκ των λογίων Αδελφών μας Αρχιερέων, στην προσπάθειά του να πείση τους χριστιανούς διά την αναγκαιότητα του Εμβολίου εναντίον του Κορωνοϊού, αναφέρθηκε στην ασθένεια της λέπρας και, χρησιμοποιών σχετι-κές διηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, εχαρακτήρισε τον Κορωνοϊόν ως την «λέπραν» της σήμερον ημέρας, έδωσε δε και την εντολήν: Οι μη εμβολιασμέ-νοι, ως σύγχρονοι λεπροί, να μη γίνωνται δεκτοί μέσα στον Ναό! Αμφιβάλ-λετε; Ιδού λοιπόν το σχετικόν απόσπασμα:

Με άλλα λόγια…. ο ανεμβολίαστος θα θεωρείται λεπρός και δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα στο Ναό, όπου, σύμφωνα με την επίσημη Εκκλησία, ακούγεται ο λόγος του Θεού, προκειμένου να μην μολύνει τους άλλους, αλλά και τον χώρο!» (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ-ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, 10/09/2021, σελ. 6)

‘Ένα ακόμη πνευματικό ολίσθημα του εν λόγω Αδελφού μας είναι το γεγονός, ότι, εμμέσως πλην σαφώς, χαρακτηρίζει ως ΦΟΝΙΑ, τον άνθρωπο, ο οποίος μεταδίδει τον Κορωνοϊό σέ κάποιον άλλο συνάνθρωπό του!!!! Σε ποιμαν-τική του Εγκύκλιο, την οποίαν απηύθυνε προς το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Επισκοπής του, μεταξύ άλλων «επισημαίνει…πως όσοι μεταδίδουν τον ιό θα δώσουν λόγο στο Θεό…Κρίνονται με το επιτίμιο του φόνου!», σημειώνει η Εφημερίδα «ΚΙΒΩΤΟΣ» (φ. της 09/09/2021, σελ. 30). Με μεγάλα στοιχεία γράφει: «ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΝΗΤΕΣ: ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΤΙΜΙΟ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ!». Για να δικαιολογήση την ΠΑΡΑΛΟΓΗ και γι’ αυτό και ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ αυτή άποψή του ο Σεβασμιώτατος επικαλείται τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Ώστε, εθελοτυφλών ο λόγιος αυτός Μητρο-πολίτης, εσκεμμένως αγνοεί το γεγονός, ότι
Α) και οι εμβολιασμένοι ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ,
Β) και οι εμβολιασμένοι ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ από τον Κορωνοϊό!
Απόδειξιν περί του δευτέρου σημείου επικαλούμεθα το γεγονός, ότι Αδελ-φός Μητροπολίτης της Πελοποννήσου, ενώ είχε υποστή και το δεύτερο Εμβόλιο κατά του Κορωνοϊού, παρά ταύτα μολύνθηκε από τον καταραμένο αυτόν ιό και ΝΟΣΗΛΕΥΘΗΚΕ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ του Νομού Αχαΐας σε πλήρη απομό-νωση! Ευτυχώς σήμερα πλέον είναι καλά και επιτελεί μετά ζήλου τα Αρχιερα-τικά του καθήκοντα.
Πειθαρχώντας, λοιπόν, στην αρχή ότι «τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα, δημοσίως και να ελέγχωνται» (Πηγή: ΕΠΕ 6, 275, Ρ.G. 55, 252), την οποίαν μας εδίδαξεν ο Μέγας Πατήρ της Εκκλησίας μας Ιωάννης ο Χρυσό-στομος, θα απευθυνθώ δημοσίως προς τινας παρεκτραπέντας Αδελφούς Αρχιε-ρείς, με πρώτο τον Σεβασμιώτατο εν Χριστώ Αδελφό μας Μητροπολίτη Ναυπά-κτου κ. Ιερόθεο με τρόπο ελεγκτικό, επικαλούμενος τα πρεσβεία της Αρχιερωσύ-νης μου, ήτοι τα 45 έτη μιάς ταπεινής αρχιερατικής διακονίας:
Σεβασμιώτατε και Λογιώτατε Αδελφέ,
Γιατί παραβλέπετε το γεγονός, ότι ο Χριστός μας εθεράπευσε και την λέπραν, όπως περιγράφεται στην διήγηση περί των δέκα λεπρών; Με ποιά ιδιότητα Υμεῖς ισοσκελίζετε τον Κορωνοϊό με την λέπρα; Είσθε βέβαια ένας Θεολόγος! ΟΧΙ όμως και Ιατρός! Δηλ. δεν είσθε και κάτοχος ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ώστε να αποφαίνεσθε επί θεμάτων αφορώντων την υγείαν του σώματος, τους ιούς και τα μικρόβια! Θεολόγος είσθε, όχι όμως και Βιολόγος! Θεολόγος είσθε, όχι όμως και Επιδημιολόγος! Ναι, Θεολόγος είσθε, όχι όμως και Λοιμωξιολόγος! Με ποιό δικαίωμα, λοιπόν, εισέρχεσθε σε ΞΕΝΑ ΧΩΡΑΦΙΑ; Μήπως αυτό δηλοί κάποιαν έπαρσιν; Σας υπενθυμίζω τα λόγια του Αγίου Ιακώβου: «Ο Θεός υπερηφάνοις αντιτάσσεται, ταπεινοίς δε δίδωσι χάριν» (Ιακ. κεφ. δ΄, στιχ.6). Παρακαλώ, κάμετε ένα αυτο-έλεγχον! Διαφορετικά κάποιος θρασύς θα ηδύνατο να Σας απαντήση με τα εξής λόγια:
Σεβασμιώτατε, μήπως συμβαίνει το αντίθετο; Δηλ. μήπως οι μη εμβολιασμένοι είναι τα γνήσια τέκνα του Ιησού Χριστού και αντιθέτως οι εμβολιασμένοι είναι Δαιμονόπληκτοι, τέκνα του Διαβόλου; Διότι, ως λέγεται, το Εμβόλιο είναι κατασκεύασμα των σκοτεινών Δυνάμεων της Παγκοσμιοποιή-σεως και άρα οργάνων του Διαβόλου! Λέγεται μάλιστα, ότι περιέχει και κάποια βιολογικά στοιχεία από διά της αμβλώσεως νεκρωθέντα κυοφορούμενα – και άρα δολοφονηθέντα- βρέφη! Έπειτα Υμείς, ως λόγιος Αρχιερεύς, δεν γνωρίζε-τε, ότι από το έτος 1981 στη Νέα Υόρκη ο Dean Koontz εκυκλοφόρησε ένα βιβλίο με τον τίτλον: «The Eyes of Darkness», όπου διαλαμβάνονται και τα εξής:

«Περί τό 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετική ἀσθένεια
θά διαδοθῇ εἰς ὁλόκληρον τόν Πλανήτην,
κάνοντας ἐπίθεσιν εἰς τούς πνεύμονας καί εἰς τούς βρόγχους.
Θά ἀντιστέκεται σέ ὅλες τίς γνωστές θεραπεῖες»!

Άρα ο Κορωνοϊός ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, αλλά ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ από εργάτες του Διαβόλου για την καταστροφή της ανθρωπότητος! Επομένως τα …….προφητικά λόγια του Mr. Koontz δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ των σχεδίων των σκοτεινών Δυνάμεων, οι οποίες κυβερνούν τον κόσμον!

Και μία εισέτι παρατήρησις:
Σεβασμιώτατε, υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι με πείσμα αρ- νούνται να υποστούν το μαρτύριο του Εμβολίου! Όλοι αυτοί δεν είναι τέκνα της Εκκλησίας; Πρέπει να τους εγκαταλείψουμε; Ως Ποιμένες πνευματικοί δεν έχουμε κάποιο χρέος προς όλους αυτούς; Ο Κύριός μας δεν μας έδωσε την εντολή να φροντίζουμε διά το «απολωλός πρόβατον;» Αγνοείτε την σχετικήν παραβολήν; Σας την παραθέτω:
«Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγων·  τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, καὶ ἀπολέσας ἓν ἐξ αὐτῶν, οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως οὗ εὕρῃ αὐτό; Καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων, καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς· συγχάρητέ μοι ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. Λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας» (Λουκ. κεφ. ιε’, 3-7).
Δεν έχουμε, λοιπόν, κάποια ποιμαντική υποχρέωσι και προς όλους αυ-τούς; Εφησυχάζει η αρχιερατική μας συνείδηση με το να τους χαρακτηρίζουμε ως λεπρούς και να τους απαγορεύουμε την είσοδο στο Ναό, δηλ. στον Οίκο του Θεού; Τι απολογία θα δώσουμε στον Φιλάνθρωπο Κριτή;
Πλανάσθε, Σεβασμιώτατε Αδελφέ! Πλανάσθε πλάνην οικτράν! Ο Χριστός σταυρώθηκε και γι’ αυτούς! Δεν πρέπει άραγε να ακούσωμε την φωνήν τους και μάλιστα όταν οι αρνούμενοι το εμβόλιο δεν είναι ολίγοι; Σύμφωνα με μίαν πρόσφατον στατιστικήν οι ανεμβολίαστοι αποτελούν το 51% σε παγκόσμιο κλίμακα! «Παγκόσμιο φαινόμενο το αντιεμβολιαστικό κίνημα», γράφουν οι Εφημερίδες! Σας το παραθέτουμε:

Β) Ένας άλλος εκ των νεωτέρων Αδελφών Αρχιερέων προέβη στο ατόπη-μα, (εξ αγάπης εν Χριστώ αποφεύγω να χρησιμοποιήσω τον όρο βλασφημία) να εκφρασθή επαινετικώς διά την νέαν Παγκόσμιον Θρησκείαν, η οποία …έρχεται ολοταχώς! «Μέχρι το 2040 θα χακάρονται οι άνθρωποι – Η νέα θρησκεία είναι πραγματικότητα….Οι αλλαγές θα εγκαθιδρύσουν μια νέα παγκοσμιοποίηση, την ψηφιακή», είπε μεγαλοφώνως! Περιγράφοντας δε ο Σεβασμιώτατος την νέαν αυτήν πραγματικότητα ΔΕΝ ΑΚΟΥΣΘΗΚΕ να εκφέρη ούτε μίαν λέξιν, διά της οποίας και να καταδικάζη αυτήν την νέαν θρησκείαν! «Η νέα θρησκεία των δεδομένων είναι ήδη πραγμα-τικότητα πολύ πριν το 2040 και θα είναι εφικτό μέχρι τότε το να χακάρονται οι άνθρωποι και οι αλγόριθμοι να μας μαθαίνουν, πριν εμείς κατανοήσουμε τον εαυτό μας», τόνισε ο Σεβασμιώτατος!!!

Αλλά γιατί, άραγε, ο Σεβασμιώτατος Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος να εκφρασθή με τον τρόπο αυτό; Γιατί δεν εξέφρασε την αγωνίαν της ψυχής του; Γιατί δεν είπε ούτε μίαν λέξιν, διά της οποίας και να καταδικάζη την νέαν αυτήν πραγματικότητα;
Διότι απλούστατα είναι αυτός, ο οποίος ΑΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΤΑ έχει αποδεχθή και την ειρηνικήν κατάληψιν της Ελλάδος από τα στίφη των Μου-σουλμάνων μεταναστών!!!! Ας μη λησμονούμε τι έχει δηλώσει:  «Θα τους αγκαλιάσουμε, θα πάρουν για νύφες τα παιδιά μας»!!!! (Πηγή: 10/09/2021 – PRONEWS TV). Η προδοσία, λοιπόν, της αμωμήτου Ορθοδόξου πίστεώς μας, και ειδικώτερα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, συντελείται ΟΛΟΤΑΧΩΣ από τους Αρχιερείς Της! Οι εξ ορισμού ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ της Ορθοδοξίας καθίστανται ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ!
Δυστυχώς η γραμμή της υποταγής προς τα κελεύσματα της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη δίδεται από την Ιερά Σύνοδο! Στις 13 Ιουλίου 2021 η ΔΙΣ απεφάσισε να συστήσει διά μίαν ακόμη φοράν την ελεύθερη επιλογή του εμβολιασμού ως την αποκλειστική και επιστημονικά ηλεγμένη λύση αναχαίτισης της εξάπλωσης του ιού. ( Romfea.gr. 13/07/2021) Με άλλα λόγια, εμμέσως πλην σαφώς, επιβάλλει την αποδοχήν του Εμβολίου, γι’ αυτό δε ακριβώς και πολλοί Μητροπολίτες έσπευσαν να μετατρέψουν τους Ναούς της Μητροπόλεώς των σε Κέντρα Εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού!

Η Εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ (φ. της 24.09.2021, σελ. 1η) θέτει το ερώτημα: «Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ;» Το ζήτημα αυτό χρειάζεται διερεύνησιν! Ανήκει όμως εις την αρμοδιότητα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Γ) Ας έλθουμε τώρα και σε μια ακόμη περίπτωση: Ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, γνωστός ως ο οπαδός και προστάτης της ΜΕΤΑ-ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, με πολλήν υψηλοφροσύνην διεκήρυξεν, ότι ΔΕΝ ΠΕΘΑΝΕ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ!!!!!Ϊ

Μητροπολίτης Δημητριάδος-Δεν πέθανε κανείς από το εμβόλιo – Θα κάνουμε τους ναούς εμβoλιαστικά κέντρα!

(Πηγή: https://fb.watch/8b7QzK-5iQ/ )

ΚΑΙ Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΗΜΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ:

Σεβασμιώτατε εν Χριστώ Αδελφέ,
Πληροφορούμενος τις κατά καιρούς Δηλώσεις Σας ως προς το Εμβόλιο κατά του Κορωνοϊού και τον εμβολιασμό των αδελφών μας διερωτώμαι: Είσθε άραγε τυφλός ή μήπως εθελοτυφλείτε; Πιστεύετε πράγματι, ότι δεν απέθανε κανείς από το εμβόλιο; Εάν Ναι, τότε λυπούμαι πολύ διά λογαριασμόν Σας! Ενόμιζα, ότι ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΕΣΤΡΕΦΑΤΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, κλείνοντας τα μάτια στην καθημερινή πραγματικότητα! Διότι καθημερινώς αποθνήσκουν αδελφοί μας από το εμβόλιο, αλλά τα εξαγορασμένα ΜΜΕ δεν μεταδίδουν την είδηση!

Ιδού, λοιπόν, η απόδειξις, ότι με τά λόγια Σας εξαπατάτε το εις Υμάς εμπιστευθέν Ποίμνιο του Χριστού μας:
Η πολύ γνωστή Κυρία Παγώνη,  πρόεδρος της Ενώσεως Ιατρών Αθηνών και Πειραιώς, μας πληροφόρησε, ότι έχουμε σαράντα νεκρούς την ημέρα! Βέβαια δεν διαχωρίζει το πόσοι απέθαναν μετά το εμβόλιο, όπως ο Εισαγγελεύς Τσιρώνης, και πόσοι που δεν είχαν εμβολιασθή! Ομολογεί, ότι υπάρχουν σαράντα νεκροί την ημέρα! Όχι βέβαια εμβολιασμένοι, αλλά ΔΥΣΤΥΧΩΣ μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται και μερικοί εμβολιασμένοι, τους οποίους όμως τα ΜΜΕ, κατόπιν εντολής της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη ΑΠΟΣΙΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ! Διερωτώμαι, λοιπόν, μήπως και Υμείς έχετε εξαγορασθή, ώστε να κλείνετε τα μάτια Σας στην πραγματικότητα;
«ΜΕ 40 ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ! Η Παγώνη λέει πως θα περάσουμε «ΔΥΣΚΟΛΑ» και…ξεραίνεται στα γέλια…»
(Πηγή:http://www.press-gr.com/2021/09/40.html?m=1

Μερικά συγκεκριμένα περιστατικά αδελφών μας, οι οποίοι απέθαναν μετά το εμβόλιο:
1.  Η 44χρονη Γλυκερία Μανουσάκη – Κρυοβρυσανάκη  στο Ηράκλειο της Κρήτης, (βλ. https://www.protothema.gr/greece/article/1146628/irakleio…)
2. Μία 68χρονη στην Πέλλα πέθανε μερικές ώρες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου κατά της Covid.
(βλ. https://www.protothema.gr/greece/article/1122133/koronoios-pella-68hroni-pethane..)
3. Ο εισαγγελέας Γεώργιος Τσιρώνης στην Πάτρα πέθανε από το εμβόλιο”.
(βλ. https://www.ant1news.gr/LocalNews/article/615474/koronoios-o-eisaggeleas-tsironis-pethane-apo-to-embolio)

(βλ. ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 18/09/2021, σελ. 11)
4. Θάνατος 63χρονης στο Ίλιον μετά το εμβόλιο. (βλ.https://www.tovima.gr/2021/03/31/society/thanatos-63xronis-sto-ilion-meta-to-emvolio).
5. Και ο ιατρός Νικόδημος Παπαοικονόμου στην Κατερίνη.
«Ειδικότερα, όσον αφορά στον Νικόδημο Παπαοικονόμου, και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο μαιευτήρας έλαβε την δεύτερη δόση του εμβολίου το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021. Το απόγευμα της Κυριακής ένιωσε έντονη δυσφορία και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο. Εκεί έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες από τους γιατρούς, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή».
(βλ. https://www.zougla.gr/greece/article/iatros-ke-isageleas-ta-8imata-tou-emvolio).
6. Και άλλα περιστατικά:
Η Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ στο φ. της 22/09/2021 και στη σελ. 11 περιγράφει τον θάνατο δύο εισέτι εμβολιασμένων προσώ-πων: «Μία 80χρονη γυναίκα από την Χαλκίδα, η οποία είχε εμβολιαστεί πλήρως» και ένας «55χρονος, ο οποίος ήταν εξ ίσου πλήρως εμβολιασμένος..», κατέληξε στο Γενικό Νοσοκομείο της Χαλκίδος.

7. «Τον σκότωσε το εμβόλιο της Pfizer», γράφει η Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ (βλ. φ. της 15ης/09/2021, σελ. 11) και συμπληρώνει: «Θρίλερ με τον αιφνίδιο θάνατο του 15χρονου Ηλία, γόνου φτωχής φαμίλιας κτηνοτρόφων, τον οποίο εντόπισε νεκρό ο πατέρας του στο κρεββάτι, μπρούμυτα και μελανιασμέ-νο»! Πρόκειται για τον 15χρονο μαθητή Ηλία Γεωργακόπουλο από χωριό της Αρκαδίας.
8.Ας έλθουμε τώρα και σε ένα άλλο σημείο, που αγνοεί (;;;) ο Σεβ. Δημητριάδος!
Το εμβόλιο ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και τραυμα-τίζει πολύ σκληρά και τελικά αχρηστεύει τον άνθρωπο! Έτσι, λοιπόν, εμείς με οδύνη ψυχής αναγνώσαμε την είδηση, ότι το εμβόλιο «τσάκισε» τον Πρωταθλητή της Ελλάδος στο αγώνισμα του ζίου-ζίτσου κ. Ι. Νάκο, ο οποίος μετά τον εμβολιασμό του «προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του», ενώ συγχρόνως διαμαρτύρεται, λέγοντας: «Κανείς δεν με ενημέρωσε για τις παρενέργειες»! Όλα αυτά περιέχονται στην έγκριτη Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (βλ. φ. της 18ης/09/2021, σελ. 20). Επομένως, Σεβασμιώτατε, δεν είναι μόνον ο θάνατος, που πρέπει να μας προβληματίζη, όσον αφορά τον εμβολιασμό, αλλά και κάποιες άλλες τραγικές συνέπειες, οι οποίες και «τσακίζουν», δηλ. αχρηστεύουν τον άνθρωπο!
Παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν καθημερινώς, αλλά τα «εξαγορασμένα» ΜΜΕ τα …αγνοούν! «19χρονη σε λήθαργο μετά το εμβόλιοο Pfizer» διαβάζουμε στην Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ (στο φ. 18ης/09/2021, σελ. 9).

8. «ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΑΙ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ» κραυγάζει από την Ιρλανδία ο Ιατρός Δρ. Τζέραρντ Γουότερς!

Προβλέπει δε μαζική πανδημία καρκίνων σε 3-5 χρόνια και ανικανότητα αναπαραγωγής! Σας παραπέμπω εις το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Εφημερίδος ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ της 17ης/09/2021. Θα διερωτηθείτε μερικοί: Μα γιατί ο Σεβασμιώ-τατος μας παραπέμπει συνεχώς σε δύο-τρεις, τις ίδιες πάντα, εφημερίδες, όπως πχ. στην ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ;
Και απαντώ: Διότι μόνον αυτές υπηρετούν την δημοσιογραφική ενημέρωση της Κοινωνίας! Οι άλλες είναι εξαγορασμένες και γι’ αυτό εργάζονται με μια κρυφή λογοκρισία! Γράφουν μόνον όσα εξυπηρετούν τα σχέδια της Κυβερνήσεως! Δηλ. κάνουν τη λεγόμενη πλύση εγκεφάλου! Κατά τα άλλα στην Ελλάδα σήμερα έχουμε μία Κοινοβουλευτική ….ΧΟΥΝΤΟ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ!

9. Και τώρα ας δώσουμε ένα «χαστούκι» στον Μητσοτακοποιημένο Μητροπολίτη Αδελφό μας!
Στον Ημερήσιο Τύπο δημοσιεύεται μια πολύ μεγάλης σπουδαιότητος Απόφασις του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Η.Π.Α., η οποία και «σοκάρει», όπως επί λέξει γράφει η σθεναρώς μαχόμενη για τα Εθνικοθρησκευτικά ιδανικά Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «Μεταλλαγμένοι οι εμβολιασμένοι», γράφει με κεφαλαία γράμματα στις σελ. 6-7 στο φ. της 18ης/09/2021.
Και στη συνέχεια στο πολυσήμαντο κείμενο, που υπογράφει ο κ. Χρήστος Μαντζιάρης, διαβάζουμε και τα εξής:

«Υπάρχει η υπ΄ αριθμόν 12-398 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ σύμφωνα με την οποίαν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υποβληθή εις τον εμβολιασμόν «θεωρείται, ότι έχει μεταλλαχθεί οριστικά και αποτελεί πλέον περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας, της οποίας έκανε το εμβόλιο, άρα ανήκει στους ιδιοκτήτες των Εταιρειών των Εμβολίων»!!!
Δημοσιεύει μάλιστα και φωτοτυπίες των σχετικών εγγράφων, εις ένα των οποίων εμπεριέχεται και η φράσις: «As a result, cDNA is not a “product of nature” and is patent eligible under &101…», δηλ. «Ως αποτέλεσμα, το cDNA δεν είναι “προϊόν της φύσεως“ και είναι πατενταρισμένο νόμιμα κάτω από την &101…». Τα συμπεράσματα δικά σας!

10. Ένα εισέτι μήνυμα, που αποτρέπει πολλούς να αποδεχθούν το δαιμονικής εμπνεύσεως και κατασκευής Εμβόλιο:
«Επιστήμονες και Δικηγόροι προκαλούν σεισμό. ΤΙ ΒΡΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ», γράφει και πάλιν η Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ! Και συμπληρώνει: «Η κλινική εικόνα των δειγμάτων αίματος από μπολιασμένους συνδέεται με καρκίνο, σύμφωνα με Γερμανική έρευνα. Η επικεφαλής ιατρός Δρ. Barbel Ghitali δηλώνει ότι “οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι βάζουν μέσα τους. Ανησυ-χώ για τους ασθενείς μου“. “Βόμβες “από Επιστήμονα-Διευθύντρια του ΕΣΥ: Από εδώ και πέρα θα καταγρά-φωνται όλες οι παρενέρ-γειες του Εμβολίου, όπως θρομβώσεις, πνευμονικές εμβολές, εγκεφαλικά επει-σόδια, εμφράγματα!» (Βλ. φ. της 3ης/09/2021, σελ. 1η).

11. Και ένα τελευταίο αποδεικτικό στοιχείο της πλάνης, την οποίαν εκουσίως υπηρετεί ο Σεβ. Δημητριάδος!
Ο διαπρεπής και διάσημος Αυστριακός ιατρός-ιολόγος κ. Μπαγκντί (Sucharit Bhakdi), χιλιοβραβευμένος και με πολυετή εμπειρία, μεταξύ άλλων εδήλωσε και τα εξής: «Ο κόσμος δεν ξέρει πως λειτουργεί το εμβόλιο. Αν ήξερε, θα έβλεπε πως ο τρόπος χρήσης αυτού του εμβολίου είναι ουσιαστικά μια ρήξη με τον Θεό, είναι ένα ‘’σατανικό’’ εμβόλιο: Ένα ξένο γονίδιο, το γονίδιο του ιού, που εισάγεται και διαδίδεται σε όλο το σώμα μας»! Και καταλήγει εις το συμπέρασμα: «ΣΑΣ ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ»!
(βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ,23/09/2021, σελ. 8-9).

Σεβασμιώτατε Αδελφέ, Σας ερωτώ:
Μήπως κατοικείτε στα σύννεφα; Ή μήπως είσθε τυφλός; Ή, τέλος, μήπως εθελοτυφλείτε; Προσποιείσθε, δηλαδή, ότι δεν βλέπετε το τι συμβαίνει ολόγυρά Σας; Πιστεύετε πράγματι, ότι δεν πέθανε κανείς από το εμβόλιο; Τόση τύφλα έχετε;
Σας ερωτώ: Ποιόν κοροϊδεύετε; Τον Θεό ή τους ανθρώπους; Ή μήπως και τους δύο;
Και τώρα, απευθυνόμενος και στους τρεις Σεβασμιωτάτους Αδελφούς Αρχιερείς, τον Ναυπάκτου, τον Δημητριάδος και τον Αλεξανδρουπόλεως, θα επαναλάβω τα φοβερά λόγια:
Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί, στα χείλη μας έρχονται αυτομάτως τα λόγια του Κυρίου:  «Υμείς εστέ το άλας της γης. Εάν δε το άλας μωρανθή εν τινι αλισθήσεται; Εις ουδέν ισχύει έτι ει μη βληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό των ανθρώπων» (Ματθ. κεφ. ε΄, 13). Σας εύχομαι ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ!

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.