Αυγουστίνος Καντιώτης

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

date Σεπ 14th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1856

Ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ
14 Σεπτεμβρίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ceb1ceb3cf89cebd-260x300Ὁ τίμιος σταυρός! Εἶνε, ἀγαπητοί μου, ἄ­ξι­ος κάθε τιμῆς, εὐλαβείας καὶ προσκυνή­σεως γιὰ τὸν Κύριο ποὺ σταυρώθηκε ἐπάνω σ᾽ αὐτόν. Καὶ πῶς ὄχι; Ὁ σταυρός, ἡ θυσία τοῦ Θεανθρώπου ἐπάνω σ᾽ αὐτόν, εἶνε τὸ μέσο τῆς λυτρώσεως τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν ἐξουσία τοῦ θανάτου καὶ τῆς ἁμαρτίας. Ὁ σταυρὸς εἶνε ἡ ἀήττητη σημαία τοῦ Ναζωραίου, τὸ ἱερώτερο σύμβολο τῆς πίστεώς μας.
Ὁ σταυρὸς εἶνε τὸ διακριτικὸ γνώρισμα τῶν Χριστιανῶν. Ὅ­πως οἱ βοσκοὶ ἔχουν συνήθεια στὰ δικά τους πρόβατα νὰ βάζουν ἕνα σημάδι, γιὰ νὰ τὰ ξεχωρίσουν ἀπὸ τὰ ξένα, ἔτσι καὶ ὁ δικός μας βοσκός, «ὁ ποιμὴν ὁ καλός» (Ἰω. 10,11,14), ὁ Κύρι­ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, στὰ δικά του λογι­κὰ πρόβατα, ἐκείνους δηλαδὴ ποὺ ἐξαγό­ρασε μὲ τὸ αἷμα του ἀπὸ τὶς ἀγορὲς τῆς εἰδωλολατρίας καὶ τῆς ἀπιστίας, τοὺς σφραγίζει, γιὰ νὰ διακρίνωνται ἀπὸ τοὺς ἀπίστους. Τοὺς σφραγίζει – πότε; κατὰ τὴν ἱ­ερὰ ὥρα τοῦ βαπτίσματος. Ὁ ἱερεὺς κάνει τὸ σημεῖο τοῦ σταυ­ροῦ καὶ σφρα­γίζει τὸν βαπτιζόμενο στὸ μέτω­πο, στὸ στῆθος, στὸ στόμα, στὴ μύτη, στὰ αὐ­τιά, στὰ χέρια, στὰ πόδια, στὰ πέλματα· σφρα­­γίζει ὁλόκληρο τὸν ἄν­θρωπο ἀπὸ τὴν κορυφὴ μέχρι τὰ νύχια. Ὁ σταυρὸς σφραγίδα σὲ ὅλες τὶς αἰσθήσεις. Ἀπὸ τότε ὁ βαπτιζόμενος δὲν ἀ­νήκει στὸν ἑαυτό του, οὔτε στὸν κόσμο, οὔτε στὸν ἑωσφόρο τὸν κοσμοκράτορα· ἀνήκει ἐξ ὁλοκλήρου στὸν Κύριο. Εἶναι κτῆμα του, πρόβατο τῆς ἁγίας ποίμνης του.
Φέρει ἐπάνω του τὴ σφραγῖδα του. Ποιός μπορεῖ νὰ τοῦ κάνῃ κακό; Μπορεῖ κι αὐτὸς νὰ λέῃ τὸ λόγο τοῦ ψαλμῳδοῦ «Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει· εἰς τόπον χλόης ἐ­κεῖ μὲ κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσε­ως ἐξέθρεψέ με, τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν» (Ψαλμ. 221-3). Χριστιανέ, τὸ σκέφτηκες; τί τιμὴ νὰ εἶ­σαι πρόβατο τοῦ Χριστοῦ σφραγι­σμένο! Ἀλλὰ καὶ τί ἀσφάλεια! Λένε, ὅτι ὑπῆρ­χε ἕνα ὡραῖο ἐ­λάφι ποὺ ἔφερε πάνω του μιὰ πινακίδα μὲ τὶς λέξεις «Εἶμαι τοῦ Καίσαρος» καὶ κανένας κυνηγὸς δὲν τολμοῦσε νὰ τὸ πει­ράξῃ· καὶ ὁ Χριστιανὸς φέρει τὴ σφραγῖδα τοῦ Λυτρωτοῦ, τὸ σημεῖο τοῦ τιμίου σταυροῦ, καὶ ὅταν «περιπα­τῇ ἀξίως τῆς κλήσεως» (Ἐφ. 4,1), διατελεῖ ὑπὸ τὴν προστασία τοῦ Κυρίου καὶ κανείς δὲν μπορεῖ νὰ τοῦ κάνῃ κακό, ἐὰν δὲν ἐπιτρέψῃ Ἐκεῖ­νος. Ἡ Παρακλητικὴ ψάλλει κατανυκτικά· «Ἔδωκας σημείωσιν τοῖς φοβουμένοις σε, Κύριε, τὸν σταυ­ρόν σου τὸν τίμιον…» (ἦχ. Δ΄, Τετ. πρ., ἀπόστ. αἴν.). Ὁ σταυρὸς εἶνε ἡ βασιλικὴ σφραγίδα τῶν Χριστιανῶν. Read more »

«Εν τουτῳ νικα»

date Σεπ 14th, 2020 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2322

Ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«Εν τουτῳ νικα»

ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.«Ἐν τούτῳ νίκα»! Αὐτὴ τὴ φράσι, ἀγαπητοί μου, εἶ­δε στὸν οὐρανὸ μέρα – μεση­μέρι ὁ Μέγας Κωνσταντῖ­νος, ὁ πρῶ­τος Χριστι­ανὸς βασιλεύς, γραμμένη μὲ ἀστέρια ἐπάνω ἀπὸ τὸν φωτεινὸ σταυρό, ποὺ ἔλαμ­πε σὰν τὸν ἥλιο, μεγάλος ἔκπαγλος θαυμαστός. Λίγο – πολὺ ἡ ἱστορία τοῦ γεγονότος αὐτοῦ εἶνε γνωστή, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ συνδέεται μὲ τὴ σημερινὴ ἑορτὴ ἀξίζει νὰ τὴν ὑπενθυμίσουμε.
Ἐξεστράτευε κατὰ τοῦ Μαξεντίου, φοβεροῦ ἐχθροῦ τῶν Χριστιανῶν ποὺ βασίλευε τό­τε στὴ ῾Ρώμη. Τὸ δικό του στράτευμα μπρο­στὰ στὸν πολυάριθμο στρατὸ τοῦ ἀντιπάλου του ἦ­ταν μικρό. Read more »

Σταυρος, το καυχημα του Παυλου!

date Σεπ 13th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΖ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2321

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως
13 Σεπτεμβρίου 2020
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιωτου

Σταυρος, το καυχημα του Παυλου!

«Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. 6,14)

Ὅπως πάντοτε, ἀγαπητοί μου, ἔτσι καὶ στὴν ἐποχὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου οἱ ἄνθρωποι ὑπερηφανεύονταν καὶ καυχόνταν γιὰ διάφορα ἐπίγεια ἰνδάλματα, πρόσωπα καὶ πράγματα τοῦ κόσμου τούτου, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐν­θουσιάζουν καὶ φτάνουν νὰ γίνωνται ἀντικείμενα λατρεί­ας. Read more »

Ο Σταυρος το καυχημα των Χριστιανων

date Σεπ 13th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΙΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 808

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Το καυχημα των Χριστιανων

«Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. 6,14)

Μ. Παρασκ.

Ὁ κάθε ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ἔχει μέσα του μιὰ μεγάλη κακία, τὴν ὑπερηφάνεια. Ἡ ὑπερηφάνεια δὲν κρύβεται. Ὅπως ὁ καπνὸς ὅπου καὶ νὰ εἶνε βγαίνει, ἔτσι καὶ ἡ ὑπερηφάνεια. Ὁ ὑπερήφανος ἄνθρωπος φαίνεται ἀπὸ τὴ ματιά, ἀπὸ τὸ περπάτημα, ἀπὸ τὸ ροῦχο του, ἀπ᾽ ὅλα. Φαίνεται προπαντὸς ἀπὸ τὴ γλῶσσα καὶ τὰ λόγια του. Δὲν θὰ πῇ ποτέ εὐχαριστῶ, δὲν θὰ πῇ «Δόξα σοι, ὁ Θεός». Αὐτὸς δοξολογεῖ ἕναν ἄλλο θεό, τὸν ἑ­αυτό του. Αὐτὸς εἶνε ὁ θεός του, τὸ εἴδωλό του. Καυχᾶται συνεχῶς γιὰ τὸν ἑαυτό του.
Γιὰ τί καυχᾶται; Γιὰ διάφορα πράγματα. Οἱ περισσότεροι καυχῶνται γιὰ τὰ λεφτὰ καὶ τὰ πλούτη τους, γιὰ τὰ χωράφια καὶ τὰ οἰκόπεδά τους, γιὰ τὰ αὐτοκίνητα καὶ τὰ καράβια τους, γιὰ τὶς μετοχὲς καὶ τὶς λίρες τους, γιὰ ὅλα ἐν γένει τὰ ὑλικὰ πράγματα. Ἄλλος καυ­χᾶται γιὰ τὰ μπράτσα, γιὰ τὴ δύναμί του, γιὰ τὴ ῥωμαλεότητά του, γιὰ τὴν ὑγεία του. Ὁ ἄλ­λος καυχᾶται γιὰ τὴν ὀμορφάδα του, ὁ ἄλλος γιὰ τὴν εὐφυΐα καὶ τὴν ἐξυπνάδα του. Ὁ ἄλλος καυχᾶται γιὰ τὴν τέχνη ἢ γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴ σοφία του. Ὁ καθένας καυχᾶται γιὰ κάτι. Οἱ ἄνθρωποι καυχῶνται ἀκόμα καὶ γιὰ τοὺς δικούς των. Ὁ ἕνας γιὰ τὴ γυναῖκα του, ὁ ἄλ­λος γιὰ τὰ παιδιά του ἢ τὰ κορίτσια του, ὁ ἄλ­λος γιὰ τοὺς προγόνους του ὅτι κατάγεται τάχατες ἀπὸ μεγάλο τζάκι. Ὁ ἄλλος γιὰ τὸν τόπο τῆς γεννήσεώς του, ὅτι εἶνε πρωτευουσιάνος. Ἄλλος καυχᾶται γιὰ τὴν πατρίδα του· καὶ μάλιστα αὐτοὶ ποὺ εἶνε ἀπὸ μεγάλα κράτη, ἔχουν μεγαλύτερη ὑπερηφάνεια. Καυχῶν­ται γιὰ τὸ στρατὸ καὶ τὸ στόλο τους, γιὰ τοὺς πυραύλους καὶ τοὺς ἀστροναῦτες τους…
Ἀλλ᾿ ἀξίζει νὰ καυχᾶται κανεὶς γιὰ ὅλ᾿ αὐτά;
Σήμερα τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, διὰ τοῦ ἀποστό­λου Παύλου, μᾶς ἀπαντᾷ· Μὴ καυχάσθω ἄνθρωπος· νὰ μὴ καυχᾶται ὁ ἄνθρωπος (βλ. Γαλ. 6,14). Καὶ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, διὰ τῆς προφή­τιδος Ἄννης, μᾶς παραγγέλλει· «Μὴ καυχάσθω ὁ φρόνιμος ἐν τῇ φρονήσει αὐτοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐ­τοῦ, καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλού­τῳ αὐτοῦ» (Α΄ Βασ. 2,10).
Γιατί ὅμως νὰ μὴ καυχῶνται; Ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά. Read more »

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΕΨΙΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, Χ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ (Απο το περιοδικο «Ιστορια» του εκδοτικου οργανισμου «Παπυρος», τευχος Αυγουστου 2005)

date Σεπ 12th, 2020 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΝΕΨΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ,  Χ. ΚΑΛΑΦΑΤΗ

Από το περιοδικό «Ιστορία» του εκδοτικού οργανισμού «Πάπυρος», τεύχος Αυγούστου 2005, άρθρο: «Χρυσόστομος Σμύρνης, η μεγάλη θυσία» σελ. 17.

« Τρία ήταν τα οράματα του:

1ο Η δημιουργία. Σ’ όποια επαρχία βρισκόταν έκτιζε σχολεία, γηροκομεία, εκκλησίες, βιβλιοθήκες, πολιτιστικές αίθουσες θεάτρου και μουσικής, γυμναστήρια. Πόσες φορές εμένα προσωπικώς ως μικρότερο ανιψιό, γιο του αγαπημένου αδελφού του Ευγένιου, με έπαιρνε μαζί του στους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Πανιωνίου ή του Απόλλωνος στη Σμύρνη. Εκεί, στην έναρξη του πρωταθλήματος κάθε χρόνο έδινε ο ίδιος πάντα το εναρκτήριο λάκτισμα.

****************************************

**************************

O Χρυσόστομος, μεταξύ άλλων επισήμων, παρακολουθεί ποδοσφαιρικό αγώνα στο στάδιο του Πανιωνίου Σμύρνης (Από το προσωπικό αρχείο του ανεψιού του, Χρ. Καλαφάτη)

*************************

2ο Η απελευθέρωση της Ιωνίας από τον τουρκικό ζυγό και η ένωση της με την Ελλάδα. Σ’ όλη τη ζωή του και με κάθε μέσον, προσπαθούσε ν’ αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό, και τα εκατομμύρια των Ελλήνων της Μικράς Ασίας να ενωθούν με τους γηγενείς Έλληνες της Παλαιάς Ελλάδος. Γι’ αυτό το ιδανικό πάλεψε, δεν υποχώρησε ποτέ στη ζωή του, και γι’ αυτό το ιδανικό πέθανε.

[Αγαποῦσε τὴν πατρίδα και μαρτύρησε γι᾽αὐτήν,λλὰ δυστυχῶς τὸ παρακάτω όραμα του (το 3ο), τό ὁποῖο θεωροῦν σπουδαῖο αὐτοὶ ποὺ τὸ γράφουν, δεν εἶναι τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τῆς πανθρησκειας τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τοῦ αἰσχροῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μακάρι νὰ εἶναι ψέμμα, γιὰ νὰ εἶναι ὄχι μόνο Ἐθνομάρτυρας, ἀλλὰ καὶ ἀληθινός ἅγιος]

3ο Το τρίτο και σπουδαιότερο όραμά του, ήταν η ένωση όλων των μονοθεϊστικών θρησκειών σε μια Θρησκεία και Εκκλησία. Η Θρησκεία είναι μία και μόνη, διότι ένας είναι και ο Δημιουργός του Σύμπαντος. Οι Προφήτες και Δάσκαλοι μπορεί να είναι πολλοί ―Χριστός, Μωάμεθ, Βούδας, κ.ά.― όλοι όμως ομιλούν την ίδια γλώσσα για την ειρήνη του κόσμου, την αγάπη και την αδελφοσύνη των ανθρώπων.

Read more »

Ο ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΟΦΙΣ- Το αιμα του Χριστου υπηρξε & υπαρχει το μοναδικο φαρμακο, με το οποιο σωζεται & λυτρωνεται απο το φοβερο φαρμακι της αμαρτιας κaθε πιστoς

date Σεπ 12th, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αιμα Εσταυρ..KΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
Ἰωάν. 3, 13-17
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ο ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΟΦΙΣ

«Καθῶς Μωϋσὴς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῆ ἐρήμω, οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱόν του ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλʼ ἔχη ζωὴν αἰώνιον»(Ίωάν. 3, 14)

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ, ἀγαπητοί, ἔρχεται ἡ γιορτὴ τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ. Ἡ γιορτὴ αὐτὴ συνδέεται μὲ πολὺ μεγάλα γεγονότα θρησκευτικῆς καὶ ἐθνικῆς σημασίας. Ὁ λαὸς συρρέει στοὺς ναοὺς καὶ μὲ εὐλάβεια προσκυνεῖ τὸν τίμιο σταυρό.
Ἀλλὰ φτάνει νὰ πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία καὶ νʼ ἀσπάζωνται μόνο τὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ, χωρὶς ἡ σκέψι καὶ ἡ καρδιά τους νὰ πηγαίνουν στὸ μεγάλο γεγονὸς ποὺ διαδραματίστηκε πάνω στὸ σταυρό, ποιά ἡ ὠφέλεια;
Σταυρὸς ὑπῆρχε καὶ πρὸ Χριστοῦ. Ἀλλὰ τότε χρησιμοποιόταν σὰν μέσο ἐκτελέσεως ἀνθρώπων ποὺ διέπραξαν φοβερὰ ἐγκλήματα. Φρίκη προκαλοῦσε ἡ θέα τοῦ σταυροῦ. Ἀλλʼ ἀπὸ τότε ποὺ ὁ Χριστὸς ὑπέστη τὸ σταυρικὸ θάνατο, συνέβη κάτι ποὺ προκαλεῖ τὴν ἔκπληξι καὶ τὸ θαυμασμό. Ὁ σταυρὸς ἀπὸ ξύλο κατάρας ἔγινε ξύλο εὐλογίας. Ὀ Ἐσταυρωμένος ὑπῆρξε καὶ ὑπάρχει πηγὴ ἀπείρων εὐλογιῶν γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα.

* * *

Ὁ Χριστὸς ἔπρεπε νὰ σταυρωθῆ. Γιατί; Στὸ σοβαρώτατο αὐτὸ ἐρώτημα, ποὺ ἔχει σχέσι μὲ τὴ σωτηρία ὅλων μας, δίνει ἀπάντησι ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο ποὺ διαβάστηκε σήμερα, Κυριακὴ πρὸ τῆς ὑψώσεως τοῦ τιμίου σταυροῦ.
Πέντε στίχοι εἶνε τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Ἀλλʼ οἱ λίγοι αὐτοὶ στίχοι περιέχουν μεγάλα καὶ ὑψηλὰ νοήματα. Ἀποκαλύπτει ὁ Κύριος, ὅτι κάτι ποὺ συνέβη πρὶν ἀπὸ 1.500 χρόνια π.Χ., στὴν ἐποχὴ τοῦ Μωυσῆ, ἦταν συγχρόνως καὶ μιὰ προφητικὴ εἰκόνα τοῦ τί θὰ συνέβαινε πάνω στὸ λόφο τοῦ Γολγοθᾶ. Read more »

Ελειψε η αγαπη του Χριστου… «Ουτω γαρ ηγαπησεν ο Θεος τον κοσμον…» (Ἰω. 3,16) -Ὦ ανθρωπε αχαριστε, γκρινιαρη, βλασφημε! Εχεις μυαλο, εχεις καρδια, εχεις ματια; Καθησε κατω, παρε μολυβι & σε μια κολλα κανε δυο στηλες. Στη μια γραψε τις ευεργεσιες του Θεου που δεχθηκες απο μικρος μεχρι τωρα – μερικοι ειδαν & θαυματα στη ζωη μας. Και στη διπλανη στηλη γραψε, τι προσεφερες εσυ στο Θεο εναντι ολων αυτων

date Σεπ 12th, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Κ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1001

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3,13-17)
13 Σεπτεμβρίου
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ελειψε η αγαπη του Χριστου…

«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον…» (Ἰω. 3,16)

Ὅσοι εἶστε ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, θὰ διαβάπρο του σταυρου ιντζετε διάφορα περιοδικὰ καὶ βιβλία, ἀλ­λὰ δὲν ξέρω ἂν ἀγαπᾶτε τὸ ἅγιο καὶ ἱερὸ Εὐ­αγγέλιο. Ὑπάρχουν Χριστιανοὶ ποὺ ἀκοῦνε τὸ Εὐαγγέλιο μόνο μιὰ φορὰ τὴ ᾿βδομάδα, τὴν Κυριακὴ στὴν ἐκκλησία. Ὑπάρχουν ἄλλοι ποὺ ἀκοῦνε τὸ Εὐαγγέλιο δυὸ – τρεῖς φορὲς τὸ χρόνο, ὅταν πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία τὰ Χριστούγεννα καὶ τὴ Λαμπρή. Ὑπάρχουν δὲ καὶ Χριστιανοὶ ποὺ οὐδέποτε ἀκοῦνε τὸ Εὐαγγέλιο, παρὰ μόνο μιὰ φορά, ὅταν εἶνε στὸ μέσον τοῦ ναοῦ νεκροὶ στὸ φέρετρο… Ἐσεῖς σὲ ποιά κατηγορία ὑπάγεσθε; Ξέρω ὅμως, ὅτι καὶ σ᾿ αὐτὰ τὰ σατανικὰ χρόνια ὑπάρχουν ἄν­θρωποι, ἄντρες καὶ γυναῖκες, ποὺ ἀγαποῦν τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ διαβάζουν καθημερινῶς. Ἔτσι ἦταν ἄλλοτε, στὰ εὐλογημένα χρόνια, στὴ Μικρὰ Ἀσία. Μαζευόταν στὸ σπίτι ἡ οἰκογένεια ὅταν πιὰ βασίλευε ὁ ἥλιος, καὶ πρὶν πέ­σουν νὰ κοιμηθοῦν ἔπιανε ὁ πατέρας καὶ διάβαζε τὸ Εὐαγγέλιο· κι ἄκουγαν τὰ παιδιά, καὶ ἅγιαζε ὁ τόπος. Τότε τὸ σπίτι ἦταν ἐκκλησία. Μάλιστα.
Τὸ Εὐαγγέλιο λοιπὸν εἶνε γεμᾶτο νοήματα πολύτιμα. Ἂν ἀνοίξουμε τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο, θὰ δοῦμε μπροστά μας ἕνα διαμάντι πρώτου μεγέθους, ποὺ φωτίζει. Λένε, ὅτι τὸ διαμάντι καὶ μέσα στὸ σκοτάδι λάμπει· τὴ νύχτα τὴν κάνει μέρα. Ἕνα τέτοιο διαμάντι ἀπεί­ρου ἀξίας, ἕνα χωρίο στὸ ὁποῖο συγκεφαλαιώνεται ὅλο τὸ βάθος τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ μας, εἶνε αὐτὸ ποὺ ἀκούσαμε σήμερα. Τί λέει; Read more »

O ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

date Σεπ 11th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
Γαλ. 6, 11-18

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

«Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῶ Σταυρῶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Γαλ. 6, 14)

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑΕΑΝ, ἀγαπητοί μου, ἐὰν ὑπάρχη κάτι, γιὰ τὸ ὁποῖο ἕνας χριστιανὸς πρέπει νὰ χαίρεται, νὰ εὐφραίνεται καὶ νὰ καυχᾶται ἀκόμη, αὐτὸ εἶνε ὁ σταυρός˙ ὁ σταυρός, ποὺ σὲ λίγες μέρες θὰ μᾶς καλέση ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸν γιορτάσουμε.
Ἀλλʼ ὅταν λέμε σταυρὸς δὲν ἐννοοῦμε ἁπλῶς τὸ ξύλο, ἀπʼ τὸν ὁποῖο εἶνε κατασκευασμένος. Ἐσταυρωμένο, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ ὁποῖος ὑπέφερε τὸ φρικτὸ μαρτύριο τῆς σταυρώσεως, καὶ μὲ τὴ θυσία αὐτὴ ποὺ προσέφερε πάνω στὸ ξύλο τοῦ σταυροῦ ἐλυτρώθη τὸ ἀνθρώπινο γένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Κάθε σταλαγματιὰ τοῦ αἵματος ποὺ χύθηκε ἀπὸ τὶς πληγὲς τοῦ Ἐσταυρωμένου, ἀπὸ τὰ τρυπημένα χέρια καὶ πόδια καὶ τὴν πλευρά του, κάθε σταλαγματιὰ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ ἔγινε ἕνας ποταμὸς – τί λέω; -, ἔγινε μιὰ θάλασσα, ἕνας ὠκεανός, μέσα στὸν ὁποῖο πλένονται καὶ καθαρίζονται τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἁμαρτωλῶν ἀνθρώπων.

Ὁ σταυρός! Χωρὶς τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ κανένας μὰ κανένας ἄνθρωπος, ὅσο καλὸς καὶ ἅγιος κι ἄν φαίνεται, δὲν μπορεῖ νὰ σωθῆ. Σώζεται, καθαρίζεται, λυτρώνεται μόνο ὁ ἄνθρωπος ποὺ πιστεύει στὸν ἐσταυρωμένο Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου. Ἡ δύναμις, ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴ σταυρικὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ, ξεπερνάει κάθε ἄλλη δύναμι. Εἶνε μιὰ δύναμις μυστικὴ καὶ ἀόρατη. Αὐτὴ ἡ δύναμις τοῦ σταυροῦ ἄγγιξε τὴν ψυχὴ τοῦ ληστοῦ καὶ τὸν ἔκανε νὰ πῆ τὸ «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῆ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23, 42). Αὐτὴ ἡ δύναμις ἔκανε τὸν ἑκατόνταρχο νὰ γονατίση μπροστὰ στὸν Ἐσταυρωμένο καὶ νὰ πῆ˙ «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱὸς ἦν οὗτος» (Ματθ. 27, 54). Αὐτὴ ἡ δύναμις ἄγγιξε καὶ τὴν ψυχὴ ἑνὸς φανατικοῦ έχθροῦ τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ τὸν ἔκανε τὸν πιὸ θερμὸ κήρυκα τοῦ εὐαγγελίου˙ κι αὐτὸς εἶνε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Γεμᾶτος τώρα εὐγνωμοσύνη ὁ Παῦλος πέφτει καὶ προσκυνᾶ τὸ σταυρὸ τοῦ Κυρίου καὶ λέει λόγια, ποὺ μαζὶ μὲ τὰ λόγια ποὺ εἶπαν ὁ ληστὴς καὶ ὁ ἑκατόνταρχος ἀποτελοῦν αἰώνιο ὕμνο τοῦ Ἐσταυρωμένου. Λέει ὁ Παῦλος˙ Read more »

Α.ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Διεθνης Ομαδα Γιατρων καλουμε τον Τσιορδα σε δημοσιο διαλογο – Συνεδριο Covid. (Για να δουμε θα τολμηση να παη στο συνεδριο των ἰδικων; ή μονο στον απλο λαο πουλα τις εξυπναδες του;) 2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πανελληνιας Ένωσης Θεολογων (ΠΕΘ), Τα μεταβατικα βιβλια των Θρησκευτικων που δεν συμμορφωνονται με τις αποφασεις του ΣτΕ, ενεκρινε η Ιερα Συνοδος!

date Σεπ 11th, 2020 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α.ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Διεθνης Ομαδα Γιατρων καλουμε τον Τσιορδα σε δημοσιο διαλογο – Συνεδριο Covid

______________

_____________

Συνεδριο ἐπιστημων, με θεμα: Επιστημη & Κοινωνια στον πολεμο της Πανδημιας 

Στὶς 19-20 Σεπτ. 2020 Αθήνα, στην αίθουσα φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» (Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Καρύτση 8),

Το διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο Ιταλών, Γερμανών, Γάλλων αλλά και των ανεξάρτητων Ελλήνων γιατρών που αντιτίθεται σε όλη αυτή την παράνοια με τον κορωναϊό ανακοίνωσαν ο γνωστός καρδιολόγος Φαίδων Βόβολης και ο καρδιολόγος-πνευμονολόγος Ανδρέας Γιαννουλόπουλος. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και την αίθουσα φιλολογικού συλλόγου «Παρνασσός» (Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Καρύτση 8), το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή μεγάλων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, οι οποίοι προσκλήθηκαν για να μας δώσουν τα «φώτα» τους και να μας ανοίξουν τα μάτια για όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την ίωση του κορωναϊού που ταλαιπωρεί τις ζωές μας τους τελευταίους έξι μήνες. Προσκλήθηκαν επίσης και όσοι έχουν την αντίθετη άποψη από εκείνους, δηλαδή, όλοι εκείνοι οι γιατροί και επιστήμονες που βγαίνουν στις τηλεοράσεις (Τσιόδρας, Μόσιαλος κ.α), οι οποίοι τάσσονται υπέρ των μέτρων που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής και συνεργάζονται με την κυβέρνηση, για να γίνει ένας αποδοτικός διάλογος και να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα για το επίπεδο της πραγματικής επικινδυνότητας του κορωναϊού. Ο διοργανωτής αυτού του γεγονότος παγκοσμίου ενδιαφέροντος είναι ο καρδιολόγος-πνευμονολόγος και μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης του κορωναιού στον ΙΣΑ Ανδρέας Γιαννουλόπουλος, ο οποίος μίλησε στον focus fm.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα μεταβατικά βιβλία των Θρησκευτικών που δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του ΣτΕ,

ενέκρινε η Ιερά Σύνοδος!(*)

Η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ), επιζητώντας πάντοτε την αλήθεια των πραγμάτων, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκειά της, διότι η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου που εξέδωσε στις 3/9/2020, ασχολήθηκε με τα νέα μεταβατικά βιβλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) και τα ενέκρινε, χωρίς να ζητήσει ή να λάβει υπόψη τη γνώμη των μάχιμων Θεολόγων της ΠΕΘ, οι οποίοι είναι εκείνοι, που, μεταξύ άλλων, είχαν προσφύγει και δικαιωθεί στο ΣτΕ. Προφανώς, με τη διατύπωση της γνώμης της ότι τα Βιβλία «είναι απολύτως εναρμονισμένα με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ», η ΔΙΣ θεωρεί ότι τα νέα μεταβατικά βιβλία του ΜτΘ δεν χρήζουν καμιάς περαιτέρω βελτίωσης!

Η ΠΕΘ, με ειδικές επιτροπές που σύστησε, μελέτησε εξονυχιστικά -λέξη προς λέξη- αυτά τα μεταβατικά Προγράμματα και Βιβλία, σε σύγκριση με τις αποφάσεις του ΣτΕ και διαπίστωσε ότι: Read more »

Δημοτικο σχολειο Ανω Καλλινικης ΦΛΩΡΙΝΗΣ: Οι γονεις δε θα στειλουν τα παιδια τους για μαθημα. (Η ΚΑΛΛΙΝΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΦΥΛΑΓΕΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΖΗΤΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΜΑΣΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ) 2. Το παιδι μου δεν βαζει μασκα στο σχολειο! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ !! Να το μαστιγωσω δημοσιως;

date Σεπ 10th, 2020 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δημοτικό σχολείο Άνω Καλλινίκης:

Οι γονεις δε θα στειλουν τα παιδια τους για μαθημα

αγωνιστειτε εν

Την απόφαση να μην στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο έλαβαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Άνω Καλλινίκης, που αντιτίθενται στη χρήση μάσκας από τους μαθητές.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη χρήση μάσκας από τα παιδιά, για τα οποία περιμένουν να λάβουν σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, καθώς και να υπάρξουν επαρκή και αδιαμφισβήτητα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα, τα οποία θα διασφαλίζουν τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών.
Ο Σύλλογος, με δήλωση – επίσημο αίτημα του προς τους αρμόδιους φορείς, αναλύει τους λόγους της απόφασής του και αναμένει απαντήσεις στα αιτήματά του. Αναλυτικά η δήλωση:

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΔΗΛΩΣΗ- ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ

Τοῦ Ν.Π.Ι.Δ. μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ», ποὺ ἐδρεύει στὴν Τ.Κ. Ἀνω Καλινίκης Δήμου Φλώρινας καὶ ἐκπροσωπείται νόμιμα
Διαβάστε:
https://neaflorina.gr/2020/09/ys-gia-mathima/

 

9a150f5deb69

Το παιδι μου δεν βαζει μασκα στο σχολειο!

 Να το μαστιγωσω δημοσιως;

https://www.makeleio.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA7%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΑΠΟ ΤΙΣ 16.4.1989: «Θα εχουμε ημερες Μακεδονικου αγωνος… Παραλληλως με το Βορειοηπειρωτικο, πρεπει να αγωνιστουμε & για τους Μακεδονες, για το Μακεδονικο… Θα την χασουμε την Μακεδονια… Ἐκγυμναζεται ταξιαρχια τρομοκρατων η οποια θα δραση και στην Ελλαδα» (βιντεο)

«Ἐκγυμναζεται ταξιαρχια τρομοκρατων

η οποια θα δραση και στην Ελλαδα»

_______

_________

«Δὲν ἔχουμε ἡγεσία σήμερα… Δὲν πᾶμε καθόλου καλά… Οἱ καιροι εἶναι δύσκολοι, ἔρχονται πολύ φοβερὲς ἡμέρες.

«…Στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν Βόρειο Ηπειρο μπροστάρης εἶνε ὁ ἅγιος Κονίτσης καὶ χαίρω δι᾽ αὐτό…

Ἐπειδή εἶστε ὅλοι πατριῶτες, σᾶς λέγω ὅτι· ἀνακινεῖται καὶ τὸ Μακεδονικόν ζήτημα. Κάτω στὴν Αὐστραλία ἐκγυμνάζεται ταξιαρχία τρομοκρατῶν, ἡ ὁποῖα θὰ δράσι καὶ ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα… Θὰ ἔχουμε ἡμέρες Μακεδονικοῦ ἀγῶνος. Πῆρα ἄδεια ἀπὸ τὸν ἀρχιεπίσκοπο νὰ κάνουμε μία συνεδρίαση οἱ Ἱεράρχαι τῆς Μακεδονίας. Θὰ τὴν χάσουμε τὴν Μακεδονία… Παράλλήλως μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικό, πρέπει νὰ ἀγωνιστοῦμε καὶ γιὰ τοὺς Μακεδόνες, γιὰ τὸ Μακεδονικό. Ἔγινε μιὰ διαφώτιση καὶ θὰ γίνουν καὶ ἄλλες, ἀλλὰ τὸ εἶπα στὴν Σύνοδο καὶ ἴσως νὰ πίκρανα κάποιους. Τώρα δὲν εἶναι ἡ θέσι τῆς Ἱεραρχίας, ἀλλὰ εἶναι ἡ θέσι τοῦ Παύλου τοῦ Μελᾶ…, δὲν θὰ πάρουμε τὰ ὅπλα.
Μοῦ κάνει ἐντύπωση. Εἶνε σημεῖο τῶν καιρῶν! Ἔχουμε 10.000 ἀξιωματικούς, μὰ δὲν βρίσκεται ἕνας Παῦλος Μελᾶς νὰ μαζέψη 100 παλληκάρια νὰ μπῆ μέσα στὴν Βόρειο νὰ τοὺς τσακίση ὅλους. Δὲν βλέπετε, τί κάνουν οἱ Ἀλβανοί ποὺ κλωνίζουν το μωσαϊκό αὐτό τῶν Βαλκανίων….Ἐδῶ ὁ Ἀβδούλ Χαμίτη ἔδινε ἐλευθερία θρησκευτική τότε, ἐκεῖ εἶνε φρικτή ἡ κατάσταση. Εἶνε καιρός ἀγώνων, ὄχι μόνο διὰ λόγου. Εἶνε ἰσχυρός ὁ ἀγων καὶ διὰ λόγου, ἀλλὰ χρειάζεται καὶ πραγματικὸς ἀγών. Τὸν ἀποκήρυξαν τὸν Παῦλο Μελᾶ, τοῦ ξηλώσαν τὰ γαλώνια… Σήμερα δὲν βρίσκονται 10 ἀξιωματικοί, νὰ ποῦν πεθαίνω, για τὴν Ἑλλάδα, μόνο ἀλληθωρίζουν, πῶς θὰ προσθέσουν κανένα ἀστέρι στους ὤμους τους!… Δὲν ἔχουμε ἡγέτας καὶ οἱ καιροί εἶνε δύσκολοι…

(Ἀπόσπασμα ὁμιλίας που ἔγινε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη στὴν συντονιστική ἐπιτροπή του ἀγῶνος 21 χριστιανικῶν σωματείων Θεσ/νίκης, στὶς 16.4.1989)

«…Χαίρω ποὺ ἐδῶ στὴν σύναξι ὑπάρχουν καὶ γυναῖκες. Σᾶς λέω, νὰ τὸ θυμηθῆτε. Ἂν γίνη διωγμός, ὅπως τὸν Χριστὸ τὸν ἀρνήθηκαν, τὸν πρόδωσαν, τὸν ἐγκατέλειψαν οἱ ἄνδρες. Παπάδες καὶ δεσποτάδες θὰ τὸν ἀρνηθοῦν καὶ οἱ γυναῖκες θὰ μείνουν. Καὶ στὴν Ρωσία σήμερα ἡ γυναίκα κράτησε τὸν Χριστιανισμό, παρ᾽ ὅλα τὰ ἐλατώματα καὶ τὶς κακίες ποὺ καὶ αὐτές ἔχουν…»

4219881

2. Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ της ηρωικης δασκαλας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Εκτελέστηκε στις 13-11-1946 από συμμορίτες-αντάρτες στην πόλη του Σκρα από όπου καταγόταν και εργάζονταν.

Βασ. Παπαθανασίου

Πιο συγκεκριμένα την 13-11-1946 περίπου 330 συμμορίτες με την συνεργασία Βουλγάρων επιτέθηκαν στην πόλη του Σκρα και μετά τον πρώτο αιφνιδιασμό που κατόρθωσαν να επιτύχουν στην μικρή δύναμη του Ελληνικού Στρατού που υπήρχε στο Σκρα, και αφού δολοφόνησαν τους 5 αξιωματικούς και τους 40 στρατιώτες, ή μανία των συμμοριτών ξέσπασε εναντίον των αθώων και φιλήσυχων κατοίκων τού Σκρα.

Οι συμμορίτες ξεχύθηκαν σαν άγρια θηρία μέσα στο χωριό και η πρώτη που πιάστηκε και σύρθηκε στην πλατεία τού χωριού ήταν η Βασιλική Παπαθανασίου η οποία ήταν ή δασκάλα τού χωριού.

Η Βασιλική Παπαθανασίου ήταν γεννημένη και μεγαλωμένη στο Σκρα, ήταν κόρη ιερέως και ό αδελφός της ως Υπολοχαγός του Ελληνικού Στρατού είχε σφαγιαστεί από τούς ΕΑΜοβουλγάρους. Έτσι ή μικρή δασκάλα ήταν αυτονόητο ότι θα ήταν το πρώτο θύμα καθώς είχε ποτιστή ολόκληρη από την αγάπη για την ‘Ελλάδα και την αυτοθυσία για την Πατρίδα της, κι αυτά τα ιδεώδη προσπαθούσε να μεταλαμπαδεύσει στις καρδιές και τις ψυχές των μικρών παιδιών πού ή Πατρίδα της εμπιστεύτηκε ως μαθητές, καθώς η δασκάλα ζούσε μόνη στο χωριό μαζεύοντας στο πατρικό της σπίτι (γιατί το σχολείο είχε καεί) τα παιδιά τού χωριού, και εκεί τους δίδασκε την πραγματική Ελληνική ιστορία και τα Ελληνικά γράμματα.

Οι συμμορίτες με την βοήθεια των Βουλγάρων μάζεψαν και έσυραν στην πλατεία 35 ομήρους βάζοντας μπροστά την μικρή δασκάλα και ταυτόχρονα ανάγκασαν όλους τους κατοίκους του Σκρα να συγκεντρωθούν για να δουν αυτά που θα επακολουθούσαν. Read more »

Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΣΑΝ ΞΕΝΟΦΕΡΤΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

date Σεπ 9th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

 Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΗΝ ΣΦΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ

Ο συνταγματολόγος και κοινωνιλόγος, κ. Βασίλειος Σπύρου, μιλάει στην «ΣΦΑΓΗ» και στον Γιάννη Δεμερτζή για τα φλέγοντα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο.
Πως στήσανε την γενοκτονία των Ελλήνων οι ξενόφερτοι πολιτικοί, για το μεγάλο πρόβλημα με τα σχέδια για την απαγωγή των παιδιών μας, με το πρόσχημα της ψεύτικης πανδημίας του Κορωναϊού, αλλά και άλλα θέματα, χρήσιμα για τον Έλληνα, έτσι ώστε να καταλάβει τι έχει γίνει, αλλά και να πράξει σωστά, δίχως να πέσει σε παγίδες, που στήνουν παρακομματικές οργανώσεις, αλλά και σύγχρονοι δωσίλογοι, για να οδηγήσουν στην τελική καταστροφή και στον αφανισμό, το Ελληνικό Γένος.‘Ακουστέ τον:

__

____

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, O ΔΡ. ΜΠΟΝΤΟ ΣΙΦΜΑΝ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΟΧ, ΑΠΟΚΑΛΥΠTEI: «ΨΕΜΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥ- ΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» (Ας τον διαψευσουν). 2) Απευθυναμε την 1η απορια στις 28.8.2020, για την γιαγια, απο την Καστορια, των 88 ετων, παραλυτη, αρρωστη, που προσεχε ο γιος της των 56 ετων, χωρις μασκα, που ειχε κορονοϊο. Πως δεν κολλησε; 2η απορια & εαν υπαρχει λογικη απαντηση, την περιμενουμε. Οι φαρμακευτικες εταιρειες δεν αναλαμβανουν ευθυνες για τις παρενεργειες & τους θανατους απο το εμβολιο του κορωνοϊου, η κυβερνηση πως αναλαμβανει!!! Μπορει να μας απαντηση

date Σεπ 9th, 2020 | filed Filed under: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ

ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, O ΔΡ. ΜΠΟΝΤΟ ΣΙΦΜΑΝ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΟΧ, ΑΠΟΚΑΛΥΠTEI: «ΨΕΜΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥ- ΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

(ΒΙΝΤΕΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ)

______

________

Αποριες που περιμενουν απαντηση

Στὶς 28.8.2020 γραψαμε κάποιο ἄρθρο, γιὰ μιὰ γιαγια τῶν 88 ετῶν, παράλυτη, ἅρρωστή, ποὺ τὴν πρόσεχε, τὴν τάϊζε καὶ τὴν καθάριζε ὁ γιός της καὶ ἡ γυναίκα του, ἀπὸ τὴν Καστοριά τῶν 56 ἐτῶν. Πῆγε στὸ νοσοκομεῖο, μετὰ ἀπὸ 10 μέρες, ὅταν ἐπιδεινώθηκε ἡ κατάσταση του καὶ εἶπαν ὅτι ἔχει κορωνοϊο, τὸν διασωλήνωσαν καὶ πέθανε. Ἡ ἀπορία μας ποὺ τὴν γράψαμε στὸ ἰστολόγιο καὶ ζητούσαμε ἀπάντηση ἧταν· Πῶς δὲν κόλλησε ἡ ἅρρωστη καὶ γερόντησα μητέρα του, ποὺ ὁ γιὸς τὴν ὑπηρετοῦσε μὲ ὅλη του τὴν ἀγάπη καὶ τὸ διαστημα τῆς ἁρρώστιας του, χωρὶς νὰ φοράει μάσκα, αφου δεν φανταζοταν οτι έχει κάποιο σοβαρο προβλημα. Πῶς δὲν κόλλησε ἡ γυναίκα του, τὰ παιδιά του καὶ ὅλα ἐκείνα τὰ πρόσωπα, ποὺ ἔρχονταν σὲ ἐπαφή μαζί του; Τήν ἐρωτήση, ποὺ ζητοῦσε ἀπάντηση τὴν δημοσιεύσαμε ἐδῶ:
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=82884

Δὲν πήραμε καμμία, ὄχι λογικὴ, ἀλλὰ οὔτε χαζή ἀπάντηση, γιὰ νὰ τὴν δημοσιεύσουμε.

Σημερα απευθυνουμε δευτερη ερωτηση, για το εμβολιο του κορονωϊου,

ποὺ τὸ διαφημίζει ἡ κυβέρνηση και βιάζεται νὰ τὸ κάνη στοὺς φοβισμένους Ἑλληνες, ἐνῶ οἱ ἐταιρεῖες μιλοῦν γιὰ παρενέργειες, ποὺ δὲν θα ἀναλαμβάνουν τὶς εὐθύνες!!!

Ἂν ὑπάρχει κάποια λογικὴ ἀπάντηση θὰ τὴν δημοσιεύσουμε.
Διαβάσαμε ὅτι: Οι εταιρεις, ποὺ θὰ πουλᾶν το ἐμβόλιο του κορονοϊου δὲν θὰ ἀναλαμβάνουν καμμια εὐθύνη γιὰ τὶς παρενέργειες καὶ τοὺς θανάτους, ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο!!!! Δηλαδή, αὐτοὶ θὰ ἀρπάζουν τὰ χρήματα καὶ δὲν θὰ τοὺς ἐνδιαφέρουν οἱ θάνατοι καὶ οἱ παρενέργειες ἀπό τὰ ἐμβόλια!!! Ποιά λογικὴ ἀπάντηση μπορεῖ νὰ δώση κανείς, στὶς ἀποφάσεις αὐτές!!!
Θα βγάζουν ἐμβόλια, χωρὶς νὰ περάσει κάποιος χρόνος, γιὰ νὰ δοῦν τὶς παρενέργειες, Τα διαφημίζουν οἱ κυβερνήσεις τῶν ἐθνων, για να κάνουν πειραματόζωα ὅλους τοὺς φοβισμένους ἀνθρώπους καὶ τοὺς Ἑλληνες, που θα σπεύσουν να τα κάνουν, ἐνω οἱ ἐταιρεῖες που θὰ μαζευουν τα χρηματα νήπτοντας τας χείρας για τους θανάτους!!!! Ξέρετε πῶς ὀνομάζει ἡ Ἀποκάλυψη αὐτοὺς τοὺς ἐγκληματίες; Ἐμπόρους τῶν Ἐθνῶν· «ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη»

  • Η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca, η οποία αναπτύσσει εμβόλιο προστασίας από τον κορονοϊό, υπέβαλε το «ασυνήθιστο» αίτημα να αποποιηθεί τις ευθύνες και να μην θεωρηθεί ένοχη για τυχόν παρενέργειες που θα προκύψουν από αυτό, σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα Brussels Times. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της Gabriela Galindo, το αίτημα ελήφθη με έκπληξη στο Βέλγιο, με ειδικούς σε θέματα υγείας και ιατρικής νομοθεσίας στη χώρα να το χαρακτηρίζουν ως «ασυνήθιστο» ή ακόμη και «σοκαριστικό». Διαβᾶστέ το:

https://www.capital.gr/diethni/3475946/asto-embolio-kata-tou-koronoiou

Νεώτερο δημοσίευμα:  Εννέα CEO φαρμακευτικών κολοσσών: Δεν θα …
www.capital.gr › diethni › ennea-ceo-farmakeutikon-k…
Δεν θα διακινδυνεύσουμε μη ασφαλή εμβόλια κατά του κορονοϊού για λόγους ταχύτητας …

Με κλωτσιες γκρεμισαν την αγια τραπεζα αλλα και κομματι της ιδιας της αψιδας του ιερου, τα χαϊδεμενα παιδια της Νεας ταξης, που εφεραν στην Ελλαδα, για να την λεηλατησουν 2. Μικρο αποσπασμα απο την Ιταλικη Βουλη Για τα σχεδια της εγκληματικης συμμορια που κρυβεται πισω απο τον κορονοϊο (βιντεο) 3) Και οι 12 ήταν υπέροχοι (12 γιατροι μιλουν για τα μετρα κατa του Covid-19)

‘Απίστευτες εικόνες στον λεηλατημένο Άγιο Ιωάννη της Μόριας.

Με κλωτσιές γκρέμισαν την αγία τράπεζα αλλά και κομμάτι της ίδιας της αψίδας του ιερού, ενώ από τον τοίχο της πρόσοψης κάποιοι έσκαψαν και άρπαξαν παλαιοχριστιανικό αμφικιονίσκο ηλικίας 1.500 ετών (!)

Δειτε φωτογραφίες

https://www.ksipnistere.com/2020/09/blog-post_283.html

9a150f5deb69

Μικρο αποσπασμα απο την Ιταλικη Βουλη

Για τα σχεδια της εγκληματικης συμμοριας που κρυβεται πισω απο τον κορονοϊο
_________

____________

Και οι 12 ήταν υπέροχοι (12 γιατροί μιλούν για τα μέτρα κατά του Covid-19)

“Ενός βλακός μύριοι έπονται”.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ο κ.Κλεάνθης Γρίβας, ψυχίατρος, νευρολόγος, διδάκτωρ ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κοινωνιολόγος και πολλά άλλα, επιμελήθηκε και μας παρουσιάζει σε ένα εκπληκτικό άρθρο, τις γνώμες 12 γιατρών που μιλούν για τα μέτρα κατά του Covid-19, με έναν τρόπο εναλλακτικό – ωστόσο έγκυρο- από τον κατεστημένο. Αφορμή γι΄αυτή του την καταγραφή στάθηκε η απόφαση της Κυβέρνησης να φιμώνεται κάθε Μέσο Ενημέρωσης που θα τολμά να αμφισβητήσει την επίσημη «αφήγηση», για χάρη της «δημόσιας υγείας». Συγκέντρωσε και παραθέτει, λοιπόν, στο εν λόγω άρθρο, τις απόψεις 12 επιστημόνων από το πεδίο της ιατρικής που δεν είναι στις «λίστες πληρωμών» της Big Pharma και ανησυχούν για την κυρίαρχη «αφήγηση» που διαχέεται από τα (εταιρικά) μέσα «ενημέρωσης» που χρηματοδοτούνται από την Big Pharma, το οποίο και σας προτρέπουμε να μελετήσετε με ενθουσιασμό.

Ο κ.Γρίβας, δεν σταματά όλον αυτόν τον καιρό της λεγόμενης πανδημίας να μελετά, να καταγράφει και να φωτίζει όλες τις σκοτεινές πλευρές της ζοφερής αυτής υπόθεσης. Και το κάνει καλά! Όχι αποσπασματικά, ούτε μεσοβέζικα. Στο άρθρο η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΙ Η «ΠΑΝΔΗΜΙΑ» μας αποκαλύπτει ότι, ήδη από το 2008 που εκδηλώθηκε η οικονομική κρίση, ο ΟΗΕ είχε επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα αντίδρασης των κυρίαρχων ελίτ που τιτλοφορούνταν Πρόγραμμα της Παγκόσμιας Νέας Τάξης. Σύμφωνα με την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του: «Το Πρόγραμμα της Παγκόσμιας Νέας Τάξης του ΟΗΕ είναι μια παγκόσμια πρωτοβουλία υψηλού επιπέδου που θεσπίστηκε το 2008 για να προωθήσει ένα νέο οικονομικό μοντέλο, μια Read more »

Δελτιο Τυπου σχετικα με την καθολικη εφαρμογη της μασκας προσωπου στα παιδια 2. Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ! Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ κλπ. ΑΛΛΑ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

date Σεπ 8th, 2020 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Δελτίο Τύπου σχετικά με την καθολική εφαρμογή
της μάσκας προσώπου στα παιδιά,
ως μέτρου προφύλαξης από τον Covid-19

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά»

mom_dad_and_kids_logo_sidebar7-9-2020

Το Υπουργείο Παιδείας με πρόσφατη οδηγία του ορίζει ως υποχρεωτική την εφαρμογή της μάσκας προσώπου στα σχολεία και σε όλους τους χώρους για τα παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω και τους εκπαιδευτικούς. Κατόπιν αυτού του μέτρου που επέβαλε το Υπουργείο, το κίνημα υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας «Μαμά, Μπαμπάς και Παιδιά», για λόγους επιστημονικής συνέπειας, και σεβασμού στην υγεία και την προσωπικότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών, κρίνει κατάλληλο να επισημάνει τα παρακάτω που αφορούν στη χρήση μάσκας ως μέτρου προφύλαξης από τον Covid-19…

Διαβάστε την συνέχεια:

https://mumdadandkids.gr/vioithiki-iatriki/deltio-typou-sxetika-me-tin-katholiki-efarmogi-tis-maskas_9_46

4219881

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΑΛΛΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ κλπ.
ΑΛΛΑ Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ, και τελικά ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!

ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ!

_____Το πρόβλημα του Κορωνοϊού κάθε μέρα γίνεται όλο και πιό σοβαρό! Βεβαίως ο Κορωνοϊός ή Κορονοϊός ή και Κοροναϊός υπάρχει! Δεν είναι προϊόν φαντασίας! Υπάρχει, αλλά βεβαίως είναι κατασκεύασμα σκοτεινών Δυνάμεων! Το έχουμε γράψει πολλές φορές! Απόδειξη, ότι είναι «κατασκεύασμα» αποτελεί το γεγονός, ότι ο συγγραφεύς Dean Koontz κατά το έτος 1981 δημοσίευσε τό βιβλίο του «The Eyes of Darkness», όπου περιέχονται και τα εξής σημαντικά:

«Περί το έτος 2020 μία σοβαρωτάτη πνευμονία-σχετική ασθένεια θα διαθοθεί εις ολόκληρον τόν Πλανήτην, κάνοντας επίθεσιν εις τους πνεύμονας και εις τους βρόγχους. Θα αντιστέκεται σε όλες τις γνωστές θεραπείες»!!!

_______Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι η ύπαρξη ή όχι του ιού, αλλά το γεγονός, ότι οι σκοτεινές Δυνάμεις της Παγκοσμιοποιήσεως χρησιμοποιούν τον Κορωνοϊό, με σκοπό να εμφυτεύσουν στις καρδιές μας ένα αίσθημα πανικού! Να κυριαρχήσει ο φόβος! Να τρομοκρατηθεί η Κοινωνία, ώστε αργότερα να σπεύσει για να λάβει το ΕΜΒΟΛΙΟ,..

Για την συνέχεια:

 http://mkka.blogspot.com/2020/09/blog-post_7.html