Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Δεκέμβριος, 2019

Μακρια οι προφασεις! «Αγρον ηγορασα… Ζευγη βοων ηγορασα πεντε… Γυναικα εγημα…» (Λουκ. 14,18-20)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 15th, 2019 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΓ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1984

Κυριακὴ ΙΑ΄Λουκᾶ (Λκ. 14,16-24· Μθ. 22,14)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Μακρια οι προφασεις!

«Ἀγρὸν ἠγόρασα… Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε… Γυναῖκα ἔγημα…» (Λουκ. 14,18-20)

Στὴν ὡραία παραβολὴ τοῦ σημερινοῦ εὐ­αγ­­γελίου, ἀγαπητοί μου, βλέπουμε ἕνα παρά­δοξο πρᾶγμα. Ποιό δηλαδή;
Κάποιος ἀπὸ τὴν ἀρχοντικὴ τάξπ. Aυγ. Kατ. 1mikrι τῶν φαρισαίων, ὅπως ἱστορεῖ ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστής, εἶ­­χε καλέ­σει, ἡμέρα Σάββατο, τὸν Κύριό μας νὰ τοῦ κά­­νῃ τὸ τραπέζι (βλ. Λουκ. 14,1-15). Ὁ Χριστός, παρ᾽ ὅλο ποὺ ἐγνώριζε ὅ­τι οἱ διαθέσεις τῶν φαρισαίων δὲν εἶνε ἀγαθές, ὅ­τι παρατηροῦν κάθε κίνησί του ζητώντας ἀφορμὴ νὰ τὸν κατηγορήσουν, ἐν τούτοις δὲν ἐπρόβαλε κάποια πρό­φασι γιὰ ν᾽ ἀρνηθῇ τὴν πρόσ­κλησι, ἀλλὰ πῆ­γε. Δὲν πῆγε βέβαια γιὰ ν᾽ ἀπολαύ­σῃ φαγητά· πῆ­γε γιὰ νὰ δοθῇ εὐ­καιρία νὰ διδάξῃ. Καὶ πρά­γματι, κατὰ τὴ διάρκεια ἐκείνου τοῦ γεύ­ματος θεράπευσε ἕναν ἀσθενῆ, δι­δάσκον­τας ὅτι δὲν ἁμαρτάνει ὅποιος ἀ­γαθοεργεῖ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου· καὶ ἐνῷ αὐτὸ τὸ ἄκουσαν ὅλοι, καν­­είς ἀπὸ τοὺς συνδαιτυμόνες δὲν τόλμησε νὰ τοῦ φέρῃ ἀντίρρησι. Δί­δαξε ἐπίσης τὴν ταπεί­νωσι λέγοντας· Ὅταν σᾶς κα­λοῦν σὲ γάμους, νὰ προτιμᾶτε στὸ τραπέζι ὄ­χι τὴν πρώτη ἀλ­λὰ τὴν τελευταία θέσι. Τέλος εἶπε καὶ στὸν οἰ­κοδεσπότη· Ὅταν κάνῃς τραπέζι, νὰ καλῇς ὄ­χι φίλους καὶ συγγενεῖς ἢ πλου­σίους γειτόνους, ἀλλὰ φτωχοὺς καὶ σακά­τηδες, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ σοῦ τὸ ἀν­τα­ποδώ­σουν ἐδῶ στὴ γῆ, ὥστε νὰ σοῦ ἀνταποδο­θῇ στὸ τέλος ὅταν θὰ γίνῃ ἡ κοινὴ ἀνάστασι. Ἀκούγοντας τὰ τελευ­ταῖα αὐτὰ λόγια ἕνας ἀ­πὸ τοὺς συνδαιτυμόνες εἶπε στὸν Κύριο μὲ πόθο· Εὐτυχισμένος ὅ­ποιος θ᾽ ἀξιωθῇ νὰ παρακα­θήσῃ στὸ τραπέζι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ!
Τότε, μὲ ἀφορμὴ τὸν λόγο αὐτόν, ὁ Κύριός μας εἶπε τὴν παραβολὴ τοῦ μεγάλου δείπνου ποὺ ἀκούσαμε σήμερα. Ὅτι κάποιος ἄνθρωπος ἔκανε μεγάλο βραδινὸ τραπέζι καὶ κάλεσε πολλούς. Κι ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα κ᾽ ἦ­ταν ὅλα ἕ­τοιμα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ τοὺς φω­νάξῃ. Ἐκεῖ ὅμως συνέβη τὸ παράδοξο ποὺ εἴ­παμε στὴν ἀρχή· οἱ καλεσμένοι φίλοι ἄρχισαν νὰ δί­νουν ὅλοι τὴν ἴδια ἀ­πάντησι, λὲς καὶ ἦταν συν­εννοημένοι. Οἱ πρῶ­τοι προσκεκλημένοι ὁ ἕ­νας μετὰ τὸν ἄλλο ἀρ­νοῦνται νὰ λάβουν μέρος στὸ δεῖπνο. Προφασίζονται, ὅτι διάφορες ἐ­πείγου­σες τάχα ἀ­σχο­λίες, ὅπως ὁ «ἀγρός», τὰ «ζεύγη βο­ῶν» καὶ ἡ οἰκογένεια («γυναῖκα ἔ­γημα»), τοὺς ἐμ­ποδίζουν νὰ συμμετάσχουν στὸ τραπέζι (ἔ.ἀ. 14,18-20). Δὲν εἶνε λοιπὸν παράδοξο αὐτὸ τὸ πρᾶ­γμα; Πολὺ παράδοξο. Read more »

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ[:Ματθ.22,1-14] – 2) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ (Β΄Τιμ.1,8-13)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 14th, 2019 | filed Filed under: ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ΛΟΥΚΑ [:Λουκά 14,16-24]

ΤΟΥ ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ

[Ματθ.22,1-14]
[Μέρος πρώτο: υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ. 22, 1-7]

Ieros XrusΑντιλήφθηκες και στην προηγούμενη παραβολή του υιού του νοικοκύρη εκείνου που, εκτός από τους απεσταλμένους δούλους του για τη συγκομιδή τω καρπών στο αμπέλι που τους εμπιστεύτηκε να καλλιεργούν, θανάτωσαν οι κακοί γεωργοί[βλ. Ματθ.21,33-46]και σε αυτήν εδώ την παραβολή του υιού και των απεσταλμένων δούλων, το ενδιάμεσο κεντρικό νόημα; Αντιλήφθηκες ότι υπάρχει βέβαια μεγάλη συγγένεια ανάμεσα στις δύο αυτές παραβολές, αλλά και πολύ μεγάλη διαφορά ταυτόχρονα; Καθόσον και αυτή δείχνει και του Θεού τη μεγάλη μακροθυμία και την πρόνοια, αλλά και την ιουδαϊκή αγνωμοσύνη.
Αυτή όμως η παραβολή, η παραβολή των βασιλικών γάμων, έχει και κάτι επιπλέον από την παραβολή των κακών γεωργών· διότι προλέγει βέβαια και την έκπτωση των Ιουδαίων ως περιούσιου λαού του Θεού και την κλήση των εθνικών, αλλά μαζί με αυτά δείχνει και την ορθότητα του βίου και πόση τιμωρία επιφυλάσσεται για εκείνους που θα επιδείξουν αδιαφορία. Και πολύ ορθά αυτή η παραβολή αναφέρεται μετά από εκείνη των κακών γεωργών· διότι, επειδή μετά από εκείνη την παραβολή τούς είπε ότι «ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς(: θα αφαιρεθεί από εσάς η βασιλεία και η ιδιαίτερη προστασία του Θεού, και θα δοθεί σε έθνος το οποίο θα παράγει τα αγαθά έργα, που είναι οι καρποί της βασιλείας αυτής)»[Ματθ.21,43], αποκαλύπτει λοιπόν εδώ και σε ποιο έθνος θα δοθεί. Read more »

ΛΙΓΟΙ ΘΑ ΣΩΘΟΥΝ – Που ειναι η χριστιανοσυνη μας; που η μετανοια μας, που η θεια κοινωνια μας; που η μελετη του Ευαγγελιου; Που ειναι η αγαπη μας; που η ελεημοσυνη μας;…

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 14th, 2019 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Κ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου

Κυριακὴ ΙΑ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 14,16-24· Ματθ. 22,14)
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρινησ π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Λιγοι θα σωθουν

«Πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί»
(Ματθ. 22,14)

π. Αυγουστ. στην ΚλαδοραχηΘΑ ΗΘΕΛΑ στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας νὰ ἀπευθύνω ἕνα ἐρώτημα·
Πόσες οἰκογένειες κατοικοῦν κατὰ μέσον ὅρο σὲ μία μεγάλη ἐνορία; Δύο χιλιάδες (2.000) περίπου; Καὶ πόσες ψυχὲς εἶνε οἱ δύο αὐτὲς χιλιάδες οἰκογένειες; Δέκα χιλιάδες (10.000) ψυχὲς περίπου; Ὅλοι αὐτοὶ εἶνε βαπτισμένοι, ὅλοι βγῆκαν ἀπὸ τὴν ἱερὰ κολυμβήθρα. Ἐξαίρεσις εἶνε νὰ ὑπάρχῃ κάποιος αἱρετικὸς ἢ ἀλλόθρησκος. Ὅλοι σχεδὸν εἶνε ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὅλων οἱ ταυτότητες γράφουν «Χριστιανὸς ὀρθόδοξος». Κι ἀφοῦ καὶ οἱ δέκα χιλιάδες εἶνε ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, τί ἔπρεπε νὰ κάνουν; Κάθε Κυριακή, μόλις χτυπᾷ ἡ καμπάνα, θά ᾿πρεπε ὅλοι τους νὰ κάνουν φτερὰ στὰ πόδια καὶ νὰ τρέχουν στὴν ἐκκλησία, ἐκτὸς τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν γερόντων. Καὶ ὅμως· ἀπὸ τὶς δέκα χιλιάδες Χριστιανούς, ποὺ εἶνε γραμμένοι στὰ χαρτιά, στοὺς καταλόγους, πόσοι ἐκκλησιάζονται; Δὲν εἶνε παραπάνω ἀπὸ πεντακόσες (500) ψυχές, ἄντρες καὶ γυναῖκες. Οἱ ἄλλοι ποῦ;
Ἀλλ᾿ ἂς ἀφήσουμε τοὺς ἄλλους. Ἂς δοῦμε τώρα, αὐτοὶ οἱ πεντακόσοι ποὺ πᾶμε στὴν ἐκκλησία, ὅσοι ἀκόμα, στὰ χρόνια αὐτά, θεωροῦμε καθῆκον μας νὰ ἐκκλησιαζώμεθα, ἐμεῖς ἐκτελοῦμε τὰ χριστιανικά μας καθήκοντα; Read more »

Τραπεζι μας στρωνει ο Θεος φυσικο & πνευματικο. Το υλικο το στρωνει καθε μερα. Υπαρχει κατι στο τραπεζι, που να το κατασκευασε ανθρωπος; Αφηστε τις συνθετικες τροφες ή τα χαπια, που & παλι προερχον­ται απο φυσικα προϊον­τα. Την ωρα της θειας λειτουργιας μας καλει στο πνευματικο τραπεζι. Ριξτε μια ματια πανω στην αγια τραπεζα· εκει ειναι ο μυστικος Δειπνος, το σωμα & αιμα Χριστου μεσα στο αγιο ποτηριο. Προετοιμασθηκαμε για να προσελθουμε;

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 13th, 2019 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΣΤ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2245

Κυριακὴ ΙΑ΄Λουκᾶ (Λκ. 14,16-24· Μθ. 22,14)
15 Δεκεμβρίου 2019
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Τα δυο τραπεζια του Θεου

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥἈκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε μία παραβολή, μία ἁ­πλῆ διήγησι ποὺ μέσ᾽ στὴν ἁπλότητά της κρύ­βει νο­­ήματα βαθειά· εἶνε μιὰ ζωγραφιά.
Ὁ Κύριος ἄλλα λέει καὶ ἄλλα ἐννοεῖ. Προσπαθεῖ ν᾽ ἀνυψώσῃ τοὺς μαθητάς του· νὰ τοὺς ὁ­δηγήσῃ ἀπ᾽ τὰ εὔκολα στὰ δύσκολα, ἀπ᾽ τὰ γνωστὰ στὰ ἄγνωστα, ἀπ᾽ τὰ ὁρατὰ στὰ ἀόρα­τα, ἀπ᾽ τὰ συγκεκριμένα στὰ ἀφῃρημένα. Εἶ­νε ἄφθαστος δάσκαλος· ἔχει δίκιο ὅταν λέει, Σεῖς «μὴ κληθῆτε ῥαββί· εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ διδά­σκαλος» καὶ «ὁ καθηγητής, ὁ Χριστός» (Ματθ. 23,8-10).
Στὶς παραβολὲς παίρνει παραδείγματα ἢ εἰ­κόνες ἀπ᾽ τὴ φύσι καὶ τὴ ζωή. Κ᾽ ἐδῶ ὡς βάσι ἔχει μιὰ σκηνὴ τῆς οἰκογενείας, τὸ τραπέζι.

* * *

Ἕνας ἄνθρωπος, λέει, ἑώρταζε κάποιο εὐχά­ριστο γεγονὸς –δὲν τ᾽ ἀ­ποδοκιμάζει αὐτὰ ὁ Χριστός– κ᾽ ἔκανε τραπέζι. Σὰν ἁπλοχέρης, φρόντισε τὸ γεῦ­μα νά ᾽νε πλούσιο. Μάγειροι ἑτοίμασαν τὰ καλύτερα φαγητά, στρώθηκαν σερβί­τσια ἀξίας, κέρασαν κρασιὰ σπάνια, ἔγινε διακόσμησι μὲ λου­λούδια, ἔπαιζε μουσικὴ εὐ­χάριστη· κάθε τέρψι τῶν αἰσθήσεων. Ποιός δὲν θά ᾽θελε νὰ παρακαθήσῃ στὸ τραπέζι αὐτό;
Καὶ ὅμως δὲν πῆγε κανείς! Ὥστε λοιπὸν ἀ­δί­κως ἔγινε ὅλος ὁ κόπος καὶ τὰ ἔξοδα; Γιατί αὐ­τὴ ἀποχή, ἀφοῦ τοὺς κάλεσε μὲ ἐπίσημη πρόσ­κλησι; Ἀκοῦστε λοιπὸν τὶς ἀπαντήσεις. Ὅταν πῆ­γε ὁ ἀπεσταλμένος δοῦ­λος καὶ τοὺς εἶ­πε «Ἐ­λᾶτε, εἶνε ὅλα ἕτοιμα κι ὁ κύριός μου σᾶς πε­ρι­μένει», ὁ ἕνας εἶπε· Ἀγόρασα ἕνα χωράφι καὶ πρέπει νὰ πάω νὰ τὸ δῶ. Ὁ ἄλλος εἶ­πε· Ἔχω ἀ­γοράσει 5 ζευγάρια βόδια καὶ πάω νὰ τὰ δοκιμά­σω. Κι ὁ ἄλλος, τύπος αὐ­θάδης καὶ σαρκολάτρης, ἀπο­κρίθηκε ἀ­διάντροπα· Εἶμαι νιόπαν­τρος, στὸ «μῆνα τοῦ μέλιτος», γι᾽ αὐ­τὸ δὲν μπορῶ νὰ ᾽ρθῶ. Ἀρνήθηκαν ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο. Ὅ­λοι εἶπαν, Σὲ παρακα­λῶ, «ἔχε με παρῃτημέ­νον» (βλ. Λουκ. 14,18-20).
Ὅταν ἄκουσε ὁ ἀφέντης τὴν ἄρνησί τους ὠρ­γίστηκε, λέει τὸ εὐαγγέλιο (βλ. Λουκ. 14,21). Τί θὰ γί­νῃ τώρα; Δὲν ἔστρωσε ματαίως τὸ τραπέζι. Προστάζει λοιπὸν τὸ δοῦ­­λο του· –Βγὲς γρήγο­ρα στὶς πλατεῖες καὶ τοὺς δρόμους τῆς πόλε­ως καὶ ὅποιους βρῇς, φτωχούς, ἀνάπηρους, κουτσούς, τυφλούς, φέρ᾽ τους ἐδῶ μέσα. Δίχως ἀναβολὴ ὁ δοῦλος ἐκτελεῖ τὴ διαταγὴ καὶ ἀναφέρει· –Ἀφέντη, ἔγινε ὅπως δι­έταξες, καὶ ὑ­πάρχουν ἀκόμη κε­νὲς θέσεις. (Τό­σο εὐρύχωρη ἦταν ἡ αἴθουσα). Ὁ ἀφέν­της τὸν ξαναστέλνει· –Βγὲς πάλι στοὺς δρόμους καὶ τοὺς φράχτες, καὶ ὅποιους βρῇς φέρ᾽ τους καὶ ἀ­ναγκαστικά, ὥστε νὰ γεμίσῃ στὸ σπίτι μου.
Αὐτὴ εἶνε μὲ λίγα λόγια ἡ παραβολή. Καὶ γεννῶνται ἐρωτήματα. Πρῶ­τον· ποιός εἶνε ὁ ἀ­φέντης ποὺ κάνει τὸ μέγα δεῖπνο; Δεύτερον· ποιοί εἶνε οἱ προσκεκλημέ­νοι; Τρίτον· ποιά εἶ­νε ἡ τράπεζα καὶ τὰ ἐκλεκτὰ ἐδέσματα; Ὁ χρό­νος δὲν ἐπιτρέπει ν᾽ ἀ­παντήσουμε διεξοδικά. Θὰ πῶ μόνο λίγες λέξεις ἐπάνω τὸ κεντρικὸ νόημα τῆς παραβολῆς, ποὺ εἶνε τὸ τραπέζι. Read more »

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΥΡEΤΩΔΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗ ΣΕ ΞΕΝΑ ΧΕΡΙΑ & ΠΡΩΤΟΣ & ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ «Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ» ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΟΡΘΙΟ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΕ, ΣΕ· «αυτοσυγκρατηση και νηφαλιοτητα» ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ! β) Νικη Τουρκιας Ανευ ΠΟΛΕΜΟ Πως Χασαμε Την Κρητη Χωρις Να Πεσει Ουτε Μια Σφαιρα!

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 13th, 2019 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

 

Νικη Τουρκιας Ανευ ΠΟΛΕΜΟ Πως Χασαμε Την Κρητη Χωρις Να Πεσει Ουτε Μια Σφαιρα! (Βίντεο)

Ο Αρθρογράφος Σπύρος Πρίφτης σε ένα βίντεο Αναλύει την Τουρκολιβυκή Συμφωνία, και τον Μεγάλο Χαμένο που είναι για άλλη μια φορά η Ελλάδα, αφού θα απολέσει τα Χωρικά της Ύδατα στην περιοχή, υπέρ της Τουρκίας, και χωρίς να πέσει ούτε μια σφαίρα, κάνοντας ένα τραγικό Λάθος η Ελληνική Κυβέρνηση, που το γνωρίζει πολύ καλά η Τουρκία!
Δείτε το Βίντεο εδώ:
https://priftisnews.blogspot.com/2019/12/blog-post_8.html

9a150f5deb69

ΓIA NA MH ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΜΑΣ ΚΑΛΕΣΕ ΣΕ ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ! ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΙΣ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ & ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ«ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ»!!!

ΕΛΛΑΣ ΕΝ ΚΙΝΔ«Ισιες αποστασεις με τα Σκοπια κραταει ο πατριαρχης Βαρθολομαιος

http://www.pronews.gr/thriskeia/patriarheia/664792

Με μια πρωτοφανή του ανακοίνωση ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κρατά ίσες αποστάσεις μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων αναφορικά με το θέμα τυ ονόματος  ο οποίος καλεί σε «αυτοσυγκράτηση και νηφαλιότητα», την Ελλάδα και τους παραχαράχτες της ιστορίας τα Σκόπια  χωρίς να αναφέρει τίποτα περί αλυτρωτισμού και άλλων συναφών σκοπιανών ιδεολογημάτων.

Η ανακοίνωσή του μνημείο φαναριώτικης δουλοπρέπειας έχει ως εξής:

«Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον, ὡς ἡ Μητέρα Ἐκκλησία ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν τῆς Βαλκανικῆς, ἐξ ἀφορμῆς τῶν συζητήσεων γιά τό θέμα τοῦ ὀνόματος τῆς FYROM, κάνει ἔκκληση πρός ὅλους τούς ἐνδιαφερομένους γιά νηφαλιότητα καί αὐτοσυγκράτηση, ὥστε νά ἀντιμετωπισθῇ τό κρίσιμο καί λεπτό αὐτό θέμα εἰρηνικά καί μέ σύνεση».

Την ίδια ώρα το ΥΠΕΞ σπεύδει με ανακοίνωσή του να «χαιρετίσει» την δήλωση Βαρθολομαίου εκφράζοντας παράλληλα «παράπονα» προς την πλευρά του Νίμιτς γιατί «μιλά πολύ».

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ: Read more »

ΕΛΛΗΝΕΣ! & ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ! ΜΑΣ ΠΑΓΙΔΕΨΑΝ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Ο ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΜΑΣ… 2) Η «ορθοτομουσα τον λογον της αληθειας» Εκκλησια της Ελλαδος εγινε φερεφωνο της Αμερικανικης Πρεσβειας

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 12th, 2019 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ !

ΕΛΛΗΝΕΣ! και ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ! ΜΑΣ ΠΑΓΙΔΕΨΑΝ: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, Ο ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ, ΟΙ ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ, ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΜΑΣ…

Διαβαστε το ἄρθρο τοῦ συνεργάτου μας Λ. Α.σε pdf

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ !

9a150f5deb69

Η «ορθοτομουσα τον λογον της αληθειας»

Εκκλησια της Ελλαδος εγινε φερεφωνο της Αμερικανικης Πρεσβειας.

Η τελευταία ανακοίνωση της ΔΙΣ, ήρθε σαν το κερασάκι στην τούρτα για να μας θυμίσει ότι η διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος έπαψε να λειτουργεί σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες. Στην ουσία, έπαψε να υπάρχει. Στην Θεία Λειτουργία οι ιεράρχες δεν μνημονεύουν την «ορθοτομούσα τον λόγον της αληθείας» αλλά ένα σύμπλεγμα αλλότριων συμφερόντων και σκοπιμοτήτων. Το Δελτίο Τύπου ήρθε ως αστραπιαία απάντηση στα λεγόμενα του Πάνου Καμμένου. Με τον Πάνο Καμμένο που πρόδωσε την Μακεδονία και ξαφνικά ενδιαφέρθηκε για τα Ελληνικά νησιά δεν αξίζει να ασχοληθεί κανείς. Αυτό όμως που ενδιαφέρει είναι τα ψεύδη της ΔΙΣ. Υπάρχει πιο μεγαλύτερη κατάντια από το να βλέπει κανείς Δελτίο Τύπου «Ιεράς», υποτίθεται, Συνόδου να λέει ΚΑΤΑΦΑΝΗ ΨΕΥΔΗ;
Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα του Δελτίου Τύπου της ΔΙΣ:
https://tasthyras.wordpress.com/2019/12/12/%CE%B

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΤΟΓΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥΣ: 1) πρακτορες της ΜΙΤ, 2) ο Σορος χρηματοδοτει ανθελληνικες ΜΚΟ εντος Ελλαδος, 3) Ο ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΚΑΝΕΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 12th, 2019 | filed Filed under: ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ο Μυστικος Στρατος του Ερντογαν στην Ελλαδα,

απο πρακτορες της ΜΙΤ…

ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΡΑΓΚΑ ΑΠΟ ΤΟ YouTube…

Λαθροεποικισμός (βιντεο)

https://www.brighteon.com/bfe64c85-113f-4f39-ab22-e8ed216e7a8b

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΞΕΝΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΡΟΥΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΠΕΙΛΩΝΤΑΣ  ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΟΥΣ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ, ΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΩΣΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ

Ο Σορος χρηματοδοτει ανθελληνικες ΜΚΟ εντος Ελλαδος

Ο George Sorosz, ο γνωστός Σόρος, χρηματοδοτεί στην Ελλάδα αφειδώς όχι μόνο ανθελληνικές οργανώσεις, όπως το Helsinki Committee του Δημητά, αλλά και άλλες που σκοπό έχουν την αποσταθεροποίηση της Ελλάδoς. Επίσης χρηματοδοτεί και υποστηρίζει τον πρωθυπουργό Geoffrey Παπανδρέου.
Υπάρχει μια συνομοταξία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που η δράση τους κινείται στη «Ζώνη του Λυκόφωτος». Πρόκειται για εκείνες τις ΜΚΟ που δεν κάνουν τίποτ’ άλλο παρά να συντάσσουν εκθέσεις περί ύπαρξης «τουρκικής», «μακεδονικής», «τσάμικης» και «βλάχικης» μειονότητας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Σε αρκετές περιπτώσεις, δεν διστάζουν επίσης να κατηγορήσουν την ελληνική Πολιτεία για παραβίαση «των δικαιωμάτων των μειονοτήτων», κάνοντας λόγο στα κείμενά τους για ελληνικό σοβινισμό, εθνικιστική υστερία και απάνθρωπη μεταχείριση των λαθρομεταναστών…
http://berlin-athen.eu/%CE%BF-%CF%83%CF%8C%

 *  *  *

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ;

Η Κιβωτός του Κόσμου απαντά: Απάντηση στα δημοσιεύματα που αποδίδουν ρατσιστικό χαρακτήρα στον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου, πάτερ Αντώνιο Παπανικολάου, …
την Κυριακή, το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι στο πλαίσιο του προγράμματος του Παρατηρητήριο Ρατσιστικών Εγκλημάτων κατέθεσε Μηνυτήρια αναφορά κατηγορώντας για ξενοφοβικό παραλήρημα την Κιβωτό του Κόσμου καθώς εξέφρασε την απόλυτη αντίθεσή της στη δημιουργία Προαναχωρησιακού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ.) προσφύγων και μεταναστών προσφύγων κοντά στις εγκαταστάσεις του Χωριού Παιδικής Προστασίας της Κιβωτού στο Αίπος. Σύμφωνα με την Κιβωτό, η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου «θέτει σε άμεσο κίνδυνο το Παιδικό Χωριό της Κιβωτού του Κόσμου»… Διαβαστε:
https://www.lifo.gr/now/greece/260599/i-kivotos-toy-kosmoy-apanta-sta-dimosieymata-gia-ksenofoviko-paralirima-toy-patera-antonioy

 *  *  *

Μηνυση κατα του Αντωνη Σαμαρα για τα οσα ειπε περι «λαθρομεταναστων»

Η μηνυτήρια αναφορά στρέφεται και κατά του επίσης πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Πλακιωτάκη

Μήνυση κατά των πρώην προέδρων της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά και Γιάννη Πλακιωτάκη «για διασπορά ψευδών ειδήσεων με ρατσιστικό κίνητρο και δημόσια προτροπή σε διακρίσεις και μίσος κατά των προσφύγων» αναφορικά με τα όσα είπαν από το βήμα του συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος το περασμένο Σαββατοκύριακο αλλά και σε τηλεοπτική εκπομπή, υπέβαλε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, Παναγιώτης Δημητράς, που θυμίζουμε ότι προ ημερών είχε στραφεί και κατά της οργάνωσης «Κιβωτός του Κόσμου» του πατέρα Αντώνιου Παπανικολάου. Read more »

ΠΩΣ ΑΠΟΚΟΙΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ. ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΕΡΕΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ «ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ. ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΣΤΕ ΧΑΖΕΣ. ΜΗ ΑΣΧΟΛΗΣΤΕ Μ᾽ ΑΥΤΑ» 2) Πανος Καμμενος: »Ο Αρχιεπισκοπος και οι Ιεραρχες εγκληματισαν με την Ουκρανια» 3) Ο Εφησυχασμος των Χριστιανων & των Ελληνων ενωπιον της Αλωσεως της Ορθοδοξιας και της Ελλαδος

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 11th, 2019 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΙΕΡΕΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΙΑΣ ΣΕ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

«ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ. ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΙΣΤΕ ΧΑΖΕΣ. ΜΗ ΑΣΧΟΛΗΣΤΕ Μ᾽ΑΥΤΑ»

Σε ναό τῶν Ἀθηνῶν, μετά ἀπὸ ὁμιλία, η κ. Σταυρούλα ρώτησε τὸν ἱερέα: «Πάτερ, ἐνημερώστέ μας για το Ουκρανικο. Και πόσο σοβαρή εἶναι ἡ ἀναγνώριση τῆς αυτοκεφαλίας σε σχισματικούς; Και ὁ ἱερέας ἀπάντησε:

«Αυτό τὸ θέμα δὲν σᾶς ἀφορᾶ. Δεν ξέρετε ἐσεῖς». Και συνέχισε: «Ἐσεῖς οἱ γυναικες εἶστε χαζές, μήν ἀσχολεῖστε μ᾽ αυτά».

9a150f5deb69

Πάνος Καμμένος: »Ο Αρχιεπίσκοπος και οι Ιεράρχες εγκλημάτισαν με την Ουκρανία»

https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/33694-o-arxiepiskopos-kai-oi-ierarxes-egklimatisan-me-tin-oukrania

9a150f5deb69

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΦΡΑΓΚΟΠΑΠΑ

ΟΙ ΜΟΥΓΚΟΙ ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ ΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

σ.σ. Πόσοι εν Ελλάδι ψευδοποιμένες θα ήθελαν να γίνει αυτό και στην Πατρίδα μας; Ο οικουμενισμός έρχεται καλπάζοντας αλλά πόσοι ομιλούν στο ποίμνιό τους για αυτήν την παναίρεση για να το θωρακίσουν;
Πόσοι πιστεύουν ότι οι παπικοί έχουν ιερωσύνη; Πόσοι ενδιαφέρονται για την κατάντια των δικαιοδοσιών του πατριαρχειου Κωνσταντινουπόλεως απανταχού γης; Πόσοι προβληματίζονται για το που πάει η Ορθοδοξία; Πόσοι; Ποιοί; Διότι οι περισσότεροι έχουν μετατρέψει, την Εκκλησία σε χρηματοδοτούμενη κοινωφελή επιχείρηση, και τον Λόγο του Ευαγγελίου σε λόγια του αέρα μόνο για τις Κυριακές, ίσα ίσα για να βγάλουν τους δίσκους και να κάνουν είσπραξη. Δείτε σε τι χάλια έχουν αφήσει το ποίμνιο στο εξωτερικό. Πως όμως να τολμήσουν να ελέγξουν τον βλάσφημο πρόδρομο του Αντιχρίστου πατρ. Βαρθολομαίο; Φοβούνται μην χάσουν τις μαγκούρες τους και κρύβουν την προδοσία της Πίστεως πίσω από εθνοφυλετισμούς. Μας λένε: «Είναι ο πατρ. του Γένους»! ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΑΝ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΕΡΟΣΥΛΟΣ ΠΟΥ ΣΦΙΧΤΑΓΚΑΛΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ. Read more »

«Το μεγαλο προβλημα για την Εκκλησια θα ειναι οι Επισκοποι»(π. Ιωαννης Ρωμανιδης) 2) ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΨΕΥΤΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ; 3) Το Φαναρι καταστρωνει νεα σχεδια αντικανονικοτητων & συγχρονως βλασφημει την ορθοδοξο εκκλησιολογια! 4) Εκκλησια της Ουκρανιας: «Υπερασπιζομαστε την καθαροτητα της κανονικης παραδοσεως της Εκκλησιας 5) ΠΩΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ, ΡΩ – ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 11th, 2019 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

«ΣΤΟ ΕΞΗΣ TO MEΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ»

ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΣΥΜΠΡ. ΑΙΡΕΤ.ιστ

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, ὁ μέγιστος τῶν ὀρθοδόξων θεολόγων τοῦ 20οῦ αἰώνα, ἔκαμε μία ἐφιαλτικὴ πρόβλεψη: «Στὸ ἑξῆς τὸ μεγάλο πρόβλημα γιὰ τὴν Ἐκκλησία θὰ εἶναι οἱ Ἐπίσκοποι»!…

Διαβάστε περισσότερα »

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΨΕΥΤΕΣ

& ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ;

Μαθαινουμε για εναν, που μας εμφανίζεται τελευταια μικρασιατης! με θυματα στον Μακεδονικο αγωνα!!! ενω η πατριδα δεν εμπιστευονταν και δεν ἔδινε στην οικογένεια του, πριν μερικὰ χρόνια, οπλα για την φύλαξη των συνόρων μας!!! Αυτος, ἔβαλε εναν στοχο & τον πετυχε, -ὁ Θεὸς γνωριζει πως-, τρεχει τωρα, μεχρι Ουκρανίας για να γίνη & ο κολλητός του επίσκοπος! Τρέχει και για ἕναν ἄλλο χορευταρά, ποὺ οὔτε γιὰ καντηλανάφτης δὲν κάνει! Τρέχει και ὅτι πετύχει!! Ετσι, για τις αμαρτίες μας, καταλαμβάνουν το επισκοπικό αξίωμα ἀνίκανοι και αθεοφοβοι, ἑτοιμοι νὰ παραδώσουν τὰ πάντα στον Αντίχριστο.

  • Ο παραπάνω κύριος εἶχε κάποιο θύμα ἀπὸ τοὺς ἀντάρτες, τὸν παππου του. Τὸ γνωρίζουν οἱ γέροντες του χωριου. Τον αρπαξαν οἱ ἀντάρτες οταν με τὸ κάρρο του πηγαινε με ἄλλους αγωγιάτες νὰ φορτώση πετρες για ἕνα σπίτι που θα κτίζονταν στο χωριο. Τον ξεμονάχιασαν ἀπὸ τοὺς ἄλλους και τὸν σκότωσαν ὄχι γιατὶ ἦταν πατριώτης, ἀλλὰ γιατί ἦταν καταδότης. Ἦταν καταδότης και στους αντάρτες και στους παουτσίδες. Το ἔπαιζε σε διπλό ταμπλώ. Το πῆραν μυρωδια οι ἀντάρτες, που δεν ἀστιεύονταν και τον σκότωσαν. Αυτό εἶναι το οικογενιακο θυμα του Μακεδονικοῦ ἀγώνος!!!

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Το Φαναρι (μετα το «Ουκρανικο») καταστρωνει νεα σχεδια

ἀντικανονικοτήτων καί συγχρόνως βλασφημεῖ τήν ὀρθόδοξο ἐκκλησιολογία!

Νέο ἀνησυχιτικό κρούσμα!

Τό Φανάρι (μετά τό «Οὐκρανικό») καταστρώνει νέα σχέδια ἀντικανονικοτήτων καί συγχρόνως βλασφημεῖ τήν ὀρθόδοξο ἐκκλησιολογία!
τοῦ κ. Δ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγου
Ὁ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος ἔχει καί ἕνα μεγάλο καλό: Μᾶς προειδοποιεῖ καί ἐκφράζει καθαρά τίς προθέσεις του. Σ’ αὐτό μοιάζει ἀπόλυτα μέ τόν συμπολίτη του τόν κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν!
Δέν κρύβει τά σχέδιά του, οὔτε τά φρονήματά του…

Διαβάστε περισσότερα »

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Εκκλησια της Ουκρανιας:»Υπερασπιζομαστε την καθαροτητα

της κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας, προστατεύουμε την Εκκλησία από τη βλασφημία»

Συνήλθε τη 6η Δεκεμβρίου 2019 η Ιερά Σύνοδος της Ουκρανικής Ορθοδοξους Εκκλησίας, υπό την προεδρία του Μητροπολίτη Κιέβου και πάσης Ουκρανίας π. Ονουφρίου.
Η Σύνοδος συζήτησε το φλέγον θέμα το οποίο απασχολεί την Παγκόσμια Ορθοδοξία και κατέληξε σε οκτώ σημεία τα οποία, πέραν των πανορθοδόξως διαπιστωμένων προβλημάτων που προκάλεσε η παραχώρηση «αυτοκεφαλίας» σε δομή, η οποία δεν έχει καμία εκκλησιαστική υπόσταση, αποτελούν και μνημείο Ορθοδόξου Εκκλησιολογίας και Πνευματικότητας.
Το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου έχει ως εξής:…

http://trelogiannis.blogspot.com/2019/12/blog-post_928.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Η ΑΚΥΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ –ΛΙΒΥΗΣ

ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΣΕ ΕΓΚΥΡΗ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΕΝΔΙΑΣ,

ΓΙΑ ΝΑ …… ΠΑΡΑΔΟΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟ, ΤΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ, ΡΩ – ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.

Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

Ελληνίδες και Έλληνες πατριώτες, επειδή οι προδότες σε αυτήν την πατρίδα είναι ατελείωτοι, κανείς δεν πρέπει να κοιμάται σήμερα ήσυχος, διότι οι εχθροί μας δεν κοιμούνται και ετοιμάζονται να μας πάρουν στα «χαρτιά» , το σύμπλεγμα Ρώ-Καστελόριζο-Στρογγύλη, με την προδοσία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Όταν τους έφεραν με τον τρόπο που τους έφεραν στην Κυβέρνηση, έγραψα τότε ποιο σχέδιο είχε αποφασιστεί από την “Builderberg” να εφαρμόσει σε πρώτο χρόνο ο Μητσοτάκης. Ήταν ένα σχέδιο «επανάστασης» τύπου Ουκρανίας, που θα γινόταν με την βοήθεια του έμπειρου Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, που ήταν ο συντονιστής του εμφυλίου της Ουκρανίας. Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν να ακυρωθεί το σχέδιο αυτό που προέβλεπε δολοφονίες Αστυνομικών και μπαχαλάκηδων και έτσι είδαμε όλοι οι Έλληνες, πως οι Αστυνομικές δυνάμεις της Αθήνας χωρίς ιδιαίτερο κόπο μάζεψαν σε τρεις μέρες τα μπαχαλάκια , αφού ξέρουν τα πάντα γι’ αυτούς μέσω των πρακτόρων της ΕΥΠ που έχουν ηγετικούς ρόλους μέσα στα μπαχαλάκια και τον Ρουβίκωνα. Read more »

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΔΙΝΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΒΕΡΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ, ΠΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ (ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 10th, 2019 | filed Filed under: ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ- «ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ»

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Ἐν Φλωρίνη τῇ 20ῃ Νοεμβρίου 1996

Η ΖΩΗ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΟΝΟΣ

π. A. εφ.«Ἐλλογιμώτατοι κ.κ. Ἰατροί,
Ἐλάβομεν τὴν ἐπιστολήν σας καὶ ἐχάρημεν τὰ μέγιστα διὰ τὴν εὐγενῆ πρωτοβουλίαν σας, ἵνα συντάξητε κείμενο ἐξ ὀκτὼ θέσεων «περὶ εὐθανασία», τὸ ὁποῖο προσεκτικῶς ἀνεγνώσαμεν καὶ ὁλοψύχως συνυπογράφομεν. Ἐν αὐτῷ εὐστόχως, μὲ λιτότητα καὶ σαφήνεια, διατυποῦνται αἱ θέσεις τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας ὑπογραφόμεναι ὅμως ὑπὸ ἐγκρίτων εἰδικῶν ἐπιστημόνων.
Ἐπὶ πλέον χαίρομε, διότι ἐξ ἀφορμῆς τῆς ὑμετέρας διακηρύξεως, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν ἐν τῷ παρεκθόντι μηνὶ Ὀκτωβρίῳ τακτικὴν συνεδρρίαν αὐτῆς, ἐπελήφθη καὶ τοῦ θέματος τῆς εὐθανασίας, ἐπιβραβεύουσα τὴν Πρέσπαθειαν ὑμῶν καὶ καταδικάζουσα διὰ μίαν εἰσέτι φορὰν «τὴν ὅλην περὶ εὐθανασίας διαλεκτική, καθ᾽ὅσον ἡ ζωὴ εἶναι δῶρον Θεοῦ καὶ ὁ ἄνθρωπος δημιούργημα Θεοῦ κατ᾽ εἰκόνα. Αὐτοῦ».
Θεωροῦμεν ἀναγκαίαν τὴν ἀφύπνισιν ὁλοκλήρου τοῦ ὀρθοδὀξου πληρώματος ἐπὶ τοῦ ἐπικειμένου ζοφεροῦ κινδύνου νομιμοποιήσεως τῆς εὐθανασίας, ἤτοι τῆς αὐτοκτονίας καὶ τοῦ φόνου. Μόνον ἡ ἀπὸ κοινοῦ ἀντίστασις εἰς τὴν μελετάμενην ἐγκληματικὴν μεθόδευσιν δύναται νὰ ἐπιφέρη οὐσιώδη ἀποτελέσματα. Ἡμεῖς ἐδώκαμεν ἐντολήν, ἵνα ἡ περὶ εὐθανασίας διακήρυξίς σας μεταδοθῆἀπὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως καὶ δι᾽᾽εἰδικῶν ἐκπομπῶν εὐαισθητοποιηθῇ τὸ πλήρωμα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας μας.
Κατακαείοντες τὸ παρὸν ἐπιθυμοῦμεν νὰ σᾶς συγχαρῶμεν ἀπὸ καρδίας, εὐχόμενοι ὅπως ὁ Ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, χαρίζῃ εἰς ὑμᾶς, τοὺς οἰκείους ὑμῶν καὶ σύμπαντα τὸν λαόν μας τὴν κατ᾽᾽ἄμφω ὑγείαν.

Μετ᾽ ἐγκαρδίων εὐχῶν
+Ὁ Φλωρίνης ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ»

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ Καθηγουμενου της νεας Μονης Εσφιγμενου, που θα μιληση στη Φλωρινα. (ΕΠΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΤΕΤΟΙΟΙ ΟΜΙΛΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΛΕΠΑΝ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΑ ΚΙΑΛΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 9th, 2019 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ Καθηγουμενου της νεας Μονης Εσφιγμενου Αρχιμανδριτου Βαρθολομαιου  στη Φλωρινα

Είχα ‘ακουσει, ότι ο Νεας Κρηνης και Καλαμαριας Ιουστινος Μπαρδάκας είπε ότι θα ‘αποκαντιωποίηση την Φλώρινα, δεν ξερω εαν αληθεύει. Παντως αυτοί που έρχονται μαλλον αυτό το σκοπο εκτελουν

Σχολιο από:

Το μεγάλο Σχίσμα που ταλανίζει, τον τελευταίο χρόνο, την Ορθοδοξία, το προκάλεσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την ακατανόητη ενέργειά του να αποδώσει «αυτοκεφαλία» σε μία ομάδα καθηρημένων, σχισματικών και αυτοχειροτόνητων των κληρικών της Ουκρανίας! 12 από τις 14 αυτοκέφαλες Εκκλησίες ΔΕΝ αποδέχονται τους Σχισματικούς και τους θεωρούν εκτός Εκκλησίας. Την ίδια στάση ακολουθεί και το Άγιο Όρος που, σχεδόν σύσσωμο, απορρίπτει τους σχισματικούς και δεν τους επιτρέπει να εισέλθουν στις Μονές και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες. Μετρημένοι στα δάχτυλα είναι οι ηγούμενοι της Αθωνικής Πολιτείας που κοινωνούν με τους Σχισματικούς και ανάμεσα σ’ αυτούς είναι, δυστυχώς, και ο ηγούμενος που σήμερα θα μιλήσει στη Φλώρινα.

Read more »

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΤΩΡΑ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ & ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΗ ΑΝΩΤΕΡΟ. Ο Πάιατ «αποθεωνει» τον μητροπολιτη Συρου για το Ουκρανικο! 2) ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ – Επιστολη Διωτη στον πατριαρχη

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 9th, 2019 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ

Μηπως μας ετοιμαζουν τον Συρου, για αρχιεπισκοπο;

Εχει τα οικουμενιστικα προσοντα που ζητουν οι προυχοντες της Αμερικης, για να τον προαγαγουν στα ανωτερα εκκλησιαστικα κλιμακια. Ο αρχιεπ. Ιερωνυμος τους τελειωσε αρκετες δουλειες, τωρα αναζητουν ανωτερο, για να αποτελειωσουν & εκκλησιαστικα την Ελλαδα

Ο Πάιατ «αποθεωνει» τον μητροπολιτη Συρου για το Ουκρανικο!

ΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ιντΟ Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε «γενναία, τολμηρή και αποφασιστική» τη στάση του Μητροπολίτη (στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας) και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη τόσο του ιδίου όσο και της αμερικανικής κυβέρνησης. Δηλαδή σε απλά ελληνικά ο Αμερικανός πρέσβης ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Σύρου που προάσπισε τα Αμερικανικά συμφέροντα!

Διαβάστε ἐδω: http://orthodoxostypos.gr/%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CE%B9%CE%B1%CF%84-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%8E%CE%BD9a150f5deb69

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΑΝΑΤΑΡΑΣΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ π.* ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Tοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη
Θεολόγου – Δημοσιογράφου – Συγγραφέως – Ἐκδότου

Παναγιώτατε, «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἰώβ, α΄ 21).

«Νῦν ἡ ψυχή μου τετάρακται». Παναγιώτατε, ἀπὸ τὸν ἱστότοπον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, «Φῶς Φαναρίου», ἔχουν ἐκτοξευθῆ μὲ παγκόσμιον ἐξακτίνωσιν φρικιαστικαὶ ὕβρεις καὶ συκοφαντίαι ἐναντίον ἐμοῦ καὶ ὅλων ἐκείνων τῶν ἀξιολόγων προσώπων, τὰ ὁποῖα ἀπεκάλυψαν μὲ ἀδιάσειστα ἐκκλησιολογικὰ κριτήρια τὴν σαθρότητα τῆς Πράξεως Ὑμῶν νὰ ὑπογράψητε Τόμον ψευδοαυτοκεφαλίας εἰς τὴν ψευδοεκκλησίαν τῶν ἀμετανοήτων καθῃρημένων, ἀναθεματισμένων, αὐτοχειροτονήτων (ἀχειροτονήτων) καὶ σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας, κατὰ προκλητικὴν περιφρόνησιν τῆς τοπικῆς Κανονικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κιέβου. Πλῆθος εἰδημόνων ἀπεφάνθη ὅτι ἡ κακοαυτοκεφαλία αὐτὴ εἶναι ἄκυρος καὶ ἀνυπόστατος. Ἐπίσης, διασύρεται ἐλεεινῶς καὶ τὸ Ὀρθόδοξον Πατριαρχεῖον Μόσχας, τὸ ὁποῖον ἐκπροσωπεῖ τὸ ἥμισυ σχεδὸν τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία χλευάζεται.

Ἰδοὺ τὸ ὑβριστικὸν καὶ συκοφαντικὸν κομβολόγιον τῶν δύο φανατικῶν καὶ ἐξωφρενικῶν ὑποστηρικτῶν Ὑμῶν, Παναγιώτου Ἀντ. Ἀνδριοπούλου καὶ Θεοδώρου Καλμούκου: Read more »

ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ: Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΜΑΡΤΙΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΣΕΒΕΙΑ, ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ. 2) ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ; 3) Ω βλασφημε! Ελθε εις τα λογικα σου. Αναλογισου την φρικην του αμαρτηματος σου. Σεβασου τον εαυτο σου. Σεβασου τους αλλους ανθρωπους, που πιστευουν εις τον Θεο. Λυπησου τα παιδια σου. Σκεψου τον φοβερο Κριτη. Προσπαθησε. Συγκρατησε τα νευρα σου. Αγωνισου. Και κοψε την κατηραμενη συνηθεια

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 8th, 2019 | filed Filed under: Αντιβλασφημικος αγων

Ἀπό βιβλίο «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, σελ. 189

ANTIBΛΑΣΦΗΜΙΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 3η, 4η, 6η

ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ

Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΜΑΡΤΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΑΣΕΒΕΙΑ, ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ Της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΣ

Εσταυρ..

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΜΕΝ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙ, ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΔΙΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΙΟΙ ΤΗΣ ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΘΕΩΝ ΤΩΝ. ΚΑΙ ΗΜΕΙΣ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΥΠΕΡΟΧΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΝΑ ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΜΕ;

ΕΜΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΙΑ!

ΟΛΟΙ ΑΣ ΚΗΡΥΞΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΡΙΖΩΘΗ Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ.

ΤΩ ΘΕΩ ΔΟΞΑ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΑΡΜΟΖΕΙ.

(Αντιβλασφημικός Αγών Γρεβενών «Ο ΝΕΥΤΩΝ»)

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΕΩΣ ΠΟΤΕ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΙ;

Δὲν ὑπάρχει, ἀγαπητοί, δὲν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα τιμιώτερον ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου. Δακρύζουν οἱ Ἅγιοι, κλίνουν γόνυ οἱ Ἄγγελοι καὶ Ἀρχάγγελοι. Τὸ ἀκούουν οἱ δαίμονες καὶ τρέμουν ὡς φύλλα…
Καὶ ὅμως! Ἐὰν ἐν Ἑλλάδι ὑπάρχη ἕνα ὄνομα ποὺ ὑβρίζεται χυδαιότερον παντὸς ἄλλου εἶνε τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ἐὰν ὑπάρχη ὄνομα γυναικὸς ποὺ ρίπτεται εἰς τὸν βόρβορον τῶν αἰσχροτέρων λέξεων καὶ φράσεων εἶνε τὸ ὄνομα τῆς Ὑπεραγίας Αὐτοῦ Μητρὸς, τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας.
Εἰς ἄλλας χώρας καὶ βασίλεια οὐδεμία ἀκούεται βλασφημία. Καὶ οἱ ἄγριοι σέβωνται τοὺς θεούς των. Ξένοι ποὺ ἐπισκέπτονται τὴν Πατρίδα μας φρίττουν διὰ τὸ πλῆθος τῶν βλασφημιῶν μας. Οὐδαμοῦ γῆς, ἀκούονται τοιαῦται ἀσεβεῖς ἐκφράσεις κατὰ τῶν θεῖων ὅπως εἰς τὴν Πατρίδα μας.
Ἡ βλασφημία ἀποτελεῖ τὸ μελανώτερον στίγμα τοῦ πολιτισμοῦ μας. Ἐκθέτει τὴν Ἑλλάδα εἰς τὰ ὄμματα τῶν ξένων. Ἀλλὰ πρὸ παντὸς ἀποτελεῖ θανάσιμον ἁμάρτημα. Μὲ τὴν βλασφημίαν ποτίζεται μὲ ὅξος καὶ χολὴν ὁ Θεάνθρωπος, καρφώνεται ἐκ νέου, ἀνασταυρώνεται ὁ Χριστός. Καὶ σταυρωταί του; Σκεφθῆτε το καλῶς καὶ κλαύσατε: Ὄχι πλέον οἱ Ἑβραῖοι, ἀλλὰ οἱ βεβαπτισμένοι χριστιανοί, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες… Καὶ ἔπειτα ἀποροῦμεν διατὶ σείεται διαρκῶς ἡ γῆ μας; Ὦ Κύριε! Δόξα τῆ μακροθυμία Σου! Read more »

ΑΝΟΧΗ – Να ανεχομεθα ο ενας τον αλλο· αυτο συνιστα ο αποστολος, αν θελουμε να υπαρχη ειρηνη στο σπιτι, στην κοινωνια, στην ανθρωποτητα. Να ανεχομεθα οπως μας ανεχεται ο Θεος. Οταν ομως θιγωνται τα ιερα & τα οσια, οταν βλασφημουνται τα θεια, οταν θιγεται η Ορθοδοξη πιστι μας απο μια αιρεσι, τοτε ολοι, σαν μια ψυχη, να γινουμε φρα­γ­μος & να πουμε αλτ! Εδῶ δεν ειναι πλεον ωρα για ανοχη·

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 7th, 2019 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

grafiΕπιστολή Αποστόλου Παύλου – Προς Εφεσίους, Δ'(4) 1-7

  • «Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε, μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρᾳότητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ, σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης. ἓν σῶμα καὶ ἓν Πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν· εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων, καὶ διὰ πάντων, καὶ ἐν πᾶσιν ἡμῖν. ῾Ενὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ».

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1912

Κυριακὴ ΚΕ΄ (Η΄) Λουκᾶ (Ἐφ. 4,1-7)
8 Δεκεμβρίου
Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΑΝΟΧΗ

«…Ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφ. 4,2)

Ὅλοι γνωρίζουμε, ἀγαπητοί μου, τί ὀλέθριο κακὸ εἶνε ἡ διαίρεσις. Ἡ διαίρεσις, ὅπου ὑπάρχει, εἶνε φωτιὰ τοῦ διαβόλου ποὺ καίει, δυναμίτης ποὺ τινάζει στὸν ἀέρα κάθε ὡραῖο δημιούργημα. Ἐμεῖς μάλιστα οἱ Ἕλληνες, κατ᾿ ἐξοχήν, ἔχουμε πικρὰ πεῖρα τῆς διαι­­ρέσεως· γιατὶ εἶνε μιὰ κατάρα στοὺς Ἕλληνες ἡ διαίρεσις. Ἂν εἴχαμε ὁμόνοια, θὰ ἤ­μασταν τὸ εὐτυχέστερο ἔθνος τοῦ κόσμου.
Καὶ ὅμως ἡ διαίρεσις ὑπάρχει παντοῦ. Σπάνιο πρᾶγμα νὰ βρῇς σπίτι μονοιασ­μένο. Διαίρε­σι στὰ σπίτια, διαίρεσι στὰ σχολεῖα, διαίρεσι στοὺς πολιτικούς, διαίρεσι ἀκόμα καὶ στὴν Ἐκ­κλησία, ὅπου ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ ὁμόνοια.
Ὅλα μᾶς φωνάζουν, Ἑνωθῆτε! ἡ ἱστορία τοῦ ἔθνους μας, φωνὴ τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ἅ­γιοι τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ ἅγιος Κλήμης λ.χ., μαθητὴς τῶν ἀποστόλων, ἀ­πὸ τοὺς πρώτους ἐπισκόπους τῆς Ῥώμης (ποὺ ἑορτάζει αὐτὴ τὴν ἐ­ποχή, 24 Νοεμβρίου). Ὁ ἅγιος Κλήμης ἔ­γραψε στοὺς Κορινθίους, ποὺ τρώγονταν μετα­ξύ τους τὰ πρῶτα χρόνια τοῦ Χριστιανισμοῦ, μιὰ σπουδαία ἐπιστολή. Ἑνωθῆτε! φωνάζει ὁ ἅγιος Κλήμης. Ἑνωθῆτε! φωνάζει ἡ θεία Λειτουργία· «Ὑπὲρ …τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», καὶ «Τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως… αἰτησάμενοι…», λέει. Ἑνωθῆ­τε! φω­­νάζουν οἱ νεκροὶ ἀπὸ τοὺς τάφους. Ἑνω­θῆτε! φωνάζει σή­μερα καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
Μὰ εἶνε εὔκολο πρᾶγμα ἡ ἐνότης; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἄριστος ψυχολόγος τῆς ἀν­θρωπίνης καρδίας καὶ ἰατρὸς τῶν ψυχικῶν νο­σημάτων, στὴ σημερινὴ περικοπὴ τοῦ ἀποστόλου, ἂν προσέξατε, ὑποδεικνύει φάρμακα ἀποτελεσματικὰ πού, ἐὰν τὰ πάρουμε σύμ­φωνα μὲ τὴ συνταγὴ ποὺ δίνει, τότε ἡ διαίρε­σις ἐλαττώνεται καὶ ἐξαλείφεται· ἐπικρατεῖ ἀ­γάπη καὶ εἰ­ρήνη. Ποιά εἶνε τὰ φάρμακά του ἐν­αντίον τῆς διαιρέσεως; Φάρμακο εἶνε ἡ ταπεί­­νωσις. «Μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πρα­ότητος», λέει. Φάρμακο εἶνε ἡ βαθειὰ πίστις στὸ Χριστό. «Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτι­σμα», λέει (Ἐφ. 4,2,5). Φάρμακο εἶνε ἀκόμα μία λέξις· ἡ ἀνοχή. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος συνιστᾷ· «ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ» (ἔ.ἀ. 4,2). Ἐπάνω στὸ τελευταῖο αὐτό, ὅτι πρέπει νὰ ἀνέχεται ὁ ἕνας τὸν ἄλλο «ἐν ἀγάπῃ», θὰ μοῦ ἐπιτρέ­ψετε νὰ ἐνδιατρίψω γιὰ λίγα λεπτά. Read more »

ΣΑΝ ΤΑ ΖΩΑ & ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ – Συγκινημενος βαθυτατα αναστεναζω για την αθλιοτητα αυτη. Πηγαιντε στα σπιτια σας & παρακαλεστε το Θεο. Σ᾿ αυτο το κυμα του κακου πρεπει να προβληθη αντιστασι. Πρεπει να γινη μια επαναστασι. Επαναστασι οχι με τανκς, αλλα με τις ψυχες μας. Να ορθωσουμε τειχος αδιαπεραστο απεναντι σ᾿ αυτη την κτηνωδη καταστασι που επεσε η κοινωνια μας.

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 7th, 2019 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου

Κυριακὴ Ι΄ Λουκᾶ (Λουκ. 13,10-17)
9 Δεκεμβρίου
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Σαν τα ζωα και χειροτερα…

«…Καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές»(Λουκ. 13,11)

ΤΟ σημερινὸ εὐαγγέλιο, ἀγαπΚαλεσμα copyητοί μου, περιγράφει τὸ θαῦμα τῆς θεραπείας τῆς συγκυπτούσης.

* * *

Στὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοῦ ζοῦσε μιὰ γυναίκα, ἡ ὁποία ἀρρώστησε. Ἡ ἀρρώστια της δὲν ὠφείλετο σὲ φυσικὰ αἴτια, π.χ. σὲ κάποιο μικρόβιο, ἀλλὰ στὸν σατανᾶ! Ὁ σατανᾶς καμπύλωσε τὴ σπονδυλική της στήλη, ὥστε τὸ κεφάλι της ν᾿ ἀγγίζῃ τὸ χῶμα. Ὅποιος τὴν ἀντίκρυζε, νόμιζε ὅτι περπατάει μὲ τὰ τέσσερα. Εἶχε γίνει πλέον σὰν τὸ κτῆνος.
Δὲν ἔβγαινε ἔξω. Ἔμενε στὸ σπίτι. Μόνο τὸ Σάββατο, ποὺ εἶνε ἡμέρα λατρείας τοῦ Ἰσραήλ, πήγαινε στὴ συναγωγή, στὴν ἐκκλησία.
Ἀλλὰ θὰ πῆτε·
―Καὶ τί κέρδιζε; Ἀσθενὴς πήγαινε, ἀσθενὴς γύριζε· καμπούρα ἔμπαινε, καμπούρα ἔβγαινε…
Ὄχι, δὲν εἶνε ἔτσι. Αὐτὴ πίστευε στὸ Θεό. Δὲ᾿ γόγγυσε ποτέ ἐναντίον τῆς θείας προνοίας. Καὶ μιὰ μέρα ἀξιώθηκε νὰ δῇ τὸ Χριστό.
Ὁ Χριστὸς πῆγε στὴν ταπεινὴ ἐκείνη συναγωγή. Ἐκεῖ ἄνοιξε καὶ ἑρμήνευε τὰς Γραφάς, καὶ ἡ γυναίκα αὐτὴ ῥουφοῦσε τὴ γλυκυτάτη διδασκαλία του. Τότε ὁ Χριστὸς ἔκανε τὸ θαῦμα. Τὴν εἶδε, τὴ σπλαχνίστηκε, καὶ τῆς λέει· «Γυναίκα, ἀπὸ τὴν ὥρα αὐτὴ εἶσαι ἐλεύθερη» (Λουκ. 13,12). Καὶ ἀμέσως τὸ καμπουριασμένο ἐκεῖνο κορμὶ τινάχτηκε πρὸς τὰ ἐπάνω καὶ ὑψώθηκε σὰν κυπαρίσσι.
Εἶδαν ὅλοι καὶ θαύμασαν. Μόνο μιὰ ψυχὴ φθονερή, δὲ᾿ μπόρεσε νὰ θαυμάσῃ, ἀλλὰ θέλησε νὰ κατηγορήσῃ τὸ Χριστό.

* * *

Αὐτὸ εἶνε, ἀγαπητοί μου, τὸ θαῦμα τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου. Ἡ περικοπὴ αὐτὴ εἶνε μιὰ ζυγαριὰ γιὰ νὰ ζυγιστοῦμε ὅλοι. Γιατὶ ἐμεῖς εἴμεθα ἡ συγκύπτουσα. Ἡ γυναίκα αὐτὴ εἶνε ὁ καθρέφτης μας, ἡ φωτογραφία μας.
―Ἡ φωτογραφία μας; θὰ πῆτε.
Μάλιστα. Προσέξτε, καὶ θὰ πεισθῆτε. Read more »