Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Μάρτιος, 2023

Ο Πυργος της Βαβελ 2) Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & ΟΜΙΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Ο Πυργος της Βαβελ

https://youtube.com/live/Ud03d7toNU0?feature=share

Γεώργιος Κεφαλιακός
Υπεύθυνος – συντονιστής εκ μέρους του ιστολογίου https://ellasnafs.blogspot.com/

589345584235671765gogba

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο Α΄, εδάφια 24-38

+eyaggelismos24 Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, 25 λέγουσα ὅτι οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
26 ᾿Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα Ναζαρέτ, 27 πρὸς παρθένον μεμνηστευμένην ἀνδρί, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28 Καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. 29 Ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 30 Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 31 Καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν. 32 Οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυῒδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος. 34 Εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω; 35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα ῞Αγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ. 36 Καὶ ἰδοὺ ᾿Ελισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· 37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ρῆμα. 38 Εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου. καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. Read more »

Οἱ ἥρωες παραδειγματα πιστεως και ἀρετης

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 25th, 2023 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2543

Ἐθνικὴ ἑορτὴ ἐθνικῆς παλιγγενεσίας
Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 πρωὶ

Οἱ ἥρωες παραδειγματα πιστεως και ἀρετης

«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυν. θ΄ ᾠδ.)

AG. SKEPH- ΕΛΛΑΣΜεγάλη ἡμέρα σήμερα, ἀγαπητοί μου. Με­γάλη βέ­βαια γιὰ ὅσους πιστεύουν, γιὰ τοὺς ἄλ­λους δὲν σημαίνει τίποτα. Ὅσοι ἔ­χουν ἀγάπη στὴν πατρί­δα καὶ πρὸ παντὸς ἀ­γάπη καὶ πίστι στὸ Χριστὸ ὡς Σωτῆρα τοῦ κόσμου, αὐτοὶ αἰσθάνονται βαθειὰ συγκίνησι.
«Εὐαγγε­λίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα­νοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (μεγαλυν. θ΄ ᾠδ.). Νὰ χαρῇ ἡ γῆ, ὅλος ὁ πλανήτης. Γιατὶ τί ἦταν πρὶν τούτη ἡ Γῆ; Ἦταν βουτηγμένη μέσα στὴν ἁμαρτία· τὴν εἰδωλολατρία, τὴν ἀσέβεια, τὸ ψέμα, τὴν πορ­νεία, τὴ μοιχεία… Θά ᾽πρε­πε ὁ δίκαιος Θεὸς νὰ τιμωρήσῃ αὐτὸ τὸν κόσμο· ν᾽ ἀνοίξουν πάλι οἱ καταρρᾶκτες τοῦ οὐρανοῦ καὶ νὰ πνιγοῦν οἱ βλάσφημοι, νὰ βρέξῃ πάλι φωτιὰ καὶ θειάφι νὰ καοῦν οἱ ἀσελγεῖς, νὰ πλημμυρί­σουν τὰ ποτάμια, νὰ πέσουν τ᾽ ἀστέρια στὰ κε­φάλια τῶν ἁμαρτωλῶν… Μποροῦσε ὁ Θεὸς νὰ κάνῃ τὴ Γῆ σκόνη· γιατὶ τὴ μόλυνε ὁ ἄνθρωπος. Τὰ ἔκανε αὐ­τὰ ὁ Μεγαλοδύναμος; Ὄχι. Δόξα τῇ μακρο­θυμίᾳ σου, Κύριε! Ἔδειξε ἀγάπη ἀνέκφραστη. Read more »

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821 2) Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Εβρ. 2,11-18) & EΡMHNEIA ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 24th, 2023 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ 1821

Πατηστε τον τιτλο είναι σε pdf

862c570e406e

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Προς Εβραίους, κεφάλαιο 2, εδάφια 11-18

Αποστ.Παυλος11 Ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι’ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν, 12 λέγων· ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· 13 καὶ πάλιν· ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς ἐπ’ αὐτῷ· καὶ πάλιν· ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. 14 ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκε σαρκὸς καὶ αἵματος, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχε τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου, τοῦτ’ ἔστι τὸν διάβολον, 15 καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους, ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. 16 οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται, ἀλλὰ σπέρματος ᾿Αβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. 17 ὅθεν ὤφειλε κατὰ πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι, ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν Θεόν, εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ. 18 ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ[:Εβρ. 2,11-18]

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

«Ὃ τε γὰρ ἁγιάζων(: Καθόσον υπάρχει στενός σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού της σωτηρίας και εκείνων που σώζονται μέσω Αυτού· διότι και ο Ιησούς που μας αγιάζει και μας σώζει)», λέγει ο Απόστολος Παύλος, «καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες. δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν (:και εμείς που αγιαζόμαστε και σωζόμαστε, όλοι καταγόμαστε από έναν Πατέρα. Γι’ αυτήν ακριβώς την αιτία και ο Χριστός δεν ντρέπεται να ονομάζει αυτούς, που καλεί σε σωτηρία, αδελφούς Του)». Read more »

ΟI EXΘΡΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΘΟΥΝ «Χαιρε, δι᾿ ἧς ἐγειρονται τροπαια· χαιρε, δι᾿ ης ἐχθροι καταπιπτουσι» (Ἀκαθ. ὕμν. Ψ 5)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 24th, 2023 | filed Filed under: Xαιρετισμοι της Παναγιας

Δ΄ Στάσις Χαιρετισμῶν
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΟI EXΘΡΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΘΟΥΝ

«Χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐγείρονται τρόπαια· χαῖρε, δι᾿ ἧς ἐχθροὶ καταπίπτουσι»(Ἀκάθ. ὕμν. Ψ 5)

Gorgoυπ. p. Aυg ιντΧΑΙΡΩ ἀγαπητοί μου, ποὺ τρέχετε καὶ συγκεντρώνεσθε στὸ ναό. Θὰ σᾶς μιλήσω ἁπλᾶ, σὰν πατέρας μὲ τὰ παιδιά.
Ζοῦμε σὲ χρόνια ἄσχημα. Μερικοὶ λένε, ὅτι πλησιάζει ἡ συντέλεια τοῦ κόσμου. Ἕνα σημάδι ὅτι ἔρχεται ἡ συντέλεια εἶνε, ὅτι στὶς ἡμέρες μας παρουσιάστηκε ἀθεΐα καὶ ἀπιστία μεγάλη. Σὲ πόλεις καὶ χωριὰ ξάπλωσαν οἱ ἰδέες αὐτές. Καὶ λέγονται συχνὰ ἀπὸ στόματα ἀνθρώπων ποὺ θεωροῦνται μορφωμένοι. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια στὴ Μικρὰ Ἀσία, στὸν Πόντο, στὰ ἁγιασμένα μέρη, δὲν ὑπῆρχε ἄπιστος καὶ ἄθεος. Τώρα ἡ ἀθεΐα ἔφτασε παντοῦ. Read more »

Μητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος: Σημερα κυριαρχουν οἱ ἀπατεωνες & οι λωποδυτες. Να ἀγωνιστουμε, αν θελουμε να ζηση η Ελλας 2) ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΟΥ 1990, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΑΙΝΙΑΣ ΤΟΥ Θ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 3) «Αναζητουνται οι Μακεδονομαχοι του 2019» 4) Οργη για την αποφαση του πρωτοδικειου Φλωρινας & την ψευτομακεδονικη γλωσσα

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 23rd, 2023 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

Σημερα κυριαρχουν οἱ ἀπατεωνες & οι λωποδυτες.
Να ἀγωνιστουμε, αν θελουμε να ζηση η Ελλας

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστινος

Σήμερα κυριαρχοῦν οἱ ἀπατεῶνες καὶ οἱ λωποδύτες. Σὲ τέτοιες ἐποχὲς ζοῦμε. Κ᾿ ἐσεῖς θὰ ἀναγκασθῆτε ἀργότερα νὰ πᾶτε σὲ αὐτοάμυνα, νὰ ὑπερασπίσετε τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑ­πόληψι τῆς οἰκογενείας σας. Καταλάβατε;… Θὰ ἀγωνιστοῦμε, ἂν θέλουμε νὰ ζήσῃ ἡ πατρίς μας καὶ ἂν δὲν θέλουμε νὰ γίνῃ ἀμπέλι ξέφραγο καὶ νὰ χορεύουν ὅλοι οἱ πίθηκοι, ὅλων τῶν χρωμάτων καὶ καταστάσεων…

589345584235671765gogba

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ, ΣΤΙΣ 16.12.1990, ΜΕ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ENANTΙΟΝ ΔΟΣΙΛΟΓΟΥ, ΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΕΟΚ ΔΙΑΦΗΜΙΖΕ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

___________

__________

Παροντες στο συλλαλητηριο οι δήμαρχοι της Φλωρίνης, του Αμυνταίου, της Πτολεμαίδος των Πρεσπων και όλος ο λαός κοντά στον επίσκοπό του. Ο γέροντας αγωνιστης Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστῖνος Καντιώτης, που διαβασε το σενάριο, εκανε προσπάθεια, να αφαιρέση ο Θ. Αγγελόπουλος απο την ταινία, που γύριζε κάτω από τα παράθυρα της Μητροπόλεως του, τα σημεῖα της προδοσίας. Του έδωσε προθεσμία, αλλά για εκεῖνον τα 600.000.000 που του εδωσε η ΕΟΚ ήταν ανωτερα απο την πατρίδα του. Τωρα ερχεται το Πρωτοδικειο της Φλωρινας, σιγουρα πάλι με εξωτερικη παρέμβαση, για να ολοκληρωση την προδοσία. Ας περιμένουν & οι νέοι προδότες του Εθνους να έχουν το τελος του Αγγελόπουλου & του Ιουδα.

589345584235671765gogba

«Αναζητουνται οι Μακεδονομαχοι του 2019»

Άκης Τσελέντης

Με αφορμή την κατάπτυστη απόφαση του Πρωτοδικείου Φλώρινας, ο καθηγητής σεισμολογίας και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Άκης Τσελέντης, έκανε μια ανάρτηση-ποταμό στο facebook (με τίτλο «Αναζητούνται οι Μακεδονομάχοι του 2019»), στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Τρίζουν τα κόκαλα του Παύλου Μελά και του Μέγα Αλέξανδρου, από τις αθλιότητες των νεοελλήνων… η αιματοβαμμένη μακεδονική γη παραδίδεται βορά στους σφετεριστές και κατσαπλιάδες της Ιστορίας του Ελληνισμού, για να εξυπηρετήσουν τα γεωπολιτικά συμφέροντα ξένων χωρών και κέντρων εξουσίας».

589345584235671765gogba

Οργη για την αποφαση του πρωτοδικειου Φλωρινας & την ψευτομακεδονικη γλωσσα

Της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη

Από τα πρώτα μαθήματα στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης οι τότε καθηγητές μας μάς εφιστούσαν την προσοχή ότι οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να γίνονται σεβαστές, και ότι γενικώς δεν νοείται να υφίστανται αυτές κριτική από οποιονδήποτε. Και η αντιμετώπισή τους αυτή είναι δικαιολογημένη, δεδομένου ότι σε διαφορετική περίπτωση θα είχε ενθαρρυνθεί η αυτοδικία.
Θέλω, ωστόσο, να πιστεύω ότι είναι επιτρεπτή η διατύπωση απορίας, για τυχόν αποφάσεις που αναφέρονται σε ανύπαρκτο περιστατικό, σε μη υφιστάμενο αντικείμενο, σε προσπάθεια δημιουργίας ad hoc και μέσω δικαστικής απόφασης, φανταστικής ύπαρξης.
Και, ακριβώς, αυτό συμβαίνει με την απόφαση αυτή του δικαστηρίου της Φλώρινας. Όπως είναι παγκοίνως γνωστό, αλλά και όπως δεν κουράζονται να το επαναλαμβάνουν οι Βούλγαροι για λόγους που τους αφορούν άμεσα, ότι δηλαδή η γλωσσα των Σκοπίων είναι παρακλάδι της βουλγαρικής, δηλαδή καθαρά σλαβική γλώσσα. Read more »

Δυο αρθρα του πρωην Μητροπολιτου Καλαβρυτων Αμβροσιου σε pdf: ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΜΑΣ β) Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ 2) Tρiα επiκαιρα άρθρα του Μαθηματ. Παναγ. a) 25η Μαρτἰου – Aγγελμα Σωτηρiας του ανθρωπινου γενους β) Καλυτερα μιας ώρας ελευθερη ζωη παρα 40 χρονια σκλαβια και φυλακη. γ) Για του Χριστου την πιστη την Αγια

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 23rd, 2023 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δύο άρθρα του πρώην Μητροπολιτου Καλαβρύτων Αμβροσίου

Πατῆστε τους τίτλους ειναι σε pdf

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΜΑΣ

«Διαφθορείς της κοινωνίας υβρίζουν Ιεράρχη της Εκκλησίας, που καλεί σε μετάνοια. Κλείστε επιτέλους τα απύλωτα στόματά σας»….

No 11 – Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Πατηστε τον τίτλο & κατεβαστε το άρθρο

50751374unled13Tρία επίκαιρα άρθρα του Μαθηματικοῦ Παναγιώτου

25η Μαρτἰου – Aγγελμα Σωτηρiας του ανθρωπινου γενους

Αγάλλεται και πανηγυρίζει η Ορθοδοξία και σύμπας ο Ελληνισμός. Ξημερώνει η 25η Μαρτίου. Ημέρα που σηματοδοτεί την Ελευθερία του ανθρώπου. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος από τα δεσμά της αμαρτίας και ο Έλληνας αποκτά την Λευτεριά του. Τον ευαγγελισμό της Υπεραγίας Θεοτόκου και την έναρξη του αγώνα του 21 για την Ελευθερία πανηγυρίζει ο ελληνισμός πανταχού της γης.

Καλυτερα μιας ώρας ελευθερη ζωη παρα 40 χρονια σκλαβια & φυλακη

Διακόσια χρόνια κύλησαν όπως το νερό στο αυλάκι. Διακόσια χρόνια από τον ξεσηκωμό των προγόνων μας. Ένας ξεσηκωμός για την Χριστού την πίστη την Αγία καιτης Ελλάδος την Ελευθερία….

Για του Χριστου την πιστη την Αγια

25 Μαρτίου 1821, ημερομηνία κηρύξεως της παλιγγενεσίας. Ο σκλάβος ρωμιός ξεσηκώνεται και κηρύσσει την επανάστασή του για την Ελευθερία του. Διάλεξε την συγκεκριμένη ημερομηνία με τον τεράστιο συμβολισμό. Τον Ευαγγελισμό της Θεομήτορος Παρθένου Υπεραγίας Θεοτόκου…..

 

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ με πολυ πονο αφορισε τον Θ. Αγγελοπουλο, γιατι διαφημιζε την πτωση των Ελληνικων συνορων στη Φλωρινα, το 1990. Ας προσεξουν οι προδοτες πολιτικοι & δικαστικοι ο Μητρ. Αυγουστινος βρισκεται εκει. Σε μια ομιλια του προειδοποιησε ότι & απο τον ταφο θα φωναζη. Θυσιαστηκαν τα καλυτερα παιδια της Ελλαδος, για να μεινει η Μακεδονια ελευθερη. Τι ωφελησαν τον Αγγελοπουλο τα 600.000.000 που πηρε απο την ΕΟΚ; Μαθετε το τελος του

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 22nd, 2023 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

Ο αγωνιστής Μητροπολίτης της Φλωρινας Αυγουστῖνος βρίσκεται στη Φλώρινα. Σε μία ομιλία του προειδοποιησε ότι και από τον τάφο θα φωνάζει. Ας  προσέξουν οι προδότες πολιτικοι και δικαστικοί, που όλες τις προδοτικες συμφωνίες τις κάνουν στην Φλώρινα, θα πληρώσουν σκληρά την προδοσία τους. Τους κεραυνούς από τον μικρό αφορισμό που έριξε στον Θ. Αγγελόπουλο, στις 17.12.1990, που διαφήμιζε την πτωση των συνόρων στην Φλώρινα θα τους ρίξει στα κεφάλια τους. Ας ερευνήσουν να μάθουν δυστυχως, το άσχημο τέλος του Αγγελόπουλου.

____________________

____

Η πρωτοδίκη τῆς Φλώρινας έβγαλε απόφαση υπέρ της Ελεύθερης προπαγάνδας των Σκοπιανῶν στην Φλώρινα και σε όλη την Μακεδονία!!! ΟΜητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστῖνος ειναι εκεῖ και θα στείλη από τον τάφο τους κεραυνους του αφορισμοῦ στο κεφάλι της και σε όποιους δικαστές επικύρωσαν δικαστικά την αθλια αυτή συμφωνία.
Ο Θ. Αγγελόπουλος πῆρε 600.000.000 απο την ΕΟΚ για το γύρισμα της ταινίας και δεν τον ενοχλοῦσε ο αφορισμός, αλλά πια η ωφελεια; Κάικε το σπίτι του στο Μάτι και ο ίδιος είχε φοβερό τέλος στο γύρισμα κάποιας του ταινίας. Τα χρήματα και οι θέσεις που προσφέρουν τα σκοτεινα κυκλώματα αργά ή γρήγορα γίνονται φωτιά και καῖνε τους προδότες.
Οι ανθέλληνες μασόνοι πολιτικοί & οι σύγχρονοι προδότες δικαστικοί έχουν δικαίωμα να ξεπουλήσουν μόνο τις βίλες τους και να αλλάξουν τα ελληνικά τους ονόματά με σκοπιανά, και όχι την Ελληνική γη, που οι Έλληνες έχυσαν ποταμούς αιμάτων για να μείνη η πατρίδα μας ελεύθεροι.
Η κ. πρωτοδικη, ασφαλῶς δεν είναι από τη Φλώρινα, γιατί οι Φλωρινιώτες είναι πατριῶτες, αλλά εστάλη για να επικυρώση δικαστικά την προδοτική συμφωνία Read more »

Ακουστε τους γυφτους – Τηλεοπτικο καναλι Σκοπιων: Ιστορικη νικη των “Μακεδονων” στην Ελλαδα 2) ΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 3) Γιατι ξεπουλουν την Μακεδονια στα Σκοπια, με τα λεφτα του διεθνη απατεωνα Σορου; ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΣΣΟΒΟ, με την υπογραφη «ελληνων» δικαστων!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 22nd, 2023 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

Ακουστε τους γυφτουςΤηλεοπτικο καναλι Σκοπιων: Ιστορικη νικη των “Μακεδονων” στην Ελλαδα

http://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2023/03/blog-post_245.html#more

589345584235671765gogbaΠΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Κατω τα χερια από την Μακεδ.

Τὴν δηθεν Σκοπιανη μειονότητα, με «Μακεδονικη γλωσσα», τὴν ἐκπροσωπει στην Ελλαδα το «Οὐρανιο Τόξο». Δεν το ξέρουν οι δικασταί, ή κάτι άλλο συμβαίνει; Ποσοι ειναι οι ψευτομακεδόνες; Στις ευροεκλογες του 1994 πηρε το κόμμα τους, σε όλοκληρη την Ελλαδα 7.263 ψηφους! Με τοσα χρονια προπαγανδα & χρηματοδοτησεις απο ισχυρα κεντρα της Αμερικης πηρε 7.263 ψηφισαν! Αυτοί ειναι! Ας αναγνωρίσουν πρώτα οι Σκοπιανοί τις 200.000 Ελληνες που βρίσκονται στα Σκόπια και τον πολλαπλάσιο αριθμό Ελλήνων στην Βόρεια Ηπειρο και μετά να ζητουν την δική τους αναγνώριση. Αλλά δεν φταινε αυτοί, φταῖνε τα δικά μας μασονικά καθάρματα, που δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Δυστυχῶς, σημερα εβαλε την υπογραφη στην προδοσία τους και το πρωτοδικείο της Φλωρινας!!! Αλλα για αυτο θα δώση απάντηση στο επόμενο δημοσίευμα ο ίδιος ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστινος & θα τους ξετινάξει απο τον τάφο του  

589345584235671765gogba

Γιατι ξεπουλοῦν την Μακεδονία στα Σκόπια;

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΝΟΥΝ ΚΟΣΣΟΒΟ

Οι Αλβανοί εγκαταστάθηκαν στο Σερβικό, Κοσσυφοπέδιο πού αποτελεί το ιερότερο τμήμα της σερβικής γης. Ευνοηθηκαν από τους οθωμανους κατακτητες και αργότερα από τους Ιταλους. Μετά την κατάληψη της Γιουγκοσλαβίας από τις δυνάμεις του Άξονα (Απρίλιος 1941), μεγάλο τμήμα του Κοσσυφοπεδίου και της FYROM εντάχθηκαν στην Αλβανία που βρισκόταν κάτω από ιταλικό έλεγχο, οι Αλβανοί άσκησαν πίεση στο σερβικό στοιχείο και μετέφεραν στο Κόσοβο και τη FYROM αλβανικούς πληθυσμούς τόσο από την Αλβανία όσο και από άλλες περιοχες. Μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εκδηλώθηκαν αποσχιστικές τάσεις από αντάρτικες ομάδες Αλβανών εθνικιστών των λεγόμενων »Μπαλίστα», που δρούσαν στην περιοχή και είχαν συνεργαστεί με τις ιταλικές δυνάμεις κατοχής. Read more »

Nα γιατι τρεμουν οι αντιχριστοι…; 2) ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗΣ ΠΟΣΟ ΚΑΡΑΤΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΙΣΑΙ; 3) Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΑΠΙΣΤΟΥ (Απο βιβλιο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Νο 1)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 21st, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Nα γιατι τρεμουν οι αντιχριστοι…

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/2023/03/blog-post_26.html

589345584235671765gogba2) Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστινος: «Για να καταλάβεις, πόσο καρατιῶν χριστιανός είσαι, φαίνεται ὰπό το πῶς αντιμετωπίζεις τον θάνατο».

589345584235671765gogba

γιατρος αγ.Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 35, σελ. 88-91
Συνεχεια φυλ. Κατοχῆς «Η ΑΛΗΘΕΙΑ», Κοζάνη 4.3.1944, αριθμ. φ.1

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΑΠΙΣΤΟΥ

Πιστός και άπιστος. Διαφέρουν παντού. Διαφέρουν πρό παντός κατά την ώραν του θανάτου. Τότε παρουσιάζεται όλη η διαφορά που χωρίζει τον ένα από τον άλλον. Διότι ο μέν πιστός αντικρύζει τον θάνατον με ηρεμίαν, την οποίαν τω δίδει η αγαθή συνείδησις: ο θάνατος δι’ αυτόν είναι η γέφυρα, την οποίαν θα διαβεί δια να μεταβεί εις τον Οίκον του Ουρανίου του Πατρός. Ο δε άπιστος και επί τω ακούσματι ακόμη της λέξεως «θάνατος», ανησυχεί, ταράσσεται. Όταν δε πλέον ο θάνατος εμφανισθεί ενώπιόν του και ζητεί απ’ αυτόν να εξοφλήσει το κοινόν χρέος της ανθρωπίνης φύσεως, τότε ο άπιστος υφίσταται ψυχικόν συγκλονισμόν απερίγραπτον: δι’ αυτόν ο θάνατος είναι ένα πήδημα εις την άβυσσον. Και διά να πεισθήτε, ακούσατε πως απέθανεν ένας πιστός και πως ένας άπιστος. Ο πιστός είναι ο άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων ζήσας κατά τον 4ον αιώνα, ο δε άπιστος είναι ο Βολταίρος, ζήσας εν Γαλλία κατά τον 17ον αιώνα. Read more »

“ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΟΙ, ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΤΑΞΙΟΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΣ” 2) Συνεντευξη με τον Σεβασμιωτατο Μητροπολιτη Βισγκοροντ Παυλο, τον ηγουμενο της Λαυρας των Σπηλαιων Κοιμησεως του Κιεβου (ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΚΑΡΑΓΚΟΖΙΔΕΣ, ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ & ΠΑΙΖΟΥΝ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ!!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 21st, 2023 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΙ & ΑΝΑΞΙΟΙ

“ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΟΙ, ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΤΑΞΙΟΙ

ΤΟΥ ΑΝΑΠΟΔΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΣ”

Τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα -Διδάκτορος Βυζαντινῆς Ἱστορίας
Ἔγραφα τήν προηγούμενη ἑβδομάδα γιά τήν ἐκδήλωση πού εἶχαν προγραμματίσει οἱ δυστυχεῖς λυκοποιμένες μας στό συνοδικό μέγαρο Ἀθηνῶν γιά τούς…διωγμούς τῶν Χριστιανῶν. Μέ εἰσηγητή ὄχι φυσικά κάποιον ἐκπρόσωπο τῆς μόνης πραγματικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, οὔτε κάποιον ἄλλο ἐπίσης πραγματικά διωκόμενο Χριστιανό, ἀλλά κάποιον ἀπίθανο Ἀγγλικανό «ἐπίσκοπο» καί παρόντες ἀκόμη διαφόρους ἀκόμη αἱρετικούς (ὅπως εἴδαμε κάποιες μέρες ἀργότερα, ὅταν κυκλοφόρησαν καί οἱ φωτογραφίες). Καί λογικά ἀναρωτήθηκα τότε ποιούς ἀκριβῶς διωγμούς ἐννοοῦσαν οἱ δύσμοιροι….

Την συνέχεια: https://www.triklopodia.gr/%ce%bd-%ce%b4%ce%b1%cf%80%ce%b5-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%cf%89%cf%83/

50751235unled5

Συνεντευξη με τον Σεβασμιωτατο Μητροπολιτη Βισγκοροντ Παυλο, τον ηγουμενο της Λαυρας των Σπηλαιων Κοιμησεως του Κιεβου.

Pieς to aima adelfου σουΟι αδελφοί του μοναστηριού πηραν εντολή, έως τις 29 Μαρτίου η UOC (η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας) πρέπει να εγκαταλείψει το έδαφος της Λαύρας Κιέβου-Πετσέρσκ, τι έχετε να πείτε για αυτό;
Όταν αναστηλώνονταν η Λαύρα, πήραμε όλες τις εγκρίσεις από το μουσείο και το Υπουργείο Πολιτισμού. Έχω αλλάξει ήδη 6 προέδρους, θα έρθει κάποιος άλλος. Υποτίθεται ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε κάθε κυβέρνηση; Είμαστε τα παιδιά του Χριστού, είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Είμαστε για τη χώρα μας, είμαι για τη χώρα μου. Είμαι κατά του πολέμου, αλλά δεν θα επιτρέψω να ποδοπατηθεί η καρδιά, η πίστη και ο αληθινός Θεός μου.

Η Λαύρα ήταν, είναι και θα είναι μοναστικό κέντρο στην Ουκρανία.

Δεν ξέρω πόσο αληθεύει αυτό, αλλά μου είπαν ότι οι τρέχουσες ενέργειες κατά της Λαύρας είναι η επιθυμία των αρχών να κάνουν ένα δώρο στον Βαρθολομαίο, να δώσουν στην Τουρκία το ιερό μας. Γι αυτό τώρα όλοι φωνάζουν ότι η Λαύρα είναι δήθεν Μόσχα. Αλλά η Μόσχα δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Παρακολούθησα τον διάλογο μεταξύ του Tkachenko και του δημοσιογράφου του TSN, όπου μας αποκαλούσαν «Πατριαρχείο Μόσχας», Και θέλω να κάνω μια ερώτηση πού βρήκαν τις λέξεις “Πατριαρχείο Μόσχας” στα έγγραφα; Και μόνο για αυτό το ψέμα θα πρέπει ήδη να κριθούν και να λογοδοτήσουν ο υπουργός και ο δημοσιογράφος.
Δυστυχώς δεν έχουμε υπουργό Πολιτισμού. Υπάρχει μόνο ο υπουργός έλλειψης πολιτισμού, γιατί γνωρίζω ήδη πολλούς υπουργούς πολιτισμού, τώρα συμβαίνουν πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τον πολιτισμό.
Πώς αντέδρασαν τα αδέρφια της μονής στην απόφαση των αρχών;
Όλοι οι αδελφοί είναι αποφασισμένοι να μην εγκαταλείψουν το μοναστήρι με τη θέλησή τους. Read more »

Κεντρο «Μακεδονικης» (=Σκοπιανο-βουλγαρικης) γλωσσας στην Ελλαδα, με την υπογραφη «ελληνων» δικαστικων!!! 2) EΘΝΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ: ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΔΙΚΑΣΤΑΣ – ΜΑΡΤΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ (σκιτσο). «H MAKEΔONIA MAΣ HTO, EINAI & ΘA EINAI ΠANTA EΛΛHNIKH» (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 104η ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΦΛΩΡΙΝΑ 2/2/1970).

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 20th, 2023 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

Κεντρο «Μακεδονικης» (=Σκοπιανο-Βουλγαρικης) γλωσσας στην Ελλαδα, με την υπογραφη «ελληνων» δικαστικων!!!

Το Πρωτοδικείο Φλώρινας απέρριψε τις ενστάσεις για τη δημιουργία Κέντρου “μακεδονικής” γλώσσας στη Φλώρινα και επικύρωσε το καταστατικό του…!!!

Διαβαστε περισσότερα  εδῶ: http://ethnegersis.blogspot.com/2023/03/blog-post_475.html#more

2) ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΠΟΥΛ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 104η ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ 2/2/1970

  • («Aπό τους πρώτους που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο που διέτρεχε  η Μακεδονία από την προπαγάνδα γειτονικών λαών ήταν ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης. Κατήγγειλε και αποκάλυψε τους σκοπούς της νεοσύστατης τότε λεγόμενης «Μακεδονικής Εκκλησίας» και προέτρεψε τους κληρικούς της Μητροπόλεως του να συλλέξουν και απο το μικρότερο ακόμη χωριό τα στοιχεία εκείνα που βροντοφωνούν ότι η Μακεδονία ήτο είνε και θα μείνει πάντα Ελληνική. Μίλησε και αγωνίστηκε για την Ελληνικότητα της Mακεδονίας, όταν ακόμη οι πολιτικοί μας σιωπούσαν, γιατί δεν έβλεπαν η δεν λογάριαζαν τον κίνδυνο. Αυτό οι Σκοπιανοί δεν μπορούν να του το συγχωρέσουν. Τον απείλησαν κατ’ επανάλειψη ότι θα τον εκτελέσουν. Στο Σκοπιανό ραδιόφωνο τον αποκαλούσαν εχθρό της Μακεδονίας. Σήμερα υπάρχουν ιστοσελίδες του διαδικτύου που τον υβρίζουν κατά τον ελεεινότερο τρόπο. Τον ονομάζουν «ιερό εξεταστή», «μπουλτουζέρι των ναών», «Χουϊμενή της Μακεδονίας» κ.τ.λπ.)
  • (Σήμερα κοντά σ`αυτούς, συντάχθηκαν καί οι ανθέλληνες μασωνοι πολιτικοί, τα ξεπουλημένα τέρατα της παγκοσμιοποίησης, μαζί με ολο το σκυλολόι τοῦ διαβόλου. Τους στηρίζουν ασυνείδητοι δικαστικοί, που για μια προσωρινή έδρα πουλουν την μάνα τους οι αθεόφοβοι!!! Ο Ελληνικος λαός πρέπει να καταδικάση με την ψῆφο του, όλα αυτά τα μασονικά τέρατα).

«H MAKEΔONIA MAΣ HTO, EINAI

KAI ΘA EINAI ΠANTA EΛΛHNIKH»

«H Mακεδονία, αγαπητοί μας, υπήρξε ανέκαθεν χώρα Ελληνική. O Στράβων, ο πατήρ της γεωγραφίας, πρό δύο χιλιάδων περίπου ετών, βασιζόμενος εις πλήθος μαρτυριών και παρατηρήσεων, κατά τρόπον αναμφισβήτητον διεκήρυξεν εις τον κόσμον, ότι η Mακεδονία είναι Ελληνική· «Έστιν ουν Eλλάς και η Mακεδονία». Της Μακεδονίας τέκνα υπήρξαν ένδοξοι άνδρες, οι οποίοι διέπρεψαν εις τέχνας και επιστήμας και συνετέλεσαν ουκ ολίγον εις την δημιουργία του Ελληνικού θαύματος. Να αναφέρωμε ονόματα; Αρκεί και μόνο το όνομα του μεγίστου φιλοσόφου της αρχαιότητος Αριστοτέλη, ο οποίος, ως γνωστόν, εγεννήθη εις τα Στάγειρα της Χαλκιδικής. Μαθητής δε αυτού υπήρξεν ο ενδοξότερος βασιλεύς της Ελλάδος ο Μέγας Αλέξανδρος ο Μακεδών. Ούτος, εμπνεόμενος από τα ιδεώδη, τα οποία του ενέπνευσε ο μέγας διδάσκαλός περί ενότητος της Ελληνικής φυλής και του προορισμού αυτής εν τω κόσμω, ώρμησεν εκ της Μακεδονίας και ως αετός ετάνυσε τας πτέρυγάς του και έφθασε μέχρι του Νείλου και του του Γάγγη ποταμού, όχι ως κατακτητής, αλλ’ ως αναμορφωτής, σκορπίζων παντού τα σπέρματα της Ελληνικής φιλοσοφίας και προετοιμάζων δια της Ελληνικής γλώσσης, ως όργανου κοινής συνεννοήσεως των υπό το σκήπτρόν του λαών, το έδαφος δια την υποδοχήν του Χριστιανισμού εις τα έθνη.

ΚΑΝΕΙΣ ΕΧΘΡΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΙΩΣΕΙ

Ελληνική χώρα υπήρξε η Μακεδονία. Χώρα μαρτύρων και ηρώων. Kατά την διαδρομήν των αιώνων και χιλιετιών βάρβαροι εξ ανατολών και βορρά και δυσμών επέδραμον κατά της Mακεδονίας, επυρπόλησαν και ελεηλάτησαν, αιχμαλώτισαν και εφόνευσαν μυριάδας Eλλήνων Mακεδόνων, αλλά παρ’ όλας τας φοβεράς δοκιμασίας το δένδρον του Ελληνισμού δεν εξερριζώθη. Oύτε αι προπαγάνδαι των γειτονικών λαών, παρ’ όλα τα σατανικά μέσα, τα οποία μετεχειρίσθησαν δια τον παντελή αφελληνισμό της Mακεδονίας, επέφεραν αξιόλογα αποτελέσματα. Oύτε το άφθονο χρήμα ούτε η βία και η τρομοκρατία κατώρθωσαν να αλλοιώσουν τον ελληνικόν της χαρακτήρα. Read more »

ΣΚΟΠΕ, ΠΡΟΤΡΕΠΕ ΕΠΙΜΟΝΑ, ΤΑΡΑΚΟΥΝΑ 2) ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ, και ΟΧΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΕ Ο ΛΑΟΣ.

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 20th, 2023 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ., ΣYNEΡΓATΗΣ MAΣ π. Ι. Ν.

ΣΚΟΠΕ, ΠΡΟΤΡΕΠΕ ΕΠΙΜΟΝΑ, ΤΑΡΑΚΟΥΝΑ

Του ιερέως Ιωάννου Νικολόπουλου
από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

Πατηστε τον τίτλο

589345584235671765gogba Δήμοι της Ελλάδας σπεύδουν ξαφνικά να παραγγείλουν απινιδωτές ακολουθώντας το παράδειγμα του Ισραήλ

https://www.triklopodia.gr/%ce%b2reaking%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/

 

589345584235671765gogbaΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΑΟ

Απο αναγνώστη της ιστοσελιδος μας

Μασονια copyΜὲ ἁπλὰ λόγια ὁ λαὸς ἐξαπατᾶται ἀπὸ τὸ θεαθῆναι, αὐτὸ τὸ γνωρίζουν πολὺ καλὰ οἱ πολιτικάντηδες, καθὼς τὸ σπουδάζουν.
Πράγματι, σπουδάζουν τὸ θεαθῆναι (ἐκ ἐμπίστων προσώπων μέσα ἀπὸ ἰδιαίτερων μαθημάτων ὑποκριτικῆς. Ἔτσι λοιπὸν εὔλογα καταλαβαίνει καὶ ὁ πιὸ εὐκολόπιστος τὸ ἀπατηλὸ σύστημα τους,  ὅτι
1) θὰ πιέσει νὰ κλείσει τὰ μάτια,
2) δὲν θὰ κοιτάξει τὸν κόσμο στὰ μάτια,
3) θὰ πιέσει τὸν λόγο του νὰ ἐξέλθει λυπητερός, καὶ
4) θὰ γυρίζει τὴν πλάτη, ἀκόμα καὶ πρὶν ἐπέλθουν 1-2 λεπτά, καὶ ὅπου φύγει-φύγει∙ φυγὰς καὶ ἀνακουφισμένος, ὅτι τὴν σκαπούλαρε ἀπὸ τὸν ἐνοχλητικὸ ὄχλο, ὄχλο ποὺ ζητάει τὰ παρηγορητικὰ λόγια καὶ τὴν συμπόνια ἑνὸς ἠθοποιοῦ – πρωθυπουργοῦ.
Ἐὰν παρακολουθήσετε λοιπόν τὸ βίντεο θὰ τὰ ἰδεῖτε καὶ τὰ 4.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: Αλγεινές εντυπώσεις έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Λάρισα, στο σημείο όπου σημειώθηκε η φονική σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη, με τραγικό απολογισμό έως τώρα 41 νεκρούς (νεωτερος αριθμος νεκρων 69 εδω: https://www.triklopodia.gr/%ce%ba/__) καi δεκάδες τραυματίες. Σε βίντεο που τραβήχτηκε λίγα δευτερόλεπτα προτού ο Μητσοτάκης κάνει τη δήλωσή του για το τρομερό δυστύχημα, ακούγεται κάποιος να του δίνει οδηγίες καί να του λέει «πιο χαμηλά, χαμηλά το κεφάλι». Εκείνη τη στιγμή, ο πρωθυπουργός κατεβάζει το κεφάλι του καί παίρνει μια έκφραση θλίψης προτού μιλήσει στην κάμερα. https://twitter.com/i/status/1630880710696353792
Ὅμως, ἐπί εὐκαιρία θὰ σταθοῦμε καὶ σὲ κάτι ἰδιαίτερο. Αὐτὸ εἶναι τὸ σημαντικότερο ἐπίτευμα ξεγελάσματος τοῦ λαοῦ. Πρόκειται γιὰ τὸ σπουδαιότερο τελικό ἀποτέλεσμα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος, καὶ Read more »

«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 19th, 2023 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟΝ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 10-3-1991], (Β243)

ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣήμερα η Εκκλησία μας σεβασμιώτατε, αγαπητοί μου αδελφοί, εορτάζει την προσκύνησιν του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Το Συναξάριον της ημέρας αναφέρει ότι ευρισκόμεθα εις το μέσον της πορείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ο κόπος από την άσκησιν είναι αρκετός και φανερός, ώστε η Εκκλησία μας, τρίτη Κυριακή των Νηστειών σήμερα, προβάλλει, όπως λέγει το Συναξάριο, εις ημάς, ως βοήθημα κραταιότατον, τον Πανάγιον Σταυρόν, την χαράν του κόσμου, των πιστών την δύναμιν, των δικαίων το στήριγμα και των αμαρτωλών την ελπίδα, ίνα ευλαβώς Αυτόν κατασπαζόμενοι, λάβωμεν χάριν και δύναμιν προς τελείωσιν του θείου της νηστείας αγώνος.
Αλλά γιατί ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού είναι η χαρά, είναι η δύναμις, το στήριγμα και η ελπίδα πάντων; Διότι αποτελεί το θεμέλιον της σωτηρίας μας. Από τον Τίμιον Σταυρό του Χριστού πηγάζει η Εκκλησία· και όλα εκείνα τα μυστήρια τα οποία την συνιστούν: το Βάπτισμα, η Θεία Ευχαριστία και όλα τα άλλα μυστήρια. Συνεπώς ο Τίμιος Σταυρός είναι το θεμέλιον της Εκκλησίας. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Μαρκ.8,34-38 και 9,1) – Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 19th, 2023 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ

Κατά Μάρκον, κεφ. Η΄, εδάφια 34-38 και κεφ. Θ΄, εδάφιο 1

++Κεφ. Η΄ 34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν. 36 Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 Ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 Ὅς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
Κεφ. Θ΄ 1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ[:Μάρκ.8,34-38 και 9,1]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

«Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι(:Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: Εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει ως μαθητής μου, ας διακόψει κάθε σχέση με τον διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του και ας πάρει τη σταθερή απόφαση να υποστεί ακόμη και θάνατο σταυρικό και βίαιο. Και ας με ακολουθήσει μιμούμενος σε όλα το παράδειγμά μου. Και μη διστάσει να προβεί στις αποφάσεις και τις θυσίες αυτές)»[Ματθ.16,24]. Read more »

Ὕπαρξι και ἀξια της ψυχης – Ἀδερφια μου, παψτε πια να κανετε συμβολαια & να παραδιδετε την ἀτιμητη ψυχη σας στον ἐχθρο του Χριστου (Του Μητροπολιτου Φλωρινης π. Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 18th, 2023 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος Μ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2542

Κυρ. Γ΄ Νηστ. Σταυρ/σεως (Μᾶρκ. 8,34 – 9,1)
19 Μαρτίου 2023
Του Μητροπολιτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Ὕπαρξι και ἀξια της ψυχης

«Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυ­­χὴν αὐτοῦ;
ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36-37)

fthinopwro-zwdia_bἊν ἕνας, ἀγαπητοί μου, πῇ ὅτι κάπου εἶνε κρυμ­μένος ἕνας σπουδαῖος θησαυρός, ποὺ ἕ­να φτωχὸ θὰ τὸν κάνῃ πλούσιο, τί λέτε, ἡ εἴ­δησι αὐτὴ θ᾽ ἀκουστῇ ἀ­διάφορα; Ὄχι βέβαια. Εἴμαστε δυστυχῶς δραστήριοι ὅ­ταν πρόκειται γιὰ τὰ ἐπίγεια· πόσο ὅμως ἀ­μελεῖς εἴμαστε γιὰ τὰ πνευμα­τικά! Ὑπάρχει λοιπὸν ἕνας θησαυ­ρὸς ἀνεκτιμήτου ἀξίας, ποὺ τὸν ἔχει κάθε ἄνθρωπος, ἀπὸ τὸ φτωχότερο μέχρι τὸν πλουσιώτερο. Ποιός εἶ­νε ὁ θησαυρὸς αὐτός; Εἶνε, ἀδελφοί μου, ἡ ψυχή μας!
Ψυχή; Πῶς τ᾽ ἀκούει αὐτὸ ὁ κόσμος σήμερα; Ἐπηρεασμένοι ἀπ᾽ τὸ δαιμονικὸ πνεῦμα ἀρνοῦνται τὸν πνευ­ματικὸ κόσμο. Πολλοὶ ἀ­κοῦνε γιὰ ψυ­χὴ σὰν ναρκωμένοι, οἱ δὲ ὑλισταὶ εἰρωνεύ­ονται. Πρὸ ἐτῶν μακαρίτης πλέον καθηγη­τὴς τῆς ἰ­ατρικῆς, ἐκεῖ ποὺ ἐκπαιδεύ­­ον­­τας φοιτητὰς χειρουργοῦ­­σε ἀ­σθενῆ, καθὼς ἀ­νασκάλευε τὰ ἔντερα, ἔ­λεγε μὲ καγ­χασμὸ στοὺς αὐ­ριανοὺς γιατρούς· Ποῦ εἶνε ἡ ψυχή;… Νόμιζε ὁ ἀ­νόητος ὅτι μπορεῖ νὰ δῇ τὴν ψυχὴ κάπου στὰ σπλάχνα, ἀνάμεσα στὰ κόπρια τοῦ σώματος…
Γιὰ ὅποιον ὅμως ἔχει πίστι στὸ Θεό, νοῦ ποὺ σκέπτεται καὶ καρδιὰ ποὺ αἰ­σθάνεται, εἶ­νε ἀναμφισβήτητο· ὅπως ὑπάρχει σῶμα, ὑ­πάρχει καὶ ψυχή. Ὅποιος τὸ ἀμφισβητεῖ παραλογίζεται.
Θὰ σᾶς κουράσω λίγο στὴν ἀρχὴ μὲ κάποια θεωρία, γιὰ νὰ μποῦμε κατόπιν στὸ θέμα. Read more »