Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο’ Category

Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 22nd, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικά συνθήματα

Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ!

…Είμεθα 1000. Το πατρικό μας σπίτι εκάηκε από τρεις μεριές!
Τρεις μεγάλοι εμπρησταί (Ιταλοί, Γερμανοί, Βούλγαροι) επήραν τον δαυλόν και από ένα μίσος άγριον εναντίον του λαού μας, μέσα εις τα 3 ½ χρόνια της σκλαβιάς μας, μετέβαλον την ωραίαν μας Πατρίδα εις ερείπια. Επί τέλους ηυδόκησε ο παντοδύναμος Θεός των πατέρων μας να ελευθερωθώμεν. Αλλά –δυστυχία μας-, ενώ περιμέναμεν όλοι να απολαύσωμεν τα αγαθά της ελευθερίας μας, παρουσιάσθει ο τέταρτος εμπρηστής, χειρότερος των τριών πρώτων: η ΔΙΧΟΝΟΙΑ, η οποία επί τρεις χιλιετηρίδας μαστίζει την Ελληνικήν φυλήν. Αυτή τώρα δια μυριοστήν φοράν παρουσιάσθει εις το προσκήνιον της Ιστορίας μας και θέλει να ρίψει τας τελειωτικάς βολάς επάνω εις το πτώμα της Ελλάδος. Τα τέκνα της Ελλάδος, ενώ αδελφικά συζητούσαν γύρω από το ίδιο τραπέζι, αίφνης διεφώνησαν. Διεφώνησαν επάνω εις το θέμα…πως θα κτίσωμεν το καινούργιο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό μας σπίτι! Οι μεν επρότειναν να κτισθή με τα υλικά Α. Οι δε με τα υλικά Β. Οι τρίτοι με τα υλικά Γ…1000 Έλληνες, 1010 γνώμες και ιδέες. Καθένας θέλει να στήσει το ιδικόν του θέλημα και εις το ιδικό του θέλημα να υποτάξει τας θελήσεις των άλλων. Έτσι επήλθε το σημερινόν χάος, μέσα εις το οποίον κινδυνεύομεν να εξαφανισθώμεν πάντες.
Τι πρέπει να γίνει; Δυναμικάς λύσεις προτείνουν οι μεν, λησμονούντες ότι η βία δεν λύει προβλήματα, αλλά πολλαπλασιάζει τα προβλήματα. Συμβιβασμόν προτείνουν οι δε, αλλά αγάπη πραγματική δεν υπάρχει εις τας καρδίας μας και τα χέρια που πρέπει να σφιχθούν αδελφικά απομακρύνονται περισσότερο, και η Ελλάς κλαίουσα ματαίως αναμένει, έστω και την 12 παρά 5, την ένωσιν, τον αδελφικόν εναγκαλισμόν. Άλλοι, τέλος, προτείνουν να έλθουν ξένοι από τα συμμαχικά έθνη δια να μας συμβιβάσουν. Αλλά αμφιβάλλομεν, εάν και αυτό πραγματοποιούμενον θέλει φέρει την λύσιν του Ελλαδικού προβλήματος. Και τούτο, διότι και οι διαιτηταί μας θα είναι άνθρωποι, και ως άνθρωποι θα έχουν τας συμπαθείας των ή τας αντιπαθείας των και αι υπ’ αυτών προτάσεις δεν θα γίνουν υπό πάντων δεκταί.
Ένας μόνον διαιτητής θα ηδύνατο να ρυθμίσει τα προβλήματά μας κατά τρόπον τοιούτον, ώστε να ικανοποιήσει όλα τα τέκνα της Ελλάδος και να δημιουργήσει νέαν τάξιν πραγμάτων ειρηνικής συμβιώσεως και συναδελφωσύνης…και αυτός είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ, η αγία Του διδασκαλία και ιδίως η επί όρους περίφημος ομιλία Του, η οποία ονομάσθη «ο καταστατικός χάρτης των ελευθεριών της ανθρωπότητος». Ό,τι θέλει ο Χριστός. Αυτό ας γίνει το καινούργιο μας σύνθημα. Κάτω από την σημαίαν του Χριστού, του πράου, του Διαλλακτικού, του Ειρηνοποιού, του Διώκτου της αδικίας και εκμεταλλεύσεως θα ηδυνάμεθα να λύσωμεν τα προβλήματά μας και να ζήσωμεν ευτυχείς. Άλλως ό,τι κτίζομεν, κτίζομεν επάνω εις την άμμον, είναι ετοιμόρροπον και θα καταρρεύσει. Το μαρτυρούν μύρια παραδείγματα. Διατί να είμεθα τυφλοί και να μη βλέπωμεν την αλήθειαν; Άς το πιστεύσωμεν, ας το κηρύξωμεν, ας αγωνισθώμεν δια να γίνει συνείδησις εις όλους ότι ΘΕΜΕΛΙΟΝ, επί του οποίου πρέπει να κτίσωμεν το Εθνικόν Οικοδόμημα είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ. Η εκκλησία μας, δια των κληρικών της και ιδίως των Αρχιερέων της, ας γίνει ο πρωτοπόρος του Χριστιανικού τούτου κινήματος και ο ρόλος της θα είναι μέγας, πρωταρχικός μέσα εις την Εθνικήν μας αναδημιουργίαν.
Ό,τι θέλει ο Χριστός. Να, το σύνθημά μας! Ερωτώμεν: Υπάρχει ωραιότερον σύνθημα;

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Αύριον Κυριακήν (4 Φεβρουαρίου). Κατά την Θείαν Λειτουργίαν (ώραν 9.30 π. μ.) εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Νικολάου θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης.

ΕΣΤΙΑ

Μόλις αφιχθούν εκ Καστανιάς τα αυτοκίνητα, θα ανοίξει πάλιν η Εστία. Όσοι έπαιρναν τακτικά συσσίτιον παρακαλούνται να περάσουν την Δευτέρα, Τρίτην και Τετάρτην ώραν 10 – 12 π. μ. από τα Γραφεία της Εστίας, δια να αλλάξουν τας παλαιάς καρτέλλας με καινούργιες καρτέλλες.

«ΕΣΤΙΑ», αρ. φυλ. 5, 3 Φεβρουαρίου 1945

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος β΄, σελ. 153-154, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ!

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 22nd, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΟΛΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗΝ!

ΟΛΟΙ ΕΧΟΜΕΝ ΑΝΑΓΚΗ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

φ. k. 4  copyφ. 4 (π)Αύριον είναι τα Φώτα. Γιορτάζει σύμπας ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Κόσμος. Θα εορτάσωμεν και ημείς έστω υπό πένθιμον Ελληνικόν ουρανόν, τον οποίον δημιουργεί η σημερινή χαώδης κατάστασις της φυλής μας. Θα μεταβώμεν εις την εκκλησίαν.
Θ’ ακούσωμεν το «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου, Κύριε…». Θα λάβωμεν τον αγιασμόν. Θα ραντίσωμεν τα σπίτια μας, τα ζώα, τα δένδρα και τα χωράφια μας.

Αλλά δεν είναι αρκετά αυτά δια να πιστοποιήσουν τον χριστιανισμόν μας. Πέρα απ’ αυτά χρειάζεται κάτι το βαθύτερον και ριζικώτερον. Και αυτό είναι: Ν’ ΑΛΛΑΞΩΜΕΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ, ΣΚΕΨΕΙΣ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΠΡΑΞΕΙΣ, να κάμωμεν επί τέλους μίαν αγίαν επανάστασιν κατά του διεφθαρμένου και εκφύλου ανθρώπου που ζει μέσα εις το υποσυνείδητόν μας, να φονεύσωμεν την Λερναίαν Ύδραν των παθών μας, και να στήσωμεν εν θριάμβω την σημαίαν του Σταυρού επάνω εις την ακρόπολιν της ψυχής μας. Ο Ιορδάνης ποταμός, εις τον οποίον εβαπτίσθη ο Χριστός, ας γίνει το σύμβολον μιας αναγεννήσεως του έθνους μας επάνω εις τα αιώνια θεμέλια της χριστιανικής θρησκείας.

Η ρίζα, από την οποίαν προέρχονται όλα τα κακά της ανθρωπότητος, είναι μέσα εις την καρδίαν μας. Είναι το πολυκέφαλον θηρίον της κακίας. Αυτό ας κτυπήσωμεν όλοι. Και ας ξαναβαπτισθώμεν όλοι μέσα εις τον αθάνατον Ιορδάνην της χριστιανικής ιδεολογίας μας. Απηλλαγμένοι τότε από τα πάθη μας θα είμεθα πραγματικώς ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ και θα δημιουργήσωμεν μίαν Ελλάδα ωραίαν, χριστιανικήν, έναν νέον κόσμον αληθινά «αγγελικά πλασμένον» κατά τον εθνικόν μας ποιητήν.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Αύριον Σάββατον, εορτήν των Θεοφανείων, κατά την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν του Αγ. Δημητρίου θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης.

«ΕΣΤΙΑ» φυλ. 4, Ιανουάριος 1944

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος β΄, σελ. 151-152, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

(ΓΡΑΠΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το εφευρετικό μυαλό του ιεροκήρυκα της Κατοχής π. Αυγουστίνου Καντιώτου και όταν δεν υπήρχε στην αγορά χαρτί, λόγω του πολέμου και της Κατοχής, εύρισκε τρόπο να επικοινωνεί και γραπτώς με τον λαό της Κοζάνης)

ΑΝΘΡΩΠΕ, ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 22nd, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΕ, ΠΟΥ ΕΛΠΙΖΕΙΣ;

Εις την Θεσσαλονίκην εις ένα καροτσάκι αχθοφόρου, που με την τίμια δουλειά του αγωνίζεται να ζήσει την οικογένειάν του, είδα μια επιγραφή: “Η ΚΑΛΛΥΤΕΡΗ ΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΠΙΣ”.
Πόσον είχε δίκαιον ο απλοϊκός αυτός άνθρωπος! Χωρίς ελπίδα η ζωή είναι ένα βάρος χωρίς την παραμικράν ανακούφισιν, μια ατέλειωτη νύκτα χωρίς αστέρι, μια Σαχάρα χωρίς όασιν, μια Κόλασις, έξωθι της θύρας της οποίας ο μεγαλοφυής ποιητής Δάντης έγραψε το: «Αφήσατε κάθε ελπίδα όσοι θα περάσετε από την θύραν αυτήν».
Η ελπίς είναι μια δύναμις, με την οποίαν ο άνθρωπος, κάτω από τας πλέον δυσμενείς συνθήκας, βαδίζει προς τα εμπρός. Με αυτήν νικά και κατακτά την ζωήν. Δι’ αυτό «Τρέφετε τας ελπίδας», είναι το σύνθημα των ανθρώπων, των ευγενών αγωνιστών που δεν αποκάμνουν, αλλά με ακατάβλητον δραστηριότητα εργάζονται εις όλας τας χώρας της Γης, δια να διαλυθούν τα μαύρα σύννεφα του μίσους και της αλληλοεξοντώσεως των εθνών και να ανατείλει επί τέλους ο χριστιανικός ήλιος της αγάπης του Θεανθρώπου.
Αλλά σήμερον μύριαι ελπίδες υπάρχουν εις τα στήθη των ανθρώπων. Άλλοι ελπίζουν εις τον χρυσόν, τον μαμωνάν, τα πλούτη. Άλλοι εις τα αξιώματα. Και άλλοι εις την προστασίαν ισχυρών προσώπων ή εις την προστασίαν της Α ή Β ή Γ διεθνούς Καταστάσεως. Ανάμεσα εις την διακύμανσιν των ελπίδων αυτών που ζει ο Κόσμος, συ αναγνώστα μου, ποίαν ελπίδα εκλέγεις ως άγκυραν της ζωής σου; Που στηρίζεις τας ελπίδας; Εις το χρήμα; Αλλά θα ευρεθείς σύντομα απατημένος, διότι εις πάσαν γενεάν και ιδίως εις την σημερινήν γενεάν μας βλέπομεν εις μύρια παραδείγματα να επαληθεύει το αιώνιον ρήμα της θρησκείας «πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν…». Που ελπίζεις; Εις τας θέσεις, που κατέχεις σήμερον; Αλλά ρίξε ένα βλέμμα γύρω σου για να ιδείς, πόσοι θρόνοι τρίζουν, πόσα αξιώματα κοπροκυλίονται, πόσοι από το ζενίθ της δόξης ευρίσκονται σήμερον εις το ναδίρ της ταπεινώσεως. Που ελπίζεις; εξακολουθώ να σ’ ερωτώ. Εις την Α ή Β ή Γ Κραταιάν Δύναμιν, που σήμερον νικά και θριαμβεύει; Αλλ’ άνοιξε, παρακαλώ, την παγκόσμιον Ιστορίαν, φυλλομέτρησε τας σελίδας της, δια να ίδεις εκεί εις οποία θρύψαλα και ερείπια μεταβάλλονται και αι μεγαλύτεραι αυτοκρατορίαι του κόσμου.
Ω ελπίδες απατηλαί! Είχε δίκαιον να ομιλεί για σας τόσον περιφρονητικώς ο μέγας ιστορικός Θουκυδίδης και να γράφει ότι αι ελπίδες αυταί είναι δια τα άτομα και τα έθνη «μητέρες ξυμφορών».
Και τότε που να ελπίσω; «ΕΛΠΙΖΕ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΣΩΘΗΣΕΙ ΣΥ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΣ ΣΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΤΡΙΣ ΣΟΥ».
Το να ζει κανείς χωρίς Χριστόν είναι να ζει χωρίς ελπίδα. Διότι θα έλθει ημέρα, και δεν είναι μακράν, που μέσα σε ολίγα δευτερόλεπτα θα βλέπωμεν με μεγάλην μας πικρίαν να χάνωνται όλα εκείνα τα υλικά αγαθά, επάνω εις τα οποία εστηρίξαμεν το οικοδόμημα των ελπίδων μας! Μακάριος τότε θα είναι ο άνθρωπος «ο ελπίζων επί Κύριον».
Τώρα που εισερχόμεθα εις νέον έτος, ας συνδεθώμεν όλοι μας στενώτερον με τον ΧΡΙΣΤΟΝ. Μέσα εις την σημερινήν καταιγίδα, που όλοι και όλες μας απογοητεύουν καθημερινώς, ελπίς μας ας γίνει ο Χριστός.
Βαδίζοντες επάνω εις τα ίχνη της παναγίας Του Ζωής, έχοντες ως καθρέπτην στο βίο μας το παράδειγμά Του, προσπαθούντες να μεταδώσωμεν την ζωήν Του, θα κρατούμεν την άγκυραν και θα ελπίζωμεν ότι οι ευγενείς πόθοι των καρδιών μας θα γίνουν δια της δυνάμεως Εκείνου ζωνταναί πραγματικότητες. Διότι ο Χριστός είναι η ελπίς του κόσμου, η μόνη Γέφυρα που θα ενώσει την διασπασθείσαν ανθρωπότητα. Επ’ ΑΥΤΟΝ ΔΕ ΕΘΝΗ ΘΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1945 ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ

Το απόγευμα της πρωτοχρονιάς, ώρα 3 μ. μ., εις την Εστίαν θα γίνει μικρά τελετή, θα κοπεί υπέρ των ασθενικών παιδιών η Βασιλόπιττα κατά πατροπαράδοτον Ελληνικόν έθιμο, θα ψάλουν τα παιδιά καινούργια χριστιανικά τραγούδια, και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης.

«ΕΣΤΙΑ» φ. 3, Δεκέμβριο 1944

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 149-150, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΣΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 19th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΕΣΤΙΑ

Στην Γέννησι του Σωτήρος

ΑΥΤΟΣ Ο ΣΠΟΡΟΣ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ!

Από τη στιγμή που γύρω από το Νεογέννητο παιδί της Βηθλεέμ οι άγγελοι έψαλλαν το ολόγλυκο τραγούδι, «Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία», από την στιγμήν εκείνην άρχισε να σπείρεται εις την γην ο σπόρος του χριστιανισμού. Αλήθεια, Δικαιοσύνη, Ελευθερία, Συναδέλφωσις, Αγάπη, Ειρήνη, Χαρά, Ευτυχία, ιδού τι περιέχει η διδασκαλία του Χριστού. Άνθρωποι! Πάρετε από τον σπόρον αυτόν και σπείρετε τον παντού, η Γη θα γίνει Κήπος Εδέμ.
Αλλά ο σπόρος αυτός ευθύς εξ αρχής με την πρώτην αναπνοήν του Αθώου Βρέφους συνήντησε και συναντά μέχρι σήμερον εμπόδια πολλά, που αγωνίζεται να υπερνικήσει. Ο σπόρος έπεσε μέσα εις αγριόχορτα και αγκάθια, επατήθη από τα πόδια δολοφόνων, κτηνανθρώπων. Αλλά η μυστηριώδης δύναμις που εγκλείεται και εις το μικρότερον ρήμα του Ναζωραίου, κάμνει τον ουράνιον σπόρον να βλαστήσει. Γίνεται δενδράκι. Οι άπιστοι νομίζουν πως ημπορούν εις την αρχήν να το ξερριζώσουν. Μέσα εις τους τρεις πρώτους αιώνες διοργανώνουν εναντίον του δέκα διωγμούς. Το δενδράκι με το αίμα χιλιάδων μαρτύρων ποτίζεται, δυναμώνει περισσότερο, ξαπλώνει τις ρίζες του βαθειά, αντέχει τώρα και εις τας μεγαλυτέρας θυέλλας και καταιγίδας, και ύστερα από 1944 χρόνια παρουσιάζεται εμπρός μας με δύναμιν που μας καταπλήσσει. Ακόμη όμως θα εξελιχθεί εις δύναμιν. Εις το τέλος θα γίνει Δένδρον “που θα σπρώξει τα κλωνάρια του εις τον ουρανόν και θα σκεπάσει με τα κλαδιά του την γη”, και τότε όλοι οι άνθρωποι ευτυχισμένοι θα καθήσουν γύρω του, για να θυμηθούν τη Γέννησι και τον θάνατον Εκείνου που το έσπειρε, καθώς λέγει ο Τζιοβάννι Παπίνι εις το παγκοσμίως γνωστόν βιβλίον του «Ο Βίος του Ιησού».
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι από τον Χριστιανισμόν, το πελώριον τούτο ιδεολογικόν δένδρον των αιώνων, θα εμβολιασθεί και κάθε άλλο δένδρον που ζητεί να μεταρρυθμίσει την οικονομικήν, κοινωνικήν, πολιτειακήν ζωήν του κόσμου, ενός κόσμου που εγήρασε, γιατί έπαυσε να ζωογονήται από τον Χριστόν.
Ω Σεις που ποθείτε μιαν καινούργιαν κατάστασιν, που αγωνίζεσθε για να καλλιτερεύσουν αι συνθήκαι της ζωής των ανθρώπων. Εάν θέλετε να επιτύχητε και να γίνετε παράγοντες μιας ευτυχισμένης και χαρούμενης ζωής, ελάτε και σεις και όλοι μας ως ταπεινοί προσκυνηταί εις τον Αιώνιον Χριστόν. Αυτός είναι η Ζωή, το θεμέλιόν μας, η ρίζα μας. Με Αυτόν, με το Ευαγγέλιόν Του θα κρημνίσωμεν με τα πλέον ειρηνικά μέσα τον κόσμον της αδικίας και θα θεμελιώσωμεν έναν καινούργιο πολιτισμόν, τον χριστιανικόν πολιτισμόν.
Καταστατικός χάρτης της ιδεώδους πολιτείας μας θα είναι η επί του όρους ομιλία του Σωτήρος. Το πιστεύομεν. Πιστεύσατέ το: ΧΡΙΣΤΟΣ! Τι όνομα γλυκύ! Δεν υπάρχει άλλο όνομα το ικανόν να σώσει υφ’ όλον το στερέωμα. Αυτό θα μας λυτρώσει.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Αϊνστάιν (φυσικός, μαθηματικός, και αστρονόμος παγκοσμίου φήμης) είπεν: «Είμαι Ιουδαίος, αλλ’ η ακτινοβολούσα εικών του Ναζωραίου μου έκαμεν ισχυράν εντύπωσιν. Ουδείς πνευματικώς ευθύς δύναται να επιζητήσει την καταστροφήν του Χριστιανισμού. Πιστεύω εις την ιστορικήν ύπαρξιν του Ιησού. Ουδείς δύναται να αναγνώσει το Ευαγγέλιον χωρίς να αποκτήσει το αίσθημα της πραγματικότητος του Ιησού. Η δύναμις της πραγματικότητός του αναβλύζει εξ εκάστης λέξεως. Ουδείς δύναται ν’ αρνηθεί το γεγονός, ότι ο Ιησούς έζησε και ότι οι λόγοι του είναι αξιοθαύμαστοι. Και αν ακόμη προ αυτού μερικοί εκ των λόγων του ελέχθησαν υπό άλλων, ουδείς όμως λόγος εξεστομίσθει κατά τόσον θείον τρόπον».

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Ο ιεροκήρυξ Αυγουστίνος Καντιώτης θα ομιλήσει
1) Αύριον Κυριακήν (24 Δεκεμβρίου) κατά την θείαν Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Νικολάου.
2) Την εορτήν των Χριστουγέννων κατά την θείαν Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Δημητρίου και
3) Κατά την εορτήν του Αγίου Στεφάνου εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Κωνσταντίνου.

23-12-1944, φυλ. 2

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 147-148, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)


ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 19th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 10 Δεκεμβρίου 1944 – αριθμός 20

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

1.    Θα έλθει ημέρα που ο κόσμος όλος θα ζωσθεί με ένα σύρμα και θα ομιλούν οι άνθρωποι ο ένας από την Ρωσσίαν και ο έτερος από την Αγγλίαν, ως να είναι εις δύο δωμάτια χωρισμένοι.
Η προφητεία του εξεπληρώθηκε. Διότι εφευρέθησαν τα τηλέφωνα και τα τηλέγραφα που εις την εποχήν του αγίου Κοσμά δεν υπήρχαν.
2. Θα έβγει ένα χαρτοβασίλειον, όπερ θα εμπορεύεται με χαρτονόμισμα, αλλά θα έχει μέγα μέλλον εις την Ανατολήν η Ελλάς.
3. Όταν θα ίδωσι πολλά πλοία πολεμικά εις τα παράλια της Ελληνικής Χερσονήσου, ήτοι το χιλιάρμενον, τότε τα γυναικόπαιδα, ιδίως από των Αγίων Σαράντα μέχρι Ιωαννίνων της Ηπείρου, να φύγουν επί τρεις ημέρας εις τα όρη μέχρις ου διέλθη ο στρατός εις Κωνσταντινούπολιν, ένθα γενήσεται ο γενικός πόλεμος, καθ’ ον θέλει επιπλεύσει μόσχος εις το αίμα, και μακάριος ο επιζήσων μετά ταύτα.
4. Προφήτευσε το τέλος του Αλή πασά, του θηρίου της Ηπείρου. Είπεν εις αυτόν, ότι γρήγορα θα γίνει σατράπης όλης της Ηπείρου. Θα νικήσει τον Κούρτ Πασάν και θα κυριεύσει την Σατραπείαν του, θα πολεμήσει και τον Σουλτάνον και θα υπάγει εις Κων/πολιν με κόκκινα γένεια.
(Και η προφητεία αυτή εξεπληρώθη. Διότι ο Αλή πασάς νικηθείς συνελήφθη, απεκεφαλίσθη, η δε κεφαλή του εστάλη εις τον Σουλτάνον).

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

«Τον Χριστόν μας, αδελφοί μου, πιστεύω, δοξάζω και προσκυνώ. Τον Χριστόν μας παρακαλώ να με καθαρίσει από κάθε αμαρτίαν ψυχικήν και σωματικήν. Τον Χριστόν μου παρακαλώ να με δυναμώσει να νικήσω τους τρεις εχθρούς…τον κόσμον, την σάρκα και τον διάβολον. Τον Χριστόν μου παρακαλώ να με αξιώσει να χύσω και εγώ το αίμα μου δια την αγάπην του, καθώς το έχυσε και εκείνος δια την αγάπην μου.
Ανίσως, αδελφοί μου, και ήτο δυνατόν να ανεβώ εις τον ουρανόν, να φωνάξω μίαν φωνήν μεγάλην, να κηρύξω εις όλον τον Κόσμον, πως μόνος ο Χριστός μας είναι Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός αληθινός και ζωή των πάντων, ήθελα να το κάμω, μα επειδή και δεν δύναμαι να πράξω εκείνο το μέγα, κάμνω τούτο το μικρόν και περιπατώ από τόπου εις τόπον και διδάσκω τους αδελφούς μου το κατά δύναμιν, όχι ως διδάσκαλος, αλλά ως αδελφός, διδάσκαλος μόνος ο Χριστός μας είναι».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

«Ο άνθρωπος είναι κάλαμος, είναι ο ασθενέστερος κάλαμος της φύσεως, αλλ’ είναι κάλαμος νοών. Δεν απαιτείται όπως οπλισθεί ολόκληρον το σύμπαν, ίνα τον καταστρέψει. Μία πνοή, μία σταγών ύδατος αρκεί να τον φονεύσει.
Αλλά και εάν τον συνέτριβε το σύμπαν, ο άνθρωπος πάλιν θα ήτο έτι ευγενέστερος του φονεύοντος αυτόν, διότι αυτός μεν γινώσκει ότι αποθνήσκει, ενώ το σύμπαν δεν έχει συναίσθησιν ουδέ γνώσιν της υπεροχής, ην έχει επί του ανθρώπου» (Πασκάλ φιλόσοφος).

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Αύριον Κυριακήν (10 Δεκεμβρίου 1944) κατά την θείαν Λειτουργίαν εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Κων/τίνου θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης και θα ψάλει η παιδική χορωδία.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 144-145, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΟΜΙΛΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 19th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 3 Δεκεμβρίου 1944 – αριθμός 19

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Το κοινωνικό κήρυγμα της Εκκλησίας μας

ΟΜΙΛΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

(Πάνε τώρα 170 περίπου χρόνια που ένας πραγματικός άνθρωπος, ένας αλτρουϊστής, ένας όντως άγιος, περιώδευσε ολόκληρον την Μακεδονίαν και έφθασε μέχρι το Βεράτι της Αλβανίας, όπου και εμαρτύρησε. Είναι ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Γύρω από την διδασκαλίαν και την ζωήν του έχουν γραφεί άνω των 100 βιβλίων. Διότι η φήμη του ως μεγάλου αναμορφωτού, διδασκάλου και ιεροκήρυκος είχε ξεπεράσει την Ελλάδα μας και είχε φθάσει εις όλα τα Βαλκάνια. Ο άγιος Κοσμάς με τας προφητείας και τα θαύματά του ακόμη ζει εις την ψυχήν του λαού μας. Εδώ εις την Κοζάνην έστησε Σταυρόν και εκήρυξε. Από την διδασκαλίαν αυτήν δημοσιεύομεν εδώ ένα κομμάτι. Πόσο ευτυχείς θα είμεθα, εάν όλοι μας ακούαμεν και εφαρμόζαμεν τα απλά, αλλά γεμάτα από χριστιανική σοφία λόγια του αγίου τούτου ανθρώπου!).

Η ΖΥΓΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

«Πως να σας καταλάβω, παιδιά μου, πως αγαπάτε τα αδέλφια σας; Εγώ τώρα εδώ όπου περιπατώ και διδάσκω εις τον κόσμον, λέγω πως τον κύρ – Κώστα τον αγαπώ ωσάν τα μάτια μου, μα εσύ δεν το πιστεύεις, θέλεις να με δοκιμάσεις πρώτον και τότε να με πιστεύσεις. Λοιπόν, εγώ έχω ψωμί να φάγω, εσύ δεν έχεις. Ανίσως και σου δώσω κομμάτι και σε όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αμή εγώ να φάγω όλο το ψωμί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω; Πως η αγάπη όπου έχω εις σε είναι ψεύτικη. Έχω δυο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Ανίσως και δώσω και σε απ’ αυτό και πίης, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αμή ανίσως και δεν σου δώσω, είναι κάλπικη η αγάπη. Είσαι λυπημένος…απέθανεν η μήτηρ σου, ο πατήρ σου. Ανίσως και έλθω να σε παρηγορήσω, τότε είναι αληθινή η αγάπη, αμή ανίσως συ κλαίεις και θρηνείς και εγώ τρώγω, πίνω και χορεύω, ψεύτικη είναι η αγάπη μου. Το αγαπάς εκείνο το πτωχό παιδί; Το αγαπώ. Αν το ηγάπας, του έπαιρνες ένα υποκάμισο όπου είναι γυμνό, να παρακαλεί και εκείνο δια την ψυχήν σου…τότε είναι αληθινή η αγάπη, αμή τώρα είναι ψεύτικη. Δεν είναι έτσι, χριστιανοί μου; Με ψεύτικην αγάπην δεν πηγαίνομεν εις τον παράδεισον. Τώρα, σαν θέλεις να κάμεις την αγάπην μάλαμα, πάρε και ένδυσε τα φτωχά παιδιά, και τότε να βάλω να σε συγχωρήσωσι. Το κάμνετε αυτό;».

ΣΟΦΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΟΜΙΛΕΙ Ο ΑΔ. ΚΟΡΑΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΑΣ

(Ο Αδαμ. Κοραής, του οποίου το άγαλμα στολίζει τα προπύλαια του Εθνικού μας Πανεπιστημίου, γέρων πλέον επληροφορήθη εις Παρισίους τω 1821, ότι οι Έλληνες κτυπούν τους τυράννους των. Έκλαυσε από πατριωτικήν συγκίνησιν ο γέρων, αλλά η χαρά του εμετριάσθη, όταν μετ’ ολίγον επληροφορήθη, ότι οι αρχηγοί της επαναστάσεως άρχισαν τας διχονοίας και τον εμφύλιον σπαραγμόν. Τότε έγραψε μνημειώδη επιστολήν προς το αγωνιζόμενον Έθνος. Απ’ αυτήν δημοσιεύομεν δύο αποσπάσματα. Είναι επίκαιρον. Είθε όλοι οι Έλληνες να ακούσωμεν την φωνήν του σοφού, του οποίου οι λόγοι και ύστερα από 120 χρόνια δεν έχασαν την αξίαν τους).

ΚΤΥΠΗΣΩΜΕΝ ΤΟΝ ΦΟΒΕΡΩΤΕΡΟΝ ΤΥΡΑΝΝΟΝ,

ΤΑ ΠΑΘΗ ΜΑΣ

«Μην ελπίζωμεν καμίαν ωφέλειαν από την πολιτικήν ελευθερίαν, αν δεν ελευθερώσωμεν και τας ψυχάς μας, από τα τυραννικά και μισάδελφα πάθη. Δεν αρκεί ότι ερίξαμεν τας αλύσεις μας, αν δεν φροντίσωμεν να εξαλείψωμεν και τους οποίους αι αλύσεις μας αφήκασι μώλωπας. Δεν αρκεί ότι απετινάξαμεν τον ζυγόν του μιαρού τυράννου, αν δεν πλύνωμεν και τους ρύπους, με τους οποίους εμίανε τας ψυχάς μας η τυραννία. Δια ποίαν αιτίαν, ερωτώ σας, φίλοι ομογενείς, επανεστάθητε κατά του τυράννου; Δια τι τον πολεμείτε; Δια τας αδικίας του: διότι είχε δύο ζύγια, δύο μέτρα άνισα, δύο νόμους ο άνομος, ένα δια τους ομοθρήσκους του και άλλον δι’ ημάς τους ασεβείς, ως ετόλμα να μας ονομάζει ο ασεβέστατος. Αν αυτή είναι η αιτία, δια την οποίαν εχύσατε και χύνετε καθ’ ημέραν το αίμα σας…αν σκοπόν άλλον δεν έχετε παρά να αρπάξετε μόνον τα άνισα και άδικα μέτρα από τας χείρας του τυράννου, δια να τα μεταχειρίζεσθε εσείς με την αυτήν ανισότητα προς αλλήλους, δια να υψώνεσθε ο ένας υπέρ τον άλλον, δια να καταδυναστεύει ο πλούσιος τον πτωχόν, ο δυνατός τον αδύνατον και ο πανούργος τον απλούν και άκακον πολίτην…εάν, λέγω, τοιούτον έχετε σκοπόν, πιστεύσατέ με, αγαπητοί αδελφοί, ότι αδίκως εταράξατε και την ησυχίαν του τυράννου και την ησυχίαν όλου του γένους μας.

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Αληθινήν ελευθερίαν τότε μόνον έχει ο πολίτης, όταν την μεταχειρίζεται με τρόπον ώστε να μη εμποδίζει άλλου συμπολίτου κανενός ελευθερίαν, και τότε μόνον ημπορεί να φυλάξει, όταν σέβεται και τους συμπολίτας του ως ελευθέρους. Η άκρατος ελευθερία ευρίσκεται εις την κατάστασιν της φύσεως και δια να ελευθερωθώσιν από τους καθημερινούς πολέμους και τας εις αλλήλους αδικίας, όσας η τοιαύτη ελευθερία γεννά, ενώθησαν οι άνθρωποι εις πολιτικάς κοινωνίας και ηναγκάσθησαν να θυσιάσει μικρόν καθένας μέρος της ακράτου ελευθερίας, δια να φυλάξει το υπόλοιπον με ειρήνην. Δια τούτο ονόμασαν προσφυέστατα την δικαιοσύνην θυγατέρα της ανάγκης και μητέρα της ειρήνης».

Η ΕΣΤΙΑ

Προσφέρει καθημερινώς δωρεάν φαγητόν εις 8.000 δυστυχούντας, εκ των οποίων 1.800 άπορα παιδιά, 700 γέροντες, 400 πρόσφυγες και 600 φυλακισμένοι.
Τα τρόφιμά μας είναι ελάχιστα. Οι δυνάμενοι να βοηθήσουν την Εστίαν ταύτην του Λαού ας την βοηθήσουν.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Αύριον Κυριακήν 3ην Δεκεμβρίου κατά την Θείαν Λειτουργίαν (ώρα 9ην) εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Κωνσταντίνου θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης και θα ψάλει η παιδική χορωδία.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 141-143, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΕΔΩΚΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 19th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 15 Oκτωβρίου 1944 – αριθμός 18

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Ο έρανος της 9 και 10 Οκτωβρίου = 3.000 τρόφιμα

ΕΔΩΚΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ

ΕΠΗΡΑΝ ΑΡΙΣΤΑ, ΑΛΛΟΙ ΔΕ 0

Η πόλις μας απεκλείσθη. Ούτε με το Αμύνταιον ούτε με την Θεσσαλονίκην, όπου είνε αι αποθήκαι του Ερυθρού Σταυρού δυνάμεθα να επικοινωνήσωμεν. Τα τρόφιμα της αποθήκης μας εξαντλούντο συνεχώς και η Εστία μας εκινδύνευε να κλείσει δια παντός. Ο ιεροκήρυξ από του βήματος της Εστίας την παρελθούσαν Κυριακήν έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου και εκάλεσε τον ευγενή λαόν της Κοζάνης, δια να συνεισφέρει εις τρόφιμα ό,τι δύναται. Την επομένην δε ημέραν, ως και την μεθεπομένην, συνεργεία εθελοντών νέων της Εστίας διενήργησαν έρανον εις όλην την πόλιν, εκτύπησαν τις πόρτες όλων. Ο έρανος υπήρξε ικανοποιητικός. 3.000 οκάδες περίπου τρόφιμα συνεκεντρώθησαν, υπό δε συνεργείου ευγενών νέων και δεσποινίδων συνελέγησαν 500 περίπου αυγά και αρκεταί οκάδες κυδώνια δια το συσσίτιον των καχεκτικών παιδιών.
Εύγε εις την κοινωνίαν της πόλεως, η οποία άλλην μίαν ακόμη φοράν απέδειξεν ότι το αίσθημα της αλληλεγγύης δεν εξέλιπεν από την ελληνικωτάτην ταύτην πόλιν. Εύγε εις τους νέους και τις νέες, αι οποίαι δύο ημέρας εκοπίασαν ανιδιοτελώς υπέρ της Εστίας: Αλλά Κ…Ο. (ας μη είπωμεν τας λέξεις δια να μη σκανδαλίσωμεν τους ταρτούφους μας)…εις εκείνους που δεν έδωσαν ούτε ένα σπυρί. Ηρνήθησαν. Δεν είχαν; Εάν δεν είχαν, κανένα παράπονον διότι παρά του μη έχοντος δεν δύναται να λάβει τις. Αλλ’ αυτοί που ηρνήθησαν είχον. Ημπορούσαν να δώσουν 100, 200, 500 οκάδες, και όμως δεν έδωσαν. Τα ονόματά των είναι σημειωμένα και εις άλλον φυλλάδιον μέσα εις μαύρον πλαίσιον, θα δημοσιευθούν και θα μείνει κατάπληκτη η κοινωνία της Κοζάνης, όταν μάθει τα ονόματά των.
Οποία αντίθεσις μεταξύ αυτών και μιας πτωχής πτωχοτάτης γυναικός της πόλεως, η οποία με την χριστιανικήν της προθυμίαν έκανε τα παιδιά του εράνου να συγκινηθούν. Τα εκάλεσε μέσα εις το σπίτι της και από τον ντενεκέ αλεύρι που είχε έδωκε το μισό.
Να διαμάντια Χριστού, που υπάρχουν κρυμμένα μέσα εις τους κοπρώνας της σημερινής κοινωνίας μας.
Οπωσδήποτε εις τας 9 και 10 Οκτωβρίου, ημέρας γενικού εράνου, η πόλις έδωκε εξετάσεις εις το μάθημα της φιλανθρωπίας, της χριστιανικής και εθνικής μας αλληλεγγύης, που είναι και το δυσκολώτερον εξ όλων. Άλλοι έλαβον άριστα. Αυτοί είναι οι μακάριοι. Άλλοι έλαβον 0. Αυτοί είναι οι δυστυχείς.
Εν καιρώ εις ειδικόν φυλλάδιον θα δημοσιεύσωμεν τον πίνακα των ευγενών τούτων δωρητών, οι οποίοι προσέφερον είδος υπέρ της Εστίας. Επί του παρόντος εκφράζομεν τας ευχαριστίας μας προς ολόκληρον τον λαόν της Κοζάνης, όστις είναι αποφασισμένος, ως απεδείχθη εκ του εράνου, να διατηρήσει μέχρι της ειρήνης την Εστίαν, έστω και με τας ιδικάς του μόνον δυνάμεις.

Δια να διαφωτισθεί ο λαός

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Λέγουν μερικοί: «Δεν δίδομεν εις την Εστίαν, δεν πρέπει να δώσωμεν, διότι εκείνοι που παίρνουν συσσίτιον έχουν του κόσμου τ’ αγαθά». Αλλ’ όταν τους ερωτήσητε, ποιοι είναι αυτοί που δεν πρέπει να παίρνουν συσσίτιον, παύει η ρητορεία των, κλείεται το στόμα των, και δεν έχουν να υποδείξουν κανένα προς διαγραφήν.
Αλλ’ η Εστία, εις αυτούς που παρουσιάζονται ως όψιμοι υποστηρικταί του λαού, θεωρεί καθήκον της να δώσει την εξής απάντησιν.
Λοιπόν, απαντώμεν. Από τα 4.000 περίπου παιδιά, που έχει η Κοζάνη, από τα καζάνια της Εστίας παίρνουν συσσίτιον μόνον τα 1.300. Κατά κανόνα είναι τα πτωχότερα παιδιά των οικογενειών της Κοζάνης. Από δε τας 15 χιλιάδας άνδρας και γυναίκας, που έχει η πόλις, μόλις 800 ενήλικες, προ παντός γέροντες και χήραι και ανάπηροι, παίρνουν συσσίτιον. Κατά κανόνα είναι οι πτωχότεροι.
Τέλος, από τας 5.000 πρόσφυγας, που έχουν συρρεύσει εξ όλων των μερών του Νομού, μόνον τα 2.700 παίρνουν συσσίτιον. Κατά κανόνα είναι οι απορώτεροι.
Γράφομεν κατά κανόνα, διότι πουθενά δεν ημπορούν να ελλείψουν οι άνθρωποι που παρουσιάζονται εις τα φιλανθρωπικά ιδρύματα ως πτωχοί ενώ δεν είναι. Τοιούτο είναι ενδεχόμενον, παρ’ όλην την αυστηράν παρακολούθησιν και τον έλεγχον της Εστίας, να έχουν παρεισδύσει.
Αλλά το είπομεν και το επαναλαμβάνομεν: Θα είμεθα ευγνώμονες προς εκείνον, ο οποίος θα μας υποδείξει με πραγματικά στοιχεία ότι ο α΄ή ο β΄συσσιτούμενος πρέπει να διαγραφεί, διότι έχει.
Σύ λοιπόν, κύριε, που κάθεσαι εις το καφενείον και κρίνεις με τόσην κακίαν και επιπολαιότητα πρόσωπα και πράγματα, πέρασε από τα Γραφεία της Εστίας, άνοιξε τον κατάλογόν της και υπόδειξε επί τέλους ένα τουλάχιστον προς διαγραφήν. Εάν όμως δεν έχεις κανένα να υποδείξεις, τότε εξ ονόματος του πτωχοκόσμου διαμαρτυρόμεθα, διότι όχι μόνον δεν βοηθείς, αλλά και κατασυκοφαντείς τον πτωχόν λαόν, και με την κακίαν σου ταύτην ή επιπολαιότητά σου εγκληματείς κατά του πενομένου λαού μας, διότι από τοιαύτας αδεσπότους φήμας δημιουργείται η αντίληψις εις τους ξένους, ότι εις την Κοζάνην κανένας δεν πεινά, αλλ’ ότι είναι όλοι χορτάτοι – όπως αυτοί που κρίνουν – και τότε ανόητος είναι ο Ερυθρός Σταυρός που στέλλει τρόφιμα εις την Κοζάνην, περιττή είναι η Εστία, περιττά είναι τα συσσίτια… Ιδού το έγκλημα, το μεγαλύτερον έγκλημα κατά της δυστυχίας του λαού μας.

ΔΩΡΕΑΙ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Υπέρ της Εστίας προσέφερον: 1) Ανώνυμος δις μίαν Γαλλικήν λίραν (10φραγκο) 2) Ευτ. Γκλούμπου – Αγγ. Βαχτσεβάνου εξ εισπράξεων παιδικού θεάτρου 400 εκατ. 3) Ανώνυμος 300 εκατ. 4) Ανώνυμος 20 εκατ. 5) Αριστομ. Τσοπουρίδης 35 εκατ. 6) Θεόδ. Βουδιόνης 50 εκατ. 7) Διάφας Κωνστ. 100 εκ. 8) Σκαρκαλάς Παναγιώτης 1 δισεκ. 9) Ανώνυμος 400 εκ. 10) Άννα Σουλιώτου 3 δισεκατ. 11) Ανώνυμος 10 οκάδ. σιτάρι 12) Ανώνυμος 6 οκ. σιτάρι. 13) Ανώνυμος 10 οκ. σιτάρι και 10 οκ. φακές. 14) παπα-Πασχάλης επί τη 32α Επετείω της απελευθερώσεως της πόλεως Κοζάνης από των Τούρκων 200 εκατ.
Υπέρ του Κέντρου Προστασίας Νεότητος. 1) Κων. Φραντζέζου 100 εκ. 2) Χρ. Βουχάρας 100 εκ. 3) Άννα Σουλιώτη 3 δισεκατ. 4) Ανώνυμος 100 εκατ. Και 5) εξ εισπράξεων χρημάτων κατά την ημέραν του εράνου 3 δισεκατομμύρια.
Η δε Οργάνωσις Ε. Ε. Σ. προσέφερε δια τα καχεκτικά παιδιά 5 αρνιά.
Η Εστία ευχαριστεί θερμώς όλους τους ανωτέρω δωρητάς.
Επίσης, η Εστία ευχαριστεί τον πρόεδρον Πρωτοδικείου κ. Πέτρον Δομπόγιαν, όστις ως πρόεδρος της Επιτροπής του Ερ. Σταυρού Κοζάνης με ευρύτητα σκέψεως και πνεύμα δικαιοσύνης εξυπηρετεί τον λαόν και τας Εστίας του λαού.
Ομοίως τον Διευθυντήν της Αγροτικής Τραπέζης κ. Ξ. Ασβεστάν, όστις χάριν του πτωχού λαού ώρισε δια την Εστίαν χαμηλάς τιμάς αγοράς τροφίμων.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 137-140, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΤΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Δεκ 19th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 8 Oκτωβρίου 1944 – αριθμός 17

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Η ΕΣΤΙΑ

Περιθάλπει 5.000 άτομα, 7 καζάνια βράζουν καθημερινώς. Όλοι έχομεν καθήκον να βοηθήσωμεν την μοναδικήν αυτήν Εστίαν του λαού.

ΤΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΕΙΝΑΣΜΑπ’ έξω από την Εστίαν εστέκετο χλωμό ένα παιδάκι. Ήτο 7 το πρωΐ. Ο ουρανός ήτο συννεφιασμένος, εφυσούσε ψυχρός αέρας, έπιπτεν η πρώτη φθινοπωρινή βροχή, και το παιδάκι σαν σπουργιτάκι εζάρωνε κοντά στην πόρτα. Το καημένο ήτο ορφανό. Ο πατέρας του – πάνε τώρα λίγες μήνες – σκοτώθηκε και έμεινεν έρημο, απροστάτευτο, ως ένα από τα αναρίθμητα θύματα της Εθνικής μας συμφοράς.
Του είπαν, ότι η Εστία το πρωΐ δίδει ρόφημα, ψωμί, βούτυρο και μέλι, και ήλθε. Το είδε κάποια νέα της Εστίας, το επλησίασε, το εχάιδευσε, και εκείνο μόλις ανεθάρρησε, ήνοιξε το στοματάκι του και είπε μίαν λέξιν, που θα γίνει τρομερόν κατηγορητήριον δια την άσπλαχνον κοινωνίαν, είπε την λέξιν: «ΠΕΙΝΩ». Το πήραμε μέσα εις την Εστίαν, εκάθησε εις το τραπεζάκι των μικρών και ήτο τόσον πεινασμένο, ώστε, ενώ μια ευγενική κοπέλα της πόλεως ητοίμαζε το ρόφημά του, αυτό έβαλε σάλιο εις το δάκτυλό του και εμάζευεν ένα προς ένα τα ψίχουλα, που ήσαν επάνω στο τραπέζι. Γονείς, που έχετε όλα τα μέσα και τα παιδιά σας δεν στερούνται τίποτε και ροδοκόκκινα γυρίζουν προκλητικά μέσα εις την πόλιν, ρίψατε, παρακαλώ, ένα βλέμμα εις τα ορφανά, τα άρρωστα, τα πεινασμένα παιδιά. Δεν είναι ολίγα. 95 τέτοια παιδάκια έχει μαζέψει μέχρι τώρα η Εστία. Δι’ αυτά τώρα επί μήνα ό,τι ημπόρεσεν έκαμεν η Εστία. Ρόφημα, κρέας, βούτυρον, μέλι, αυγά, σταφύλια προσέφερε εις τα παιδιά αυτά. Δόξα να’ χει ο Θεός! Ήσαν χλωμά και τώρα αρχίζουν να φυτρώνουν παπαρούνες εις τα μάγουλά των.
Δια τα παιδάκια αυτά, που ο αριθμός των πρέπει να αυξηθεί, ζητούμεν την συνδρομήν όλης της κοινωνίας. Οι κρεοπώλαι ας δίδουν κάθε Σάββατον ένα τεμάχιον κρέατος υπέρ του συσσιτίου. Οι εύποροι ας δώσουν από την αποθήκην των λίγο μέλι, βούτυρο, τυρί. Όλοι δε ας προσφέρωμεν κάθε μήνα ένα αυγό, δια να τονώσωμεν τα παιδιά, που είναι η αυριανή ελπίς της φυλής. Δεν αγαπά την Ελλάδα μας όποιος δεν φροντίζει δια τα παιδιά της.

ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ ΚΑΙ ΚΡΙΝΑΤΕ

Εις την Εστίαν δια την εξυπηρέτησιν των προσφύγων προσετέθει και νέα πτέρυξ μαγειρείου με τρία καζάνια. Δια την στέγασιν της πτέρυγος αυτής χρειαζόμεθα μερικά κεραμίδια και σανίδια, δια να την προφυλάξωμεν από τα νερά της βροχής.
Η Εστία εζήτησε την συνδρομήν καταστηματάρχου που έχει χιλιάδες κεραμίδια, αλλά ο καταστηματάρχης ηρνήθη. Την επομένην ημέρα ανώνυμος κύριος εκ των πτωχοτέρων της πόλεως, πληροφορηθείς την ανάγκην της Εστίας, έσπευσε και προσέφερε διακόσια κεραμίδια.
Ο πτωχός 200 κεραμίδια, ο καταστηματάρχης μηδέν. Συγκρίνατε και κρίνατε.

ΔΩΡΕΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Υπέρ της Εστίας προσέφερον: Αριστ. Τσοπουρίδης 10,5 εκατ. 2) Σοφία πρεσβυτέρα, Αναστ. Κατσιφή 15 εκατ. 3) Όμιλος παιδιών 57 εκατ. 4) Θάνος 90 εκατ. 5) Αρ. Τσιπουρίδης 7 εκατ. 6) Όμιλος παιδιών 20 εκατ. 7) Ιερεύς Αναστ. Κατσιφής 10 εκατ. 8) Ανώνυμος δεσποινίς 50 εκατ. 9) Ανώνυμος 100 εκατ. 10) Ιερεύς Γεώργιος Ξυλοφόρος 100 εκατ. 11) Ανώνυμος 14 εκατ. 12) Όμιλος παιδιών Θεάτρου 50 εκατ. 13) Δημ. Ζωγογιάννης ή Κατσιφής 15 εκ. 14) Μαρία, χήρα Αντωνίου Γιαννούλη 10 εκ. 15) Ανώνυμος 40 εκατ.
16) Ανώνυμος εις μνήμην αδελφού 725 εκατ. 17) Αδελφοί Καρακάση 1 δισεκατομ. Εις μνήμην αποβιωσάσης μητρός των. 18) Ιωάννης Τσιμινάκης 200 εκατ. Εις μνήμην αποβιωσάσης συζύγου του. 19) Εις μνήμην της ιδίας ο πατήρ αυτής Ν. Κωνσταντίνου 400 εκατ.

Σημειώνομεν ιδιαιτέρως τας τέσσαρας τελευταίας δωρεάς, αι οποίαι εγένοντο εις μνήμην αποβιωσάντων προσφιλών προσώπων, και ευχόμεθα το παράδειγμα των ανωτέρων να μιμηθούν όλοι, ώστε πας όστις θα εκτελή μνημόσυνον ή κηδείαν να δίδει ελεημοσύνην υπέρ της ψυχής των αποθανόντων συγγενών του.

Επίσης προσέφεραν εις είδη: 1) Δημ. Γκλούμπος μίαν μηχανήν. 2) Γεώργ. Βόντσας 40 οκ. φακές. 3) Φούκας Σπύρ. 400 οκάδ. καυσόξυλα.

Υπέρ του Κέντρου Νεότητος. 1) Δίς Καίτη Χατζημανώλη 20 εκατ. 2) Ανώνυμος 20 εκ. 3) Παναγιωτίδης Χρήστος 100 εκατ. 4) Ανδρέας Γεωργιάδης, ιεροψάλτης Αγ. Κων/τίνου 50 εκατ. 5) Εταιρεία αμπελουργών Σ. Β. Α. Π. 100 οκάδες σταφύλια και 6) Κρεοπώλαι 7 οκάδες κρέας.
Η Εστία ευχαριστεί θερμώς όλους τους ανωτέρω δωρητάς.

ΕΝΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Από τον κάτω κόσμον αι ψυχαί τηλεγραφούν εις τον άνω κόσμον, εις τους συγγενείς και εις τους φίλους των. Το τηλεγράφημα έχει μιαν λέξιν: ΕΛΕΕΙΤΕ.
Όποιος αμφιβάλλει, ας ανοίξει την Αγίαν Γραφήν, Ευαγγέλιον Λουκά, κεφ. 16, και ας μελετήσει προσεκτικά ολόκληρον το κεφάλαιον και ιδίως τον στίχ. 28.
Φίλοι μου! Συμμορφωθήτε προς το τηλεγράφημα αυτό. Θα κερδίσητε το πάν. Αλλ’ άραγε θ’ ακούσωμεν ή θα μείνει και αυτό «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»;

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΣΣΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Εις την Εστίαν κάθε Δευτέραν, Τετάρτην και Παρασκευήν ώραν 1-2 θα γίνεται δωρεάν εξέτασις των ασθενών. Ο ιατρός Β. Βαλαγιάννης ανέλαβε την εξέτασιν.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αύριον Κυριακήν 8 Οκτωβρίου, ώραν 11 το πρωΐ, θα γίνει τελετή υπέρ των πτωχών. Θα ψάλουν τα παιδιά και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης.

Το δε απόγευμα της Κυριακής και ώραν 3ην θα γίνει η κλήρωσις της δ΄Λαχειοφόρου αγοράς. Διετέθησαν 2.000 λαχεία, εισεπράχθησαν 10 δισεκατ., και θα κληρωθούν πράγματα αξίας 15 δισεκατομμυρίων.

Είσοδος Ελευθέρα

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 133-136, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΔΥΣΤΥΧΟΥΝΤΩΝ / 8.150 ΠΙΑΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 20th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

+EΣTIA+

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 24 Σεπτεμβρίου1944 – αριθμός 16

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Μια Μεραρχία δυστυχούντων!

8.150 ΠΙΑΤΑ ΚΑΘ’ ΗΜΕΡΑΝ

Εις τας 2 Φεβρουαρίου 1944 η Εστία ήρχισε με 50 πιάτα. Σήμερον έφθασε τα 8.150 πιάτα – μερίδες. Έχει διοργανώσει τα εξής συσσίτια.

1. Συσσίτιον ασθενικών παιδιών ώρα 7,30 π. μ. αριθ. συσσιτούντων 70

2. Συσσίτιον μεσημβρινόν ώραν 11,30 π. μ. Παιδικόν αριθ. συσσιτούντων 1.330

3. Συσσίτιον μεσημβρινόν ώραν 11,30 π. μ. Γερόντων – ασθενών  750

4. Συσσίτιον μεσημβρινόν ώραν 1 μ. μ. Προσφύγων συσσιτούντων  2.700

5. Συσσίτιον απογευματινόν ώραν 4,30 μ. μ. παιδικόν συσσιτούντων  500

6. Συσσίτιον απογευματινόν ώραν 4,30 μ. μ. Προσφύγων συσσιτούντων  2.700

7. Φυλακισμένων (μεσημβρινόν και απογευματινόν) 100

Σύνολον συσσιτούντων 8.150

Η μεγαλυτέρα προς την Εστίαν δωρεά

ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 1 ΑΚΑΡΠΟΝ ΔΕΝΔΡΟΝ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΞΕΡΡΙΖΩΘΗΚΕ!

f. k. 16«Πάν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται» (Ιησούς Χριστός). Ξύλα! Καυσόξυλα! Δεν υπάρχουν εις την αγορά. Κάθε ξυλαράκι έγινε ράβδος χρυσού. Και αυτά τα τρόφιμα του Ερυθρού Σταυρού γίνονται δώρον άδωρον, εφ’ όσον δια να αγοράσει η πτωχή οικογένεια δύο οκάδες καυσόξυλα πρέπει να πωλήσει μια οκά ρεβίθια που επήρεν από τον Ε.Σ. Τα ξύλα, λοιπόν, έγιναν και αυτά εις την πλήρη δυσχερειών ζωήν μας πρόβλημα, πρόβλημα δια τας πτωχάς οικογενείας, πρόβλημα κυρίως όμως δια την Εστίαν μας, εις την οποίαν βράζουν καθημερινώς 12 καζάνια των 600-800 μερίδων. Τα πεινασμένα στομάχια θέλουν τρόφιμα. Αλλά και τα 12 καζάνια θέλουν ξύλα. Θέλουν κάθε ημέραν 500-600 οκ. ξύλα, ένα μήνα 12.000 οκάδες, δηλαδή χρειαζόμεθα ένα δάσος, από το οποίον με ένα αυτοκίνητον τοννάζ 3 τόννων να μεταφέρωμεν κάθε τρεις ημέρας ξύλα. Η ανάγκη των ξύλων είναι μεγίστη, το δε πρόβλημα των ξύλων προς στιγμήν εφαίνετο άλυτον και το κλείσιμον της Εστίας βέβαιον, εάν ο καλός Θεός δεν μας ελυπείτο, δεν ελυπείτο τους πτωχούς μας. Αφ’ ενός ένας έρανος εις ξύλα, που εις τας 15 Σεπτεμβρίου έγινε εις όλην την πόλιν της Κοζάνης κατόπιν σχετικής ομιλίας του ιεροκήρυκος, απέδωκε περί τας 5 χιλιάδες καυσόξυλα, αφ’ ετέρου δε μια δωρεά, η μεγαλυτέρα προς την Εστίαν δωρεά, που ισοδυναμεί 10 χρυσά «κοκκοράκια», έρχεται να ανακουφίσει την Εστίαν και να λύσει δια ένα τουλάχιστον εικοσαήμερον το πρόβλημα των ξύλων. Ποία η δωρεά;  Άς την γράψωμεν, με την ελπίδα ότι και άλλοι θα ευρεθούν μιμηταί: Οι ιδιοκτήται του παρά το γήπεδον της πόλεως γηραιού πλατάνου παρουσιάσθησαν εις την Εστίαν και εδήλωσαν, ότι προσφέρουν δωρεά όλον το δένδρον, δια να γίνει καυσόξυλα του φτωχοκόσμου. Αυτή είναι η μεγαλυτέρα προς την Εστίαν δωρεάν, η οποία έγινε μέχρι σήμερον. Εύγε εις τους ευγενείς δωρητάς. Με την δωρεάν θα ανάψουν τεράστιον πολυέλαιον εις την εικόνα του Εσταυρωμένου, του μοναδικού φίλου των πτωχών. Έτσι το υπ’ αριθ. 1 άκαρπον δένδρον ξερριζώθηκε. Ύστερον από ζωήν 200 και πλέον ετών απέθανε – σκληρός ο θάνατος, ας κλαίει δι’ αυτόν η μούσα του Παπασχάλη. Απέθανε όμως, δια να ζήσουν οι πτωχοί. Όσοι έχουν τέτοια παρόμοια άκαρπα δένδρα, ας δηλώσουν εις την Εστίαν, δια να τα έχωμεν υπ’ όψιν, όσοι δε δεν έχουν δένδρα, αλλά έχουν εις τα σεντούκια των θαμμένα χρυσά «κοκκοράκια», με τα οποία ημπορούμε να αγοράσωμεν πλατάνια ολόκληρα, ας τα δώσουν εις την ελεημοσύνην, έστω και την τελευταίαν ώραν, διότι άλλως, εάν συνεχίσουν την ίδιαν σκληρότητα απέναντι των συνανθρώπων των, τότε σύμφωνα όχι με τα ιδικά μου λόγια, αλλά με τα λόγια του Θεανθρώπου, θα ομοιάσουν με τα άκαρπα δένδρα. Περί δε των τοιούτων είπεν ο Κύριος: «Παν δένδρον μη ποιούν καρπόν καλόν εκκόπτεται και εις πύρ βάλλεται».  Δια το πρωϊνόν συσσίτιον των ασθενικών παιδιών.

ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ

Ένας μικρός ηλικίας 10 ετών, είχε ένα αρνάκι. Το αγαπούσε πολύ. Το βοσκούσε κάθε μέρα. Αλλά κάποτε, ένα πρωΐ, επεσκέφθη την Εστίαν την ώραν που 70 χλωμά ασθενικά παιδάκια έπαιρναν το πρωϊνόν συσσίτιον (ένα ρόφημα, μια φέτα ψωμί με βούτυρον και μέλι). Ήκουσε τον ιεροκήρυκα που έλεγεν εις τα παιδιά, ότι ο καλός Θεός θα μας στείλει και ένα αρνάκι, δια να φάνε και τα πτωχά παιδιά κρέας. Ο μικρός συγκινήθηκε, επήγε εις το σπίτι, παρακάλεσε τους γονείς δια να προσφέρει το αρνάκι εις την Εστίαν, και την περασμένην Τρίτην τα παιδιά εκάθησαν εις ένα πασχαλινό τραπέζι. Είχαν κρέας με πατάτες και σταφύλλια. Ο μικρός που προσέφερε το αρνάκι ονομάζεται Αριστομένης Τσοπουρίδης, μαθητής Ε΄ τάξεως Δημοτικού Σχολείου. Επίσης, υπέρ του συσσιτίου των παιδιών προσέφερον 1) Ο κ. Δημ. Τζάκας 70 οκάδες φακές, 2) Δις Καίτη Χατζημανώλη 20 εκ. 3) Ανώνυμος 60 εκ. 4) Ανώνυμος 20 εκ. 5) κ. Παρασκευάς Βαλταδώρος 10 οκ. σταφύλια 6) κ. Μάρκος Ζάβαλης 10 οκάδες και 7) κ. Γ. Παφίλης 20 οκάδες σταφύλια. Ο δε Χαρίσιος Γκατζόφλιας εδήλωσεν, ότι θα προσφέρει ένα αρνάκι, ο δε κ. Νομάρχης Χαρίσιος Γκοβεδάρος θα προσφέρει ένα βόδι.

ΔΩΡΕΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Υπέρ της Εστίας εις είδος προσέφερον: 1) Χρήστος Βαλταδώρος 50 οκάδες φακές, 2) Ιωάννης Σιάπαντας 15,5 οκάδες αλάτι, 3) Αναστασία Χατζηδημητρίου 5 οκάδες σιτάρι, 4) Ανώνυμος 50 οκάδες σίτου, και 5) Αθ. Χασάπης 30 οκ. αλεύρι. Επίσης οι κ. κ. Κ. Γκατζόφλιας και Τάσιος Γάθης προσέφερον από ένα καζάνι.

ΔΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δημοσιεύομεν τα τελευταία ονόματα εκείνων, οι οποίοι μιαν φοράν την εβδομάδα προσφέρουν το γάλα υπέρ των ασθενών. Τσαμπούρης Χαρίσιος, Ζήγρας Δημήτριος, Ιορδανίδης, Δραγατσίκας Αθανάσιος, Χαλβατζής Νικόλαος, Μάνος Εμμανουήλ, Αγραφιώτης Ηλίας, Κατσέλας Παναγιώτης, Νταλίπης, Πάτσιος Δημήτριος, Δαραβάζος Λάζαρος, Τριανταφύλλου Χαρίσιος, Καραγκούλας Νικόλαος, Βαμβακάς Ηλίας, Τζιάτζιος Κων/τίνος, Γεωργάκας Δημήτριος, Μήλιος Δημήτριος, Ματιάκης Πάνος, Κατσέλας Ρούσσης, Πλακοπίτης Ζήσης, Μιχαηλίδης Κων/τίνος, Τσιώρας Νικόλαος, Αλεξανδρης Μηνάς, Κουρσάνος.  Μια πτωχή χήρα της Κοζάνης έχασεν ένα χρυσό δακτυλίδι: Όποιος το εύρε, παρακαλείται να το παραδώσει εις την Εστίαν. Η χήρα εδήλωσεν, ότι εάν ευρεθή, θα το προσφέρει δωρεά εις την Εστίαν.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 130-133, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 20th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 10 Σεπτεμβρίου1944 – αριθμός 15

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Από τα θαύματα του θείου Λόγου

ΕΝΑ ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΛΑΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΜΑΣ. ΘΑ ΛΑΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΛΗΜΑ ΤΩΝ Θ’ ΑΚΟΥΣΘΗ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΜΑΣ

Ένα νέον θαύμα φιλανθρωπίας είδαμεν την παρελθούσαν Κυριακήν. Από το πρόχειρο βήμα της Εστίας είχα ομιλήσει. Και όπως πάντοτε, ο λόγος που γίνεται εις την Εστίαν περιστράφηκε γύρω από την φιλανθρωπίαν. Ανέφερα συγκεκριμένα γεγονότα δυστυχίας και εζήτησα την συνδρομήν όλων. Έσπειρα και περίμενα τον θερισμόν. Και ο θερισμός δεν άργησε να έλθει, και μάλιστα πλούσιος πλουσιώτατος. Κατ’ αυτήν την ώραν του κηρύγματος δύο εκ των ακροατών εδήλωσαν, ότι θα προσφέρουν υπέρ των πτωχών ασθενικών παιδιών δύο δοχεία, ο ένας μέλι, και ο άλλος τυρί. 400 δε ακροαταί ηγόρασαν ευθύς μετά το κήρυγμα 400 λαχεία των 5 εκατομ. Αλλά το μεγαλύτερον θαύμα έγινε το απόγευμα της ιδίας ημέρας. Ήτο 4,30. Κάποια δεσποινίς ζητεί τον ιεροκήρυκα. Ακούσατε την στιχομυθίαν μεταξύ αυτής και του ιεροκήρυκος. «Πάτερ», λέγει η δεσποινίς, «ήμεθα σήμερον εις την Εστίαν. Ηκούσαμεν και συνεκινήθημεν πολύ. Εις το τραπέζι που καθήσαμεν το μεσημέρι είπα εις τους γονείς μου, δεν είναι δε πλούσιοι οι γονείς μου, ότι πρέπει κάτι να προσφέρωμεν και ημείς εις την Εστίαν. Εις την πρότασιν όλοι ευρέθημεν σύμφωνοι. Και ιδού σου προσφέρομεν αυτό το χαρτάκι…». Το ανοίγω και έκθαμβος βλέπω μίαν λίρα, ένα Γαλλικό χρυσό εικοσόφραγκο, ένα Ναπολεόνι εκδόσεως 1854, ένα «κοκκοράκι», όπως λένε οι χρηματισταί της Θεσσαλονίκης. «Το όνομά σας; Ηρώτησα μόλις συνήλθα από την πρώτην έκπληξιν. «Όχι! Θέλομεν να μείνωμεν ανώνυμοι. Κανείς να μη μάθει το όνομά μας…». Χριστιανοί της πόλεως ταύτης! Προσευχηθήτε, παρακαλώ, υπέρ της νέας ανωνύμου δωρητρίας μας. Ως προς δε το όνομά της, περιμένετε ολίγον και θα μάθετε. Θα αναγνωσθεί ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Θα αναγνωσθεί κατά την ημέραν της Παγκοσμίου Κρίσεως, η οποία θα γίνει, και πρέπει να γίνει, δια να γνωσθούν εις όλον τον κόσμον όλοι οι ανώνυμοι φιλάνθρωποι και όλοι οι ανώνυμοι εγκληματίαι όλων των αιώνων. Η οικογένεια αυτή έπραξε το καθήκον της. Αλλά πόσοι άλλοι θα ημπορούσαν να μιμηθούν το ωραίον και συγκινητικόν αυτό παράδειγμα; Πολλά χρυσά εικοσόφραγκα υπάρχουν. Είναι θαμμένα. Ώ! Άς τα ξεθάψουν και ας τα δώσουν. Πόσα καλά ημπορούν να γίνουν. Το «κοκκοράκι» εξακολουθεί να λαλεί εις την αυλήν μας. Ζητεί όμως και άλλα. Και θέλομεν να ελπίζωμεν ότι η ευγενής κοινωνία της Κοζάνης θα παρουσιάσει και νέας εκπλήξεις φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Συνιστώμεν δε εις όλους, οι οποίοι έχουν χρόνια θαμμένα τα χρυσά νομίσματα, να ξυπνήσουν ένα πρωΐ και εις τας 7 το πρωΐ να κάμουν την επίσκεψίν των εις την Εστία, θα ιδούν 60 σπουργιτάκια, 60 παιδάκια φτωχά, καχεκτικά, αδύνατα. Κάτι περιμένουν, ποίος θα το αρνηθεί;

ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΒΕΛΑΖΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΜΑΣ!

Αστείο! Αλλ’ αληθινό. Για τα καχεκτικά παιδιά μας προσέφεραν δύο πρόβατα. Ποίοι; Δύο φτωχοί χριστιανοί από το Πρωτοχώρι έκαναν την δωρεάν αυτήν. «Τα δίδομεν», είπαν, «για να φάνε κρέας τα φτωχά παιδιά». Σημειώνομεν την δωρεάν αυτήν χωρίς σχόλια. Και περιμένομεν τα δύο πρόβατα να γίνουν 30. Οι κρεοπώλαι της Κοζάνης, οι κτηνοτρόφοι της Κοζάνης ας φιλοτιμηθούν. Το παράδειγμα του Πρωτοχωρίου φωνάζει τόσον δυνατά, ώστε περιττεύει κάθε άλλη προτροπή. Υπέρ του Κέντρου Προστασίας Νεότητος ο Αθλητικός Σύλλογος Ολυμπιακός προσέφερε 2 δισεκατομ., ποσόν εισπράξεων ποδοσφαιρικής συναντήσεως παρελθούσης Κυριακής μετά της Γερμανικής ομάδος. Συγχαίρομεν θερμώς τους νέους τούτους, δια την πρωτοβουλίαν των να ενισχύσουν τα πτωχά παιδιά της Κοζάνης. Ομοίως προσέφερον οι κ. Ναούμ Σκαρκαλάς, ο κ. Γεώργιος Καραθωμάς, κ. ο Στέργιος Τέγος, Ευθαλία Μπατσιτέγου, κ. Γεώργ. Κουπαρούσος ιατρός, κ. Ιωάννης Μελισσοκόμος μέλι, τυρόν και βούτυρον, η δε Γεωργική Σχολή 30 οκάδες ντομάτες.  Υπέρ δε της Εστίας προσέφερον, κ. Σταύρος Σαμαράς 10 εκατομ. εις μνημόσυνο αδελφού του, κ. Αριστομ. Τσιπουρίδης 13 εκατομ. Ιερεύς Κατσιφής Αναστ. 10 εκατ. Ανώνυμος 110 εκατ. Και, κ. Νικόλ. Βαμβακάς 50 οκάδες πατάτες και φακές εις μνημόσυνον συζύγου του Γεωργίας. Η Εστία ευχαριστεί θερμώς τους ανωτέρω δωρητάς.

ΔΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Συνεχίζομεν την δημοσίευσιν των ονομάτων εκείνων, οι οποίοι εδήλωσαν ότι θα προσφέρουν γάλα υπέρ των ασθενών. Τράγκας Εμμανουήλ, Σαλιβέρας Τριαντάφυλλος, Μπάμπος Γεώργιος, Χατζηγιαννάκης Βασίλειος, Βάσος Νικόλαος, Πατσιομύτης Ηλίας, Μπάμπου Ελένη, Κλείδης Γεώργιος, Σεντουκάς Δημήτριος, Γκιάτας Ευθύμιος, Τσαμπούρης Δημήτριος, Κωτούλας Νικόλαος, Αντωνιάδης Γεώργιος, Μπαντόλας Εμμανουήλ, Στραβού Αργύριος, Μπουμπόναρη Θεοδώρα, Σταμουλάς Αθανάσιος, Τζιοβάρας Ηλίας, Ντάλας Δημήτριος, Πάλλας Νικόλαος, Παπαθεοδοσίου Θεοδός., Τζιάτζιος Δημήτριος, Μαντζιάρης Βασίλειος, Μήλιος Μήλιου, Τζήμος Ιωάννης, Καζαντζής Αθανάσιος, Σιταρίδης Παύλος, Γκούρας Κων/τίνος, Βούρκα Κατίνα, Τσιομπάνος Ιωάννης, Γκιάτας Θωμάς, Γκιθώνας Δημήτριος. Τα υπόλοιπα ονόματα των δωρητών θα δημοσιευθούν εις το επόμενον φυλλάδιον.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αύριον Κυριακήν 10 Σεπτεμ. Και ώραν 11 π. μ. θα τελεσθή τελετή υπέρ των πτωχών. Θα ψάλουν και θα απαγγείλουν οι μικροί, και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.

Είσοδος Ελευθέρα

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 127-129, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 20th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

+EΣTIA+

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΧΡΙΣΤ.  ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 3 Σεπτεμβρίου1944 αριθμός 14

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Η ΕΣΤΙΑ

Διανέμεται ημερησίως δωρεάν 3.500 μερίδες φαγητού εις δυστυχισμένους αδελφούς μας. Παρασκευάζει 5 συσσίτια. Πρωΐ – Μεσημέρι – Βράδυ βράζουν τα καζάνια και δέχονται τους ναυαγούς της ζωής, απ’ όλα τα μέρη του Νομού. Καθήκον όλων και ιδιαιτέρως των ευπόρων είναι να βοηθήσουν την Εστίαν είτε εις είδος είτε εις χρήμα.

Δια το μέλλον της φυλής μας

ΠΡΩΪΝΟΝ ΤΟΝΩΤΙΚΟΝ ΡΟΦΗΜΑ (OVALTINE) ΔΙΑ 100 ΑΣΘΕΝΙΚΑ ΠΤΩΧΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-21 ΕΤΩΝ

Ας το ακούσουν οι πλούσιοι. Άς το ακούσουν οι μαυρογορίται. Άς το ακούσωμεν όλοι μας, και ας θρηνήσωμεν, εάν μέσα εις τα στήθη μας υπάρχει κόκκος ελληνικής φιλοτιμίας και φιλοπατρίας. Το θλιβερόν άγγελμα είναι: Το 70% των παιδιών της Θεσσαλονίκης, εις την οποίαν συνωστίζονται κατά εκατοντάδας χιλιάδων οι δυστυχείς πρόσφυγες αδελφοί μας, το 60% των παιδιών της Βεροίας και τα … των παιδιών της Κοζάνης είναι προφυματικά! Δεν σημειώνομεν το ποσοστόν των προφυματικών παιδιών της Κοζάνης, διότι η έρευνα των καχεκτικών παιδιών της πόλεώς μας συνεχίζεται εις την Εστίαν μας από επιτροπήν ιατρών, οι οποίοι, χριστιανικώς φερόμενοι, ως άλλοι Ανάργυροι ιατροί, ανέλαβαν δωρεάν να εξετάσουν την πάσχουσαν νεότητα της Κοζάνης. Αλλά ποίος θα φροντίσει δια τα παιδιά αυτά; Δια τα ασθενικά παιδιά της Βερροίας ενδιαφέρθηκε η ευγενεστάτη κ. Σούλα, η οποία περισυνέλεξε εκατοντάδα περίπου δυστυχισμένων παιδιών, τα μετέφερεν εις το δάσος της Καστανιάς, εδημιούργησε εκεί παιδικήν κατασκήνωσιν, και τα παιδιά αναπνέουν καθαρόν αέρα, τρέφονται τετράκις της ημέρας, ακούουν χριστιανικάς διδασκαλίας, και ψάλλουν και ευχαριστούν τον Θεόν και τον άγγελόν του, την καν Σούλα, η οποία, μολονότι Οθωμανίς το θρήσκευμα, έδειξε για τα παιδιά της Βερροίας μητρικόν ενδιαφέρον που δεν δεικνύουν χιλιάδες Ελληνίδων κυριών και δεσποινίδων της αριστοκρατίας μας, που δεν έχουν καμμίαν άλλην ευγενή απασχόλησιν παρά μόνον να κάμουν λουτρά εις την θάλασσαν, λεμβοδρομία και να σύρουν με χρυσές αλυσίδες σκυλιά εις τους δρόμους της Θεσσαλονίκης… Δια τα παιδιά της Βερροίας η κα Σούλα. Δια δε χιλιάδες των πτωχών παιδιών της Θεσσαλονίκης έδειξε το ενδιαφέρον του ο Δ. Ε. Σταυρός. Ίδρυσεν εις τας συνοικίας της πόλεως κέντρα προστασίας της νεότητος, ήνοιξε τας αποθήκας και μοιράζει τονωτικάς τροφάς δια τα παιδιά, που είναι θύματα ιδικά μας. Διότι δια το κάθε παιδί, που εξ αιτίας του υποσιτισμού πίπτει φθισικόν εις το κρεββάτι, ευθύνονται άλλοι. Ευθύνεται ολόκληρος η κοινωνία, ευθυνόμεθα, δια να είμεθα ειλικρινείς, όλοι ανεξαιρέτως. Τας θύρας του Ερυθρού Σταυρού έκρουσε και η ιδική μας Εστία. Περιέγραψε την τραγικήν κατάστασιν ορισμένων παιδιών της Κοζάνης. Και ο ευγενέστατος κ. ΒΕΓΚΕΡ, ο μεγάλος της Εστίας μας φίλος, συνεκινήθη, απεφάσισε να μας συνδράμει. Μας έδωκε 100 κυτία OVALTINE, είναι η πρώτη αποστολή προς επαρχίαν.  Έτσι, με την υποστήριξιν του Δ. Ε. Σταυρού, το Κέντρον Προστασίας Νεότητος Κοζάνης, το οποίον λειτουργεί παρά τη Εστία μας, από της ερχομένης Δευτέρας (4 Σεπτεμβρίου) θα παρέχει ρόφημα πρωϊνόν OVALTINE με μια φέτα ψωμί, που θα συνοδεύεται ή με γλυκό ή με αυγό ή με βούτυρο ή με μέλι, εάν έχωμεν την τύχην κανένας φιλάνθρωπος πλούσιος να μας στείλει ένα δοχείον απ’ εκείνα που έχει δια τα παιδάκια του εις το σπίτι του… Τα 100 κύπελλα βέβαια είναι ολίγα. Αλλά ελπίζομεν εις τον Θεόν ότι, όπως η Εστία ξεκίνησε από 50 πιάτα και έφθασε τα 3.500, έτσι και το Κέντρο Προστασίας Νεότητος, με την βοήθειαν του Εσταυρωμένου, ο οποίος είναι ο πρώτος φίλος των πτωχών παιδιών, θα αυξήσει τα κύπελλα τουλάχιστο εις 300. Είμεθα βέβαιοι, ότι ο Βέγκερ δεν θα αρνηθεί και την χάριν αυτήν.

ΔΩΡΕΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Υπέρ της Εστίας προσέφερον: 1) Ο κ. Γεωργουλάκης, Γυμνασιάρχης Σιατίστης 9 εκ. 2) κ. Νεραντζούλας Μιχ. 2 εκ. 3) Ανώνυμος 3 εκ. 4) Ανώνυμος 10 εκ. 5) Μία ομάς κοριτσιών 20 εκ. εξ εισπράξεως παιδικού θεάτρου. 6) κ. Γεώργ. Νικολίτσας 10 εκ. 7) κ. Ελενίτσα Τέρπου 4.500 εκ. 8) Ανώνυμος 30 εκ. 9) Ομάς κοριτσιών 9 εκ. 10) Ανώνυμος 5 εκ. 11) Ανώνυμος 15 εκ. 12) κ. Κ. Καλαϊζίδης έμπορος Θες/νίκης 10 εκ. 13) Εξ Αθηνών ο κ. Ηλίας Τόλιος 500 εκ.

ΔΩΡΕΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Υπέρ του σκοπού του Κ. Ν. Κ. προσφέρουν 1) Ο Εκπολιτιστικός όμιλος «Αισθητικές Χαρές» 300 εκ. 2) Ανώνυμος δις 200 εκατομ. Επίσης η Οργάνωσις του Ε. Θ. Σ. Κοζάνης προσέφερεν 1.000 αυγά. Η Εστία μας ευχαριστεί θερμώς όλους τους ανωτέρω και εύχεται, όπως και οι δωρηταί και τα ποσά των δωρητών πολλαπλασιασθούν προς ανακούφισιν των πασχόντων.

ΔΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Οι δηλώσαντες, ότι άπαξ της εβδομάδος θα προσφέρουν γάλα υπέρ των ασθενών της πόλεως, είναι: Σκρέκας Θεόδωρος, Κράλιας Αθανάσιος, Πατιός Κων/τίνος, Βαχτσεβάνος Γεώργιος, Γκοβεδάρος Χαρίσιος, Ταρτάρας Ιωάννης, Μάστορας Νικόλαος, Βαχτσεβάνος Περικλής, Δρίζης Θεόδωρος, Παγούνης Δημήτριος, Ρούσσης Ιωάννης, Γκουντιός Ιωάννης, Μήλιος Γεώργιος, Γκατζαβέλας Νικόλαος, Δραγατσίκας Αθανάσιος, Ρεπανάς Γεώργιος, Παγούνης Λάζαρος, Κακάς Αστέριος, Στεφάνου Χρυσούλα, Πλόσκας Αθανάσιος, Λιάνας Βασίλειος, Τσιόπτσιας Ζήσης, Βαλταδώρος Κων/τίνος, Αδελφοί Καλπάκη, Αραμπατζής Νικόλαος, Διάφας Βασίλειος, Τζάλιας Δημήτριος, Κόκκας Βασίλειος, Βερούλης Μιχαήλ, Ρεπανάς Παναγιώτης, Φασνάκη Ελένη, Αγραφιώτης Ηλίας, Βάμβας Νικόλαος, Ταρτάρας Μιχαήλ, Κατσέλας Παναγιώτης, Διάφας Παναγιώτης, Ασβεστάς Ζήνων, Χαρσός Χαρίσιος, Γεωργάκας Κων/τίνος, Κυράνος Κύρος. Τα υπόλοιπα ονόματα των δωρητών θα δημοσιευθούν εις το επόμενον φυλλάδιον.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αύριον Κυριακήν 3 Σεπτεμ. Και ώρα 11 π. μ. θα τελεσθεί τελετή υπέρ των πτωχών. Θα ψάλουν και θα απαγγείλουν οι μικροί, και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.

Είσοδος Ελευθέρα

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 124-126, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 20th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη Aυγούστου1944 αριθμός 13

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Είναι η μεγαλύτερη Εστία της Δυτ. Μακεδονίας, η μοναδική Εστία του λαού εν Κοζάνη. Κάθε ημέρα βράζουν 7 καζάνια. Παρασκευάζονται πέντε συσσίτια. Το συσσίτιον των πτωχών παιδιών, των γερόντων, των ασθενών, των προσφύγων, των φυλακισμένων 3.000 ψυχαί ευρίσκουν πρωΐ και βράδυ φαγητόν εις την Εστίαν. Εις όλους παρέχει δωρεάν την περίθαλψίν της.

Ανοικτή επιστολή

Προς τον ευγενή Λαόν της Κοζάνης και των Χωρίων των Επαρχιών του Νομού Κοζάνης.

δια τα ξύλα των 7 καζανιών,

δια το ψωμί του πρόσφυγα,

δια το φαγητό του φυλακισμένου,

δια το γάλα του ασθενούς,

δια το αυγό του φθισικού,

δια το πιάτο του πτωχού παιδιού,

δια τας 3 χιλιάδας των δυστυχών αδελφών μας,

Έλληνες, Χριστιανοί, κάτοικοι του πολυπαθούς Νομού Κοζάνης! Η Εστία κάμνει έρανον εις την πόλιν της Κοζάνης και τα περίχωρα. Ο ιεροκήρυξ περιοδεύει τα χωρία. Όλοι ετοιμάσετε ό,τι έχετε. Κανείς να μη μείνει έξω από την αγίαν αυτήν προσπάθειαν. Υψώνομεν το λάβαρον του Χριστού και καλούμεν όλους να δώσουν. Ιδίως καλούμεν τους πλουσίους να φανούν γενναιόδωροι. Πλούσιοι, μη λυπηθήτε τα πλούτη σας. Ο Χριστός ζητεί από σας την φοράν αυτήν μεγάλας θυσίας, ωσάν την θυσίαν που εζήτησε από τον πλούσιον του Ευαγγελίου. «Πώλησον τα υπάρχοντά σου και δός πτωχοίς». Όχι ψιχία πλέον, αλλά βοήθειαν πραγματικήν. Και όχι μόνον οι οπωσδήποτε ευπορούντες πρέπει να δώσουν, αλλά και όλοι ανεξαιρέτως. Ας βοηθήσωμεν στο έργον, είναι έργον Χριστού. Όχι μόνον από τα περισσεύματά μας, αλλά και τα υστερήματά μας. Ο χειμών του 1944 πλησιάζει. Σημαίνομεν τον συναγερμόν. Όλοι εις τας θέσεις μας, δια να πολεμήσωμεν την δυστυχίαν, δια να μη επαναληφθεί το αίσχος του χειμώνος του 1941, που εμπρός εις τας αποθήκας μας και τα πεζοδρόμιά μας απέθνησκαν κατά χιλιάδας οι πτωχοί Έλληνες αδελφοί μας. Εμπρός λοιπόν. Ο Χριστός σαλπίζει. Σώσατε τους αδελφούς σας. Σας υποσχόμεθα δε, ότι και το τελευταίον σπυρί του σιταριού, που θα μαζεύσωμεν, θα διατεθή δια τον πτωχόν μας λαόν. Ως σύνθημα η διεύθυνσις της Εστίας έχει:

ΟΛΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΜΑΣ, ΤΙΠΟΤΕ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΜΑΣ

Αδελφοί! Αναμένομεν την βοήθειάν σας. Ο Κύριος του Ουρανου και της Γης ας είναι πάντοτε μαζί σας και το ένα που θα μας δώσετε είθε να το εκατονταπλασιάσει η αγάπη Του. Το υπεσχέθη άλλως τε Εκείνος, και θα το κάμει. Διότι είπε: «Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται».

Με την βεβαιότητα ότι θα μας βοηθήσητε, σας χαιρετώμεν με πολλήν αγάπην.

Η ΕΣΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Την παρελθούσαν Κυριακήν (13 Αυγούστου) εις την Εστίαν εγένετο σεμνή τελετή της φιλανθρωπίας. Άπειρον πλήθος συνωστίζετο εις τον ανοικτόν χώρον της Εστίας. Τα μικρά έψαλον και απήγγειλαν θρησκευτικά και εθνικά ποιήματα. Ο δε ιεροκήρυξ Αυγουστίνος Καντιώτης ανελθών εις το πρόχειρον βήμα ετόνισε, ότι είναι καιρός να μεταβάλωμεν εις ζώσαν πραγματικότητα τα λόγια του Ναζωραίου και μάλιστα: «Ασθενής ημην και επεσκέψασθέ με». Συνέστησεν εις την αγάπην του λαού τους ασθενείς πτωχούς νέους. Ανήγγειλεν επισήμως, ότι ιδρύεται νέα Εστία προστασίας της Νεότητος, σκοπός της οποίας θα είναι η εξεύρεσις τονωτικών τροφών (γάλακτος, βουτύρου, αυγών, ζαχάρεως, ζυμαρικών, κρέατος), δια τους εξησθενημένους οργανισμούς των νέων της πόλεώς μας. Ο Δ. Ε. Σταυρός βοηθεί και θα βοηθήσει το έργον τούτον, αλλά και η πόλις της Κοζάνης πρέπει να το συνδράμει. Τέλος, ο ιεροκήρυξ εκάλεσε τους έχοντας γαλακτοφόρα ζώα, αγελάδας, αίγας και πρόβατα, να προσφέρουν άπαξ της εβδομάδας μίαν ποσότητα γάλακτος. Το νέον αυτό σάλπισμα του ιεροκήρυκος είχε ευθύς αμέσως την απήχησιν του εις τας καρδίας των χριστιανών. Πρώτος ο κ. Εισαγγελεύς της πόλεως Θεόδωρος Σκρέκας έσπευσε να δηλώσει, ότι καθ’ εκάστην Παρασκευήν θα προσφέρει το γάλα της κατσίκας του δια τους ασθενείς. Το παράδειγμά του ηκολούθησαν και άλλοι. Μέχρι τούδε 95 εδήλωσαν, ότι θα παρέχουν γάλα εις την Εστίαν. Τα ονόματά των θα δημοσιεύσωμεν εις το επόμενον φυλλάδιον. Συνελέγησαν και 2000 περίπου αυγά. Δεσποινίδες ανέλαβαν να προσφέρουν δωρεάν τας υπηρεσίας των εις το έργον. Ο δε ιατρικός Σύλλογος της πόλεως εδήλωσεν, ότι αναλαμβάνει όπως εκάστην Δευτέραν και ώραν 3-5 τριμελής επιτροπή ιατρών της πόλεως, εξετάζει εις τα Γραφεία της Εστίας ασθενείς νέους, δια να αποφασίζει εάν ο υπό εξέτασιν νέος πρέπει να εγγραφεί εις τον κατάλογον των ενισχυτέων. Η Εστία αισθάνεται την ανάγκην να ευχαριστήσει θερμώς τους ιατρούς της πόλεως, οι οποίοι με τόσην χριστιανικήν καλωσύνην και ανιδιοτέλειαν ανέλαβον να εξυπηρετήσουν την πάσχουσα νεότητα της πόλεώς μας.

Τα Γραφεία της Νέας Εστίας είναι ανοικτά από 10-12 το πρωΐ.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 121-123, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

Προς νεους οριζοντας φιλανθρωπιας «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ»

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 19th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 13 Aυγούστου 1944 – αριθμός 12

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Προς νέους ορίζοντας φιλανθρωπίας

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ ΕΝ ΚΟΖΑΝΗ

«Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ»

(200 ασθενείς – νέοι και παιδιά)

«Ησθένησα και επεσκέψασθέ με» (Ιησούς Χριστός) Επισκεφθήκατε ποτέ τον ασθενή, τον πτωχό ασθενή; Σας συνιστώ να επισκεφθήτε το χαμηλό εκείνο σπίτι όπου είναι τώρα εβδομάδες άρρωστος ένας πτωχός νέος. Ο ιατρός συνιστά δίαιταν, αλλά που χρήματα; Οι καημένοι οι γονείς! Τίμιοι βιοπαλαισταί, που δεν ανήκουν εις τας τάξεις των μαυραγοριτών, μόλις και μετά βίας κατώρθωσαν να αγοράσουν το ψωμί της πολυμελούς οικογενείας των. Που τώρα χρήματα δια το ασθενικό παιδί των; Δεν έχουν δια να αγοράσουν τα φάρμακα, ένα αυγό, 10 δράμια βούτυρο, 100 δράμια κρέας, μισή οκά γάλα. Και οι γονείς κλαίουν, αναστενάζουν, γογγύζουν βλέποντες την αδιαφορίαν, την σκληρότητα της σημερινής κοινωνίας… Και οι νέοι αυτοί, των οποίων η υγεία λόγω του μακροχρονίου υποσιτισμού και της σκληράς βιοπάλης έχει κλονισθεί, είναι πολλοί, είναι τόσοι όσους δεν ημπορούν να φαντασθούν εκείνοι που ζουν μέσα εις την ευμάρειαν. Όσοι όμως έρχονται εις καθημερινήν επαφήν με τα παιδιά και τους νέους, αυτοί δύνανται να μαρτυρήσουν ποίος κίνδυνος μέγας επικρέμαται δια το μέλλον της φυλής μας, εάν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα δια την σωτηρίαν, δια την υγείαν της νεότητος. Εις την Βέρροιαν, π. χ., ιατρική εξέτασις των παιδιών που εγένετο κατά το παρελθόν έτος απέδειξε, ότι επί των 100 παιδιών τα 60 ευρίσκονται εις το στάδιον της προφυματιώσεως. Εάν δε και εν Κοζάνη διενεργείτο παρομοία ιατρική εξέτασις, το ποσοστόν των ασθενικών παιδιών και νέων της πόλεως μας, εάν δεν έφθανε το ποσοστόν της Βερροίας, πάντως δεν θα ήτο ασήμαντον. Είμεθα εις θέσιν να διαπιστώσωμεν, ότι σημαντικός αριθμός παιδιών και νέων παρουσιάζουν όλα τα πρόδρομα σημεία της επαράτου νόσου, της φθίσεως, ήτις μαστίζει την Ελληνικήν φυλήν. Υπέρ της νεότητος αυτής πρέπει πάντες να ενδιαφερθώμεν. Ευτυχώς ο Δ. Ε. Σταυρός ίδρυσε εν Θεσσαλονίκη ίδιον παράρτημα δια την προστασίαν της νεότητος. Η δε ιδική μας Εστία δια του ιδιαιτέρου υπομνήματος του ιεροκήρυκός της προς τον ευγενέστατον εντεταλμένον του Ερυθρού Σταυρού και μέγαν φιλέλληνα κ. Βέγκερ επέτυχε, ίνα και εν τη πόλει μας λειτουργήσει κέντρον προστασίας νεότητος υπό την προσωπικήν ευθύνην του ιεροκήρυκος. Με την βοήθειαν του Εσταυρωμένου θα προχωρήσωμεν και εις το έργον τούτο. Μοναδικός μας σκοπός: η σωτηρία των νέων. Ελπίζομεν ότι πάντες θα βοηθήσουν, διότι κινούμεθα με το χριστιανικόν λάβαρον, επάνω εις το οποίον είναι γραμμένη η μεγάλη ρήτρα του Ναζωραίου: «Ησθένησα και επεσκέψασθέ με!».Ναι. Θα επισκεφθώμεν εις τα σπίτια των τους αρρώστους πτωχούς νέους προσκομίζοντες εις αυτούς τα δώρα της αγάπης του Χριστού. Δηλούμεν δε εις το κοινόν της πόλεως, ότι μόνον αποδεδειγμένως ασθενείς πτωχοί νέοι και παιδιά, ηλικίας 7 ετών και άνω, θα τύχουν της περιθάλψεως της Νέας Εστίας μας. Επί του παρόντος 200 τοιαύτα άτομα θα περιθάλψωμεν. Ελπίζομεν δε ότι, εάν η ευγενής κοινωνία της Κοζάνης μας συνδράμει και εις τον νέον αυτόν φιλανθρωπικόν τομέα, τότε το έργον θα επεκταθεί, δια να περισώσει όσω το δυνατόν περισσοτέρους νέους. Είθε ο Κύριος να ευλογήσει και την νέαν προσπάθειάν μας, φωτίζων τους πλουσίους της πόλεώς μας δια να συνδράμουν με όλην των την δύναμιν την νεογέννητον Εστίαν μας.

ΔΗΛΩΣΙΣ

Η Εστία μας είναι το τραπέζι του φτωχού. Δεν θέλει να τρέφει πλουσίους, μαυραγορίτας, κηφήνας, γύπας. Τα σπουργιτάκια μόνον περισυλλέγει. Πτωχά παιδάκια, γέροντες απροστάτευτοι, πυροπαθείς, πρόσφυγες, ξένοι διαβατικοί εκ της πόλεως, φυλακισμένοι, ασθενείς, να το βασίλειόν μας! Δι’ αυτό παρακαλούμεν θερμώς, όποιος γνωρίζει ότι κάποιος παίρνει συσσίτιον χωρίς ανάγκην, να πληροφορεί σχετικώς την Διεύθυνσιν της Εστίας δια την διαγραφήν. Θα μας προσφέρει μεγάλην υπηρεσίαν. Έξω οι γύπες και οι κηφήνες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Υπέρ της Εστίας προσέφερον: 1) Ανώνυμος 1 εκατομ. 2) Όμιλος μικρών κοριτσιών 1.850 χιλιάδ. 3) Θωμάς Στεργίου, Διευθυντής Ταμείου, 15 εκατομ. 400 χιλ. δωρεά εκ μέρους του αδελφού του Ιωάννου. 4) Όμιλος κοριτσιών 1.775 χιλ. εξ εισπράξεων παιδικού θεάτρου. 5) Λάζαρος Μπόκας 500 χιλιάδες. 6) Ανώνυμος 1.500 εκατομ. 7) Ευδοκία Τέρπου 1 εκατ. 8) Ηλίας Παναγιωτίδης 5 εκατ. 9) Παιδικόν θέατρον 5 εκατ. 10) Επιτροπή Σαμαριναίων 79 εκατ. Επί τη εορτή της Αγίας Παρασκευής. 11) Ανώνυμος 3 εκατ. και 12) Ο εν Θεσσαλονίκη χαρτέμπορος Στ. Αντωνιάδης χαρτί αξίας 103 εκατομ. Η Εστία ευχαριστεί θερμώς τους ανωτέρω και εύχεται όπως το παράδειγμά των μιμηθούν και άλλοι. Ομοίως ευχαριστεί την Κεντρικήν Επιτροπήν Περιθάλψεως Πυροπαθών Προσφύγων Δ. Μακεδονίας, ιδίως τον αξιότ. Πρόεδρον αυτής κ. Αλ. Λέτσαν ως και τον Γ. Γραμματέα κ. Αλ. Λαδάν δια την θερμήν υποστήριξιν της Εστίας μας. Ιδιαιτέρως δε ευχαριστεί τον ιδιαίτερον Γραμματέα του κ. Βέγκερ κ. Φαίδωνα Καϊναντάν δια το υπέρ της Εστίας ζωηρόν ενδιαφέρον αυτού.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αύριον Κυριακήν (13 Αυγούστου), και ώραν 11.30 το πρωΐ, θα γίνει μικρά τελετή, οι μικροί θα ψάλουν και θα απαγγείλουν διάφορα ποιήματα, και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης.     Το δε απόγευμα της Κυριακής, ώρα 5, θα γίνει η κλήρωσις της Γ΄Λαχειοφόρου Αγοράς. Θα κληρωθούν 150 αντικείμενα αξίας 2 δισεκατομμυρίων δραχμών, την δε επομένην εις τα Γραφεία της Εστίας θα τοιχοκολληθή ο πίναξ των αριθμών που εκέρδισαν.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 118-120, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

5 ΣΥΣΣΙΤΙΑ – 3.000 ΨΥΧΑΙ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 18th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 23 Iουλίου1944 αριθμός 11

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Ένα βασίλειον φτώχειας και πόνου

5 ΣΥΣΣΙΤΙΑ – 3.000 ΨΥΧΑΙ

Έλληνες χριστιανοί της Κοζάνης

3.00 p.Δεν βλέπετε; Δεν ακούτε; Δεν αισθάνεσθε; Δεν λαμβάνετε μιαν απόφαση; Η δυστυχία αυξάνει. Νέοι πρόσφυγες καταφθάνουν καθημερινώς εις ελεεινήν κατάστασιν, ως ράκη μιας άνευ προηγουμένου εθνικής συμφοράς. Η Εστία μας, μολονότι είναι η πτωχοτέρα Εστία της Μακεδονίας, δεν ηδύνατο να μείνει αδιάφορος εμπρός εις το νέον κύμα της δυστυχίας που κατακλύζει από ημερών την ιστορικήν πόλιν της Κοζάνης. Με την βοήθειαν του Εσταυρωμένου, κάτω από τον Σταυρόν του οποίου ευρίσκουν την μοναδικήν των παρηγορίαν όλαι αι θλιμμέναι ψυχαί, και με την βεβαίαν ελπίδα, ότι οι ευγενείς κάτοικοι της Κοζάνης θα συντρέξουν οπωσδήποτε το έργον της περιθάλψεως 3.000 πτωχών, η Εστία μας απεφάσισε να επεκτείνει την φιλανθρωπικήν της δράσιν, να εξαπλώσει περισσότερον το δίκτυον της αγάπης του Χριστού, δια να περισυλλέξει και άλλους ναυαγούς της ζωής. Και προστέθηκαν νέα περίπτερα. Ήδη εν τη Εστία λειτουργούν καθημερινώς 5 συσσίτια και διανέμονται άνω των 3.000 μερίδων. Τα συσσίτια τούτα είναι τα εξής:

  • Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ –1300 (παιδιά ηλικίας 6-19 ετών)
  • Β΄ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΠΑΙΔΙΩΝ – 500
  • Γ΄ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ – 600 (Ναυαγών της ζωής)
  • Δ΄ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  • Ε΄ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

Ως βλέπετε, τα νέα συσσίτια είναι των προσφύγων και των φυλακισμένων. Δεν είναι ανάγκη να περιγράψωμεν την δυστυχίαν των. Ο καθένας ας φαντασθεί προς στιγμήν τον εαυτόν του εις την θέσιν του πρόσφυγος και του φυλακισμένου, και ό,τι θα ήθελε να κάμουν οι άλλοι δι’ αυτόν, εάν ήτο πρόσφυξ και φυλακισμένος, αυτό ας κάμει και αυτός δια τους δυστυχείς συνανθρώπους του. Το απαιτεί ο ανθρωπισμός, η χριστιανική μας αγάπη, η εθνική μας αλληλεγγύη. Και εάν δεν συγκινούν όλα αυτά, τότε, ω άνθρωπε, το απαιτεί και το συμφέρον σου: διότι, όπως είπε ευγενές τέκνον της Κοζάνης που εδώρησε εις την πόλιν ολόκληρον φιλανθρωπικόν ίδρυμα, «εκείνος που εργάζεται δια την ευδαιμονίαν των άλλων, ασφαλίζει πρωτίστως την ατομικήν του ευτυχίαν». Χριστιανοί της Κοζάνης! Σπογγίσατε τα δάκρυα των πονεμένων αδελφών μας. Μη κοιμάσθε κάθε βράδυ εάν προηγουμένως δεν ερωτήσετε τον εαυτό σας: Τι έπραξα σήμερον; Τι σκέπτεσαι να πράξεις αύριον δια τα νέα αυτά θύματα των τραγικών μας συμφορών;

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ

Όσοι δεν έχετε αγοράσει, αλλά και όσοι έχετε αγοράσει, αγοράσετε λαχεία της Εστίας. Αγοράζετε 1, 2, 3, 5, 10 λαχεία. Θυσιάσατε ένα πλατανόφυλλον. Δεν ζητούμεν χρυσά κοκοράκια: γιατί εκείνοι που τα έχουν, έχουν καρδιές πέτρινες, έχουν κλείσει τα μάτια των, έχουν βουλώσει τα αυτιά των, δια να μη βλέπουν και ακούουν το δράμα της φυλής μας. Αυτοί τα θυσιάζουν εις την ταβέρναν, τις χαρτοπαικτικές λέσχες, μέσα εις τις φωλεές του Διαβόλου. Λαέ της Κοζάνης, ευγενικέ Λαέ, πτωχέ Λαέ, θυσίασε από τα πλατανόφυλλα για την αγάπην του πλησίον σου. Ο Θεός θα είναι μαζί σου.

ΔΩΡΕΑΙ

Η Εστία ευχαριστεί θερμώς τους κατοίκους του χωρίου Αυλιάννης, οι οποίοι με προθυμίαν χριστιανικήν προσέφερον δωρεάν 4.000 καυσόξυλα αξίας 2 περίπου δισεκατομμυρίων δραχμών. Ήτο συγκινητικώτατον το θέαμα των καλών χριστιανών του μικρού τούτου ελληνικωτάτου χωρίου, οι οποίοι εις μίαν σύντομον προτροπήν του ιεροκήρυκος Αυγουστίνου έσπευδον ποίος πρώτος να δώσει τα περισσότερα. Επί τη ευκαιρία ταύτη η Εστία ευχαριστεί ομοίως τας κοινότητας των χωρίων Πρωτοχώρι, Ροδιανή, Λευκοπηγή, Κρόκος, Κόμανος, αι οποίαι συνέδραμον την Εστίαν εις ξύλα και τρόφιμα.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αύριον Κυριακήν (23 Ιουλίου 1944) και ώραν 11.30 θα γίνει τελετή. Οι μικροί θα απαγγείλουν διάφορα ποιήματα και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.

Eίσοδος Eλευθέρα

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 115-117, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

Έρχεται ο χειμών του 1944! ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 18th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 16 Iουνίου1944 αριθμός 10

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Γ΄ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ

Την 30 Ιουλίου θα διενεργηθεί η Γ΄ Λαχειοφόρος Αγορά υπέρ των πτωχών μας. Τιμή του λαχείου μηδαμινή: 500 πλατανόφυλλα 500 χιλ… Σκοπός άγιος: Η βοήθεια δυστυχισμένων συνανθρώπων μας, οι οποίοι καθημερινώς αυξάνουν εις την Εστίαν μας, πλην των διαβατικών, συσσιτούνται μονίμως 2.500 άτομα. Αγοράσετε όλοι λαχεία. Πωλούνται εις τα Γραφεία της Εστίας (Γκαράζ Τέγου).

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Εις την Εστίαν κάθε ημέραν και ώραν 10-12 γίνεται διδασκαλία δια τα παιδιά. Διδάσκαλοι εθελοντικώς ανέλαβον και διδάσκουν δωρεάν διάφορα μαθήματα: Θρησκευτικά, Ανάγνωσιν, Ιστορίαν, Γεωγραφίαν, Φυσικήν, Ποιήματα. Γονείς και κηδεμόνες! Μη αμελήσετε. Σπεύσατε να εγγράψετε τα παιδιά σας εις το παιδαγωγικόν τούτο Τμήμα της Εστίας.

Έρχεται ο χειμών του 1944!

ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΑΣ

«Ευρισκόμεθα εις το θέρος. Κίνησις ζωηρά. Οι αγρόται θερίζουν. Αι αλωνιστικαί μηχαναί εργάζονται συνεχώς. Αι αποθήκαι γεμίζουν. Όσοι έχουν την δύναμιν ν’ αγοράσουν, αγοράζουν, κάμνουν από τώρα τας προμηθείας των δια τον χειμώνα του 1944. Αλλά πόσοι είναι αυτοί; Ολίγοι! Οι άλλοι, που δεν έχουν χωράφια και αμπέλια, που αι απολαβαί των από την καθημερινήν των εργασίαν είναι ελάχισται, τόσον ολίγαι ώστε με δυσκολίαν αγοράζουν το καθημερινό ψωμί της οικογενείας των, αυτοί, μόλις σκεφθούν ότι το καλοκαίρι περνά και ότι ενδέχεται να εισέλθωμεν εις 5ον πολεμικόν χειμώνα, ταράσσονται, αγωνιούν και στρέφονται με βουρκωμένα μάτια εις τον Ουρανόν. Μια θερμή προσευχή ακούεται από τα χείλη, από τις καρδιές των πονεμένων αυτών ανθρώπων: «Θεέ μας, λυπήσου μας! Δεν υποφέρωμεν πλέον. Πριν έλθει ο χειμώνας, στείλε τον άγγελον της Ειρήνης δια να ειρηνεύσουν τα έθνη και να ζήσωμεν και ημείς οι πτωχοί. Μη εισενέγκης ημάς εις άλλον πολεμικόν χειμώνα. Η δοκιμασία μας θα είναι σκληρά…». Αλλ’ αι βουλαί του Υψίστου είναι ανεξιχνίαστοι. Ουδείς είναι εις θέσιν να προφητεύσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Ίσως αύριον, ίσως μετά 3 μήνας, ίσως μετά εν έτος… Τα ίσως είναι πολλά. Ένα όμως είναι το καθήκον μας απέναντι της δυστυχίας, η οποία καθημερινώς κορυφώνεται εις δράμα αφάνταστον. Να δείξωμεν όλοι αισθήματα αλληλεγγύης, να λάβωμεν τα μέτρα μας, να εργασθώμεν όλοι όχι μόνον δια τα τομάρια μας, αλλά και δια τον αδελφόν μας, τον πτωχόν, τον πρόσφυγα, τον πυροπαθή, ώστε εάν, παρά πάσαν ελπίδα, εισέλθωμεν εις νέον πολεμικόν χειμώνα, ο χειμώνας αυτός να μη είναι επηυξημένη έκδοσις της δυστυχίας του χειμώνος του 1941, κατά τον οποίον, λόγω της εγκληματικής αδιαφορίας μας, απέθαναν από την πείνα εκατοντάδες χιλιάδων. Εμπρός λοιπόν, ας κινηθώμεν, ας εργασθώμεν από τώρα, δια να αντιμετωπίσωμεν με ψυχραιμίαν τα τεράστια προβλήματα του χειμώνος. Σαν μυρμήγκια ας τρέξωμεν δεξιά και αριστερά, δια να συγκεντρώσωμεν εις την φωλεάν της ελεημοσύνης και τον ελάχιστον κόκκον. Θα είναι απείρως χρήσιμος εν καιρώ του σκληρού χειμώνος». Αυτό το νέον σύνθημα έρριψε την παρελθούσαν Κυριακήν από του βήματος της Εστίας ο ιεροκήρυξ. Και είναι ευχάριστον ότι αρκετοί άνδρες και γυναίκες μετά το τέλος της ομιλίας εδήλωσαν, ότι τίθενται υπό την Σημαίαν της αγάπης του Χριστού δια να εργασθούν υπέρ του αγίου τούτου σκοπού. Υπάρχουν αρκεταί ακόμη θέσεις και δι’ άλλους και άλλας. Τους αναμένομεν. Ο δε παντοδύναμος Θεός θα ευλογήσει και την προσπάθειαν ταύτην της Εστίας.

ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Από της 14ης τρέχοντος μηνός η Εστία μας προσφέρει δις της ημέρας συσσίτιον εις 311 νέους πρόσφυγας εκ της επαρχίας Γρεβενών. Το νέον τούτο τμήμα της Εστίας μας διατελεί υπό την εποπτείαν του κ. Ξενοφ. Ασβεστά, προέδρου ΚΕΔΕΣ Γρεβενών. Δια τα νέα αυτά θύματα της εθνικής μας συμφοράς φρονούμεν ότι πρέπει να συστηθεί ειδική επιτροπή περιθάλψεως. Διότι πολλαί είναι αι ανάγκαι των και γενικόν υπέρ αυτών πρέπει να προκληθή το ενδιαφέρον.

ΔΩΡΕΑΙ

Υπέρ της Εστίας, προσέφερον: 1) Ο εκ Βελβενδού Εμμ. Κάντζιος ξυλείαν, με την οποίαν κατεσκευάσθησαν 12 τραπέζια και 10 καθίσματα. 2) Ο έμπορος Αντ. Μιτσικώστας 25 χρωματιστά πλακάκια. 3) Ο Νικ. Γκέκας 20 λίτρα βενζίνης και ένα κιλό ορυκτέλαιον. 4) Ανώνυμος 200 χιλ. 5) Παν. Ζιάμπρος 2 εκατομ. 6) Ειρήνη Σπ. Δημητρίου 1 εκατομ. 7) Ανώνυμος 2.500.000. 8) Ανώνυμος 3 εκατομ. 9) Βασίλ. Γκιαγκιάς 30 εκατομμύρια. 10) Ανώνυμος 1.600.000. Η Εστία ευχαριστεί θερμώς τους ανωτέρω, εύχεται δε όπως το παράδειγμά των μιμηθούν και άλλοι. Επίσης ευχαριστεί θερμώς τους αξιοτ. Κ. Εμμ. Λαδάν, γραμματέα Σωματείου Δυτικομακεδόνων, κ. Ζέγαν Διευθυντήν Επισιτισμού, κ. Χρηστίδην, αντιπρόσωπον ΚΕΠΕΣ, κ. Πάνον, αντιπρόσωπον Αγροτ. Τραπέζης, δια την πρόθυμον εξυπηρέτησιν των αναγκών της Εστίας. Ομοίως ευχαριστεί τον τεχνίτην Κοζάνης κ. Δημ. Βελεντσιώτην, όστις επί μιαν εβδομάδα ειργάσθη δωρεάν εν τη Εστία μας δια την κατασκευήν του μαγειρείου και τον ευπρεπισμόν εν γένει.

Η Εστία μας, της οποίας όλον το προσωπικόν εργάζεται εθελοντικώς άνευ μισθού, χρειάζεται δια τα απαραίτητα έξοδα ένα δισεκατομμύριο δραχμών. Οι δυνάμενοι ας βοηθήσουν.  Ο Κύριος θα είναι μαζί των.

Aύριον Kυριακήν θα ομιλήση ο αρχιμ. Aυγουστίνος Kαντιώτης

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 112-115, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)