Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ’ Category

«ΜΗ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ Ν’ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΕΝΟΣ» ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 2nd, 2017 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

«ΜΗ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ Ν’ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΝΕΝΟΣ»

Απὸ βιβλίο «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ ΖΩΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ», ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,
(Έκδοσις Β’, 1998), Σελ. 160-163

Δύσκολον, αλλ’ όχι αδύνατον

-Προδοτες της Πιστεως

«…Ως και άλλοτε ετονίσαμεν, απεμακρύνθημεν πολύ από τα ιδεώδη της χριστιανικής ζωής, και αι κορυφαί της ευαγγελικής τελειότητος εξηφανίσθησαν από την θέαν των οφθαλμών μας. Ζώντες εις μίαν άνευ προηγουμένου πεζότητα αντιλήψεων και τρόπου καθημερινής ζωής, συμβιβασθέντες με όλα τα ρεύματα των καιρών, δεν αισθανόμεθα πλέον την αβυσσαλέαν απόστασιν.

Κατεσκευάσαμεν ιδικά μας μέτρα, μικρά και ασήμαντα, με τα οποία μετρούμεν την επίδοσίν μας εις την αρετήν και οι νάνοι φαινόμεθα γίγαντες… Όλοι, βλέπετε, είμεθα χριστιανοί. Όλοι, βλέπετε, είμεθα χριστιανοί. Το φωνάζουν και αι ταυτότητές μας. Τι άλλο θέλομεν; Μη τολμήσετε ν’ αμφισβητήσητε την χριστιανικότητα ουδενός.

Θέλετε και πάλιν παραδείγματα; Ιδού εν: Ηκούσαμεν ότι Αρχιεπίσκοπος Αθηνών προ δύο και πλέον δεκαετηρίδων παρεκάθησαν εις γεύμα επίσημον, όπερ εδίδετο προς τιμήν Προέδρου Κυβερνήσεως, κατά δε την προσφώνησιν, την οποίαν τω έκαμε, μετά πολλής προφυλάξεως ο Πρωθιεράρχης ηυχήθη εις τον Πρωθυπουργόν, όπως πλησιάση περισσσότερον την Εκκλησίαν και αισθανθή και ζήση τα προβλήματά της. Ο Πρωθυπουργός δυσφορήσας επί τω υπαινιγμώ και μόνον, ότι εκκλησιαστικώς θα έπρεπε να είνε περισσότερον εν τάξει, απήντησεν αμέσως, Read more »

ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ ΓΙ᾽ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ, ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ) 2. Υλικο Εορτης 25ης Μαρτιου 3) Οι εμποροι της φτωχειας, του τρομου και η απογνωση της ανθρωποτητας

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 15th, 2017 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΩΠΟΔΥΤΕΣ

ΓΙ᾽ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ, ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΟΛΙΤΟΥ ιντ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«Nὰ ἔχετε ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι θὰ διοργανώσωμε ὁμάδα κρούσεως, θὰ πᾶμε σὲ αὐτοάμυνα – ἐκεῖ ὁδηγούμεθα. Καλὴ εἶνε ἡ δημοκρατία, ἀλλὰ κατήντησε σκιά. Καὶ σήμερα κυριαρχοῦν οἱ ἀπατεῶνες καὶ οἱ λωποδύτες. Σὲ τέτοιες ἐποχὲς ζοῦμε. Κ᾿ ἐσεῖς θὰ ἀναγκασθῆτε ἀργότερα νὰ πᾶτε σὲ αὐτοάμυνα, νὰ ὑπερασπίσετε τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑ­πόληψι τῆς οἰκογενείας σας. Καταλάβατε;
Kαὶ αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβάλλει καὶ τὸ σύνταγμα. Εἴμεθα ἐντὸς τοῦ συντάγματος. Τί λέει τὸ σύνταγμα; Tὸ τελευταῖο ἄρ­θρο του λέει τὸ ἑξῆς. Ὅταν κινδυνεύῃ ἡ πατρίς, ὅταν κινδυνεύῃ ἡ θρησκεία, ὅταν κινδυνεύουν τὰ ἰδανικά, καὶ ἀδρανοῦν οἱ ἐντεταλμένοι καὶ ὑπάρχῃ ἀναρχία, τότε φύλακας τοῦ συντάγματος, φύλακας τῆς ἐλευθερίας, φύλακας τῆς θρησκείας εἶνε ὁ λαός. Ἐμεῖς λοιπὸν θὰ ἀγωνιστοῦμε, ἂν θέλουμε νὰ ζήσῃ ἡ πατρίς μας καὶ ἂν δὲν θέλουμε νὰ γίνῃ ἀμπέλι ξέφραγο καὶ νὰ χορεύουν ὅλοι οἱ πίθηκοι, ὅλων τῶν χρωμάτων καὶ καταστάσεων.
Εἶμαι ἁμαρτωλὸς καὶ ἀνάξιος δοῦλος τοῦ Κυρίου, καὶ δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ φιλήσω τὰ πόδια σας· ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν πίστιν, πεθαίνω γιὰ τὴν πίστι. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μ᾿ ἀξιώσῃ ἑνὸς τέλους μαρτυρικοῦ. Καὶ γράμματα παίρνω ἐπάνω ἀπὸ τὴ Φλώρινα, ὅτι θὰ μὲ σκοτώσουν. Ἀλλὰ τολμᾶνε; Πρέπει νὰ ἔχουν, λένε, πολλὲς δυνάμεις, γιατὶ οἱ Χριστιανοὶ εἶνε ἀγωνιστικοί.
Λοιπόν, μπροστὰ σὲ συνθῆκες καὶ σὲ τέτοιες ἡμέρες ποὺ ζοῦμε, χωρὶς ν᾿ ἀνακατευώμεθα μὲ τὰ κόμματα, θὰ κινούμεθα σὲ ἕν· ὑπερκομματικὸ μῆκος, πάνω ἀπὸ τὰ κόμματα. Ἂς ἔχουν διαφορὲς οἱ ἄνθρωποι· ἄλλος τὸ ἄλφα, ἄλλος τὸ βῆτα, ἄλλος τὸ γάμμα φρόνημα κ.λπ.. Ἀλλὰ σ᾿ ἕνα σημεῖο νὰ εἴμεθα σύμφωνοι· πέρα ἀπὸ τὰ κόμματα, πέρα ἀπὸ τὶς ἰδεολογίες, πέρα ἀπὸ ὅλα, θὰ εἴμεθα Ἕλληνες καὶ πρὸ παντὸς Χριστιανοί. Αὐτὰ τὰ δυὸ ἰδανικὰ νὰ τὰ κρατήσωμε καλά».

058837d2ea8c5l

Υλικο Εορτης 25ης Μαρτιου

http://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-47-53/2012-02-16-21-05-05/1574-25234

058837d2ea8c5l

Οι εμποροι της φτωχειας, του τρομου και η απογνωση της ανθρωποτητας

-η συνέχεια του αγώνα της 25ης Μαρτίου 1821-

Γεώργιος Εμ. Δημητράκης

Η πολιτική οφείλει να χρησιμοποιεί ως εργαλεία τα διδάγματα της Ιστορίας και τις διαχρονικές πολιτιστικές συνεισφορές των Λαών, για να είναι αποτελεσματική, δίκαιη προς όφελος της ανθρωπότητας. Ο Ελληνικός Λαός κληρονόμησε τον μεγαλύτερο πολιτισμό εις την παγκόσμια ιστορία. Δεν ευθύνεται όμως για αυτό, αλλά και ούτε γιατί οι πρόγονοι μας δοξάζονται διαχρονικά ως μοναδικοί θεμελιωτές της πορείας της ανθρωπότητας. Ευθύνεται όμως για τις ολέθριες πολιτικές επιλογές του, για τα ανεπανόρθωτα λάθη των Πολιτικών Ηγεσιών του. Ολέθρια λάθη τα οποία έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημίες εις το Έθνος, αλλά ουδεμία ζημία σε άλλους Λαούς. Οι Έλληνες δεν είναι σωβινιστές, διότι ως Λαός δεν συνειδητοποιήσαμε ποτέ το μέγεθος και την ανεκτίμητη αξία της κληρονομιάς των προγόνων μας, αλλά ούτε μαθαίνουμε από τα λάθη μας τα οποία επαναλαμβάνομε. Η ψευτο-υπερηφάνεια η οποία προβάλλεται εις το προσκήνιο της καθημερινότητάς μας είναι το γλειφιτζούρι των αποτυχιών μας. Read more »

«Το να ομολογη καποιος την εθνικη του καταγωγη δεν αποτελει εγκλημα». ΣKΛHΡH AΠANTHΣH ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΘΙΜΟΥ, ΠΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΟΣ ΜΟΥΦΤΗΣ ΘΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΝ. 2) Τωρα κοροϊδευομαστε; 3) Πυρινη επιστολη Πατερ Μαξιμου Καραβα προς τον Πρωθυπουργο κ. Τσιπρα

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 3rd, 2017 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Ἀπόσπασμα ἀπὸ «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», Φ.251, Αὐγουστος 1962
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Καὶ ὅμως πολὺ ἐπίκαιρο

«Το να ομολογη καποιος την εθνικη του καταγωγη δεν αποτελει εγκλημα» κ. Ανθιμε.

4 prodosia pist. ist«…1) Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης, δεν μιλᾶ τὴ γλώσσα τῆς ἀληθείας καὶ δὲν συγκινεῖ τὶς καρδιὲς τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων
Οἱ ἄξιοι πατριάρχαι ὁμολογοῦσαν τὴν Ἑλληνικη καταγωγή τους καὶ ὑπερασπίζονταν τα δικαιώματα τοῦ ποιμνίου τους.
Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον, ὅπως εἶνε σήμερα, δὲν μπορεῖ δυστυχῶς νὰ λαλήση τὴν φωνὴν ἐκείνη, ἡ ὁποῖα μπορεῖ νὰ συγκινήση τὶς καρδιὲς τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων. Οἱ ἐπὶ σειρὰν αἰώνων σκληρῆς δουλείας ἀοίδιμοι Πατριάρχαι, ὅσες φορὲς ἐνεφανίζοντο ἐνώπιον τῶν πλέον ἀπολυταρχικῶν Σουλτάνων, εἶχαν τὸ θάρρος νὰ λέγουν˙ «εἴμεθα Ἕλληνες τὴν καταγωγὴν καὶ ὡς πνευματικοὶ αὐτῶν ἀρχηγοὶ ὑποστηρίζομεν τὰ ὑπὸ τῆς ἐξουσίας καταπατούμενα δίκαιά των. Ὑπεραμυνόμεθα αὐτῶν μέχρι θανάτου…». Ἔτσι μιλοῦσαν ἐνώπιον τῶν Σουλτάνων οἱ ἄξιοι Πατριάρχαι.

2) Σημερινος πατριάρχης ἂν καὶ ἑλληνας, εὐκαίρως ἀκαίρως ἀκούγεται νὰ λέει ὅτι εἶναι Τοῦρκος!

Τὸ νὰ ὁμολογῇ κάποιος τὴν ἐθνικήν του καταγωγὴν δὲν ἀποτελεῖ ἔγκλημα, ἀφοῦ καὶ αὐτὸς ὁ κορυφαῖος Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, ὁ ὁποῖος διεκήρυττε, ὅτι «οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θήλυ˙ πάντες γὰρ ὑμεῖς εἶς ἐστε ἐν Χριστῶ Ἰησοῦ» (Γαλ. 3, 28), δὲν ἀρνεῖτο τὴν προγονικήν του καταγωγήν, ἀλλʼ ἐνώπιον ἀρχόντων διεκήρυττεν «ἀνὴρ Ἰουδαῖος εἰμι» (Πράξ. 21, 39 καὶ 22, 3)….»

d47Αρρωστημενος εθνικισμος

Τοῦ Μουφτη δεσπότη της Ἀλεξανδρουπόλεως Ανθιμου!!!

ΣΥΓΧΡΟΝ.-ΠΕΙΡΑΤΕΣ κ.

«Άγιε Άνθιμε» της Θράκης, θα είμαστε «αρρωστημένοι εθνικιστές» αν αντισταθούμε στη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας κατά της Ελλάδος ;

http://attikanea.blogspot.gr/2017/02/blog-post_361.html

Το δεύτερο σύνδρομο για τον Μητροπολίτη που αφορά στους Ορθοδόξους αποκλειστικά, είναι “όταν επιβάλλουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας έναν αρρωστημένο εθνικισμό. Αρρωστημένος εθνικισμός στην Εκκλησία επιτρέπεται; όταν ο Απόστολος Παύλος έγραφε ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος και Έλληνας, Σκύθης ή βάρβαρος, αλλά όλοι είμαστε το ίδιο, χάρη στον Ιησού Χριστό;
Είναι αλήθεια ότι αυτός ο εθνικισμός, άρχισε στα Βαλκάνια με την ελληνική επανάσταση και οδήγησε στο να μην αφήνουμε το κοινό ποτήριο του Αίματος του Χριστού να μας ενώσει. Είπε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Κρήτη: «Έλληνες είμαστε, αλλά αν προτάξουμε αυτή μας την ιδιότητα, θα γίνουμε οι Ορθόδοξοι
κομμάτια μεταξύ μας»”….
http://www.triklopodia.gr/%CE%AC%C

d47

Τωρα κοροϊδευομαστε;

Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος και Πειραιώς Σεραφείμ συλλειτουργούν σαν να μην συμβαίνει τίποτα όταν ο ένας καρφώνει τον άλλον;

Διαβάστε στο ιστολόγιο:

https://katanixis.blogspot.gr/2017/03/blog-post_62.html#more

d47Πυρινη επιστολη Πατερ Μαξιμου Καραβα προς τον Πρωθυπουργο κ. Τσιπρα

Ανοιχτή επιστολή

Προς τον άθεον, αχάριστον, εκκλησιομάχον, τον δια τας πολλάς ημών βαρυτάτας και σοδομικάς αμαρτίας, τον δια την αποστασίαν του λαού ημών Πρωθυπουργόν της Ελλάδος Αλέξιον Τσίπραν”

Είναι ιδίον της από του Θεού δοθείσης εις ημάς τούς ανθρώπους ελευθερίας να πιστεύωμεν ως ”άτομα” ή να μην πιστεύωμεν. Όταν όμως αποφασίσατε να κυβερνήσετε έναν λαό που πιστεύει εις Χριστόν δύο χιλιάδες (2000) χρόνια και που το Σύνταγμα του λαού αυτού, βάσει του οποίου υποχρεούστε να κυβερνήσετε έχει ως προμετωπίδα ως την επίσημον θρησκεία αυτού, θα πρέπει ή να αφήσετε κατά μέρος τας περί αθεϊας θεωρίας σας ή να μην αναλάβετε την διακυβέρνησιν του λαού αυτού, εάν θέλετε να μην θεωρήστε παράλογος ή παράφρων….
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ: http://www.triklopodia.gr/%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%80%CE%AC%CF%84%CE%B5%CF%81-%CE%BC%CE%AC%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%AC/

Που η δημοκρατια; Εκλεγουμε 300 στη Βουλη και μετα ψηφιζουν νομους χωρις να μας λογαριαζουν 2. ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 3) ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΣ ΑΚΟΥΣΘΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 16th, 2017 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκλεγουμε 300 στη Βουλη και μετα ψηφιζουν νομους χωρις να μας λογαριαζουν

Aπο το βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», ἐκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 121

Ποῦ ἡ δημοκρατία;

ΣΥΓΧΡΟΝ.-ΠΕΙΡΑΤΕΣ

Ψηφίζουμε μὲ τυφλὴ ἐμπιστοσύνη. Βγαίνουν τριακόσοι ἄνθρωποι στὴ βουλή, καὶ μετὰ κάνουν ὅ,τι θέλουν. Σὲ ρώτησαν ἐσένα, ἂν τὸ νόμο ποὺ κάνανε τὸν ἐγκρίνεις; Ψηφίζουν νόμους χωρὶς νὰ σὲ λογαριάζουν. Εὐνοοῦν τὸν ἄλφα, εὐνοοῦν τὸν βῆτα, εὐνοοῦν τὸ ἄτομό τους· μόνο οἱ φωτογραφίες τους λείπουν. Τοὺς ἔκανες πληρεξουσίους γιὰ νὰ νομοθετοῦν μὲ δικαιοσύνη, καὶ τὸ κυκλώπειο δίκαιο κατὰ κάποιο τρόπο ἐπικρατεῖ. Ἔτσι εἶνε παντοῦ. Νόμοι, νόμοι, φάμπρικα νόμων, οἱ ὁποῖοι εἶνε ἀνομία. Ἡ πολυνομία εἶνε ἀνομία.
Ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ ἐλευθερώθηκε τὸ κράτος μας ―δὲ᾿ θὰ τὸ πιστέψετε― ἔχουν ψηφίσει 25.000 νόμους. Ὁ ἕνας ῥίχνει γροθιὰ στὸν ἄλλον, ἀλληλογρονθοκοποῦνται. Πολλὲς φορὲς φτάνουν μέχρι τὸν Ἄρειο Πάγο οἱ ἄνθρωποι, καὶ δὲν μποροῦν νὰ βροῦν λύσι. Λαβύρινθος. Γιατὶ καθένας ψηφίζει τοὺς νόμους ἀνάλογα μὲ τὰ μέτρα του. Αὐτὴ ἡ πολυνομία καταλήγει στὴν ἀνομία. Θὰ ἐπικρατήσῃ ἡ πολυνομία καὶ ἡ ἀναρχία καὶ δὲν θὰ μπορῇ κανεὶς νὰ βρῇ τὸ δίκιο του.

d47

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΣΤΟ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟ ΦΥΛΛΩΝ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΔΩΣΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΗΣ ΥΦΗΛΙΟΥ
ΑΣ ΕΠΑΓΡΥΠΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Διαβᾶστε ἐδῶ http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1178-2017-02-16-16-55-26

ΑΙΣΧΟΣ: Οι 16 βουλευτές της ΝΔ, παίρνουν πίσω την ερώτηση για το «Τάμα του Έθνους».

και ἐδῶ http://opaidagogos.blogspot.gr/2017/02/16.html

Ο γουρλομάτης είπε «ΟΧΙ» στο «Τάμα του Έθνους» – Τι έγινε με την ερώτηση των βουλευτών

και εδῶ http://www.triklopodia.gr/kosmos-kaigetai8230-kiriakos-eipe-oxi-tama-ethnous-egine-erotisi-vouleuton/

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΣ ΑΚΟΥΣΘΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

17.02.2017
1.Η διαστρέβλωση ή η παράληψη ορθής διαφωτίσεως εις τον αιώνα των ταχυτήτων και της βασιλείας των ΜΜΕ είναι ειδεχθέστατο έγκλημα και θεοκτονία. Μόνον η αποκατάσταση της αληθείας σώζει.
Μιας και μερικοί διευθυντές – ανταποκριτές ειδήσεων έχουν τόσον παρασυρθεί από ανιστόρητους ιστορικούς και ιδιοτελείς κύκλους «πατριαρχών» διαπλοκής, αετονύχηδων, καταφερτζήδων και μεθοδίων, οι οποίοι με κάθε θεμιτό ή αθέμιτο μέσο επιδιώκουν την διαστρέβλωση της αληθείας και δεν επιθυμούν να εφαρμόσουν την ηθική εντολή «γνώσατε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθέρωση ημάς», τότε ας ακούσουν την ρήση του αρχαίου προγόνου μας Πλάτωνος «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς» (ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ). Read more »

N᾽ ANTIΣΤΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΑΙ, ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΜΑΣ (ΜΑΡΙΑ ΔΟΥΡΑΚΗ 24-10-96) 2. Συνεντευξη με Ηλια Ευαγγελοπουλο 3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΡΧΙΑ

N᾽ ANTIΣΤΑΘΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΕΞΟΝΤΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

—————

———–

————–

————–

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Συνεντευξη εφ’ ολης της υλης

με τον αρθρογράφο του ιστόλογίου «ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamily», Ηλία Ευαγγελόπουλο (Economist).

http://koukfamily.blogspot.gr/2017/02/koukfamily-economist-1.html
http://koukfamily.blogspot.gr/2017/02/koukfamily-economist-2.html
http://koukfamily.blogspot.gr/2017/02/koukfamily-economist-3.html
——-090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΡΧΙΑ

Γράφει Συντακτική Ομάδα Χειλαδάκη

Είναι καταπληκτικό πώς δεν χρειάζεται σήμερα να μαντέψει κανείς τις εξελίξεις αν έχει διαβάσει τα πρωτόκολλα των σοφών τις Σιών. Όπως αναφέρουν μερικά από τα πρωτόκολλα:

Πρωτόκολλο Τρίτο
Λίγο χρόνο ακόμη και οι αταξίες, οι χρεωκοπίες θα εμφανισθούν παντού.
Οι καταχρήσεις της εξουσίας θα ετοιμάσουν τελικά την πτώση όλων των πολιτευμάτων, και όλα θα ανατραπούν κάτω από τα χτυπήματα του μαινόμενου πλήθους.
Όλα αυτά τα δήθεν «δίκαια του λαού» δεν υπάρχουν παρά μόνο στη φαντασία. Δεν είναι ποτέ πραγματοποιήσιμα. Read more »

Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ! – ΓΟΝΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 13th, 2017 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Δηλωση Διδασκοντων για το Βιβλιο Πρακτικων του Γυμνασιου [Θεματικη εβδομαδα ΥΠΕΘ]

αθεϊα-ανωμ.

Όσοι καθηγητές Γυμνασίου επιθυμούν να δηλώσουν την αντίθεση τους στη Θεματική Ενότητα και συγκεκριμένα στον τρίτο άξονα «Έμφυλες Ταυτότητες» μπορούν να ζητήσουν να γραφεί στο Βιβλίο Πρακτικών του Συλλόγου διδασκόντων του Γυμνάσιου η ακόλουθη δήλωση πριν τις υπογραφές τους:
Δήλωση για το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων για τις «Έμφυλες ταυτότητες»
Οι συνάδελφοι : 1….. 2……. 3……… δήλωσαν ότι έχουν αντίρρηση να υλοποιήσουν στους μαθητές τις θεματικές ενότητες 2 και 3 του 3ου θεματικού άξονα με τίτλο «Έμφυλες ταυτότητες» διότι έρχονται προδήλως σε αντίθεση με το άρθρο 16 Συντ. και την Διεθνή Σύμβαση ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992 άρθ. 5,8 και 29).
Διαβάστε περισσότερα http://www.tideon.org/index.php/2012-02-03-08-08-55/2012-02-28-20-15-23/9798-2017-02-10-20-39-48

Στην εκπαiδευση της Μ. Βρετανιας επιδιωκεται η καταργηση των ορων «αγορι» και «κοριτσι

Σε δημοτικό σχολείο της Βρετανίας, έχει αποφασιστεί να απαγορευτούν οι λέξεις «αγόρι» και «κορίτσι», και αντί γι’ αυτές να χρησιμοποιηθούν «προοδευτικές» λέξεις, όπως «intersex» και «genderqueer», χωρίς να εξηγείται επιστημονικά τι σημαίνουν οι λέξεις αυτές.
Ο σκοπός της ενέργειας αυτής, όπως λένε, είναι να γίνει το σχολείο φιλικό προς τους ΛΟΑΤ (LGBT) και να καταπολεμηθεί η ομοφοβία και η τρανσφοβία.
«Ze loves me» !
Ταυτόχρονα, ζητείται από τους σπουδαστές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τις λέξεις «he» (αυτός) και «she» (αυτή), αλλά αντ’ αυτού να χρησιμοποιούν την λέξη «ze»(!). Το σίγουρο είναι πως οι άνθρωποι από νεαρή ηλικία θα εκπαιδευτούν στο να ζουν σε μια κοινωνία unisex, όπως ακριβώς προβλέπουν τα σχέδια της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

https://karavaki.wordpress.com/2016/12/22/genderqueer-in-uk/

ΕΜΦΥΛΕΣ….. ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΙΕΣ! ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΙΣΧΟΣ!

ΖΗΤΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΣΧΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.
ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

________Στις ημέρες μας μεγάλη συζήτηση γίνεται για τις «έμφυλες ταυτότητες», αλλά το αυτί του κ. Υπουργού της α-Παιδείας και…….αναισχυντίας ΔΕΝ ΙΔΡΩΝΕΙ! Προχωρεί ακάθεκτα στην εισαγωγή στα Σχολεία μας μιάς αισχρής -ανήθικης- συμπεριφοράς των μαθητών!
_______Αλλά ας μη τον αδικούμε! Καθώς φαίνεται……

http://mkka.blogspot.gr/2017/02/blog-post_13.html

Αξίζει να διαβαστεί και να προωθηθεί σε όλους τους Έλληνες. Ακόμα και να μοιραστεί στα σχολεία σε γονείς.

Κείμενο για σχολεία (έμφυλες ταυτότητες)

Αγαπητοί συνάδελφοι ο Καθηγητής Νικήτας Αλιμπράντης, καθηγητής κοινωνιολογίας στην νομική σχολή τού ΔΠΘ μου προώθησε την ακόλουθη επιστολή πρoς τον Υπουργό παιδείας.
Όσοι συμφωνείτε μπορείτε να στείλετε μήνυμα με το όνομα σας καί ότι δέχεστε νά συνυπογράψετε πρός τον Κύριο Αλιμπράντη Νικήτα
daliprantis2002@yahoo.gr

Παρακαλείστε όσοι συμφωνείτε να προωθήσετε την επιστολή σε φίλους σας καi να τούς προτείνετε εάν καί αυτοί συνφωνούν να συνυπογράψουν.

Φιλικά
Γιώργος Παύλος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αθήνα 2 Φεβρουαρίου
Πρός τον υπουργό παιδείας έρευνας καi θρησκευμάτων
kύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Αίτηση ανάκλησης της υπουργικής εγκυκλίου (αρ. πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2, 23-12-2016) με θέμα Υλοποίηση στα γυμνάσια Θεματικής Εβδομάδας με τίτλο ‘Σώμα και ταυτότητα’ ως προς τον άξονα ‘Έμφυλες ταυτότητες’. Read more »

Το Τριωδιο βιβλιο προσευχης

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 5th, 2017 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Kυριακή Tελώνου και Φαρισαίου
Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Το Τριωδιο βιβλιο προσευχης

ΤΡΙΩΔΙΟΝΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, ἀρχίζει τὸ Τριῴδιο. Μὰ τί εἶνε τὸ Τριῴδιο; Σ᾿ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω σύντομη ἀπάντησι. Ὁ καλὸς δάσκαλος δὲν ἀρχίζει ἀπὸ τὰ δύσκολα μαθήματα, ἀπὸ τὴν ἄλγεβρα καὶ τὸν Ὅμηρο· ἀρχίζει ἀπὸ τὰ εὐκολώτερα, ἀπὸ τὸ ἀλφάβητο. Αὐτὸ κάνει καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, ποὺ εἶνε διδάσκαλος καὶ παιδαγωγὸς ἄριστος ὁλοκλήρου τῆς ἀνθρωπότητος· αὐτὴ τὴν ὁδὸ βαδίζει, ἀπὸ τὰ εὐκολώτερα στὰ δυσκολώτερα.
Καὶ ποιό εἶνε τὸ δυσκολώτερο; Τὸ δυσκολώτερο εἶνε ἡ νηστεία τῆς ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ποὺ θὰ μποῦμε σὲ λίγο. Γι᾿ αὐτὸ λοιπὸν σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἀρχίζει νὰ μᾶς προετοιμάζῃ γιὰ τὸ δύσκολο αὐτὸ δρόμο τῶν σαράντα ἡμερῶν, ποὺ μετὰ τὸ τέλος τους, στὸ ἀποκορύφωμα, βρίσκεται ὁ τίμιος Σταυρὸς καὶ ἡ Ἀνάστασις. Ἡ προετοιμασία αὐτή, ἡ πρὸ τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς, διαρκεῖ τρεῖς ἑβδομάδες, τέσσερις Κυριακὲς δηλαδή. Ἡ πρώτη Κυριακὴ εἶνε τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου. Ἡ δευτέρα Κυριακὴ εἶνε τοῦ Ἀσώτου. Ἡ τρίτη ἀστράφτει καὶ βροντᾷ, εἶνε ἡ δευτέρα παρουσία ἢ Ἀπόκρεως. Καὶ ἡ τελευταία εἶνε τῆς Τυρινῆς.
Μᾶς φωνάζει ἡ Ἐκκλησία, νὰ προετοιμασθοῦμε. Κ᾿ ἐμεῖς προετοιμαζόμεθα; Ἀντιθέτως. Διότι προετοιμασία δὲν εἶνε οἱ χοροί, οἱ καρνάβαλοι, τὰ γλέντια. Προετοιμασία ―ἀκούσατε;― εἶνε αὐτὰ ποὺ λένε τὰ ἱερὰ βιβλία. Αὐτὰ τὰ βιβλία, ἂν τὰ πατᾶτε ἐσεῖς, ἐγὼ δὲν τὰ πατῶ. Πέφτω ἀπὸ τὸ θρόνο, κομμάτια γίνομαι, ἀλλὰ δὲν τὰ πατῶ. Δὲν σᾶς διδάσκω τίποτε λιγώτερο τίποτε περισσότερο. Σαράντα χρόνια ποὺ φορῶ τὸ ῥάσο, ποτέ μου δὲ᾿ δίδαξα δικά μου πράγματα. Ὅ,τι περιέχουν τὰ ἅγια βιβλία, ποὺ εἶνε γραμμένα ὄχι μὲ μελάνι ἀλλὰ μὲ τὸ αἷμα τοῦ Θεανθρώπου καὶ τῶν μαρτύρων.
Προετοιμασία λοιπὸν εἶνε ἡ περίοδος αὐτὴ τῶν τριῶν ἑβδομάδων, καὶ μετὰ θὰ εἰσέλθουμε στὴν ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή.

* * *

«Ἀνοίγει τὸ Τριῴδιο», λέμε. Τί εἶνε λοιπὸν τὸ Τριώδιο; Εἶνε ἕνα βιβλίο προσευχῶν.
―Προσευχῶν; Μπᾶ, τώρα προσευχές! Κανένα παιδάκι ἢ καμμιὰ γριά, αὐτοὶ ἂς προσεύχωνται. «Ἡ προσευχὴ εἶνε δεῖγμα τῶν ἀδυνάτων», εἶπε κάποιος. Καὶ σὲ κάποιο χριστιανικὸ οἰκοτροφεῖο ἕνας φοιτητὴς εἶχε ἄλλες μοντέρνες ἰδέες· δὲν εἶχε ὄρεξι γιὰ προσευχές. Ἐγώ, λέει, τώρα «πατερ᾿μά»;… Read more »

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΥΠΟΥΛΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 2. ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 27th, 2017 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

«Απαραδεκτο-Ψευδεστατο κειμενο της Ι. Συνοδου προς τον λαο για την ψευδοσυνοδο»

https://katihisis.blogspot.gr/2017/01/blog-post_26.html

  *   *   *

Ψευδοσυνοδος Κρητης ιντ

Εκ πρώτης και ταχείας αναγνώσεως, δίνει την εντύπωση ασαφούς συρραφής ασχέτων μεταξύ τους ανακατωμένων κειμένων, διότι πρόκειται για κείμενο χωρίς ειρμό και χωρίς δομή (πρόλογο, κυρίως θέμα και επίλογο), με διατυπώσεις ή εντελώς γενικόλογες και ασαφείς, ή … κατήχησης επιπέδου δημοτικού ενώ υποτίθεται ότι ενημερώνει τον λαό για τις αποφάσεις της ψευτοσυνόδου, αλλά κυρίως για τη στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος έναντι της ψευτοσυνόδου.
Στην πραγματικότητα αλληλοαναιρείται διότι:
α) αποδέχεται την ψευτοσύνοδο εξ ορισμού ως «αγία και μεγάλη» συνεπώς έμμεσα και άμεσα και σαφώς αποδέχεται ως σωστά και όλα τα συμπεράσματά της.
β) αυθαιρετεί βεβαιώνοντας ότι η ψευτοσύνοδος αποδέχεται ως οικουμενικές π.χ. την 8η Οικ. Σύνοδο του Μ. Φωτίου, ενώ αυτό είναι ψευδέστατο, διότι εαν ήταν έτσι, γιατί δεν τις κατονόμασε ΣΑΦΩΣ ως οικουμενικές η ψευτοσύνοδος, αλλά δήθεν το … υποννοεί – και άραγε γιατί μαζί με την όντως οικουμενική Σύνοδο, την 8η, αναμιγνύει κάποιες άλλες ήσσονος σημασίας που σαφώς δεν ήσαν οικουμενικές;
Για να μειώσει την αντιπαπική 8η Οικ. Σύνοδο του Φωτίου;
Εφὀσον «την αναγνώρισε η ΨΕΥΤΟ σύνοδος, άραγε θα τιμάται στην Εκκλησία και θα διδάσκεται στις θεολογικές σχολές ως 8η οικ. Σύνοδος;
Και εάν ισχύουν τα κριτήρια και οι επαγωγικές παραδοχές του κειμένου, γιατί δεν αυτοαπεκλήθη ή δεν κατομομάζεται ως οικουμενική και η ψευτοσύνοδος;
Μήπως διότι δεν συμμετείχαν οι παπικοί και οι προτεστάντες και οι Οικουμενιστές περιμένουν την ένωση των εκκλησιών ώστε έπειτα να συγκαλέσουν «οικουμενική» σύνοδο;
γ) Η ψευτοσύνοδος αποδέχεται ως ιστορικές εκκλησίες τις σημερινές αιρέσεις, λόγω του ότι αποτελούν ιστορικώς δήθεν διαδοχή συνέχεια της αποστολικής εκκλησίας.
Η Εκκλησία της Ελλάδος με τη λογική αυτή (αφού αποδέχεται την ψευδοσύνοδο ως «σύνοδο» «αγία» και «μεγάλη»), γιατί δεν αποδέχεται ως εκκλησία και μέλη της εκκλησίας τους διαφωνούντες με την ψευτοσύνοδο και διαχωρίζουν τη θέσι τους από τους οικουμενιστές αλλά τους αποκαλεί σχισματικούς; Εκκλησία οι αιρέσεις, εκτός εκκλησίας οι πιστοί αντιοικουμενιστές…
Τὴν συνέχεια: https://apotixisi.blogspot.gr/2017/01/mia.html

499618011997049818180113

 ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

εκδρομ

Πολλές οἱ ἐκδρομές με τά σχολεῖα μας, οἱ ὁδηγοί ὅλων τῶν μέσων συγκοινωνιῶν με τά ἐπικίνδυνα καιρικά φαινόμενα καί στήν χώρα μας ὀφείλουν νά προσέχουν. Τό δέ ὑπουργεῖον Παιδείας μας νά περιορίσει τίς πολλες και ἄσκοπες μετακινήσεις τῶν μαθητῶν μας.

ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Παρακάτω, ἁλιευόμενον ἀπό τό διαδίκτυον.
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ!!!!Πιλότος της Sudan Air ΗΡΘΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΕ ΔΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ευχαριστεί τον Αρχάγγελο Μιχαήλ!!!ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ!!!ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ!!!

Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό στή μακρινή χώρα κάτω, στο Σουδάν. Στό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας παρατηρείτο μια ασυνήθιστη κίνηση. Εκτός των κανονικών δρομολογίων, ανέμελα νιάτα, μαθητές, με τους εκδρομικούς σάκους των, είχαν γεμίσει τις αίθουσες του αερολιμένα.
Μια σχολική εκπαιδευτική, αεροπορική εκδρομή, είχε προγραμματιστεί για την ημέρα αυτή. Σχολικά τραγούδια και χαρούμενες φωνές έσπαγαν το μονότονο βουητό των αεροπλάνων, που απογειωνόταν και προσγειωνόταν εις τον αερολιμένα. Και ξάφνου τα μικρόφωνα ανήγγειλαν;..
«Οι εκδρομείς και οι κύριοι συνοδοί αυτών να επιβιβαστούν εις το σκάφος. Το σκάφος σε 5 λεπτά απογειώνεται». Ένας χείμαρρος από νέα παιδιά όρμισε στον αερολιμένα και κατευθύνθηκε προς το αεροσκάφος. Σέ τρία λεπτά όλα ήταν έτοιμα για την απογείωση. Read more »

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ· «Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΘΑ ΔΙΕΛΘΗ ΔΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΛΙΨΕΩΣ, ΘΑ ΥΠΟΣΤΗ ΜΕΓΑΛΟ ΚΙΝΔΥΝΟ…! ΘΑ ΑΡΑΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ.., ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ! Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ…»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 12th, 2017 | filed Filed under: ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

Ἠχητικὰ ὁλόκληρο τὸ ἀπόσπασμα ἐδῶ:
—————-

_________________

Ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
«Κόρακες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐξέλθετε τῆς Κιβωτοῦ», ἐκδοση 2017, σελ. 68

Σας προειδοοποιῶ καὶ σᾶς λέγω:

«…Ἡ Ὀρθοδοξία θὰ διέλθῃ διὰ μεγάλης θλίψεως. Ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ὑποστῇ μεγάλο κίνδυνο! Τὸ ἱερὸ αὐτὸ μαντρὶ τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἀραιώσῃ! Θὰ ἀραιώσουν οἱ Ὀρθόδοξοι…! Θὰ ἔρθῃ μέρα καὶ ἔρχεται μέρα, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχῃ οὔτε ψάλτης νὰ ψάλλῃ, οὔτε παπᾶς νὰ λειτουργῇ, οὔτε διάκονος νὰ ἐκφωνῇ. Θὰ ἔρθῃ μέρα κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἀραιώσουν τὰ θυσιαστήρια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μὴ φοβηθῆτε. Ὁ ἀγώνας δὲν μετριέται μὲ τὰ κορμιά, δὲν μετριέται μὲ τὰ νούμερα, ὁ ἀγώνας δίδεται μὲ τὰ στήθη τῶν ἡρώων, ὁ ἀγώνας δίδεται μὲ τὴν πίστι!
Ἦταν ἐποχὴ, ποὺ ὀχτὼ (8) ἄνθρωποι ὑπῆρχαν ἐπάνω στὴ γῆ, ὁ Νῶε μὲ τὴν γυναίκα του καὶ τὰ παιδιά του. Καὶ ὁ Νῶε ἔγινε ἑκατομμύρια ὁλόκληρα.
Ἕνας ἤτανε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Ἔμεινε μόνος… καὶ ἔζη 3 ὁλόκληρα χρόνια μέσα σ᾽ἕνα τάφο, μέσα σ᾽ἕνα σπήλαιο μὲ τὰ ἄγρια θηρία. Ἕνας ἔμεινε, μόνος ἐναντίον κόσμου ὁλοκλήρου· καὶ αὐτὸς ὁ ἕνας ἐνίκησε, διότι εἶχε τὴν ἀλήθεια μαζί του διότι εἶχε τὸν Θεὸ μαζί του…
Ἄς μὴ φοβηθῶμεν λοιπόν. Οὐκ ἐκλείψουσι τῇ Ὀρθοδοξία στρατιῶται! Ἂν ἐμεῖς οἱ κληρικοὶ καὶ ἂν οἱ θεολόγοι προδώσουμε τὴν πίστι μας καὶ οἱ πέτρες θὰ φωνάξουν ὅτι ἡ πίστι τῶν Ὀρθοδόξων εἶνε ἀληθινή…
Ἔχω ὅμως ὑποχρέωσι νὰ σᾶς εἰδοποιήσω τὴν ἱερὰν αὐτὴν στιγμήν, καὶ ἂς ἀκούσουν οἱ πάντες·

Read more »

ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΗΧΗΤΙΚΑ. EΓINE ΠΡΙΝ 45 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΙΣ 6.2.1972 ΚΑΙ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ α) Η ΕΟΚ θα γινη ο ταφος της Ελλαδος β) Μεσα στον Μητροπολιτικο ναο των Αθηνων, θα δουμε μπροστα-μπροστα καρδιναλιο, διπλα στον πρωθυπουργο! γ) Αν δεν ξυπνησουμε, σε 50 χρονια δεν θα υπαρχουν Ορθοδοξοι Ελληνες στην Ελλαδα.

«Οι σκοτεινες δυναμεις εχουν βραχυκυκλωσει το ταλαιπωρον Εθνος μας και ειναι σαν αετος στο κλουβι…»

Ἐπισημαίνουμε τρία ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου τῆς Φλώρινας π. Αὐγουστίνου·

α) «Η ΕΟΚ θὰ γίνη ὁ τάφος τῆς Ἑλλαδος»
Αὐτὸ τὸ ἔχουν καταλάβει ὅλοι οἱ Ἕλληνες).

β) «Ὁ παπισμός θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως, μπῆκε στὴν Ἑλλάδα καὶ φοβοῦμαι ὅτι θὰ δοῦμε στὴ Μητρόπολη τῶν Αθηνῶν, -ἐγώ δὲν πηγαίνω στὴ Μητρόπολη-, θὰ δῆτε τὴν ἐπίσημη ἑορτή τῆς 25 Μαρτίου, μπροστά-μπροστά, πρῶτον… σὰν κόκορα, μὲ τὰ φτερά του τὰ κολωτά, ἕναν καρδινάλιο νὰ στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό, δὲν ξέρω ποιός θὰ εἶνε τότε».
Αὐτὸ πραγματοποιήθηκε στὴν δοξολογία τῆς Πρωτοχρονιᾶς, στὸ Μητροπολιτικὸ ναό τῶν Ἀθηνῶν, μετὰ ἀπὸ 45 χρόνια, στὶς 1.1.2017! Δέστε φωτογραφίες στὴν παρακάτω ἀνάρτηση. Τὸ συνέδριο τῆς Κρήτης στὸ Κολυμπάρι, τοὺς ἄναψε τὸ κόκκινο σατανικὸ παπικό φῶς)!

  • γ) Ἀν δὲν ξυπνήσουμε, σὲ 50 χρόνια καὶ λιγότερο δὲν θὰ ὑπαρχουν Ὀρθοδοξοι Ἑλληνες στὴν Ἑλλάδα.

  • Σ’ αὐτὴ τὴν δραματικὴ περίοδο βρισκόμεθα καὶ ὁ κίνδυνος νὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ τὰ παραπάνω λόγια φαίνονται πολὺ κοντά μας. Πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέται τῆς Ἑλλάδος συνεργάζονται μὲ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις γιὰ νὰ ἐξαφανίσουν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς  Ἕλληνες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα.

——————

————-
Ἀπομγνητοφωνημένα ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας τοῦ σεβάσμιου Γέροντα θὰ βρῆτε στὸ παρακάτω ἄρθρο, στὸ σύνδεσμο:

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=57528

Βαλτε φωτια και καψτε τα χαρτια. Η χαρτοπαιξια ειναι επιστημονικως, ψυχολογικως, ιστορικως επικινδυνη. Ειναι φιδι φαρμακερο που μαστιζει την κοινωνια. Εαν θελετε με το νεο ετος να εχετε την ευλογια του Θεου, χαρτια μην πιασετε!

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 31st, 2016 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ

YΠAPXEI, αγαπητοί μου, μια κοινωνική πληγή, που μοιάζει με φοβερό φίδι. Tο φίδι αυτό όλο το χρόνο λουφάζει. Tώρα στις εορτές βγαίνει. Ποιό είναι το φίδι; Ας γελάς εσύ που μ” ακούς, όποιος και νά “σαι. Eγώ θα σου πω την αλήθεια, και αδιαφορώ τι θα πεις εσύ. Tο φίδι, λοιπόν, που μαστίζει την κοινωνία τις ημέρες αυτές και ιδίως τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, είναι η χαρτοπαιξία. Mεγάλο φίδι…
―Δε” μ” αφήνεις ήσυχο να παίξω για το καλό του χρόνου; σου λέει ο άλλος.
«Για το καλό του χρόνου»; Mα δε” φέρνει κανένα καλό η χαρτοπαιξία. Δεν είναι αθώο παιχνιδάκι. Eίναι παιχνίδι δαιμονικό. Eίναι σατανάς ολόκληρος με εκατόν πενήντα κέρατα.

* * *

1. Παίζεις χαρτιά; Πρώτα – πρώτα χάνεις το χρόνο σου. Hξερα ένα παιδί που ήρθε πρώτος στο πανεπιστήμιο στην Aθήνα. Tον πρώτο χρόνο πήγαινε καλά, έπαιρνε και υποτροφία. Tο δεύτερο χρόνο έμπλεξε με παρέες και τον μάθανε να χαρτοπαίζει. E, μέχρι σήμερα δίπλωμα δεν πήρε. Aντί να ξενυχτά στα γράμματα, ξενυχτούσε στό χαρτοπαίγνιο. Eτσι καταστράφηκε. Oι χαρτοπαίκτες χάνουν το χρόνο τους. Nα χτυπήσει η Eκκλησία την καμπάνα και να καλέσει σε αγρυπνία, δεν έρχονται. Oταν όμως ο σατανάς καλεί για χαρτοπαίγνιο, κάθονται εκεί μέχρι τις πρωϊνές ώρες χάνοντας το χρόνο τους.
2. Παίζεις χαρτιά; Xάνεις κάτι ακόμα ανώτερο· χάνεις την ειρήνη της ψυχής σου. Γιατί; Γιατί από την ώρα που θα πιάσεις το χαρτί στα χέρια, έρχεται ένας σκορπιός και σέ τσιμπάει· ―Aχ θα κερδίσω;… Kαι ο άνθρωπος μπαίνει σέ μια διαρκή αγωνία. Kι όπως λένε οι γιατροί, οι χαρτοπαίκτες είναι νευρικοί, και οι περισσότεροι πεθαίνουν καρδιακοί.
3. Παίζεις χαρτιά; Παραβαίνεις εντολή του Θεού. Ποιά εντολή; Tο «Oυ κλέψεις» (Eξ. 20,14), δεν επιτρέπεται να κλέψεις. ―Mπα; θα πεις. Mάλιστα. Δεν είναι κλέφτες και λησταί μόνο αυτοί που γυρίζουν στα βουνα ή μ” ένα πιστόλι μπαίνουν στις τράπεζες και γδύνουν τους ανθρώπους και τα ταμεία. Γκάγκστερ και λησταί είναι και οι χαρτοπαίκτες. Read more »

Ο Αμβρoσιος Καλαβρυτων: «Η Συνοδος της Κρητης δημιουργησε νεα προβληματα! Στη συνειδηση της Εκκλησιας δεν εγινε αποδεχτη!» 2) «Αντιοικουμενιστικες δικαιολογιες. Αντι-οικουμενιστικες «κολοτουμπες»! 3) Βροντερο «οχι» του Άρειου Παγου στον πολιτικο γαμο ομοφυλων ζευγαριων 4) Αγιαννηδες και Ιαβερηδες ! Ο Νομος ειναι τυφλος αλλα οχι για ολους…

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 13th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο Αμβρόσιος Καλαβρύτων: «Η Σύνοδος της Κρήτης δημιούργησε νέα προβλήματα! Η συνείδηση της Εκκλησίας δεν την αποδέχθηκε!»

Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΜΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
ΡΙΠΕΣ-ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΡΙΕΣ!

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%82Η συνέλευση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας μας (Ι.Σ.Ι.) συνήλθε τον Νοέμβριο με ένα και μοναδικό θεμα: να κρίνη, να εγκρίνη ή να απορρίψη τις Αποφάσεις της λανθασμένως αυτοκληθείσης με το ηχηρό τίτλο «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ» στο Κολυμπάρι της Κρήτης.

Το εκδοθέν Ανακοινωθέν της 24ης Νοεμβρίου κατά την λήξη των εργασιών της Ι.Σ.Ι. ενεφάνισεν τά πράγματα απολύτως ιδανικά! Δι” αυτού ετονίζετο η απόλυτος σύμπνοια των Μελών και η ενότης του Ιερού Σώματος. Ένα όμως είναι βέβαιο: ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ για την έγκριση των Αποφάσεων της εν Κρήτη συνελθούσης Συνόδου ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ! Η έγκριση υπήρξε σιωπηλή, δηλ. δεν εσημειώθησαν δυναμικές αντιδράσεις! Το επιχείρημα είναι «a contrario»! Δηλ. «εκ του αντιθέτου»!
ο Ανακοινωθέν εκείνο όμως προξένησε ενόχληση στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας. Υπήρξεν αμφισβήτησις ως πρός την αληθινή παρουσίαση των πραγμάτων. Μάλιστα κάποιος μαχητικός κληρικός με ανοικτή επιστολή του προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο και Πρόεδρο του Σώματος κ. Ιερώνυμο εζήτησε την δημοσίευση των Πρακτικών της Ι.Σ.Ι. Την συνέχεια στο:

http://www.pentapostagma.gr/2016/12/%CE%BF-%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF

d47

«Αντι»οικουμενιστικές δικαιολογίες … Αντι-οικουμενιστικές «κολοτούμπες»!

Ο πόλεμος έχεις πρωτόγνωρα συναισθήματα. Δεν μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να εξαφανίσεις τον φόβο. Σε έναν πόλεμο πάντα θα βρίσκονται κάποιοι που την ώρα της μάχης θα δειλιάσουν. Που θα σταματήσουν ή θα υποχωρήσουν.

Πολύ περισσότερο στις μέρες μας, που έχουν εξαφανιστεί τα αντρικά πρότυπα. Σήμερα βλέπουμε τους Αγίους και τους μάρτυρες να φιγουράρουν στις εκκλησίες μας ως «μαγικά» που θα διασφαλίσουν την μακροβιότητα και την υλιστική καλοπέραση μας και όχι ως πρότυπα αγώνα και αυτοθυσίας. Αν μπορούσαμε, πρόθυμα θα αφαιρούσαμε από τις εικόνες και τις τοιχογραφίες τις πανοπλίες, τα σπαθιά τους και κάθε σημάδι ρώμης και ανδρείας, ενώ όταν αναφερόμαστε στο μαρτύριο το εκλαμβάνουμε μάλλον χωρίς πόνο.

http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/12/blog-post_36.html#more

058837d2ea8c5l

Βροντερο «οχι» του Άρειου Παγου στον πολιτικο γαμο ομοφυλων ζευγαριων

Να μην αναγνωρίζεται ο πολιτικός γάμος μεταξύ ομοφύλων εισηγήθηκε σήμερα (12/12) στον Άρειο Πάγο ο αρμόδιος εισηγητής ζητώντας την επικύρωση της απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου που έκρινε μη νόμιμο (ανυπόστατο) το γάμο μεταξύ δυο ανδρών….

http://www.triklopodia.gr/%CE%B2%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80/

Αγιαννηδες και Ιαβερηδες ! Ο Νομος ειναι τυφλος αλλα οχι για ολους…

http://patrablog.blogspot.gr/2016/12/blog-post.htmlk

«Σε μια εποχή κρίσης οικονομικής και θεσμών διαφάνειας, αντί να έχουμε συμπόνοια ο ένας πολίτης προς τον άλλον συνηθέστατα ζητούμε τον αποκεφαλισμό, του ενός από τον άλλο…Ζητούμε με κακία, αυτό πού έπαθα εγώ να το πάθεις κι΄εσύ! Άνεργος ΕΓΩ, έ, τότε μακάρι άνεργος κι΄ ΕΣΥ. Έτσι μέ εμπάθεια και ζήλεια σκέφτονται πολλοί, φέρνοντας έτσι και την οργή του Θεού πάνω στην ζωή τους.Καί δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν… »
Αυτά μάς έλεγε προχθές ο φίλος ο Θανασάκης ο δάσκαλος κρατώντας μια εφημερίδα στα χέρια του και αναπτύσσοντας επί τούτου τις θεωρίες του…
Να δούμε λοιπόν τι άλλο έλεγε ο κύρ δάσκαλος, και τι η εφημερίδα του:

Αγιάννηδες και Ιαβέρηδες…
Το ποιός υπήρξε ο Γιάννης Αγιάννης, αυτός ο κεντρικός ήρωας του αριστουργήματος του Βίκτωρος Ουγκώ «Οι Άθλιοι» υποθέτουμε ότι σε όλους είναι περίπου γνωστό! Read more »

Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΚΟΨΗ ΚΑΘΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟΤΑΞΙΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΛΑΚΕΣ ΤΟΥ· 1) ΛΕΣ ΚΙ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΤΣΙΦΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΑ (Του αρχιμ. Μαξιμου Καραβα) 2) ΚΑΤΗΧΗΘΗΚΑΜΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΕΡΑΡΧΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (ιερομον. Παϊσιου) 3) Ο μολυσμος του Οικουμενισμου πληττει ολους (του καθηγ. Βασ. Κερμενιωτη)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 12th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΘΑ ΓΙΝΗ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου

prodosia-pist.-ist

«…Καί αν ακόμα παιδί μου, παιδί του Κατηχητικού Σχολείου, παιδί της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Μακεδονίας και αν σ᾿ αρνηθεί η μάνα σου και ο πατέρας και μείνεις ένας μέσα στην Πτολεμαίδα και αν όλη η κοινωνία της Πτολεμαίδος γονατίσει μπροστά στον διάβολο, εσύ μη γονατίσεις, να τον πολεμήσης και συ ο ένας θα νικήσης.
Σας το είπα και το τονίζω· Μπορεί να γονατίσουν άλλες πόλεις, αλλά η Πτολεμαίδα που είνε βαμένη με το αίμα των μαρτύρων, δεν θα γονατίση ποτέ.
Στις φλέβες σας μικρών και μεγάλων ρέει αίμα μαρτύρων της Νικομηδείας, της Μικράς Ασίας και του Πόντου.
Η Πτολεμαίδα μας θα γίνη Κάστρο του Χριστού και θα αποδείξουμε για μια ακόμη φορά προς πείσμα των δαιμόνων ότι ο Χριστός δεν απέθανε, αλλά ζη εις αιώνας αιώνων».

Απόσπ. ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου σε μαθητές και μαθήτριες των Κατηχητικών Σχολείων Πτολεμαΐδος, 1978

058837d2ea8c5l

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ

κορακια παγκοσμιοποιησηςΤοῦ ηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀγίας Παρασκευῆς Ἐορδαίας

 Ἡ Ἑλλάδα ποτέ δεν πεθαίνει
δεν την λείπουν ποτέ τα λεφτά
και αν αμέσως σχεδόν τα ξοδεύει
ξανά πάλι για δάνεια τραβά.

Νέα χρέη και πάλι μας βάζουν
για να αρπάξουν οι ιδικοί
Και ο ραγιάς που τους βλέπει και αρπάζουν
δεν μιλά και ας τα χρεωθεί

Καὶ στὴν Πίστη το ίδιο συμβαίνει
μας τ’ αρπάζουν, κανείς δεν μιλά
ως και ο Πάπας συχνά μπαινοβγαίνει
και σε λίγο θα μας κυβερνά.

Λες κι η πίστη μας είναι τσιφλικη
του πατριάρχη του τσιφλικά
Σε κανέναν λόγο δεν δίνει
και όπως θέλει την ξεπουλά

058837d2ea8c5l

 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ;

Αρχιμ. Παϊσίου Παπαδόπουλου

 Όταν με την Χάρη του Τριαδικού μας Θεού στο ξεκίνημα της πνευματικής μου πορείας πλησίασα τον τότε Σεβασμιώτατο Φλωρίνης, αείμνηστο πλέον, π. Αυγουστίνο κατηχηθήκαμε κοντά του, καθώς και πλησίον των πνευματικών του τέκνων, τα σχετικά με την ορθόδοξο πίστη της Αγίας μας Εκκλησίας. Κοντά του μάθαμε πολλά αλλά είδαμε περισσότερα. Γνωρίσαμε έναν Πατέρα της Εκκλησίας με ορθόδοξη διδασκαλία, αγιότητα βίου καθώς, βέβαια, και με αναγνώριση της προσφοράς του από το ευρύ χριστεπώνυμο πλήρωμα και όχι μόνο από την τοπική Εκκλησία. Στους αγώνες επειδή έμπαινε πάντα ο ίδιος μπροστά δεν χρειαζόταν εμείς οι ιερείς να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στα αντιαιρετικά. Μας άφησε μια υψίστη παρακαταθήκη να κρατήσουμε την αμώμητη πίστη μας ως τον σπουδαιότερο θησαυρό μας και μας εμπιστεύθηκε την άγρυπνη συνείδησή του να ελέγχουμε πρώτα την ζωή μας και έπειτα τα εκκλησιαστικά πράγματα, τα οποία όταν αφορούν την πίστη δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη κανενός εφόσον δεν εκφράζει τον κανόνα πίστεως της Εκκλησίας. Το μοναδικό κριτήριό μας είναι η Αγία Γραφή και η Πατερική Παράδοση -που ερμήνευσε αυθεντικά τα θεόπνευστα λόγια- καθώς και η ζωή και το παράδειγμα των αγίων στους αγώνες υπέρ της ορθοδοξίας…(Διαβᾶστε τη συνέχεια)·
http://emmadimitris.blogspot.gr/2016/12/blog-post_87.html

058837d2ea8c5l

Ο μολυσμος του Οικουμενισμου πληττει ολους

Άρθρο του Β. Κερμενιώτη για τα συμβαίνοντα στην μητρόπολη Φλώρινας και μικρό Σχόλιο.

Κάποιοι ιερείς, στην αρχή σιωπούσαν απέναντι στον Οικουμενισμό, παρ’ όλο που τον απέρριπταν. Έπειτα, άρχισαν να τα δικαιολογούν. Τώρα εκφράζονται και οι ίδιοι αιρετικά εγκωμιάζοντας τον Βαρθολομαίο και «σταυρώνουν» πρώην αδερφούς …

Κάτι ανάλογο πιστεύω ότι συμβαίνει με τους κληρικούς για τους οποίους ομιλώ.
Στην αρχή σιωπούσαν απέναντι στον Οικουμενισμό, παρ’ όλο που τον απέρριπταν. Αυτό και μόνο, όμως, ήταν αρκετό για να περισταλεί η Χάρις του Θεού.
Έπειτα, άρχισαν να δικαιολογούν όσα αδικαιολόγητα λέει και πράττει ο Πατριάρχης και οι άλλοι Οικουμενιστές.
Και τώρα φτάσαμε στο σημείο να εκφράζονται κι αυτοί αιρετικά, να πλέκουν το εγκώμιο του κ. Βαρθολομαίου, να περιλούζουν με ύβρεις αυτούς με τους οποίους ήταν παλιά ομόφρονες και να επιχαίρουν που παραδίδεται για «σταύρωση» ένας αδελφός τους, ο π. Παΐσιος! Είναι φοβερό! Τους έχει εγκαταλείψει τελείως η Χάρις του Θεού! Μάλιστα, έχουν και την ψευδαίσθηση ότι πράττοντας έτσι …κάνουν «υπακοή στον επίσκοπο και στην Εκκλησία»!

Όταν ήμουν μικρός διάβαζα στο Ευαγγέλιο ένα φοβερό λόγο του Χριστού που με τρόμαζε και μου φαινόταν αδιανόητος, ότι στους εσχάτους καιρούς θα «πλανηθούν και οι εκλεκτοί»! (Ματθ. 24,24)
απόσπασμα. Ἀκολουθεί το πλήρες κείμενο, που είδαμε εδώ

ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ!…

Read more »

O ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΔΙΩΚΕΙ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΪΣΙΟ, ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΑΖΕΙ ΠΟΙΟΝ; ΤΟΝ ΑΡΧIEΡATIKO TOY AMYNTAIOY ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ ΤΟΠΑΛΗ! ΠΟΥ ΤΟ 2002 ΕΣΤΕΙΛΕ ΦΑΞ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΠΡΟΣΠΑΘΩΝΤΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΑΞ KAI METΡΗΣΤΕ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 2nd, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΩΚΕΙ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΑΪΣΙΟ

Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΠΟΙΟΝ;

Γραμμένο ἀπὸ τὴν Ἀνδρονίκη Π. Καπλάνογλου
Ἐδημοσιεύθη στὶς  10.10.2016

Ὁ ἀληθινός πατριώτης και ἐπίσκοπος Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, Καντιώτης που τὴν κατοχή ἔσωσε την Κοζάνη μὲ τὰ φλογερά κηρύγματά του και μὲ τὰ συσσίτια τῶν 8150 πιάτων ἡμηρεσίως.
Δέστε το βίντεο:https://youtu.be/w0_RJUqSpjU
Διαβᾶστε και το βιβλιο: ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ Νο 1
ΕΔΩ http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=62

%cf%86%ce%b1%ce%be-%cf%83%ce%b5%ce%b2ast-topali

Ὁ π. Αὐγουστῖνος εἶχε διωγμούς και περιπέτειες στην ζωή του, ἀλλὰ τὴν Κοζάνη δὲν τὴν ξέχασε.  Τῆς καρδιάς του ἡ πρωτεύουσα, ἔλεγε, ὅτι εἶναι ἡ Κοζάνη. Μετὰ τὴν Κατοχή ἔκτισε στὴν πόλη τὸ οἰκοτροφεῖο τῶν «40 Μαρτύρων», για τὰ φτωχὰ και ἄπορα παιδιά.
Μὲ τοὺς συνεργάτες τῆς ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ και μὲ τὸν πιστό λαό που συμπαραστέκονταν στὸ ἔργο του, ἀγοράστηκε τὸ 1954 οικόπεδο στὸ κέντρο τῆς πόλεως. Κτίστηκε μεγάλη αἴθουσα κηρυγμάτων στο ισόγειο καὶ οἰκοτροφεῖο στοὺς ἐπάνω ὁρόφους. Ἐκατοντάδες πτωχά παιδιά μπόρεσαν νὰ σπουδάσουν, χάρη σ᾽᾽αὐτὸ τὸ οἰκοτροφεῖο. Τὸ 1976 κτίστηκε καὶ δεύτερο οἰκοτροφεῖο για τοὺς μαθητάς καὶ τὸ πρῶτο που βρίσκονταν στο κέντρο, ἀνακαινίσθηκε καὶ δώθηκε στις γυναῖκες, καὶ λειτουργοῦσε ὡς οἰκοτροφεῖο θηλέων. Ἤμουν ἐκει ἀπὸ τὴν ἀρχή (1977-2003), μὲ ἐντολὴ τοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου. Τὸ 2001 ὁ π. Σεβαστιανός Τοπάλης ἔφερε μια ὁμάδα ἀνθρώπων ἀγνώστων στο Σύλλογο και χωρίς νὰ εἶναι μέλη και χωρίς νὰ κάνουν ἐκλογές τοὺς ὁνόμασε Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου τῶν «40 Μαρτύρων»! Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη ἀπάτη. Ὑπ᾽᾽όψιν ὅτι ὁ π. Σεβαστιανός δὲν ἦταν κάν μέλος τοῦ Συλλόγου. Δὲν  προσέφερε ποτὲ οὔτε μια καραμέλλα στα παιδιά. Καὶ ὅμως ζητοῦσε νὰ διώξει τῆς μαθήτριες. Νὰ παραδώσει τὸ ἴδρυμα στὰ Δῆμο, για ΚΑΠΗ και νὰ πάρουν λεφτά ἀπὸ τὴν Ε.Ε.

Μᾶς πίεζαν νὰ τοὺς δώσουμε τὰ κλειδιά τοῦ Οἰκοτροφείου, για νὰ μπαινοβγαίνουν και οἱ ἄνδρες στὸ οἱκοτροφεῖο, ὡσπου νὰ μᾶς διώξουν. Μὲ τὴν συμβουλή τοῦ Γέροντος ἀντιστάθηκα. Ἔχω ηχογραφημένες τὶς συνομιλίες που ἔκανα μαζί του. Δὲν τοὺς ἔδωσα κλειδιά, ἀπὸ τοὺς χώρους ποὺ ἔμενα, προστατεύοντας τἰς πτωχὲς μαθήτριες τοῦ οἰκοτροφείου. Τότε σκέφτηκαν νὰ με παρακάμψουν, στέλνωντας φάξ στὸν π. Αὐγουστῖνο, μὲ πολύ φοβερά ψέματα. Τὸ φάξ τὸ ἔστειλε ὁ π. Σεβαστιανός Τοπάλης ἀπὸ τὸν ναό τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Ἀμυταίου. Εἶναι γραμμένο μὲ τὸ χέρι του και ἔχει την ὑπογραφή του

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ π. ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ ΤΟΠΑΛΗ

Θὰ διαβάσουμε μόνο τὴν δεύτερη σελιδα του παραπάνω φαξ, για νὰ μετρήσουμε τὰ ψέματά του.

  • «…Ἡ Καπλάνογλου ἡ ὁποῖα ἐνέπλησε μεγάλη πικρία καὶ ἀπαγοήτευσιν, παρακαλῶ εὐσεβάστως νὰ μοῦ ἀνακοινώσετε τὴν θέλησίν σας καὶ τὴν ἁγία σκέψιν σας. Παρακαλῶ νὰ λάβετε ὑπ’ ὅψιν σας ὅτι ἄν τελικὰ παραχωρηθῆ ὁ χῶρος αὐτὸς ἐπὶ ἐνοικίῳ διὰ ἕνα χρονικό διάστημα εἰς τὸν Δῆμο Κοζάνης θὰ ἐπέλθη λύσις πολλῶν προβλημάτων, ποὺ ἤδη σοβοῦν, ὅπως ἡ διαγραφή τοῦ χρέους τῶν ἕξι ἐκατομμυρίων (δραχμ) εἰς τὴν τηλεθέρμανσιν (τὸ ὁποῖο μὲ τοὺς τόκους ἐγγίζει τὰ 14 ἐκατ.)(*) Θὰ συντηρηθῆ ἄριστα τὸ κτίριο μὲ ἔξοδα τοῦ Δήμου, θὰ ἀποτελέση μία μαρτυρία προσφορᾶς εἰς τὴν κοινωνία τῆς Κοζάνης καὶ τέλος θὰ δοθῆ μιὰ δυνατότητα δια νέα διακονία πρὸς δόξαν Θεοῦ.
    Πιστεύοντας στὴν ὀρθήν ἁγίαν σκέψιν σας διατελοῦμεν ἐν σεβασμῷ καὶ υικῶς ἀσπάζομαι τὴν δεξιάν σας

Ἀρχ. Σεβαστιανός Τοπάλης»%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b5%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%b7%ce%bc

Ὁ π. Αὐγουστῖνος κατάλαβε την πονηριά τους καὶ πέταξε τὸ φάξ. Τὸ πῆρα, ὅταν ἐπισκέφτηκα τὸν Γέροντα. Τὸ σχέδιό τους ἀπέτυχε. Αὐτοὶ ὅμως προχώρησαν. Τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν Ε. Ε. που θα ἔπαιρναν ἦταν πολλά. Ἐμπνευστης τῆς ἀπάτης ἦταν ὁ πρώην δήμαρχος και βουλευτής τοῦ ΠΑΣΟΚ Πάρης Κουκουλόπουλος, που τους κουκούλωνε. Ὁ εἰσαγγελέας Ἀγγελος Καμηλάρης λειτουργοῦσε ὡς παραδικαστικό κύκλωμα και ἔβαζε ὅλες τὶς πλαστογραφίες και τις ἀπάτες στο άρχεῖο. Ὁ Π. Κουκουλόπουλος εἶπε ψέματα τὸ παλαιό νόμιμο Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου, νὰ μην πληρώνει τὴν τηλεθέρμαση, γιατὶ θὰ τὴν  ἔκανε δωρεά ὁ Δῆμος καὶ τὸ χρέος ἔφτασε στὸ ποσὸν τῶν 4.380.00ο δραχμῶν ἐν ἀγνοία μας, ἀφοῦ δὲν μᾶς ἐρχόταν εἰδοποιητήρια. Δὲν εἶχε καθόλου τόκους. Ὁ π. Σεβαστιανος φούσκωσε το ποσόν και το ἔκανε 6.000.000, και ἔβαλε μὲ τὸ μυαλό του 8.000.000 τόκους, που οὔτε οἱ τοκογλύφοι δεν θα τὸ σκεφτόταν και ἔφτασε τὸ ποσον στὰ 14.000.000!!!

Τὰ 4.500.000 τὰ παρουσίασε στὸν Γέροντα 14.000.000, για νὰ τον τρομάξη! Αὐτὸ πῶς ὀνομάζεται; Πονηριά και ἀπάτη στον ἅγιο Γέροντα.
Δεύτερο ψέμα: Γράφει ὅτι θὰ παραχωρήσουν για ἕνα μικρό διάστημα τὴν αἴθουσα στο Δῆμο Κοζάνης, ἀλλὰ παρεχώρησαν ὁλόκληρο τὸ οἰκοτροφεῖο για πάντα, διώχνοντας μὲ ἀσφαλιστικὰ τὶς φτωχὲς μαθήτριες τοῦ Οἰκοτροφείο! Ἀλλάζοντας ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ καταστατικοῦ γιὰ νὰ το δώσουν στο Δῆμο. Ὑστερα ἀπὸ 13 χρόνια, ἐλάχιστοι ξέρουν ὅτι τὸ κτίριο αὐτὸ εἶναι του π. Αὐγουστίνου.
Τρίτο ψέμα: Λένε ὅτι θὰ συντηρηθη ἄριστα τὸ κτίριο. Ψέματα. Κάνανε τὰ άντίθετα. Πῆραν τὸ οἰκοτροφεῖο σὲ ἄριστη κατάσταση και σήμερα εἶναι σὲ ἄθλια κατάσταση, ἄβαφο μὲ φουσκωμένους τους τείχους.
Τέταρτο ψέμα. Γράφει ὅτι τὸν ἐνδιαφέρει ἡ ἁγία σκέψη τοῦ Γέροντα! Ψέματα. Τὰ χρήματα τῆς Ε.Ε. τοὺς ἐνδιέφεραν. Και ὅταν δεν κατάφεραν νὰ πάρουν τὴν ἄδεια ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο, ἔγραψαν στα παλιά τους τὰ παπούτσα τὴν ἁγία σκέψη του.
Ντροπή σου μεγάλε ἀρχιερατικὲ τοῦ Ἀμυνταιου που τώρα σοῦ ἄνοιξε ἡ ὁρεξη, μὲ τὴν βοήθεια του δεσπότη σου, να βάλης πόδι και στο μοναστήρι που ἔκανε ἀπὸ το μηδέν ὁ π. Παϊσιος. Ἔχεις προϋπηρεσία νὰ ἀρπάζης ξένους χώρους που ἄλλοι ἐκοπίασαν. Θὰ τα καταφέρεις και τώρα. Πρόσεχε ὅμως, οἱ πιστοί στο Μοναστηρι του Παϊσίου, δὲν θὰ σε αφήσουν να το πάρης με εὐκολία. Ἴσως θα χρειαστῆ να φέρης και τα ΜΑΤ! Ὅμως γνώριζε ὅτι ὁ Θεὸς δεν εὐλογεῖ την ἀδικία. Θὰ τὰ πληρώσης ὅλα κάποτε.
Ἔχουμε πολλά ἔγγραφα με φοβερὲς πλαστογραφίες και ἀπάτες, που ἔκαναν τὰ πρόσωπα τοῦ Σεβαστιανοῦ Τοπάλη μέχρι νὰ ἐμφανιστοῦν ὡς διοίκηση τοῦ Συλλόγου και νὰ ξεπουλήσουν τὸ Οἰκοτροφεῖο στον Δῆμο Κοζάνης.
Ἀν χρειασθῆ θὰ ἐπανέλθουμε μὲ νέα στοιχεῖα.
Αὐτὸν τὸν παπά τιμᾶ ὁ δεσπότης Θεόκλητος! Τέτοιους θέλει νὰ ἔχει γύρω του!!! Να τους χαίρετε.

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ο ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΠΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

————————

—————-

«O κυβος ερριφθη» 2. ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ- ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ; 3. O TΡAMΠ – KAI TA ΘΡHSKEYTIKA! 4. ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 27th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

«O κυβος ερριφθη»

geliografiaALEA JACTA EST
Alea jacta est! Ας μην προσπαθούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο μας.
H ελληνική ιεραρχία με τις τελευταίες έκτακτες συνόδους της αποφάσισε τελικά να συμπλεύσει με την αίρεση του Οικουμενισμού και το πιο θλιβερό, με ακατανόητες ευφυολογίες να ρίχνει στάχτη στα μάτια και να προσπαθεί να αιτιολογήσει τα αναιτιολόγητα.
Το δηλητήριο του Οικουμενισμού έχει πλέον κυκλοφορήσει στους ιεράρχες και η ασθένεια έχει απλωθεί σε όλο το σώμα. Η παγκοσμιοποίηση επελαύνει ακάθεκτη.
Το ερώτημα που τώρα τίθεται αμείλικτο είναι το τι θα πράξουν οι χιλιάδες ιερείς της ελληνικής Ορθόδοξης εκκλησίας. Θα σκύψουν το κεφάλι στην αίρεση, ή θα αντισταθούν όπως έκαναν οι αληθινοί Ποιμένες σε όλη την ιστορία της Ανατολικής Ορθοδοξίας ?
Τα πολλά λόγια είναι περιττά και η δραματοποίηση δεν ωφελεί.
Ο καθείς ας πράξει σύμφωνα με την συνείδηση του. Ή με τους αιρετικούς, ή με την Μια, Αγία Αληθινή και Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

d47

ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ

Τοῦ Λυκούργου Νάνη

-Επί τη βάσει ποίων κριτηρίων ανετέθη η εισήγηση του όλου ζητήματος στο μητροπολίτη Σερρών; Μήπως ένεκα του αντιοικουμενιστικού και φιλοπαραδοσιακού του φρονήματος; Μήπως επειδή θεωρείται κάτοχος λιπαράς θεολογικής μορφώσεως; Μήπως επειδή δεν διατελεί σε σχέση πνευματικής εξαρτήσεως από το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως που πρωτοστάστησε στην προετοιμασία και σύγκληση της ληστρικής συνόδου της Κρήτης;

Προφανώς, για τίποτε από όλα αυτά. Για ποιον, λοιπόν, λόγο θεωρήθηκε ως ο καταλληλότερος προκειμένου να πραγματευθεί και αναπτύξει το τόσο σοβαρό αυτό θέμα;
-Τα όσα αποφασίσθηκαν στη σύνοδο του Μαίου σχετικά με τη στάση των ιεραρχών της Ελλαδικής αντιπροσωπείας στην ψευδο-σύνοδο του Κολυμπαρίου τηρήθηκαν; Και αν όχι για ποιο λόγο;
-Διεξήχθη συζήτηση επί των υπομνημάτων των μητροπολιτών Κυθήρων και Πειραιώς που κατήγγειλαν την αθέτηση των αποφασισθέντων στη σύνοδο του Μαίου; Ποιες εξηγήσεις δόθηκαν από τη μεριά των υπευθύνων γι αυτήν την εξέλιξη; Αναζητήθηκαν άραγε, και καταλογίσθηκαν οι σχετικές ευθύνες;
Πώς αντέδρασαν οι ιεράρχες στη σημειωθείσα αήθη και αντικανονική «εισπήδηση» ετέρας Εκκλησίας (του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως δηλονότι) στα εσωτερικά ζητήματα της ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ Εκκλησίας της Ελλάδος;
Εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον προπηλακισμό που υπέστη ο συνιεράρχης τους, μητροπολίτης Ναυπάκτου, από συνεπισκόπους του στο Κολυμπάρι αποδοκιμάζοντας τη στάση των τελευταίων;
Γιατί δεν προέβησαν, στοιχούμενοι στις επιταγές της αρχιερατικής τους συνειδήσεως και στην εναγώνια προσδοκία του ποιμνίου τους, σε κρυσταλλίνης διαυγείας , πανηγυρική δήλωση, επί τη βάσει της οποίας οι αιρετικές δυτικές ΄»χριστιανικές» κοινότητες δεν δικαιούνται να ονομάζονται Εκκλησίες αλλά «έθαψαν» το όλο ζήτημα διά της παραπομπής του στις περιώνυμες καλένδες αποξενούμενοι, κατ αυτόν τον τρόπο, από τον πιστό κλήρο κα λαό;
Τι είδους στάση τήρησαν άραγε οι θεωρούμενοι ως αντιοικουμενιστές και φιλοπαραδοσιακοί επίσκοποι Πειραιώς, Κυθήρων, Γόρτυνος, Αιτωλοακαρνανίας, Γλυφάδος και Κονίτσης; Αποδέχθηκαν, άραγε, τα γενόμενα ή αντέδρασαν και το εκδοθέν ανακοινωθέν απέκρυψε την τυχόν διαφωνία και αντίδρασή τους; Και αν συνέβη το τελευταίο πώς σκέπτονται οι τελευταίοι να αντιδράσουν;
ώς αισθάνονται, άραγε, οι υποτιθέμενοι θεματοφύλακες της πατρώας πίστεως μετά την έναρξη νέας σειράς αποτειχίσεων από την πλευρά των πιστών εξ αφορμής της άφρονος και προδοτικής αποφάσεώς τους;

d47ΕΠΕΙΓΟΝ: Καλουνται ολοι οι Χριστιανοι Ορθοδοξοι

να συμπαρασταθούμε στους αδελφούς μας με την φυσική μας παρουσία και την προσευχή μας την

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στα δικαστήρια της Ευελπίδων
στο κτήριο 8 και ώρα 9 π.μ
Δικάζονται τρία εν Χριστώ αδέλφια μας γιατί ήταν μέσα σε αυτούς που αντιδράσανε για να μην παιχτεί η βλάσφημη παράσταση » CORPUS CHRISTI » στο θέατρο » ΧΥΤΗΡΙΟ » τον Οκτώβριο του 2012 στην οποία παρουσιάζανε τον κύριο ημών Ιησού Χριστό και τους αγίους αποστόλους ως ομοφυλόφιλους.
Διαβάστε περισσότερα στο : http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/11/28-2016-corpus-christi.html#comment-form

d47O TΡAMΠ – KAI TA ΘΡHSKEYTIKA!

Η επανάσταση της σιωπηλής πλειοψηφίας, η επιστροφή στις ρίζες και τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών

Του Παναγιώτη Τσαγκάρη, Γενικού Γραμματέα της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων

(Πατῆστε τὸν τίτλο και διαβάστε το ἄρθρο σε pdf)

d47ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ

Από συναργάτη τῆς ἰστοσελίδος μας

 Το ἅγιο Ὄρος καί ὁ ἅγιος ὅρος.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΟΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

masonoi-ag-oros

ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ – Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.
Τό ποτήρι «ξεχείλισε», μέ ἀφορμή τό πολύ καλό καί ἀφυπνιστικό ἄρθρο τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου, τήν 25ην Νοεμβρίου 2016˙ καλοῦμε λοιπόν τόν πιστό λαό σέ ἀφύπνιση, καί ἐγρήγορση, διά ταχεία καί ἀποτελεσματική δράση, ὥστε νά ἐνημερώσουμε τήν Διοίκηση τοῦ ἁγίου Ὄρους, ἠγουμένους , μοναχούς, καί ἄλλους ἐργάτες ἐν Χριστῶ εὑρισκόμενοι στήν Ἀθωνικήν πολιτείαν, ὅτι εἶναι τώρα πλέον ὁ καιρός γιά νέα ἐπείγουσα σύσταση Πρωτοκόλλου ἐπισκεψιμότητας γιά τά πολιτικά πρόσωπα τοῦ κόσμου μας πού θά μεταβοῦν στό ἅγιο Ὄρος. Ὅρους πρωτοκόλλου ποῦ θά ἀποκλείουν ἐπισκέψεις πολιτικῶν προσώπων, ὡς ἐκπρόσωποι κομμάτων, κλπ, ἐάν ὁ λόγος ἐπισκέψεως τους εἶναι πέραν τῆς ταπεινῆς προσκυνηματικῆς, δηλαδή προσωπικῆς ὑπόθεσης, και βεβαίως χωρίς ἐπισημότητες ἐκ πλευρᾶς τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας. Σέ ἀντίθετη περίπτωση, ἐάν ὁ λόγος ἐπίσκεψης φέρει τόν τίτλο πολιτικοῦ προσώπου, καί γιά πολιτικό ὄφελος (κοινῶς «ντόρος») νά μή γίνεται δεκτή ἡ ἐπίσκεψη ἐάν τό δημόσιο πρόσωπο δέν ὑπογράψει πρῶτα ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, πολιτικό πρόσωπο ποῦ στό παρελθόν χρόνο ἔχει ἐκφέρει δημόσια δήλωση, ἤ ἔχει ἐνδώση σέ πράξη πολιτική (ὑπογραφές, προφορικές καί γραπτές δημόσιες δηλώσεις) ποῦ ἔχουν ἀντιχριστιανικό περιεχόμενον, καί πλήττουν τήν πίστη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τήν πατρίδα. Read more »