Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘Αντιβλασφημικος αγων’ Category

Η ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ (ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΧΑΪΔΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΑΠΟΥΛΗΔΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΑΣ) 2) ΦΡΙΚΤΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 2nd, 2018 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

Η ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ…

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΟΥ ΡΟΤΑΡΥ, ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ

ΑΚΟΥΣΤΕ ΜΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΧΑΪΔΟΛΟΓΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΑΠΟΥΛΗΔΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΣΩΝΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΑΣ

—–

——-

Ἀπό το βιβλίο «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελ. 65
Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ υπ᾽ ἀρ.312/1968 φύλλου τοῦ περιοδικοῦ «Χριστιανικὴ Σπίθα»

ΦΡΙΚΤΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ

αντιβλασφ.-ιστΟ Χριστός, αγαπητοί μου αναγνώσται, ο Χριστός είνε ο μεγαλύτερος ευεργέτης του κόσμου. Ο Χριστός είνει ο Ευεργέτης. Ο κορυφαίος μαθητής του, αυτόπτης και αυτήκοος της ζωής και της διδασκαλίας του, ο απόστολος Πέτρος, είπε χαρακτηριστικώς περί του Χριστού˙ «Διήλθεν ευεργετών» (Πράξ. 10, 38). Η δε ευεργετικότης του Χριστού δεν περιωρίσθη εις ωρισμένον τόπον και χρόνον. Αλλά μετά θαυμαστόν τρόπον, μυστηριώδη τρόπον, μετεδόθη, μεταδίδεται και θα μεταδίδεται μέσρι συντελείας των αιώνων εις όλην την ανθρωπότητα. Και οι άπιστοι κατά έναν τρόπον απολαύουν της ευεργεσίας του Χριστού. Οι λόγοι του ως ακτίνες ηλίου διασκορπίζονται εις όλον τον κόσμον. «Ουκ έστιν ως αποκρυβήσεται της θέρμης αυτού» (Ψαλμ. 18, 7). Από την θείαν διδασκαλίαν και ζωήν του Χριστού λαμβάνουν ιδέας πολλοί εκ των λεγομένων μεγάλων, αλλʼ αποφεύγουν νʼ αναφέρουν το όνομα του. Δεν λέγουν ένα «ευχαριστώ». Δεν υψώνουν τους οφθαλμούς των προς τα άνω. Δεν ευλογούν τον Χριστόν.
Ομοιάζουν ούτοι με τα ακάθαρτα εκείνα τετράποδα, τα οποία κατʼ αγέλας εισέρχονται εις δάσος βελανιδιών, τρώγουν και απολαμβάνουν λαιμάργως τους κατά γης ερριμμένους καρπούς, γρυλλίζουν, θορυβούν, και ουδέποτε υψώνουν την κεφαλήν των προς τα άνω, δια να ίδουν πόθεν πίπτουν οι καρποί. Η μόνη εκδήλωσις ευγνωμοσύνης προς το δένδρον είνε, ότι λερώνουν τον κορμόν, βρωμίζουν τον τόπον, και έπειτα απέρχονται! Αλλά το δένδρον και πάλι θα δώση τους καρπούς του εις τα αχάριστα τετράποδα. Δένδρον ζωής αθάνατον, ευσκιόφυλλον και αγλαόκαρπον, είνε ο Χριστός. Οι καρποί του και τα φύλλα του εις θεραπείαν των εθνών. Αχάριστα όντα οι άνθρωποι, απολαμβάνουν τα μύρια αγαθά, τα οποία σκορπίζει η μεγαλόδωρος αξία του, και ένα «ευχαριστώ» δεν λέγουν. Και όχι μόνον τούτο, αλλά και με την ακάθαρτον γλώσσαν των προσπαθούν να ρυπάνουν το αμόλυντον και ακηλίδωτον όνομα του Χριστού. Είπα προσπαθούν, διότι ουδέποτε θα το κατορθώσουν. Όπως όλα τα πτύσματα των ανθρώπων δεν δύνανται να σβήσουν τον ήλιον, ούτω και όλαι αι βρωμεραί και κακόηχοι λέξεις δεν δύνανται ουδέ κατʼ ελάχιστον να βλάψουν τον Κύριον. Το μόνον, το οποίον κατορθώνουν, είνε ότι εκδηλώνουν την κακίαν της διεφθαρμένης ψυχής των. Εκείνον, τον οποίον έπρεπε νʼ αγαπούν υπέρ πάντα, να ευχαριστούν και να δοξολογούν ημέραν και νύκτα δια τας φανεράς και αφανεις ευεργεσίας. Εκείνον αυτοί μισούν, υβρίζουν και βλασφημούν με τας χυδαιοτέρας των λέξεων. Read more »

Ο Σταυρος του Κυριου βλασφημειται -«Κολασωμεν των βλασφημουντων την μανιαν»! (Ιερος Χρυσοστομος)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 8th, 2018 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

Ο Σταυρος βλασφημειται

πό το βιβλίο «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελ. 63
Ἐλήφθη ἐκ τοῦ υπ᾽ ἀρ.134/1952 φύλλου τοῦ περιοδικοῦ «Χριστιανικὴ Σπίθα»

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

«… Τίμιος υπέρ σαπφειρούς και αδαμάντας, υπέρ βασιλικά στέμματα ο Σταυρός του Κυρίου. Ως τοιούτος ετιμάτο από τους χριστιανούς των πρώτων αιώνων, της θερμής εκείνης πίστεως και φλογεράς αγάπης και βεβαίας ελπίδος. Τιμή εις τον Σταυρόν, το γνώρισμα των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Αλλά ποία είνε η τιμή, την οποίαν αποδίδουν εις το τρισμακάριστον ξύλον, το ζωηφόρον φυτόν, οι σημερινοί λεγόμενοι Χριστιανοί του 20ου αιώνος, οι κατοικούντες την γωνίαν αυτήν της γης που καλείται Ελλάς; Ποία εις τον Σταυρόν τιμή; Η συμπεριφορά, την οποίαν δεικνύουν οι πολλοί απέναντι του Σταυρού, είνε αξία θρήνων πολλών. Ίδετε εκείνους, οι οποίοι με αυτοκίνητα, με σιδηροδρόμους, με αεροπλάνα ταξιδεύουν από ένα άκρον της Ελλάδος εις το άλλο. Ίδετε εκείνους οι οποίοι κάθηνται και τρώγουν μέχρι διαρρήξεως εις τα πολυτελέστατα εστιατόρια των πόλεων. Ίδετε εκείνους οι οποίοι καθʼ εκάστην ανοίγουν τα καταστήματα των και μεταβαίνουν εις τας διαφόρους εργασίας των. Ίδετε εκείνους, οι οποίοι συνέρχονται εις συσκέψεις δια να συσκεφθούν δια τα κοινά συμφέροντα μιας πόλεως ή της Πατρίδος ολοκλήρου. Ίδετε…
Ονομάζονται όλοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αλλά πόσοι από αυτούς κάμνουν το σημείον του τιμίου Σταυρού; Δειλοί, ψυχροί, αδιάφοροι, άπιστοι, ελησμόνησαν τον τίμιον Σταυρόν. Όχι πλέον εις τον Σταυρόν, αλλʼ εις την τέχνην και την επιστήμην, την ευφυΐαν, την δύναμιν, την πολιτικήν δεινότητα, τα αξιώματα, τον πλούτον, εκεί έχουν στηρίξει όλας τας ελπίδας των. Ταλαίπωροι άνθρωποι! Διʼ αυτά καυχάσθε; Επί της άμμου στηρίζεσθε. Το καύχημα σας ταχέως θα κενωθή, ενώ το καύχημα του Παύλου δια τον Σταυρόν θα μένη αιώνιον.
Αλλʼ υπάρχουν και άλλοι απείρως χειρότεροι. Αυτοί όχι μόνον ουδεμίαν αποδίδουν τιμήν εις τον Σταυρόν, αλλά και προσπαθούν νʼ αφαιρέσουν πάσαν τιμήν, να ρίψουν τον Σταυρόν εις τον βόρβορον. Είνε οι εχθροί του Σταυρού. Είνε οι βλάσφημοι. Και ούτοι δεν είνε ολίγοι. Δεν υπάρχει πόλις και χωρίον, εις το οποίον να μη ακούεται βλασφημία κατά του Σταυρού. Δεν παρέρχεται ημέρα, κατά την οποίαν να μη υβρίζεται με τας χυδαιοτέρας των ύβρεων ο Σταυρός. Ποιοι οι βλάσφημοι; Εβραίοι; Τούρκοι; Αλλόθρησκοι; Όχι. Ορθόδοξοι Χριστανοί. Αυτοί βλασφημούν τον Εσταυρωμένον. Ω γη! Πως δεν ανοίγεις τα στέρνα σου δια να καταπιής τους βλασφήμους; Ω ποταμοί και θάλασσαι! Πως δεν υψώνετε την στάθμην των υδάτων σας δια να πνίξετε τους υβριστάς του τιμίου Σταυρού; Οι βλάσφημοι! Όμοιοι και χειρότεροι από τους σταυρωτάς, οι οποίοι κάτω από τον Σταυρόν εχλεύαζον και εβλασφήμουν τον Κύριον της δόξης. Νέοι σταυρωταί!…

«Κολάσωμεν των βλασφημούντων την μανίαν» !

Read more »

Για του Χριστου την Πιστη την Αγια: agiapisti@gmail.com -Διαμαρτυρια του ιστολογιου μας προς το συγκροτημα Iron Maiden για τη βεβηλωση του Τιμιου Σταυρου

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 7th, 2018 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

Διαμαρτυρια του ιστολογιου μας

προς το συγκροτημα Iron Maiden για τη βεβηλωση του Τιμιου Σταυρου

 • απιστια

  From: Για του Χριστού την Πίστη την Αγία
  Subject: Διαμαρτυρία του ιστολογίου μας προς το συγκρότημα Iron Maiden για τη βεβήλωση του Τιμίου Σταυρού

 • Message Body:
  Δεν ξέρουμε αν θα έχει το οποιοδήποτε αποτέλεσμα ή αν θα διαβαστεί καν, θεωρήσαμε όμως ότι είναι ελάχιστο καθήκον μας να πούμε κάτι με ευγενικό τρόπο μήπως πιάσουμε κανέναν στο φιλότιμο. Όταν μάλιστα οι Μουσουλμάνοι διαμαρτύρονται για τα πάντα, εμείς που έχουμε την Αλήθεια, δυο κουβέντες πρέπει νομίζουμε έστω να γράφουμε!
  Εκ των υστέρων διαπιστώνουμε ότι κάναμε το λάθος να γράψουμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η ιστορική συνέχεια της Αρχαίας αλλά δεν αναφέραμε το κύριο ότι είναι και η Πνευματική.
  Εύχεσθε ο Κύριος και οι Αγ. Απόστολοι να μας συγχωρήσουν.
           Καλή Παναγιά
 • H Συντακτική Ομάδα
  https://agiapisti.blogspot.com/2018/08/iron-maiden.html

Αγαπητά μέλη του συγκροτήματος Iron Maiden,
Είμαστε οι διαχειριστές ενός ελληνικού ιστολογίου στο Διαδίκτυο το όνομα του οποίου μεταφράζεται στα Αγγλικά ως «Για την Ιερή Πίστη του Χριστού» (* 1). Εστιάζουμε σε θέματα που έχουν σχέση με την Ορθόδοξη Χριστιανική Πίστη (* 2), την επικρατούσα Θρησκεία στη Χώρα της Ελλάδας.
Σας γράφουμε γιατί έχουμε απογοητευτεί από ένα γεγονός που έλαβε χώρα στην πρόσφατη συναυλία σας στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2018. Όπως φαίνεται στο βίντεο του παρακάτω συνδέσμου, ο τραγουδιστής σας κρατούσε έναν Σταυρό τον οποίο έριξε μακριά μια κίνηση που έδειξε απόλυτη περιφρόνηση!
Ως Έλληνες γνωρίζουμε ότι γνωρίζετε και σέβεστε την ιστορία της χώρας μας, κάτι που δείξατε με το τραγούδι σας «Μέγας Αλέξανδρος», ενώ όπως διαβάζουμε στην Wikipedia έχετε, στο παρελθόν, αρνηθεί κάθε υπόνοια ότι είστε Σατανιστές.
Έτσι αναρωτιόμασταν (και μαζί μας ένας μεγάλος αριθμός Ορθοδόξων Χριστιανών) γιατί μια μπάντα με τέτοια χαρακτηριστικά να προσβάλει με τέτοιο τρόπο το Ιερό Σύμβολο της επικρατούσας Θρησκείας της Χώρας που επισκέπτονται και η οποία έχει υπάρξει καλή οικοδεσπότης . Είναι ακόμα πιο αινιγματικό, καθώς ο Τίμιος Σταυρός είναι Σύμβολο επίσης Ιερό για τους πολλούς πιστούς της «Εκκλησίας της Αγγλίας» και για πολλά άλλα χριστιανικά
δόγματα στην πατρίδα τους! Δεν φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με τον σεβασμό και την ανοχή που δείχνουν οι περισσότεροι Βρετανοί σε διάφορες Θρησκείες και Ιδέες, ούτε μπορούμε να δούμε τι σκοπό εξυπηρετεί, αφού η μπάντα σας είναι τόσο δημοφιλής που δεν χρειάζεται τέτοιες προκλητικές κινήσεις ως
κόλπα προώθησης (ξέχωρα που κι αν δεν είσαστε δημοφιλής, το να προσβάλλει κανείς ανθρώπους και τις θρησκείες τους είναι ένα απαίσιο μέσο προώθησης που αποκλείει επίσης ορισμένα ακροατήρια!).

Τέλος, θα θέλαμε με σεβασμό να ρωτήσουμε: Πιστεύετε ότι θα κάνατε το ίδιο με ένα μουσουλμανικό σύμβολο;
Τὴν συνέχεια! https://agiapisti.blogspot.com/2018/08/iron-maiden.html

Το φρικτον μας εγκλημα

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 17th, 2018 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

8. Το φρικτoν μας εγκλημα

Ἀπό το βιβλίο «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Εσταυρ..Είνε πρωί. Κάθημαι εις το άκρον της πόλεως. Αίφνης κάτι ακούω και ανατριχιάζω. Εις τα αυτιά μου φθάνει, ως καλημέρα μία φρικτή βλασφημία. Δεν περνά δευτερόλεπτον και η βλασφημία επαναλαμβάνεται ακόμη δύο φοράς. Θεέ μου! είπα εντός μου, ποιος είνε αυτός, ο οποίος πρωί-πρωί σε χαιρετά με βλασφημίας; Δεν αντέχω. Εξέρχομαι, δια να ίδω και παρατηρήσω τον βλάσφημον. Και ο βλάσφημος ήτο εν… παιδίον 14-15 ετών. Αυτό επλησίασε να λάβη ύδωρ από την βρύσην, ήλθεν εις διαπληκτισμόν με άλλα παιδιά και ήρχισε να βλασφημή. Τω έκαμα παρατήρησιν, αλλά το παιδίον δεν εφάνη να δίδη σημασίαν εις τα λεγόμενα μου.
Και αυτή δεν είνε η μοναδική περίπτωσις. Διότι δεν παρέρχεται ημέρα εις την πόλιν, κατά την οποίαν να μη ακούσω βλασφημίας, πολλάς φοράς μάλιστα 10, 15 και 20 βλασφημίας. Βλασφημούν οι περισσότεροι. Μικροί και μεγάλοι και γυναίκες ακόμη. Και εάν το κακόν συνέβαινε μόνον εις τα Γρέβενα, διότι αυτή είνε η πόλις περί της οποίας ανωτέρω γράφομεν, θα ευρίσκομεν μίαν δικαιολογίαν, ότι εις μίαν επαρχίαν, η οποία εκκλησιαστικώς εγκατελείφθη επί έτη ολόκληρα, επόμενον είνε οι άνθρωποι να ψυχρανθούν θρησκευτικώς και να κάμη την εμφάνισιν της η βλασφημία. Αλλά δυστυχώς! Η βλασφημία δεν είνε το φαρμακερόν αγκάθι, το οποίον φυτρώνει μόνον εις τον χέρσον τόπον της επαρχίας ταύτης. Το αγκάθι αυτό «ευδοκιμεί» εις όλην την Μακεδονίαν μας. Βλασφημίας ηκούσαμεν και εις την Κοζάνην, και εις την Βέροιαν, και εις την Νάουσαν, και εις την Φλώριναν, και εις το Κιλκίς… Δεν υπάρχει χωρίον το οποίον να μη βλασφημή, δια να μη είπω, ότι δεν υπάρχει οικία η οποία να μη βλασφημή. Η βλασφημία τείνει να γίνη κανών του βίου. Βλασφημείται αναισχύντως ο Δημιουργός. Εξαίρεσιν δε αποτελούν όσοι ακόμη ενθυμούνται την εντολήν του Δεκαλόγου και δεν ασεβούν κατά του παναγίου ονόματος του.
Αυτό είνε το φρικτόν έγκλημα της Μακεδονίας. Λέγουν οι παλαιότεροι, ότι προ 40 ετών δεν ηκούετο βλασφημία εις όλην την Μακεδονίαν. Ενώ τώρα κατά χιλιάδας ακούονται αι βλασφημίαι, και εμολύνθη όλη η Πατρίς μας, και κατηντήσαμεν να χαρακτηριζώμεθα από τους ξένους ως χώρα, εις την οποίαν κατοικούν οι περισσότεροι βλάσφημοι.
Read more »

Αδελφοι Ελληνες! Ποτε θα σωφρονισθουμε; Ποτε θα παυσουμε να βλασφημουμε τον Θεο; Ποτε θα συναισθανθουμε, οτι για τις φρικτες μας βλασφημιες ακονιζεται η ρομφαια, ερχεται η οργη του Θεου, και σεiεται η γη μας; Πoτε;

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 10th, 2018 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

Ἀπό βιβλίο «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελίδα 28-3
6

 10.000 μόνον;

αντιβλασφ.-ιστΠόσα, αγαπητοί μας αναγνώσται, πόσα γεγονότα δεν συμβαίνουν επί του πλανήτου μας! Εξ αυτών ελάχιστα φανερώνονται. Τα υπόλοιπα, τα πλείστα, τα 70, 80, 90, τα 95% των γεγονότων, μένουν άγνωστα, εν τω σκότει κεκαλυμμένα, έως ότου έλθη η ημέρα εκείνη, η μεγάλη και επιφανής, κατά την οποίαν, ως ο κορυφαίος των Αποστόλων, ο Απόστολος των εθνών Παύλος, επί του επισημοτέρου βήματος του αρχαίου κόσμου, του Αρείου Πάγου, εκήρυξεν, ο Θεός θα κρίνη την οικουμένην εν δικαιοσύνη «εν ανδρί ω ώρισε, πίστιν παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών» (Πράξ. 17, 31). Τότε θʼ άποκαλυφθούν όλα, τότε θα φρίξουν ο ουρανός και η γη. Τώρα εδώ εις την γην ολίγα, ελάχιστα, ως είπομεν, είνε εκείνα που έρχονται εις το φως της δημοσιότητος. Αλλά και τα ελάχιστα αυτά γεγονότα, τα οποία ως ειδήσεις μεταδίδονται εκ των ραδιοφονικών σταθμών και γράφονται εις τον ημερήσιον τύπον, δεν παρουσιάζονται ενώπιον του κοινού με την πρέπουσαν προβολήν, με την σημασίαν δηλαδή, και βαρύτητα εκείνην, την οποίαν έχει Read more »

Ζητανε και ρεστα οι βλασφημοι του Ακροπολ στην Αθηνα!!! Τα αρρωστημενα μυαλα των θεατρινων παρουσιαζουν ενα χριστο με τις ανωμαλιες και τα παθη τους και δεν θελουν να διαμαρτυρονται οι χριστιανοι!!! ΤΗΝ ΓΕΛΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΤΕΧΝΗ! ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΘΛΙΟΙ ΚΑΙ ΠΑΝΑΘΛΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΣΑΣ & ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΚΟΤΣΙΑ ΓΕΛΟΙΩΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟΝ ΜΩΑΜΕΘ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΝΕ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΣΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 1st, 2018 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

Είμεθα Χώρα Χριστιανική, και δεν επιτρέπεται νʼ ακούεται ύβρις εναντίον του Θεού.

Σύνθημα μας: «Κανείς να μη ησυχάση, έως ότου και ο τελευταίος βλάσφημος πεισθή και παύση να υβρίζη τα Θεία».

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

αμετανοητ. ξανασταυρ.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΡMΟΔΙΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ1 «ΠΡΩΤΗ ΕΙΔΗΣΗ»

Αγαπητοί μου, Διαμαρτύρομαι εντόνως για την μη δημοκρατική, και συνεπώς αγενέστατη, συμπεριφορά σας σήμερα το πρωΐ στην εκπομπή σας και περί ώραν 08.30
http://mkka.blogspot.gr/2018/02/m-1.html

Διαμαρτυρια πολιτων προς την ΕΡΤ για την απαντηση τους στο Μητροπολιτη Καλαβρυτων κ. Αμβροσιο σχετικα με το βλασφημο «Jesus Christ superstar»

ΕΔΩ://agiosmakariospatmios.blogspot.gr/2018/03/jesus-christ-superstar.html

Ο Χριστιανος διαμαρτυρεται

για τις βλασφημιες

Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος λέει: «Εἰ τὸν ἐπὶ γῆς βασιλέα τοὺς βλασφημούντας κολάζεσθαι χρή, πολλῶ μάλλον τοὺς ἐκεῖνον (τὸν βασιλέα τῶν ἀγγέλων) ὑβρίζοντας. Κοινὸν ἐστι τὸ ἔγκλημα, δημόσιον τὸ ἀδίκημα, ἐξεστιν ἑκάστω τῶν βουλομένων κατηγορεῖν… μανθανέτωσαν αὐτὸ τοῦτο οἱ ἀκόλαστοι και διεστραμμένοι, ὅτι καὶ τοὺς τοῦ Θεοῦ δούλους φοβεῖσθαι αὐτοὺς χρή, ἵνα κᾶν ἕλωνταί ποτε φθέγξασθαί τι τοιοῦτον, ἀλλήλους πανταχοῦ περιβλέπωνται, καὶ τὰς σκιὰς τρέμωσιν, ἀγωνιῶντες μήπου ὁ Χριστιανὸς ἀκούσας ἐπιπηδήση, καὶ κόλαση σφοδρότερον».

(Εκ της Α’ ομιλίας του ι. Χρυσοστόμου εις τους αδριάντας: Ε. Π. Migne 49, 32-33).

 Οι βλασφημοι του θεατρου Ακροπολ, οργίζονται με τους χριστιανους που διαμαρυρονται και ζητουν και τα ρεστα!!!

Οργή για τα κρούσματα βίας και λογοκρισίας για το Jesus Christ Superstar

Διαβᾶστε αρθρο ἀπό τὴν παράταξη των βλασφήμων

http://news.in.gr/culture/article/?aid=1500202748&ref=newsroomwidget&subscriberUrl=www.tovima.gr

ΦΡΙΚΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Jesus Christ Superstar» ΣΤΟ ΑΚΡΟΠΟΛ! ΔΟΞΑ ΤΗΝ ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΝΕΧΕΣΑΙ ΑΚΟΜΑ!!! 2) Οχλος χιλιαδων αφιονισμενων μουσουλμανων απαιτει τον αποκεφαλισμο χριστιανου εφηβου λογω «βλασφημιας» 3)ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΕΛΛΗΝΑ ΤΟΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟ (Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 22nd, 2018 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, Αντιβλασφημικος αγων

ΦΡΙΚΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Jesus Christ Superstar» ΣΤΟ ΑΚΡΟΠΟΛ!!!

Σημεῖο τῶν καιρῶν! Λύσσαξαν τὰ ὀργανα τοῦ Ἀντιχρίστου!

Αν τολμοῦν ἄς ποῦν, ἔστω καὶ μία βλασφήμια γιὰ τὸν Μωάμεθ οἱ παλληκαράδες, νὰ δοῦμε πού θὰ πᾶνε τὰ κεφάλια τους. Μαζί μὲ τοὺς ἀναρχικοὺς στὰ Ἐξάρχεια, πριμοδοτοῦν, ὅπως φαίνεται, καὶ βλάσφημα θεατρικὰ ἔργα ἐναντιον τοῦ Χριστοῦ στοὺς ἀνόητους θεατρίνους. Δοκιμάζοντας τὴν πίστη τῶν χριστιανῶν, τέτοιες ἅγιες ἡμέρες, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τὴν ἔντονη διαμαρτυρία καὶ τὴν  προσευχὴ. Φτύνουν καὶ πετροβοῦν τὸν Χριστό οἱ ἀνόητοι, γιὰ τὰ ἀργύρια τοῦ Ἰούδα, ἀλλὰ τὰ σάλια καὶ οἱ πέτρες τους στὰ κεφάλια τους θὰ ἐπιστρέψουν!!!

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΠΟΝΑΕΙ

ΣΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΓΙ᾽ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕ ΤΟΣΗ ΛΥΣΣΑ

Γιὰ ἕνα μήνυμα σὲ κινητό, ἐναντίον τοῦ Μωάμεθ, ἀπὸ χριστιανὸ 17χρονο νέο, δεῖτε τί ἔκαναν! Ξεσήκωσαν τὸν κόσμο οἱ μουσουλμάνοι Πακιστανοὶ καὶ πῆραν βενζίνη γιὰ νὰ καύσουν τὸν νέο!!! Τὸν ἀληθινὸ Θεὸ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς μακροθυμίας τὸν πολεμοῦν, τὸν μωάμεθ χρειάζονται γιὰ νὰ τοὺς πάρη τα κεφάλια. Σημεῖο τῶν καιρῶν φοβερό.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ: Οχλος χιλιαδων αφιονισμενων μουσουλμανων απαιτει τον αποκεφαλισμο χριστιανου εφηβου λογω «βλασφημιας»

http://www.triklopodia.gr/pakistan-oxlos-xiliadon-afionismenon-mousoulmanoi-apaitei-apokefalismo-xristianou-efivou-logo-171vlasfimias187/

ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΕΛΛΗΝΑ ΤΟΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟ

———-

———

Οἱ βλασφημίες θὰ γυρίσουν στὰ κεφάλια ὅλων μας, ἀν μείνουμε ἀδιάφοροι

ΑΙΣΧΟΣ ΑΛΗΤΕΣ!!!

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΩΝ…. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ Η ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ!) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ, ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ… ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ… ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΙΠΙΣ! ΑΙΣΧΟΣ! ΑΛΗΤΕΣ!

Μήνυση κατά των συντελεστών της παράστασης «Jesus Christ Superstar» κατέθεσε ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, για παράβαση των άρθρων 198 και 199 του Ποινικού Κώδικα για κακόβουλη βλασφημία και καθύβριση θρησκεύματος.

Η πρεμιέρα της παράστασης «Jesus Christ Superstar» έγινε την Παρασκευή στις 9 Φεβρουαρίου, στο θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ και παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό ως μέλος της κοινότητας των «χίπις».
Το πρωί της Παρασκευής, ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ τηλεφώνησε στο γραφείο της κ. Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κατήγγειλε την έναρξη της παράστασης αυτής, εξήγησε το βλάσφημο χαρακτήρα του περιεχομένου της και ζήτησε την ανάληψη από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κάθε απαραίτητης ενέργειας προς άμεση διακοπή της παράστασης αυτής.
Το βράδυ της Παρασκευής, και αφού η παράσταση αυτή ξεκίνησε, ο Μητροπολίτης Κυθήρων προχώρησε στην κατάθεση μήνυσης μετά συνοδευτικών εγγράφων σε αρμόδια αστυνομική Αρχή. Την ιδία ημέρα υποβλήθηκαν καιάλλες τρεις μηνύσεις, δύο εκ μέρους δικηγόρων Αθηνών και μία εκ μέρους κληρικού.
Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου: Χρονίζουσα υστέρηση της ελληνικής έννομης τάξης*
Τη μήνυση του μητροπολίτη Κυθήρων κατά των συντελεστών της θεατρικής παράστασης «Jesus Christ Superstar» σχολιάζει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) κάνοντας λόγο για «χρονίζουσα υστέρηση της ελληνικής έννομης τάξης». Read more »

ΕΝΟΧΟΙ ΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ – ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ 2) Μετα την μηνυση του Μητροπολιτου Κυθηρων Σεραφειμ και νεα ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ενωπιον του Εισαγγελεως Πρωτοδικων Αθηνων του Σεβ. Μητροπολιτου Πειραιως Σεραφειμ ΚΑΤΑ της βλασφημης θεατρικης παραστασεως με τον τιτλο «Jesus Christ – Super Star» και ΚΑΤΑ Παντος υπευθυνου. [Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ & ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ; ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ;]

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 21st, 2018 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

ΕΝΟΧΟΙ ΟΙ ΒΛΑΣΦΗΜΟΙ – ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΟΙ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ

Ἀπό βιβλίο «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελίδα 129-130

antibcebb-cf80inceb9cf83cf84

Ενοχοι! Ποιοι; Οι βλάσφημοι. Αυτοί, οι οποίοι οπουδήποτε και αν σταθούν, ακονίζουν την γλώσσαν των, ανοίγουν το στόμα των και ωσάν φίδια φαρμακερά χύνουν το δηλητήριον των, υβρίζουν με το αισχρότερον λεξιλόγιον τα ιερά και όσια της Θρησκείας μας. Φρίκη! Όλοι οι λαοί, και αυτοί ακόμη οι άγριοι, σέβονται τον θεόν των˙ και μόνον ημείς οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, υβρίζομεν τα ιερά και όσια της Θρησκείας μας.
Υβρίζομεν! Όλοι λοιπόν υβρίζομεν; Όλοι είμεθα βλάσφημοι; Δεν αρνούμεθα ότι υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι ποτέ εις την ζωήν των δεν εβλασφήμησαν. Καυχώνται μάλιστα δια τούτο και το παρουσιάζουν ως τίτλον αγιότητος. Αλλά και αυτοί έχουν μερίδα εις την ενοχήν των βλασφήμων, και θα δώσουν λόγον δια τας φρικτάς βλασφημίας, αι οποίαι ακούγονται επάνω εις την γην. Ναι, είνε συνένοχοι. Διότι ακούουν με απάθειαν, με αδιαφορίαν να βλασφημήται η Θρησκεία μας. Παρατηρήσατε τι γίνεται! Ένας βλάσφημος εις την πλατείαν της πόλεως βλασφημεί. 50, 100, 200, 1.000 άνθρωποι τον ακούουν. Δεν είνε Εβραίοι ούτε Τούρκοι. Χριστιανοί είνε. Λέγουν, ότι πιστεύουν εις τον Χριστόν. Και όμως, ούτε ένας από αυτούς, οι οποίοι ήκουσαν την φρικτήν βλασφημίαν, δεν συνεκινήθη, δεν εταράχθη, δεν εθύμωσε, δεν ηγανάκτησε, δεν ήνοιξε το στόμα του δια να διαμαρτυρηθή δια την δημοσίαν προσβολήν της Θρησκείας. Πως να ονομάσωμεν τους Χριστιανούς αυτούς του 20ου αιώνος; Χλιαρούς, απαθείς, αδιαφόρους; Επιεικής ο χαρακτηρισμός. Η ενοχή των είνε μεγάλη, τεραστία.
Θα ηθέλομεν να ερωτήσωμεν ένα από αυτούς, οι οποίοι ακούουν αδιάφορι τας βλασφημίας˙ Άνθρωπε! Υπόθεσε, ότι εις την πλατείαν κάποιος υβρίζει με τας χυδαιοτέρας λέξεις την γυναίκα σου ή την μητέρα σου ή την αδελφήν σου. Τι θα κάμης; Θα κάθεσαι νʼ ακούης με απάθειαν τας ύβρεις; Θʼ ανέχεσαι να υβρίζεται η οικογενειακή σου τιμή;

Τὴν συνέχεια ἐδῶ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=39968

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ENΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Του Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιώς κ. κ. Σεραφείμ (κατά κόσμο Χρήστου)

Μεντζελόπουλου, κατοίκου Πειραιώς, Ακτή Θεμιστοκλέους αριθ. 198.

ΚΑΤΑ

Παντός υπευθύνου.

*******

Α. Με την παρούσα θέτω υπόψη Σας τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων που πρόσφατα υπέπεσε στην αντίληψή μου, τελεσθείσες και κατ’ εξακολούθηση ακόμα και σήμερα τελούμενες από τους παραγωγούς, ηθοποιούς και εν γένει συντελεστές της θεατρικής παράστασης που έχει ξεκινήσει από τις 9.2.2018 και λαμβάνει χώρα παρουσιαζόμενη στο κοινό καθημερινά, πλην των ημερών Δευτέρα και Τρίτη, στην Αθήνα, στο θέατρο Ακροπόλ, επί της οδού Ιπποκράτους 9-11, φέρει δε η θεατρική παράσταση τον τίτλο «Jesus Christ – Super Star».

Την ύπαρξη της παραπάνω θεατρικής παράστασης πληροφορήθηκα με την από 6.2.2018 επιστολή της κας Κυπραίου Παρασκευής, η οποία μου γνωστοποίησε το πρόγραμμα της παράστασης αυτής, ως και σχετικό έγγραφο υλικό περί της θεματολογίας της. Όπως αναγράφεται στα παραπάνω έγγραφα, η παραπάνω θεατρική παράσταση περιλαμβάνει πράξεις και εκδηλώσεις χλευασμού, φράσεις απρεπείς και προσβλητικές κατά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και γενικά κατά της επίσημης, συνταγματικά κατοχυρωμένης, θρησκείας της χώρας μας, της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Read more »

Σημειο των καιρων! Λυσσαξαν οι σκοτεινες δυναμεις & πετροβολουν με βλασφημα εργα τον ΘΕΟ & ΣΩΤΗΡΑ μας! Και επισκοποι πλην ελαχιστων, ειναι αδιαφοροι!!! Ενοχοι & συνενοχοι πετροβολειτε τα κεφαλια σας!!! 1) Μηνυση του επισκοπου Κυθηρων Σεραφειμ κατα του Θεατρου 2)»AΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 3) ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» 4) Αποσπ. περιοδικου «Σπιθα» του Μητρ. Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου. 5) ENOXOΣ ANOXH

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 19th, 2018 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

Να σταματησει παραυτα η βλασφημη και επαισχυντη θεατρικη παρασταση «Jesus Christ Superstar» – Μηνυση του Κυθηρων Σεραφειμ

Εσταυρ..

Στην κατάθεση μήνυση προχώρησε ο Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ κατά των συντελεστών της παράστασης «Jesus Christ Superstar» που εδώ και μερικές ημέρες παρουσιάζεται σε θέατρο των Αθηνών….

https://www.pentapostagma.gr/2018/02/jesus-christ-superstar.html

Οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι τί κακουν; Μόνο οἱ πανάκριβες στολές και τα πανηγύρια τους ἐνδιαφέρουν;

9a150f5deb69

ΕΥΓΕ, ΜΥΡΙΑΚΙΣ ΕΥΓΕ ΣΤΟ ΛΕΒΕΝΤΗ

ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΑΓΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ!

Τοῦ ἰατροῦ Λυκουργου Νανη

ΕΥΓΕ, ΜΥΡΙΑΚΙΣ ΕΥΓΕ, στον ομολογητή και λεβέντη επίσκοπο των Κυθήρων για τη σθεναρή του αντίδραση. Θα έπρεπε όλοι οι επίσκοποι να τον μιμηθούν. Το άριστο θα ήταν να κατήρχοντο όλοι οι μητροπολίτες εν σώματι στο άγιο πεζοδρόμιο, συμπαραστατούμενοι από τον έντιμο κλήρο, τους μοναχούς και τον πιστό λαό και να αξιώσουν με τρόπο αποφασιστικό και ζωηρό την άμεση διακοπή της προβολής του ψευτο-καλλιτεχνικού βοθρολύματος.
Όσον αφορά στη δικαστική αρχή της πατρίδος μας απομένει να πράξη το χρέος της και να σταθή στο ύψος της αποστολής της.
Εν συνεχεία παραθέτω κάποια παλαιά αποσπάσματα από αγωνιστικά δημοσιογραφικά εκκλησιαστικά φύλα του παρελθόντος εξ αφορμής παρομοίων περιπτώσεων που μας δείχνουν το δρόμο της υγιούς και ευλογημένης αντιδράσεως και αντιστάσεως:

«AΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Read more »

ΛΥΣΣΑΞΑΝ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ – ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΛΛΗΝΕΣ Μη λησμονειτε: οτι εξ αφορμης & μιας μονο βλασφημιας μπορει να καταστραφη μια οικογενεια, μια συνοικια, μια πολη, ενα νησι, μια ολοκληρη χωρα. Διοτι ολοι οσοι ακουουν τον βλασφημο και δεν διαμαρτυρονται ολοι ειναι ενοχοι. Κατα τον ιερο Χρυσοστομον η βλασφημια αποτελει κοινον δημοσιο εγκλημα

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 20th, 2017 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

ΛΥΣΣΑΞΑΝ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΕΛΛΗΝΕΣ! ΜΟ Εσταυρ. και ο βλάσφ. ιστὴ βλασφημεῖτε. Μὴ μολύνετε τὸν ἀέρα μὲ τὴν φρικτὴ βλασφημία. Μὴ προκαλεῖτε τοὺς κεραυνοὺς τῆς Θεϊκῆς ὀργῆς ποὺ πέφτουν στὴν χώρα τῶν ἀσεβῶν.

Μὴ λησμονεῖτε ὅτι ἐξ ἀφορμῆς καὶ μιᾶς μόνον βλασφημίας μπορεῖ νὰ καταστραφῆ μία οἰκογένεια, μία συνοικία, μία πόλις, ἑνα νησι, μία ὁλόκληρη χώρα. Διότι ὅλοι ὅσοι ἀκούουν τὸν βλάσφημο καὶ δὲν διαμαρτύρονται ὅλοι εἶνε ἔνοχοι. Κατὰ τὸν ἱερὸν Χρυσόστομον ἡ βλασφημία ἀποτελεῖ κοινὸν δημόσιον ἔγκλημα.

Οἱ βλασφήμιες αργά ή γρήγορα γυρίζουν στα κεφάλια των βλασφήμων

 *  *  *

Αν πῆς ἡλίθιους τους ηθοποιούς, που συνεργάζονται με τις σκοτεινες δυνάμεις και πετροβολώντας τον Χριστό συλλαμβάνεσαι. Αν βλασφημήσης τον Χριστὸ, τον τίμιο Σταυρό, την μητέρα και προστάτη τοῦ κόσμου προστατεύεσαι ὰπό την ὰστυνομία και χειροκροτήσαι!!!

 • Στο thestival.gr, λίγο πριν την έναρξη της βλάσφημης παραστάσεως ο πρωταγωνιστής Γιώργος Χρανιώτης, είπε: «Είναι περισσότερο αστείο να υπάρχουν αυτήν τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι εμποδίζουν την τέλεση μίας παράστασης.

Βρέ αναίσθητε, «παλληκαρά» και βλάσφημε, βρίσε την μάνα και τον πατέρα που σε γέννησαι στην παράστασή σου και κανένας δεν θα διαμαρτυρηθῆ. Βλασφημᾶς ότι ιερό έχουν οι Ελληνες και απορεῖς που διαμαρτύρονται!!! Κάνε μια βλάσφημη θεατρική παράσταση για τον Μωάμεθ και θα δεῖς που θα πάει το κεφάλι το δικό σου και των συναιτέρων σου. Οι χριστιανοί δεν κάνουν κακό σε άνθρωπο, θέλουν μόνο να σταματήση η βλάσφημη παράσταση, δεν το καταλαβαίνεις; Θα πληρώσεις εσύ, τόσους αστυνομικούς που ασχολούνται μαζί σου τόσες μέρες;

 • Καθησύχασε το θεατρόφιλο κοινό της Θεσσαλονίκης, λέγοντας: «Εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε την παράστασή μας και θα υπάρχει αστυνομική δύναμη, η οποία θα προστατεύσει τον κόσμο και εμάς τους ηθοποιούς».

ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

Διαμαρτυρία Χριστιανῶν για βλάσφημο εργο στη Θεσσαλονική. Βίντεο έξω από το θέατρο «Αριστοτέλειον» όπου παίζεται η βλάσφημη ταινία. Τί κάνουν οἱ δεσποτάδες τῆς Θεσσαλονικῆς, που θεωροῦνται φύλακες τῆς Ἀμπέλου; Σε ποια ενέργεια προέβησαν για να σταματήσουν την βλάσφημη ταινία; Τί κάνει ὁ Καλαμαριᾶς που τόσα χρόνια αγωνίζονταν για να γίνη δεσπότης; Κοντά στην Μητρόπολή του παίζεται το βλάσφημο Θέατρο;

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ. Ἀλλα οἱ δεσποτάδες τῶν ἐσχάτων καιρῶν δὲν γίνονται για νὰ προσφέρουν ὑπηρεσία στὸν Χριστό, ἀλλὰ στὸν Αντίχριστο και να παρασύρουν τον κόσμο πίσω ἀπὸ ἀποφάσεις ψευδοσυνόδων και ψευτοσωτήρων

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ Read more »

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ

author Posted by: admin on date Σεπ 2nd, 2015 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιώτου

Εσταυρ..

Ὅταν ἤμουν στρατιωτικὸς ἱερεύς πῆγα στὸ γραφεῖο τοῦ στρατηγοῦ καὶ τοῦ λέω· «Στρατηγέ μου βλασφημᾶνε τὸν Χριστό.

Ἒ, ρὲ παιδί μου, ἄφησέ με τώρα, μοῦ ἀπαντᾶ.
Ἂ, ἔτσι, λέω εἶσαι; Πέρασε ἕνας μῆνας καὶ τὸν πῆρα στὸ τηλέφωνο.
Στρατηγέ μου, ἔχω νὰ σὲ καταγγηλλω κάτι, τοῦ λέω. Μέσα στο Στρατώνα κάποιος λοχίας εἶπε τὰ χειρότερα λόγια γιὰ τὴν βασίλισσα τῶν Ἑλλήνων.
Πώ, πώ, πώ! Ἔρχομαι ἀμέσως, ἀπαντᾶ.
Νὰ τὸν καὶ ἧρθε.
Λάθος τοῦ λέω κάνετε. Δὲν τολμᾶει κανεὶς νὰ πῇ κακὸ λόγο γιὰ τὸν βασιλιᾶ καὶ γιὰ τὴν βασίλισσα Φρειδερίκη, οὔτε καὶ νὰ μιλήσῃ ἐναντίον τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ποῦ, τί εἶνε καὶ αὐτοί; Ὅσο καὶ νὰ τοὺς τιμοῦμε, καὶ πρέπει νὰ τοὺς τιμοῦμε, ἕνα μηδενικὸ εἶνε. Καὶ ὅμως, ἐνῶ δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν κακὸ λόγο γιὰ τὴν βασίλισσα καὶ τὸν βασιλιᾶ, βλασφημοῦν Ἐκεῖνον ποὺ λατρεύομε καὶ πιστεύωμε…Γίναμε τὸ πιὸ βλάσφημο ἔθνος. Τὸ κάθε βρωμερὸ στόμα, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ἔχουμε τὴν ζωντανὴ πίστι. Ἀλλὰ θὰ ἔρθῃ μιὰ ἅγια ἡμέρα, ποὺ ὅλοι οἱ χριστιανοί, ποὺ πιστεύουμε, θὰ κάνουμε μιὰ ἐπανάστασι ὄχι μὲ ὅπλα φονικά, θὰ κάνωμε μιὰ ἁγία ἐπανάστασι, εἰς τρόπον ὥστε μέσα στὴν εὐλογημένη μας πατρίδα νὰ μὴν ὑπάρχει βλάσφημο στόμα…

(Α+Ο) , Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΥΕΙ ΤΙΣ ΦΡΙΚΤΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

author Posted by: admin on date Μαρ 4th, 2015 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων
«ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»  βιβλιο Μητροπολίτου
Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελίδα 160-167

Α † Ο

 

αντιβλασφ.-ιστΑ + Ο. Τι σημαίνει η περίεργος αυτή επιγραφή του άρθρου; Αλλά πριν, αγαπητοί, δώσωμεν την εξήγησιν του συμπλέγματος των δύο αυτών ψηφίων της Ελληνικής αλφαβήτου, που έχουν εν μέσω αυτών τον Τίμιον Σταυρόν, ας γράψωμεν ολίγας γραμμάς σχετικώς με την αιτίαν, η οποία εδημιούργησε τα Α † Ο.

Προ 40 ετών εις την Μακεδονίαν μας, την αλύτρωτον τότε θυγατέρα της Ελλάδος, ανθούσε το ουράνιο φυτόν, που λέγεται ευσέβεια. Εμοσχοβόλει ο τόπος. Υπήρχε φόβος Θεού. Το όνομα του Κυρίου ήτο λατρευτόν. Και μόνον η καμπάνα, που εκτύπα εις την σκλαβωμένην χώραν, έκαμνε τους Μακεδόνας να ριγούν από συγκίνησιν, και από τα βάθη της καρδίας των μυστικαί προσευχαί νʼ ανέρχωνται προς τον Πλάστην˙ «Κύριε! Ίδε την κάκωσιν του λαού σου. Ελευθέρωσε μας. Ένωσε και πάλιν την Μακεδονίαν με την μητέρα Ελλάδα». Οι Μακεδόνες προσηύχοντο. Προσηύχοντο ημέραν και νύκτα. Προσηύχοντο με δάκρυα, και τα πύρινα δάκρυα των ανεμίγνυον με τα αίματα των ηρωϊκών παιδιών της Μακεδονίας, που εθυσιάζοντο δια την πίστιν του Χριστού. Εις την μαρτυρικήν αυτήν γην ουδείς εβλασφήμει τα Θεία. Να βλασφημήση; Αλλά θα ήτο προτιμότερον να πέσουν επάνω του τα Μακεδονικά βουνά και να τον συνθλίψουν, παρά να βλασφημήση και νʼ αντικρύση την αγανάκτησιν όλων των συγχωριανών του, και αυτών των στενοτέρων συγγενών του. Χίλια στόματα θα ήνοιγον δια να διαμαρτυρηθούν δια μίαν και μόνον βλασφημίαν και νʼ ανακαλέσουν τον ασεβή εις την θέσιν του. Και αυτοί ακόμα οι αλλόθρησκοι κατακτηταί της Μακεδονίας, οι προσκυνούντες την ημισέληνον, ησθάνοντο αποτροπιασμόν όταν ήκουονβλασφημίαν, και επέπληττον και ετιμώρουν τους βλασφήμους.

Μέσα εις την ατμόσφαιραν αυτήν του αγνού πατριωτισμού και της πατρώας ευσεβείας έζη η ψυχή των Μακεδόνων. Όλοι ανέμενον την ευλογημένην ημέραν της ελευθερίας. Και η ελευθερία ήλθεν. Η ημισέληνος έπεσεν. Ο Σταυρός υψώθη. Η γαλανόλευκος σημαία ανυψώθη εις τον Λευκόν Πύργον της Θεσσαλονίκης και εις όλα τα φρούρια και τας επάλξεις της Μακεδονίας. Οι υπόδουλοι Μακεδόνες εσκίρτων από χαράν, έσχιζον τα φέσια, εζητωκραύγαζον και Read more »

ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

author Posted by: admin on date Φεβ 24th, 2015 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ

ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

«ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»  βιβλιο Μητροπολίτου
Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελίδα 157-159

Εσταυρ..Προ ετών εις την Φλώριναν, την ακραίαν αυτήν πόλιν της Πατρίδος μας, τον προμαχώνα της Δυτικής Μακεδονίας, Χριστιανοί, μη υποφέροντες να βλασφημήται δημοσία εις τας οδούς και τας πλατείας της πόλεως των το όνομα, το υπέρ παν όνομα του Ευλογητού Κυρίου, απεφάσισαν να κατέλθουν εις αγώνα. Την Κυριακήν του Θωμά, συνήλθον εις πρώτην σύσκεψιν, επεκαλέσθησαν την βοήθειαν του Παντοδυνάμου Κυρίου και έθεσαν τα θεμέλια μιας αντιβλασφημικής οργανώσεως, εις την οποίαν ενεγράφησαν άνδρες και γυναίκες, νέοι και νεανίδες, Χριστιανοί ποθούντες την δόξαν του Κυρίου. Η οργάνωσις, η οποία εντός ολίγου ενεφανίσθη και ως ανεγνωρισμένον σωματείον, ήρχισε να εκδίδη και μικράν θρησκευτική εφημερίδα υπό τον τίλτον «Ὁ Ἀρχιστράτηγος Μιχαήλ».

Δόξα τω Θεώ τω εγείροντι τα πνεύματα εις τον αγώνα!

Ευχάριστον γεγονός! Γεγονός, το οποίον μας κάμνει να χαίρωμεν και να σκιρτώμεν, διότι υπάρχουν και οι συνειδητοί Χριστιανοί, οι οποίοι, οπουδήποτε της Ελληνικής γης και εάν ευρίσκωνται εγκαταλείπουν την χειμερίαν νάρκην της θρησκευτικής αδρανείας, εκτινάσσουν την τέφραν της αδιαφορίας δεκαετιών ολοκλήρων μιας νεκράς θρησκευτικής καταστάσεως, αφυπνίζονται, υψώνουν το λάβαρον του Χριστού, κάμνουν και πάλιν να σπινθηροβολήση το «Εν τούτω νίκα», και εν γένει το μαχητικόν πνεύμα του Χριστιανισμού να εκδηλώνεται οσημέραι ζωηρότερον εν μέσω της γενεάς μας. Ελλάς, μαρτυρική μας πατρίς! Δεν θα είνε μακράν η ημέρα, κατά την οποίαν ουδείς θα δύναται να εκστομίζη τας χυδαιοτέρας των λέξεων εναντίον των Θείων χωρίς να αντιμετωπίζη από στόματα θερμών Χριστιανών τό σωτήριον «Αλτ!». Εντός ολίγου Read more »

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ: Η ΕΛΛΑΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΙΣΤΟ ΔΕ ΖΕΙ… ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΕΛΛΗΝΑ ΤΟΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΤΟΝ ΘΕΩΡΩ

author Posted by: admin on date Φεβ 4th, 2015 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΨΤΕ ΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠ᾽ ΑΥΤΗΝ

____

 

______

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΚΑΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ

antibcebb-cf80inceb9cf83cf84Ρωτήσανε τὸν ἅγιο Κοσμᾶ: Πότε θὰ ἔρθουν δύσκολες ἡμέρες στο Ἔθνος μας; Kαι ἀπήντησε·
Ὅταν οἱ Ἕλληνες βλασφημάνε τον Θεό.
Δεν ὑπάρχει ἄλλο χειρότερο. Ἐγώ δὲν θεωρῶ ἕλληνα, αὐτὸν ποὺ βλασφημᾶ. Ἀντίχριστος τὸν θεωρῶ.
Έλεγε ὁ ἁγιος Κοσμᾶς ὁ Αιτωλός· Ὑβρίζεις τη μάνα μου, σε συγχωρῶ, ὑβρίζεις τὸν πατέρα μου σε συγχωρῶ. Κόβεις τ᾽ αὐτιά μου; Σὲ συχωρῶ. Μὲ σκοτώνεις; Σε συγχωρῶ. Βλαστημᾶς τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Παναγιά; Δὲν ἔχω μάτια να σε δῶ…

Παραπάνω ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα νὰ ἔχετε τὸ Χριστό. Διότι ἡ Ελλάδα χωρίς Χριστό δε ζει. Μὲ τὸν Χριστό θὰ ζήσῃ.

(Ἀπόσπσμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, στις 15-7-1990, στις κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Πρὸς τοὺς ἐπισκέπτας ἀδελφοὺς μας Κυπρίους)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

author Posted by: admin on date Οκτ 6th, 2014 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων
«ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»  βιβλιο Μητροπολίτου
Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελίδα 154-155

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ

ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

Εσταυρ..Μία από τας πλέον διαδεδομένας αμαρτίας, αι οποίαι μολύνουν την Πατρίδα μας, είνε και η βλασφημία. Βλασφημούν οι Έλληνες τον Δημιουργόν του παντός, τον Σωτήρα Χριστόν, την Υπεραγίαν Θεοτόκον, τον Τίμιον Σταυρόν, την αμώμητον Πίστιν, τας ιεράς κανδήλας, τα όσια και τα ιερά της Θρησκείας μας, μιας Θρησκείας, η οποία ως γλυκεία μήτηρ εγαλούχησεν, ανέθρεψεν, έσωσε τον Ελληνισμόν χιλιάκις από τρομερούς κινδύνους. Χωρίς την Θρησκείαν του Χριστού δεν θα υπήρχε σήμερον η Ελλάς.

Ο Έλλην, στενώς συνδεδεμένος με την Θρησκείαν του Χριστού, εσέβετο την Πίστιν του και εθυσιάζετο υπέρ της Πίστεως του. Οι περισσότεροι δε μάρτυρες, οι οποίοι μέσα εις φρικτά μαρτύρια προσέφεραν την ζωήν των προς δόξαν του Εσταυρωμένου, κατήγοντο από τα ευλογημένα χώματα της Μακεδονίας, της Μ. Ασίας, της Θράκης, του Πόντου και πάσης γης Ελλάδος.

Ως ενθυμούνται οι γεροντότεροι, εις τα μέρη αυτά ουδεμία βλασφημία ηκούετο. Και εάν ευρίσκετο κανείς να βλασφημήση τα Θεία, προεκάλει αμέσως την κοινήν αγανάκτησιν. Όλοι τον απεστρέφοντο, και αυτοί οι στενότεροι συγγενείς του. Εθεωρείτο ωσάν το «ψωριασμένον» πρόβατον, το οποίον ο καλός ποιμήν απομονώνει, δια να μη μεταδώση την ψώραν και εις τα άλλα πρόβατα. Ο βλάσφημος, ο επιμένων εις την απαίσιαν αμαρτίαν, αφωρίζετο και ετιμωρείτο αυστηρώς.

Δυστυχώς κατά τα τελευταία έτη η βλασφημία κάμνει θραύσιν εις τας πόλεις και τα χωρία μας. Βλασφημούν άνδρες, γυναίκες και μικρά ακόμη παιδιά. Βλασφημούν εις τας οικίας, εις τα καφενεία, εις τους δρόμους και εις τας πλατείας μας. Βλασφημούν τας καθημερινάς, αλλά βλασφημούν και κατʼ αυτήν ακόμη την Κυριακήν και τας μεγάλας εορτάς. Αλλοίμονον – φρίξον, ήλιε, στέναξον, γη! -και κατʼ αυτήν την Μ. Παρασκευήν, ότε ο Χριστός μας ευρίσκεται επί του Σταυρού και πάσχει και υποφέρει τα φρικτά του Πάθη δια την ιδικήν μας σωτηρίαν και απολύτρωσιν, υπάρχουν στόματα τα οποία τον βλασφημούν. Τον ποτίζουν όξος και χολήν. Αυτοί είνε οι νεότεροι σταυρωταί του, τρις χειρότεροι, απείρως χειρότεροι από τους Εβραίους, οι οποίοι τον εσταύρωσαν μίαν φοράν.

Κύριε του Ουρανού και της γης, παντοδύναμε Θεέ! Δύνασαι με ένα μόνον νεύμα σου να κονιορτοποιήσης την γην και να τιμωρήσης παραδειγματικώς τους βλασφημούντας το πανάγιον σου όνομα. Αλλʼ ως οικτίρμων και ελεήμων μας ανέχεσαι. Δεν θέλεις τον θάνατο μας. Αναμένεις επί μήνας και έτη ήδη την μετάνοιαν μας και Read more »