Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιούλιος, 2013

AΛΗΘEIA, ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 8th, 2013 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυρ. Πατ. Δ΄ Οἰκ. Συνόδου (Ματθ. 5,14-19)

AΛΗΘEIA ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ;

«Ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. 5,19)

Αγ. Πατ.ΔΙΣΤΑΖΩ, ἀγαπητοί μου, νὰ μιλήσω, γιατὶ δὲν ἔχετε ἀνάγκη ἐσεῖς ἀπὸ κηρύγματα. Εἶμαι ὅμως ὑποχρεωμένος. Ἀλλὰ ἔχω κ᾽ ἕ­ναν ἄλλο δισταγμό· τί κήρυγμα νὰ κάνω, ἐ­ποικο­δο­μητικὸ ἢ ἐλεγ­κτι­κό; νὰ παίξω φλογέρα ἢ ν᾿ ἁρπά­ξω σφενδόνα; νὰ ἑρμηνεύσω πρακτικὰ τὸ εὐ­αγγέλιο καὶ νὰ εὐχαριστηθῆτε, ἢ νὰ κάνω ἐ­κεῖ­νο ποὺ ἔκαναν οἱ 630 πατέρες τῆς Τετάρ­της (Δ΄) Οἰκουμενικῆς Συνόδου ―ἑορτάζουν σήμερα―, ποὺ ὅταν εἶδαν νὰ πέφτουν οἱ αἱρε­τι­­κοὶ σὰν λύκοι στὸ μαντρὶ καὶ ν᾿ ἁρπάζουν τὰ πρό­βατα τοῦ Χριστοῦ, ἄφησαν τὴ φλογέρα καί, ὅπως λένε σήμερα οἱ αἶνοι, τοὺς ἔδιωξαν «τῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ Πνεύματος»; Ἄλλωσ­τε τὸ μῆνα αὐτὸν ἑορτάζει καὶ ὁ προφήτης Ἠλίας, ποὺ ὄχι μόνο μίλησε καυστι­κά, ἀλλὰ καὶ ἔσφα­ξε κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ 450 ἱερεῖς τῆς αἰσχύνης ποὺ ἔτρωγαν εἰς «τράπεζαν Ἰεζάβελ» (Γ΄ Βασ. 18,19).
Σήμερα γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας αἰωρεῖται πά­νω ἀπ᾽ τὰ κεφάλια μας κίνδυνος ὀλέθρου· ὄχι βέβαια ἀπ᾽ τὸ μαχαίρι τοῦ προφήτη Ἠλία, ἀλλὰ τώρα ἀπὸ τὴν πυρηνι­κὴ ἐνέργεια. Ἂν διαβάζε­τε Ἀποκά­λυψι, θὰ δῆτε, ὅτι τὸ ἓν τρίτον τῆς ἀνθρωπό­τητος θὰ σφαγῇ (βλ. Ἀπ. 9,15,18). Ἂς παρακαλέσουμε τὸν προφήτη Ἠλία νὰ πρεσβεύῃ στὸ Θεό, νὰ μὴν πέσῃ ἡ ὀργή του πάνω μας.
Ἂν λοιπὸν φοβούμεθα τὴ θεία ὀργὴ καὶ θέ­­λουμε ν᾽ ἀποτραπῇ ἡ μεγάλη συμφορά, ὑπάρ­χει τρόπος. Πῶς; Τ᾽ ἀκούσαμε σήμερα· νὰ πά­ψου­με νὰ εἴμαστε ψευτοχριστιανοί, χριστιανοὶ στὶς ταυ­τότητες, καὶ νὰ γίνουμε πραγματικὰ Χρι­στια­νοί. Πραγματικοὶ Χριστιανοί, εἶπε τὸ εὐαγγέλιο, εἶνε αὐτοὶ ποὺ ἐκτελοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ («ὃς ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ» Ματθ. 5,19), ὄ­χι αὐτοὶ ποὺ λένε «Κύριε Κύριε» (ἔ.ἀ. 7,21). Καὶ ὁ ἀ­πόστολος λέει, ὅτι οἱ ἀληθινὰ πιστοὶ πρέ­πει νὰ φροντίζουν «καλῶν ἔργων προΐστασθαι» (Τίτ. 3,8, 14), νὰ πρωτοστατοῦν σὲ καλὰ ἔργα. Σεῖς τὰ παιδιά μου, λέει ὁ Κύριος, οἱ ὀρ­θόδο­ξοι Χριστια­νοί, ποὺ βα­­πτιστή­κατε, ποὺ μελετᾶτε τὸ θεῖο νό­μο, ποὺ κοινω­νεῖ­τε τὰ ἄχραντα μυστήρια, νὰ λάμπετε παν­τοῦ· σεῖς εἶ­στε «τὸ φῶς τοῦ κό­σμου» (Ματθ. 5,14-16, 13), τὸ ἁλάτι τῆς κοινωνίας.

* * *

Μερικοὶ ἀκούγοντας αὐτὰ ὑψώνουν ἀ­διάφοροι τοὺς ὤμους καὶ λένε· Αὐτὰ εἶνε γιὰ τοὺς πα­πᾶδες καὶ τοὺς καλογέρους, δὲν εἶνε γιὰ μᾶς ποὺ ζοῦμε στὸν κόσμο… Τὰ λό­για ὅ­μως τῆς ἁ­­γίας Γραφῆς δὲν εἶνε γιὰ μία τάξι ἀν­θρώ­­πων. Δὲν ἦρθε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο γιὰ ὡρισμένους μόνο, οὔτε ἔδωσε πολλὰ Εὐ­αγ­γέ­λια· ἕνα Εὐαγγέλιο ἔδωσε, ὅπως ἕναν ἥ­λιο ἔφτεια­ξε νὰ φωτίζῃ ὅλο τὸν κόσμο. Συνε­πῶς, οἱ ἐν­το­λές του εἶνε γιὰ ὅ­λους ὑ­ποχρεω­τικές. Μία λοιπὸν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου εἶνε καὶ αὐτὴ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα· «Ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδά­ξῃ, οὗ­τος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐ­ρα­νῶν» (ἔ.ἀ. 5,19). Δὲν κάνει βλέπετε διάκρισι. Μέγας στὴ βα­σι­­λεία τοῦ Θεοῦ, ἀληθινὸς δηλαδὴ Χριστι­ανός, θὰ εἶνε καθένας ποὺ θὰ προσπα­θήσῃ πρῶτα νὰ ἐφαρμό­σῃ ὁ ἴδιος τὸ Εὐ­αγ­γέ­λιο κ᾽ ἔπειτα νὰ τὸ μεταδώσῃ καὶ σὲ ἄλλους.
Θὰ πῆτε· Ἐμεῖς τώρα δὲν εἴμαστε οὔτε Χρυ­σόστομοι οὔτε Βασίλειοι, δὲν ἔχουμε τὸ χάρι­­σμα νὰ διδάσκουμε τὸ Εὐαγγέλιο… Ἄκουστε, ἀγα­πητοί. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι ὅλοι νὰ δι­δά­σκου­με τὸ Εὐαγγέλιο. Γιατί ὑποχρεωμένοι; Διότι εἶνε δυνατὸν νὰ τὸ κάνουμε. Πῶς;
Τὸ Εὐαγγέλιο δὲν τὸ διδάσκει μόνο αὐτὸς ποὺ ἀνεβαίνει στὸν ἄμβωνα. Μπορεῖ νὰ τὸ δι­δάξῃ καὶ μιὰ ἀγράμματη γυναίκα. Κάτι τέ­τοιες ψυχὲς κρατᾶνε τὴν πίστι. Ἡ γιαγιὰ π.χ., ποὺ παίρνει τὸ παιδάκι στὴν ἀγκαλιὰ καὶ τὸ συμβου­λεύει νὰ μὴ λέῃ ψέματα καὶ ἄσχημα λόγια, νὰ μὴν πειράζῃ τὰ ξένα πράγματα, νὰ κάνῃ τὸ σταυ­ρὸ καὶ τὴν προσευχή του, αὐτὴ διδάσκει Εὐαγ­γέλιο. Μιὰ μάνα, ποὺ μαζὶ μὲ τὸ γάλα της τρέφει τὸ παιδὶ καὶ μὲ τὸ μέλι τοῦ Χριστοῦ μας, ἀ­ξίζει παραπάνω ἀπὸ πολλοὺς ἱεροκήρυκες καὶ δεσποτάδες, ποὺ λένε μὰ δὲν πράττουν. «Ὅς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ…». Μπορεῖ νά ᾿σαι ἀ­γρότης, τσοπᾶνος, τεχνίτης, ὁ,τιδήποτε· ὅ­ταν ζῇς τὸ Χριστό, μπορεῖς νὰ μιλήσῃς μὲ λόγια ἁπλᾶ γι᾽ αὐτὸ ποὺ ζῇς. Δὲν χρειάζεται κοσμικὴ μόρφωσι, φιλοσοφία καὶ ῥητορεία.

* * *

Καὶ τώρα, ἀδελφοί μου, ἂς βάλουμε τὸ χέρι στὴν καρδιὰ καὶ ἂς ἐξετάσουμε ὅλοι· ζοῦμε τὸ Χριστό, Read more »

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 7th, 2013 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΕΜΑ

Χειλος γκρεμ.Η Ελλάδα στο χείλος του γκρεμού. Οι υποχωρήσεις των κυβερνώντων στους ξένους τοκογλύφους και στα τσιράκια τους, απαίσιες. Ξεπουλούν και καταστρέφουν τα πάντα στην Ελλάδα και στο τέλος εμφανίζονται και ως σωτήρες του Ελληνικού λαού!!!!

Τι μας μένει; Ο άθεος ο Τσίπρας; Χωρίς παπά και κολυμβήθρα βάπτισε τον γιό του.

Αρκετές ιστοσελίδες το ανακοίνωσαν. Διαβάζουμε μία·

 • «Την Κυριακή 23-7-2013, στο Δημαρχείο της Αίγινας και όχι στον ναό θα γίνουν τα βαπτίσια του γιού του Τσίπρα. Θα κάνουν μια κοινή δήλωση για το όνομα και θα παραχωρήσουν αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του μικρού.
  Σημειώνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας και η σύζυγός του Περιστέρα-Μπέτυ δεν έχουν παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο, αλλά έχουν επιλέξει να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης…
  newsmessinia.blogspot »

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΔΕΔΗΛΩΜΕΝΟ ΑΘΕΟ, ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης έλεγε· «Τον άθεο μη τον βάζεις το σπίτι σου, μη τον έχεις εμπιστοσύνη. Ο άπιστος στο Θεό θα είναι άπιστος και σε σένα»
Είναι δυνατον να δώσουμε εμπιστοσύνη στα λόγια ενός δεδηλωμένου αθέου;
Αν κάποιος  χριστιανός τον ψηφίσει, ας όψεται.

Ας πλησιάσουμε τον Θεό με ειλικρινή μετάνοια· Είναι ο ΜΟΝΟΣ που μπορεί να μας σώσει και να μας ελευθερώσει απο τα θρησκευτικά και πολιτικά καθάρματα της παγκοσμιοποίησις.

_090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ

__________Ο αγαπητός μας εν Χριστώ Αδελφός, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλος τώρα τελευταία έχει πυκνώσει τις εμφανίσεις του στα ΜΜΕ, απ΄όπου ευκαίρως – ακαίρως προβάλλει τις αριστερόστροφες απόψεις του. Τις αναπτύσσει συνήθως με ένα υπεροπτικό μάλλον ύφος,  το οποίον  βέβαια, κατά την γνώμην μας,  δεν ταιριάζει σε Ορθόδοξο Ιεράρχη.  
 
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΔΩ http://mkka.blogspot.gr/2013/07/blog-post_17.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943

http://klassikoperiptosi.blogspot.gr

Βαρθολομαίος: «Υπακοή» στη Νέα Τάξη (Οικουμενισμός)

Γράφει ο Θύμιος  Παπανικολάου

Λουστροι-Παγκοσμιοπ. 2-Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δραστηριοποιείται και αυτός εντόνως και ασυστόλως για να τσακίσει τις αγωνιστικές αντιστάσεις στο εσωτερικό της Ορθοδοξίας: Αντιστάσεις εναντίον της αποδόμησής της και της υποταγής της στους κοσμικούς άρχοντες της Νέας Τάξης.
Δεν είναι τυχαία αυτή η εντατικοποίηση των οικουμενιστικών δραστηριοτήτων του Βαρθολομαίου σήμερα.
Σήμερα έχει εξαπολυθεί η τελευταία έφοδος των αφεντικών τής διεθνούς βαρβαρότητας και των πολύχρωμων μπράβων τους για την ολοκληρωτική άλωση και διάλυση της χώρας μας και του λαού της.
Σήμερα όλες οι δυνάμεις της Νέας Τάξης σε συνδυασμό και ενορχηστρωμένα ορμούν για να κατασπαράξουν τα πάντα…
Ο Βαρθολομαίος, οι Οικουμενιστές και ο παπικός βοναπαρτισμός αποτελούν τα πνευματικά ισοδύναμα των πολιτικών ανδρεικέλων της Νέας Τάξης, τα πνευματικά της, κοσμικά ιερατεία…Ιδιαίτερα ο Πατριάρχης και ο «στρατός» του (Οικουμενιστές) είναι εντολοδόχοι, όπως και τα καθεστωτικά ανδρείκελα, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ «συμβολαίων θανάτου»: Τα «συμβόλαια θανάτου» ΑΛΩΣΗΣ της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ των αντιστάσεών της…Έσπευσε, λοιπόν, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Άγιον Όρος για να εξαπολύσει τους κεραυνούς του εναντίον όλων αυτών (μοναχών και κληρικών) που εναντιώνονται στην «ταξική συνεργασία» (διάλογος με τα διεθνή ιερατεία της παγκοσμιοποίησης) και στη ΔΙΑΛΥΣΗ και ΥΠΟΤΑΓΗ της Ορθοδοξίας στα κοσμικά, νεοταξικά κέντρα του παπισμού (συνένωση Εκκλησιών)…Ο Βαρθολομαίος, ως γνήσιος πνευματικός στρατάρχης της νεοταξικής δολιότητας επένδυσε τις απειλές του με τα προσφιλή σε κάθε δικτατορική εξουσία τεχνάσματα των Γενικών Αφαιρέσεων.Είπε, λοιπόν, ο Βαρθολομαίος, μεταξύ άλλων, στους μοναχούς:
«ο πρώτος όρος είναι η υπακοή»!!!
Εδώ μίλησε σαν δεκανέας της Νέας Τάξης χρησιμοποιώντας και διαστρεβλώνοντας την Ορθόδοξη έννοια της «υπακοής».
Υπακοή για τον Βαρθολομαίο είναι η υποταγή στις δικές του διαταγές και πρακτικές: δικτατορικός ολοκληρωτισμός…
Την ίδια υπακοή ζητούν και τα μεγάλα αφεντικά του: Ο πάπας, οι εξουσίας των μαφιόζων του χρήματος (Νέα Τάξη) και τα ποικίλα ανδρείκελά τους…
Ο «δεύτερος όρος», μας είπε ο Βαρθολομαίος είναι «η μεταξύ των αδελφών αγάπη και ενότης»!!!
Εδώ ο Πατριάρχης μας, συναγωνίζεται στην απάτη κάθε δόλιο πολιτικάντη και εξουσιαστή.
Μόνο που ξέχασε τούτο το βασικό: Ότι στο όνομα της «αγάπης», της «αδελφοσύνης των λαών» και της «ενότητας» έχουν διαπραχτεί τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Ποια «αγάπη» και «ενότητα» και ποια «συνεργασία» και «διάλογος» μπορεί να υπάρξουν μεταξύ των λύκων και των προβάτων, των ληστών και των θυμάτων, των αφεντικών της βαρβαρότητας και των λαών, μεταξύ των «μπράβων» της Νέας Τάξης και των θαρραλέων αγωνιστών εναντίον αυτής της «Τάξης» και των γενιτσάρων της;
Εδώ ο Βαρθολομαίος μας δουλεύει χονδροειδώς…
Μας ζητά σε κοινωνικό επίπεδο την «ταξική συνεργασία» μεταξύ π.χ. του ελληνικού λαού και των δημίων που τον δολοφονούν αγρίως και καθημερινά: Μια τέτοια «συνεργασία» και «αγάπη» είναι ΥΠΟΤΑΓΗ του λαού στα ανδρείκελα της Νέας Τάξης που μας γδέρνουν ζωντανούς και διαλύουν, όπως οι χειρότεροι γενίτσαροι, τη χώρα μας…
Το ίδιο μας ζητά και σε πνευματικό επίπεδο ο Βαρθολομαίος: «Διάλογο», «συνεργασία», «αγάπη» και «ενότης» με τα πνευματικά ανδρείκελα και «γενίτσαρους» της Νέας Τάξης: Οικουμενιστές, παπικούς, Προτεστάντες, Ουνίτες και CIA…
Στο όνομα, λοιπόν, των ωραίων λεκτικών αφαιρέσεων, της «αγάπης μεταξύ αδελφών», της «ενότητας» κ.λπ, ΑΠΑΙΤΕΙ, ο Πατριάρχης «υπακοή» για την απονεύρωση των ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ της Ορθοδοξίας, τη διάλυσή της, την υποταγή της στα αφεντικά της βαρβαρότητας και τη μετατροπή της σε «ΑΝΔΡΕΙΚΑΛΟ» τους…
Όταν το πολιτικό καθεστώς είναι ανδρείκελο η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί επικίνδυνη παραφωνία…
Ο Βαρθολομαίος μοχθεί για να εξαλείψει αυτήν την παραφωνία και μας περνά και αυτός, όπως και η άθλια κυβέρνηση, σαν να είμαστε αμερικανάκια…ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ:
http://www.resaltomag.gr/forum/viewforum.php?f=35

 

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 5th, 2013 | filed Filed under: OMIΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

(38) ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑ 

___

___

ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 4th, 2013 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Σε τί διαφέρει από τον μουφτή; Ευχές δίνει ο ένας, ευχές δίνει και ο άλλος. Τζαμί θέλει ο ένας, τζαμί θέλει και ο άλλος. Καημένη Ελλάδα σε τι χέρια έπεσες!!!

Ας φυλάγονται οι χριστιανοί της Αλεξανδρουπόλεως από τον «προοδευμένο» μουφτή, που φοράει ράσα ορθοδόξου επισκόπου και έχει μυαλά κουλτουριάρη της παγκοσμιοποίησης.

Αυτοί θα προσκυνήσουν πρώτη τον Αντίχριστο και θα παρασύρουν όσους αφελείς βρουν στον δρόμο τους.

_____

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ

Ούτε μία προσφορά για το τζαμί στο Βοτανικό

ΑΘΗΝΑ 10/07/2013

http://www.nooz.gr

Διαδικασίες για νέο διαγωνισμό για την κατασκευή του τζαμιού στον Βοτανικό ξεκινά το υπουργείο Υποδομών αφού την Τρίτη δεν κατέθεσαν προσφορές όσοι είχαν δηλώσει συμμετοχή λόγω και των αντιδράσεων κατοίκων της περιοχής και πολιτών που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ.

jubpls

Πως θα είναι οι Αρχιερείς, οι Ιερείς, και οι μοναχοί στους «εσχάτους χρόνους»

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ;

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός

«Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι των όλων» προφητεύει για τα έσχατα χρόνια ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

(«Ο Πατροκοσμάς», Προφητεία 57η , σελ. 39)

Ο Άγιος Ιππόλυτος 

«Οι ποιμένες ως λύκοι γενήσονται. Οι ιερείς το ψεύδος ασπάσονται. Οι μοναχοί τα του κόσμου ποθήσουσιν…» γράφει για την εποχή του Αντιχρίστου ο άγιος Ιππόλυτος. 
 (Άγιος Ιππόλυτος ΒΕΠΕΣ 6, 278)

Ο Άγιος Νείλος ο Αγιορείτης

«Όταν πλησιάση ο καιρός της ελεύσεως του Αντιχρίστου θα σκοτισθή η διάνοια των ανθρώπων από τα πάθη της σαρκός και θα πληθυνθή σφόδρα η ασέβεια και η ανομία… Οι ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και ιερείς θα είναι άνδρες κενόδοξοι, μη γνωρίζοντες παντελώς την δεξιάν οδόν από την αριστεράν… Αι εκκλησίαι δε του Θεού θα στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονον τότε εις τους εν τω κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φως επιγνώσεως…» προφητεύει ο άγιος Νείλος ο Αγιορείτης και Μυροβλύτης.
(Προφητεία Αγίου Νείλου. Πιστόν αντίγραφον από το Βιβλίον  «Ευαγγελικός Κήπος», της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου)

Ο Αββάς Μωϋσής

«Εν ταις ημέραις εκείναις… θέλουν προχειρίζεσθαι ηγούμενοι και ποιμένες άνδρες αδόκιμοι αρετής, άπιστοι… μη διακρίνοντες την δεξιάν οδόν εκ της αριστεράς, αμελείς, φιλομέριμνοι, τα πρωτεία με δώρα αρπάζοντες… μη γνωρίζοντες κατηχείν και νουθετείν το ποίμνιον… εκ της τοιαύτης δε αμελείας και καταφρονήσεως των ποιμένων απολούνται οι αδελφοί…» προφητεύει και ο Αββάς Μωϋσής.
(Δ. Παναγόπουλου, «Άγιοι και Σοφοί περί των μελλόντων να συμβώσι»,  Προφητεία Αββά Μωϋσέως, σελ. 6).

Ο  Άγιος Κύριλλος Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 4th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

_

bg_header_top
logo-members-IGN 13 July 2013

Δασκάλα στην Αγγλία αρνηθηκε να δώσει νερό

σε διψασμένο παιδί επειδή είναι Ραμαζάνι

 

20130713-1507Σάλος στην Αγγλία ! Εκνευρισμένη μητέρα, καταγγέλλει το δημοτικό σχολείο που πηγαίνει ο γιός της, επειδή δάσκαλοί του αρνήθηκαν να του δώσουν νερό παρόλο που ήταν η πιο ζεστή μέρα των τελευταίων χρόνων στη Βρετανία. Αν και το παιδάκι είχε το δικό του μπουκαλι νερό συνεχίζει να αφηγείται η μητέρα, όταν ζήτησε διψασμένο απο τους επιτηρούντες…Περισσότερα >>

30daf441abc8

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΗΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡOΣ

Υπό την αναγκαία προυπόθεση, ότι αληθεύουν, τα όσα καταγγέλει, ο έγκριτος δημοσιογράφος του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ κ. Μακρής, πρόκειται,το δίχως άλλο, για «καραμπινάτο» σκάνδαλο. Καθώς φαίνεται, ο περιπίπτων από (οικουμενιστικού)ολισθήματος εις ολίσθημα, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος, δεν ορρωδεί προ ουδενός, στα πλαίσια της φρενήρους πορείας του για συμπόρευση με τον αιρετικό παπισμό. Καταπατεί ασύστολα τους θεόπνευστους ιερούς κανόνες που ρυθμίζουν τις σχέσεις Ορθοδόξων και αιρετικών, περιφρονεί σκαιώς την ευαισθησία, επί θεμάτων Ορθοδόξου Πίστεως, του ορθοφρονούντος ποιμνίου, πυροδοτεί σχίσματα και εντάσεις εντός των κόλπων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ακυρώνει στη συνείδηση των Ορθοδόξων τη μοναδικότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως αποκλειστικού φορέως της Απολύτου Αληθείας και της μοναδικής οδού Σωτηρίας, συγκαλύπτει το δόλιο πρόσωπο του δαιμονοκίνητου παπισμού τον οποίο ουσιαστικά «αμνηστεύει» για τα ποικίλα εγκλήματά του, παραθεωρεί την ύπουλη και διαβρωτική δράση της Ουνίας, θέτει τις πολιτικο-κοινωνικές και επικοινωνιακές σκοπιμότητες ύπερθεν της ιεράς υποθέσεως της προασπίσεως του Ορθοδόξου Δόγματος, υποβαθμίζει το κύρος της Ορθοδόξου Μαρτυρίας εν σχέσει με το μωσαικό των πεπλανημένων δοξασιών και αιρέσεων , ακυρώνει, στην πράξη, την αληθινή έννοια της Ιεραποστολής προς τους ετεροδόξους. Το Άγιον Όρος, που κατά παράδοσιν, αποτελεί το προπύργιο της Ορθοδοξίας, επ ουδενί θεωρείται νοητό και θεμιτό, να «αβαντάρει», εν ονόματι οιασδήποτε σκοπιμότητας, το θεοκατάρατο οικουμενισμό, καταπροδίδοντας την ένδοξη Ιστορία του και τις ιερές παρακαταθήκες που κατέλειπαν οι αγιασμένες μορφές τόσων και τόσων αμυντόρων της πατρώας ευσεβείας, που θεοφιλώς ασκήθηκαν σ αυτό, με κορυφαίο όλων, το μύστη της αληθούς Θεολογίας, άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. «Νυν κρίσις εστί»! Όχι του πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και των ομοφρόνων και ομοτρόπων του εκκλησιαστικών αξιωματούχων, που στη συνείδηση του θρησκεύοντος λαού έχουν, δυστυχώς, «στιγματισθεί» με το στίγμα της μειοδοσίας και προδοσίας επί θεμάτων προασπίσεως του Ορθοδόξου Δόγματος και Ήθους, αλλά των ηγητόρων του Αγιωνύμου Όρους, που θέλουμε να πιστεύουμε, ότι θα αντιτάξουν ένα σθεναρό ΟΧΙ, στη μετατροπή του αγιασμένου Άθωνα σε όχημα εξυπηρέτησης του συγκρητισμού. Ο αιρεσιάρχης της Ρώμης δεν πρέπει να πατήσει το πόδι του στα αγιασμένα χώματα του Περιβολιού της Παναγίας μας. Ούτε και σαν σκέψη, θα έπρεπε κάτι τέτοιο, να απασχολεί έναν Ορθόδοξο χριστιανικό νου. Πόσο μάλλον είναι αδιανόητη, τυχόν υλοποίηση αυτής της σκέψης. Δεν είναι ανάγκη να προσθέσουν και οι αγιορείτες τη δική τους αμαρτία σ αυτήν του προισταμένου τους. Ας διαχωρίσουν θεοφιλώς τις ευθύνες τους, έναντι οιωνδήποτε συνεπειών. Τοιουτοτρόπως αφ ενός θα συμβάλλουν στην αποτροπή ενός ανοσιουργήματος, όπως η επίσκεψη του αιρετικού Πάπα στο Αγιονόρος, και αφ ετέρου θα περισώσουν το ήδη τρωθέν, λόγω της «εκκωφαντικής» τους, μέχρι τώρα σιωπής, για τα πατριαρχικά ατοπήματα, εν αντιθέσει με όσα έπρατταν σε προηγούμενες δεκαετίες, κύρος τους.
Ας ελπίσουμε ότι η αγάπη προς τον άπεφθο χρυσό της Ορθοδοξίας δε θα υποσκελισθεί και ανταλλαγεί με την επάρατη σκοπιμότητα!

Λ.Ν.

30daf441abc8

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ «ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ»;

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΜΑΡΙΟΝΕΤΤΕΣ;

Διαβάστε, Έλληνες αδελφοί μου, και …….ταραχθήτε!

Αν δεν είναι κάτι σαν παραμύθι, τότε πρέπει όλοι μας να ξεσηκωθούμε! Η κατάσταση φαίνεται να είναι τραγική. Από  πολύ παληά είμεθα πουλημένοι!  Είμεθα Εβραιοκρατούμενοι! Η «Τρόϊκα», καθώς φαίνεται, δεν θέλει να αγγίξει το Εβραϊκό κατεστημένο!

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΔΩ http://mkka.blogspot.gr/2013/07/blog-post_15.html

_

__

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

«Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι»

Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΑΛΛΑ

ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΥΣ

Στν πιστολή του πρς Πατριάρχη μητροπολίτης Πειραις κ. Σεραφείμ καταγγέλλει

«τν οκουμενιστικ θεωρία περδιρημένης καί βαινούσης πρς τν νότητα κκλησίας» τν ποία υοθετε· κα πι κάτω το γράφει: «υοθετετε τή θεωρία περί «διρημένης κκλησίας, σύμφωνα μ τν ποία, κκλησία εναι διρημένη σπ μέρους «κκλησίες» (χι τοπικές, λλ’ μολογιακές-δογματικές, βλ. τ κείμενο το Porto Alegre) κα χρζει νώσεως. τοιαύτη θεώρησις το θεσμο τς κκλησίας εναι πέραν πάσης σοβαρς, στω βασικς, κατανοήσεως τς ρθοδόξου κκλησιολογίας».

Στ συνέχεια μμεσα πενθυμίζει, τι ατ αρετικ θέση χει κφρασθε στν λλάδα π τ «ξαπτέρυγο» το Πατριάρχου, τ μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Καχει ναιρεθε μν π το καθηγητ Τσελεγγίδη, το π. Θεόδωρου Ζήση κα το μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ, δν νεκλήθη δπ τν παδ το Πατριάρχη καμόγνωμο στν αρεση ατή, τν μητροπολίτη Μεσσηνίας.

Ατξάγονται π τν πιστολ το Πειραις πρς τν Πατριάρχη.

Δν πρόλαβε, λοιπόν, ν στεγνώσει τ μελάνι τς πρς τν Πατριάρχη πιστολς κα μητρ. Πειραις σπευσε νσυλλειτουργήσει μ τν υοθετοντα καμετανοήτως πρεσβεύοντα τν αρεση τς «διηρημένης κκλησίας», τν μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο Σαββτο!

Σήμερα Κυριακή, 14 ουλίου 2013 (πως διαβάζουμε στστολόγιο “Romfea”) τελέσθη «λαμπρό πολυαρχιερατικ συλλείτουργο, στν ερ Να τογίου Γεωργίου Καρέα».

 

Σ’ ατ«προεξρχε Σεβ. Μητροπολίτης Πειραις κ. Σεραφείμ, συμπαραστατούμενος π τν Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο κα τν οκεο Μητροπολίτη Καισαριανς κ. Δανιήλ».

Τοτο κανε ντύπωση κα ξένισε κα φλογερος ποστηριχτς το μητρ. Πειραις, πως φαίνεται π σχετικρθρο πολέγχει γι’ ατν τν πράξη τν μητροπολίτη Πειραις μ τν τίτλο:

«ΑΓΙΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ! ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΓΙΑ ΑΣΤΑΘΕΙΑ!

λήθεια, πς μπορον ν φέρονται τσι ες τ τς Πίστεως, σοι νομίζουν πς τν περασπίζουν;

30daf441abc8

_

ΚΑΚΟ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΑΛΛΑ ΟΛΕΘΡΙΟ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο ένας μετά τον άλλον οι Επίσκοποι και οι Αδελφότητες, με Εγκυκλίους, επείγουσες ανακοινώσεις, Ανακοινωθέντα, επιστολές προς βουλευτές κ.λπ., αντιδρούν στην είδηση περί καταργήσεως της αργίας της Κυριακής και  καταγγέλλουν τον Πρωθυπουργό και τα κόμματα γι’ αυτό.

Κατανοητή και δίκαια η αγανάκτησή τους.

Δεν τους είδαμε, όμως, να καταγγέλλουν το Πατριαρχείο και τους Πατριάρχες για την κατάργηση της Ορθοδοξίας. Δεν καταγγέλλουν επώνυμα τον αιρεσιάρχη Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την σταδιακή αλλά με ταχύτατους ρυθμούς εγκαθίδρυση του Οικουμενισμού, με απώτερο στόχο την Πανθρησκεία.

Τι να την κάνουν όμως την Κυριακή αργία, χωρίς Ορθοδοξία;

Λεόντιος Διονυσίου

30daf441abc8

1. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

http://www.katanixis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_7437.html

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

http://katanixis.blogspot.gr/2013/07/blog-post_2305.html

_30daf441abc8

 

3. Ο ΦΕΤΟΥΛΑΧ ΓΚΙΟΥΛΕΝ ΣΠΟΝΣΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΥ ΤΣΕ ΚΑ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Την εντυπωσιακή αποκάλυψη ότι μεγάλος ισλαμιστής ηγέτης Φετουλάχ Γκιουλέν, πνευματικός πατέρας του τουρκικού πολιτικού Ισλάμ και του κόμματος του Ερντογάν, είναι ο μεγάλος σπόνσορας του αλβανικού ΟΥ ΤΣΕ KA  ενώ με δικά του κεφάλαια δημιουργήθηκε το τεράστιο δίχτυο των Αλβανών λαθρέμπορων ναρκωτικών στην βαλκανική και σε προέκταση σε όλη την Ευρώπη, κάνει η τουρκική εφημερίδα Aydınlık,  στο φύλο της 4/7/2013.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της τουρκικής εφημερίδας, ο  Wayne Madsen, πρώην υψηλόβαθμος πράκτορας της αμερικανικής NSA, αναφέρει σε απόρρητη αναφορά του για τις δραστηριότητες της Αλ Καιντα ότι ο γνωστός Τούρκος ισλαμιστής ηγέτης Φετουλάχ Γκιουλέν ήταν και εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός σπόνσορας του γνωστού αλβανικού Ου Τσε Κα  ενώ ήταν αυτός που στήριξε οικονομικά την ανεξαρτησία του Κοσσόβου. Παράλληλα, όπως αναφέρεται στη ίδια αναφορά, ο Γκουλέν έχει στηρίξει τα τεράστια κυκλώματα του αλβανικού λαθρεμπορίου ναρκωτικών που έχει απλωθεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη με εκατομμύρια δολάρια ετήσιο τζίρο. Δεν είναι άσχετο με την μεγάλη στήριξη του Γκουλέν προς το Κόσσοβο ότι όταν το 2008 ανακήρυξε επίσημα τη ανεξαρτησία του με προτροπή του ο Ερντογάν και η Τουρκία ήταν η πρώτη χώρα που έσπευσε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσόβου. Επίσης πάλι με προτροπή του Γκιουλέν το καθεστώς των Αδελφών Μουσουλμάνων της Αιγύπτου έσπευσε μετά την επικράτηση του να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του Κοσσόβου.  Στην ίδια αναφορά επισημαίνεται και η άμεση ανάμειξη του Γκιουλέν στην πολυδιαφημιζόμενη made in USA «Αραβική Άνοιξη»   στηρίζοντας τα ισλαμιστικά κινήματα καθώς στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας υπέρ των ισλαμιστών Read more »

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 4th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ

Επικήδειος λόγος για τον αείμνηστο καθηγητὴ Ιωάννη Κορναράκη

από τον γιό του, καθηγητή Πανεπιστημίου, Κων. Κορναράκη

Τελέστηκε χθὲς τὸ ἀπόγευμα, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Χαλανδρίου, ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τοῦ ἀειμνήστου καθηγητὴ Ἰωάννη Κορναράκη, ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τὸν τελευταῖο ἀπὸ τοὺς ἐπικηδείους λόγους ἐκφώνησε ὁ υἱὸς τοῦ ἐκλειπόντος, λέγοντας μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:
...Θὰ ἤθελα νὰ σοῦ πῶ ὅτι προαισθάνθηκα τὴν ἀναχώρησή σου, ἐκεῖνο τὸ Σάββατο στὶς 22 Ἰουνίου, παραμονὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Κάθισες στὴν ἀγαπημένη σου θέση στὴ βεράντα καὶ χωρὶς ἐμφανῆ ἀφορμή, ξεκίνησες ἕναν ἀπολογισμὸ τῆς ζωῆς σου. Ἀφοῦ προηγουμένως μοῦ ἀνακοίνωσες ὅτι στὰ ὄνειρά σου ἐμφανιζόταν ἡ πατρική σου οἰκογένεια καὶ οἱ κοιμηθέντες φίλοι σου, ἔπειτα συνέχισες.
–Εὐχαριστῶ τὸ Θεὸ ποὺ μὲ ἀνέσυρε ἀπὸ τὴ λάσπη καὶ μὲ ὁδήγησε νὰ γίνω καθηγητὴς Πανεπιστημίου. Ποῦ νὰ τὸ φανταζόμουν αὐτό, τότε, ὅταν πιτσιρίκο μὲ ἔστελναν οἱ γονεῖς μου νὰ πουλήσω παστέλια στὸ λιμάνι, τὸ σκληρὸ χειμῶνα τοῦ 1941. Καὶ νὰ φανταστεῖς –μοῦ ἔλεγες– ἐπειδὴ δὲν ἀγόραζε κανείς, κι ἐγὼ κρύωνα, τὰ ἔτρωγα γιὰ νὰ κρατηθῶ. Ἀργότερα, κλητήρας στὴν Τράπεζα. Τέλειωσες τὸ νυκτερινὸ σχολεῖο, γιατὶ τὸ πρωΐ δούλευες νὰ συμπληρώσεις τὰ πενιχρά εἰσοδήματα τῆς οἰκογένειά σου.
Μετὰ θυμήθηκες, ὅτι ἐκείνη τὴν ἡμέρα ἦταν ἡ ἐπέτειος, ποὺ πρὶν ἀπὸ ἑβδομῆντα περίπου χρόνια, ἔκανες τὸ πρῶτο σου κήρυγμα, στὴν «Παναγιὰ τὴ Φανερωμένη» τῆς Σαλαμίνας. Εἶχα ἆγχος, μοῦ εἶπες, ἀλλ’ ὅταν ἐκφώνησα τὸ κήρυγμα, ἤξερα πιά, ὅτι αὐτὸς θὰ ἦταν ὁ προορισμός μου, ἡ θεολογία.
Μὲ σφιγμένη καρδιὰ προσπάθησα νὰ καταλάβω τί συνέβαινε. Εἴπαμε διάφορα καὶ μετὰ μίλησες θεολογικά. Πάντοτε οἱ συζητήσεις μας εἶχαν θεολογικὸ περιεχόμενο, γιατί προσπαθοῦσα νὰ κερδίσω τὴ σοφία καὶ τὴν βιωματική σου ἐμπειρία, ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερους θησαυρούς.
Πάντοτε ἡ σκέψη σου ἦταν κρυστάλλινη, ὀρθόδοξη σκέψη, χωρὶς ἀστερίσκους καὶ διπλωματικὲς διατυπώσεις. Δὲν ὑπῆρχαν γιὰ σένα προοδευτικοὶ ἢ συντηρητικοί, ἀλλὰ μόνο ἄνθρωποι ποὺ ἀγαποῦσαν φλογερὰ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία. Read more »

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 4th, 2013 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Πατέρων Δ΄ Οἰκ. Συν. (Ματθ. 5,14-19)

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

«Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. 5,14)

Αγ.-Πατερ-π.-Αυγ.-ιστ copyΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ καὶ πανήγυρις. Σήμερα ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τὴ μνήμη τῶν ἁγίων πατέρων, ποὺ συνεκρότησαν τὶς οἰκουμενικὲς Συνόδους, καταπολέμησαν καὶ κατέκριναν τὶς πλάνες καὶ τὶς αἱρέσεις, διατύπωσαν τὰ ἱερὰ δόγματα καὶ ὥρισαν κανόνες, τί δηλαδὴ πρέπει νὰ πιστεύουμε καὶ τί νὰ πράττουμε. Ἂς εἶνε αἰωνία ἡ μνήμη τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Ὡς εὐαγγελικὴ περικοπὴ ὡρίστηκε νὰ διαβάζεται σήμερα αὐτή, στὴν ὁποία ὁ Χριστός, ἀπευθυνόμενος στοὺς μαθητὰς καὶ ἀποστόλους, καὶ δι᾿ αὐτῶν σὲ ὅλους τοὺς Χριστιανοὺς ὅλων τῶν αἰώνων, λέει· «Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου», σεῖς εἶστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου (Ματθ. 5,14). Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά;

* * *

Προτοῦ νὰ ἔρθῃ ὁ Χριστός, ὁ κόσμος ἦταν στὴν πλάνη, στὴν ἁμαρτία καὶ στὴ διαφθορά. Ὁ κόσμος ἦταν ὅπως τὰ κτήνη. Εἶχε ἐγκαταλείψει τὸν ἀληθινὸ Θεὸ καὶ εἶχε πέσει στὴν εἰδωλολατρία. Οἱ ἄνθρωποι εἶχαν καταντήσει εἰδωλολάτρες. Τί θὰ πῇ εἰδωλολάτρες; δὲ᾿ λάτρευαν τὸν Κτίστη τοῦ παντός, ἀλλὰ λάτρευαν τὰ κτίσματα. Ἔβλεπαν τὰ δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ θεοποιοῦσαν. Ἔβλεπαν π.χ., ὅτι ἕνας ποταμὸς ἔτρεχε ὁρμητικά, ὅτι φούσκωναν τὰ νερά του, πλημμυροῦσε καὶ ἔκανε καταστροφές, καὶ ἔλεγαν ὅτι ὁ ποταμὸς εἶνε θεός. Θεὸς ὁ ποταμός, θεὸς ὁ ἥλιος, θεὸς ἡ φωτιά, θεὸς τὰ δέντρα, θεὸς τὰ ἄγρια θηρία, θεὸς ὁ ἄνθρωπος, θεὸς τὰ πάντα. Ὅλα τὰ λάτρευαν ὡς θεούς, πλὴν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Σκοτάδι πνευματικὸ καὶ ἠθικὸ ὑπῆρχε στὴν ἀνθρωπότητα.

Πῶς βγῆκε ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ τὸ σκοτάδι αὐτό; Ὅπως ὅταν βγαίνῃ ὁ ἥλιος τὴν ἡμέρα σκορπίζονται καὶ διαλύονται ὅλα τὰ σκοτάδια καὶ οἱ ἄνθρωποι περπατοῦν καὶ ἐργάζονται, ἔτσι στὴν ἀνθρωπότητα βγῆκε ἕνας ἄλλος ἥλιος. Καὶ ὁ ἥλιος ποὺ φώτισε καὶ θέρμανε καὶ ζωογόνησε ὁλόκληρο τὸν κόσμο εἶνε ἕνας· ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ φυσικὸς ἥλιος, ποὺ βλέπουμε, μιὰ μέρα θὰ σβήσῃ, ἀλλὰ ὁ ἥλιος Χριστὸς θὰ παραμείνῃ ἄδυτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἔτσι ἦρθε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο καὶ τὸν φώτισε· ἔγινε φῶς τοῦ κόσμου. Ὁ διος εἶπε· «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου» (Ἰωάν. 8,12).

Φώτισε τὸν κόσμο ὁ Χριστός. Πῶς τὸν φώτισε; Read more »

1. KΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ – 2. Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 3rd, 2013 | filed Filed under: OMIΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

__

»ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ»

Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

__

Η ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (33)

1. «Και πόλεις ερημωθήσονται» (Προφητεία Αγίας Γραφής)

2. Διώξαμε τον Χριστό… Χωρίς Χριστό δεν μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι… γι’  αυτό θα αυτοκτονούν οι άνθρωποι αράδα…
____

_____

Να ετοιμαζωμεθα για εκκλησια κατακομβων

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 3rd, 2013 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

Να ετοιμαζωμεθα για εκκλησια κατακομβων

Aπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ. 32-34

Η-ΧΡΙΣΤΟΣ-Ή-ΧΑΟΣ μικΕ, φεύγουμε και εμείς από το σχήμα αυτό της Εκκλησίας, που απελαμβάναμε ορισμένα προνόμια σε ορισμένας εποχάς και είχε μερική ελευθερία. Φεύγουμε πλέον από το σχήμα αυτό της Εκκλησίας και μπαίνουμε στο σχήμα των κατακομβών.

Τότε πλέον, όχι μόνο τροπικώς, αλλά και τοπικώς θα χωριστούμε. Και η Εκκλησία θα διωχθεί και οι ναοί θα κλείσουν, όν τρόπον έχουν κλείσει στην Αλβανία και σε άλλα μέρη.

Διωγμός. Φαίνονται αυτά απίστευτα αλλά όλες οι ενδείξεις φανερώνουν, ότι εκεί βαίνουμε. Λοιπόν, πρέπει και εμείς να προετοιμάσομε τον εαυτό μας δια Εκκλησίαν κατακομβών.

Αλλά γεννάται το ερώτημα. Έχομε εμείς την διάθεσιν αυτήν; Τι λέτε; Μήπως συμβή εκείνο το οποίον είπε ο Χριστός στον Πέτρο «Σίμων Σίμων, ιδού ο σατανάς εξητήσατο υμάς του σινιάσαι ως τον σίτον, (ο σατανάς λέει, ζητάει να σας κοσκινίσει)» εγώ δε εδεήθην περί σου ίνα μη εκλίπη η πίστις σου». Ο Κύριος εγνώριζε την αδυναμία του Πέτρου και ότι, ναι μεν είχε πόθο ειλικρινή να μείνει κοντά στο Χριστό, αλλά ήταν το πνεύμα του ασθενές.

Ο Πέτρος απήντησε: “Εγώ, Κύριε, μαζί σου θα είμαι». Κ’ εσείς τώρα είστε εδώ πέρα, μαζί μου. Αλλά θα είστε πάντα;

Θα περάσετε κόσκινο. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.

Ωραία είστε τώρα όλες εδώ. Δεν σας πειράζει κανείς, δεν σας καταδιώκει κανείς. Ελεύθερο κατηχητικό σχολείο έχετε, ελεύθερες συγκεντρώσεις κάνετε, ελεύθερα είναι όλα.

Ζήτε πάνω σ’ ένα όρος Θαβώρ. «Καλόν εστιν ημάς ώδε είναι… Έχετε τη συντροφιά σας, το φαγητό σας, τον ύπνο σας, το κέντρο σας, τας ευκολίας σας. Όλα αυτά είναι καλά και ευχάριστα. Αλλά μετά ο θεός θα μας δώσει μια κλωτσιά, όπως λέει και ο Χότζνερ, και θα μας πετάξει από το όρος Θαβώρ, θα μας ρίξει κάτω, στην σκληράν πεδιάδα, στο σχήμα αυτό.

Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: εμείς είμεθα προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο διωγμό; Έχομε εμείς το θάρρος και την αυταπάρνηση του μάρτυρος εκείνου, που άκουε να πλησιάζει το μούγκρισμα των λεόντων και έλεγε «Νά ακούεται η σάλπιγξ, ακούεται η σάλπιγγα που με καλεί». Έχομε εμείς τέτοια αυταπάρνηση και θυσία; Εμείς οι υλικοί, οι γήινοι άνθρωποι, μπορούμε να φτάσουμε σ΄ αυτό το σημείο, που έφτασαν όλοι αυτοί οι ήρωες; Έχουμε την αυταπάρνηση αυτή της Μαριάμ, μιας ταπεινής υπηρέτριας, η οποία κατόρθωσε να κερδίσει την Φαβιόλα;

 

Να μιλά η ζωή μας για το Χριστό  

Μη νομίζετε ότι οι Χριστιανοί την περίοδο των διωγμών μιλούσαν συνεχώς για το Χριστό. Δε μιλούσαν συνεχώς για το Χριστό και όμως …«μιλούσαν» συνεχώς για το Χριστό. Ενώ τώρα εμείς μιλούμε συνεχώς για το Χριστό και δεν …«μιλούμε» για το Χριστό. Δεν είναι περίεργα πράγματα αυτά; Οι Χριστιανοί την εποχή της Φαβιόλας δε μιλούσαν καθόλου για το Χριστό στους κύκλους τους ειδωλολατρικούς. Αλλά ενώ δεν μιλούσαν καθόλου με το στόμα περί Χριστού, κατ’ άλλο τρόπο κήρυτταν το όνομα του. Δε λέγανε τίποτα περί Χριστού. Διότι ήταν άγρια και ατίθασα πνεύματα οι ειδωλολάτρες, ήταν τίγρεις και λέοντες επίγειοι. Οι Χριστιανοί υπηρετούσαν σ’ αυτούς ως υπηρετικό προσωπικό σε διάφορες εργασίες, ως μαγείρισσες, ως νοσοκόμες, παντού. Και δεν μιλούσανε καθόλου γι’ αυτά τα πράγματα, κατά τον λόγον «Μη δώτε το άγιον τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων». Και όμως κέρδισαν τους ειδωλολάτρες χωρίς λόγο, χωρίς κήρυγμα, χωρίς κατήχηση.

Που είναι αυτό γραμμένο; Εσείς που είστε εδώ και διαβάζετε το Ευαγγέλιο, πέστε μου που είναι αυτό γραμμένο, «Διά της …(καλής) αναστροφής άνευ λόγου κερδηθήσονται». Που είναι αυτό γραμμένο;

Ότι συμβαίνει σήμερα σε μερικά σπίτια. Είναι μια γυναίκα που κάνει το Θρησκευτικό λέει λέει λέει και τη σιχαίνεται ο άντρας της, διότι τίποτα από όσα λέει δεν εφαρμόζει. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άλλες γυναίκες οι οποίες δεν μιλούν μέσα στο σπίτι περί Χριστού αλλά ομιλεί η ζωή των, η αγία ζωή των και φέρνουν τους άνδρες τους στο Χριστό.

Λοιπόν, οι Χριστιανοί που εδιώκοντο είχαν ζωήν αγίαν και έκαναν μεγάλες θυσίες και έτσι κέρδισαν τους ειδωλολάτρες. Έμεινε κατάπληκτη η Φαβιόλα και όλα αυτά τα πρόσωπα της αριστοκρατίας μπροστά στην αυταπάρνηση και στη θυσία και τη σωφροσύνη, τας αρετάς των Χριστιανών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

 

ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 2nd, 2013 | filed Filed under: ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ «40 MAΡΤΥΡΕΣ» ΚΟΖΑΝΗΣ

 Ο ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΡΠΑKΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

___

______

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ· ΠΩΣ Ο  Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ,  ΑΡΠΑΖΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ, ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ,  ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΘΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΟΖΑΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

30daf441abc8

ΠΡΕΠΕΙ Ν’ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ

Aπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ. 28-31

Αμεσος διωγμoς – Πρεπει να αντισταθουμε

ΟΙ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ-ΕΣΧ.-Κ.Έτσι παρουσιάζεται ο διωγμός. Έν τούτοις όμως μέσα στο λαό μας, υπάρχει μία μερίς λαού που αγωνίζεται. Υπάρχει, είναι γεγονός. Με την καλλιέργεια, με το κήρυγμα, με την κατήχηση, με την εξομολόγηση, με προσπάθειες πολλάς και διαφόρους, με τα βιβλία, με τα περιοδικά που είχαμε την ελευθερία και τα κυκλοφορήσαμε, κ.λ.π., έχει δημιουργηθεί μία γενιά φοβουμένων τον Κύριον. Πόσοι είναι; Ο αριθμός των είναι άγνωστος, ο Θεός τους ξέρει. Δε μπορούμε να τους μετρήσουμε, δεν μπορούμε να τους αριθμήσουμε πόσοι είναι.

Πάντως δεν είναι πολλοί. Και όχι μόνο δεν είναι πολλοί, αλλά και δεν είναι ζωντανοί. Δεν έχουν τη ζωντάνια που είχαν οι Χριστιανοί των πρώτων αιώνων. Και συνεπώς, όπως πηγαίνουμε τώρα μεν τροπικώς είμεθα χωρισμένοι από τους άλλους, τροπικώς δεν έχουμε σχέσεις. Δηλαδή ναι μεν ζούμε μέσα στην ίδια κοινωνία αλλά μεθαύριο θα δημιουργηθούν τοιαύται συνθήκαι, τοιαύτα γεγονότα, ένεκα των οποίον δεν θα μπορούμε πλέον να μένωμεν μαζί τους όχι μόνο τροπικώς αλλά και τοπικώς θα χωρίσωμεν, και τοπικός θα γίνει ο χωρισμός. Αυτοί θα μας αναγκάσουν σε ένα τοιούτον τοπικόν χωρισμό.

«Τα κλέψατε από το λαό…»

40 Μαρτυρες οικοτρ. Κοζαν.Διότι φανταστείτε σήμερα υπάρχουν αρκετά οικοτροφεία, κέντρα χριστιανικά, τα οποία οι άλλοι μισούν θανασίμως και σκέπτονται την εξόντωση  τους. Όν τρόπον στην Αλβανία ο Χότζας τα εξόντωσε όλα τα χριστιανικά σωματεία, όλας τας κινήσεις, όλας τας ενορίας, δεν αποκλείεται και εδώ να συμβεί το ίδιο. Ούτε προφητεύω ούτε μάντης κακών, αλλά βλέπω τα πράγματα, την φοράν των γεγονότων. Δεν αποκλείεται αυτοί μεθαύριο τα ιδρύματα εκεί όπου είμεθα, όλα αυτά τα οποία κτίσαμε με κόπο και μόχθο, να τα πάρουν. Διερωτώνται και απορούν οι άπιστοι και οι άθεοι πως χριστιανικά σωματεία κατόρθωσαν και χτίσανε μέγαρα, μέλαθρα, παλάτια, αυτά τα παλάτια της χριστιανικής αγάπης. Διερωτώνται οι φιλάργυροι και οι πλεονέκται, οι οποίοι σπαταλούν εκατομμύρια κάθε βράδυ στα κέντρα τους, πως τα’ αποκτήσανε αυτά οι Χριστιανοί, από πού τα κλέψανε τα χρήματα.

Ενώ είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα κτήρια (τα οποία δεν κτιστήκανε σε ένα χρόνο αλλά σε διάρκεια πολλών ετών) κτιστήκανε με κόπο και με μόχθο και με θυσίες ολίγων ιεραποστολικών προσώπων, τα οποία συνεισέφεραν τα μέγιστα, εκ του υστερήματος και της θυσίας των. Τίποτα από αυτά δεν παραδέχονται οι διώκται. «Είναι κλοπιμαία, κλέψατε το λαό…», λένε. Όπως δηλαδή τότε στους πρώτους αιώνας, έτσι και τώρα αλλάξανε μόνο το κατηγορητήριο. Τότε λέγανε για τους Χριστιανούς ότι προσκυνούν την κεφαλήν του όνου, ότι κάνουν θυέστεια δείπνα, ότι σφάζουν τα παιδιά τους, ότι τρώγουν τας σάρκας των παιδιών τους, ότι διαπράττουν βδελυρότητας κ.λ.π. Τώρα άλλαξαν το τροπάριον τους και λένε άλλα πράγματα ότι « Είστε κλέπται, τα κλέψατε απ’ το λαό και συνεπώς αφού τα κλέψατε από το λαό εσείς, να επιστρέψουν στο λαό». Και όταν λένε«στο λαό» ξέρετε τι εννοούν; Εννοούν αυτά τα οποία γνωρίζω κάτι παρόμοιο που είδα μέσα στην Κοζάνη το 1945. Ανακαλύψανε κάτω από την πλατεία της Κοζάνης ένα ολόκληρο θησαυρό λιρών και είπαν «Να τα δώσουμε στο λαό τα χρήματα αυτά, γιατί είναι του λαού…». Βγάλανε λοιπόν τις κρυμμένες λίρες από το υπόγειο, από την άλλη κατακόμβη – ο μαμωνάς δημιούργησε δική του κατακόμβη γιατί το χρήμα κυριαρχεί – που την ανακάλυψαν με προδοσία, φέρανε τιε λίρες στην επιφάνεια και λέγανε « Αυτές είναι του λαού, αυτές ανήκουν στο λαό…».

Άραγε οι λίρες πήγανε στο λαό; Όχι. Ύστερα από δύο – τρεις μέρες πιαστήκανε αυτοί αγρίως μεταξύ τους μέσα στο δημαρχείο άρπαξε ο καθένας όσα μπορούσε τα μοιράστηκαν μεταξύ τους και έτσι τελείωσε η ιστορία. Κατάλαβες; Μεταξύ των έγινε διαπληκτισμός μεταξύ των κυριών αυτών έγινε η μοιρασιά.

Θα καταλάβουν τα ιδρύματα και θα σας εκδιώξουν…

Αυτοί λοιπόν, οι πλεονέκται και οι φιλάργυροι και άδικοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ούτε προσφορά ούτε θυσία ούτε τίποτα, έχουν τέτοιο μίσος για τα χριστιανικά ιδρύματα, που δεν αποκλείεται να έρθουν μία ωραία πρωία εδώ πέρα και όπου αλλού υπάρχουν κέντρα χριστιανικά σε όλη την Ελλάδα, να χτυπήσουν την πόρτα και να πουν :

 • -Είμαστε αντιπρόσωποι, είμεθα εξουσία.
 • -Τι εξουσία;
 • -Μέχρι το βράδυ θα αδειάσετε το οίκημα. Το χειαζόμεθα, να το κάνωμε κέντρο νεότητος.
 • -Μα…, μου…
 • -Τίποτα. Το βράδυ θα φύγετε. Όπως μπήκατε, έτσι θα φύγετε. Ότι είναι μέσα είναι δικό μας δε θα πάρετε τίποτα απολύτως.

Οπότε πλέον τι θα κάνεις; Δε μπορείς να παραμείνεις μέσα, διότι κινδυνεύει η ζωή σου, θα εκτελεσθείς.

Και θα γίνει αυτό καθ’ άπασαν την Ελλάδα θα εκκενωθούν όλα τα ιδρύματα. Κόποι, μόχθοι, εργασία, κέντρα πνευματικά, που ακούγονται ψαλμωδίαι προς τον Θεό και ύμνοι και ήτανε κέντρα λατρείας κ.λ.π. όλα αυτά θα κλείσουν δια μίας. Έσβησε ο χριστιανισμός;

 • Tα λόγια αυτά λέχθηκαν στις 10-5-1983. Είκοσι χρόνια μετά στις 4-12-2003 το μαθητικό οικοτροφείο του συλλόγου «40 Μάρτυρες» Κοζάνης, -έργο του Γέροντος επισκόπου-, που προστάτευσε εκατοντάδες πτωχά παιδιά και τα βοήθησε να σπουδάσουν, έκλεισε βιαίως, με την πρόχειρη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, για να καταλάβει τις εγκαταστάσεις του ο Δήμος Κοζάνης!!! Οι πτωχές μαθήτριες και η υπέυθυνη του οικοτροφείου πετάχτηκαν στο δρόμο!!!..

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

_____

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ

ΠΩΣ ΣΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΑΡΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΑΡΠΑΖΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

__

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ENA ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ.pdf

_

Εκτος από το ενημερωτικό δελτίο που παραθέτουμε σε  .pdf  το οποίο κυκλοφόρησε στις 3-11-2003, κατά χιλιάδες στην πόλη της Κοζάνης, το οποίο κατατέθη και στον τότε εισαγγελέα Κοζάνης·

 • Μπορείτε να δείτε και το βιντεο· ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Π. ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ. Μικρά αποσπάσματα της ταινίας ανέβηκαν στο  YouTube  στις 13 Μαρτίου  2009 (http://www.youtube.com/watch?v=Z5iRb3kWIGo) και στις 14 Σεπτεμβρίου του 2009 (http://www.youtube.com/watch?v=w0_RJUqSpjU). Στις 27 Ιούνιου 2013 ανεβάσαμε όλη σχεδόν την ταινία.

 

ΕΝΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΕΡΑΡΧΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 1st, 2013 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗ

 

Ο π. Αυγ. ευλογει ιστΣτην ιστοσελίδα http://trelogiannis.blogspot.gr ο π. Βασίλειο Γοντικάκης συκοφάντη τον γέροντα επίσκοπο Φλωρίνης π. Αυγουστίνο και εγκωμιάζει τον νυν επίσκοπο Θεόκλητο. Ακούστε, τι λέει·

 • «Ο νέος μητροπολίτης είναι πολύ ήπιος, ήρεμος… αντίθετα με τον Αυγουστίνο. Αυτόν δεν τον πάω καθόλου… Φώναζε, έκανε. Ποιος είσαι εσύ, που ασχημονείς μέσα στην εκκλησία; Είδαμε αυτά που έγραψε για το Άγιον Όρος, πράγματα που τα γνωρίζουμε και λέγει άλλα αντ΄ άλλων… φαντάσου για αυτά που δεν γνωρίζουμε…Τελικά είναι κι αυτό ευλογημένο, τον πάω γιατί μου χρησιμεύει ως παράδειγμα, πως δεν πρέπει να είναι κανείς «.

Θα θέλαμε να ρωτήσουμε· Ποιά είναι η ιστορία του π. Βασιλείου Γοντικάκη που με τόσο ευκολία κατηγορεί έναν γίγαντα της Ορθοδοξίας και του Ελληνικού Έθνους και ποια του αγωνιστού Μητροπολίτου Φλωρίνης  π. Αυγουστίνου Καντιώτου που κατηγορεί;

π. Βασίλειε, ο Γέροντας μαχητής της Ορθοδόξου πίστεως και του Ελληνικού έθνους Μητροπολίτης Φλωρίνης  π. Αυγουστίνος Καντιώτης δεν θύμωνε ποτέ για τα αμπέλια του και για τα χωράφια του, γι’ αυτό κοντά του έμεναν πρόσωπα που έκαναν δικές τους αδελφότητες και δίχαζαν -όπως έλεγε ο Γέροντας- την Μητρόπολή του!!!

Και επειδή ο π. Αυγουστίνος είχε μεγάλη καρδιά και υπέμεινε, δεν απομάκρυνε απο κοντά του κάποια πρόσωπα που δούλευαν για το άτομό τους και έτσι όταν  τους δόθηκε η ευκαιρία, διεκδίκησαν μ᾽ όποιον τρόπο μπορούσαν τον επισκοπικό του θρόνο.

Όσο για την γλυκύτητα του νέου μητροπολίτη Θεοκλήτου, μπορεί να μάθει, τι έγινε στην Αγία Σκέπη Πτολεμαϊδας όταν ο Μητροπολίτης Θεόκλητος έδιωξε τον δραστήριο εφημέριο του ναού, π. Μελέτιο Βαδραχάνη, όχι για ανηθικότητες και καταχρήσεις, αλλά γιατί δεν παραβρέθηκε στην υποδοχή του οικουμενιστή πατριάρχη Βαρθολομαίου!!!  Ο μητροπολίτης Θεόκλητος κρατώντας τελείως διαφορετική στάση από τον Γέροντα επίσκοπο π. Αυγουστίνο κάλεσε τον πατριάρχη Βαρθολομαίο στη Φλώρινα και ο π. Μελέτιος δεν πήγε στην υποδοχή.

Για την ανυπακοή του αυτή, τον τιμώρησε και τον απομάκρυνε από την ενορία του! Ο λαός της Πτολεμαίδος διαμαρτύρονταν, την ώρα της ομιλίας του, μέσα στον ναό της Αγίας Σκέπης και ο επίσκοπος Θεόκλητος είχε χάσει την ηρεμία και την γλυκύτητα του και φώναζε στο ναό.  Το πρόσωπό του έγινε αγνώριστο. Υπάρχει βιντεοταινία, για να δει πόσο έξω πέφτει στις κρίσεις του.

Μήπως θέλει να την ανεβάσουμε στο YouTube για να την δει.

Ο ήρεμος και γλυκύς του επίσκοπος, έδιωξε τον πιο λαμπρό ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως Φλωρίνης για ανυπακοή!!!

π. Βασίλειε προσέξτε· Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει πνεύμα Θεού καταντά ψεύτης και συκαφάντης!!!

________

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ http://katanixis.blogspot.gr/2013/07/blog-post

 1. Μακάρι να είχαμε και σήμερα Καντιώτηδες! Γεμίσαμε άφωνους και συμβιβασμένους!

 2. Μερικοί αγιορίτες, να αφήσουν τον πατέρα Αυγουστίνο και να ανοίξουν το στοματάκι τους για τον Πατριάρχη και τα συλείτουργα και τις συμπροσευχές και τις αβροφροσύνες.
  Μέχρι σήμερα οι Αγιορίτες τηρούσαν σιγή ιχθύος για ένα σωρό θέματα πχ σιγή ιχθύος για τον πολιτικό γάμο (εξ αρχής πήγε να γίνει υποχρεωτικός), για την νομιμοποίηση των εκτρώσεων κλπ κλπ. Για όλα αυτά ο π.Αυγουστίνος ΑΝΤΙΔΡΟΥΣΕ, ενώ αυτοί σιωπούσαν.
  Εδώ και έναν χρόνο όμως «ξύπνησαν» οι Αγιορίτες, επειδή άρχισαν να φορολογούν τα ακίνητά τους (διαμερίσματα, γραφεία κλπ).
  Ο λαός αναγνωρίζει την φωνή του ποιμένα. Οι «διπλωματίες» δεν έχουν θέση στη συνείδηση του λαού.


 •   3.  Ανώνυμος  1 Ιουλίου 2013 – 8:45 μ.μ.
  Ο π.Βασίλειος Γοντικάκης είναι πολύ μικρός, και κυριολεκτικά και μεταφορικά, για να κατηγορεί το γίγαντα Αυγουστίνο Καντιώτη. Ας προσφέρει το ένα εκατοστό απ τα όσα πρόσφερε εκείνος και μετά ας κριτικάρει τον Αυγουστίνο.

 1. ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΛΥΚΟΥΡΓΟ ΝΑΝΗ!

___

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΟΝΤΙΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

Λυκούργου Νανη

 •  Αγαπητέ Τρελογιάννη, έχω τη γνώμη ότι είναι, πραγματικά λυπηρό, το γεγονός, να σπιλώνεται η μνήμη του ανεπανάληπτου, μακαριστού μητροπολίτη Φλωρίνης κυρού Αυγουστίνου, με την αναπαραγωγή του ισχυρισμού του ιερομονάχου π.Βασιλείου Γοντικάκη, επί τη βάσει του οποίου, Read more »

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ -ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 1st, 2013 | filed Filed under: OMIΛΙΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

»Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ’

Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

_

__

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΑΣΕΒΩΝ

Ομιλία του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

_____

____

MHNYMATA

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 1st, 2013 | filed Filed under: ΒΙΝΤΕΟ ΔΙΑΦΟΡΑ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

_

ΝΕΡΟ ~ Το Μεγαλο Μυστηριο

_____

___

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Τηλ. 210-3254321 – 2,   Fax 210-3236978, e-mail fot_gram@otenet.gr

ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

http://www.fotgrammi.gr

Τὸ Εἰδικὸ Συμβούλιον ἀπεφάσισε νὰ γίνωνται μηνιαῖες ἐκδρομὲς τῶν μελῶν καὶ φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ ἡ εὐκαιρία νὰ ἀλληλογνωριζόμαστε καὶ νὰ ἀλληλοσυμπνευματιζόμαστε.

Ἡ πρώτη ἐκδρομὴ ὁρίστηκε γιὰ τὸ Σάββατο 13 Ἰουλίου 2013.

Ἀναχώρησι ἀπὸ τὰ γραφεῖα τοῦ Σωματείου

Μουσῶν 14-Ψυχικὸ καὶ ὥρα 15.00.

Ἐπίσκεψι θὰ γίνῃ στὸ μετόχιο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος στὰ Γελληνιάτικα Κορινθίας (Συκιά), Read more »

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 1st, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

_

Έφυγε για την αιωνιότητα (στις 8-7 2013)

ο Φλωρινιώτης δημοσιογράφος Τηλέμαχος Κόκκος σε ηλικία 64 ετών

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλλεί στον Αγιο Παντελεήμονα Φλωρίνης, σήμερα Τρίτη 9 Ιουλίου, στις 5 το απόγευμα.

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΎΣΕ ΑΠΌ ΚΟΝΤΆ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΖΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΕΡΑΡΧΗ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΜΕ ΠΟΛΥ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟ ΜΙΛΟΥΣΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ. ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΤΕΥΞΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ.
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
ΚΑΛΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ

4219881

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

ΦΩΝΗ ΛΑΟΥ, ΟΡΓΗ ΘΕΟΥ!

χιτλερΤα πρόσωπα, που μας απευθύνουν τις επιστολές των, κατά τό πλείστον μας είναι άγνωστα. Καταφεύγουν όμως σε μας μόνο και μόνο επειδή ζητούν μια φωνή διαμαρτυρίας! Την φωνή της Μητρός Εκκλησίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει σεισμό στο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο!

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΔΩ http://mkka.blogspot.gr/2013/07/blog-post_8.html

 

_____________________________________________

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ!

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τον νέο Φορολογικό Κώδικα, ο οποίος προορίζεται να αντικαταστήσει τον μέχρι σήμερα ισχύοντα Φορολογικό Νόμο 2238/1994. Έχουμε συνηθίσει πια την τακτική του Υπουργείου κάθε χρόνο και, κάποτε, και δύο φορές το ίδιο έτος να τροποποιεί και να πειραματίζεται εις βάρος των πολιτών, στην προσπάθειά του να μαζέψει περισσότερα έσοδα. Όλες οι φορολογικές διατάξεις των τελευταίων πέντε ετών έχουν ως στόχο να εξαθλιώσουν τα φυσικά πρόσωπα, είτε είναι μισθωτοί, είτε συνταξιούχοι είτε επιτηδευματίες που ασκούν ατομική επιχείρηση και να ευνοήσει τις μεγάλες, κυρίως πολυεθνικές, επιχειρήσεις. Ο νέος φορολογικός νόμος περιλαμβάνει μια σειρά από άρθρα που δίνουν φορολογικά κίνητρα στις επιχειρήσεις να συγχωνευθούν (τυχαία η χρονική περίοδος όπου είναι σε εξέλιξη μια σειρά συγχωνεύσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων;) και επιπλέον αντικαθιστά το άρθρο 31 του παλιού Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με το οποίο ορίζονταν συγκεκριμένες δαπάνες που εξέπιπταν από τα έσοδα των επιχειρήσεων και πλέον ορίζεται ότι όποια δαπάνη κρίνεται παραγωγική θα εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος των επιχειρήσεων! Αυτά ορίζει για τις επιχειρήσεις και την ίδια στιγμή καταργεί κάθε έκπτωση δαπάνης που ίσχυε μέχρι το 2011 για τα φυσικά πρόσωπα!

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν ασκείται πια κοινωνική πολιτική αλλά  πολιτική των πολυεθνικών επιχειρήσεων, με την οποία απροκάλυπτα το Κράτος εξαθλιώνει τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες όπως είναι οι συνταξιούχοι και οι πολύτεκνοι, καταστρατηγώντας την παρ. 5 του άρθρου 4 του Συντάγματος όπου ορίζεται ότι «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους».

Η Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καταγγέλει την πολιτική αυτή της Κυβέρνησης που φαίνεται ότι οδηγεί σε γενοκτονία του Ελληνικού Έθνους, καθώς πλέον οι Ελληνικές οικογένειες αδυνατούν να γεννούν και να ανατρέφουν τα παιδιά τους! Είναι ντροπή για ένα Κράτος όχι μόνο να μην έχει στοιχειώδη μέριμνα για την προστασία της οικογένειας αλλά να τολμά να θέτει εισοδηματικά κριτήρια στις πολύτεκνες οικογένειες προκειμένου να λαμβάνουν τις μηδαμινές παροχές που δίνει!

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών να αναγνωρίσει την μεγάλη συμβολή των πολυτέκνων στην Ελληνική κοινωνία και να επαναφέρει όλες τις παροχές που είχαν οι πολύτεκνες οικογένειες, ιδίως το πολυτεκνικό επίδομα, την ατέλεια στο λογαριασμό της ΔΕΗ και το πολυτεκνικό τιμολόγιο στο ρεύμα, ανεξαρτήτως εισοδήματος των οικογενειών αυτών.  Καλούμε το Υπουργείο Οικονομικών, αντί να ευνοεί τις συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων να θεσπίσει μια σειρά από κίνητρα στους νέους μας να δημιουργήσουν την οικογένειά τους, στις νέες κοπέλες να γίνουν μητέρες και να μεγαλώνουν οι ίδιες τα παιδιά τους έχοντας οικονομική ενίσχυση από το Κράτος.

Το μέλλον της Πατρίδος μας εξαρτάται άμεσα από την Ελληνική οικογένεια! Από τις Ελληνικές οικογένειες θα προκύψουν και οι αυριανοί μας ηγέτες, εκκλησιαστικοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί !

Από το Γραφείο Τύπου

__4219881

ν Πειραιε τ 8ουλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Πληροφορούμεθα μετά βαθυτάτης θλίψεως τι λαχίστη θορυβοσα καί βερμπαλίζουσα μειοψηφία τν λλογιμωτάτων Καθηγητν τς Θεολογικς Σχολς τοριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «προοδευτικαρί-ων» πιχειρε νά πιβληθε στήν δυστυχς πνώττουσα μετά πολλς ποθερμίας πλειοψηφία τν λλογιμωτάτων συναδέλφων τους, πιδιώκουσα νά λοποιήσει τό «ραμά» της γιά τήν κπτωση τομολογιακο χαρακτρα τς Θεολογικς Σχολς Θεσσαλονίκης σέ θρησκειολογικό μέ τήν νίδρυση τμήματος σλαμικν σπουδν. Δυστυχς γιά τούς λλογιμωτάτους κ.κ. Καθηγητάς θρυλική πολυπολιτισμικότης πεδείχθη στήν Ερωπαϊκή τουλάχιστον πειρο σκέτη πομφόλυγα πως πεδείχθη πρόσφατα καί μπονα στό Λονδίνο, τό Παρίσι καί τήν Στοκχόλμη καί τήν στόχευση το «ράματός» τους τήν διεκδικον μετά πολλν παίνων γνωστά διεθνιστικά κέντρα καί μυστικοπαθδρύματα ς λ.χ. το κ. Σόρος.

Διερωτώμεθα φ’ σον εναι δεδομένο τι ολλογιμώτατοι κ.κ. Καθηγηταί δέν γνοον τόν ντιτριαδισμό τοσλάμ, οτε σφαλς τάς βρεις του κατά το Θεανθρωπίνου προσώπου καί χουν μελετήσει τά κορανικά χωρία κεφ. 112,3/4,169/19,36/20,93/5,77/9,31/10,69/21,30/23,93/25,2/43, 58/72,3 μέ τά ποα σαφς παναλαμβάνεται κατεγνωσμένη ντιτριαδική αρετική διδασκαλία το αρεσιάρχου ρείου πό τόν κοινό ποβολέα, ρείου καί Μωάμεθ τόν ρχέκακο καί βύθιο δράκοντα, μέ τί συνείδηση εσηγονται κάτι τόσο φρικτό καί ποτρόπαιο στήν χώρα πού τό προοίμιο το Συντάγματος τς ποίας ρχεται μέ τήν πίκληση το Παναγίου νόματος το Παναχράντου Τριαδικο Θεο;

Πάντως μέ τήν δια νοοτροπία καί ντίληψη θά ταν ελογο φ’ σον ολλογιμώτατοι κκ Καθηγηταί πιδιώκουν νά ναδειχθον στήν στορία καί τήν αωνιότητα «μέντορες καί ποδηγέται» τοντιτριαδισμο νά νιδρύσουν καί τμμα «βιβλικν σπουδν» τς νωνύμου μετοχικς ταιρείας ΣΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ τν μαρτύρων τοεχωβ πού φαίνεται θά λησμόνησε τήν ποστροφή της γιά τίς ννοιες κκλησία καί Χριστός καί ατοπροβάλλεται σήμερα ς «κκλησία τν Χριστιανν Μαρτύρων τοεχωβ» γιατί τίς διες βλασφημίες πανέλαβε καί δρυτής της Κάρολος Ράσσελ καθώς καί τμμα σπουδν τν λλων ντιτριαδιστν τν πρακτικιστν τς Χριστιανικς πιστήμης τς Μαίρης ντυ Μπέκερ καί τς ατοπροσδιοριζόμενης ς «κκλησίας τν γίων τοησο Χριστο τς στέρας μέρας» τοωσήφ Σμίθ.

Προτείνομε δέ στούς ν λόγλλογιμωτάτους κκ Καθηγητάς τό νέο τμμα σλαμικν Σπουδν τοριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης νά νομαστε τιμς νεκεν γιά τόν διδάκτορα τους «Τμμα σλαμικν Σπουδν –Μητροπολίτης Χαλεπίου Παλος Γιαζίγ» καί σάν μότο το νέου Πανεπιστημικο φορέα νά χρησιμοποιήσουν να τμμα το Κορανίου πό τό κεφ. 47 στιχ. 4 «ταν συνανττε τούς πίστους φονεύετε καί κατασφάζετε συγκρατοντες στερεά τά δεσμά το αχμαλώτου»… Μπορον ριστα κόμη νά μπνέονται πό τήν καταχώρηση στήν πίσημη στοσελίδα τς Μουσουλμανικς δελφότητος στήν Αγυπτο το στενο συνεργάτη τοκδιωχθέντος σλαμιστή Προέδρου Μόρσι κ. σάμ λ Χαντάντ πού γραψε: «Τό μήνυμα πού πρέπει νά χει πήχηση σέ λο τόν Μουσουλμανικό κόσμο εναι ξεκάθαρο. Δημοκρατία δέν εναι γιά τούς Μουσουλμάνους. Γι’ ατό Θεός μέ τήν σοφία του δειξε σάν μόνο δρόμο τό σπαθί καί τή βία».

Μέ πού σεβασμό καί κτίμηση στήν πιστημοσύνη τους μπορον μήπως ον λόγ κκ Καθηγηταί νά μς πληροφορήσουν γιά κάποιο ντίστοιχο παράδειγμα μουσουλμανικς θεολογικς σχολς παγκοσμίως πού νά διαθέτει τμμα ρθοδόξων Χριστιανικν Σπουδν. Περιμένομε μέ γωνία!

Δομήτωρ καί Κύριος τς κκλησίας μέ τόν παραβολικό Του λόγο περιέγραψε καταστάσεις σάν τήν παραπάνω καί προσδιόρισε τά προσόντα πού παιτονται. Γιά περισσότερα παραπέμπουμε στήν σχετική παραβολή Λουκ. 18,2.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιούλ 1st, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

http://www.tideon.org

 • ΠΡΟΤΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ. ΠΡΟΤΟΥ Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!
 • ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.
 • ΣΤΕΙΛΤΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε.
 • ΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ.

Επιλέγουμε τώρα τον παρακάτω σύνδεσμο και εκτυπώνουμε:

ΕΔΩ Φυλλάδιο

30daf441abc8

                    Σεβ. Πειραιώς: »Κατάργηση της Κυριακής κατ΄εντολή του Εβραϊκού λόμπυ»                      http://agonasax.blogspot.gr/2013/07/blog-post_6289.html

 ΕΝΩ Η ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ ΛΙΑΠΗ.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑ  ΑΝΔΡΕΙΑ ΦΩΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ !!!

Ο ΣΕΒΑΣ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

 Δηλώνει πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν ὅτι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψῆφο τους παύουν νά ἔχουν ὁποιαδήποτε σχέση μέ τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς καί θά τούς ἀπαγορευθῆ ὁποιαδήποτε παρουσία τους, ὡς ἀκοινώνητοι πλέον, σέ ὁποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο τοῦ Θεοῦ.

30daf441abc8

ν Πειραιε τ 12ουλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΕΒΡΑΪΚΟΥ ΛΟΜΠΥ

Τελικά πουργός νάπτυξης κ. Κ. Χατζηγάκης τό τόλμησε. γινε ρόστρατος πού στό ρθόδοξο Γένος τν λλήνων κατέθεσε νομοθέτημα γιά τήν ποϊεροποίηση τς μέρας το Κυρίου, τήν ποία καθόρισε στίς 7 Μαρτίου το 321 γιος σαπόστολος καί Θεόστεπτος Ατοκράτωρ Κωνσταντνος μέγας. λλά σύγχρονος ατός ρόστρατος δέν εναι μόνος του, οτε νεργεπό δί πρωτοβουλία. χει τήν συναίνεση το Πρωθυπουργο τς Χώρας καί τοντιπροέδρου τς Κυβέρνησης καί δημιουργε ελόγους συνειρμούς ταυτόχρονη ναγγελία τς προσκλήσεως το κ. Πρωθυπουργοπό τόν Πρόεδρο τν ΗΠΑ κ. Μπάρακ μπάμα στίς 8 Αγούστου .. γιά τήν ποία γωνίζετο πί μνες μέ μεσίτες τούς προύχοντες τοβραϊκο λόμπυ τν ΗΠΑ, πως δημοσιοποιήθηκε στόν Τύπο. Τελικά πρόσκλησις ρθε καί τό ντίτιμο πληρώνεται καί εναι ποϊεροποίηση καί κατάργηση τς Κυριακς ργίας γιά νά πιτευχθ διπλός στόχος φ’ νός πόμείωση τς ρθόδοξης ατοσυνειδησίας τν λλήνων καί φ’ τέρου νά σαρώσουν λα τά μικρομάγαζα καί τούς μικρομεσαίους πιχειρηματίες οβραϊκν συμφερόντων μεγάλες πολυεθνικές λυσίδες πού σέ λίγο καιρό θά δρέψουν τούς καρπούς το νομοθετήματος το κ. Χατζηγάκη καί τς συντροφίας του. ντολοδόχοι λοιπόν ονωτέρω κ.κ., πως προκύπτει πό τίς νέργειές τους πού βάλθηκαν μέ τό στανιό νά «σώσουν» δθεν τούς μικρομεσαίους μπόρους νκείνοι μέ διάψευστα στοιχεα στήν διαπασών ρύονται τι θά καταστραφον καί πού θά ποδειχθε σέ κάποια χρόνια πως ποδείχθηκε θλια νέργεια το Κώστα Σημήτη γιά τήν διαγραφή το θρησκεύματος πό τίς ταυτότητες τν λλήνων τι ταν ντολή τοβραϊκο λόμπυ, μέ τήν πρόσφατη διάψευστη μαρτυρία τς κ. Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου.

ορτασμός μις μέρας ναπαύσεως τς βδομάδος πως παιτενθρώπινη φύση βασίζεται στό βιβλίο τς Παλαις Διαθήκης «Γένεση» (β΄,2-3), τσι τό Σάββατο διά το Νόμου τς ΠΔ εσλθε ς «μέρα Κυρίου» στήν Καινή Διαθήκη μέ τά δύο βασικά στοιχεα, δηλ. ποχή πό τίς ργασίες καί διαίτερη λατρεία το Θεο. Τή θέση το Σαββάτου στόν Χριστιανισμό κατέλαβε Κυριακή (ποκαλ. α΄,10) σάν πρώτη μέρα τς βδομάδος κατά τήν ποία νεστήθη Κύριος κ το Τάφου, δημιούργησε τό ναστάσιμο φς καί πέστειλε τό Πανάγιο Πνεμα νά πιφοιτήση στούς ποστόλους. Κυριακή σάν κατ’ ξοχήν «μέρα το Κυρίου» πενθυμίζει τόν ρχόμενο Χριστό σάν νατέλλοντα λιο, ποος θά λθ νά ποκαταστήση τήν χειμαζομένη δικαιοσύνη καί νά καταργήση τήν φόρητη ποκρισία. νάσταση το Κυρίου λέγει . Αγουστνος πόσχεται σέ λους μας τήν αώνια μέρα καί τς δικς μας ναστάσεως (Serm 15 de verb apost). Κυριακή εναι ρχαιοτάτη ορτή το Χριστιανισμο, ποία ποκαλεται στό Εαγγέλιο, ς «μία τν Σαββάτων» (Ματθ. κη΄1, Μαρκ. ιστ΄2, Α΄Κορ. ιστ΄2, Πραξ. κ΄7), στήν δέ ποκάλυψη τοωάννου νομάζεται Κυριακή μέρα (ποκαλ. α΄10).

Ο μαρτυρίες γιά τόν ορτασμό τς Κυριακς συνεχίζονται καί μετά τήν Καινή Διαθήκη. Στήν πιστολή Βαρνάβα νομάζεται «8η μέρα», δέ γιος γνάτιος ντιοχείας καταδικάζει τούς σαββατίζοντες καί μή συμμορφουμένους στήν καθολική πράξη τς κκλησίας γράφοντας: «Κατά Κυριακήν Κυρίου ζντες ν καί ζωή μν νέτειλε δι΄ Ατο» (Μαγν. κεφ. 9). Κατά τά μέσα το 2ου α. γιος ουστνος φιλόσοφος καί μάρτυς γράφει στήν πολογία του πρός τόν Ρωμαο Ατοκράτορα (Κεφ. 67) «Τήν δέ τολίου μέραν κοινήν τήν συνέλευσιν ποιούμεθα» χρησιμοποιν γιά τήν Κυριακή τόν ρο «λίου μέρα», ποος παρέμεινε σέ ρισμένες Ερωπαϊκές γλσσες πως στήν γγλική Sunday, στήν Γερμανική Sonntag κλπ. Μετά τήν ερήνη το Μ. Κων/νου μέ τό διάταγμα τν Μεδιολάνων (313) καθορίζεται μέ τόν πρτο νόμο του στίς 7/3/321 πως ναφέρθηκε δη ς μέρα ναπαύσεως, γαλλιάσεως, θείας λατρείας καί γαθοεργίας ργία τς Κυριακς, «σεβαστή μέρα τολίου» πως τήν ποκαλοσε, δέ ν Λαοδικεί Σύνοδος μέ τόν 29ο Κανόνα της ρισε «ο δε χριστιανούς ουδαΐζειν, τήν δέ Κυριακήν προτιμντες σχολάζειν ς χριστιανοί». Τό νόμο το Μ. Κων/νου «Omnes judices urbanaeque pledes et atrium officia cunctarum venerabili die solis quiescant» πεκύρωσε καί διάδοχός του Μ. Θεοδόσιος, μέ τόν κωδ. VIII 8, 3 καί XV 5, 2.Ὅλη ατή τόσο ερά πόθεση, κατά τόν κσυγχρονιστή πουργό κ. Χατζηδάκη «κρατ τήν χώρα στό παρελθόν» πως εχε δηλώσει καί ρχεται κ. Χατζηδάκης γιά νά τήν εσαγάγη στό μέλλον (!!!), πενθυμίζων δυστυχς δι’ ατόν μέ τίς νέργειες καί τά λόγια του ναποδράστως τό μαρτυρικό τέλος δι’ παγχονισμο το διδάχου το Γένους γίου Κοσμ το Ατωλο (1714-1779) ποος περασπιζόμενος πέραν τν λλων τήν ργία τς Κυριακς μισήθη θανασίμως πό τν τότε βραίων τν ωαννίνων. γραψε πρός τόν δελφό του Χρύσανθο τό ποκαλυπτικό: «χιλιάδες βραοι θέλουν τόν θάνατό μου καί νας χι» καί ταν τραγική λήθεια γιατί χρηματίσαντες μέ κανά ργύρια τόν Τουρκαλβανό Κούρτ Πασ το Βερατίου πέτυχαν τό μαρτυρικό τέλος το μεγάλου θνεγέρτου καί σαποστόλου ποος τελειώθη «κρεμασθείς κ δένδρου» τήν 24/8/1779. Ατοί ο συνειρμοί προκαλονται κ τν θέσεων το κ. πουργο καί βέβαια οσχυρισμοί του καταρρίπτονται κ το γεγονότος τι γορά δέν πάσχει πό ρες λειτουργίας λλά πό λλειψη ρευστότητος!!!

Κατόπιν τν νωτέρω πού πλέον ποτελον casus beli γιά τήν ρθόδοξη κκλησία τς λλάδος καθ’ μς . Μητρόπολις Πειραις, Φαλήρου καί γ. ωάννου Ρέντη νακοινώνει τά κάτωθι:

 1. Καλεμεσα τήν Κυβέρνηση νά ποσύρη τό παίσχυντο ατό προδοτικό κατά το Γένους καί παράδετο νομοθέτημα τό ποο χει δη καταδικάσει διά πεπαρρησιασμένων καί δυναμικν δηλώσεων Μακ. ρχιεπίσκοπος θηνν καί πάσης λλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄ καί Σεπτή Διαρκής . Σύνοδος διά τοκπροσώπου ατς Σεβ. Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Διονυσίου καταρρίπτοντες τά φλυναφήματα το δθεν κσυγχρονισμο.
 2. Καλεμεσα τούς Βουλευτές καί κπροσώπους το λαο, διαίτερα τς Α΄καί Β΄ Περιφερείας Πειραις νά δηλώσουν μεσα τήν πλήρη ντίθεσή τους στό νομοθέτημα-συμφορά πού θά προκαλέσει πωσδήποτε τήν ργή το Θεο καί θά γίνη ατιο μεγάλων δεινν τς Πατρίδος.
 3. Δηλώνει πρός πσαν κατεύθυνσιν τι Βουλευταί πού θά τό στηρίξουν μέ τήν ψφο τους παύουν νά χουν ποιαδήποτε σχέση μέ τήν . Μητρόπολη Πειραις καί θά τούς παγορευθποιαδήποτε παρουσία τους, ς κοινώνητοι πλέον, σέ ποιαδήποτε λατρευτική σύναξη τς . Μητροπόλεως Πειραις, διότι κατεπάτησαν τόν Νόμο το Θεο.
 4. Καλε τούς συγκεκριμένους Βουλευτάς νά ναλογισθον τήν πολιτική τύχη τς τ. πουργο κ. Μ. Κουτσίκου-Γιαννάκου καί το Πειραιώτη φυπουργο κ. Γεωργίου Καλο, τν «ρχιτεκτόνων» τς κδιώξεως τν Κληρικν πό τά Σχολεα μέ τήν πνευματικά γκληματική γκύκλιο το εδικο τους Γραμματέως κ. Ράμμα.
 5. Παρακαλεδελφικς τούς γιωτάτους Μητροπολίτας τς ερς Συνόδου τς εραρχίας τς κκλησίας τς λλάδος νά πράξουν τά μοια γιά τήν ποτροπή ατο το κακουργήματος.
 6. Συγχαίρει δημοσί τόν κάματο γωνιστή καί φρυκτωρό εράρχη Σεβ. Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ, ποος δη ζήτησε τήν κτακτο σύγκληση τς εραρχίας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Πειραις ΣΕΡΑΦΕΙΜ

_

bg_header_top
logo-members-IGN 11 July 2013

Το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα δεν αλλάζει

20130711-1543Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου Διαβάζω στα φιλοκυβερνητικά «ΝΕΑ»: «Ανοίγει παράθυρο για οριζόντιες καταργήσεις θέσεων και γίνονται υποχρεωτικές μετατάξεις. Καταργούνται Δημοτικοί αστυνομικοί, σχολικοί φύλακες, 46 ειδικότητες τεχνικών Λυκείων. Τέλος οι προσωρινές διαταγές για συμβασιούχους μέχρι 31 Δεκεμβρίου». Όπως, επίσης, στον…Περισσότερα >>

Όλες οι πινακίδες στα αλβανικά και μόνο!!

20130711-1456Γράφει ο Δημήτρης Περδίκης O οδικός άξονας Μαυρομάτι – Γέφυρα Κρανιάς είναι εδώ και καιρό έτοιμος. Άργησε λίγα χρόνια να τελειώσει, όμως τώρα οι οδηγοί χαίρονται έναν σύγχρονο οδικό άξονα (Νο. 97) ο οποίος αφού διασχίσει την περιοχή του Βούρκου με τα χωριά της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, συναντά την οδό Αγίων Σαράντα – Γεωργουτσάτων…Περισσότερα >>

Ψευτομουφτήδες της Θράκης ενάντια στην ελληνική νομοθεσία…

20130711-1420Λάβροι εμφανίστηκαν για μία ακόμη φορά οι ψευτομουφτήδες Ξάνθης και Κομοτηνής, κατηγορώντας την Ελλάδα για παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας της «τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης»! Ενώ κατατέθηκαν οι αιτήσεις και επίκειται πλέον η υλοποίηση της πρώτης φάσης του διορισμού ιεροδιδασκάλων (σύμφωνα με τον περίφημο πλέον...Περισσότερα >>

Άγονη η δημοπρασία για την ανέγερση ισλαμικού τεμένους

20130710-1840Σήμερα, 9 Ιουλίου 2013 και ώρα 08:30, συγκεντρωθήκαμε έξω από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ) στην οποία επρόκειτο να διενεργηθεί η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου για την ανέγερση του τεμένους στον Βοτανικό, όπου και διαμαρτυρηθήκαμε για την επαίσχυντη απόφαση της ανέγερσης τεμένους, την κατάφωρη παραβίαση της...Περισσότερα >>

ΝΑΙ, υπάρχει ρατσισμός! σε βάρος των Ελλήνων

20130710-1605του Παναγιώτη Παπαγαρυφάλλου*    Τήν ὥρα πού τό πιό χυδαῖο, πιό διεφθαρμένο, πιό πατριδοκτόνο, πιό ἐθνο­κτόνο καί πιό ἀντιδημοκρατικό πολιτικό «σύστημα» -πολιτικές συμμορίες- βρί­σκεται σέ πλήρη καί πολύμορφη καί πολυεπίπεδη ἀποσύνθεση, κάνει τήν ἐμφα­νισή της μιά πλειάδα ἀνθρώπων τῶν γραμμάτων, τῆς ἐπιστήμης καί τῆς...Περισσότερα >>

Το μήνυμα του Προέδρου Ομπάμα για το Ραμαζάνι.

Σας συνιστούμε να το διαβάσετε με προσοχή!

20130710-1522του Νέστορα Νικηφορίδη Διάβασα το κείμενο που επισυνάπτεται στο τέλος του παρόντος. Πρόκειται για λίγα λόγια του Προέδρου των ΗΠΑ κ. Ομπάμα, με την ευκαιρία του εορτασμού του Ραμαζανίου από τους μουσουλμάνους των ΗΠΑ. Τα λόγια του Προέδρου κ. Ομπάμα, έχουν  πάντα μία απροσδιοριστία, μοιάζουν τυχαία, χαλαρά, «μαλακά», αλλά:  Άλλο…Περισσότερα >>

___________________________________________________________

Κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ «Ο ΣΩΤΗΡ»

Ἡ εἴδηση δημοσιεύτηκε στὰ Μέσα Ἐνημερώσεως τὴν Κυριακὴ 7 Ἰουλίου, ἡμέρα τῆς μνήμης τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Κυριακῆς ποὺ φέρει τὸ ὄνομα τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου. Ἀπὸ τὴν εἴδηση αὐτὴ πληροφορούμαστε ὅτι τὰ δύο κόμματα τῆς τωρινῆς Κυβερνήσεως συμφώνησαν νὰ ὁλοκληρώσουν τὸ ἀπὸ μηνῶν ἀναγγελλόμενο καὶ ἀπὸ πολὺ περισσότερο καιρὸ σχεδιαζόμενο ἀνόσιο τόλμημα τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς, ἔτσι ὥστε ἡ ἡμέρα ἡ ἀφιερωμένη στὸν Κύριο καὶ τὴ λατρεία τοῦ Θεοῦ νὰ προσφερθεῖ ὡς θυσία στὸ βωμὸ τῆς λατρείας τοῦ μαμωνᾶ.

Μὲ τὸ ἀνυπόστατο ψευδοεπιχείρημα ὅτι ἔτσι θὰ τονωθεῖ ἡ ὑποτονικὴ ἐμπορικὴ κίνηση ἐπιδιώκονται δύο ἄλλοι ἀφανεῖς σκοποί: Read more »