Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣΟΥ ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ ΣΟΥ

date Ιαν 19th, 2022 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΣΟΥ ΚΛΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΙ ΣΟΥ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

FRAGKEL. OIK.

Ὁ Χριστιανισμὸς εἶνε δύναμις ὑπερφυσική. Εἶνε ἀποκάλυψις ἑνὸς ὁλοκλήρου κόσμου ἀληθειῶν, εἰς τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖ νὰ ἀνέλθῃ μόνον του τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα. Εἶνε ἀποκάλυψις Θεοῦ, εἶνε ἄνωθεν φωτισμός, ποὺ σὲ κάνει νὰ βλέπῃς ὅτι δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ὅλοι οἱ φιλόσοφοι τοῦ κόσμου. Κράτα λοιπὸν καλὰ τὴν πίστι σου «ἵνα μηδεὶς λάβει τὸν στέφανόν σου» (Ἀπ. 3,11). Κλεῖσε τ᾽ αὐτιά σου στοὺς ἐχθρούς. Μεῖνε πιστὸς στὴν Ἐκκλησία ποὺ βαπτίσθηκες· προτίμησε θάνατο μᾶλλον παρὰ νὰ χάσῃς τὴν Ὀρθόδοξο ὁμολογία. Λέγε σ᾽ ἀνθρώπους καὶ δαίμονες· Ὀρθόδοξος γεννήθηκα – Ὀρθόδοξος θὰ πεθάνω. Ἔχω ῥίξει τὴν ἄγκυρά μου ἐδῶ καὶ κανένα κῦμα δὲν μὲ παρασύρει ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Ὀρθοδοξίας.

Εἶνε γνωστὸν ὅτι κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη πολλὲς αἰρέσεις, μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν προσπαθοῦν νὰ σᾶς ἀποσπάσουν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι. Φοβερός εἶνε ἰδίως ὁ κίνδυνος ἐκ μέρους μιᾶς κινήσεως, ποὺ ὀνομάζεται οἰκουμενισμός. Οἱ ὁπαδοὶ τῆς ἀντορθοδόξου αὐτῆς κινήσεως μισοῦν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀγωνίζονται νὰ δημιουργήσουν μία νέα θρησκεία. Ὁ οἰκουμενισμός, ὅπως λέγει ὁ ἀείμνηστος Σέρβος κληρικὸς Ἰουστῖνος Πόποβιτς, εἶνε παναίρεσις, ὡς περιθάλπουσα ὅλας τὰς αἰρέσεις.
Ἀλλ’ ἐσεῖς, ἀγαπητοί μου, ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἄνδρες γυναῖκες καὶ παιδιά, μείνετε προσηλωμένοι εἰς τὴν Ὀρθοδοξία…

«Εἴ τις ὑμᾱς εὐαγγελίζεται παρʼ ὅ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω». Προσέξατε, τί λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος;
Ἐὰν κανεὶς λέει πράγματα τὰ ὁποῖα εἶνε ἀντίθετα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, τότε αὐτός, «εἴ τις»· ὅποιος νάναι. Μπορεῖ νὰ εἶνε λαϊκός, αὐτὸς ποὺ ζητᾶ, νὰ βάλῃ δυναμίτη καὶ νὰ ἀνατρέψῃ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· ἀνάθεμα. Ἢ μπορεῖ νὰ εἶνε γυναῖκα· ἀνάθεμα. Ἢ μπορεῖ νὰ εἶνε παπᾶς· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε δεσπότης· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε ἀρχιεπίσκοπος· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε πατριάρχης· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε βασιλεύς· ἀνάθεμα. Ἀκόμα προχωρᾶ ὁ ἀπόστολος καὶ λέει· Ἀπόστολος ἐγώ· ἀνάθεμα». Ἀν ἀκόμα ὑποθέσουμε ὅτι ἄγγελος ἔρθῃ ἀπὸ τὰ οὐράνια καὶ διδάξῃ ἐνάντια πρὸς τὰ δόγματα· “ἀνάθεμα”. Αὐτό τὸ ἀνάθεμα ἀκούγεται μέσα στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ καὶ σ᾽ ὅλη τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.