Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘«ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»’ Category

ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ «Ο ΠΡΑΫΣ ΕΣΤΩ ΜΑΧΗΤΗΣ» (Ἰωηλ 4, 11)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 22nd, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» , φυλ. 246-247, Μαρτιος- Ἀπριλιος 1962
(Το κίνημα των φοιτητών της Θεολογίας)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

«Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ανήφθη;» (Ο ΚΥΡΙΟΣ)

ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

«Ὁ πραΰς ἔστω μαχητὴς» (Ἰωὴλ 4, 11)

Agia-Grafi-ιστ copyἘξέγερσιςΑΓΩΝΙΣΘ
Ἐκ τῶν ἐφημερίδων ὁ εὐσεβὴς Ἑλληνικὸς λαὸς ἐπληροφορήθη τὴν ἐξέγερσιν τῶν φοιτητῶν τῶν δύο Θεολογικῶν Σχολῶν μας, Ἀθηνῶν καὶ Θεσσαλονίκης. Μετὰ λύπης ἀνέγνωσε τὰ σοβαρὰ ἐπεισόδια ποὺ ἔλαβον χώραν εἰς τὸν πρὸ τοῦ Πανεπιστημίου χῶρον, ὅταν χίλιοι περίπου φοιτηταὶ τῆς Θεολογίας ἐπεχείρησαν νὰ κάμουν εἰρηνικὴν διαδήλωσιν καὶ μὲ πλακὰτ νὰ φθάσουν μέχρι Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦν ἐντόνως διὰ τὰς ἀντιθρησκευτικὰς ἐκδηλώσεις τῶν ἡμερῶν μας. Οἱ Θεολόγοι ὅμως εὑρέθησαν πρὸ τείχους Ἀστυνομικῶν δυνάμεων. Ἐπῆλθε σὐγκρουσις καὶ αἷμα ἔβαψε τὰ προπύλαια τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου. Εἰς τὰς ἐφημερίδας καὶ τὰ ἔκτακτα παραρτήματα ποὺ ἐξεδόθησαν λεπτομερῶς ἐξετέθησαν τὰ γεγονότα καὶ ἐδημοσιεύθησαν φωτογραφίαι τῶν τραυματισθέντων. Ἐν τῆ Βουλῆ ἐξ ἀφορμῆς τῶν γεγονότων σφοδρὰ διεξήχθη συζήτησις. Ὡμίλησεν ὁ Ὑπουργὸς τῆς Παιδείας, οἱ Ἀρχηγοὶ τῶν κομμάτων καὶ αὐτὸς ὁ Πρωθυπουργός.
Ὁ εὐσεβὴς λαὸς κατάπληκτος ἀκούων καὶ πληροφορούμενος ταῦτα διερωτᾶται: Διατὶ ἡ μεγάλη αὐτὴ ἐξέγερσις καὶ διαταραχὴ τῶν πνευμάτων; Οἱ Θεολόγοι, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται ὡς τὰ συντηρητικώτερα καὶ ἠρεμώτερα στοιχεῖα τοῦ φοιτητικοῦ κόσμου, τὶ ἔπαθον, ὥστε νὰ ἐξεγερθοῦν τόσον σφοδρῶς, νὰ κλείσουν τὰς Σχολὰς καὶ νὰ μὴ ἐννοοῦν νὰ ἐπανέλθουν εἰς τὰ μαθήματά των; Τίνα τὰ ἐλατήρια καὶ οἱ σκοποὶ τῆς πρωτοφανοῦς ταύτης ἐξεγέρσεως;
Οἱ πολλοὶ ἐπιπολαίως βλέπουν καὶ κρίνουν τὰ πράγματα. «Ψωμάκι ζητοῦν καὶ αὐτοί», εἶπον οἱ ὑλιστικώτερον σκεπτόμενοι. «Πολιτικὰ ἐλατήρια εἶνε ἐκεῖνα ποὺ ὑποδαυλίζουν τὴν πυράν», εἶπον οἱ κυβερνητικοὶ παράγοντες. Κυβερνητικὴ δὲ ἐφημερίς, ἐκ τῶν σπουδαιοτέρων, μὴ δυνάμενη νὰ ἐμβαθύνη εἰς τὴν οὐσίαν τοῦ ἀγῶνος τῶν φοιτητῶν, ἔγραψεν, ὅτι πρόκειται, ὡς συνήθως, περὶ ἐξεγέρσεως θερμοαίμων νέων, τοὺς ὁποίους ὀλίγον ψυχρὸν ὕδωρ ὑδραντλίας ἤ ὀλίγαι ὥραι κρατήσεως εἰς τὰ Ἀστυνομικὰ κρατητήρια ἀρκοῦν διὰ τὸν κατευνασμὸν τῶν νεύρων των.
Ἀλλὰ πόσον πλανῶνται οἱ οὕτω πως ἑρμηνεύοντες τὴν ἐξέγερσιν τῶν Θεολόγων!
Ἡ ἐξέγερσις αὕτη δὲν προέρχεται ἐκ πολιτικῶν ἐλατηρίων. Οὔτε εἰς τὸ θερμόαιμων τῶν νέων πρέπει νʼ ἀποδοθῆ. Οὔτε εἰς τοὺς νυγμοὺς τοῦ στομάχου. Τὰ ἐλατήρια, ποὺ τὴν στιγμὴν αὐτὴν κινοῦν τὴν φάλαγγα τῶν 1000 τούτων νέων τῆς Ἑλλάδος, εἶνε βαθύτερα. Οἱ σκοποί των μεγάλοι καὶ ὑψηλοί, ποὺ κάμνουν ὥστε ἡ ἐξέγερσίς των νὰ διαφέρη οὐσιωδῶς ἀπὸ τὰς ἐξεγέρσεις τῶν φοιτητῶν τῶν ἄλλων Σχολῶν, τῶν ὁποίων τὰ αἰτήματα ἀποβλέπουν μόνον εἰς τὴν οἰκονομικὴν διευκόλυνσιν τῶν σπουδῶν των καὶ εἰς τὴν ἐπαγγελματικήν των ἀποκατάστασιν. Οἱ ἐκλεκτοὶ νέοι, οἱ ὁποῖοι ἡγοῦνται τοῦ Θεολογικοῦ ἀγῶνος καὶ τῶν ὁποίων τὰς ἀρχὰς ἐπικροτεῖ ἐνθουσιωδῶς ὅλη ἡ παράταξις τῶν σπουδαστῶν τῆς Θελογίας, δονοῦνται ἀπὸ βαθέα συναισθήματα. Αἱ κεραῖαι τῶν νεανικῶν των ψυχῶν, εὐαίσθητοι ὅπως εἶνε, συλλαμβάνουν τὰ μηνύματα τῶν καιρῶν. Αἱ καρδιαί των ἔχουν πικρανθῆ πολὺ ἀπὸ τὴν ἄδικον μεταχείρισιν τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὴν σύγχρονον κοινωνικὴν καὶ ἐκκλησιαστικὴν κατάστασιν τοῦ τόπου μας. Ζοῦν τὴν ἀγωνίαν τῆς ἰδικῆς των Γεθσημανῆ, πίνουν καὶ αὐτοὶ τὸ πικρὸν ποτήριον ποὺ τοὺς προσφέρει ὁ ἀποστάτης κόσμος.
Τὴν πικρίαν, μὲ τὴν ὁποίαν τώρα εἰς τὰ νεανικά τους χρόνια ποτίζονται οἱ νεαροὶ βλαστοὶ τῆς Θεολογίας. Θὰ προσπαθήσωμεν νὰ ἀναλύσωμεν καὶ νἀ εἰσέλθωμεν οὕτω εἰς τὸ βαθύτερον νόημα τῆς ἐξεγέρσεως των. Read more »

«KATEΡINH» – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1961 (ΔΕΝ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 19th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ, Φ.243, Δεκ. 1961
Τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιώτου

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

«Ὑμεῖς γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα,
ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν»
(Α΄ Πέτρου 2,9)

Ἐθνικὰ προβλήματα

Ὀρθόδοξον Βασίλειον;
Ἡ Ἑλλάς, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται, ἡ Ἑλλάς, ἡ προσφιλής μας πατρὶς εἶνε χώρα Ὀρθόδοξος. Μύρια στόματα διαλαλοῦν τοῦτο. Ἐν πρώτοις τὸ Ἑλληνικὸν Σύνταγμα διαπρυσίως κηρύττει τὴν πίστιν τῶν Ἑλλήνων μὲ τὴν συγκινητικὴν ἐπικεφαλίδα του˙ «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος». Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ εἶνε οἱ βασιλεὶς τῆς χώρας μας καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς βασιλικῆς οἰκογενείας πρέπει νὰ σκέπτωνται καὶ νὰ ἐνεργοῦν κατὰ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν. Σταυρὸς εἰς τὴν σημαίαν μας. Ἐσταυρωμένος εἰς τὰ σχολεῖά μας. Εὐαγγέλιον εἰς τὰς ἕδρας των δικαστηρίων μας. Ἐπίσημος Θρησκεία τοῦ Κράτους ἡ Ὀρθοδοξία. Ὀρθοδοξίαν φωνάζουν τὰ ὀνόματά μας, ὀνόματα τὰ ὁποῖα ἔφερον καὶ ἐτίμησαν ἥρωες τῆς πίστεώς μας. Ὀρθοδοξίας τὸ ἔνδοξον παρελθὸν ὑπενθυμίζουν πολλαὶ τοπωνυμίαι τῆς χώρας μας. Βουνὰ καὶ νάπαι ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῶν ἐξωκκλησίων, ποὺ εἶνε ἐκτισμένα ἐπʼ αὐτῶν, ἔχουν λάβει τὰς ὀνομασίας των. Πλοῖα μικρὰ καὶ μεγάλα ποντοποροῦντα εἰς θάλασσας καὶ ὠκεανοὺς φέρουν καὶ αὐτὰ ὀνόματα ἁγίων. Συνοικισμοί, χωρία, κωμοπόλεις, πόλεις καὶ νῆσοι τιμῶνται ἐπʼ ὀνόματι ἁγίων ἤ ἔχουν ὡς πολιοῦχον ἕνα ἐκ τῶν διαλαμψάντων ἁγίων προσώπων τῆς πίστεώς μας. Μεγαλοπρεπεῖς δὲ ἑορταὶ καὶ πανήγυρεις, συνεγείρουσαι ὁλόκληρον τὸν πληθυσμόν, τελοῦνται κατὰ τὴν ἐπέτειον μνήμην τῶν ἁγίων.
Ὅλα ἐδῶ φωνάζουν Ὀρθοδοξία! Ἀλλʼ ἐν τῆ ἰδιωτικῆ καὶ δημοσία ζωῆ μας ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τιμῶμεν πράγματι τὴν Ὀρθοδοξίαν; Εἴμεθα ὁποῖοι φαινόμεθα; Συμφωνεῖ ἡ καθημερινὴ ζωὴ τῶν ἀρχόντων καὶ ἀρχομένων πρὸς τὴν Ὀρθόδοξο πίστιν; Ἤ μήπως – ἀλλοίμονον! – μόνον τὰ ὀνόματα ἔχουν ἀπομείνει, ἐν δὲ τῆ πράξει ζῶμεν ἀντιθέτως πρὸς τὸ ὑψηλὸν κήρυγμα τῆς Ὀρθοδοξίας; Ἔχομεν τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἀλλʼ ἔχομεν καὶ τὴν Ὀρθοπραξίαν; Ἐὰν ὄχι, τότε ἡμεῖς εἴμεθα οἱ χειρότεροι διαφημισταὶ τοῦ μεγαλείου τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ἰδοὺ ἐρωτήματα σοβαρά, τὰ ὁποῖα ἡ μικρὰ αὕτη ἐφημερὶς δὲν παύει νʼ ἀπευθύνη πρὸς τὸν Ἑλληνικὸν λαὸν καὶ νὰ καλῆ αὐτὸν σὲ αὐτοέλεγχον, διότι εἶνε φοβερὸν τὸ ἔθνος νὰ βαδίζη κατὰ κρημνὸν καὶ ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι νὰ ζῶμεν μὲ τὴν αὐταπάτην, ὅτι τὰ πάντα βαίνουν καλῶς εἰς τὸν τόπον μας.
Ἐξ ἀφορμῆς ἐπισκέψεώς μας εἰς μίαν πόλιν, ἐξ ὅσων εἴδομεν καὶ ἠκούσαμεν ἐν αὐτῆ, θʼ ἀνασύρωμεν μίαν πτυχὴν τῆς ἠθικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τῆς Πατρίδος μας καὶ πάλιν ἐν τῶ μέτρω τῶν δυνάμεών μας θὰ κρούσωμεν διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. «Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω».
Μία ὡραία πόλις Read more »

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 1st, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, Φ.241, Σεπτ. Οκτωβριο 1961
Τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αὐγουστινου Καντιώτου

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ

«Ἰδὼν τοὺς ὄχλους εὐσπλαχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμένοι ὠσεὶ πρὸβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα» (Ο ΚΥΡΙΟΣ – Ματθ. 9, 36)
«Τὰ πάντα ἰσχύω ἐν τῶ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῶ» (Παῦλος – Φιλιπ. 4, 13)

Ἐθνικὰ θέματα

«Ὁ παπᾶς»
Ὁ «παπᾶς»! Μὲ πόσην περιφρόνησιν προφέρει σήμερον τὴν λέξιν αὐτὴν ὁ πολὺς κόσμος! Τὸν βλέπει μὲ βλέμμα εἰρωνικὸν καὶ ἐμπαικτικόν. Ἐπὶ τῆ ἐμφανίσει κληρικοῦ ἀνάγωγοι καὶ ἀσεβεῖς νέοι, διατὶ ὄχι καὶ ἡλικωμένοι καὶ γέροντες καὶ ἐλεεινὰ ἀκόμη δεσποινάρια καὶ παιδάρια, ἐκτρέπονται εἰς ἀστειολογίας, εἰς βωμολοχίας καὶ αἰσχρὰς ἀκόμη χειρονομίας. Εἰς τὰ λεωφορεῖα, τὰ κατάμεστα κόσμου, οὐδεὶς ἐγείρεται προθύμως διὰ νὰ παραχωρήση θέσιν εἰς κληρικόν, ὀξεῖα δὲ ἀκούεται ἡ φωνὴ τοῦ εἰσπράκτορος˙ «Μία θέση διὰ τὸν παπᾶ». Εἰς τὰ μέγαρα τῆς ἀριστοκρατίας, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ ἱερεὺς καλεῖται ἀναγκαστικῶς νὰ τλέση γάμον ἤ βάπτισμα, ἀπομονώνεται εἰς ἰδιαίτερον δωμάτιον, ἕως ὅτου ἔλθη ἡ ὥρα τῆς τελέσεως. Εἶνε, βλέπετε, λίαν ἀποκρουστικὴ ἡ ἐμφάνισις τοῦ ἱερέως ἐν μέσω τῶν ἀριστοκρατικῶν κύκλων. Εἰς τὰ δημόσια γραφεῖα, ἐνῶ τμηματάρχαι καὶ διευθυνταὶ καὶ νομάρχαι καὶ ὑπουργοὶ ἐγείρονται καὶ ὑποκλίνονται ἐνώπιον κυρίων καὶ δεσποινίδων ἰσχυρῶν οἴκων, οἱ κύριοι αὐτοὶ ἀντιθέτως κρατοῦν ἐνώπιών των, ἐπὶ ὥρας ἐνίοτε, ὀρθίους σεβασμίους κληρικούς. Ὑπάρχουν παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ νεώτερα παραδείγματα, κατὰ τὰ ὁποῖα οἱ τὴν κρατικὴν ἐξουσίαν διαχειριζόμενοι ἐν Ἑλλάδι μὲ τὸν ἀσεβέστατον τρόπον συμπεριεφέρθησαν πρὸς αὐτὰς τὰς κορυφὰς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας. Ὑπενθυμίζομεν τὴν συμπεριφορὰν τοῦ ἀνεκδιηγήτου ἐκείνου Ἕλληνος ἁρμοστοῦ τῆς Σμύρνης Στεργιάδου πρὸς τὸν ἀείμνηστον ἐπίσκοπον Σμύρνης Χρυσόστομον τὸν ἐθνομάρτυρα. Ὑπενθυμίζομεν ζωηρὸν ἐπεισόδιον τοῦ μακαρία τῆ λήξει γενομένου μητροπολίτου Ἰωαννίνων Σπυρίδωνος Βλάχου, μετὰ ταῦτα ἀρχιεπισκόπου, μετά τινος γενικοῦ διοικητοῦ Ἠπείρου… Πόσα παραδείγματα ἀνοικείου συμπεριφορᾶς λαοῦ καὶ ἀρχόντων πρὸς τὸν κλῆρον δὲν θὰ ἠδυνάμεθα νʼ ἀναφέρωμεν! Τὸ ῥάσον, ὅπου ἐμφανισθῆ, περιφρονεῖται, γίνεται στόχος δυσμενῶν σχολίων, εἰρωνειῶν καὶ ἐμπαιγμῶν. Καὶ εἶνε τόση ἡ πρὸς τὸ ῥάσον περιφρόνησις ὥστε μικρόψυχοί τινες νεώτεροι κληρικοί, μὴ δυνάμενοι νὰ φέρουν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτὸν τοῦ Χριστοῦ, ζητοῦν νʼἀποβάλουν τὸ τετιμημένον ῥάσον καὶ νὰ φορέσουν σακάκι καὶ γραβάτα… Ἀλλʼ οἱ τοιοῦτοι εἶνε δειλοὶ στρατιῶται τῆς στρατιᾶς τοῦ Κυρίου! Read more »

ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΘΥΡΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 1st, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΒΑΣΙΛΕΥΣ  ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται,Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΤΥΠΑ ΤΗΝ ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
Νεώτερος δόκιμος ἑρμηνευτὴς τῆς Βίβλου, δίδων μεταφορικὴν καὶ πνευματικὴν ἑρμηνείαν εἰς τὸν 23ον ψαλμὸν καὶ συσχετίζων αὐτὸν μὲ τὸν λόγον τῆς Ἀποκαλύψεως «Ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω…» (Ἀπ. 3,20), παρατηρεῖ, ὅτι ὁ Χριστός, ὁ Βασιλεὺς τῶν αἰώνων καὶ Κύριος τῆς δόξης, ἵσταται καὶ πνευματικῶς ἔξωθεν ὄχι πλέον τοῦ ναοῦ ἀλλὰ τῆς καρδίας ἑκάστου ἀνθρώπου, καὶ κρούει τὴν θύραν τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Ζητεῖ νὰ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν, διὰ νὰ ἐγκαταστήσῃ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τὸ κράτος τῆς βασιλείας του, νὰ ἐκδιώξῃ ἐκεῖθεν τὸν ἄρχοντα τοῦ σκότους ―ὁ ὁποῖος ἐπικρατεῖ δυστυχῶς εἰς τὰς περισσοτέρας καρδίας―, καὶ νὰ βασιλεύσῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων. Πᾶς ἄνθρωπος πιστεύων εἰς τὸν Χριστὸν εἶνε ἕνας πνευματικὸς ναός, τὸν ὁποῖον δὲν δύναται νὰ καταλύσῃ ἡ κακία τῶν ἀντιχρίστων. Αὕτη δύναται νὰ κρημνίζῃ μόνον χειροποιήτους ναούς. Καὶ ἂν ἀκόμη ὑποθέσωμεν, ὅτι ὁ διάβολος μὲ τὰ ὄργανά του κατορθώσῃ κάποτε νὰ κρημνίσῃ ὅλους τοὺς ναοὺς ποὺ ἀνεγείρουν οἱ Χριστιανοί, καὶ πάλιν ὁ Χριστός, ὡς βασιλεὺς κραταιὸς καὶ αἰώνιος, θὰ βασιλεύῃ εἰς τοὺς πνευματικοὺς ναούς, ὁποῖοι εἶνε αἱ καρδίαι τῶν ἀνθρώπων. Χαρὰ δὲ καὶ ἀγαλλίασις ἐπικρατεῖ εἰς τὰς καρδίας τῶν πιστῶν ποὺ ἔχουν ἐν ἑαυτοῖς τὸν βασιλέα Χριστόν, ἔστω καὶ ἂν στερῶνται τοῦ πλούτου καὶ τοῦ μεγαλείου τῶν βασιλέων τοῦ κόσμου τούτου.
Καὶ ὅσον μὲν διαρκεῖ ἀκόμη ἡ παροῦσα ζωή, ὁ Χριστός, ἐπειδὴ σέβεται τὴν ἐλευθερίαν τῶν λογικῶν του δημιουργημάτων, εἶνε βασιλεὺς ἐκείνων μόνον οἱ ὁποῖοι ἐλευθέρως τὸν πιστεύουν, τοῦ ἀνοίγουν τὴν θύραν τῆς καρδίας των καὶ τὸν δέχονται νὰ ἐνθρονισθῇ ἐν αὐτῇ. Κατὰ τὴν ἡμέραν ὅμως τῆς δευτέρας παρουσίας του καὶ καθ᾽ ὅλην τὴν ἐπέκεινα αἰωνιότητα ὁ Χριστὸς θὰ ἀναγνωρισθῇ παρὰ πάντων. Θὰ εἶνε παγκόσμιος βασιλεύς. Ὅλοι τότε θὰ πέσουν καὶ θὰ τὸν προσκυνήσουν. Read more »

ΦΟΒΕΡΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: Η ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΥΨΙΣΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΣ, ΟΤΙ Ο ΠΟΝΗΡΟΤΕΡΟΣ, Ο ΘΡΑΣΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΔΕΣΤΕΡΟΣ, ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΛΙΒΑΝΩΤΟ ΚΑΙ ΚΟΛΑΚΕΙΕΣ ΘΑ ΓΙΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 30th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Ὁ ἀνορθόδοξος τρόπος ἐκλογῆς ἐπισκόπων, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος, ἀπὸ τὸν τουρκικό ζυγό, ἔμπασε κακούς καὶ ἀθεόθοβους ἐπισκόπους στὴν Ἐκκλησία

ΟΙ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΑΣ ΗΣΥΧΑΣΟΥΝ

ΔΕΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟ
τρέμομεν ἀκόμη μὲ τὴν σκέψιν ὅτι εἶνε δυνατὸν νὰ εὑρεθῶμέν ποτε ἐπὶ ἀρχιερατικοῦ θρόνου ἐν τοιαύταις χαλεπαῖς ἡμέραις, καθʼ ἅς καὶ οἱ ὦμοι ἑνὸς Χρυσοστόμου θὰ ἐκάμπτοντο.

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΔΗΛΩΣΙΣ

cebcceb5cf83cebfcebb-ceb9ceb5cf81cebfceb8-ceb9cf83cf84

Εἰς ἐφημερίδας τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τῆς Πρωτευούσης ἐγράφη, ὅτι πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων ἀθρόα ἀπεστάλησαν τηλεγραφήματα καὶ ἀναφοραὶ ἐκ μέρους ἰδιωτῶν καὶ σωματείων τῆς πόλεως Μεσολογγίου καὶ περιχώρων, διὰ τῶν ὁποίων ζητεῖται ἡ εἰς ἐπίσκοπον προαγωγή μας.
Ἐπειδὴ ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἀναφορῶν καὶ τηλεγραφημάτων τούτων πολὺς θόρυβος ἐδημιουργήθη πέριξ τοῦ ταπεινοῦ μας ὀνόματος, κρίνομεν ἀναγκαῖον νὰ προβῶμεν εἰς τὴν παροῦσαν δήλωσιν.
Ὁ Κύριος ὁ ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς γνωρίζει, ὅτι οὐδένα ὑπεκινήσαμεν διὰ τὴν ὑποβολὴν ἀναφορῶν καὶ τηλεγραφημάτων. Μένομεν σταθερῶς ἀκλόνητος εἰς ὅσα ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς προαγωγῆς μας ἔχομεν ἤδη δηλώσει εἰς τὰ ὑπʼ ἀριθ. 193 καὶ 240 φύλλα τῆς «Σπίθας». Ἡ ὁδός, διʼ ἧς ἀνέρχεταί τις σήμερον εἰς τὰ ὕψιστα ἀξιώματα εἶνε γνωστή. Δὲν τὴν ἐβαδίσαμεν. Ἐὰν τὴν βαδίσομεν, θὰ ἤμεθα πρὸ πολλοῦ ἐπίσκοπος καὶ μητροπολίτης. Ἀπησχολημένος εἰς τὸ κύριον ἔργον τοῦ κηρύγματος, δὲν ἔχομεν καιρὸν νὰ κρούωμεν τὰς θύρας τῶν ἰσχυρῶν. Πρὸ εἴκοσι καὶ πλέον ἐτῶν, νεώτατος, ὑπηρέτησα ὡς πρωτοσύγκελλος εἰς τὴν ἱερὰν Μητρόπολιν Ακαρνανίας. Τὸ γεγονὸς ὅτι καὶ μετὰ τὴν παρέλευσιν δύο δεκαετηρίδων ὁ εὐσεβὴς λαὸς τῆς Ἱερᾶς Πόλεως καὶ τῶν περιχώρων ἐξακολουθεῖ νὰ ἐνθυμῆται τὸν ἱεροκήρυκα, μὲ συγκινεῖ βαθύτατα. Δάκρυα ἔρχονται εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου ὁσάκις ἀναπολῶ τὰς ἡμέρας, κατὰ τὰς ὁποίας πλήθη λαοῦ κατέκλυζον μέχρι ἀσφυξίας τὸν εὐρύχωρον ναὸν τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Μεσολογγίου… Ἐκ τῆς ἐργασίας ἐκείνης αὐθόρμητος ἐξεπήδησεν ἡ φωνὴ τοῦ λαοῦ. Πρὸς ὅλα τὰ σωματεῖα τῆς πόλεως, τὰ ὁποῖα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸ Ἐργατικὸν Κέντρον Μεσολογγίου ἐκινήθησαν ὑπὲρ ἡμῶν, αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκην νὰ ἐκφράσωμεν τὰς εὐχαριστίας μας διὰ τὰ ἁγνὰ ἀπέναντι ἡμῶν αἰσθήματα, τὰ ὁποῖα ὁ μακρὸς χρόνος δὲν ἠδυνήθη νὰ μαράνη, ἀλλὰ καὶ νὰ δηλώσωμεν ἔτι ἅπαξ ἐνώπιον τοῦ Πανελληνίου, ὅτι ὄχι μόνον δὲν ἐπιδιώκομεν τὴν προαγωγήν μας εἰς τὸ ὕψιστον ἐν τῆ Ἐκκλησία ἀξίωμα, ἀλλὰ τρέμομεν ἀκόμη μὲ τὴν σκέψιν ὅτι εἶνε δυνατὸν νὰ εὑρεθῶμέιν ποτε ἐπὶ ἀρχιερατικοῦ θρόνου ἐν τοιαύταις χαλεπαῖς ἡμέραις, καθʼ ἅς καὶ οἱ ὦμοι ἑνὸς Χρυσοστόμου θὰ ἐκάμπτοντο ὑπὸ τὸ βάρος τῶν ἱερῶν ὑποχρεώσεων ἀπέναντι τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ πονοῦντος καὶ ἀναστενάζοντος λαοῦ μας. Read more »

ΘΑ ΡΙΦΘΟΥΝ ΑΙ ΦΙΑΛΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 26th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» τοῦ Νοέμβριος 1961, φυλ. 242
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΘΑ ΡΙΦΘΟΥΝ ΑΙ ΦΙΑΛΑΙ;

«Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ τοῦ ναοῦ λεγούσης τοῖς ἑπτὰ ἀγγέλοις˙ Ὑπάγετε καὶ ἐκχέατε τὰς ἑπτὰ φιάλας τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν γῆν»(Ἀποκ.– 16,1)

Σημεῖα των καιρῶν

Ἡ Ἀποκάλυψις

φιαλαι Αποκαλυψεως

Εἰς ὅλους ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι μετά πόθου μελετοῦν τὴν Ἁγία Γραφὴ –καὶ θέλομεν νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι μεταξὺ τούτων θὰ εἶνε καὶ ὁ φίλος ἀναγνώστης μας– εἶνε γνωστόν, ὅτι τὸ τελευταῖον βιβλίον τῆς Καινῆς Διαθήκης εἶνε ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου. Τὸ βιβλίο γράφει ἱστορία. Ἱστορία ὅμως περίεργη καὶ καταπληκτική. Ἱστορία, ἡ ὁποία δὲν ἐκθέτει πράγματα, ποὺ ἔγιναν κατὰ τὸ παρελθόν, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλα τὰ ἱστορικὰ βιβλία τοῦ κόσμου, ἀλλʼ ἐκθέτει πράγματα, ποὺ θὰ συμβοῦν κατὰ τὴν διαδρομὴ τῶν αἰώνων καὶ μάλιστα ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς. Ἡμεῖς, οἱ κοινοὶ θνητοὶ δὲν γνωρίζομε «τὶ τέξεται ἡ ἐποιοῦσα». Ὁ συγγραφεὺς ὅμως τῆς Ἀποκαλύψεως βλέπει μακράν, πολὺ μακράν. Εἶνε ὡπλισμένος μὲ πνευματικὸ τηλεσκόπιο ἀφαντάστου ἰσχύος. Τώρα τὸ πῶς κάτι, ποὺ θὰ λάβη χώρα μετὰ 1000 καὶ 2000 ἔτη, μπορεῖ νὰ τὸ δῇ ὁ προφήτης, ὅπως βλέπει κάποιος ἐπὶ κινηματογραφικῆς ταινίας τὰς κινουμένας σκιάς, αὐτὸ βεβαίως δὲν μπορεῖ νὰ ἐννοήση ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος τὰ πάντα μετρεῖ μὲ τὸν πῆχυν τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας. Εἶνε, λέγει ὁ ὀρθολογιστικῶς σκεπτόμενος, εἶνε δυνατόν, νὰ ἐξιστορήσωμε πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἀκόμη δὲν ἐγεννήθησαν, νὰ περιγράψωμεν πράγματα, τὰ ὁποῖα ἀκόμη δὲν συνέβησαν; Ποιός μπορεῖ νὰ διασχίση τὸν πυκνὸ πέπλο τοῦ μέλλοντος καὶ νὰ ἴδη τὰς ποικίλας ἐξελίξεις, ποὺ θὰ λάβη ὁ ἀενάως μεταβαλλόμενος βίος τῆς ἀνθρωπότητος; Δύναμαι νὰ εἴπω, ὅτι μετὰ 1000 ἔτη ἡ ἀράχνη θὰ ὑφαίνη τὸν ἱστόν της ὡς καὶ ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἀριστοτέλους, διότι τὰ ζῶα κινοῦνται ἐντὸς τοῦ σιδηροῦ κλοιοῦ τῶν ἐνστίκτων, ἀλλὰ διὰ τὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος διαθέτει λογικὸν καὶ ἐλευθερίαν καὶ ἄλλοτε μὲν ὑψοῦται μέχρι τῶν αστρων, ἄλλοτε δὲ καταπίπτει μέχρι τοῦ ἅδου καὶ δημιουργεῖ ποικιλίαν σχημάτων καὶ πολιτισμῶν, τὶς δύναται νὰ προΐδη τὰ ἐν τῶ μέλλοντι συμβησόμενα; Ποιός ἔχει δύναμιν προγνώσεως χρόνων καὶ καιρῶν; Ἡ πίστις ἀπαντᾶ, ὅτι «τὰ ἀδύνατα παρʼ ἀνθρώποις δυνατὰ ἐστι παρὰ τῶ Θεῶ». Ἐὰν πιστεύωμεν εἰς τὸν Θεόν, πρέπει νὰ πιστεύωμεν καὶ εἰς τὴν πανσοφίαν καὶ παγνωσίαν Αὐτοῦ. Τὰ πάντα βλέπει, τὰ πάντα ἐφορᾶ, τὰ πάντα κατευθύνει. Ἐνώπιον Αὐτοῦ παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον εἶνε ὡς ἀνοικτὸν βιβλίον, τοῦ ὁποίου πᾶσα σελίς, πᾶσα γραμμή, πᾶσα λέξις, πᾶν γράμμα εἶνε ἐξ ἴσου γνωστὰ εἰς τὸν ἀναγνώστην. Read more »

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ «ΙΔΩΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΕΚΛΑΥΣΕΝ ΕΠʼ ΑΥΤΗ». Η ΦΟΒΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΑΦΗΝΕΙ ΦΩΝΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ: «ΕΝΔΟΞΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗΠΩΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΕΛΟΣ – Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΑΡΚΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 27th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ – ΑΘΗΝΑΙ

«Χριστιανικὴ Σπίθα ἀρ. φ. 93 Απρίλιος 1949
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου


   «Καὶ ὡς ἤγγισεν (ὁ Χριστός) ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπʼ αὐτῆ, λέγων ὅτι εἰ
ἔγνως καὶ σύ, καὶ γε ἐν τῆ ἡμέρα σου ταύτη, τὰ πρὸς εἰρήνην σου! Νῦν δὲ ἐκρύβη
ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου˙ ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ καὶ περιβαλοῦσιν οἱ ἐχθροί σου χάρακά
σοι καὶ περικυκλώσουσί σε καὶ τὰ τέκνα σου ἐν σοί, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοί λίθον
ἐπὶ λίθω ἀνθʼ ὧν οὐκ ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς επισκοπῆς σου» (Λουκ. 19, 41-44).

Νυμφιοσ

Ἱεροσόλυμα! Σιών! Πόλις τοῦ Θεοῦ! Δίδαξε τὰς Ἀθήνας καὶ ὁλόκληρον τὴν Πατρίδα μας. Ἀλλὰ πῶς;

Ἄς ἀναπαραστήσωμεν μίαν σκηνὴν ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ Θεανθρώπου, ὅπως αὕτη ἐξετυλίχθη πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν μας κατὰ τὴν Μ. Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν Του. Βεβαίως ἡ Μ. Ἑβδομὰς τοῦ 1949 παρῆλθε. Παρῆλθε ἐν μέσω τοῦ πόνου καὶ τῶν δακρύων τῆς Ἑλληνικῆς φυλῆς. Ἀλλὰ ἡ ἀνάμνησις τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἕνα εἶδος στιγμιαίας κινηματογραφικῆς προβολῆς, ἡ ὁποία εὐκόλως λησμονεῖται, ἀλλὰ μία διαρκὴς ψυχικὴ στροφὴ καὶ ἐνατένισις τοῦ πιστοῦ καθʼ ὅλον τὸ ἔτος πρὸς τὸν Ἐσταυρωμένον. Ὅστις «ἔπαθεν ὑπὲρ ἡμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσετε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ». (Α’ Πέτρ. 2, 21).

  *   *   *

Ὁ Χριστὸς διὰ τὴν τελευταῖαν φορὰν ἀναβαίνει εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Ἐκ τῆς Βηθανίας, ὡραίου προαστείου τῆς πρωτευούσης τοῦ Ἰουδαϊκοῦ ἔθνους, μίαν πρωΐαν, τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων, συνοδευόμενος ἀπὸ τὸ μικρὸν ἐπιτελεῖον τῶν 12 ἀσήμων συνεργατῶν Του ἐκκινεῖ ὁ Βασιλεὺς τοῦ κόσμου, ὁ Μέγας Κατακτητὴς τῶν ἀνθρωπίνων καρδιῶν. Σκοπὸς τῆς πορείας του ταύτης, ἀπόφασίς του σταθερὰ καὶ ἀμετάκλητος εἶνε νὰ δώση τὴν ΜΑΧΗΝ, τὴν μάχην τὴν σπουδαιοτέραν ἐξ ὅλων τῶν μαχῶν ποὺ ἀναφέρει ἠ παγκόσμιος Ἱστορία, τὴν μάχην, τῆς ὁποίας τὰ ἀπείρως εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα θὰ ἐπεκτείνωνται καὶ ὁλοὲν θὰ εὐρύνωνται μέχρι συντελείας τῶν αἰώνων ἕως ὁτου «πᾶν γόνυ κάμψη ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων» (Φιλιπ. 2, 10). Ὁ Χριστὸς θὰ δώση τὴν μάχην μέσα εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα. Θὰ τὴν δώση μὲ ὅπλα ἐντελῶς διαφορετικὰ ἀπʼ ἐκεῖνα ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱ ἑκάστοτε δορυκτήτορες τῆς γῆς. Θὰ συντρίψη τὴν κεφαλὴν τοῦ Ὄφεως καὶ θὰ στήση εἰς τὸν λόφον τοῦ Γολγοθᾶ τὴν σημαίαν τῆς ἐλευθερίας τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἔκτοτε οὐδέποτε θὰ ὑποσταλῆ. Read more »

ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΣΗΜΕΡΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 21st, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», φυλ. 240, Αύγούστου 1961
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΠΩΣ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ;

«Οὐχ ἑαυτῶ τις λαμβάνει τὴν τιμήν,
ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ»
(Ἑβρ. 5, 4)

Ἐκκλησιαστικὰ θέματα

Ἡ ἀδιαφορία ἔγκλημα

Περὶ ἐπισκόπων καὶ πάλιν, ἀγαπητοί μου, ὁ λόγος. Διότι φρονοῦμεν, ὅτι ἡ ἐκλογὴ Ἐπισκόπου, προωρισμένου νὰ ποιμάνη τὸν λαὸν ἐπαρχίας ἰσοβίως, ἐπὶ πολλὰ ἔτη, δεκαετηρίδας ὁλοκλήρους, ποὺ προκύπτουν ἐνίοτε καὶ ἥμισυ αἰῶνος, δὲν ἀποτελεῖ παρονυχίδα. Ὄχι. Δὲν εἶνε θέμα ποὺ ἐνδιαφέρει μόνον τοὺς «παπάδες», τοὺς «καλογέρους» καὶ τοὺς ἐπιτρόπους τῶν ναῶν, ἀλλὰ εἶνε θέμα ποὺ πρέπει νὰ προκαλῆ ζωηρὸν καὶ ἔντονον τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ τῆς ἐπαρχίας καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος. Ἐὰν ὁ Ἕλλην ὡς πολίτης, μέλος τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας δὲν ἐπιτρέπεται νʼ ἀδιαφορῆ διὰ τὴν κοινότητά του καὶ ἐπαρχίαν του, διὰ τὸ ποῖος θὰ εἶνε ὁ πρόεδρος ἤ ὁ δήμαρχος καὶ ποῖος θὰ εἶνε ὁ βουλευτής του, καὶ διὰ τὴν ἐκλογὴν τοὺ ἱκανωτέρου, κατὰ τὴν κρίσιν του, δὲν διστάζη νὰ διεξάγη εὐπρεπῶς πολιτικὴν μάχην διὰ νὰ πείση τοὺς συμπολίτας του εἰς ποίαν κατεύθυνσιν εὑρίσκεται τὸ ἀληθὲς πολιτικὸν συμφέρον των, πολὺ περισσότερον ὁ Ἕλλην ὡς Χριστιανός, ζῶν μέλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας δὲν πρέπει νʼ ἀδιαφορῆ διὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα τοῦ τόπου του. Δὲν πρέπει νʼ ἀδιαφορῆ ποῖοι θὰ εἶνε οἱ ἐπίτροποι τοῦ ναοῦ, πολὺ περισσότερον δὲν πρέπει νʼ ἀδιαφορῆ ποῖος θὰ εἶνε ὁ ἰερεὺς τῆς ἐνορίας του, ὅστις θὰ εἰσέρχηται εἰς τὴν οἰκίαν του διὰ νʼ ἁγιάζη αὐτήν, ἀσυγκρίτως δὲ περισσότερον δὲν πρέπει νʼ ἀδιαφορῆ ποῖος θὰ εἶνε ὁ ἐπίσκοπος ὅστις ἰσοβίως θὰ κυβερνήση τὴν ἐπαρχίαν του.
Ἡ ἀρχαία νομοθεσία τῆς Ἀθηναϊκῆς Πολιτείας «ἀχρείους» (ἀχρήστους) καὶ ἀτίμους ἀπεκάλει ἐκείνους ἐκ τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι οὐδὲν ἐνδιαφέρον ἐδείκνυον διὰ τὰ κοινά, ἀλλὰ παρέμενον ἀπαθεῖς καὶ ἀδιάφοροι, μόνον διὰ τʼ ἀτομικὰ καὶ οἰκογενειακά των συμφέροντα ἐνδιαφερόμενοι, καὶ διὰ τῆς ἀπαθείας καὶ ἀδιαφορίας των ταύτης ἄφηνον τοὺς ἀγύρτας καὶ τοὺς δημαγωγοὺς νὰ καταλαμβάνουν τὰ ὕψιστα τῆς Πολιτείας ἀξιώματα καὶ νὰ ὁδηγοῦν αὐτὴν εἰς τὰ βάραθρα τῆς καταστροφῆς. Read more »

O AKAΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 15th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ», Xαιρετισμοι της Παναγιας

O AKAΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τοῦ 1968

Ω ΔΕΣΠΟΙΝΑΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ἐκεῖνο ποὺ παραδέχεται, ἐκεῖνο ποὺ πιστεύει, ἐκεῖνο ποὺ αἰσθάνεται, δὲν εἶνε δυνατὸν νὰ τὸ κρύψῃ μέσα του, ἀλλὰ νιώθει τὴν ἀνάγκη νὰ τὸ ἐκφράσῃ.
Καὶ τὸ ἐκφράζει μὲ διαφόρους τρόπους. Πρῶτα – πρῶτα τὸ ἐκφράζει μὲ τὸ πρόσωπο. Ἀνάλογα μὲ τὴ λάμψι ἢ τὴ θλῖψι τοῦ προσώπου του μπορεῖς νὰ καταλάβῃς τὰ αἰσθήματα ποὺ ἔχει ὁ ἄλλος ἀπέναντί σου· τὸ πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου εἶνε ὁ καθρέπτης. Τὸ ἐκφράζει ἔπειτα μὲ τὶς κινήσεις καὶ τοὺς μορφασμούς του. Τὸ ἐκφράζει προπαντὸς μὲ τὴ γλῶσσα, μὲ τὸν προφορικὸ λόγο του. Τὸ ἐκφράζει καὶ μὲ τὸ γραπτὸ λόγο, μὲ ἐπιστολές. Τὸ ἐκφράζει μὲ τὴν εὐγένεια, μὲ τὸ ὕφος καὶ τοὺς τρόπους του.

Πές μου τί τραγουδᾷς… Read more »

ΟΙ ΦΟΒΕΡΕΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ – ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΑΛΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ!!! ΕΑΝ ΕΒΡΙΖΕ ΤΗΝ ΜΑΝΑ ΤΟΥ Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΘΑ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕ ΤΟΣΟ!!! Ο MHΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΣΤΡΑΦΤΕΙ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 5th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Η ΚΗΔΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

«Καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. Ἐξεμυκτηρίζων δὲ καὶ οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς λέγοντες…». (Λουκ. 23, 35)

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» Νοέμβριος 1957 αριθ. φύλλου 199
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΚΗΔΕΙΑ-ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ«Παιδία, ἔσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς
ἠκούσατε, ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ
νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν˙ ὅθεν
γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν»
(Α΄ Ἰωάν. 2, 18)

Δὲν ὑπάρχει ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται, δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι ἡ ἀνθρωπότης εἰσήλθεν εἰς μίαν ἀπὸ τὶς σκοτεινοτέρας περιόδους τῆς Ἱστορίας. Σημεῖα, ποὺ ὑπερβαίνουν ἐσχάτως εἰς τὸν φυσικόν, ἠθικὸν καὶ πνευματικὸν κόσμον, καὶ προκαλοῦν φόβον, σύγχυσιν, ταραχήν, ἀγωνίαν, προειδοποιοῦν τοὺς πάντας. Ἡ γῆ σείεται. Τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως μαίνονται. Αἱ συνειδήσεις κλονίζονται. Αἱ κοινωνίαι ταράσσονται ἐκ βαθέων. Τὰ ἔθνη τὰ μικρὰ τρέμουν, τὰ μεγάλα καὶ ἰσχυρὰ βρυχῶνται ὡς θηρία ἐν κλωβοῖς. Αἰ δὲ ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἐκκλησίαι κλυδωνίζονται. Βαθεῖς ἐρμηνευταὶ τῆς Βίβλου βλέποντες τὰ ὁλονὲν πυκνούμενα σημεῖα λέγουν καὶ γράφουν, ὅτι ἡ σκιὰ τοῦ Ἀντιχρίστου ἐνεφανίσθη ἐπὶ τῆς γῆς. Οἱ πρόδρομοί του ἔφθασαν, καὶ ὡς οἱ μάγοι τῆς Αἰγύπτου ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Μωϋσέως ἐνεργοῦν κατὰ παραχώρησιν Θεοῦ σημεῖα καὶ τέρατα, ἐντυπωσιάζουν, τρομοκρατοῦν τοὺς ἀμαθεῖς, κλονίζουν ἱερὰς πεποιθήσεις, κάμνουν θραύσιν. Ὀλίγον ἀκόμη καὶ ἔφθασεν ὁ Ἀντίχριστος. Τὶς οὗτος; Ὕψιστε Θεέ, ἐλέησον τὸν κόσμον! Ἡ φοβερὰ προφητεία τοῦ Ἰησοῦ περὶ συντελείας τῶν αἰώνων ἀρχίζει νὰ ἐκπληρώνεται (Ματθ. 24, 3-31). Οὐαὶ τῆ οἰκουμένη ἐκ τῶν ἐπερχομένων αὐτῆ δεινῶν… Read more »

ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 3rd, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«Χριστιανικὴ Σπίθα», φυλ. 238, Ἰούνιος 1961
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ

«Ποιμάνατε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ Θεοῦ,
ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλʼ ἐκουσίως,
μηδὲ αἰσχροκερδῶς, ἀλλὰ προθύμoς, μηδʼ ὡς
κατακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλὰ τύποι
γινόμενοι τοῦ ποιμνίου» (Α΄ Πέτρου 5, 2-3)

  • ΣΠΙΘΑ 1961 Τὸ παρὸν ἄρθρον, ὡς θὰ ἴδουν οἱ προσεκτικοὶ ἀναγνῶσται, ἐκφέρεται γενικῶς. Θέλει νὰ δώση μίαν ζωηρὰν εἰκόνα τῆς ἐπισκοπῆς ἐκείνης, ἐν τῆ ὁποῖα δρᾶ ἀποσυνθετικῶς διὰ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἡ δεσποτικὴ φατρία. Περιγράφει τὰ συμπτώματα τῆς φοβερᾶς ἀσθενείας χωρὶς νὰ κατονομάζη τοὺς ἀσθενεῖς. Δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ θίξη ὡρισμένα πρόσωπα. Ἡ «Σπίθα», ὡς ἀποδεικνύει τὸ παρελθόν της, δὲν στερεῖται τῆς παρρησίας, ἵνα καὶ συγκεκριμένα πρόσωπα ἐλέγχη ὅταν κρίνη τοῦτο ἀναγκαῖον. Ἀλλʼ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐπιθυμεῖ νʼ ἀσκήση γενικὸν ἔλεγχον. Διὰ τοῦτο τὸ παρὸν ἄρθρον ἄς θεωρηθῆ ὡς ἕνας καθρέπτης, εἰς τὸν ὁποῖον πᾶς ἀξιωματοῦχος τῆς Ἐκκλησίας, ἐὰν θέλη, ἄς καθρεπτισθῆ καὶ ἄν κατά τι ἴδη ἑαυτὸν ἔνοχον, ἄς προσπαθήση νὰ διορθωθῆ.

 

Ἐκκλησιαστικὰ προβλήματα
Ἡ ἐνότης
Ἕν, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶσται, ἕν ἀπὸ τὰ σπανιώτερα ἀλλʼ ἀκριβῶς διʼ αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὰ ὡραιότερα καὶ θελτικώτερα θεάματα, ποὺ δύναται νὰ προσφέρη ἡ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων, εἶνε ἡ ἑνότης. Οἰκογένεια μὲ ὅλα τὰ μέλη της ἠγαπημένα καὶ συσπειρωμένα πέριξ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς οἰκογενείας˙ σχολεῖον μὲ ὅλους τοὺς μαθητὰς εἰς τὸν διδάσκαλον μετὰ προσοχῆς ἐνατενίζοντας καὶ ὑπακούοντας˙ πλοῖον ποὺ μὲ ὅλον τὸ πλήρωμά του μετὰ προθυμίας ἐκτελεῖ τὰς ἐντολὰς τοῦ πλοιάρχου˙ στράτευμα ποὺ μὲ ὅλους τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ στρατιώτας πειθαρχεῖ εἰς τὸν ἡγήτορα˙ πολιτεία τῆς ὁποίας ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι ὑποτάσσονται εἰς τὸν ἐπὶ πάντων βασιλεύοντα Νόμον, δὲν εἶνε σπάνιαι εἰκόνες ὡραιότητος, εἰς τὰς ὁποίας εὐχαριστοῦνται οἱ ὀφθαλμοὶ τῶν ἀνθρώπων; Δὲν εἶνε ἀπὸ τὰ θαυμασιώτερα ὑπὸ τὸν ἥλιον θεάματα, διὰ τὰ ὁποῖα ἔνας Δαβὶδ ἔνθους γενόμενος ἔκρουε τὴν λύραν του καὶ ἔψαλλεν˙ «Ἰδοὺ δὴ τὶ καλὸν ἤ τὶ τερπνόν, ἀλλʼ ἤ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό» (Ψαλμ. 132, 1). Read more »

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ KAΝΤΙΩΤΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ!!! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΗΣ, ΣΦΥΡΟΚΟΠΕΙ & ΚΟΝΙΟΡΤΟΠΟΙΕΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ & ΣΕ ΣΠΙΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟ!!! (ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ: ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΕΤΡΕΜΑΝ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ, ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ!)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 17th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»τοῦ 1961, φυλ. 237
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΝ

  • +Μητρ. Ιεροθ & π. Αυγ(Δὲν εἶνε πολὺς καιρὸς ποὺ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἔλαβε γνῶσιν μιᾶς ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, διὰ τὰς ὁποίας ἀπηγορεύετο ἡ μετάδοσις ὁμιλιῶν ἱεροκηρύκων διὰ μαγνητοφώνου. Ἡ ἀπαγόρευσις αὕτη προὐκάλεσε δυσμενῆ σχόλια τοῦ καθημερινοῦ καὶ περιοδικοῦ Τύπου Πρωτευούσης καὶ ἐπαρχιῶν. Ἦτο φανερὸν ὅτι ἡ ἐγκύκλιος, ὑφʼ ἅς συνθήκας ἐξεδόθη, ἐστρέφετο κατὰ ἑνὸς καὶ μόνον ἱεροκήρυκος, τοῦ συντάκτου τῆς «Σπίθας». Τοῦτο ἠδύνατό τις νὰ διαπιστώση ἀναγινώσκων καὶ τὴν στήλην τῶν Χρονικῶν τοῦ φύλλου τῆς 15-2-61 τῆς «Ἐκκλησίας», ἐπισήμου ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Ἐκεῖ βλέπει τις κατάπληκτος, ὅτι, ἐνῶ συνίσταται ἵνα αἱ Μητροπόλεις προμηθεύωνται παρὰ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας ἠχογραφημένας ὁμιλίας μαγνητοφώνου, ἀντιθέτως εἰς τὴν ἰδίαν στήλην γράφεται ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπαγορεύει τὴν μετάδοσιν ἠχογραφημένων ὁμιλιῶν διὰ μαγνητοφώνου!!!
    Εὐτυχῶς ἡ ἐγκύκλιος αὕτη, ἐκ τῆς ὁποίας ἔλειπον 5 ὑπογραφαὶ Συνοδικῶν μελῶν, ἠτόνισεν ἀπὸ τῶν πρώτων ἡμερῶν τῆς ἐκδόσεώς της. Κατʼ αὐτῆς ἐξεφράσθησαν ἀρχιερεῖς, ἐν οἷς καὶ ὁ Συνοδικὸς ἅγιος Χαλκίδος κ. Γρηγόριος, ὅστις, ἀν καὶ διεφώνει πρὸς τὸ περιεχόμενον τῆς ἐγκυκλίου, ὑπέγραψεν ὅμως κατὰ τὴν τάξιν ὡς μειοψηφῶν. Ἀλλʼ ἐκεῖνος, ὅστις ἰσχυρότερον ὅλων ἐσφυροκόπησε καὶ ἐκονιορτοποίησε τὴν ἐγκύκλιον, ἦτο ὁ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν πρὸς Κύριον ἐκδημήσας Μητροπολίτης Ἀκαρνανίας Ἱερόθεος. Ὁ ἀείμνηστος, ἀσθενὴς ὤν, μόλις ἔλαβε γνῶσιν τῆς ἐγκυκλίου, ἔστειλεν ἔγγραφον διαμαρτυρίας πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, ὅπερ εἶνε καὶ τὸ τελευταῖον αὐτοῦ ἔγγραφον πρὸς αὐτήν. Θεωροῦμεν ἰδιαιτέραν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ ὅτι ὁ Ἱεράρχης οὗτος, μετὰ τοῦ ὁποίου παλαιότερον εἴχομεν διαφωνήσει ἐπὶ ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων καὶ εἴχομεν ἔλθει εἰς σύγκρουσιν, κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη τῆς ἐπιγείου ζωῆς του περιέβαλεν ἡμᾶς μὲ ἐκτίμησιν καὶ στοργὴν καὶ ἐν τῆ Ἱερᾶ Συνόδω ὡς λέων ἡγέρθη ἵνα ὑπερασπίση τὸν ἱεροκήρυκα ἐξ ἀδίκων ἐπιθέσεων ἐκ μέρους κακοβούλων ἐχθρῶν του. Ἡ δὲ ὑπὲρ τοῦ ἱεροκήρυκος ὁμιλία του ἐκείνη ὑπῆρξε τὸ κύκνειον ἆσμα τοῦ ἐκλιπόντος Ἱεράρχου, Μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης Ἱεροθέου ἐπισκόπου ἐν τῆ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
    Χάριν τῶν φίλων ἀναγνωστῶν δημοσιεύομεν ὁλόκληρον τὸ πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἔγγραφον τοῦ ἀειμνήστου Ἱεράρχου πρὸς διαφωτισμὸν ἐπὶ τῆς χρήσεως τοῦ μαγνητοφώνου πρὸς μετάδοσιν θρησκευτικῶν ὁμιλιῶν ἐν αἰθούσαις καὶ οἰκίαις).

Πρὸς
Τὴν Ἁγίας καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Δὲν γνωρίζω τὶς ἀκριβῶς εἶνε ὁ ἐμπνευστὴς τῆς ὅλως ἀστόχου τελευταίας Συνοδικῆς Ἐγκυκλίου, ἥτις τόσον προώρισται νὰ μᾶς ἐκθέση εἰς τὰ ὄμματα τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀλλʼ ὅστις καὶ ἄν εἶνε, θὰ ἔπρεπε πρὶν ἤ συνταχθῆ ἡ Ἐγκύκλιος αὕτη, ἥτις φυσικὸν εἶνε νὰ θεωρῆται καρπὸς βαθείας καὶ συνολικῆς σκέψεως πάντων τῶν Συνοδικῶν, θὰ ἔπρεπε, λέγω, πολὺ νὰ σκεφθῶμεν, πολλὰ νὰ λάβωμεν ὑπʼ ὄψιν καὶ κυρίως ἐξ ἐπόψεως Κανονικῆς καὶ πρακτικῆς νὰ ἐξετάσωμεν τὸ ὅλον θέμα καὶ νὰ ἀπαντήσωμεν εἰς δύο ἐρωτήματα: Τὸ ἕν εἶνε θεωρητικόν, τὸ δʼ ἕτερον πρακτικόν. Read more »

ΓΗΡΑΣΚΟΜΕΝ…. XANΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΥΩΧΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΗ Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 16th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»τοῦ 1961, φυλ. 237
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΓΗΡΑΣΚΟΜΕΝ…

Ἐθνικὰ προβλήματα

Χελώνη;

Γηράσκει η Ελλάς

Ὡς γνωστὸν τὴν 19 Μαρτίου ἐ.ἔ. ἐγένετο γενικὴ ἀπογραφὴ τῆς Ἑλλάδος. Ποῖα τʼ ἀποτελέσματα αὐτῆς; Ὅλοι ἐνδιαφερόμεθα νὰ μάθωμεν, διότι οἱ ἐκ τῆς ἀπογραφῆς ἀριθμοί, ὡς καὶ εἰς τὸ ὑπʼ ἀριθ. 235 γύλλον τῆς «Σπίθας» ἐσημειώσαμεν, εἶνε ἐνδεικτικοὶ βαθυτέρων καταστάσεων τοῦ Ἔθνους. Ἐγράφη, ὅτι, ὅταν μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἔθνους ἐκ τοῦ Τουρκικοῦ ζυγοῦ ἐγένετο ἡ πρώτη ἀπογραφὴ τοῦ νεοσυστάτου Κράτους, τὴν ἐπομένην τῆς ἀπογραφῆς ὅλοι ἐγνώριζον τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς. Τόσον ταχέως διενηργήθη ἡ ἀπογραφὴ ἐκείνη! Τίνες ἦσαν οἱ ἀπογραφεῖς; Ἐπιστήμονες εἰδικευθέντες εἰς τὸν κλάδον τῆς Στατιστικῆς; Ὄχι. Ἦσαν ἀπλοῖ ἱερεῖς. Καὶ σήμερον; Μὲ εἰδικὴν ὑπηρεσίαν, μὲ στρατιὰν ὁλόκληρον ἀπογραφέων, μὲ εἰδικὰ μηχανήματα διὰ τὴν ταχυτέραν ἀρίθμησιν, τʼ ἀποτελέσματα τῆς γενικῆς ἀπογραφῆς βραδύνουν. Τρίμηνον πλησιάζει καὶ ἀκόμη πλήρεις πίνακες δὲν ἐδημοσιεύθησαν. Τὶ ἆρά γε νὰ συμβαίνη; Δὲν ἐργάζονται οἱ ὑπάλληλοι τῆς στατιστικῆς ὑπηρεσίας; Ἐργάζονται! Ἀλλʼ ἔπεσαν οἱ ταλαίπωροι εἰς λαβύρινθον, τὸν ὁποῖον οἱ ἴδιοι ἐδημιούργησαν. «Ἔπλεξαν» μὲ πολλοὺς ἀριθμοὺς, εἶς ἐκ τῶν ὁποίων θὰ δεικνύη πόσα… καζανάκια ἔχει ἡ σύγχρονος Ἑλλάς. Ἀλλοίμονον, ἐὰν ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ λείψουν ὡρισμένα καζανάκια! Ὁ πολυτισμὸς τῆς πατρίδος μας θὰ φανῆ μειωμένος ἐνώπιον τῶν ξένων κατὰ τὸν ἀριθμὸν τῶν παραλειφθέντων καζανακίων! Πῶς λοιπὸν νὰ μὴ ὑποστοῦν ζάλην οἱ ἐγκέφαλοι τῆς στατιστικῆς ὑπηρεσίας; Ἀλλʼ ὁ πολὺς λαός, ὁ ὁποῖος ἐνδιαφέρεται νὰ μάθη τὰ σπουδαιότερα στοιχεῖα καὶ ἐπὶ τῆ βάσει τούτων νὰ λύση ἐπειγούσης φύσεως ζητήματά του, ὡς εἶνε τὸ ζήτημα τῶν δημοτικῶν και βουλευτικῶν ἐκλογῶν, πιέζει διὰ τοῦ Τύπου τὴν στατιστικὴν ὑπηρεσίαν, ἵνα τὸ ταχύτερον ἐκδώση τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς. Ἀλλʼ ἡ στατιστικὴ ὑπηρεσία, μηχανῆς ἀκολουθοῦσα, κινεῖται ὡς χελώνη.

Ἡ ἀστυφιλία
Ἐξ ὅλων τῶν πινάκων τῆς ἀπογραφῆς ἐδόθησαν, ὑπὸ τὴν πίεσιν τῆς κοινῆς γνώμης, πρὸς δημοσίευσιν τρεῖς προχείρως πίνακες. Ὁ πρῶτος δεικνύει τὴν κατὰ νομοὺς πληθυσμόν, ὅστις συνολικῶς ἀνέρχεται εἰς τὰ 8.357.526. Ὁ δεύτερος δεικνύει τὸν πληθυσμὸν τῆς Πρωτευούσης καὶ τῶν 58 δορυφόρων της δήμων καὶ κοινοτήτων, ὅστις συνολικῶς ἀνέρχεται εἰς 1.837.041. Ἐὰν δὲ εἰς αὐτὸν προστεθοῦν καὶ οἱ 204.321 κάτοικοι τῆς ὑπολοίπου Ἀττικῆς, τότε ὅλος ὁ πληθυσμὸς τοῦ πολεοδομικοῦ συγκροτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Πρωτευούσης καὶ τῶν περιχώρων αὐτῆς ὑπερβαίνει τὰ 2.000.000. Ὁ τρίτος δὲ πίναξ παρουσιάζει τὴν αὔξησιν τοῦ πληθυσμοῦ τῶν κυριοτέρων πόλεων τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ πίνακες αὐτοί, ἰδίως οἱ δύο πρῶτοι, ὡς ἦτο ἐπόμενον προὐκάλεσαν ἀνησυχίαν. Διότι ὁ μὲν πίναξ ὁ ἐμφαίνων τὸν πληθυσμὸν τοῦ συγκροτήματος τῆς Ἑλληνικῆς Πρωτευούσης, ὡς καὶ δεκάδος που ἄλλων πόλεων τῆς Ἑλλάδος, ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀστυφιλία, ὁ οὐρμπανισμός, ὡς θέλουν τινὲς μὲ ξενικὴν γλῶσσαν νὰ ὀνομάζουν τὴν νόσον ταύτην τῆς συγχρόνου κοινωνίας… κινδυνεύει νὰ πνίξη τὴν Ἑλλάδα. Read more »

EΘNIKH AYTOKTONIA ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1961)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 15th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»τοῦ 1961, φυλ. 237 (Ἀπόσπασμα)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

αυτοκτονει η Ελλας«…Θλιβερὰ εἶνε τὰ συμπεράσματα ἐκ τοῦ πίνακος τοῦ ἐμφαίνοντος τὸν πληθυσμὸν τῆς Ἑλληνικῆς Πρωτευούσης; Ἀλλʼ ἀκόμη θλιβερώτερα εἶνε τὰ ἐκ τοῦ ἄλλου πίνακος, τοῦ ἐμφαίνοντος τὸν πληθυσμὸν τῆς ὅλης χώρας, συμπεράσματα. Εἴμεθα, ὡς εἴδομεν, 8.357.526. Ἐὰν φυσιολογικῶς ἔβαινεν ἡ αὔξησις τοῦ πληθυσμοῦ, θὰ εἴχομεν φθάσει τὰ 10.000.000. Ἡ αὔξησις τοῦ πληθυσμοῦ μας ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν αὔξησιν τῶν πληθυσμῶν γειτονικῶν, ὡς καὶ ἄλλων ἐθνῶν τῆς ὑφηλίου, εἶνε ἡ μικροτέρα. Ὡς ἐγράφη εἰς καθημερινὴν ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν, ἐνῶ ὁ μέσος ὅρος ἐτησίας αὐξήσεως τοῦ πληθυσμοῦ εἰς ὅλον τὸν κόσμον εἶνε 1,5 – 2%, ἡ ἐτησία αὔξησις τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἀνέρχεται εἰς 0,91%. Καὶ ἐνῶ αὐξάνουν οἱ γάμοι, ἐλαττώνονται οἱ γεννήσεις. Περίεργον, θὰ εἴπητε. Νὰ αὐξάνωνται οἱ γάμοι καὶ νᾶ έλαττώνονται αἱ γεννήσεις; Τὸ φυσιολογικὸν θὰ ἦτο σὺν τῆ αὐξήσει τῶν γάμων νὰ παρετηρεῖτο καὶ αὔξησις γεννήσεων! Τὶ συμβαίνει λοιπόν; Ἐὰν κάμητε μίαν ἔρευναν εἰς τὰς ἀριστοκρατικὰς συνοικίας τῆς Πρωτευούσης, θὰ ἴδητε ὅτι τὰ παιδιὰ ἔχουν περιορισθῆ εἰς 1-2. Τὸ τρίτον εἶνε σπάνιον. Καὶ νὰ σκέπτεταί τις, ὅτι αἱ οἰκογένειαι αὐταὶ λόγω τοῦ πλούτου των θὰ ἠδύναντο νὰ θρέψουν πλῆθος παιδιῶν! Καὶ ἡ σατανικὴ αὐτὴ μόδα, ἡ ὁποία ἤρχισεν ἀπὸ τὰ ἀριστοκρατικὰ σπίτια, ἔχει μεταδοθῆ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα. Δὲν ὑπάρχει συνοικισμός, εἰς τὸν ὁποῖον διὰ ποικίλων μέσων νὰ μὴ παρεμποδίζεται ἡ γέννησις παιδιῶν. Ὅταν ὡς ἱεροκήρυξ ὑπηρέτουν εἰς ἐπαρχιακὴν πόλιν ἔχουσαν πληθυσμὸν 4.000 περίπου κατοίκων, ἐκ τοῦ μητρῶου τῆς κοινότητος διεπίστωσα, ὅτι αἱ γεννήσεις ἐνῶ τὸ 1931 ἦσαν 120, κατὰ τὸ ἔτος 1950 εἶχον κατέλθει εἰς 45. Ἰατρὸς δὲ ἄπιστος ἐκαυχᾶτο ὅτι εὐηργέτει τὴν πόλιν διὰ τῶν ἀθρόων ἐκουσίων ἐκτρώσεων πλουσίων καὶ πτωχῶν μητέρων, αἱ ὁποῖαι προσέτρεχον εἰς τὸ ἰατρεῖον – γράφε σφαγεῖον. Πόσα τοιαῦτα ἰατρεῖα – σφαγεῖα λειτουργοῦν εἰς ὅλην τὴν Πατρίδαν μας! (Ἴδε ἡμέτερον βιβλίον «Ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός», Βόλος 1950 σελ. 59). Τὸ δὲ φρικιαστικώτερον, εἰς τὰ ὑπόγεια τούτου ἐντὸς φιαλῶν οἰνοπνεύματος ἐφυλάσσοντο τὰ ἔμβρυα ὡς σπουδαῖα ἐπιστημονικὰ εὑρήματα. Ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος ἤνοιξα σφοδρὸν πόλεμον, διεμαρτυρήθην μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μου, μέγας σάλος ἠγέρθη ἐν τῆ πόλει καὶ ἐν τῆ ἐπαρχία, καὶ τὸ τέλος: μετάθεσις τοῦ ἱεροκήρυκος, λύπη τοῦ λαοῦ καὶ χαρὰ καὶ θρίαμβος τῶν δαιμόνων.
Ἡ ἐλάττωσις τῶν γεννήσεων εἶνε αἰσθητή, ἰδίως εἰς τὰ χωρία. Δημοτικὰ σχολεῖα, τὰ ὁποῖα εἶχον ἄλλοτε 300 μαθητάς, τώρα λόγω τῆς ἀστυφιλίας καὶ πρὸ παντὸς τῆς ἀποφυγῆς τεκνογονίας δὲν συγκεντρώνουν οὐδὲ τὸ 1/4 τῆς δυνάμεώς των. Read more »

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ 1960 – ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ-

author Posted by: admin on date Φεβ 20th, 2016 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»  1960
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΝΙΚΗ

αντικαρναβαλικος αγωνΟἱ ὁπαδοὶ τοῦ καρναβαλικοῦ ὀργίου Πατρῶν ἐπὶ ἔτη τώρα μᾶς εἰρωνεύονται. Πρόχειρον στόμα των οἱ χρονογράφοι τῶν Ἀθηναϊκῶν ἐφημερίδων. «Παύσατε – μᾶς λέγουν – νὰ καταπολεμῆτε τὸν Καρνάβαλον. Δὲν βλέπετε, ὅτι δὲν κατορθώνετε τίποτε; Εἶσθε οἱ «πτωχοὶ τῶ πνεύματι», εἶσθε οἱ ἠλίθιοι, εἶσθε οἱ συγχρονοι Δὸν Κιχόται, οἱ ἐκστρατεύοντες κατὰ τῶν ἀνεμομύλων. Ἡττᾶσθε συνεχῶς. Ὁ Καρνάβαλος εἶνε ἀκατάβλητος. Ἔχετε γελοιοποιηθῆ. Ἡ κοινὴ γνώμη γελᾶ εἰς βάρος σας». Ταῦτα λέγουν καὶ γράφουν, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι χάρις εἰς τὸ δημοκρατικὸν πολίτευμά μας εἶμαι ὁ μόνος ἕλλην ποὺ κατὰ τὰς ἡμέρας αὐτὰς δὲν δύναμαι νὰ διέλθω τὸν Ἰσθμὸν καὶ μεταβῶ εἰς Πάτρας. Ταῦτα λέγουν καὶ γράφουν, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι ἔχομεν κάμει δήλωσιν, ὅτι οὐδὲν βίαιον μέτρον πρόκειται νὰ μετέλθωμεν, ἀλλʼ ὅτι μόνον διὰ μιᾶς ἔπὶ τόπου προφορικῆς, εὐρείας καὶ ζωηρὰς διαφωτίσεως τοῦ λαοῦ Πατρῶν ἐν συνεργασία μετὰ παντὸς πιστοῦ τέκνου τῆς Ὀρθοδοξίας, λαϊκῶν καὶ κληρικῶν, θὰ ἐπεδιώκομεν τὴν ἐξάλειψιν τοὺ αἴσχους, ποὺ μολύνει τὴν ἱερὰν πόλιν τοῦ Πρωτοκλήτου. Ἡ στάσις των αὐτὴ καὶ μόνη ἀπέναντί μας μαρτυρεῖ πόσον εὔθραυστον οἱ ἴδιοι θεωροῦν τὸ εἴδωλόν των, ἀφοῦ τρέμουν τὸ ῥάσον ἑνὸς ἱερομονάχου καὶ φυλάσσουν τὰς εἰσόδους τῆς πόλεως, μήπως εἰσέλθωμεν εἰς αὐτὴν καὶ διαταράξωμεν τὴν ἡσυχίαν τοῦ Καρναβάλου. Κύριοι, ἀφοῦ εἴμεθα τόσον ἀδύνατοι καὶ γελοῖοι, ὅπως νομίζετε, διατὶ δὲν ἀφήνετε καὶ ἡμᾶς ἐλευθέρους νὰ κινηθῶμεν, κηρύξωμεν καὶ ἐργασθῶμεν ὅσον τοὐλάχιστον κινοῦνται, κηρύττουν καὶ ἐργάζονται οἱ ἀντίθετοι ἡμῶν; Καὶ ἀφοῦ δὲν μᾶς ἀφήνετε νὰ ἀγωνισθῶμεν, πῶς λέγετε ὅτι ἡττώμεθα;
Ὁ Καρνάβαλος τῶν Πατρῶν, βλέπετε, διατελεῖ ὑπὸ τὴν ὑψηλήν, τὴν σκανδαλώδη προστασίαν τῶν χρονογράφων, τῶν κοσμικῶν κυριῶν καὶ δεσποινίδων, Δημοτικῶν Συμβούλων, Ὑπουργῶν καὶ ἐσχάτως καὶ τοῦ Τουρισμοῦ. Καὶ καθὼς καταγγέλει ἡ «Χριστιανικὴ Ἰσοπολιτεία», ἀποκαλεῖται ὑπὸ τῶν ὀπαδῶν του ἡ Α. Μεγαλειότης ὁ Καρνάβαλος! Ἐὰν ἡμεῖς τῶν προσφωνοῦσαμε ἔτσι, ἀσφαλῶς θὰ ἐμηνυόμεθα ἐπὶ ἐξευτελισμῶ τίτλου, ἀνήκοντος μόνω τῶ Βασιλεῖ τῆς Πατρίδος μας. Α. Μ. ὁ Κ.
Ἀλλʼ ἐνῶ πρὸς Νότον ὁ Καρνάβαλος βασιλεύει, πρὸς Βορρᾶν ἡττᾶται. Ἡττᾶται εἰς τὴν πρωτεύουσαν τοῦ Βορρᾶ, τὴν συμπρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος. Διατί; Διότι ἄλλο ψυχολογικὸν κλῖμα ἐπικρατεῖ εἰς τὴν ὡραίαν πόλιν τοῦ Θερμαϊκοῦ. Read more »