Αυγουστίνος Καντιώτης30/10/1943, εγγραφο του Νομαρχη Κιλκισιου Θ. Θωμαΐδη. Σε αυτο, δεν κρυβει τον ενθουσιασμο του, για τον ηρωϊκο ιεροκηρυκα Αυγουστινο Καντιωτη, που διωκεται, αν & γραφει, οτι παιρνει ουδετερη σταση: «…του εν λογω Ἱεροκηρυκος προσον της ταχειας & ευκολου με τις ψυχες των ακροατων του επαφης, αποτελει κεφαλαιο, το οποιο δεν επρεπε να μεινη ανεκμεταλλευτο, & δη κατα τας σημερινας συνθηκας…»

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 49

Ὁ Νομαρχης Κιλκισιου με εγγραφο του στις 30/10/ 1943

πρὸς τὴν Γενικὴν Ἐπιθεώρησιν Νομαρχιῶν Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας – Θεσσαλονικης

Παίρνει οὐδέτερη θέσι, αλλα φαινεται ενθουσιασμενος με τον ιεροκηρυκα

ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ π. Α. στην Μακεδ.«…Τὸ συναρπαστικὸν καὶ χειμαρρῶδες κήρυγμά του ᾐχμαλώτισεν ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τὸ κοινὸν τῆς πόλεως, αἱ δὲ ἐκκλησίαι ὅσον ὡμίλει ἦσαν πάντοτε κατάμεστοι πλήθους.
Ἄτομα ἀπὸ ἐτῶν μὴ ἐκκλησιαζόμενα διὰ πάσης φύσεως λόγους, χαρακτῆρος, πεποιθήσεων, ἰδιοσυγκρασίας κλπ., ἐθεῶντο παρακολουθοῦντα συστηματικῶς καὶ μετὰ προσηλώσεως τὴν λειτουργίαν καὶ κυρίως τὸ κήρυγμα…».
Τελειώνοντας ὁ νομάρχης Κιλκισίου γράφει·
«…Οὕτω ἰδόντες καὶ ἀκούσαντες αὐτὸν καὶ ἐκ τοῦ σύνεγγυς παρακολουθοῦντες δημιουργηθεῖσαν κατάστασιν θεωροῦμεν σκόπιμον, ἵνα ἐκθέσωμεν ἀντικειμενικώτατα ταῦτα πάντα ὑμῖν, οὐδαμῶς οὐδεμιᾶς τῶν δημιουργηθεισῶν παρατάξεων συμμεριζόμενοι τὴν γνώμην, καὶ νὰ τονίσωμεν ὅτι, τὸ τοῦ ἐν λόγῳ Ἱεροκήρυκος προσὸν τῆς ταχείας καὶ εὐκόλου μὲ τὶς ψυχὲς τῶν ἀκροατῶν του ἐπαφῆς, ἀποτελεῖ κεφάλαιον, ὅπερ δὲν ἔπρεπε νὰ μείνῃ ἀνεκμετάλλευτον, καὶ δὴ κατὰ τὰς σημερινὰς συνθήκας, καὶ εἰς περιφερείας μάλιστα αἵτινες ὡς ἡ ἰδική μας ἐχούσας ἀνάγκην ἐργασίας τοιαύτης…»
Ὁ νομάρχης Κιλκισίου Θ. Θωμαΐδης, κοινοποιεῖ τὸ παραπάνω ἔγραφο καὶ στοὺς παρακάτω·

1. Γραφεῖον Πρωθυπουργοῦ Υ.Π.Α.
2. Ἱερὰν Σύνοδον
3. Γ. Δ. Μακεδονίας Υ.Π.Α.
4. Ἱερὰν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης Υ.Π.Α.
5. Ἱερὰν Μητρόπολιν Κιλκισίου
Ὁ Νομάρχης στὸ παραπάνω ἔγγραφό του ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀπουσία τοῦ Μητροπολίτου ἀπὸ τὴν ἕδρα του·
«..δεδομένου μάλιστα ὅτι ταῦτα πάντα συνέβαινον καὶ ἄνευ τῆς κανονικῆς ἀδείας τοῦ Μητροπολίτου Πολυαννῆς – παραμένοντος δυστυχῶς εἰσέτι ἐν Ἀθήναις…»

ΣYNEXIZETAI

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.