Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ 2. ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

date Μαι 29th, 2017 | filed Filed under: Αυτοκτονει η Ελλας

H MEIΩΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἀπόσπασμα τοῦ βιβλίου «ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»
Ἀπὸ περιοδικὸ «Χριστιανικὴ ΣΠΙΘΑ», φ. 237,
Μάϊος 1961, θέμα: «ΓΗΡΑΣΚΟΜΕΝ…»)

αυτοκτονει η Ελλας

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε αἰδεσιμώτατοι ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, προσφιλεῖς ἀκροαταί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες ν’ ἀφήσω τὸν ἀπόστολο καὶ τὸ εὐαγγέλιο, καὶ ἀπὸ τὴν κορυφὴν τοῦ Ὀλύμπου ἢ μᾶλλον τοῦ Θαβωρίου ὄρους, ὅπου κανεὶς καὶ εὐκόλως καὶ ἀνέτως καὶ ἐπιχαρίτως φιλοσοφεῖ καὶ θεολογεῖ, νὰ κατέλθω χαμηλότερα. Ἀπὸ τὴν κορυφὴν αὐτὴν τῆς θεωρίας ἐγὼ θὰ κατεβῶ πολὺ χαμηλά, θὰ κατεβῶ μέχρι τὴν κοινωνία, ἐκεῖ κάτω εἰς τὴν πεδιάδα καὶ εἰς τὸν κάμπο, ὅπου τὸ χῶμα τῆς γῆς ζυμώνεται μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ ἀνθρώπου. Θ᾿ ἀφήσω τὰ σύννεφα τὰ ὑψηλὰ καὶ θὰ κατέβω κάτω, λέγω, στὸν κάμπο ποὺ εἶνε ποτισμένος μὲ τὸν ἱδρῶτα τῶν παιδιῶν τοῦ λαοῦ, καὶ ἐκεῖ κάτω στὸν κάμπο θὰ προσπαθήσω νὰ βάλω τὸ αὐτί μου ν᾿ ἀκούσω τοὺς παλμοὺς τοῦ λαοῦ.
Δὲν εἶμαι ἄλλωστε ἄξιος νὰ εἶμαι ἐπάνω στὰ οὐράνια καὶ ν᾿ ἀκούω τοὺς ἀγγέλους. Κάτω ἐδῶ, μαζί σας, θὰ θελήσω νὰ ἀκούσω τί λέει ὁ λαός. Μὲ ἄλλα λόγια, θὰ κάνω κήρυγμα κοινωνικόν.

Κρατῶ στὰ χέρια μου καθρέπτη

Μία πτυχὴ τῆς πτώσεως τῆς πατρίδος μου, τὴν πτυχὴ τῆς κοινωνι¬κῆς πτώσεως, θὰ παρουσιάσω ἐνώπιόν σας. Καὶ ἐπειδὴ δὲν θέλω νὰ πῇ κανεὶς ποὺ εἶνε ἐδῶ μέσα ὅτι λέγω ὑπερβολικὰ καὶ ὅτι ζωγραφίζω ἀπελπιστικῶς τὴν κατάστασι τῆς πατρίδος καὶ ὅτι ψάλλω ἰερεμιάδα, ἐπειδὴ δὲν θέλω κανεὶς νὰ μὲ κατηγορήσῃ γιὰ ὑπερβολικότητα κρίσεως, γι᾿ αὐτὸ θὰ παρουσιάσω μπροστά σας ἕνα καθρέφτη. Καὶ ξέρετε πολὺ καλά, ὅτι ὁ καθρέφτης δὲν λέει ψέματα. Εἶνε ἀληθινὸς ὁ καθρέφτης. Ἐὰν εἶνε κανεὶς πτωχὸς – πτωχότατος καὶ εἶνε ὄμορφος, ὁ καθρέφτης θὰ τὸν δείξῃ ὄμορφο· καὶ ἂν εἶνε βασιλιᾶς κ᾿ εἶνε ἄσχημος, ὁ καθρέφτης δὲν θὰ χαριστῇ στὸ βασιλιᾶ, θὰ τὸν παρουσιάσῃ ὅπως εἶνε. Mπορεῖ ἕνα βασιλιᾶ καὶ ἕναν ἄρχοντα καὶ ἕναν πλούσιο Óὰ τὸν κολακεύουν ὅλοι, ἀλλὰ ὁ καθρέφτης τοῦ σπιτιοῦ του δὲν τὸν κολακεύει, τὸν παρουσιάζει ὅπως εἶνε.
Ἔτσι κ᾿ ἐγὼ κρατῶ στὰ χέρια μου σήμερα ἕνα καθρέφτη. Kαὶ τὸν καθρέφτη αὐτὸ θὰ τὸν παρουσιάσω μπροστά σας. Καὶ μέσα στὸν καθρέφτη αὐτὸ θὰ ῥίξωμε μερικὲς ματιές, γιὰ νὰ δοῦμε τὴν πατρίδα μας αὐτή, τὴν γλυκειά μας πατρίδα —ποὺ δὲν τὸ λέγομε ἔτσι μὲ λόγια εὔκολα καὶ παχειά, γιατὶ γιὰ μᾶς ἡ πατρὶς κάτι ἐστοίχισε καὶ κάτι στοιχίζει—, καὶ νὰ δοῦμε τί πρέπει νὰ γίνῃ.
Δυσάρεστα τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς
Ποιός εἶνε ὁ καθρέφτης; Καθρέφτης εἶνε ἡ στατιστική, ἡ ἀπογραφὴ ποὺ ἔγινε στὶς 19 Μαρτίου 1961(*). Aὐτὴ ἡ ἀπογραφὴ μᾶς παρουσιάζει δύο πίνακας. Καὶ οἱ πίνακες αὐτοὶ εἶνε χαρακτηριστικοί.
Ὁ πρῶτος πίνακας ποὺ ἐδημοσιεύθη μᾶς δείχνει ἕνα θλιβερὸ γεγονός, γιὰ τὸ ὁποῖο ὅλοι ἄρχισαν ν᾿ ἀνησυχοῦν καὶ ὅλους ἄρχισε νὰ τοὺς τσιμπάῃ ὁ σκορπιός· διότι εἶνε μεγάλο πρᾶγμα ἡ στατιστική. Παρουσιάζει, ὄχι μὲ λόγια πλέον ἀλλὰ μὲ νούμερα, ποιά εἶνε ἡ πραγματικότης. Ὅπως ἂν δὲν βάλῃς τὸ θερμόμετρο δὲν ξέρεις τί πυρετὸ ἔχεις, ἀλλὰ ἅμα τὸ βάλῃς ξέρεις τί πυρετὸ ἔχεις καὶ κανονίζεις πλέον τὴν πορεία σου, ἔτσι καὶ ἡ στατιστικὴ εἶνε ἕνα θερμόμετρον τοῦ ἔθνους. Λοιπόν, τὸ θερμόμετρο αὐτὸ τί δεικνύει;

Ἡ δεξαμενὴ τοῦ ἔθνους μειώνεται

Ὁ ἕνας πίνακας δείχνει φανερά, μὲ νούμερα, ὅτι μειώνονται ὅλα τὰ χωριά μας, τὰ εὐλογημένα χωριά μας ἀπὸ τὰ ὁποῖα ὅλοι μας ξεκινήσαμε μὲ τόσeς ἱερὰς συγκινήσεις. Τὰ χωριά μας, ποὺ εἶνε ἡ μεγάλη δεξαμενὴ τοῦ ἔθνους, τὰ χωριά μας εἰς τὰ ὁποῖα ὀφείλομε ὅ,τι γλυκύτερον, ὅ,τι ἱερώτερον καὶ ὅ,τι ἡρωϊκώτερον ἔχει ἡ πατρίδα μας, τὰ χωριά μας αὐτὰ ὀλιγοστεύουν συνεχῶς. Kανένα χωριὸ στὴν Ἑλλάδα δὲν παρουσίασε αὔξησι πληθυσμοῦ.
Ἐνῷ λοιπὸν τὰ χωριά μας ὀλιγοστεύουν καὶ πατριαρχικὰ σπίτια κλείνουν μέσα εἰς τὰ ὁποῖα ἔζησαν γενεαὶ γενεῶν, διακόσα καὶ τριακόσα καὶ τετρακόσα χρόνια, ἐνῷ τὰ σπίτια τῶν χωριῶν κλείνουν καὶ γίνονται φωλιὲς γιὰ κουκουβάγιες, ἀντιθέτως μέσα εἰς τὰς μεγάλας πόλεις, σὰν τὰ μανιτάρια ἐπάνω στὴν κοπριά, φυτρώνουν καθημερινῶς τεράστιαι πολυκατοικίαι. Τὰ καλύβια ἐρημώνονται, καὶ πολυκατοικίαι ἀνεγείρονται μέσα στὴν καρδιὰ τῶν μεγαλυτέρων πόλεων τῆς πατρίδος μας.

————-

(*) Γραπτὴ ὁμιλία τοῦ 1961 ἀπὸ τὴν «Χριστιανικη Σπίθα»

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

d47

ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Τοῦ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ἀπέναντι στό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων πού στήν δύστυχη πατρίδα μας θεωρεῖται «θεσμοθετημένο δικαίωμα» τῆς γυναίκας, τρεῖς ἰατροί ἀναισθησιολόγοι τοῦ Νοσοκομείου τῆς Σάμου, γνωστοποίησαν μέ ἐπιστολή τους στήν διοίκηση τοῦ Νοσοκομείου Σάμου, ὅτι θά ἀπέχουν ἀπό τά καθήκοντά τους σέ ἰατρική πράξη διακοπῆς κυήσεως, ἄν δέν συντρέχουν ἰατρικοί λόγοι κινδύνου ζωῆς ἤ ὑγιείας τῆς ἐγκύου. Ἐπικαλούμενες οἱ ἀναισθησιολόγοι, τό ἄρθρο 31 τοῦ Ν. 3418/2005 «Κώδικας ἰατρικῆς δεοντολογίας» τό ὁποῖο προβλέπει ὅτι «Ὁ ἰατρός μπορεῖ νά ἐπικαλεσθεῖ τούς κανόνες καί τίς ἀρχές ἰατρικῆς συνείδησής του καί νά ἀρνηθεῖ νά ἐφαρμόσει ἤ νά συμπράξει στίς διεργασίες τεχνητῆς διακοπῆς τῆς κύησης ἐκτός ἄν ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιά τήν ζωή τῆς ἐγκύου ἤ κίνδυνος σοβαρῆς καί διαρκοῦς βλάβης τῆς ὑγείας της» δήλωσαν ὅτι δέν θά συμπράξουν στήν «διακοπή» τῆς ζωῆς τῶν ἐμβρύων.

Διαβάστε τὴ συνέχεια:ANAKOINOTHEN AMBLOSEIS DHMOGRAFIKO

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.