Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Δεκέμβριος, 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΠΡΟΣ ΝΕΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

author Posted by: admin on date Δεκ 9th, 2014 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΟΧΕΙΡΟΤΟΝΗΘΕΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟ

Ερώτηση από την «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ»
Αύγουστος 1958, αρ. φυλ. 208

ΨΗΦΟ ΚΛΗΡ ιστ.Σεβασμιώτατε! Πρὶν ἤ ἐκφωνήσητε τὸν ἐνθρονιστήριον λόγον σας καὶ ζητήσητε τὴν ὑπακοὴν τοῦ ποιμνίου εἴπατέ μας, παρακαλοῦμεν, κατὰ ποῖον τρόπον ἀνήλθετε τὰς βαθμίδας τοῦ ἀρχιερατικοῦ θρόνου; Σᾶς ἐψήφισεν ὁ κλῆρος τῆς ἐπαρχίας; Σᾶς ἐζήτησεν ὁ εὐσεβὴς λαός; Ἤ εἰς τὴν πλάτην σας βαρύνει ὡς ὄρος καιόμενον ἐκεῖνο τὸ ἀλλαχόθεν;

  • ΤΟ ΨΗΦΟ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ, Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΑΛΛΑ «ΑΛΛΑΧΟΘΕΝ», ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ

Απόσπασμα της «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ»
Αυγούστου 1958, αρ. φυλ. 208

«’Οταν κάποιος Ἐπίσκοπος τῆς Ἐπαρχίας ἀπέθνηκεν, ὁ Κλῆρος καὶ ὁ λαὸς ἐκλεγαν τὸν πλέον ἐνάρετον καὶ πεπαιδευμένον ἐκκλησιαστικόν, ἐπεκυρώνετο πρῶτον ἀπὸ Μητροπολίτην καὶ τοὺς ἄλλους Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐπαρχίας, καὶ ἔπειτα ἐχειροτονεῖτο ἀπʼ αὐτὲς (Κανὼν Δ΄ τῆς Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου). Αὐτὸς ἧτο ὁ θαυμάσιος τρόπος καὶ ἡ οὐράνιος σύστασις τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τόσους αἰῶνας. Μέχρι ποὺ διεφυλάττετο μὲ ἀκρίβειαν αὕτη ἡ τάξις, ἐκυβερνᾶτο θεαρέστως. Ὅσον δὲ ἐσυνάζωντο πιστῶς αὕται αἱ τῶν Ἐπαρχιῶν Ἱεραὶ Σύνοδοι, αἱ καταχρήσεις ἀδιακόπως ἐδιορθόνοντο, καὶ δὲν τας ἄφιναν ποτὲ νὰ ριζώσωσιν. Οἱ ἄτακτοι, οἱ σκανδαλοποιοί, οἱ ταραχοποιοί, καὶ οἱ ἀπειθεῖς ἐκκλησιαστικοὶ νομίμως πάντοτε ἐτιμωροῦντο ἀπὸ τοὺς συνάδελφούς των».

 ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΥΡΑ ΕΚΛΕΙΣΕ

Δυστυχῶς! Ἐφʼ ὅσον ἡ μόνη κανονικὴ θύρα, ἡ διὰ ψήφου κλήρου καὶ λαοῦ τῆς ἐπαρχίας ἐκλογή, κακούργως ἐκλείσθη, εἶνε ἐπόμενον οἱ ὑποψήφιοι διὰ τοὺς ἐπισκοπικοὺς θρόνους νὰ τραποῦν πρὸς τὸ «ἀλλαχόθεν». Ἐὰν δὲ τὸ «ἀλλαχόθεν» αὐτὸ εἰς μίαν ἑκάστην περίπτωσιν πληρώσεως ἐπισκοπικῆς ἔδρας ἠδύνατο νὰ γίνη ἀντικείμενον ἐξονυχιστικῆς μελέτης καὶ νὰ ἤρχοντο εἰς τὸ φῶς τῆς δημοσιότητος ὅλαι αἱ λεπτομέρειαι τῆς ἐκλογῆς τῶν μέχρι σήμερον ἐκλεγέντων τῆς λεγομένης αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁποῖον αἴσθημα λύπης, ἀηδίας, ἀγανακτήσεως θὰ κατελάμβανε τὴν ψυχὴν παντὸς Ὀρθοδόξου, ὁ ὁποῖος εἰς τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του διατηρεῖ ἕναν κόκκον εἰλικρινοῦς ἀγάπης διὰ τὴν Ἐκκλησίαν! Τὶς τῶν οὕτω πως ἐκλεγέντων ἐπισκόπων δύναται νὰ καυχηθῆ ἐν Κυρίω διὰ τὴν ἐκλογήν του; Ἐὰν εἶνε εἰλικρινής, καὶ αὐτὸς θὰ ὁμολογήση ἐν τῶ βάθει τῆς καρδίας του ὅτι ἔρχονται στιγμαὶ ποὺ ἀηδιάζει ἑαυτόν, ὅταν ἐνθυμῆται τὰς παραμονὰς τῆς ἐκλογῆς του, κατὰ τὰς ὁποίας «ἰδρῶτι περιρρεόμενος» ἐκινεῖτο πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, παρεκάλει, ἱκέτευεν, ἔπιπτεν εἰς τοὺς πόδας ἰσχυρῶν πολιτικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων διὰ νὰ προαχθῆ. Ὑπερβολικῶς ἐκθέτομεν τὴν ἀλήθειαν; Νομίζομεν ὄχι. Ἀλλʼ ἐὰν ὑπάρχη κάποιος ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ ἐξαίρεσιν τοῦ κανόνος καὶ ἔγινε χωρὶς νὰ κινήση ἀμέσως ἤ ἐμέσσως τὸν μηχανισμὸν τῆς ἐκλογῆς, ἄς μᾶς τὸ ἀποδείξη, καὶ εἴμεθα ἕτοιμοι νὰ φιλήσωμεν ὄχι μόνον τὰς χεῖρας ἀλλὰ καὶ τοὺς πόδας του.

Ερχεται θυελλα σαρωσαι την γην ―εκτος μονον εαν ο Θεος εν τω απειρω του ελεει επιβλεψη επι την ταλαιπωρον ανθρωποτητα

author Posted by: admin on date Δεκ 8th, 2014 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ

H ELLAS EN MESΩ ΑΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝΣήμερα που όλοι ανησυχούμε, βλέποντας τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο να πλησιάζει, παραθέτουμε ένα απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα προφητικής ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, που εκφώνησε όταν το ΝΑΤΟ έβαλε τις βάσεις στην Ελλάδα και το ΟΗΕ διαβεβαίωνε ότι  θα εξασφαλίσει παγκόσμια ειρήνη, καταστρέφοντας τις ατομικές βόμβες! Ο Γέροντας που μελετούσε την Αγία Γραφή έβλεπε κάτι άλλο να κρύβεται πίσω απ’ αυτούς τους οργανισμούς και ήταν εναντίον των βάσεων.  Σε κηρύγματα εκείνης της εποχής ζητούσε να γίνει δημοψήφισμα και να αποφασίσει ο Ελληνικός λαός, για το εάν θέλει ξένες βάσεις στην Ελλάδα.  Πόσο δίκαιο είχε το βλέπουμε σήμερα.

Φοβοῦμαι τὴν εἰρήνη τῶν ἡμερῶν αὐτῶν…

  Ἄχ, φοβοῦμαι αὐτὴ τὴν εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια τῶν ἡμερῶν αὐτῶν. Πιστεύσατέ με, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, τὴν φοβοῦμαι περισσότερο ἀπὸ ἕνα πόλεμο. Γιατὶ εἶνε ἡσυχία καὶ εἰρήνη ὕποπτος. Ξέρετε πῶς μοιάζει; Εἶνε σὰν νὰ κάθεται ἕνας πάνω στὴν κορυφὴ ἑνὸς βουνοῦ, ἐνῷ ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα κάτω τὰ σπλάχνα του βράζουν ἀπὸ φωτιὰ κ᾿ εἶνε ἕτοιμο τὸ βουνὸ ν᾿ ἀνοίξῃ, νὰ ἐκραγῇ σὲ ἡφαίστειο.
Δὲν εἶμαι προφήτης οὔτε υἱὸς προφήτου, οὔτε ἔχω τοιαύτην μαγικὴν ἢ προφητικὴν δύναμιν γιὰ νὰ προφητεύω τὸ μέλλον· ἀλλὰ κρατώντας τὸ ἱερὸν Εὐαγγέλιον, τὸν «λύχνον» τὸν «φαίνοντα ἐν αὐχμηρῷ τόπῳ» (Β΄ Πέτρ. 1,19), λέγω, ἀγαπητοί μου, ὅτι αὐτὴ ἡ ἡσυχία καὶ ἡ εἰρήνη τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, μέσα στὴν ὁποία γλεντοκοποῦν καὶ ὀργιάζουν οἱ πολλοί, αὐτὴ ἡ ἡσυχία εἶνε φοβερά. Διότι ὅλοι μας, ἀσχέτως ἰδεολογιῶν καὶ κατευθύνσεων, ὅλοι μας, Ἀνατολὴ καὶ Δύσις, καθήμεθα, ἀδέρφια μου, ἐπάνω σ᾿ ἕνα ἡφαίστειο, τρομερὸν ἡφαίστειο, ποὺ ἂν ἐκραγῇ δὲν ξέρω τί θὰ μείνῃ ἐπάνω στὸν πλανήτη μας. Τὸ λέγει καθαρὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος· «ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ» (Α΄ Θεσσ. 5,3). Καὶ δυστυχῶς, ὅτι ἔρχεται θύελλα σαρῶσαι τὴν γῆν ―ἐκτὸς μόνον ἐὰν ὁ Θεὸς ἐν τῷ ἀπείρῳ του ἐλέει ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν ταλαίπωρον ἀνθρωπότητα―, ὅτι, λέγω, ἔρχεται αὐτὴ ἡ λαῖλαψ ἡ μεγάλη, ἔχουμε πολλὰ σημεῖα τῶν καιρῶν. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε σήμερα νὰ παρουσιάσω ἕνα καὶ μόνο σημεῖο. Εἶνε τὸ σημεῖον ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο προειδοποιεῖ, ὅτι πρέπει, ἀγαπητοί μου, νὰ ἑτοιμασθῶμεν ἅπαντες, ὥστε ὅλοι ἑνωμένοι, καὶ ὡς ἔθνος καὶ ὡς κοινωνία καὶ ὡς πόλις, νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὴν σκληρὰν περίοδον ἡ ὁποία ὁπωσδήποτε ἔρχεται ἐπὶ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Ποῖον εἶνε τὸ σημεῖον αὐτό, τὸ ὁποῖον προειδοποιεῖ ὅτι θὰ γίνῃ «θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου»; (Ματθ. 24,21).

ΕΠΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΣ (ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ)

author Posted by: admin on date Δεκ 7th, 2014 | filed Filed under: ΑΓΙΟΙ «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ», εορτολογιο

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
άγιοι «ΑΠ᾽ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ»

ΕΠΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΣ

(‘Αμβρόσιος ἐπίσκοπος 7 Δεκεμβρίου)

Αγ. ΑμβροσιοςὙπάρχει, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχει ἡ γνώμη, ὅτι ὅσοι κα­τέχουν διάφορα ἀξιώματα στήν πολιτεία, δέν μποροῦν νά ζήσουν μέ ἀκρίβεια τή χρι­στιανική ζωή. ‘Αλλά ή γνώμη αὐτή δέν εἶνε σωστή. Στή σειρά αὐτή τῶν ὁμιλιῶν μας, πού ἔχει τόν τίτλο «Ἅγιοι ἀπ’ ὅλα τά ἐπαγγέλματα», θά παρουσιά­σουμε ἐδῶ μιά ἅγια μορφή, ἕναν ἀδαμάντινο χαρακτήρα, τόν ἅγιο ‘Αμβρόσιο, πού πρίν γίνη ἐπίσκοπος ἦταν ἄρχοντας τῆς πολιτείας.
Ἀλλ’ ἄς δοῦμε μέ συντομία τή ζωή καί τή δρᾶσι τοῦ ἁγίου ‘Αμβροσίου, πού τόν προβάλλουμε σάν παράδει­γμα γιά ὅλους ἐκείνους πού κατέχουν ἀξιώ-ματα στό κρά­τος.

* * *

Ὁ ‘Αμβρόσιος γεννήθηκε τό 340 μετά Χριστόν στά Μεδιόλανα, τό σημερινό Μιλάνο. Οἱ γονεῖς του ἦταν εὐσεβεῖς. Ὁ πατέρας του ἦταν ἔπαρχος, δηλαδή διοικητής σέ μιά μεγάλη περιοχή τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.
Παράδειγμα κι αὐτός λαμπρό, ὅτι μπορεῖ ἕνας νά ἀσκῆ πολιτική ἐξουσία χωρίς νά παύη νά εἶνε χριστιανός, ζώντας σύμφωνα μέ τό Εὐαγγέλιο, πού δείχνει τόν ἄρι­στο τρόπο κυβερνήσεως τῶν λαῶν. Οἱ γονεῖς του πέθαναν κι ἄφησαν τό μικρό ‘Αμβρόσιο ὀρφανό, κάτω ἀπό τήν ἐπίβλεψι μιᾶς ἁγίας ἀδελφῆς του, πού ἔζησε παρθενική ζωή.
Ὁ ‘Αμβρόσιος ἦταν πολύ ἔξυπνος καί μέ εὐκολία σπούδασε πολλές ἐπιστῆμες, ἀλλά ἰδιαίτερα σπούδασε τή ρητορική. Νέος ἀκόμη ἔγινε συνήγορος, δηλαδή δικηγό­ρος. Ἦταν ὁ πιό λαμπρός δικηγόρος τῶν Μεδιολάνων. ‘Αλλά δέν ἀναλάμβανε ἄδικες ὑποθέσεις. Γινόταν συν­ήγορος ἀνθρώπων πού ἄδικα καταδιώκονταν. Αὐτούς ὑποστήριζε μέ δύναμι στό δικαστήριο καί τούς ἀθώωνε. Ἔτσι ἀπέδειξε, ὅτι καί ἕνας δικηγόρος ἀκόμη, ἄν θέλη καί ἄν προσέχη στήν ἐξάσκησι τοῦ ἐπαγγέλματός του, μπορεῖ νά εἶνε χριστιανός.
Ἡ φήμη πού εἶχε ἀποκτήσει τράβηξε τήν προσοχή τοῦ αὐτοκράτορα Οὐαλεντινιανοῦ, πού τον κάλεσε καί τόν διώρισε ἔπαρχο μιᾶς μεγάλης περιφερείας μέ πρω­τεύουσα τά Μεδιόλανα. Ἀπό δικηγόρος, τώρα ἔπαρχος. Ἕνας σύμβουλος τοῦ βασιλιᾶ τή μέρα τοῦ δι-ορισμοῦ του εἶπε στόν Ἀμβρόσιο: – Ἀμβρόσιε, πάρε τήν ἀξία πού σοῦ ἔδωσε ὁ βασιλιᾶς καί κυβέρνα τό λαό ὄχι σάν κριτής, ἀλλά σάν ἐπίσκοπος.
Ὁ ‘Αμβρόσιος σάν διοικητής κυβέρνησε μέ τόση φρόνησι, δικαιοσύνη καί ἀγάπη, ὥστε ὅλος ὁ λαός θαύ­μαζε καί εὐχαριστοῦσε τό Θεό γιά τόν ἄξιο ἄρχοντά του. Ἄς σημειωθῆ ἐδῶ, ὅτι ὁ ‘Αμβρόσιος, ἄν καί πί­στευε στό Χριστό καί ζοῦσε σύμφωνα μέ το Ευαγγέλιο, ὅμως δέν εἶχε ἀκόμη βαπτιστῆ. Τήν ἐποχή ἐκείνη βαπτί­ζονταν συνήθως σέ μεγάλη ἡλικία. Ὡμολο-γοῦσαν μέ τό δικό τους στόμα τό «Πιστεύω», καί ἔτσι βαπτίζονταν.
Ἐνῶ ὁ Ἀμβρόσιος σάν ἔπαρχος κυβερνοῦσε τό λαό μέ ἀγάπη καί δικαιοσύνη, ὁ ἐπίσκοπος τῶν Μεδιολάνων πέθανε ξαφνικά καί ὁ ἀρχιερατικός θρόνος τῆς μεγάλης αὐτῆς πόλεως ἔμεινε κενός. Κι ὅπως γύρω ἀπ’ τούς θρό­νους μεγάλων μητροπόλεων γίνεται συνή-θως φιλονεικία γιά τό ποιός θά καταλάβη τό θρόνο, ἔτσι γύρω ἀπ’ τό θρόνο τῶν Μεδιολάνων προκλήθηκε μεγάλη ταραχή. Κλῆρος καί λαός – γιατί κι ὁ λαός τότε ἔπαιρνε μέρος στήν ἐκλογή – φιλονεικοῦσαν καί δέν συμφωνοῦσαν.
Σέ κάποια συγκέντρωσι, πού φιλονεικοῦσαν γιά τό ποιόν θά ἐκλέξουν ἐπίσκοπο, ξαφνικά ἀκούστηκε ἕνα μι­κρό παιδί νά φωνάζη: «Ἀμβρόσιον, Ἀμβρόσιον…». Ἡ φωνή αὐτή τοῦ ἀθώου παιδιοῦ, ἐξελήφθη σάν φωνή τοῦ Θεοῦ, καί ὅλος ὁ κλῆρος καί ὁ λαός, πού πριν διαφω­νοῦσαν, συμφώνησαν καί διάλεξαν γιά ἐπίσκοπο Με­διολάνων τόν ἔπαρχο Ἀμβρόσιο. – Αὐτός, εἶπαν, πού μᾶς διοίκησε σάν πολιτικός ἄρχοντας, θά μᾶς διοίκηση καί σάν ἐπίσκοπος. Ἀλλ’ ὁ Ἀμβρόσιος, πού δέν περίμενε ποτέ μιά τέτοια ἐκλογή, παραξενεύτηκε καί θεωρώντας τόν ἑαυτό του ἀνάξιο γιά μιά τέτοια ἱερή ὑπόθεσι, ἀρνή­θηκε στήν ἀρχή νά δεχτῆ τήν ἐκλογή. Ἀλλ’ ὕστερα ἀπό παρακλήσεις καί πιέσεις τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ καί τοῦ Οὐαλεντινιανοῦ, ὁ Ἀμβρόσιος δέχτηκε τήν πρόσκλησι. Βαφτίστηκε καί χειροτονήθηκε μέ τή σειρά διάκο­νος, πρεσβύτε-ρος καί στίς 17 Δεκεμβρίου τού 374 μπρο­στά στό πλῆθος τοῦ λαοῦ χειροτονήθηκε ἐπίσκοπος Με­διολάνων.
Παρών στήν ἐνθρόνισί του ἦταν καί ὁ αὐτοκράτορας, ὁ ὁποῑος εἶπε: – Χριστέ, εὐλογημένο νά εἶνε τό ὄνομά σου, διότι στόν ἅγιο αὐτό ἄνδρα ἐγώ μέν παρέ­δωσα σώματα ἀνθρώπων νά κυβερνᾶ, σύ δέ ἐμπιστεύθη­κες ψυχές ἀθάνατες, γιά νά τίς καθοδηγῆ στήν ὁδό τῆς σωτηρίας…

* * *

Ὁ ‘Αμβρόσιος, ὅταν ἔγινε ἐπίσκοπος Μεδιολάνων, ἀ-νέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα καί ἔδειξε τό μεγαλεῖο τῆς ψυχῆς του. Μοίρασε τή μεγάλη πατρική του περιου­σία στούς φτωχούς καί στήν Ἐκκλησία καί δέν κράτησε γιά τόν ἑαυτό του τίποτε, λέγοντας ὅτι, ὅπως ὁ Χριστός, ὁ Δεσπότης καί Κύριος τοῦ παντός, φτώχεψε καί γυμνός καρφώθηκε πάνω στό σταυρό, ἔτσι πρέπει καί ὅλοι οἱ δούλοι του, γυμνοί ἀπό ὑλικά ἀγα-θά, νά ἀκολουθοῦν τό Δεσπότη Χριστό σ’ ὅλη τους τή ζωή.

Πονοῦσε τό λαό, ἀγαποῦσε τούς φτωχούς, ἔκλαιγε γιά κείνους πού ἁμάρταναν καί κατέβαλλε κάθε προσπάθεια γιά νά τούς ἐπαναφέρη στήν Ἐκκλησία. Δίδασκε τα­κτικά τοό λαό καί πλήθη ἀνθρώπων κι ἀπό ἄλλα ἀκόμη δόγματα ἔτρεχαν γιά ν’ ἀκούσουν τά λόγια τοῦ ἐπισκό­που Μεδιολάνων, πού δίδασκε μέ μεγάλη δύναμι, ἀλλά καί μέ μεγάλη ἁπλότητα. Ἀνάμεσα δέ σ’ ἐκείνους πού τόν ἄκουγαν ἦταν κι ὁ νεαρός Αὐγουστῖνος, πού εἶχε ξεκλίνει σέ αἱρέσεις καί ἄσωτη ζωή καί ἔκανε τήν ἁγία του μητέρα, τή Μόνικα, νά κλαίη καί νά παρακαλῆ τόν ἐπί­σκοπο ‘Αμβρόσιο νά δέεται γιά τό παιδί τῆς. Ὁ ‘Αμβρό­σιος παρηγορώντας τή Μόνικα ἔλεγε: – Παιδί, γιά τό ὁποῖο ἡ μητέρα του χύνει τόσα δάκρυα, εἶνε ἀδύνατον νά χαθῆ… Τελικά ὁ Αὐγουστῖνος, γοητευμένος ἀπ’ τά κηρύ­γματα καί τήν ἁγία ζωή τοῦ ἁγίου ‘Αμβροσίου, μετα­νόησε καί ἐπέστρεψε στήν Ἐκκλησία καί ἔγινε ἕνας ἀπ’τούς κορυφαίους πατέρας καί διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας.

* * *

Ὕστερα ἀπό τό θάνατο τοῦ αὐτοκράτορα Οὐαλεντί-νιανοῦ οἱ διάδοχοί του ὑποστήριζαν τόν Ἀρειανισμό. Οἱ ἀρειανοί ἀποθρασύνθηκαν καί δημιουργοῦσαν πολ­λές δυσκολίες στή διοίκησι τῆς Ἐκκλησίας. ‘Αλλ’ ὁ ‘Αμ­βρόσιος μέ ὅλη τή δύναμι τῆς ψυχῆς του ἤλεγχε τούς αἱρετικούς καί μέ θάρρος ἀκατάβλητο ὑποστήριζε τήν Ὀρ­θοδοξία καί τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας. Συνέβη δέ καί ἕνα επεισόδιο, πού φανερώνει τόν ἡρωι-σμό τοῦ ‘Αμβρο­σίου. Στη Θεσσαλονίκη, ὅταν στό στάδιό της γίνονταν ἀθλητικοί ἀγῶνες, ἔγινε ἐπανάστασις τοῦ λαοῦ ἐναντίον τοῦ στρατοῦ καί πολλοί ἀξιωματι-κοί σκοτώθηκαν. Ὁ τότε αὐτοκράτορας Θεοδόσιος ὁ Μέγας, ὅταν πληροφο­ρήθηκε τό γεγονός, ἀγανάκτησε καί διέταξε τό στρατό νά πάρη ἐκδίκησι. Καί ὁ στρα-τός κατέσφαξε 7.000 κατοί­κους τῆς Θεσσαλονίκης. Ὁ ἱερός ‘Αμβρόσιος, ὅταν τό ἔμαθε, λυπήθηκε καί ἔκλαψε. Καί ὅταν ὁ Θεοδόσιος πῆγε στα Μέδιόλανα καί θέλησε νά ἐκκλησιασθῆ, ὁ ‘Αμβρό­σιος στάθηκε στήν πόρτα καί δέν τοῦ ἐπέτρεψε νά μπῆ. – Τά χέρια σου, βασιλιᾶ, εἶπε ὁ θαρραλέος ἐπίσκοπος, στάζουν αἷμα. Πρέπει νά κλάψης καί νά μετανοήσης ὅπως ὁ Δαβίδ.

Ἔτσι ἔζησε καί ἔδρασε ὁ ‘Αμβρόσιος. Καί σάν ἔπαρ­χος διοίκησε χριστιανικά τό λαό, ἀλλα καί σάν ἐπί-σκο­πος ἐποίμανε τό λαό τοῦ Θεοῦ σάν καλός ποιμέ-νας, μιμη­τής τοῦ Καλοῦ Ποιμένος. Καί διδάσκει ὄχι μόνο τούς ἐπισκόπους, ἀλλά καί τούς πολιτικούς ἄρχοντες, ὅτι καί αὐτοί ἔχουν χρέος χριστιανικά νά διοι-κοῦν καί νά κυ­βερνοῦν τό λαό. Διότι κι αὐτοί κατά κάποιο τρόπο εἶνε ἐπίσκοποι. Ἐπίσκοποι τοῦ λαοῦ στά ὑλικά κυρίως πρά­γματα.

 

«O MEN ΘEΡIΣMOΣ ΠOΛYΣ, OI ΔE EΡΓATAI OΛΙΓOI…»

author Posted by: admin on date Δεκ 7th, 2014 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων
7 Δεκεμβρίου

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι…»

  ΙΕΡΟΚ.π. Αυγουστ.ΣΤΟΝ οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀνατέλλει, ἀγαπητοί μου, ἕνα ἀστέρι πρώτου μεγέθους· εἶνε ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος ἐπίσκοπος Μεδιολάνων, μεγάλος ἐκκλησιαστικὸς πατήρ.
Μὲ συγκινεῖ ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος γιὰ δύο λόγους. Πρῶτον, διότι αὐτὸς ὑπῆρξε ὁ πνευματικὸς πατὴρ καὶ διδάσκαλος τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, τοῦ ὁποίου ἐγὼ ἀναξίως φέρω τὸ ὄνομα. Καὶ δεύτερον, διότι τὸ ὄνομά του ἔλαβε καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους μαθητάς μου στὸ Μεσολόγγι, ὁ Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιος, ἐκλεκτὸς ἱεράρχης ποὺ βρίσκεται ἤδη στὴν αἰωνιότητα. Γιὰ τὸν ἅγιο Ἀμβρόσιο Μεδιολάνων, λοιπόν, θὰ ποῦμε λίγες λέξεις.

* * *

Ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος ἔζησε τὸν τέταρτο αἰῶνα. Ἦταν σύγχρονος τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔγραψε καὶ ἐπιστολή. Γεννήθηκε ὄχι στὴν Ἀνατολὴ ἀλλὰ στὴ Δύσι, στὴν πρωτεύουσα τῆς Ἰταλίας, τὴ Ῥώμη.
Κατήγετο ἀπὸ ὑψηλὴ οἰκογένεια. Ὡς νέος ἦταν εὐφυής, δεκτικὸς μαθήσεως. Φοίτησε σὲ σχολὲς καὶ πανεπιστήμια τοῦ καιροῦ ἐκείνου. Ἀρίστευσε καὶ εἰσῆλθε στὸ διοικητικὸ σῶμα. Ὡς χαρακτήρας ἦταν εὐθύς, δίκαιος, ἀπροσωπόληπτος. Ἔγινε συγκλητικός, καὶ ἀνῆλθε τὶς βαθμῖδες τῆς διοικήσεως. Ἀφοῦ ἔγινε ἔπαρχος, νομάρχης, ὑπουργός, οἱ εὐσεβεῖς υἱοὶ καὶ διάδοχοι τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ὁ Κωνσταντῖνος καὶ ὁ Κώνστας, τὸν ἔκαναν τέλος διοικητὴ ὅλης τῆς Ἰταλίας. Διοικοῦσε μὲ ἄκρα δικαιοσύνη. Καὶ ἐνῷ ἦταν ἀκόμη ἐθνικὸς Ῥωμαῖος πολίτης, ζοῦσε ἤδη σὰν Χριστιανός.
Συνέβη ὅμως στὴν ἐποχή του τὸ ἑξῆς γεγονός. Πέθανε στὰ Μεδιόλανα (τὸ σημερινὸ Μιλάνο) ὁ ἐπίσκοπος, καὶ ἐπρόκειτο νὰ γίνῃ ἐκλογή. Οἱ ἐκλογὲς τῶν ἐπισκόπων δὲν ἐγίνοντο τότε ὅπως σήμερα, ποὺ μαζεύονται οἱ δεσποτάδες στὴν Ἀθήνα καὶ ἐκλέγουν. Ὄχι· δὲν εἶνε αὐτὸς ὁ ὀρθὸς τρόπος. Στὰ παλιὰ τὰ εὐλογημένα χρόνια ἡ ἐκλογὴ γινόταν ἀπὸ τὸ λαό. Ὅπως δηλαδὴ τώρα ἐκλέγουμε τὸν πρόεδρο τῆς κοινότητος, τὸ δήμαρχο, τὸ βουλευτή, ἔτσι τότε, ὅταν πέθαινε ἕνας ἐπίσκοπος, μαζευόταν ὁ κλῆρος καὶ ὁ εὐσεβὴς λαός, ἄντρες – γυναῖκες, καὶ ἔκαναν ἐκλογή. Καὶ ἐκλεγόταν ἐκεῖνος ποὺ ἤθελε ὁ Θεὸς καὶ ὁ λαός· ἦταν λαοπρόβλητος καὶ θεοπρόβλητος. Σήμερα, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐκλέγονται ἄνθρωποι ποὺ δὲ᾿ γνωρίζουν τὸ λαὸ ποὺ πηγαίνουν νὰ ποιμάνουν. Μένουν στὴν Ἀθήνα συνήθως, εἶνε κοντὰ στὸν ἀρχιεπίσκοπο, τὸν κολακεύουν καὶ τὸν θυμιατίζουν· αὐτοὶ βγαίνουν. Ἐγὼ ἀγωνίζομαι νὰ ἐπανέλθῃ ὁ εὐλογημένος τρόπος ποὺ ἐξελέγη ὁ ἅγιος Ἀμβρόσιος.
Πῶς ἔγινε ἡ ἐκλογή του. Οἱ Χριστιανοὶ εἶχαν διαιρεθῆ κι ὁ καθένας ὑποστήριζε τὸ δικό του ὑποψήφιο. Κ᾿ ἐνῷ γινόταν ὀχλαγωγία, ξαφνικὰ ἀκούστηκε μιὰ φωνή· «Τὸν Ἀμβρόσιο ἐπίσκοπο!». Ποιός φώναξε; ἄγγελος; ἄνθρωπος; Ἕνα παιδί! Τὸ φώτισε ὁ Θεός· γιατὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ εἶνε σὰν ἄγγελοι. Ἡ ἁγνὴ αὐτὴ φωνὴ ἀκούστηκε· κι ἀμέσως ὅλοι, γνωρίζοντας τὸ χαρακτῆρα τοῦ ἐπάρχου, συμφώνησαν. Εἶπαν «Ἀμβρόσιος»· μὲ τὴ συγκατάθεσι δὲ καὶ τοῦ βασιλέως Οὐαλεντινιανοῦ βγῆκε παμψηφεί.
Ὁ ίδιος δὲν ἤθελε. Προσπάθησε νὰ φύγῃ. Ἀντιστάθηκε, ἔφερε Read more »

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!!! ΕΤΣΙ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ!!!! ΕΤΣΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ!!! Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ «BUILDERBERG» – «ILLUMINATI»!!

author Posted by: admin on date Δεκ 6th, 2014 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.
_

_
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!!! ΕΤΣΙ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ!!!! ΕΤΣΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ!!!  Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ  ΜΕΤΑΞΥ «BUILDERBERG» – «ILLUMINATI«!!
 
Γράφει και αποκαλύπτει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

 Η ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

      Πριν αποκαλύψουμε τον Ευρωπαϊκό σχεδιασμό για την Ελληνική χρεοκοπία, πρέπει να αναφέρουμε περιληπτικά τους λόγους που κρατούν την Ελλάδα ακόμα όρθια, ενώ η Ιταλία και η Γαλλία μας πέρασαν και σήμερα έχουν βουλιάξει οικονομικά, με αποτέλεσμα να υπάρχει στάση πληρωμών του δημοσίου, κάτι που εμείς δεν το έχουμε δει ακόμα.
 
Οι λόγοι που δεν χρεοκοπήσαμε ακόμα, ενώ έχουμε βρεθεί στην κατάσταση της ανεξέλεγκτης χρεοκοπίας («default«) από τον Νοέμβριο του 2011, είναι βασικά δύο και ο ένας είναι το κοινό νόμισμα. Δεν υπήρχε δηλαδή ο ασφαλής μηχανισμός που θα προστάτευε την Ευρώπη από την Ελληνική χρεοκοπία, αλλά αν ήθελαν θα τον είχαν δημιουργήσει. Αλλά δεν ήθελαν, γιατί ο κύριος και πιο βασικός λόγος είναι η ΑΠΛΗΣΤΙΑ των Ευρωπαίων εταίρων μας.  Βρήκαν δηλαδή την Ελλάδα σαν μία ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ για να πλουτίσουν περισσότερο οι Εβραίοι τραπεζίτες τους. Κλέβοντας δηλαδή όσα περισσότερα μπορούσαν, όχι τόσο από τους πτωχευμένους Έλληνες,  αλλά κλέβοντας τεράστια ποσά από τους Ευρωπαίους πολίτες.  Έκαναν δηλαδή με απλά λόγια το εξής:  Έπαιρναν τα λεφτά των Ευρωπαίων πολιτών, ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  και τα έβαζαν στις τσέπες τους.  ΕΛΕΓΑΝ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΥΣ ΗΛΙΘΙΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ, ΠΩΣ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΒΟΗΘΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΡΧΟΤΑΝ ΤΙΠΟΤΑ.  Επίσης τα ομόλογα της μικρής και χρεοκοπημένης Ελλάδας, είναι τα μόνα στην Ευρώπη που προσφέρουν κέρδη τόσα χρόνια. Το τεχνητό κλίμα ευφορίας που δημιουργούν και παρουσιάζουν, να ξέρετε πως δεν είναι τόσο για τους Έλληνες, που έτσι κι’ αλλοιώς δεν το «τρώνε», ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΟΡΟΪΔΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, ώστε να μην αντιδρούν στην συνεχιζόμενη ΑΦΑΙΜΑΞΗ τους.
 
Ο Τόμας Μάϊερ, επικεφαλής οικονομολόγος της DEUTSCHE BANK,  μιλώντας στο Focus τον Απρίλιο του 2014, είπε: «Με τους Έλληνες χάσαμε τα λεφτά μας».  ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΛΕΦΤΑ ΜΙΛΑΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΑΜΟΓΙΟ; Για τα δικά του ή των τραπεζιτών; ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, που αυτοί τα έκλεψαν και τα έβαλαν στις τσέπες τους, ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΛΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕΣΩ ΕΛΛΑΔΑΣ. Να ξέρετε πως αν τα μάθουν αυτά οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις  βούλιαξαν, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν είναι σαν τους Έλληνες. ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥΣ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΚΛΕΒΟΝΤΑΙ ΟΙ  ΦΟΡΟΙ ΤΟΥΣ.
 
                        Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ «BUILDERBERG» – «ILLUMINATI» 
            Ο βασικός τους στόχος όταν ξεκίνησε η οικονομική ύφεση το 2008 ήταν να χρεοκοπήσουν την Ελλάδα, αλλά αυτό να μην επιρρεάσει καθόλου την Ευρωπαϊκή οικονομία, ώστε να μην την συμπαρασύρει στην πτώχευση. Ήθελαν να χρεοκοπήσει δηλαδή μόνο ο Ελληνικός λαός και Read more »

H ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑ ΕΛΛΑΣ

author Posted by: admin on date Δεκ 6th, 2014 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ Ι΄ (Λουκ. 13,10-17)
7 Δεκεμβρίου

 H ΣΥΓΚΥΠΤΟΥΣΑ ΕΛΛΑΣ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

  • Π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟς ΧΡΙΣΤ. ΣΤΡΑΤ.Δὲ᾿ μᾶς σῴζει τίποτε· οὔτε τὰ κόμματα, οὔτε οἱ ἰδεολογίες. Καταπέσαμε, διότι φύγαμε ἀπὸ τὸ Θεό, κόψαμε τὴ ῥίζα μας· καὶ ῥίζα μας εἶνε ὁ οὐρανός. Διότι, ἐπαναλαμβάνω, ὁ ἄνθρωπος εἶνε κατ᾿ ἐξοχὴν μεταφυσικὸ ὄν. Ἂς ἐπανέλθουμε στὸ Θεό. Ἂς πλησιάσουμε κι ἂς ἀγγίξουμε τὸ Χριστό. Νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ συνδεθοῦμε μαζί του. Καὶ τότε, νὰ εἶστε βέβαιοι, ἡ Ἑλλὰς θ᾿ ἀνορθωθῇ καὶ πάλι.

    ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ τοῦ Κυρίου περιγράφει, ἀγαπητοί μου, τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Ἂς τὸ δοῦμε κάπως λεπτομερέστερα.
Ἤτανε, λέει, Σάββατο· ἡμέρα δηλαδὴ λατρείας τοῦ Θεοῦ καὶ ἀργίας. Οἱ Ἑβραῖοι καὶ μέχρι σήμερα, ὅπου κι ἂν βρίσκωνται, τὸ Σάββατο πηγαίνουν ὅλοι στὴ συναγωγή, κ᾿ ἐκεῖ γίνεται διδασκαλία καὶ ἑρμηνεία ψαλμῶν καὶ προφητειῶν. Τὸ τηροῦν τὸ Σάββατο.
Ἐδῶ μοῦ ᾿ρχεται νὰ κλαύσω. Διότι οἱ Ἑβραῖοι τηροῦν τὸ Σάββατο· ἀλλὰ ἐμεῖς τηροῦμε τὴν Κυριακή; Ἂν πᾶτε στὰ Ἰεροσόλυμα, τὸ Σάββατο στοὺς δρόμους αὐτοκίνητο δὲν κινεῖται. Μόνο δυὸ αὐτοκίνητα κινοῦνται· τὸ ἕνα εἶνε τῆς ἀστυνομίας, καὶ τὸ ἄλλο εἶνε τὸ ἰατρικό, κανένα ἄλλο. Ὅλοι στὶς συναγωγές. Ἐμεῖς; Στὴν Ἑλλάδα τὴ Δευτέρα δὲ᾿ μπορεῖς ν᾿ ἀνοίξῃς ἐφημερίδα· στάζει αἷμα ἀπὸ τὰ δυστυχήματα. Εἶνε μιὰ τιμωρία· διότι καταπατοῦμε τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Καλὰ εἶπαν, ὅτι στὴν Ἑλλάδα τὸ αὐτοκίνητο ἔφαγε τὴν Κυριακή…
Σάββατο, λοιπόν, οἱ Ἑβραῖοι ἦταν μαζεμένοι στὴ συναγωγή. Τότε πῆγε ἐκεῖ καὶ ὁ Χριστός. Πῆγε γιὰ νὰ μᾶς δείξῃ, ὅτι ὀφείλουμε κ᾿ ἐμεῖς νὰ ἐκκλησιαζώμεθα τακτικὰ στοὺς ναούς μας, ποὺ εἶνε ἀπείρως ἀνώτεροι ἀπὸ τὶς συναγωγές. Πῆγε γιὰ νὰ διδάξῃ καὶ νὰ ἑρμηνεύσῃ ψαλμούς, προφητεῖες καὶ διηγήσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, πρᾶγμα ποὺ δείχνει, ὅτι καὶ στὴν ἐκκλησία μας πρέπει πάντοτε ν᾿ ἀκούγεται κήρυγμα. Ἔχουμε στὴν Ἑλλάδα δέκα χιλιάδες ἐκκλησίες. Ἂν σὲ κάθε μιὰ τὴν Κυριακὴ ἀκουγόταν κήρυγμα χριστιανικό, ζωηρό, προφητικό, ἡ κατάστασι θὰ ἦταν διαφορετική. Τώρα σπανίως ἀκούγεται κήρυγμα, ἰδίως στὴν ὕπαιθρο. Πῆγε τέλος γιὰ νὰ κάνῃ θαῦμα. Ποιό θαῦμα;
Στὴ συναγωγὴ ἦταν πολὺς κόσμος. Ἀλλὰ ἕνα πρόσωπο εἵλκυσε τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Κυρίου. Δὲν ἦταν κανένας πλούσιος ἢ ἀξιωματοῦχος. Ἦταν ἕνα ῥάκος, ἕνα κουρέλι ἀπὸ πλευρᾶς ὑγείας· μία ἀσθενὴς γυναίκα. Ἄλλοτε ἦταν καλὰ καὶ περπατοῦσε ὀρθὴ σὰν κυπαρίσσι. Κάποτε ὅμως τὸ κορμί της λύγισε, ἡ σπονδυλικὴ στήλη κάμφθηκε καὶ τὸ κεφάλι της ἄγγιξε τὴ γῆ! Πήγαινε μὲ τὰ τέσσερα. Ὅποιος τὴν ἔβλεπε ἀπὸ μακριά, νόμιζε ὅτι περπατάει ἕνα τετράποδο. Φρικτὸ θέαμα.
Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ δὲν ἔλειπε ἀπὸ τὴν ἱερὰ σύναξι. Γι᾿ αὐτὸ αὐτὴ ἡ γυναίκα εἶνε ἔλεγχος ὅλων ἐκείνων πού, ἄρτιοι, ἀρτιμελεῖς ―καὶ πόδια ἔχουν, καὶ χέρια ἔχουν, καὶ μάτια ἔχουν, καὶ αὐτιὰ ἔχουν―, ἐν τούτοις δὲν ἔρχονται στὴν ἐκκλησία νὰ ποῦν ἕνα «εὐχαριστῶ».
Αὐτὴ εἵλκυσε τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Κυρίου. Τὴν εἶδε ὁ Χριστός, πού ᾿νε ὠκεανὸς ἀγάπης καὶ οἰκτιρμῶν, καὶ τὴ θεράπευσε. Πῶς τὴ θεράπευσε; Ἂς μὴν πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, δικαίωμά τους. Ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι Read more »

Η νεα εκκλησιολογια του Οικουμενικου Πατριαρχου κ. Βαρθολομαιου – НОВИ ТЕКСТ САБОРА СВЕШТЕНИКА И МОНАХА – „НОВА ЕКЛИСИОЛОГИЈА ПАТРИЈАРХА ВАРТОЛОМЕЈА“

author Posted by: admin on date Δεκ 5th, 2014 | filed Filed under: Cрпски језик, ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

Η νέα εκκλησιολογία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου

(κείμενο και υπογραφές κληρικών, μοναχών και λαϊκών)

Το παρακάτω κείμενο υπογράφουν ήδη έξι Μητροπολίτες, πολλοί Ηγούμενοι, κληρικοί, μοναχοί και λαϊκοί. 
Ὅσοι ἐκ τῶν κληρικῶν, μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν στήν μικρή αὐτή κατάθεση ὀρθοδόξου ὁμολογίας ἠμποροῦν νά τό δηλώσουν γράφοντας: «Συμφωνῶ μέ τό κείμενο ἐναντίον της ”Νέας Ἐκκλησιολογίας τοῦ Πατριάρχου Βαρθο­λομαίου” καί προσυπογράφω». Νά  ἀποστείλουν δέ τήν δηλωση μέ τό ὄνομά τους καί τήν κληρική, μονα­στι­κή ἤ ἐπαγγελματική τους ἰδιότητα στή διεύθυνση: Περιοδικό «Θεοδρομία», Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη, Fax: 2310.276590 καί e-mail: synaxisorthkm@gmail.com  
Ἐπισημαίνεται ὅτι.. Διαβάστε και υπογράψτε

568632561269378992142141. Καιρός να ορθώσουμε ανάστημα και να διαμαρτυρηθούμε. Φωνή λαού, οργή Θεού.! Μητροπολίτου Ιερεμία

2. Ἡ κατάρα τῆς παπικῆς μούμιας

3. «Θρονικὴ ἑορτὴ μὲ τὸν Ἁγιώτατο» ἢ ὅταν τὸ ὑπερφυὲς μυστήριο χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ὑπηρετήσει σκοπιμότητες …

4. Η προκλητική και προσβλητική δήλωση του Πάπα, άρθρο του κ. Γ. Παπαθανασόπουλου

56863256126937899214214

НОВИ ТЕКСТ САБОРА СВЕШТЕНИКА И МОНАХА – „НОВА ЕКЛИСИОЛОГИЈА ПАТРИЈАРХА ВАРТОЛОМЕЈА“ ПДФ Штампа Ел. пошта
среда, 03 децембар 2014 06:53

– Оптужује Патријарха Вартоломеја за ново учење о подељеној Цркви.
– Текст објављен са позивом на потписивање. Већ га потписало шест грчких Архијереја.

Уочи самог сусрета Патријарха Вартоломеја и Папе Франциска у Цариграду, појавио се у јавности најновији текст Сабора свештеника и монаха под називом Нова еклисиологија Васељенског Патријарха г. Вартоломеја.

Сабор светшеника и монаха познат је, не само у Грчкој већ и широм Православља, по свом доследном анти-екуменистичком ставу и вишегодишњој активној борби против Екуменизма, а српској јавности посебно је познат по састављању Исповедања Вере против Екуменизма, објављеног 2009. године, са упућеним тада позивом свима који се слажу са њим да га потпишу. Тада је прикупљено преко 30.000 потписа оних који су подржали Исповедање Вере против Екуменизма.

У најновијем тексту оштро се критикује од стране Патријарха Вартоломеја често изражаван став о подељеној Цркви, као да Црква више није једна нити јединствена. То схватање директно се супротставља исповедању израженом у Символу Вере да је Црква Једна, Света, Саборна и Апостолска. То даље свакако подразумева следећи корак, а то је уједињење „подељене“ Цркве, тј. Папизма и Православља.

Опширније..

_

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΑΚΟΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΠΟΥ ΑΓΡΥΠΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΑΧΗΣΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

author Posted by: admin on date Δεκ 5th, 2014 | filed Filed under: εορτολογιο

Τρεις ομιλίες στην εορτή του Αγίου Νικολάου του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

1. Πατήστε εδώ: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ

2. Εδώ: Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

  Ἁγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου
Στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ της εορτής

ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λὀγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ. 13,17)

 p. AYG. ιστ49 ΜΑΣ συνιστᾷ σήμερα ὁ Ἀπόστολος ἕνα καθῆκον, μιὰ ἀρετή, στὴν ὁποία οἱ Ἕλληνες δυστυχῶς ὑστεροῦμε. Ἐνῷ ἀλλοῦ διακρινόμεθα, στὸ θέμα αὐτὸ εἴμεθα ἐλλιπεῖς. Καὶ ἔρχονται περιστάσεις ποὺ μηδενιζόμεθα· γινόμεθα ἕνα ἀκυβέρνητο μπουλούκι.
Ποιό εἶνε τὸ καθῆκον; Ἡ ὑπακοή, ἡ πειθαρχία. «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» (Ἑβρ. 13,17), συμβουλεύει. Τὸ δὲ «ὑπείκετε» ἴσον· ὑπακούετε. Ναί, ὑπακούετε. Ποιοί πρέπει νὰ ὑπακούουν; Οἱ Χριστιανοί. Σὲ ποιούς νὰ ὑπακούουν; Στοὺς «ἡγουμένους». Ποιοί λέγονται «ἡγούμενοι»; Μὴ νομίσετε ὅτι ἡ λέξι «ἡγούμενος» ἔχει τὴν ἔννοια ἡγουμένου μοναστηρίου, λ.χ. τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ὄχι. Ἔχει εὐρυτέρα ἔννοια.
«Ἡγούμενος» σημαίνει· αὐτὸς ποὺ πάει μπροστά. Ὅσοι ἀπὸ σᾶς κάνατε μεγάλες πορεῖες, ἢ ὡς στρατιῶτες, καὶ βρεθήκατε μέσα σὲ δασώδεις περιοχές, θὰ χρειαστήκατε ὁδηγό. Εἶδα ἐπιλοχίες, ποὺ τοὺς ὡδηγοῦσε στὸ πεδίο τῆς μάχης ἕνας τσομπάνος ποὺ ἤξερε τὸ μέρος. Σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις βλέπετε καὶ ἀξιωματικοὺς καὶ στρατηγοὺς ἀκόμη ν᾿ ἀκολουθοῦν τὰ ἴχνη ἑνὸς ἁπλοῦ ἀνθρώπου.
«Ἡγούμενος» λοιπὸν λέγεται ὁ ὁδηγός, αὐτὸς ποὺ πάει μπροστὰ καὶ τὸν ἀκολουθοῦν πίσω ὅλοι οἱ ἄλλοι. Καὶ πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ ὑπακούουν στοὺς «ἡγουμένους». Ὅπως στὸ στρατὸ «ἡγούμενοι» εἶνε οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ στὸ κράτος οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες, ἔτσι στὴν Ἐκκλησία «ἡγούμενοι» εἶνε οἱ ἱερεῖς, κατ᾿ ἐξοχὴν δὲ «ἡγούμενος» εἶνε ὁ ἐπίσκοπος.
Πῶς, τώρα, θὰ μάθουμε νὰ ὑπακούουμε;

* * *

Ἡ ἁγία Γραφή, γι᾿ αὐτὸν ποὺ εἶνε Read more »

Οι σχεσεις των παιδιων με τους γονεις

author Posted by: admin on date Δεκ 4th, 2014 | filed Filed under: εορτολογιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΗ Κ. ΖΑΜΠΕΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 12.00 – 14.00
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΝΤ. ΤΡΙΤΣΗΣ»
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

περοσσότερα εδώ:http://www.fotgrammi.gr

d47 Tης αγίας μεγαλομάρτυρος Bαρβάρας, 4 Δεκεμβρίου

Οι σχεσεις των παιδιων με τους γονεις

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Αγ. ΒαρβαραΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτή. Ἑορτάζει ἡ μεγαλομάρτυς ἁγία Βαρβάρα. Ὡς ἀστέρι πρώτου μεγέθους λάμπει στὸν οὐρανὸ τῆς Ἐκκλησίας. Ἂς ποῦμε λίγα λόγια γι᾿ αὐτήν.

* * *

Ἡ ἁγία Βαρβάρα ἔζησε σὲ ἐποχὴ διωγμῶν, στὰ τέλη τοῦ τρίτου αἰῶνος, ἐπὶ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ. Πατρίδα της εἶνε ἡ Ἀνατολή. Πατέρας της ὁ Διόσκορος, ἕνας ἔνδοξος πλούσιος, ἀλλὰ φανατικὸς εἰδωλολάτρης.
Ἡ Βαρβάρα διακρινόταν γιὰ τὸ ἔκτακτο κάλλος καὶ τὴν ὀξύνοιά της. Προωρίζετο λοιπὸν μιὰ μέρα νὰ γίνῃ σύζυγος κάποιου μεγάλου ἀνδρός. Ὁ πατέρας ἔχτισε γι᾿ αὐτὴν ἕνα πύργο, ἕνα παλάτι, ὅπου τὴν ἐγκατέστησε μὲ πολὺ προσωπικὸ στὴ διάθεσί της.
Ἀλλ᾿ ἐκεῖ μέσα, ποὺ ἦταν ἀποκλεισμένη, ἡ κόρη πίστεψε στὸ Χριστό. Πῶς πίστεψε; Ἀπὸ μιὰ ὑπηρέτρια! (ὅποιος πίστευε τότε, μιλοῦσε γιὰ τὸ Χριστό). Ἡ ἁγία Βαρβάρα, λοιπόν, ὀφείλει τὸ ὅτι ἔγινε Χριστιανὴ σὲ μιὰ ὑπηρέτρια· αὐτὴ μίλησε στὴν καρδιὰ τῆς κυρίας της. Ἔτσι ἡ Βαρβάρα πίστεψε, ἔγινε Χριστιανή.
Ἀλλ᾿ αὐτὸ ἦταν μυστικό. Κανείς δὲν τὸ ἤξερε. Οὔτε ὁ πατέρας της. Πῶς ὁ Διόσκορος ἀνεκάλυψε, ὅτι ἡ κόρη του εἶνε Χριστιανή; Εἶχε ἀφήσει ἐντολὴ στοὺς χτίστες νὰ κάνουν στὸν πύργο καὶ ἕνα λουτρό, καὶ ν᾿ ἀνοίξουν σ᾿ αὐτὸ δυὸ παράθυρα. Κατὰ τὴν ἀπουσία του ὅμως ἐπενέβη ἡ κόρη καὶ διέταξε ν᾿ ἀνοιχθοῦν ὄχι δυὸ ἀλλὰ τρία παράθυρα. Ὅταν ἦρθε ὁ πατέρας, παρετήρησε τὴν ἀλλαγή, καὶ ρώτησε· ―Γιατί ἀνοίξατε τρία παράθυρα; Ἡ κόρη ἀπήντησε· ―Εἰς τιμὴν τῆς ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρὸς τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ποὺ πιστεύω. ―Ὥστε πιστεύεις στὸ Θεὸ τῶν Χριστιανῶν; ―Πιστεύω, λέει· εἶδα «τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν»… Ὁ πατέρας προσπάθησε νὰ τὴ μεταπείσῃ. Ἐστάθη ἀδύνατον. Ὡργίστηκε τότε, καὶ πῆγε ὁ διος καὶ κατήγγειλε τὴν κόρη του στὸν ἔπαρχο – διοικητὴ τῆς ἐπαρχίας ἐκείνης. Ὁ ἔπαρχος τὴ συνέλαβε, τὴν ἔκλεισε στὴ φυλακή, καὶ τὴν ὑπέβαλε σὲ ἀνάκρισι καὶ ποικίλα μαρτύρια, γιὰ ν᾿ ἀρνηθῇ τὸ Χριστό. Ἀλλὰ ἡ ἁγία Βαρβάρα δὲν κάμφθηκε. Βλέποντας τὴν ἐπιμονή της ὁ Διόσκορος ὠργίστηκε πολύ, τὴν ἅρπαξε ἀπ᾿ τὰ μαλλιὰ καί, αὐτὸς ποὺ τόσο τὴν ἀγαποῦσε, ὁ πατέρας, πῆρε τὸ μαχαίρι καὶ τὴν ἔσφαξε!
Φρικτὸ θέαμα, πατέρας νὰ σφάζῃ τὸ παιδί του. Διαβάζουμε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, ὅτι ὁ Ἀβραάμ, κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, πῆγε νὰ σφάξῃ τὸ γυιό του τὸν Ἰσαάκ, ἀλλ᾿ ἐμποδίστηκε τὴν τελευταία στιγμή. Αὐτὸς ὅμως ἔγινε Ἀβραάμ. Ἀβραὰμ ὄχι τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τὸν ὀνομάζει «Ἀβραὰμ (τοῦ) διαβόλου» (στίχ. συναξ.).
Ἀλλὰ «ἔστι δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνθ᾿ ὁρᾷ», ὑπάρχει ἕνα δίκαιο μάτι ποὺ τὰ βλέπει ὅλα. Γιὰ τὸ ἔγκλημά του αὐτὸ ὁ Διόσκορος τιμωρήθηκε. Καθὼς κατέβαινε ἀπὸ τὸ βουνό, ἕνας κεραυνός, ἕνα ἀστροπελέκι, τὸν ἔκανε κάρβουνο, κ᾿ ἔμεινε στὸν τόπο.

* * *

Πολλὰ διδασκόμεθα, ἀγαπητοί μου, ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὸ μαρτύριο τῆς ἁγίας Βαρβάρας.
Πρῶτα – πρῶτα διδασκόμεθα, ποιές πρέπει νὰ εἶνε οἱ σχέσεις τῶν παιδιῶν μὲ τοὺς γονεῖς. Μεγάλο πρόβλημα. Τὶς σχέσεις αὐτὲς ῥυθμίζει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἐντολή του εἶνε· «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς…» (Ἔξ. 20,12). Νὰ τοὺς τιμᾷς. Κι ἀλλοίμονο ἂν δὲν τοὺς τιμᾷς. Ὁ πατέρας εἶνε μικρὸς Θεός. Ὕστερα ἀπὸ τὸ Θεό, δὲν ὑπάρχει ἄλλο πρόσωπο στὸν κόσμο ποὺ ν᾿ ἀγαπάῃ τὸν ἄνθρωπο ὅπως ὁ πατέρας καὶ ἡ μάνα. Πρέπει δηλαδὴ νὰ πεθάνουν, καὶ μετὰ νὰ τρέχουμε στὰ νεκροταφεῖα, νὰ κλαῖμε καὶ ν᾿ ἀφήνουμε λουλούδια; Ὑποκριταί! λέει τὸ Εὐαγγέλιο (βλ. Ματθ. 15,4-7). Τὸν καιρὸ ποὺ ζοῦν οἱ γονεῖς σου νὰ τοὺς τιμήσῃς, κι ὄχι νὰ τοὺς πικραίνῃς.
Σήμερα τὰ παιδιὰ πικραίνουν τοὺς γονεῖς ὅσο ποτέ ἄλλοτε. Ὑπάρχουν δὲ παιδιὰ ποὺ σηκώνουν καὶ χέρι καὶ τοὺς χτυποῦν. Μαρμαρωμένα τὰ χέρια αὐτά! Ἄλλοτε ὅποιο παιδὶ τολμοῦσε νὰ κάνῃ τέτοιο ἔγκλημα, ἐτιμωρεῖτο ἐπὶ τόπου. Διότι ἔτσι δὲ᾿ μπορεῖ νὰ σταθῇ κοινωνία. Τώρα τὸ σπίτι τό ᾿χουν ξενοδοχεῖο ὕπνου καὶ φαγητοῦ. Πᾶνε ὅποτε θέλουν. Κι ὁ δυστυχὴς πατέρας εἶνε ὑποχρεωμένος νὰ τοὺς τρέφῃ. Πόσο εὐτυχισμένη εἶνε ἡ κοινωνία ὅπου ἐφαρμόζεται ἡ ἐντολὴ «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου…»!
Ἀλλ᾿ ἐνῷ αὐτὸ λέει ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχουν καὶ περιπτώσεις ποὺ τὸ παιδὶ δὲν πρέπει νὰ ὑπακούῃ στοὺς γονεῖς. Πότε; Ὅταν ὁ πατέρας ἢ ἡ μάνα τοῦ ποῦν νὰ κάνῃ κάτι ἀντίθετο μὲ τὸ θεῖο νόμο· ὅταν τοῦ ποῦν νὰ πάῃ νὰ κλέψῃ· ὅταν τοῦ ποῦν νὰ πῇ ψέματα στὸ δικαστήριο· ὅταν τοῦ ποῦν νὰ μὴν πηγαίνῃ στὴν ἐκκλησία, νὰ μὴν προσεύχεται, νὰ μὴ διαβάζῃ ἁγία Γραφή, νὰ μὴν ἐκτελῇ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ· τότε τὸ παιδὶ δὲν πρέπει νὰ ὑπακούσῃ στοὺς γονεῖς. Διότι παραπάνω ἀπ᾿ ὅλα εἶνε ὁ Θεός. Τότε ἰσχύει κάποιος ἄλλος νόμος, ποὺ λέει· «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5,29), πρέπει νὰ ὑπακούουμε περισσότερο στὸ Θεὸ παρὰ σὲ ἀνθρώπους. Σ᾿ αὐτὴ τὴν περίπτωσι ἔχουμε ἕνα δίλημμα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δημιουργοῦνται στὴν ἀνθρώπινη ζωή· κάτι ποὺ ἀπετέλεσε καὶ θέμα ἀρχαίων τραγῳδιῶν. Ὅσοι διαβάζετε, θὰ γνωρίζετε τὸ δρᾶμα Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους· ἡ Ἀντιγόνη δὲν ὑπήκουσε στὶς διαταγὲς τοῦ βασιλέως Κρέοντος, ἀλλ᾿ ἐξετέλεσε ἱερὸ καθῆκον μὲ αὐτοθυσία· ἔθαψε τὸ νεκρὸ ἀδελφό της, καὶ τιμωρήθηκε νὰ ταφῇ ἡ ίδια ζωντανή!
Ὑπακοὴ στοὺς γονεῖς λοιπόν. Ἀλλὰ μέχρι ποῦ; Read more »

ΜΗ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΘΕ, Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΗ

author Posted by: admin on date Δεκ 4th, 2014 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ὦ θρησκεία τοῦ Ναζωραίου! Κανείς Στάλιν καὶ καμμιά δύναμι στὸν κόσμο

δὲν θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ σὲ ξερριζώσῃ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

  ΑΣΩΤΟΥΜὴ ἀπελπίζεσθε γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς. Μειονότης εἶνε οἱ Χριστιανοὶ ποὺ ἐξομολογοῦνται, ποὺ κοινωνοῦν τῶν ἀχράντων μυστηρίων, ποὺ προσεύχονται, ποὺ δακρύζουν. Αὐτοὶ ποὺ διαβάζουν τὴν ἁγία Γραφὴ εἶνε πολὺ ὀλίγοι, μειονότης· οἱ ἄλλοι, ἡ πλειονότης, εἶνε ψυχροὶ καὶ ἀδιάφοροι ὅπως ὁ Βόρειος Πόλος, ἄλλοι δὲ βάναυσοι καὶ ἄπιστοι καὶ ἄθεοι, ποὺ εἰς τὸν αἰῶνα μας ἀπειλοῦν νὰ γκρεμίσουν τὰ πάντα. Μὴ ἀπελπίζεσθε καὶ δι᾿ αὐτούς. Θὰ ἔλθῃ καὶ δι᾿ αὐτοὺς ἡ ὥρα τῆς χάριτος, ὅπως ἦλθε καὶ διὰ τὸν λῃστὴν ἡ ὥρα τῆς χάριτος καὶ εἶπε τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). Ὅπως διὰ τὸν ἱερὸ Αὐγουστῖνο ἦλθε ἡ ὥρα τῆς χάριτος, μπορεῖ καὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ προέλθουν μεθαύριο νέοι ἐργάται τοῦ εὐαγγελίου, πιστοὶ καὶ ἀφωσιωμένοι στὸν Θεόν.
Ἔχουμε πολλα παραδείγματα ποὺ οἱ χθεσινοὶ ἄπιστοι ἔγιναν πιστοὶ καὶ ἀφωσιωμένοι εἰς τὸν Θεόν. Ἕνα μόνο παράδειγμα θὰ σᾶς ἀναφέρω. Ποιός τὸ περίμενε, ὅταν στὴ Μόσχα ἐβασίλευε ὁ τύραννος τῶν τυράννων, ὁ Στάλιν ―δὲν τὸ λέμε ἐμεῖς, οἱ iδιοι τὸ ὁμολογοῦν, ὅτι διέπραξε τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα―, ὅταν στὸ Κρεμλῖνο ἐβασίλευε ὁ ἄθεος Στάλιν, ὁ ὁποῖος χαχάνιζε ὅταν ἄκουε τὸ ὅνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἐβλασφήμα τὸ ἅγιον ὁνομά του καὶ ἔλεγε ὅτι «Ἐγὼ θὰ διαλύσω τὸν χριστιανισμό», ὡς νέος Ἰουλιανός· ποιός θὰ τὸ ἐπίστευε, ὅτι ἡ κόρη του ἡ Σβετλάνα, ὅταν αὐτὸς ἐκοιμᾶτο, ἐκείνη ἐγονάτιζε κάτω εἰς τὰ ὑπόγεια τοῦ σπιτιοῦ του καὶ προσηύχετο εἰς τὸν Θεόν;

Ὦ θρησκεία τοῦ Ναζωραίου! Κανείς Στάλιν καὶ καμμιά δύναμι στὸν κόσμο δὲν θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ ξερριζώσῃ μέσα ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ἀνθρωπότητας τὴν θρησκεία τοῦ Χριστοῦ. Καὶ αὐτοὶ οἱ ἄπιστοι θὰ πιστεύσουν. Καὶ οἱ Τοῦρκοι, σύμφωνα μὲ μιὰ ἀρχαία προφητεία, θὰ πιστεύσουν στὸ Χριστό. Δὲν θὰ λυθῇ ὁ πόλεμος μὲ τὴν Τουρκία ―ποὺ εἶνε προαιώνιος ἐχθρός― τόσον μὲ τὰ ὅπλα· ὄχι. Θὰ λυθῇ δι᾿ ἄλλου τρόπου. Καὶ οἱ Τοῦρκοι (ἕνα μέρος ἐξ αὐτῶν), ὅπως εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, θὰ γίνουν Χριστιανοί. Καὶ τότε πλέον νέος κόσμος, νέα γενεά, σημεῖον μεγάλο θ᾿ ἀνατείλῃ στὸν κόσμο. Καὶ οἱ Ἑβραῖοι θὰ πιστεύσουν στὸ Χριστό. Καὶ ἡ οἰκουμένη θὰ γίνῃ μία ποίμνη, μὲ ἕνα ποιμένα.

ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ OΠΩΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΛΗΘΕΥΕΙ· ΔΩΘΗΚΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΔΙΩΧΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΙΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!!

author Posted by: admin on date Δεκ 3rd, 2014 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ;;;

ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ!!!

Σφαγιασθεντες Μητρ.Πρώτα οι πολιτικοί μας άδειασαν και κατήργησαν τα στρατόπεδα της Μακεδονίας. Τώρα, μέσω των επισκόπων γίνεται ξεκαθάρισμα των καλών, ευλαβών, ορθοδόξων ιερέων, που αγαπούν την Εκκλησία του Χριστού παραπάνω από τη μάνα τους. Τους διώχνουν για να πάνε προς τα κάτω, στην φιλόξενη Μητρόπολη του Πειραιά!!!

Η Μακεδονία τους χρειάζεται, θέλουν να την ξεκόψουν από την Ελλάδα τα καθάρματα της παγκοσμιοποίησης. Πρωτοστατεί σ’ αυτό ο ανθέλληνας και οικουμενιστής πατριάρχης Βαρθολομαίος. Θέλει να ξεκαθαρίσει το χωράφι του στα εδάφη των νέων χωρών, λές και είναι τσιφλίκι του πατέρα του!!!! Δεν βλέπει πόσα πήρε μαζί του ο προστάτης του Αθηναγόρας, που τον έστειλε να σπουδάσει στην Ρώμη για να μπεί στα κυκλώματα! Δεν φοβάται το Θεό, τουλάχιστο τώρα που γέρασε και έχει το ένα πόδι του στον τάφο;

Αν αυτοί γίνονται παχύδερμα και δεν φοβούνται το Θεό και δεν ντρέπονται τους ανθρώπους, τότε οι χριστιανοί που αγαπούν την Εκκλησία να τους χαλούν τα σχέδια, αν θέλουν να γλυτώσουν το σπίτι τους, την οικογένειά τους, την Πατρίδα τους και την Πίστη τους. Να συμπαραστέκονται με κάθε τρόπο σε κάθε ευλαβή ιερέα που διώκεται και να μην τον αφήνουν να φύγει από κοντά τους. Οι κακοί δεσποτάδες που δεν φοβούνται τον Θεό, λογαριάζουν τις αντιδράσεις  και την ξεφτίλα του κόσμου.

Είδαμε πρό ημερών τον μητροπολίτη Βεροίας να διώκει έναν ευλαβή Ορθόδοξο Ρουμάνο αντιοικουμενιστή πολύτεκνο ιερέα, από τη Μητρόπολή του και να τον αναγκάζει να καταφύγει στην Ιερά Μητρόπολη  του Πειραιά. Τώρα ο Θεσσαλονίκης Ανθιμος διώκει τον π. Νικόλαο Μανώλη, για τον ίδιο λόγο! Θέλουν να τον στείλουν κι αυτόν στον Πειραιά οι αθεόφοβοι; Ετσι νομίζουν ότι θ’ αδείασει η Μακεδονία από τους αντιοικουμενιστάς και θα την αποσπάσουν από την υπόλοιπη Ελλάδα!!!

ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΔΙΩΞΕΙΣ ΙΕΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ;

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που έφτασαν και σε μας, (ελπίζουμε να μην είναι αληθινές), αναφέρουν ότι ετοιμάζεται να εκδιωχτεί από την  ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ο πατήρ Νικόλας Μανώλης…

Διαβάστε περισσότερα »

Κατάνυξις: Aποκλειστικό! Μητροπολιτικό Συμβούλιο ή συμβούλιο των παρανόμων;

Συνταχθέν υπό των διαχειριστών του Ιστολογίου Κατάνυξις
Έχουμε καυτό ρεπορτάζ επί του πιεστηρίου, από το κέντρο των εξελίξεων εμβληματικής Μητροπόλεως της Βορείου Ελλάδος. Το μητροπολιτικό συμβούλιό της, πρόσφατα συνεδρίασε με τη συμμετοχή αρχιοικουμενιστή καθηγητή της Θεολογία.
Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν… μόνον ένα:
Η εκδίωξη γνωστού αντιοικουμενιστή κληρικού από τους κόλπους της ιεράς μητρόπολης.
Συσκέπτεται λοιπόν το συμβούλιο και αποφασίζει να δώσει απολυτήριο στον πιο δραστήριο, τον πιο μαχητικό ιερέα της. Αυτός ο παραδοσιακός ιερέας, έχει κατορθώσει με τον αδιαπραγμάτευτο αγώνα και με την αντιοικουμενιστική και κατηχητική του δράση, να ευαισθητοποιήσει και να αφυπνίσει τις συνειδήσεις του πιστού λαού, κατά του Οικουμενισμού, σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο.
 Προβλέπουμε πως θα γίνει μεγάλη ταραχή. Γνωρίζουμε τον ιερέα, τον θαυμάζουμε, βλέπουμε τους αγώνες του τη

ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

π.Νικόλαος Μανώλης· Δόξα τω Θεώ για ότι επιτρέψει

& ευχαριστίες για το κατηχητικό μας

http://katanixis.blogspot.gr/2014/12/2014_

www.youtube.com/watch?v=V9YHKstfrNs

MAΣ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΣΑΝ ΜΑΣΟΝΟΙ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΚΑΙ ΔΥΣΜΑΣ Κ’ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ ΝΑ ΤΙΝΑΧΘΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

author Posted by: admin on date Δεκ 2nd, 2014 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΜΑΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Ν’ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΠΟΥ ΛΕΕΙ·

«Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σ. Σειρ. 4,28).

ΠΕΙΡΑΤΑΙ-ιστ copyἩ μασονία μᾶς ἔχει περικυκλώσει ἀπὸ δυσμὰς καὶ ἀνατολάς, κ᾿ εἶνε ἕτοιμο τὸ ἔθνος νὰ τιναχτῇ στὸν ἀέρα.
Ἀλλὰ δὲν θὰ τιναχτῇ στὸν ἀέρα! Ὑπάρχουν οἱ μάρτυρες, ὑπάρχουν οἱ ἅγιοι, ὑπάρχουν οἱ νεκροί, ὑπάρχει Θεός. Δὲν θὰ τιναχτῇ στὸν ἀέρα, ὑπὸ ἕνα ὅρον. Ποιόν ὅρο; Διαβάστε τὸ ῥητὸ ποὺ ἔχω γραμμένο ἐκεῖ ψηλά· «Ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σ. Σειρ. 4,28). Διαβάστέ το καὶ βάλτε το μέσα στὴν καρδιά σας, γιὰ νὰ γίνῃ τὸ ῥητὸ αὐτὸ σύμβολο τοῦ ἀγῶνος μας.
Πρέπει νὰ ξεσηκωθοῦμε. Ἐγὼ τὸ ἐδήλωσα καὶ στὴν Πτολεμαΐδα καὶ στὴ Φλώρινα. Θὰ τὸ δηλώσω καὶ στὴν Ἀθήνα, μπροστὰ σ᾿ ὅλο τὸν Ἑλληνικὸ λαό, τὸν ὁποῖον ὑπηρετῶ πενήντα χρόνια, ἀπὸ τότε ποὺ φόρεσα τὸ ράσο· Δὲν θὰ ὑπογράψω τοιαῦτα διαζύγια! Καὶ θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι ὄχι μόνον ἐγώ, ὁ ἁμαρτωλὸς Αὐγουστῖνος ἐπίσκοπος Φλωρίνης, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἐπίσκοποι, κι ἄλλοι ἱερεῖς θὰ ἀγωνισθοῦμε.
Ἔχουμε στὴν πλάτη μας μιὰ ἱστορία. Διωχθήκαμε ἀπὸ Βουλγάρους, διωχθήκαμε ἀπὸ Ἰταλούς, διωχθήκαμε ἀπὸ Γερμανούς, διωχθήκαμε ἀπὸ ἀντάρτες. Ἂς διωχθοῦμε λοιπὸν καὶ τώρα. Ἂς πεθάνουμε στὴ φυλακὴ γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ. Μιὰ φορὰ ζῇ κανεὶς στὸν κόσμο αὐτό. Θὰ τολμήσουμε. Καὶ θ᾿ ἀποδείξουμε στοὺς μεγάλους, ὅτι δὲν θὰ νικήσῃ ἡ μασονία, δὲν θὰ νικήσουν τὰ ἀξιώματα. Καὶ ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ γίνῃ Δανία, δὲν θὰ γίνῃ Νορβηγία, δὲν θὰ γίνῃ Σικάγο. Θὰ μείνῃ Ἑλλάς. Ἑλλὰς – χριστιανισμός, Ἑλλὰς – Ὀρθοδοξία.
Θὰ μιλήσουμε πάλι στὸν ὑπουργὸ τῆς δικαιοσύνης. Τοῦ ὡμιλήσαμε μιὰ φορά, τοῦ ὡμιλήσαμε δυὸ φορές, θὰ τοῦ ὡμιλήσουμε μὲ ἀκόμη πιὸ σκληρὰ γλῶσσα αὔριο. Θέλω νὰ πιστεύω, ὅτι πίσω ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Αὐγουστῖνο, ἢ μᾶλλον ὄχι πίσω ἀπὸ τὸν Αὐγουστῖνο ―δὲν εἶνε κάτι τὸ προσωπικό―, ἀλλὰ πίσω ἀπὸ τὸ λάβαρο τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶνε ὅλος ὁ λαὸς τῆς Ἑλλάδος.

Ἀπὸ ᾿δῶ κ᾿ ἐμπρὸς πρέπει οἱ χριστιανοὶ νὰ ξυπνήσουμε. Νὰ βγοῦμε ἔξω, νὰ φωνάξουμε, νὰ διαμαρτυρηθοῦμε, νὰ ἀγωνισθοῦμε ὅλοι μας.

Ἀπομαγνητοφωνημένο απόσπασμα εσπερινής ὁμιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου. Έγινε στην Αθήνα, στις 21-11-1976_

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΠΑΠΑΣ- ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ-ΤΖΟΝ ΜΠΑΙΝΤΕΝ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ

Του Nίκου Χειλαδάκη
θεοσ του Βαρθολ  Η πρόσφατη συνάντηση Πάπα Πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολη με τις γνωστές οικουμενιστικές της διαστάσεις, λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου στο Φανάρι και η αμέσως μετά έλευση του Ρώσου προέδρου, Βλαδιμήρ Πούτιν στην Άγκυρα, συνδέονται άμεσα, όσο και αν αυτό ακούγεται εκ πρώτης όψεως παράδοξο και περιέχουν ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο που δίνει μια διαφορετική διάσταση στην εξέλιξη του νέου ψυχρού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Δύσης γενικότερα και από την άλλη πλευρά της Ορθόδοξης Ρωσίας.
Είναι γνωστό πως όλες οι προκλητικές οικουμενιστικές κινήσεις του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, γίνονται αν όχι  υπό τις άμεσες εντολές  των ΗΠΑ, το λιγότερο με την αμέριστη υποστήριξη των Αμερικανών όπως αυτή εκφράστηκε και από την πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού αντιπρόεδρου, Τζον Μπαίντεν, γνωστού άθεου, μασόνου και σιωνιστή, στο Φανάρι, μόλις εφτά μέρες πριν από τη επίσκεψη του Πάπα. Όσον αφορά τον Πάπα, δεν χρειάζεται κανείς να αναφέρει ότι είναι από τους κυριότερους «σταυροφόρους» της Νέας Τάξης που έχει σχεδιαστεί και επιχειρείται να υλοποιηθεί με κάθε μέσο από την αμερικανική και διεθνή «μασονία» και τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα που εκπροσωπούν.
Επειδή το θρησκευτικό στοιχείο παίζει σήμερα μεγάλο ρόλο στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις και αυτό το γνωρίζουν και το υπολογίζουν πολύ καλά οι Αμερικανοί, και  επειδή η αναδυομένη εδώ και δυο δεκαετίες με θαυματουργικό τρόπο ρωσική ορθόδοξη εκκλησία έχει αποτελέσει ένα ισχυρό στήριγμα στις αντινεοταξικές πολιτικές του Βλαδιμήρ Πούτιν, οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν πλέον αποκάλυπτα, με την αδίστακτη συγκατάθεση του Βαρθολομαίου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης σαν  αντίπαλο θρησκευτικό δέος στο Ορθόδοξο Πατριαρχείο της Μόσχας, το οποίο έχει γίνει ο άγριος στόχος των Ουνιτών και των σχισματικών Ορθοδόξων της Ουκρανίας. Είναι γνωστό πως στην κρίση της Ουκρανίας, για την οποία το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης κράτησε «σιγή ιχθύος» για τα εγκλήματα σε βάρος των Ορθοδόξων που ακολουθούν την κανονική εκκλησία τις Μόσχας, έπαιξαν καθοριστικό και προβοκατόρικο ρόλο οι Ουνίτες που κατευθύνονται άμεσα από το Βατικανό. Αλλά και στην κρίση της Συρίας και στις φρικτές σφαγές των χριστιανών της Μέσης Ανατολής, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, σε αντίθεση με την Μόσχα, κράτησε μια «κατευναστική» στάση υπακούοντας πιστά στις αμερικανικές πολιτικές επιταγές.
Η συνάντηση Πάπα Πατριάρχη ήταν μια θεαματική κίνηση η οποία, εκτός των άλλων, στρέφονταν σε βάρος του Ορθόδοξου Πατριαρχείου της Μόσχας. Η θεαματική αυτή συνάντηση είχε κύριο στόχο εκτός από τις οικουμενιστικές…

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο »

ΑΚΟΜΑ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ «ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ» ;

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Αυτές τις μέρες ένεκα του ιστορικού γεγονότος της επίσκεψης του Πάπα στον Πατριάρχη και τα όσα διημείφθησαν εκεί, έχουν γραφεί πάρα πολλά, κυρίως επικριτικά σχόλια για τα όσα έγιναν και τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως πλήρη κατάργηση όλων των Κανόνων, όλων των αρχών της Ορθόδοξης πίστεως, όλων των αρχών των Οικουμενικών Συνόδων, όλων των μέχρι σήμερα ιερών και οσίων που κράτησαν σε εκατομμύρια πιστούς την πίστη όρθια και τους εμψύχωσαν σε καιρούς διωγμών και Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

090634b9b49e9b3e4c9bc943«ΒΡΟΝΤΕΡΟ “ΠΥΞ-ΛΑΞ” ΠΡΟΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΥΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΣ HMEΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 http://apologitikaa.blogspot.com

090634b9b49e9b3e4c9bc943ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς, 1 Δεκεμβρίου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Για τμήμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἀπηύθηνε τόν κάτωθι χαιρετισμό σέ ἡμερίδα πού διοργανώθη ἀπό φοιτητάς τοῦ Α.Π.Θ. ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης γιά τήν ἀποτροπή ὑλοποιήσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ γιά τήν ἀνίδρυση  κατεύθυνσης Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

  ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ»
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26-11-2014
Παναγιώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμε,
Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί Πατέρες, Ἐλλογιμώτατοι κ. Καθηγητές,  Σεβαστό Προεδρεῖο, 
Ἀγαπητοί φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.,
Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀδελφοί,
Χαιρετίζω τήν ἀποψινή ἡμερίδα, πού διοργανώνουν οἱ φοιτητές, πού ἀντιτίθενται στή δημιουργία τῆς Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί Ὑμῶν Παναγιώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης μέ θέμα: «Ἰσλαμικές Σπουδές στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.».

Ἡ ἀντίχριστη λεγομένη «Νέα Ἐποχή» καί ἡ «Νέα Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων», μέ συνδιαμορφωτή τήν παναίρεση τοῦ συγκρητιστικοῦ διαθρησκειακοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἐφαρμόζοντας τό σκοτεινό σχέδιό τους γιά τήν ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλλάδος, ἐργάζονται, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί γιά τήν ἴδρυση Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν ἀντιτριαδικῶν Σπουδῶν, οἱ ὁποῖες βεβαίως ἀγνοοῦν καί στρεβλώνουν ἐγκληματικῶς τήν ἀληθινή φύση τοῦ Θεοῦ.

Οἱ ἅγιοι Πατέρες και Read more »

OI MEΛΟΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ!

author Posted by: admin on date Δεκ 1st, 2014 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΦΟΒΕΡΟ ΤΟΥ ΕΜΠΕΣΕΙΝ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΘΕΟΥ ΖΩΝΤΟΣ

ΔυδιμοΒλέποντας τους θεατρινισμούς και τους πανηγυρισμούς του πατριάρχη Βαρθολομαίου και τα πάρε- δώσε με τον Πάπα και με όλους τους αιρετικούς αναρωτηθήκαμε· Μέχρι που θα τραβήξη αυτή η προδοσία; Μέχρι πότε ο πατριάρχης Βαρθολομαίος θα σέρνει την Αγία μας Εκκλησία πίσω από την αίρεση του οικουμενισμού και της πανθρησκείας; Μέχρι πότε θα εκμεταλλεύεται την θέση του και θα δίδει τα άγια στους χοίρους της πανθρησκεία και του Οικουμενισμού, περιφρονώντας τη φωνή του Χριστου που λέει· «Μη δώτε το άγιον τοις κυσί μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των χοίρων»; (Ματθ. ζ’, 6)

Ανατρέξαμε στο πρόσφατο παρελθόν, που παίχτηκε στην Αθήνα και πήραμε την απάντηση·

1. Papas_PnykaΤο θέατρο σύντομα τελείωσε και οι πανηγυρισμοί σταμάτησαν, ο δυναμικός κατά τα άλλα αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, που έφερε μετά από 1000 χρόνια τον Πάπα στην Ελλάδα, και ολοι σχεδόν η συνοδεία των οικουμενιστών,  που πρωτοστατούσε στην υποδοχή, μέσα σε ελάχιστα χρόνια εξαφανίστηκε. Βρίσκεται τώρα μπροστά στο φοβερό Κριτή και θα αποδώσουν λόγο για τα έργα τους.

Ο αρχιεπίσκοπος έφυγε με δύο πρωτογενής καρκίνους, που του φύτεψαν όπως διαδίδεται οι σκοτεινές δυνάμεις, για να τον διαδεχθεί αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, που κάνει αθόρυβα τη δουλειά τους, χωρίς να προβάλει την παραμικρή αντίσταση.

Τί απέγιναν όμως τα άλλα οικουμενιστικά μαργαριτάρια, που πρωτοστατούσαν στην υποδοχή του Πάπα στην Ελλάδα; Ας δούμε 3-4 απ’ αυτά·

Ο Read more »