Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Απρίλιος, 2020

Προσκλητηριο του Χριστου· «Λαβετε, φαγετε, τουτο εστι το σωμα μου… Πιετε εξ αυτου παντες, τουτο εστι το αιμα μου…». Ακους το προσκλητηριο; προσελθε στο μυστηριο, το μυ­στηριο της αγαπης, της ταπεινωσεως, της ζωης. «Μη μεινωμεν εξω του νυμφωνος του Χριστου» (κοντ. Μ. Τρ.). Μην αδιαφορησης. Εκεινος που δεν εχει ορεξι να φαη, πεθαινει

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 15th, 2020 | filed Filed under: ΑΡΧΙΚΗ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1163

Μεγάλη Τετάρτη βράδυ
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κυριος Θ. Κοιν.

«Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης,
τὸ ὑ­πὲρ ὑ
μῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (θ. Λειτ., βλ. Ματθ. 26,27)

Γεύματα καὶ δεῖπνα κάνουν οἱ μεγάλοι, οἱ πλούσιοι, οἱ μεγιστᾶνες, ποὺ θέλουν νὰ ποικίλουν τὴν ἀνιαρὴ ζωή τους καὶ μ᾿ ἕνα γλέντι. Ἀλλὰ πόσοι προσκαλοῦνται σ᾿ αὐτά; Λίγοι, οἱ ἐπίσημοι· αὐτοὶ ποὺ εἶνε πάντα χορτᾶτοι. Ὁ πολὺς λαὸς μένει ἔξω ἀπὸ τὰ δεῖπνα τῶν μεγάλων. Θὰ σᾶς παρουσιάσω ὅμως ἕνα δεῖπνο, ἐμπρὸς στὸ ὁποῖο ὅλα τὰ ἄλλα δεῖ­πνα εἶνε μία σκιά. Σ᾿ αὐτὸ εἶνε προσκεκλημένοι ὅλοι. Εἶνε δεκτὸς ἐξ ἴσου τόσο ὁ πλούσιος ὅσο καὶ ὁ φτωχός, τόσο ὁ ἀγράμματος ὅσο καὶ ὁ ἐγγράμματος, τόσο ἡ γυναίκα ὅσο καὶ ὁ ἄντρας. Σ᾿ αὐτὸ μπορεῖ νὰ καθήσῃ δίπλα στὸ βασιλιᾶ καὶ ὁ λοῦστρος, κι ὅταν δειπνοῦν οἱ προσκεκλημένοι παιανίζει ἡ μουσι­κὴ τοῦ οὐρανοῦ. Τὸ δεῖπνο αὐτὸ εἶνε ὁ μυστικὸς δεῖπνος τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἀδελφοί, ἐλᾶτε στὴν τράπεζα τοῦ Κυρίου. Ὁ Χριστὸς διανέμει τὰ προσκλητήρια. Εἶνε γραμμένα ὄχι μὲ μελάνι ἀλλὰ μὲ αἷμα. Καὶ τί γράφει; Σᾶς διαβάζω τὸ προσκλητήριο· «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολ­λῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (θ. Λειτ., βλ. Ματθ. 26,27). Ἐλᾶτε λοιπόν. Πῶς νὰ σᾶς παραστήσω τὴν ὡραιότητα τοῦ δείπνου; Σᾶς λέω μόνο, ὅτι ὁ μυστικὸς δεῖπνος, ἡ θεία κοινωνία, εἶνε μυστήριο ἀγάπης, μυστήριο ταπεινώσεως, καὶ μυστήριο ζωῆς. Τὶς τρεῖς αὐ­τὲς ἀπόψεις τοῦ ἁγιωτάτου μυστηρίου θὰ ἐκ­θέσω μὲ λίγα λόγια στὴν ἀγάπη σας. Read more »

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: 1) «ΒΛΕΠΕ, ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΡΑΣΤΑ…». 2) O IOYΔΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ «Ὤ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος!» (αἶν. Μ. Τετ.)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 15th, 2020 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
Δύο ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἡ πρώτη εἶναι σὲ pdf

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΡΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑΣ2223b01ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ

O IOYΔΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

«Ὤ τῆς Ἰούδα ἀθλιότητος!» (αἶν. Μ. Τετ.)

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ-ΔΟΛΟΦΗ γῆ, ἀγαπητοί μου, ὁ μικρὸς αὐτὸς πλανήτης, ἦταν ἐποχὴ ποὺ ἦταν καθαρὴ ἀπὸ ἐγκλήματα. Τὸ πρῶτο ἔγκλημα ἔγινε ὅταν ὁ Κάϊν ἐφόνευσε τὸν ἀδελφό του Ἄβελ. Ἀπὸ τό­τε μολύνθηκε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ μολύνεται.
Ἀναρίθμητα τὰ ἐγκλήματα ποὺ ἔχουν γίνει. Ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο ἀπ᾽ ὅλα εἶνε αὐτὸ ποὺ αὐτὲς τὶς ἅγιες ἡμέρες μᾶς μαζεύει στὴν ἐκκλησία, τὸ ἔγκλημα κατὰ τοῦ Θεανθρώπου. Ἴλιγγος σὲ πιάνει ἂν σκεφθῇς ὅτι τὸ σκουλήκι τῆς γῆς, ὁ ἐλεεινὸς ἄνθρωπος, σκότωσε τὸ Δημιουργό του, τὸν Κτίστη τῶν ἁπάντων! Ἔ­φθασε στὸ ναδὶρ τῆς ἀθλιότητος. Καὶ ὅπως σὲ κάθε ἔγκλημα ὑπάρχουν φυσικοὶ καὶ ἠθικοὶ αὐτουργοί, ἔτσι καὶ στὸ ἔγκλημα αὐτό. «Ὄ­ψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν» (Ἰω. 19,37). Ἔνοχοι εἶ­νε οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι, οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ σαδδουκαῖοι, ὁ Ἄννας καὶ ὁ Καϊάφας, ὁ Πόντιος Πιλᾶτος καὶ ὁ ὄχλος ποὺ φώναζε «Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» (ἔ.ἀ. 19,15).
Ἀλλὰ περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἔνοχος εἶνε ὁ Ἰούδας. Τὸ εἶπε ὁ Χριστὸς στὸν Πιλᾶτο· Κ᾽ ἐ­­σὺ ἔχεις εὐθύνη, ἀλλὰ πιὸ μεγάλη ἁμαρτία ἔχει ἐκεῖνος ποὺ μὲ παρέδωσε σ᾽ ἐσένα (βλ. ἔ.ἀ. 19,11). Γι᾽ αὐτὸ ἡ ὑμνολογία γιὰ τὸν Ἰούδα χρησι­μοποιεῖ τὰ πιὸ σκληρὰ λόγια· «δοῦλος», «δόλι­ος», «ἐπίβουλος», «διάβολος», «προδότης»…
Ἂς δοῦμε τὴν καταγωγή του καὶ τί ἦταν ἐ­κεῖνο ποὺ τὸν ἔσπρωξε στὸ ἔγκλημα.

* * *

Ὁ Ἰούδας δὲν ξεφύτρωσε ἔτσι· κάποια μάνα τὸν γέννησε καὶ τὸν θήλασε, ἕ­νας πατέρας τὸν ἀνέθρεψε, ἕνα χωριὸ τὸν με­γάλωσε. Γεννήθηκε στὴν Ἰουδαία, στὸ χωριὸ Καριώθ (Ἰερ. 31,24), ἐξ οὗ καὶ Ἰσκαριώτης. Ἔχει σημασία ἡ καταγωγή. Ὅπως ὅταν πᾷς πάνω ἀπὸ ἕνα πηγάδι καὶ φωνάξῃς ἀκοῦς τὸν ἀντίλαλο τῆς φω­νῆς σου, ἔτσι καὶ τὰ παιδιὰ εἶνε ἡ ἠχὼ τῆς κοι­νωνίας ποὺ τὰ διαμορφώνει. Οἱ ἄλλοι ἕνδεκα μαθηταὶ ἦταν ψαρᾶδες καὶ κατάγονταν ἀπὸ τὴ Γαλιλαία, ἀπὸ μέρη ταπεινὰ καὶ μὲ εὐγενέστε­ρους ἀνθρώπους ἀπὸ ἐκείνους ποὺ κατοι­κοῦ­σαν στὴν περιοχὴ τῆς Ἰουδαίας.
Δὲν μποροῦμε πάντως νὰ ἀρνηθοῦμε ὅτι ὁ Ἰούδας, μολονότι προϊὸν μιᾶς κακῆς κοινωνί­ας, εἶχε καὶ καλὲς διαθέσεις. Δὲν ὑπάρχει ἐγ­κληματίας ποὺ δὲν ἔχει καὶ κάποια καλὴ διάθεσι· ὅπως δὲν ὑπάρχει καὶ ἅγιος χωρὶς κάποιο ἐλάττωμα. Ἕνας εἶνε ὁ τέλειος καὶ ἀναμάρτητος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Ὅλα τὰ ἀνθρώπινα τὰ σκιάζει ἡ ἀτέλεια καὶ ἡ ἁμαρτία.
Ὁ Χριστὸς τίμησε τὸν Ἰούδα ὅπως καὶ τοὺς ἄλλους μαθητάς. Δὲν ἔκανε διακρίσεις ὅπως κάνουν κάποιοι γονεῖς στὰ παιδιά τους. Δὲν τὸν στέρησε ἀπὸ τίποτα, ὅπως ψάλλει ἡ Ἐκ­κλησία (βλ. κάθ. ὄρθρ. Μ. Παρ. πρὸ τοῦ Γ΄ εὐαγγ. «Ποῖός σε τρόπος, Ἰούδα…»). Δὲν τὸν χώρισε ἀπὸ τὸν ὅ­μιλο τῶν ἀποστόλων. Τοῦ ἔδωσε, ὅπως καὶ σ᾽ ἐκείνους, τὸ χάρισμα νὰ θεραπεύῃ ἀ­σθένειες καὶ τὴν ἐξουσία νὰ βγάζῃ δαιμόνια. Τὸν ἔστειλε, ὅπως κ᾽ ἐκείνους, στὸ κήρυγμα καὶ τὸ ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. Ὅταν στὴν ἔρη­μο εὐλόγησε τὰ πέν­τε ψωμιὰ καὶ χόρτασε ὁ κόσμος καὶ περίσσεψαν δώδεκα κοφίνια μὲ κλάσματα, ἔδωσε καὶ σ᾽ αὐτὸν ἕνα κοφίνι. Κι ὅταν τὴ νύχτα τῆς Μεγάλης Πέμπτης πῆρε νιπτῆρα – λεκάνη κ᾽ ἔ­πλυνε τὰ πόδια τῶν μαθητῶν, ἔπλυνε καὶ τὰ πόδια τοῦ Ἰούδα, ἂν καὶ γνώριζε ὅτι ὕ­στερα ἀπὸ λίγη ὥρα θὰ πάῃ νὰ τὸν προδώσῃ. Κι ὅ­ταν κάθησε στὸ τραπέζι καὶ εἶχε ὑπ᾽ ὄψι τὸ σκοπό του, δὲν τὸν προσέβαλε· ἐνῷ μποροῦ­σε νὰ τοῦ πῇ, Προδότη, ἀχάριστε κ.λ., ἔδειξε ἀ­νεξικακία καὶ πραότητα. Εἶπε μόνο «Κάποιος ἀπὸ σᾶς θὰ μὲ προδώσῃ» (Ματθ. 26,21). Κ᾽ ἐνῷ ὅλοι ἀ­νησύχη­σαν, κι ὁ Πέτρος κι ὁ Ἰωάννης καὶ οἱ ἄλλοι, ἕ­νας μόνο ἔμεινε ἀσυγκίνητος, ὁ Ἰούδας. Τί κι ἂν Χριστὸς μὲ ἀγάπη τοῦ προσέφε­ρε «τὸ ψωμί­ον» βουτηγμένο στὸ «τρύβλιον» (ἔ.ἀ. 26,23. Μᾶρκ. 14,20. Ἰω. 13,26-27); ἐκεῖνος ἔμεινε ἀναίσθητος. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἔφυγε ἀπὸ τὸ δεῖπνο.

 

 

 

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ – ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ & ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ. 2) Υπαρχουν ερωτες μικροι & μεγαλοι. Ερωτας γραμματων, επιστημων…! Παραπανω; Ανεβαινετε, παιδια της Ελλαδος, την κλιμακα του ερωτος. ερωτας αρετης· –ανεβαινετε!– ερωτας πατριδος· –ανεβαινετε!– ερωτας οικογενειας· –ανεβαινετε!– ερωτας Χριστου, θειος ερως Χριστου.

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 14th, 2020 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ & ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΚΑΤΑΝΥΞΗ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ.
ΑΝΟΙΞΤΕ & ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ & ΜΗ ΦΟΒΑΣΤΕ.

4219881

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2283

Μεγάλη Τρίτη βράδυ
14 Ἀπριλίου 2020
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Στην κλιμακα του ερωτος!

«Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας» (δοξ. ἀποστ. αἴν. Μ. Τετ.)

Ο ΚΥΡΙΟΣ

Ἀπόψε πολλοὶ ἔρχονται στὸ ναὸ γιὰ τὸ τρο­πάριο τῆς Κασσιανῆς. Οἱ ὕμνοι τῆς Ἐκ­κλησίας ὅμως δὲν ἔγιναν, ἀγα­πητοί μου, μόνο γιὰ νὰ εὐχαριστοῦν τὰ αὐτιά μας· κάθε ὕμνος εἶνε ἕνα σύντομο κήρυγμα, ποὺ προσφέρεται ὄχι σὲ πεζὸ λόγο ἀλλὰ σὲ ποιητικὴ μορφή.
Τὸ τροπάριο ἀναφέρεται στὸ περιστατικὸ τῆς ἀλείψεως τοῦ Κυρίου μὲ μύρο ἀπὸ μία γυναῖκα τὶς παραμονὲς τῶν ἀ­χράντων παθῶν (βλ. Ματθ. 26,6-13. Μᾶρκ. 14,3-9). Εἶνε ἀριστούργημα, διαμάντι τῶν ποιημάτων τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Ὁ ποιητὴς δὲν εἶνε ἄντρας· εἶνε μία γυναίκα, ἡ Κασσιανή. Ἔζησε σὲ ἐποχὴ ποὺ τὸ θρησκευτικὸ συναίσθημα συγ­κι­νοῦσε τὶς εὐγενι­κὲς καρδιὲς καὶ ἔ­φερνε δάκρυα στὰ μάτια. Ἔ­ζησε τὸν καιρὸ τοῦ Βυζαντίου, καὶ εἶνε γνωστὴ ἡ ἀ­φορ­­μὴ γιὰ νὰ γράψῃ τὸ ποίημα αὐτό.
Ἡ Κασσιανὴ ἦταν μία ἀπὸ τὶς νεάνιδες ποὺ παρουσιάστηκαν τὸ 830 μ.Χ. στὰ ἀνά­κτορα, γιὰ νὰ διαλέξῃ ἀπ᾽ αὐτὲς τὴν σύζυ­­γό του καὶ μέλλου­σα βασίλισσα ὁ νεα­ρὸς αὐτοκράτωρ Θεόφιλος (829-842 μ.Χ.). Στὴν αἴ­θουσα τοῦ Τρικλίνου εἶ­χε συγκεν­τρω­θῆ ὅ,τι ἐκλεκτὸ εἶχε νὰ παρουσιάσῃ ὁ γυναικεῖος κόσμος τῆς αὐτοκρατορίας. Οἱ κό­ρες ἐκεῖνες δὲν ἦταν μόνο καλλονὲς ἀπὸ πλευ­ρᾶς σωματικῆς ἐμφανίσεως – αὐτὸ θὰ θύμιζε καλ­λιστεῖα Χόλλυγουντ ποὺ καταδικάζου­με γιατὶ εὐτελίζουν τὴ γυναῖκα· ἦταν διαλεγμέ­νες μία πρὸς μία γιὰ τὸ πνευματικὸ κυρίως κάλ­λος καὶ τὴν ἀρετή τους. «Καλλιστεῖα» ὑψη­λοῦ ἐπιπέδου γίνονταν τότε στὰ ἀνάκτορα. Read more »

Μεγαλη Τριτη – Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΓΥΝΗ (Ενα δακρυ μιας πορνης αξιζει περισσοτερο απο εναν ψευτο-αγιο) 2. ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 14th, 2020 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Μεγάλη Τρίτη
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ «Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΓΥΝΗ»

Μεγάλη Τρίτη βράδυ
Τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

«Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…»
(δοξ. ἀποστ. αἴν. Μ. Τετάρτης)

Ορθ. Ν. 5..ΑΠΟΨΕ, εὐσεβὲς ἐκκλησίασμα, σ᾿ ὅλες τὶς ἐκκλησίες τῆς ᾿Ορθοδοξίας μας ψάλλεται τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς. Ὅλοι τρέχουν στοὺς ναοὺς νὰ τ᾽ ἀκούσουν καὶ θαυμάζουν τὸν ψάλτη ποὺ θὰ τὸ παρατείνῃ πε­ρισσότερο. Ἀλλ᾽ ἐὰν τοὺς ρωτήσῃς, τί κατάλαβαν ἀπ᾽ αὐτό, οἱ περισσότεροι δὲν ξέ­ρουν ν᾿ ἀπαντή­σουν. Σὰ νὰ εἶνε κινέζικα. Γι᾿ αὐτὸ θὰ μοῦ ἐ­πιτρέψετε νὰ πῶ λίγα λόγια γιὰ τὸ τροπάριο.

* * *

Στὰ παλιὰ εὐλογη­μένα χρόνια, τὸν 9ο μ.Χ. αἰῶνα, στὴν Κωσταντινούπολι, ποὺ εἶνε ἡ πό­λις τῶν ὀνείρων μας, βασιλεὺς τῆς Βυ­ζαντι­νῆς αὐ­τοκρατο­ρίας στέφεται ὁ νεαρὸς Θεό­φιλος (829-842). Ἦταν ἄ­γαμος. Ἡ καλὴ μητρυιά του, ἡ Εὐφροσύνη, θέλοντας νὰ τὸν παν­τρέ­ψῃ, κάλεσε ἀπ᾿ ὅλα τὰ μέρη τοῦ ἀπεράντου κράτους, σὰν μιὰ ἀνθοδέσμη ἀπὸ λουλούδια τῆς νεότητος, ἐκλεκτὲς κοπέλλες, γιὰ νὰ δια­λέξῃ ἀπ᾽ αὐτὲς τὴν σύζυγό του. Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα ἡ Εὐφροσύνη τοῦ ἔδωσε ἕνα χρυσὸ μῆ­λο, γιὰ νὰ τὸ προσ­φέρῃ σ᾿ αὐτὴν ποὺ θὰ διά­λεγε. Ὁ Θεόφιλος στάθηκε μπροστὰ στὴν Κασ­σιανὴ κ᾽ ἦταν ἕ­τοιμος νὰ τῆς τὸ προσ­φέ­ρῃ, ἀλλὰ τῆς εἶπε κά­τι, ποὺ ἡ Κασσιανὴ τὸ θεώ­ρησε προσβλητικὸ γιὰ τὶς γυναῖκες· «Ἐκ γυναικὸς ἐρρύη τὰ φαῦλα», ἀπ᾽ τὴ γυναῖκα ἀ­πέρρευσαν τὰ κακά· ἐννοοῦσε τὴν Εὔα. Ἐκείνη, εὐφυὴς καθὼς ἦταν, τοῦ ἀπήν­τησε· «Ναί, ἀλλ᾽ ἀπὸ τὴ γυναῖκα προέρχονται καὶ ὅλα τὰ καλά», καὶ ἐννοοῦσε τὴν Παναγία.
Γυναῖκες, ἀκοῦτε; Ἔχετε τεραστία δύναμι. Ἢ Εὖες θὰ γίνετε, ἢ Παναγίες. Ἢ θ᾿ ἀνεβά­σετε τοὺς ἄντρες σας στὸν οὐρανό, ἢ θὰ τοὺς ῥίξετε στὸν ᾅδη· διαλέξτε καὶ πάρτε. Πόσα ἀκούω ἀπὸ ἄντρες! Ἄχ, λένε, δὲν εἶ­σαι παν­τρεμένος, νὰ δῇς τί τρα­βᾶμε. Ἂν ἤ­σουν στὴ θέσι μας, θὰ προτιμοῦσες νὰ πεθά­νῃς παρὰ νά ’χῃς κοντά σου μιὰ κακιὰ γυναῖκα…

Read more »

«Τα παθη τα σεπτα η παρουσα ημερα ως φωτα σωστικα ανατελλει τω κοσμω» (Μ. Δευτ., ορθρ. καθ.). Να, αγαπητοι μου, πως φωτιζουν «τα παθη τα σεπτα»· ειναι φαρος & ηλιος πανεκλαμ­προς. Γι᾽ αυτο οι Χριστιανοι μη δειλιαζουμε & μη φοβουμαστε. Αγωνιζομαστε, γιατι ξερουμε οτι, κι αν σταυρωθουμε, ο σταυρος ειναι νικη & δοξα, φως & λυτρωσις.

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 13th, 2020 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2282

Μεγάλη Δευτέρα βράδυ
13 Ἀπριλίου 2020
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ενας προβολευς ῥιπτει φως…

«Τὰ πάθη τὰ σεπτὰ ἡ παροῦσα ἡμέρα ὡς φῶτα σωστικὰ ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ» (Μ. Δευτ., ὄρθρ. κάθ.)

Ακρα ταπειν.Τὸ ἔτος, ἀγαπητοί μου, ἔχει 52 ἑβδομάδες. Ἀλλ᾽ αὐτὴ ἡ ἑβδομάδα ξεχω­ρίζει. Ὀνομάζε­ται Μεγάλη Ἑβδομάς. Γιατί ὀνομάζεται Μεγάλη; Μήπως ἔχει περισσότερες ἡμέρες ἀπὸ τὶς ἄλ­λες; Ὄχι, 7 ἡ­μέρες ἔχει κι αὐτή. Μήπως οἱ ἡμέρες της ἔ­χουν περισσότερες ὧρες; Ὄ­χι, 168 ὧ­ρες ἔχει κι αὐ­τή. Γιατί λοι­πὸν ὀνομάζεται Μεγάλη;
Μεγάλη ὀνομάζεται ὄχι διότι διαρκεῖ περισ­σότερο χρονικῶς, ἀλλὰ διότι τὰ γεγονότα ποὺ ἑορτάζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία κατ᾽ αὐτὴν εἶνε μεγάλης, κοσμοϊστορικῆς σημασίας. Εἶ­νε γεγο­νότα ἀνώτερα μπορῶ νὰ πῶ ἀπὸ τὰ κοσμο­­­γονικὰ ἐ­κεῖ­να ποὺ ἔγιναν ὅταν ὁ Θεὸς δη­­μιούργη­σε τὸ σύμπαν μέσα σὲ 6 ἡμέρες. Τότε, πρὸ τῆς δημιουργίας, τί ὑ­πῆρχε; Ἡ ἁγία Γραφὴ λέει· «Ἡ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου». Καὶ μέσα στὸ σκοτά­δι ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ «Γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς… Καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀ­νὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους»· καὶ τὸ μὲν φῶς τὸ ὠνόμασε ἡ­μέραν, τὸ δὲ σκο­τάδι τὸ ὠνόμασε νύκτα (Γέν. 1,3-5). Ὅπως λοιπὸν πρὸ τῆς δημιουργίας μέσα στὸ φυσικὸ σκοτάδι ὁ Θεὸς δημιούργησε τὸ φῶς, ἔτσι καὶ πρὸ Χριστοῦ ὑπῆρχε ἕνα πνευματικὸ σκοτάδι καὶ μὲ τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἦρ­θε στὸν κόσμο «τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν» (Ἰω. 1,9), «δι­ότι φῶς (εἶνε) τὰ προ­σ­­τάγματα» τοῦ Χριστοῦ «ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9).
Ὁλόκληρη ἡ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ εἶνε φῶς· φῶς ἡ γέν­νησί του, φῶς ἡ βάπτισί του, φῶς ἡ ζωή του στὴν ἔρημο, φῶς ἡ διδασκαλία του, φῶς τὰ θαύματά του. Ἀλλ᾽ ὅπως τὸ φῶς τοῦ ἥλιου δὲν προβάλλει ξαφνικὰ τὸ πρωὶ ἀλλ᾽ αὐξάνει σιγὰ – σιγὰ κι ὅταν ὁ ἥλιος μεσουρανεῖ τὸ μεσημέρι τότε πλέον βρίσκεται σὲ ὅλη του τὴν ἔντασι, ἔτσι καὶ τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ· ἀφοῦ ἐ­πρόβαλε ἀμυδρὰ στὴ Βηθλεέμ, ἀνέβαινε καὶ ὑψωνόταν συνεχῶς, καὶ πότε ἔφθασε στὸ μεσουράνημά του; Στὸ Γολγοθᾶ! Ὅταν ὁ Χριστὸς ἔπασχε ἐπάνω στὸ σταυρό, τότε ἔλαμψε ὅ­σο ποτέ ἄλλοτε, σὰν ἥλιος ὑπέρλαμπρος. Ἐκεῖ, ὅ­ταν σὲ ὅλη τὴ γῆ ἔγινε «σκότος ἀπὸ ὥρας ἕ­κτης ἕως ὥρας ἐνάτης» (Ματθ. 27,45. Μᾶρκ. 15,33. Λουκ. 23,44), τὸ φῶς του ἔλαμψε στὸν ὑπέρτατο βαθμό.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας ὀνομάζει τὰ ἄ­χραντα πάθη τοῦ Χριστοῦ «φῶτα», καὶ ψάλλει· «Τὰ πάθη τὰ σεπτὰ ἡ παροῦσα ἡμέρα ὡς φῶ­τα σωστικὰ ἀνατέλλει τῷ κόσμῳ» (Μ. Δευτ., ὄρθρ. κάθ.). Ἐὰν τὸ νόημα αὐτὸ χρειάζεται ἐξήγησι, ἂς τὸ ἀναλύσουμε τώρα κάπως πρα­κτικώτερα. Read more »

Μεγαλη Δευτερα: ΤΕΣΣΕΡΑ – ΚΟΜΜΑΤΑ – ΟΚΤΩ – «ΟΥΑΙ» 2. ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 13th, 2020 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Mεγ. Δευτέρα βράδυ (Mατθ. 22,15–23,39)
Δύο ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἡ πρώτη εἶναι σὲ pdf

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΟΚΤΩ «ΟΥΑΙ»

Mεγ. Δευτέρα βράδυ (Mατθ. 22,15–23,39)

ΑΠΟΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΚΥΡΙΟΣ

Xθές, ἀγαπητοί μου, μιλήσαμε γιὰ τὸ θαῦμα τῆς ξηρανθείσης συκῆς, ποὺ εἶνε σύμβολο τοῦ ἀνθρώπου ἢ τοῦ λαοῦ ποὺ δὲν ἔχει νὰ παρουσιάσῃ καρπούς. Συνεχίζουμε τώρα.

* * *

Ὁ Χριστὸς τὴ νύχτα τῆς Μεγάλης Δευτέρας βγῆκε πάλι ἔξω ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα, βρῆκε ἕνα τόπο ἔρημο, κ᾿ ἐκεῖ διανυκτέρευσε μὲ τοὺς μαθητάς του. Τὸ πρωῒ τῆς Τρίτης ἐπέστρεψε στὴν πόλι. Ἀνέβηκε στὸ ναὸ τοῦ Σολομῶντος καὶ στάθηκε στὸ προαύλιο. Ἐκεῖ τὸν περίμενε λαός, ποὺ διψοῦσε ν᾿ ἀκούσῃ τὰ θεϊκά του λόγια. Τὸν περίμεναν ὅμως καὶ ἐχθροί. Ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ ἦταν τὰ τρία μεγάλα κόμματα ποὺ κυριαρχοῦσαν τότε στὴν δημοσία ζωή· τὸ ἕνα κόμμα ἦταν οἱ Ἡρῳδιανοί, τὸ δεύτερο οἱ Σαδδουκαῖοι, καὶ τὸ τρίτο οἱ Φαρισαῖοι. Ὅπως σήμερα ἔχουμε κόμματα ποὺ διαιροῦν τὸ λαό, ἔτσι καὶ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη· καὶ δυστυχῶς τὰ κόμματα δὲν θὰ ἐκλείψουν ὅσο διαρκεῖ αὐτὴ ἡ ζωή.
Οἱ Ἡρῳδιανοὶ ἦταν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Ἡρῴδου, τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας τὸν ὁποῖο εἶχε ἐγκαταστήσει ἡ ῥωμαϊκὴ ἐξουσία· ἦταν φίλοι τοῦ καίσαρος. Οἱ Σαδδουκαῖοι ἦταν τρόπον τινὰ οἱ ὑλισταὶ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης· δὲν παρεδέχοντο ἀθανασία ψυχῆς καὶ ἀνάστασι νεκρῶν, ἔλεγαν ὅτι ὁ ἄνθρωπος ψοφάει ὅπως τὸ ζῷο. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἐκαυχῶντο γιὰ τὶς ἀρετές τους· θεωροῦσαν τὸν ἑαυτό τους ὡς τὴν ἀφρόκρεμα τῆς κοινωνίας, καὶ περιφρονοῦσαν τοὺς ἄλλους ὡς ἁμαρτωλούς.

Read more »

«ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 12th, 2020 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

«ΠΟΙΑ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ»

‘Απόσπασμα ομιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

———————–

________________

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 12th, 2020 | filed Filed under: ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Κυριακὴ τῶν Βαΐων (Ἰωάν. 12,1-18)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ» (Iωάν. 12,13)

5 Σήμερον, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, σήμερον εἶνε ἑορτὴ μεγάλη, ἔνδοξος ἡμέρα. Εἶνε δεσποτικὴ ἑορτή· εἶνε ἡ Βαϊφόρος.
Νὰ διηγηθῶ τὸ ἱστορικὸ τῆς σημερινῆς ἡμέρας; Τὸ ξέρετε ὅλοι. Καὶ τὰ παιδιὰ ἀκόμη ποὺ πᾶνε στὸ δημοτικὸ σχολεῖο, κάποιος καλὸς δάσκαλος τοὺς διηγήθηκε τὴν ἱστορία τῆς σημερινῆς ἡμέρας.
Ὅλοι λοιπὸν γνωρίζομεν, ὅτι σὰν σήμερα στὰ Ἱεροσόλυμα μαζεύτηκαν χιλιάδες λαός. Λένε ὅτι, γιὰ νὰ ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα εἶχε συγκεντρωθῆ στὰ Ἰεροσόλυμα τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες ἕνα ἑκατομμύριο λαός! Καὶ ὅταν ὅλος ὁ λαὸς ἄκουσε ὅτι ἔρχεται ὁ Χριστός, ἀμέσως ἔγινε κάτι τὸ πρωτοφανές. Ἄφησαν τὶς δουλειές των ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἄνδρες γυναῖκες καὶ παιδιὰ ἀκόμη. Ἄδειασαν οἱ δρόμοι καὶ πλατεῖες εἰς τὰ Ἰεροσόλυμα. Ἔγινε ἔρημος ἡ πόλις. Καὶ ὅλος αὐτὸς ὁ λαός, σὰν ποτάμι, σὰν χείμαρρος, βγῆκαν ἔξω ἀπὸ τὴν πόλιν, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦνε τὸ Χριστό. Κι ἄλλοι κρατοῦσαν στὰ χέρια των βάϊα, ἄλλοι κρατοῦσαν κλαδιὰ ἐλιᾶς, ἄλλοι στρώνανε χάμω στὸ δρόμο τὰ ροῦχα τους, γιὰ νὰ γίνουν τάπητας νὰ τὰ πατήσῃ ὁ Χριστός. Καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ ἐφώναζαν μὲ ὅλη τὴν ἁγνή τους καρδιά· «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος…» (Ἰωάν. 12,13). Ἔτσι τὴν ἡμέρα ἐκείνη ἡ πρωτεύουσα τοῦ Ἰουδαϊκοῦ λαοῦ, τὰ Ἰεροσόλυμα, ὑπεδέχθη τὸ Χριστό.
Ἡ ἱστορία ἀναφέρει πολλὰς ὑποδοχὰς βασιλέων καὶ αὐτοκρατόρων. Ἀναφέρει, ὅτι αἱ Ἀθῆναι καὶ ἡ Ῥώμη καὶ ἡ Κωνσταντινούπολις πολλὲς φορὲς ὑπεδέχθησαν βασιλεῖς καὶ αὐτοκράτορας, νικητὰς καὶ θριαμβευτάς, οἱ ὁποῖοι ἤρχοντο ὕστερα ἀπὸ ἕνα νικηφόρο πόλεμο ἐναντίον ἰσχυρῶν ἐχθρῶν. Ἐδῶ στὴν Ἀθήνα οἱ παλαιότεροι ποὺ ἔχουν ἄσπρα μαλλιὰ θὰ θυμοῦνται, ὅτι τὸ 1913 ὅλη ἡ Ἀθήνα σὲ ἕναν ἔξαλλο ἐνθουσιασμὸ ὑπεδέχθη τότε τὸν βασιλιᾶ, ποὺ ἤρχετο νικητὴς καὶ θριαμβευτής, ὕστερα ἀπὸ δύο πολέμους ποὺ ἐδιπλασίασαν τὴν μικρά μας πατρίδα.

Read more »

Σε τουτα τα αγιασμενα χωματα μαθαμε να κανουμε υπακοη στους αγιους και τους ηρωες μας 2) Χαρδαλιας: «Το κερι στην Εκκλησια θα το αναψουμε οταν τελειωσει η κριση». Απαντησεις στον παραπανω πρωην δημαρχο 3) ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΤΑ ΜΕΓΑΦΩΝΑ… 4) ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΙ Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ, ΑΥΤΟ – ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΤΑΙ! Το πρωι λεει οτι ειναι ανοιχτοι οι ναοι και μετα διευκρινιζει οτι αυτο ισχυει μονο για τους ιερεις…

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 11th, 2020 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ

Σε τουτα τα αγιασμενα χωματα μαθαμε να κανουμε υπακοη στους αγιους και τους ηρωες μας

Δημήτρης Νατσιός, δάσκαλος-θεολόγος-Κιλκίς

Οι καμπάνες και τα σήμαντρα να μην χτυπούν, τα μεγάφωνα για να ακούν οι ενορίτες κλειστά. Μες στο ναό μόνο ο παπάς και ο ψάλτης. Η Θεία Κοινωνία εστία μετάδοσης της ασθένειας. Αστυνομία και συλλήψεις. Πρόστιμα και φυλάκιση. Όπως τα παραθέτω νομίζεις ότι διαβάζεις εικόνες από την εποχή της Τουρκοκρατίας ή της κομμουνιστικής Σοβιετίας και τις διώξεις του Χριστιανισμού…
https://perivleptosfl.blogspot.com/2020/04/blog-post_9.html

2. Χαρδαλιας: «Το κερι στην Εκκλησια θα το αναψουμε οταν τελειωσει η κριση»

https://www.romfea.gr/diafora/36372-xardalias-to-keri-stin-ekklisia-tha-to-anapsoume-otan-teleiosei-i-krisi
συνωστισμος ξανθηΘαυμάστε το στυλ του κυρίου αυτού!
Είναι αυτός που συγκέντρωσε τον κόσμο στην Ξάνθη, σε στενο χῶρο και τους μιλοῦσε χωρις μάσκα! Ολοι θεωροῦνταν αρρωστοι και φοροῦσαν μάσκες! Αυτὸς ἦταν ο μοναδικός με βγαλμένη την μάσκΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟα!
Απάντηση στὸν παραπάνω πρώην δήμαρχογεμάτο καταδίκες! Το πηλίκιο του κρεμασμένου…:
ΕΔΩ: https://fonaklas.blogspot.com/2020/04/blog-post_90.html?m=1
ΚΑΙ ΕΔΩ: Δηλαδή άμα πάω ν’ ανάψω λαμπάδα στην ενορία μου την Ανάσταση, θα μου την πέσουν τα καρακώλια;
Ἐδῶ:http://trelogiannis.blogspot.com/2020/04/blog-post_705.html

3) ΧΙΟΥ ΜΑΡΚΟΣ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΤΑ ΜΕΓΑΦΩΝΑ…
https://www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/36365-austires-sustaseis-markou-gia-ton-eortasmo-tou-pasxa-sti-xio
Λέτε να μεταδίδουν και αυτά τον ιό;
Ιδού ερευνητικόν πεδίον δόξης λαμπρόν για τους λοιμωξιολόγους…

-Πιστοί στη Ροδόπη αντιδρούν για τους κλειστούς Ναούς
https://www.paratiritis-news.gr/article/224282/Rodopi-Polites-diamarturontai-gia-tis-akolouthies-keklismenon-ton-thuron?f0WXJ-WXVss-

-Ο ΓΟΡΤΙΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΙ ΤΑ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΑ: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΘΑ ΉΤΑΝ ΑΣΠΛΑΓΧΝΗ ΑΝ ΧΤΥΠΟΎΣΕ ΤΙΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ»!!! (https://www.romfea.gr/diafora/36359-)

4) ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΔΡΑΠΕΤΕΥΣΕΙ Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ, ΑΥΤΟ – ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΤΑΙ!

Το πρωί λέμε ότι είναι ανοιχτοί οι ναοί και μετά διευκρινίζουμε ότι αυτό ισχύει μόνο για τους ιερείς…
Χρειάζονταν να βγη ανακοινωση απο την ιερά Συνοδο, για το πότε θα πάνε στους ναούς τους οι ιερεις; Για τόσο ηλίθιο περνουν τον Ελληνικό λαό;
Read more »

Δεν θελεις, λαε, Ιησουν τον Ναζωραιο; Θα σε κυβερνουν οι αντιχριστοι

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 11th, 2020 | filed Filed under: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ; σελ. 129-139
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Δεν θελεις, λαε, Ιησουν τον Ναζωραιο;
Θα σε κυβερνουν οι αντιχριστοι

ΒΑΡΑΒΑΚαὶ πάλι ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, ἂν παρουσιαστῇ ἕνας πραγματικὰ πιστὸς Χριστιανός ―τώρα δὲν ὑπάρχει, σᾶς τὸ λέω καθαρά, γιατὶ εἴμαστε ἄξιοι τιμωρίας―, ἂν βρισκόταν ἕνας, καὶ ἔλεγε· «Ἕλληνες, δὲν θὰ κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ ἄλφα ἢ βῆτα ἢ γάμμα κόμμα, ἀλλὰ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, (μὲ τοῦτο ποὺ κρατῶ, ποὺ εἶνε σοφία. Δὲν ὑπάρχει ἄλλο. Ὅλα τ᾿ ἄλλα εἶνε βλακεῖες, ἀνοησίες καὶ κουταμάρες)· τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε ἡ σοφία καὶ μ᾿ αὐτὸ θὰ κυβερνήσουμε τὴν Ἑλλάδα», πέστε μου, θὰ τὸν ψήφιζαν οἱ Χριστιανοί; Ἐμένα, λοιπόν, νὰ μοῦ τρυπήσετε τὴ μύτη, ἂν ἡ παράταξί του θὰ ἔπαιρνε ἕνα βουλευτὴ στὴν Ἑλλάδα. Τὸ Βαραββᾶ θὰ ἐκλέξουν, διότι εἶνε κουμπάρος τους, διότι τοὺς εὐνοεῖ…, πολλὰ ἄλλα διότι.
Δὲν θέλεις, λαέ, Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον; Ἔ, ἄφησε τότε νὰ ἐκλέγωνται οἱ Βαραββᾶδες σου καὶ νὰ σὲ κυβερνοῦν οἱ ἀντίχριστοι.
Δὲν θέλω νὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο, γιατὶ θὰ νομίσετε ὅτι πολιτικολογῶ. Δὲν ἀνήκω σὲ κανένα κόμμα. Τοὺς ξέρω ὅλους, ἐπὶ τόσα χρόνια. Ξέρω ποιός εἶνε ὁ ἕνας καὶ ποιός εἶνε ὁ ἄλλος. Ποιός ἀπ᾿ αὐτοὺς πατάει στὴν ἐκκλησία; ποιός ἐξομολογεῖται; ποιός κοινωνεῖ; Ὁ ἕνας τραβάει ἀπὸ ᾿δῶ κι ὁ ἄλλος ἀπὸ ᾿κεῖ.
Τὸ Εὐαγγέλιο μόνο λύνει τὸ κοινωνικὸ πρόβλημα. Ἡ λύσι τοῦ κοινωνικοῦ προβλήματος εἶνε πάρα πολὺ εὔκολη. Καὶ εἶνε εὔκολη ὄχι μὲ τὸν ἀντίχριστο, ἀλλὰ μὲ τὸ Χριστό.
Πρέπει νὰ γίνῃ στὴν Ἑλλάδα μιὰ κίνησι χριστιανική. Ἀλλὰ ποῦ εἶνε οἱ Χριστιανοί; Εἶνε σπάνιοι οἱ Χριστιανοί, ὅπως σπάνιοι εἶνε καὶ οἱ ἀστροναῦται. Ἀλλ᾿ ὅ,τι καὶ ἂν γίνῃ, τὸ Εὐαγγέλιο θὰ νικήσῃ. Αὐτὸ τὸ τρομερὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἐσεῖς δὲν τὸ διαβάζετε.

Read more »

Ὁ Βασιλευς μας ερχεται! «Ωσαννα, ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι Κυριου…» (Ἰω. 12,13. Ψαλμ. 117,26)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 11th, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2280

Κυριακὴ τῶν Βαΐων (Ἰω. 12,1-18)
12 Ἀπριλίου 2020 πρωὶ
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ο Βασιλευς μας ερχεται!

«Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου…» (Ἰω. 12,13. Ψαλμ. 117,26)

ΒαϊωνὉ Ἰησοῦς Χριστός, ἀγαπητοί μου, ἀνεβαίνει στὰ Ἰερο­σόλυμα γιὰ τελευταί­α φορά. Λίγες μέρες μένουν μέχρι τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ καὶ ὁ Κύριός μας πάνω ἀπ᾽ τὸ σταυρὸ θὰ πῇ τὸ «Τετέλεσται» (Ἰω. 19,28,30). Σήμερα ἆραγε τί νὰ σκέπτεται; πῶς αἰσθάνεται;
Ὁ πόνος του εἶνε μεγάλος, γιατὶ καὶ ἡ ἀγάπη του εἶνε ἀ­πέραντη, θεϊκή. Ἀγάπησε τὸ ἔ­θνος αὐτό, τοὺς Ἰουδαίους, ἀφοῦ μὲ τὴν ἐν­αν­­θρώπησί του ἐντάχθηκε, πολιτογραφήθηκε καὶ ἀπογρά­φτηκε ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς ὑπηκόους τοῦ λα­οῦ αὐτοῦ. Ἀνάμεσα στὰ ἄλλα ἀ­διάβλητα πάθη, ποὺ δέχθηκε νὰ ἀναλάβῃ ὡς τέλειος ἄνθρωπος, εἶνε καὶ ἡ ἀγάπη ποὺ νιώθει κάθε θνη­τὸς γιὰ τὸν τόπο ὅπου πρωτοεῖδε τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, αὐτὸ ποὺ λέγεται ἁ­γνὸς πατριωτισμός. Ἀγάπησε καὶ τὸ κέντρο αὐτοῦ τοῦ ἔθνους, τὰ Ἰερο­σόλυμα, τὴν ἁγία Σιών, τὴν πόλι τοῦ Δαυΐδ. Ποτέ μάνα δὲν ἀγάπησε τὰ παιδιά της τόσο ὅσο ὁ Χριστὸς τοὺς ἀνθρώπους αὐτούς, ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους ζῇ τώρα πάνω ἀπὸ τριάντα χρόνια. Τέτοια ἀνθρώπινα συναισθή­ματα νιώθει σήμερα ὁ Λυτρωτὴς τοῦ κόσμου.
Ὡς παντογνώστης Θεὸς ὅμως, καθὼς ἀν­τι­κρύζει τὴν Ἰερουσαλὴμ καὶ γνωρίζον­τας τί τὴν περιμένει, αὐ­τὴ τὴν τόσο τραγουδισμένη πρωτεύουσα, συμ­πονεῖ τὸ λαό του, καὶ θὰ σύ­ρῃ τὸ πέπλο ποὺ κρύβει τὸ μέλλον γιὰ ν᾽ ἀ­ποκαλύψῃ τὴν τιμωρία ποὺ νὰ ἐπακολουθή­σῃ· «Ἰερουσα­λὴμ Ἰ­ε­ρουσαλήμ», λέει, πόσες φο­­ρὲς θέλησα νὰ σᾶς φέρω κοντά μου, μὰ δὲν θελήσατε! Ὅ­πως ἡ κλῶσσα ὅταν δῇ στὸν οὐ­ρανὸ νὰ πετάῃ τὸ γεράκι ἕτοιμο ν᾽ ἁρπάξῃ τὰ πουλιά της φω­νάζει καὶ τὰ προσ­καλεῖ γιὰ νὰ τὰ προφυλά­ξῃ κάτω ἀπ᾽ τὰ φτερά της, ἔτσι ὁ Κύριος πολλὲς φορὲς μέσα στὴν ἱερὰ ἱ­στορία προσ­κά­λεσε τοὺς Ἰουδαίους, ἀλλ᾽ αὐτοὶ δὲν θέλησαν ν᾽ ἀ­κούσουν τὴ φωνή του· τώρα λοι­πὸν θ᾽ ἀπομείνουν ἔρημοι (βλ. Ματθ. 23,37-38. Λουκ. 13,34-35).
Σήμερα ὅμως –παράδοξο– οἱ κάτοι­κοι τῆς Ἰερουσαλὴμ καὶ ὅλοι οἱ προσκυνηταί, πλῆθος μεγάλο, βγαίνουν νὰ ὑποδεχθοῦν τὸ Χριστό! Πῶς ἔγινε αὐ­τό; Πολλοὶ ἀπ᾽ αὐτοὺς εἶχαν δεῖ μὲ τὰ μάτια τους καὶ οἱ ἄλ­λοι ἄκουσαν, ὅτι ὁ Ναζωραῖος ἀ­νέστη­σε στὴ Βηθανία τὸν φίλο του Λάζαρο· ἀ­νέστη­σε νεκρὸ ποὺ ἦ­ταν τέσσε­ρις μέρες θαμμένος στὸ μνῆμα! Αὐτὸ ἦταν ποὺ ἄναψε στὶς ψυχὲς ὅλων τους τὸ θαυμασμό. Κι ὅταν ἔμαθαν ὅτι αὐτὸς ποὺ ἔκανε αὐτὸ τὸ ση­μεῖο ἔρ­χεται τώρα στὴν Ἰερουσα­λήμ, βγῆκαν αὐθόρμητα ὅλοι νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν. Read more »

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ 2) «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» 3) Παραμυθητικη εγκυκλιος της Ιερας Συνοδου της Εκκλησιας της Ελλαδος, με αυτήν προσπαθει να αποκαταστηση το χαμένο της κυρος! 4) Επιστολη ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΣΚΕ) προς την ΔΙΣ: Μεταφερουμε την πικρια και την αγανακτηση των πιστων και ζηταμε το αυτονοητο:

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 10th, 2020 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ, Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

Παραμυθητικη εγκυκλιος της Ιερας Συνοδου της Εκκλησιας της Ελλαδος,

με αυτήν προσπαθει να αποκαταστηση το χαμένο της κυρος!

Διαβαστε την επιστολή, εδῶ: https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/36387-paramuthitiki-eias-tis-ellados

Ερχονται στην σκέψη μας, τα λόγια τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου, ΕΞΩ ΚΛΗΡΟ, ΝΕΟ ΚΛΗΡΟ, που με πολύ πόνο τα ελεγε, όταν έβλεπε τους κακούς ποιμένας. Θα θυμοῦνται πολλοί πιστοι τα λόγιά του. Θα τα θυμᾶται και ο Ιουστῖνος Μπαρδάκας, που η φιλοδοξία του για τα μεγαλα αξιώματα, τον έκανε να είναι σημερα ένας ὰπ`αυτους, που απευθύνει απο τα ουράνια ο αείμνηστος Γέροντας το σκληρό κατηγορῶ. Ακοῦστε το βίντεο.
ΕΞΩ ΚΛΗΡΟ, ΝΕΟ ΚΛΗΡΟ: Τα λόγια αυτά τα φώναζε πρῶτος ο πιστός λαό τῆς Κωνσταντινουπόλεως, όταν υποδέχονταν τον Ιεροῦ Χρυσοστόμου, μετά από την θαυματουργική επιστροφή του, ὰπό την πρώτη εξορία.

«ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

—————

—————–

Επιστολη του Ιερου Συνδεσμου Κληρικων Ελλαδος (ΙΣΚΕ) προς την ΔΙΣ

https://www.romfea.gr

Τα μέλη του Ι.Σ.Κ.Ε. (Συνδεσμου κληρικῶν Ελλάδος) παραμένουν ευπειθείς στις προσταγές του κράτους ιδίως στην κοινή υπουργική απόφαση 2867/Υ1 που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 872/Β/16-3-2020 και η οποία αφορούσε την αναστολή των λειτουργικών τους καθηκόντων για λόγους προστασίας του πληθυσμού από την πανδημία.

Δεχθήκαμε την τελευταία ΚΥΑ, στην οποία εγένετο λόγος για το άνοιγμα των Ιερών Ναών με την παρουσία τεσσάρων μόνο ατόμων κατά το διάστημα 12 έως 20 Απριλίου, θεωρώντας την ως το μη χείρον βέλτιστον.

Read more »

Η ΕΛΠΙΔΑ του κοσμου ειναι ο εσταυρωμενος Λυτρωτης. Αφου υπαρχει Εκεινος, Χριστιανε, μην απελπιζεσαι. Μπορει ολοι να μας απογοητευουν· Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΧΙ. Εκεινος μενει για μας στηριγμα στον κοσμο. 2) ΑΝΔΡΑΣ ΚΑΤΕΔΙΩΚΕ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ & ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΟ. Η γυναικα του δηλωσε οτι: Ποτε στο παρελθον δεν ειχε ψυχολογικα προβληματα. Ολα δημιουργηθηκαν μετα την εφαρμογη των μετρων για τον κορωνοϊο». ΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ, ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 10th, 2020 | filed Filed under: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;» σελ. 177-178
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Ὁ θρῆνος τῆς ψυχῆς

Η ΕΛΠΙΔΑ τοῦ κόσμου εἶνΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.ε ὁ ἐσταυρωμένος Λυτρωτής, τὸν ὁποῖον προσκυνοῦμε ἐν μετανοίᾳ καὶ κατανύξει, ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Ἀφοῦ ὑπάρχει ἐκεῖνος, Χριστιανέ, μὴν ἀπελπίζεσαι. Μπορεῖ ὅλοι καὶ ὅλα νὰ μᾶς ἀπογοητεύουν· ἐκεῖνος ὄχι. Ἐκεῖνος μένει γιὰ μᾶς στήριγμα στὸν κόσμο αὐτόν.
Ὅσο πᾶμε, ἡ πίστις σβήνει, τὰ καντήλια σβήνουν, τὰ ἀστέρια σβήνουν. Ἕνας μένει καὶ λάμπει, ὁ Χριστός. Προτιμότερο καὶ ὁ ἥλιος ἀκόμη νὰ σβήσῃ, παρὰ νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὴν καρδιά μας ἡ πίστις στὸ Χριστό.
Καὶ ἂν ἔρθῃ ἐποχὴ τέτοια καὶ μείνῃς μόνος στὴ γῆ ὁλόκληρη, μὴ φοβηθῇς. Νὰ μὴ προδώσῃς τὸ Χριστό, μὴ γίνῃς λιποτάκτης. Κλαῦσε γιὰ τ᾿ ἁμαρτήματά σου, καὶ πίστευε! Πίστευε, καὶ ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ σὺ ὁ ἕνας θὰ νικήσῃς. Θ᾿ ἀκούσῃς τὴν παρήγορο φωνὴ τοῦ Χριστοῦ· «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28)
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀναφέρει τὴν θεία αὐτὴ προτροπή, ποὺ τὴν ἀπηύθυνε ὁ Χριστὸς παγκοσμίως, καὶ ἀναλύων τὴν λέξι «πεφορτισμένοι», φορτωμένοι δηλαδή, διακρίνει δύο φορτία. Ἔχουμε, λέει, δύο εἰδῶν φορτία· φορτίο εἶνε τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, φορτίο εἶνε καὶ οἱ ἁμαρτίες. Καὶ τὸ μὲν πρῶτο φορτίο, τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν, δὲν εἶνε εὔκολο κανεὶς νὰ τὸ ἀποβάλῃ καὶ νὰ ἐφαρμόσῃ τὸν ἄλλο λόγο τοῦ Χριστοῦ, «Πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς» (Ματθ. 19,21). Ὡρισμένοι μόνο τὸ πέτυχαν αὐτὸ καὶ ἐλάφρωσαν ἀπὸ τὸ ἕνα φορτίο. Τὸ ἄλλο ὅμως φορτίο ―ποὺ εἶνε τὸ βαρύτερο―, οὔτε αὐτοὶ κατώρθωσαν νὰ τὸ ἀποβάλουν. Τὸ δὲ ἄλλο, τὸ βαρύτερο φορτίο, εἶνε τὰ ἁμαρτήματά τους, τὰ ἐξωτερικὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ἐσωτερικά.
Γιὰ τὰ ἁμαρτήματα αἰσθάνεται ὁ πιστὸς Χριστιανὸς τὴν ἀνάγκη νὰ κλαύσῃ καὶ νὰ θρηνήσῃ. Γι᾿ αὐτὸ ἕνας ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ἐπίσκοπος Κρήτης ἀρχίζει τὸν περίφημο Μέγα Κανόνα μὲ τὰ λόγια· «Πόθεν ἄρξομαι θρηνεῖν τὰς τοῦ ἀθλίου μου βίου πράξεις; ποίαν ἀπαρχὴν ἐπιθήσω, Χριστέ, τῇ νῦν θρηνῳδίᾳ;
ἀλλ᾿ ὡς εὔσπλαγχνός μοι δὸς παραπτωμάτων ἄφεσιν» (Μ. Κανών, ᾠδὴ α΄, τροπ. 1).

4219881

Ενας 56χρονος ανδρας συνεληφθη απο ανδρες της ΕΛ.ΑΣ στο Βολο, καθως καταδiωκε τον…κορονοϊo.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν λίγες μέρες στη θεσσαλική πόλη όπως αναφέρει η ιστοσελίδα taxydromos.gr.
Αφού του επιβλήθηκε πρόστιμο ο άνδρας αναχώρησε για την Αθήνα όπου εντοπίστηκε και οδηγήθηκε σε ψυχιατρείο.
www.pentapostagma.gr: 06.04.2020

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το βράδυ της περασμένης Τετάρτης ένα αυτοκίνητο κινούνταν με υψηλή ταχύτητα σε κεντρικό δρόμο της πόλης κάνοντας μάλιστα απότομους ελιγμούς. Μπροστά από το αυτοκίνητο προπορευόταν ένα δίκυκλο που έκανε delivery.
Αυτόπτης μάρτυρας κάλεσε την Αστυνομία και ανέφερε την ξέφρενη κούρσα του αυτοκινήτου. Άμεσα, Α.Τ. Βόλου και Τροχαία έσπευσαν στο σημείο. Ξεκίνησαν να καταδιώκουν το ΙΧ που ακολουθούσε τρελή κούρσα και το ακινητοποίησαν στο ύψος της οδού Γαλλίας.

Φορούσε στο κεφάλι φακό με led φωτάκια

Read more »

Πασχα: Ποιοι φοβουνται τα ανοικτα μεγαφωνα στην Θεια Λειτουργια; 2) ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΣΑΜΕ ΤΙΣ ΠΡΩΪΝΕΣ ΩΡΕΣ: ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ. ΘΑ ΒΓΗ ΔΙΑΤΑΓΗ, ΝΑ ΜΗ ΠΑΤΑΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΑΛΗΘΙΝΟ ΠΟΙΜΕΝΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 9th, 2020 | filed Filed under: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ

χαϊδ το θηριο (μικρ)Πασχα: Ποιοι φοβουνται τα ανοικτα μεγαφωνα στην Θεια Λειτουργια;

Κορονοϊός: Αγγίζει τα όρια του παραλογισμού η απόφαση της κυβέρνησης και της Ιεράς Συνόδου να γίνουν οι λειτουργίες του Πάσχα με κλειστά μικρόφωνα στους Ιερούς Ναούς της χώρας – Αλήθεια ποιον/ποιους εξυπηρετεί αυτή η πρακτική; 

https://youtu.be/e0o8BNQZae0

ΕΒΕΡ ΧΟΤΖΑΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ
ΘΑ ΒΓΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΑ ΜΗ ΠΑΤΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Fani Katouni Fani Katouni 6 hours ago (edited) Πατέρα Αυγουστίνε, υπήρξες Άξιος ιεράρχης του Χριστού. Ο λόγος σου «έσπαγε κόκαλα» και είχε ψυχή. Σήμερα, μας λείπουν τέτοιοι ιεράρχες. Ο κόσμος είναι χαμένος, απ’ αυτά που βλέπει και βιώνει και δεν ξέρει που να πάει και ποιον να εμπιστευτεί. Πιστεύω ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα και εμφανιστεί ο κατάληλλος, όλοι θα τρέξουμε κοντά του. Προσευχή χρειάζεται.

Read more »

Ζουμε σε μια εποχη [9.6.1985], που κανενας δεν μας διωκει, αλλα θα ερθη μια ημερα, το προφητευω, που Εβερ Χοτζας θα γινουμε [Ηρθε μετα 35 χρονια]. Οπως εκεινος διεταξε, κανεις να μη πατα στην εκκλησια, σας ερωτω: Αν βγη τετοια διαταγη, ποιος απο σας θα παη στην εκκλησια; Ουτε ο παπας δεν θα παη, γιατι δεν ημαστε θερμοι χριστιανοι

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 9th, 2020 | filed Filed under: Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ

Μικρό ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αύγουστίνου
Στὸν ἱερὸ ναό τῶν Ἁγίων Πάντων, στὸ Δροσερό Πτολεμαϊδος 9.6.1985

Εβερ Χοτζας θα γινουμε

———-

———–

Ομολογια πιστεως

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

 

Υπάρχουν, ἀγαπητοί μου, ἄπιστοι καὶ ἄθεοι, ποὺ ἀνοίγουν τὰ στόματά τους καὶ χλευάζουν τὰ ὅσια καὶ ἱερά, καὶ προσπαθοῦν νὰ ξερριζώσουν ἀπ’ τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων τὴν πίστι στὸ Θεό. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς λένε μὲ τρόπο δόλιο· Καλὰ εἶν’ αὐτὰ ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ κηρύττει ἡ ᾿Εκκλησία, ἀλλὰ ποιός τὰ κάνει;… Ὁ λόγος αὐτὸς σπέρνει ἀπιστία. «Ποιός τὰ κάνει;…»· θέλουν δηλαδὴ νὰ ποῦν, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο πάλιωσε πλέον. Ἀλλὰ ὁ ἥλιος μπορεῖ νὰ παλιώσῃ, τὸ Εὐαγγέλιο δὲν παλιώνει. Αὐτοὶ δὲν πιστεύουν, γι᾿ αὐτὸ θέλουν ἕνα καινούργιο «εὐαγγέλιο», ἀντιευαγγέλιο, «εὐαγγέλιο» τοῦ ἀντιχρίστου. Τί ἔχουμε ν’ ἀπαντήσουμε σ᾿ αὐτούς; Ὅτι, καὶ ἕνας ἀκόμη μέσ᾿ στὰ δισεκατομμύρια ἂν παρουσιαστῇ νὰ ἐφαρμόζῃ τὸ Εὐαγγέλιο, ἀρκεῖ αὐτὸς ν’ ἀποδείξῃ, ὅτι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου εἶνε δυνατή. Ἐφ’ ὅσον ἕνας τὸ ἐφήρμοσε, μποροῦν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν καὶ οἱ ἄλλοι· διότι…
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶνε τοῦ αὐτοῦ φυράματος.

᾿Αλλ’ ἐρωτῶ· ἕνας μόνο ἐφήρμοσε τὸ Εὐαγγέλιο; Ὄχι ἕνας ἀλλὰ πολλοί. Πόσοι; Ἐὰν μπορῆτε νὰ μετρήσετε τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ, τότε θὰ μπορέσετε νὰ μετρήσετε καὶ τοὺς ἁγίους γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους. Οἱ ἅγιοι εἶνε ἀπ᾿ ὅλο τὸν κόσμο. Εἶνε ἄντρες ἀλλὰ καὶ γυναῖκες καὶ παιδιά. Εἶνε γέροι ἀλλὰ καὶ νήπια. Εἶνε ἀπ’ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα· βοσκοί, γεωργοί, ἐργάται, διδάσκαλοι, καθηγηταί, φιλόσοφοι, ποιηταί, ῥήτορες, βασιλεῖς, στρατηγοί. Εἶνε ἀπ’ ὅλα τὰ μέρη τῆς γῆς· Ἕλληνες, Βούλγαροι, Σέρβοι, ῾Ρουμᾶνοι, ῾Ρῶσοι, παντοῦ ὅπου ὑπάρχει ᾿Ορθοδοξία. Ἅγιοι ἑκατομμύρια. Καὶ ὅλοι αὐτοὶ τί μᾶς φωνάζουν; Διαψεύδουν τοὺς ἀπίστους καὶ λένε· Ἐμεῖς δὲ ζήσαμε στὸ φεγγάρι οὔτε στὰ ἄστρα, ἐδῶ κάτω στὴ γῆ ζήσαμε· ἐφ’ ὅσον λοιπὸν ἐμεῖς ἐφαρμόσαμε τὸ Εὐαγγέλιο, μπορεῖτε κ᾽ ἐσεῖς νὰ τὸ ἐφαρμόσετε. Μᾶς φωνάζουν μὲ σάλπιγγες οὐράνιες νὰ τοὺς μιμηθοῦμε, νὰ ζήσουμε κ’ ἐμεῖς ὅπως ἐκεῖνοι.
Ἕνα ἀπὸ τὰ γνωρίσματα τῶν ἁγίων εἶνε – ποιό; Τὸ εἶπε ὁ Χριστός· Ὅποιος μὲ ὁμολογήσῃ, θὰ τὸν ὁμολογήσω κ’ ἐγὼ μπροστὰ στὸν οὐράνιο Πατέρα (βλ. Ματθ. 10,32). Καθῆκον μας δηλαδὴ εἶνε ἡ ὁμολογία. Read more »