Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ’ Category

«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. Σκοτωνουν τα παιδια σας»

author Posted by: admin on date Ιούλ 14th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Από το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου που εξαντλήθη·
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», σελ. 12-15, εκδοση 1981

(ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ)

Καθημερινή εφημερίς επιτίθεται

  «Κλειστε τις τηλεορασεις»Αλλʼ αίφνης εν μέσω της βαθείας νυκτός της αδιαφορίας περί την ηθικήν αγωγήν του λαού μας ηκούσθη φωνή˙ «Κλείστε τις τηλεοράσεις. Σκοτώνουν τα παιδιά σας». Τίνος η βροντερά αυτή φωνή; Είνε η φωνή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ Σεραφείμ εκ του καθεδρικού ναού των Αθηνών; Είνε η φωνή της Ι. Συνόδου;… Δυστυχώς η ανωτάτη ηγεσία της Εκκλησίας μας περί άλλα ασχολείται, η φωνή της επί θεμάτων υψίστης θρησκευτικής, ηθικής και εθνικής σημασίας έπαυσε να ακούεται. Και αν ακούεται κάποτε, δεν ακούεται ως φωνή ισχυρά του Αγίου Πνεύματος, ικανή να εκριζώση τα άκαρπα πελώρια δένδρα της αμαρτίας. Άπνοια εν των εκκλησιαστικώ οργανισμώ. Ω, είθε το Άγιον Πνεύμα, του οποίου την ιεράν κάθοδον επί τους αποστόλους εν πυρίναις γλώσσαις εορτάζει κατʼ έτος η Εκκλησία κατά την Κυριακήν της Πεντηκοστής, είθε να εμφυσήση νέαν πνοήν ζωής εις τας νεκρωθείσας καρδίας κλήρου και λαού.

Η φωνή, το σύνθημα, «Κλείστε τις τηλεοράσεις», ηκούσθη εκ μέρους αθηναϊκής εφημερίδος, η οποία διενήργησε προ ετών μεγάλην έρευναν, σχετικήν με την τηλεόρασιν, ως αύτη λειτουργεί εν Ελλάδι.

Χαίρω, διότι το σύνθημα, «Κλείστε τις τηλεοράσεις», το οποίον ως ιεροκήρυξ εν Αθήναις και ως επίσκοπος εν τη επαρχία έρριψα, έρριψεν ήδη μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίς, χωρίς – εννοείται – να υπάρχη μεταξύ μας ουδεμία συννενόησις. Αλλά το κακόν έχει παραγίνει τόσον, ώστε και εφημερίς ακόμη, η οποία εις άλλα θέματα τρέμει μήπως χαρακτηρισθή ως καθυστερημένη εάν λάβη ορθήν χριστιανικήν θέσιν, ετόλμησε να ρήξη φωνήν διαμαρτυρίας προς το πανελλήνιον.

Συγχαρητήριον τηλεγράφημα

Και μόνον δια την φωνήν αυτήν είνε αξία συγχαρητηρίων. Προς την διεύθυνσιν της εφημερίδος εστείλαμεν το εξής τηλεγράφημα˙

«Σᾶς συγχαίρω θερμῶς διὰ τὴν λίαν διαφωτιστικὴν ἔρευναν ποὺ διεξάγετε περὶ τῆς βλαβερᾶς ἐπιδράσεως τῆς τηλεοράσεως εἰς τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους. Δυστυχῶς εἰς τὴν Πατρίδα μας ἡ τηλεόρασις λειτουργεῖ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατʼ ἀπομίμησιν ξένων αἰσχρῶν προτύπων Εὐρώπης καὶ Ἀμερικῆς, διὰ τῶν ὁποίων ἕνας ὁλόκληρος βορβορώδης ποταμὸς ἀθλιότητος καὶ ἐγκλήματος διοχετέυεται μὲ σατανικὴν μαεστρίαν, εἰσβάλλει εἰς ὅλα τὰ σπίτια καὶ μολύνει τὴν ἠθικήν, θρησκευτικὴν καὶ ἐθνικὴν ἀτμόσφαιραν τῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν. Ἡ ἔρευνά σας, τεκμηριωμένη διὰ στοιχείων, εἶνε ἀποκαλυπτική. Ὑπάρχουν κράτη, τὰ ὁποῖα κατηγοροῦνται ὡς ὁλοκληρωτικά, ἀλλʼ ἐν τούτοις ἔχουν λάβει δραστικὰ μέτρα, καὶ ἐκ τῆς μικρᾶς ἀλλὰ καὶ ἐκ τῆς μεγάλης ὀθόνης δὲν διοχετεύεται τοιοῦτος βόρβορος. Ἠθικὸς αὐτουργὸς τῆς ψυχοκτονίας τῆς νεότητος εἶνε τὸ ἴδιον τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖον εἰς μὲν τὸ τελευταῖον Σύνταγμα ὁμιλεῖ περὶ ὑγιοῦς ἀνατροφῆς τῆς νεότητος, ἀλλʼ ἐν τῆ πράξει ἀφήνει νὰ διεφθείρεται ἡ νεότης, καὶ τὸ μέλλον τῆς Πατρίδος νὰ διαγράφεται σκοτεινόν. Οἰκογένεια, Σχολεῖον καὶ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀντιδράσουν ὄχι χλιαρῶς ἀλλʼ ἐντόνως. Ὅ,τι καλὸν κτίζεται μὲ τοὺς κόπους γονέων καὶ διδασκάλων καὶ κηρύκων τοῦ Εὐαγγελίου, κρημνίζεται μὲ τὰς ἀθλίας ἐκπομπὰς τῆς τηλεοράσεως, ἡ ὁποία μὲ μαγικὴν τέχνην ἀσκεῖ τεραστίαν ἐπίδρασιν ἐπὶ τῶν ψυχῶν. Τὸ σύνθημά μας «Κλείστε τὶς τηλεοράσεις» πρέπει νὰ γίνη δεκτὸν ἀπὸ κάθε ἑλληνικὴν οἰκογένειαν. Κάποια προφητεία, ἡ ὁποία ἐλέχθη πρὸ 200 ἐτῶν καὶ ἀποδίδεται εἰς τὸν ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, προανήγγειλεν, ὅτι ἕνα κουτί, ποὺ θὰ κυβερνᾶ ὄχι ὁ Θεὸς ἀλλὰ ὁ διάβολος, θὰ τρελλάνη τὸν κόσμον. Ἤδη ἡ προφητεία αὐτὴ ἐκπληροῦται εἰς βάθος καὶ πλάτος ἀφάνταστον»…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΗΜΑ ΠΟΥ ΕΡΙΞΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

author Posted by: admin on date Ιούν 24th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
 • (Κλείστε τις τηλεοράσεις, αν θέλετε να σωθείτε, να σώσετε το σπίτι σας και την Πατρίδα.
  Αυτά έλεγε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης, μετά από έρευνα. Γιατί είδε εγκαίρως το κακό που έρχονταν στην Πατρίδα μας μέσω των διεφθαρμένων προγραμμάτων της τηλεοράσεως. Θεωρήθηκε τότε γραφικός, αλλά αυτό δεν τον ενδιέφερε. Σήμερα όλοι βλέπουμε την πλύση εγκεφάλου που  υπέστη ο Ελληνικός λαός από την κατευθυνόμενη τηλεόραση).

Από βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», σελ. 9-12, εκδοση 1981

1. – ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

 Και εις την Ελλαδα

 «Κλειστε τις τηλεορασεις»τηλεορ.   Η πατρίς, αγαπητοί μου, η πατρίς της τηλεοράσεως είνε η Αμερική. Από εκεί εξαπλώθη εις όλο τον κόσμον.

Όταν για πρώτη φορά ενεφανίσθη και εις την Ελλάδα η τηλεόρασις – ολίγοι δε ήσαν τότε κάτοχοι συσκευής τηλεοράσεως – υπηρετούσα ως ιεροκήρυξ εις τας Αθήνας. Εκ των πληροφοριών, τας οποίας είχα από πρόσωπα αξιόλογα, που είχαν αγοράσει τηλεοράσεις ηδύναντο να εκφέρουν γνώμην επί της ποιότητος του προγράμματος, εσχημάτισα την ιδέαν, ότι νέος καταλυτικός δαίμων, νέος παράγων διαφθοράς του Ελληνικού λαού ενεφανίσθη.

Αλλά το κακόν ήτο τότε περιωρισμένον. Δεν παρήλθεν όμως πενταετία και μανία τις κατέλαβε τας ψυχάς. Όλοι, πτωχοί και πλούσιοι, ήθελαν νʼ αποκτήσουν τηλεόρασιν. Η τηλεόρασις εθεωρείτο ως πρώτο είδος ανάγκης. Οικία χωρίς τηλεόρασιν; Πολλοί προετίμων νʼ αποκτήσουν τηλεόρασιν, παρά να έχουν άλλα πράγματα, αναγκαία δια την οικογένειάν των. Έβλεπε τις εις τας Αθήνας και πτωχάς ακόμη οικογενείας, αι οποίαι είχον ανάγκην οικονομικής βοηθείας, να στερώνται των πάντων, δια νʼ αποκτήσουν τηλεόρασιν. Από υψηλής τινος οικοδομής έβλεπε τις ένα δάσος από κεραίας τηλεοράσεων να καλύπτη τας στέγας των οικειών. Ευτυχείς εθεωρούντο όσοι είχον τηλεόρασιν, δυστυχείς όσοι δεν είχον τηλεόρασιν.

Η αντίδρασις μας ως ιεροκήρυκος

Όποιος δε τολμούσε να ομιλήση κατά της τηλεοράσεως, όπως αύτη ελειτούργει, εθεωρείτο οπισθοδρομικός και καθυστερημένος άνθρωπος, ο οποίος δεν δύναται να συλλάβη το νόημα των καιρών. Μεταξύ αυτών ήτο και ο υποφαινόμενος. Και από του άμβωνος ναών και από του βήματος συλλόγων, αλλά και από των στηλών του περιοδικού «Χριστιανική Σπίθα» από ετών εκήρυττον κατά της ηθικής και θρησκευτικής βλάβης, η οποία προήρχετο από τα πανάθλια προγράμματα της τηλεοράσεως.Και επειδή ουδεμία διάθεσις των τηλεοπτικών σταθμών εφαίνετο, αλλά το πρόγραμμα ολοέν εξηθλιούτο, έρριψα το σύνθημα, όπως οι χριστιανοί κλείσουν τας τηλεοράσεις, εάν ήθελον να σώσουν εαυτούς, και προ παντός τα τέκνα των. Πολλοί ήκουον αδιάφοροι τα κατά της τηλεοράσεως κηρύγματά μας. Κάποιοι δε και εμειδίων, ειρωνευόμενοι τον τόσον πολύ καθυστερημένον ιεροκήρυκα. Ελάχιστα μέσα εις την Πρωτεύουσαν, την σύγχρονον αυτήν Βαβυλώνα, ήκουσαν και εφήρμοσαν το από άμβωνος κήρυγμα κατά της τηλεοράσεως. Εντονώτερα δε εκήρυττα κατά της τηλεοράσεως, όταν άρχιζε η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. – Οι χαλεποί καιροί, τους οποίους διερχόμεθα έλεγον, προδρομικοί καιροί του Αντιχρίστου, επιβάλλουν ένα νέον είδος νηστείας, ανώτερον από την συνηθισμένην νηστείαν, από την αποχήν ωρισμένων φαγητών. Ω χριστιανοί! Νηστεύσατε κατά την αγίαν αυτήν περίοδον από τα αισχρά θεάματα και ακροάματα. Ω μάτια, τα οποία ο Κύριος αμόλυντα από την αμαρτίαν, παύσατε να βλέπετε την ματαιότητα του αποστάτου και ματαίου τούτου κόσμου. Κλείσατε τας τηλεοράσεις της γης, αι οποίαι είνε βόρβορος, και ανοίξατε την τηλεόρασιν του ουρανού, δια να ίδετε τα πλέον υπέροχα θεάματα και νʼ ακούσετε τα πλέον υπέροχα μηνύματα. Τηλεόρασις του ουρανού είνε η Αγία Γραφή.

Η αντίδρασίς μας ως επισκόπου

Ταύτα εν Αθήναις. Όταν δε ανεξιχνιάστοις βουλαίς του Θεού και απείρω ελέει αυτού έχειροτονήθην επίσκοπος εξ Αθηνών, όπου ειργάσθην ως ιεροκήρυξ, εις την προσφιλή ακριτικήν περιοχήν της Μακεδονίας, την Φλώριναν, ως επίσκοπος δεν έπαυσα να διαμαρτύρωμαι συν τοις άλλοις και εναντίον της ούτω πως λειτουργούσης τηλεοράσεως των Αθηνών. Εδώ ήκουσα θεατάς και ακροατάς της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως, πιστούς χριστιανούς, να διαμαρτύρωνται και να λέγουν, ότι τα προγράμματα ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως γειτονικών χωρών δεν παρουσιάζουν εξαθλίωσιν τοιαύτην, οποίαν παρουσιάζουν οι ιδικοί μας σταθμοί. Φοβερόν! Η φωνή της Ελλάδος, η οποία έπρεπε να είνε αγνή, παρθένος φωνή εξαγγέλουσα τα αιώνια ρήματα του Χριστού εις τα πέρατα του κόσμου, φωνή θρησκευτική και πατριωτική, φωνή ιεραποστολική, κατήντησε να γίνη μία φωνή πόρνης. Εις μάτην αι διαμαρτυρίαι μας. Εζήτησα άδειαν να ιδρύσω ίδιον ραδιοφωνικόν σταθμόν και, ει δυνατόν, σταθμόν τηλεοράσεως επί της ιστορικής κορυφής 1020 της Φλωρίνης, εκεί όπου έχει υψωθή πελώριος Σταυρός, φωταγωγούμενος καθʼ εκάστην νύκτα, σύμβολον της χριστιανικής μας πατρίδος, η οποία με το «Εν τούτω νίκα» επραγματοποίησε τας ωραιοτέρας εξορμήσεις εν τω κόσμω.

Και δεν περιωρίσθημεν εις το κήρυγμα αλλʼ επράξαμεν και κάτι άλλο. Επειδή κάποιοι, αντιτιθέμενοι προς τα κατά της τηλεοράσεως κηρύγματά μας, έλεγον ότι τα προγράμματα αυτής ήσαν αρεστά εις τον λαόν, ετολμήσαμεν, εν ημέραις δικτατορικού καθεστώτος, άνευ αδείας των αρχών, να διενεργήσωμεν αστραπιαίον δημοψήφισμα εις όλας τας ενορίας μας, και 21.853 άτομα, ως επί το πλείστον γονείς και κηδεμόνες, όλως αβιάστως προσήλθον και υπέγραψαν την σχετικήν διαμαρτυρίαν. Αλλά δυστυχώς ουδέν εγένετο. Τα προγράμματα της τηλεοράσεως εξηκολούθουν να διοχετεύουν βόρβορον.

Ηλπίζομεν, ότι με την αποκατάστασιν της δημοκρατίας εν Ελλάδι, συμφώνως δε και προς το μεγαλόστομον σύνθημα της γενικής καθάρσεως, θα επεδιώκετο και η κάθαρσις του εθνικού σταθμού τηλεοράσεως. Η δημοκρατία, η αληθής δημοκρατία, η οποία παρομοιάζεται με παρθένον αγνήν, θα έπρεπε και ως φωνή και ως θέαμα, να είνε ηθικώς αδιάβλητος. Μόνον καθεστώτα διεφθαρμένα, όπως ήσαν τα καθεστώτα των τελευταίων Ρωμαίων αυτοκρατόρων, δια να κολακεύσουν και να αποτρέψουν τα πλήθη από του να ασχολούνται με τα σοβαρά θέματα, προσέφερον θεάματα προς τελείαν αυτών έξαχρείωσιν και διαφθοράν. Αλλʼ η δημοκρατία δεν πρέπει κατά τοιούτον χυδαίον τρόπον να ψυχαγωγή τον λαόν. Πρέπει να διδάσκη και να εμπνέη αυτόν με θεάματα υψηλής ποιότητος, οποία θεάματα προσέφερεν η αληθής δημοκρατία εν ημέραις δόξης αυτής δια των περιφήμων δραματικών ποιητών Σοφοκλέους, Ευριπίδου και Αισχύλου. Αλλά δυστυχώς το θέαμα, αισχρόν επί των ημερών της τελευταίας δικτατορίας, εγένετο αισχρότερον επί των ημερών της δημοκρατίας, εάν κρίνη τις από τας συνεχώς δημοσιευμένας επιστολάς τηλεθεατών.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

author Posted by: admin on date Ιούν 10th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
 • (Θα δημοσιεύσουμε ψηφιακά ολόκληρο το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου· «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», που εξαντλήθηκε, για να δούμε πόσο μπροστά ήταν ο Γέροντας αγωνιστής ιεράρχης. Ο ίδιος δεν έβαλε ποτέ στη Μητρόπολη ή στα ιδρύματά του τηλεόραση, παρ’ όλα αυτά ήξερε πολύ καλά την πλύση εγκεφάλου που γίνονταν μέσω της τηλεoράσεως και φώναζε· «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ».
  Ο π. Αυγουστίνος δεν ήταν εναντίον της τεχνολογίας, ήθελε η Μητρόπολή του να έχει χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό και χριστιανική τηλεόραση. Ήταν η πρώτη Μητρόπολη στην Ελλάδα που εδημιούργησε ραδιοφωνικό σταθμό με κανονική άδεια και πληρή πρόγραμμα σε 24ωρη βάση. Εβλεπε τα καλά από την τεχνολογία και ήθελε να τα εκμεταλλευτεί, αλλά ήταν εναντίον της κακής χρήσης της τεχνολογίας. Σε μια εποχή που όλοι έβλεπαν μόνο τα καλά της τηλεοράσεως, ο ίδιος αγωνιζόταν να προλάβει τα κακά που έρχονταν στην Ελλάδα, μέσω αυτής της τεχνολογίας. Τώρα όλοι οι λογικός σκεπτόμενοι Έλληνες βλέπουν τα συντρίμμια και φωνάζουν με αγανάκτηση· κλείστε τις τηλεοράσεις γιατί είναι κατευθυνόμενες, γιατί αλλοιώνουν τα μυαλά των ανθρώπων. Οι σκοτεινές δυνάμεις, έλεγε έχουν καταλάβει τα ερτζιανά κύματα και κατευθύνουν την κοινή γνώμη όπου αυτοί θέλουν…
  Θα δημοσιεύσουμε όπως και τα άλλα βιβλία του Γέροντος σε συνέχειες το βιβλίο. Σήμερα διαβάστε τον πρόλογο του βιβλίου, σελ. 7-8)

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Πρόλογος

«Κλειστε τις τηλεορασεις»Εις το περιοδικόν «Χριστιανική Σπίθα» κατά καιρούς εδημοσιεύσαμεν άρθρα σχετικά με την τηλεόρασιν. Εξητάσαμεν το θέμα της τηλεοράσεως εκ διαφόρων επόψεων, κυρίως δε εξ επόψεως της χριστιανικής ηθικής, δια την οποίαν τίποτε δεν είνε αδιάφορον.

Τα άρθρα εκείνα προεκάλεσαν παντού σχόλια και συζητήσεις και δια μίαν ακόμη φοράν εισπράξαμεν ουκ ολίγας ειρωνείας παρά των κοσμικών ανθρώπων δια την αντίθεσιν μας προς την τηλεόρασιν, όπως λειτουργεί αύτη, και δια το σύνθημα μας «Κλείστε τις τηλεοράσεις».

Η απήχησις των άρθρων μας περί τηλεοράσεως έφθασε μέχρι του εξωτερικού. Και ξένοι, πληροφορηθέντες εκ των εφημερίδων του Εξωτερικού, ότι ένας επίσκοπος της Ελλάδος βάλλει σφοδρώς κατά της τηλεοράσεως ως μέσου διαφθοράς του σύγχρονου κόσμου, έστειλαν επαινετικάς και ενθαρρυντικάς επιστολάς.

Αλλά το σπουδαιότερον εξ όλων, δια το οποίον ήξιζε να γραφούν τα εν λόγω άρθρα, είνε το γεγονός, ότι χιλιάδες Έλληνες έκλεισαν τας συσκευάς τηλεοράσεως και έπαυσαν να παρακολουθούν τα επαίσχυντα προγράμματα. Εκατοντάδες δʼ εξ αυτών έγραψαν και επιστολάς, γνωστοποιούντες το ευχάριστον γεγονός, ότι έκλεισαν τας τηλεοράσεις.

Επειδή εζητήθη η εις έν τεύχος έκδοσις των άρθρων περί τηλεοράσεως, δια τούτο αναδημοσιεύομεν τα άρθρα ταύτα εις το παρόν τεύχος μετά ελαχίστων τροποποιήσεων, ελπίζοντες ότι η κυκλοφορία και η διάδοσις του τεύχους τούτου θα βοηθήση και άλλους να καταλάβουν, πόσον φθοροποιόν μέσον είνε η τηλεόρασις, ιδίως δια τα παιδιά, και να λάβουν την ηρωϊκήν απόφασιν, να κλείσουν τας συσκευάς τηλεοράσεως προς σωτηρίαν των οικογενειών των. Ονομάζομεν δε ηρωϊκήν την απόφασιν να κλείση κανείς την τηλεόρασιν λόγω της τρομακτικής έλξεως, την οποίαν αύτη εξασκεί επί των ανθρώπων. Το να βαδίζη δε κανείς αντιθέτως προς το ρεύμα του αιώνος τούτου του απατεώνος είνε αληθινός ηρωϊσμός και απόδειξις όντως αντιστασιακού πνεύματος, τον οποίον διακρίνει τους συνειδητούς χριστιανούς, συμφώνως προς το αποστολικόν σύνθημα˙ «Ἀντίστητε τῶ διαβόλω, καὶ φεύξεται ἀφʼ ὑμῶν» (Ιάκ. 4, 7).

 

Φλώρινα τη 15 Ιουνίου 1981

εορτή του ιερού Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνος

Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 28th, 2013 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ»

 • Βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, εκδ. 1981. Ο αγωνιστής ιεράρχης είδε εγκαίρως τον κίνδυνο που θα διέτρεχε η πατρίδα μας από την κακή χρήση της τηλεοράσεως και την πλύση εγκεφάλου που θα υφίστατο ο λαός από τις σκοτεινές δυνάμεις, γι’ αυτό όταν όλοι κοιμόταν έριξε το σύνθημα· ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. Τον χαρακτήρισαν αναχρονιστικό και των άκρων, αλλά σήμερα δικαιώνεται.
  Παραθέτουμε τον πρόλογο του βιβλίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κλειστε τις τηλεορασεις ιστ Εις το περιοδικό μας «Χριστιανική Σπίθα» κατὰ καιροὺς ἐδημοσιεύσαμε ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὴν τηλεόραση. Ἐξετάσαμε τὸ θέμα τῆς τηλεοράσεως ἐκ διαφόρων ἐπόψεων, κυρίως δὲ ἐξ ἐπόψεως τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς, διὰ τὴν ὁποίαν τίποτε δὲν είναι ἀδιάφορον.
Τὰ ἄρθρα ἐκεῖνα προκάλεσαν παντοῦ σχόλια και συζητήσεις και διὰ μίαν ἀκόμη φορά είσεπράξαμεν  οὐκ ὀλίγας εἰρωνείας παρὰ τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων διὰ τὴν ἀντίθεσίν μας πρὸς τὴν τηλεόρασιν, ὅπως λειτουργεῖ αὕτη, καὶ διὰ τὸ σύνθημά μας «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ».
Η ἀπήχησις τῶν ἄρθρων μας περὶ τηλεοράσεως ἔφθασε μέχρι τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Καὶ ξένοι, πληροφορηθέντες ἐκ τῶν ἐφημερίδων τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ὅτι ἕνας ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλάδος βάλλει σφοδρῶς κατὰ τῆς τηλεοράσεως ὡς διαφθορᾶς τοῦ συγχρόνου κόσμου, ἔστειλαν ἐπαινετικάς καὶ ἐνθαρρυντικὰς ἐπιστολάς.
Ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο ἐξ ὅλων, διὰ τὸ ὁποῖον ἄξιζε νὰ γραφοῦν τὰ ἐν λόγω ἄρθρα, εἶναι τὰ γεγονός, ὅτι χιλιάδες Ἕλληνες ἔκλεισαν τὶς συσκευές τηλεοράσεως καὶ ἔπαυσαν νὰ παρακολουθοῦν τὰ ἐπαίσχυντα προγράμματα. Ἑκατοντάδες δ᾽ ἐξ αὐτῶν ἔγραψαν καὶ ἐπιστολάς, γνωστοιοῦντες τὰ εὐχάριστο γεγονός, ὅτι ἔκλεισαν τὶς τηλεοράσεις.
Ἐπειδὴ ἐζητήθη ἡ εἰς ἕν τεῦχος ἔκδοσις τῶν ἄρθρων περὶ τηλεοράσεως, διὰ τοῦτο ἀναδημοσιεύομεν τὰ ἄρθρα ταῦτα εἰς τὸ παρὸν τεῦχος μετὰ ἐλάχίστων τροποιήσεων, ἐλπίζοντες ὅτι ἡ κυκλοφορία καὶ ἡ διάδοσις τοῦ τεύχους τούτου θὰ βοηθήση καὶ ἄλλους νὰ καταλάβουν, πόσον φθοροποιὸν μέσον εἶναι ἡ τηλεόρασις, ἰδίως διὰ τὰ παιδιά, καὶ νὰ λάβουν τὴν ἡρωϊκὴν ἀπόφασιν, νὰ κλείσουν τὰς συσκευὰς τηλεοράσεως πρὸς σωτηρίαν τῶν οἰκογενειῶν των. Ὀνομάζομεν δὲ ἡρωϊκὴν τὴν ἀπόφασιν νὰ κλείση κανεὶς ἀντιθέτως πρὸς τὸ ρεῦμα τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος εἶναι ἀληθινὸς ἡρωϊσμὸς καὶ ἀπόδειξις ὄντως ἀντιστασιακοῦ πνεύματὸς, τὸ ὁποῖον διακρίνει τοὺς συνειδητοὺς χριστιανοὺς, συμφώνως πρὸς τὸ ἀπολικὸν σύνθημα: «Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾽ὑμῶν» (Ἰακ. 4,7).

Φλώρινα τῇ 15ῃ Ἰουνίου 1981

ἑορτῇ τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, ἐπισκόπου Ἱππῶνος

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 28th, 2013 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

_____

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ


______

ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

__

 

_