Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο’ Category

Kαι πνευματικον συσσιτιον ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 23 Iουνίου 1944 αριθμός 9

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Kαι πνευματικόν συσσίτιον

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Το παιδί δεν είναι μόνον στομάχι και κοιλιά, δεν είναι μόνον ένα κομμάτι κρέας που ζυγίζει μερικά κιλά. Είναι και πνεύμα. Είναι ψυχή. Κυρίως ψυχή. Και λοιπόν, εάν καθήκον όλων μας είναι να φροντίζωμεν δια την σωματικήν ανάπτυξιν του παιδιού, ασυγκρίτως περισσότερον πρέπει οι πάντες να φροντίζωμεν δια την πνευματικήν του ανάπτυξιν και καλλιέργειαν. Δεν θέλομεν μόνον ρωμαλέα σώματα, αλλά ψυχάς ευγενείς, προ παντός ψυχάς. Τι το όφελος να θρέψεις το παιδί, να το γυμνάσεις, να γίνει ένας τόφαλος και Τζίμ Λόντος, και ένας Γολιάθ από σάρκες και νεύρα, εάν αφήσεις την ψυχήν του ακαλλιέργητον; Όπως είπε κάποιος παιδαγωγός, εις την ψυχήν κάθε παιδιού υπάρχουν δύο αντίθετοι κόσμοι που παλεύουν και ζητεί ο καθείς να επικρατήσει του άλλου. Υπάρχουν στοιχεία περιστεράς και στοιχεία κόρακος. Από την αγωγήν που θα δώσω-μεν εις τα παιδιά γονείς, διδάσκαλοι, ιερείς, εξαρτάται να γίνει το παιδί περιστέρι ή κοράκι, αρνί ή λύκος, πατριώτης ή προδότης, άγιος ή Βαραββάς.
Προς την ψυχήν του παιδιού πρέπει να στραφώμεν όλοι. Άλλως, τρέφοντες μόνον κορμιά και αδιαφορούντες εγκληματικώς δια την ψυχήν της νεότητος, προετοιμάζομεν την δυστυχίαν της αύριον, την στρατιάν των κηφήνων, των μοιχών και των πόρνων, των ψευτών και των απατεώνων, των ανθρώπων χωρίς Χριστόν, χωρίς χαρακτήρα, που κάτω από τα πάθη των θάπτουν οικογένειαν, κοινωνίαν, πατρίδα.
Γονείς, κηδεμοόνες, ιερείς, διδάσκαλοι, διανοούμενοι της πόλεως Κοζάνης! Κάμνομεν θερμήν έκκλησιν. Προσέξωμεν το παιδί. Την ψυχήν του παιδιού. Δια το σώμα του παιδιού πολλοί φροντίζουν εν τη πόλει μας, αλλά δια την ψυχήν του παιδιού ουδείς έδειξε μέχρι σήμερον πραγματικήν και αγίαν αγάπην. Ουδείς το ηγάπησε με την αγάπην ενός Πεσταλότσι και ενός Κομενίου.
Η Εστία μας, επιθυμούσα ίνα υποβοηθήσει εις τον τομέα τούτον την νεότητα της πόλεως, ίδρυσε εν τη Εστία παιδαγωγικόν τμήμα. Κάθε ημέραν μίαν ώραν προ της διανομής του συσσιτίου (11 – 12) διδάσκαλοι ανέλαβον δωρεάν να κάμουν σειράν μαθημάτων δια την ηθικήν και θρησκευτικήν του παιδιού μόρφωσιν. Εις τα μαθήματα αυτά, τα οποία ήρχισαν από της παρελθούσης Τρίτης, δεκτοί είναι μαθηταί Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄Δημοτικού Σχολείου, ως και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου.
Εις την προσπάθειάν μας ελπίζομεν να μας βοηθήσουν όλοι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

1)    Δευτέρα 11-12π. μ. ο δημ/λος Ελευθ. Γαζής θα διδάσκει εκλεκτά διηγήματα
2)    Τρίτη 11-12 π. μ. ο δημ/λος Νικ. Ιωαννίδης θα διδάσκει Ελληνικήν Ιστορίαν
3)    Τετάρτη 11-12 π. μ. ο δημ/λος Αθανάσιος Πάλλας θα διδάσκει ποιήματα
4)    Πέμπτη 11-12 π. μ. ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης θρησκευτικά
5)    Παρασκευή 11-12 π. μ. ο δημ/λος Κ. Σαμαράς Γεωγραφίαν
6)    Σάββατον 11-12 π. μ. ο τελειόφ. θεολόγος Κ. Γαζής ερμηνείαν Ευαγγελίου

Και καθ’ ωρισμένας Κυριακάς θα διοργανωθούν παιδικαί τελεταί, κατά τας οποίας θα ψάλλουν τα παιδιά και θα γίνωνται σχετικαί ομιλίαι υπό του ιεροκήρυκος αρχιμ. Αυγουστίνου Καντιώτου.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Την Εστίαν μας επισκέφθη προ ημερών ο Γερμανός Φρούραρχος συνοδευόμενος υπό του υπασπιστού του. Ο ιεροκήρυξ της Εστίας προσφωνών τον επίσημον επισκέπτην εξιστόρησε δι’ ολίγων το ιστορικόν της ιδρύσεως της Εστίας, η οποία εν μέσω μυρίων σατανικών αντιδράσεων κατόρθωσε να επιβληθεί εις την αγάπην του λαού. Ο Φρούραρχος συγκινηθείς εκ της θέας εκατοντάδων παιδιών, τα οποία την στιγμήν εκείνην έψαλλον εθνικά μας άσματα, υπεσχέθη ότι εν τη αρμοδιότητί του ως Φρουράρχου δεν θα παραλείψει να παράσχει την υποστήριξίν του εις το καθαρώς χριστιανικόν τούτο έργον της βοηθείας των πεινασμένων μελών της Κοινωνίας.
Η Εστία μας ευχαριστεί τον ευγενέστατον Φρούραρχον δια την επίσκεψιν ταύτην και δια τους ευμενείς λόγους υπέρ των πτωχών μας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Η Εστία θερμώς ευχαριστεί τους αξιότίμους κ. Τριγωνίδην, Τμηματάρχην Δ. Ε. Σ, Θεσ/νίκης, ως και τον πρόεδρον της Ενώσεως Δυτικομακεδόνων κ. Λέτσαν δια την σπουδαίαν και πρόθυμον εξυπηρέτησιν των αναγκών της Εστίας.
Επίσης την Ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Κοζάνης, ήτις παρεχώρησε εις τιμήν συμφέρουσαν ένα βαρέλιον σταφιδίνης.
Ομοίως υπέρ της Εστίας προσέφερον οι: 1) Ζήνων Χατζηγιαχτσίδης 1.500.000, 2) Ανώνυμος 400χιλ. 3) Ευδοκία χήρα Ευαγγ. Τέρπου αντί μνημοσύνου του συζύγου της 6 εκατομ. 4) Κυράνος 2 εκατομ. 5) Νικόλαος Καλούμενος 1 εκατομ. 6) Ανώνυμος 500 χιλ. 7) Δημ. Μουμουζάς 1 εκατομ. 7) Στέλλα Τσίπου 100 χιλ. 8) Δημ. Πώχος 1 εκατομ. 9) Ευστρ. Ευστρατίου 500 χιλ. 10) Νίκη Μαγκριώτου 100 χιλ. 11) Ανώνυμος πέντε εκατομ. 12) Ανώνυμος 5 εκατομ. 13) Φίλιππος Αρνής εκ Ναούσης 1 εκατομ. 14) Αναστασία Σιάπαντα 15 οκάδες αλάτι. 15) Μέλιος Κων/τίνος 5 οκ. σίτου. 16) Τσώρας 12 οκ. φακές. 17) Παύλος Δόκος 10 οκ. φακές. 18) Οικογένεια Τζιφοπούλου 20.000.000 αντί μνημοσύνου της αειμνήστου μητρός των.
Η Εστία μας εκφράζει προς όλους τους ανωτέρω τας θερμάς της ευχαριστίας.
Η Εστία προσφέρει δωρεάν συσσίτιον εις 2.600 φτωχούς μας, ιδίως εις παιδιά, γέροντας, ασθενείς και πυροπαθείς.
Όσοι θέλουν και δύνανται ας μας βοηθήσουν εις το έργον αυτό. Άς επισκεφθούν την Εστίαν και θα πεισθούν, ότι με ανιδιοτέλειαν υπηρετείται εκεί η ιδέα της φιλανθρωπίας. Εις την ελεημοσύνην μας ας μη είμεθα φαιδωλοί. Κανένας δεν εχρεωκόπησεν από ελεημοσύνην. Η ελεημοσύνη είναι κεφάλαιον ησφαλισμένον εις την καλλιτέραν Τράπεζαν.

Ελεείτε και ο Θεός θα είναι βοηθός σας εις όλα τα έργα.


«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 109-112, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΕΙ! ΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΤΑ 2.500 ΠΙΑΤΑ 3 ΣYΣΣITIA

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 10 Iουνίου1944 αριθμός 8

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Ο Χριστός ευλογεί!

ΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΤΑ 2.500 ΠΙΑΤΑ

3 ΣYΣΣITIA

2500pΑπό το 0 εις 2.500 πιάτα! Πως έγινε το θαύμα αυτό; Ευλόγησε ο Χριστός, που ζει και θριαμβεύει εις όλους τους αιώνας. Ναι, ο Χριστός! Άς Τον αγνοούν οι πολλοί. Άς μη Τον πιστεύουν οι άπιστοι. Άς Τον υβρίζουν οι ασεβείς. Ο Χριστός ζει μέσα εις τας καρδίας όλων εκείνων, που Τον πιστεύουν ειλικρινά. Δεν έχασε την δύναμιν Του. Είναι ο Ίδιος που έκανεν εις την Γαλιλαίαν τα μεγάλα Του θαύματα και εσκορπούσε εις τον κόσμον των δυστυχισμένων τας ανεκτιμήτους Του δωρεάς. Και όπως τότε με 5 ψωμιά και 2 ψάρια, ο Χριστός, αόρατος, είναι έτοιμος να μας βοηθήσει, αρκεί με πίστιν ειλικρινή να είπωμεν προς Αυτόν: «Χριστέ, ελέησόν μας. Ο κόσμος όλος μας εγκατέλειψε. Συ μη μας εγκαταλείψεις…». Και ο Χριστός ευλογεί τα τέκνα Του, κάμνει τα θαύματά Του. Απορούν οι άπιστοι. Θαυμάζει ο λαός Του. Τα ολίγα γίνονται πολλά. Εκατονταπλασιάζονται με την δύναμίν Του. Ω, κοντά εις τον Χριστόν τι δεν κατορθώνει ο άνθρωπος! Με την δύναμιν του Χριστού τα μικρά ρυάκια γίνονται ποταμοί, οι μικροί σπόροι δένδρα πανύψηλα, οι νάνοι γίγαντες, οι πτωχοί πλούσιοι. Σαν ένα τέτοιο θαύμα του Χριστού βλέπομεν και ημείς την Εστίαν των Εργαζομένων Νέων. Το «γελοίον» συσσίτιον των 50 πτωχών, όπως το εχαρακτήριζε ένας Ταρτούφος, που ποτέ δεν εγνώρισε την δύναμιν του Ευαγγελίου, εξελίχθηκε εις σπουδαίον όργανον φιλανθρωπίας.
Το έργον τούτο το ηυλόγησεν ο Εσταυρωμένος. Το περιέβαλε με εκτίμησιν και στοργήν η ευγενής κοινωνία της Κοζάνης. Το συνέδραμε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, και ιδού από της 15ης τρέχοντος μηνός η Εστία μας θα παρασκευάζει φαγητόν δια 2.500 απόρους αδελφούς μας.

Εις την Εστίαν μας διοργανώθησαν τρία συσσίτια.

Α΄ΠΑΙΔΙΚΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ – 1500 παιδιά

Β΄ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΝ ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ – 500 παιδιά

Από τα 1500 άπορα παιδιά της Εστίας μας η Επιτροπή θα εκλέξει τα παιδιά των πυροπαθών, των προσφύγων μας, ως και τα πλέον άπορα, αδύνατα και ασθενικά παιδιά της Κοζάνης, εις τα οποία θα παρέχει και δεύτερον συσσίτιον. Εκρίθη υπό της Επιτροπής απαραίτητον να λειτουργήσει συσσίτιον, διότι, ως διεπιστώσαμεν, υπάρχουν αρκεταί οικογένειαι εν Κοζάνη, ιδίως πολύτεκνοι, αι οποίαι, λόγω των σκληρών συνθηκών της ζωής, δεν δύνανται να προσφέρουν ούτε ένα φαγητόν την ημέραν και πολλά παιδιά εις την Κοζάνην κοιμούνται νηστικά. Η Εστία μας με την βοήθειαν του Χριστού θα προσπαθήσει να μη κοιμάται παιδί νηστικό, διότι είναι έγκλημα κατά του μέλλοντος της φυλής μας.

Γ΄ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ – 500

(Ναυαγών της ζωής)

Οι άποροι γέροντες, οι απροστάτευτοι γέροντες! Ώ, Τι δράμα ολόκληρον! Τους είδε κατά την τελευταίαν του επίσκεψιν εις την Εστίαν μας ο ευγενέστατος εντεταλμένος του Δ. Ε. Σταυρού κ. ΒΕΓΚΕΡ, τους ελυπήθη και ήδη οι γέροντες, οι οποίοι επί 5 μήνας φιλοξενούνται εις την Εστίαν μας, ευρίσκονται και αυτοί, όπως και τα παιδιά, υπό την προστασίαν του Δ. Ε. Σταυρού. Θα τρώγουν και αυτοί μακαρόνια, σούπες, λάδι και ό,τι άλλο τρόφιμο θα μας δίδεται.
Γέροντες της Κοζάνης, μη παραπονείσθε, διότι η πόλις δεν έχει γηροκομείον. Θα είσθε οι φιλοξενούμενοι της Εστίας μας.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Την 5ην Ιουνίου, την Εστίαν κατά την ώραν της διανομής του φαγητού επεσκέφθη ο ευγενής εντεταλμένος του Ερυθρού Σταυρού κ. ΒΕΓΚΕΡ…(βλεπ. «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Νο1, σελ. 17)

Ευγενικέ λαέ της Κοζάνης, πλούσιοι και πτωχοί! Μη παύσητε υποστηρίζοντες την Εστίαν.
Μια μεγάλη έλλειψις της Εστίας μας είναι τα καυσόξυλα. Χρειαζόμεθα καθημερινώς δια τα 5 καζάνια 500 οκάδες. Όποιος έχει ας μας δίδει. Ευεργετεί σπουδαίως την Εστίαν.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 103-106, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

1800 ΠΙΑΤΑ (19 Mαΐου1944)

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 19 Mαΐου1944 αριθμός 6

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

1800 ΠΙΑΤΑ

1800 π. copyΕνθυμείσθε; Εις τας 26 Ιανουαρίου μηδέν. Λαϊκόν συσσίτιον δεν υπήρχεν εις την πόλιν μας. Εις τας 27 Ιανουαρίου από του Άμβωνος του Αγίου Κωνσταντίνου ερρίφθη το σύνθημα: «Από αύριον αρχίζει η μάχη δια την σωτηρίαν των αδελφών μας». Την επομένην, εις τας 28 Ιανουαρίου, ο ευγενής λαός της Κοζάνης συνεκινήθη και μετέβαλε ένα γκαράζ εις προσκύνημα φιλανθρωπίας. Η αποθήκη του λαού ήτο έτοιμος. Και το συσσίτιο ήρχισε στις 7 Φεβρουαρίου, 50 πιάτα. Σε ολίγες ημέρες 300, 500, 1500 μέχρι σήμερον. Και από 18 τρέχοντος μηνός τα πιάτα γίνονται 1500.
Εις την Εστίαν μας θα λειτουργούν δυο ΣΥΣΣΙΤΙΑ:

Α΄. ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟΝ

Εις αυτό θα δίδεται καθημερινώς φαγητό με ψωμί εις 1500 άπορα παιδιά ηλικίας 6 μέχρι 18 ετών. Το συσσίτιον τούτο ευρίσκεται υπό την προστασίαν του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Εκ μέρους των πτωχών παιδιών η Εστία μας εκφράζει τας πλέον θερμάς ευχαριστίας προς τον ευγενέστατον εντεταλμένον του Δ. Ε. Σ. κ. ΒΕΓΓΕΡ, ως και εις τους Διευθυντάς υπηρεσιών κ. κ. Μαγκανιώτην και Καρνασιώτην δια την πρόθυμον εξυπηρέτησιν των αναγκών του παιδικού μας τμήματος.

Β΄. ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΝΑΥΑΓΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Εις αυτό το τμήμα του συσσιτίου μας δίδεται καθημερινώς φαγητό εις 300 πτωχούς αδελφούς μας μεγάλης ηλικίας. Ασθενείς, πυροπαθείς, γέροντες, ανάπηροι των πολέμων μας, αυτοί είναι που μας κάνουν την τιμήν να φιλοξενούνται εις την Εστίαν μας.
Το συσσίτιον τούτο ευρίσκεται υπό την προστασίαν της αγάπης του λαού της Κοζάνης. Με τρόφιμα του λαού συντηρείται. Και θα εξακολουθεί να λειτουργεί, εφ’ όσον ο λαός της Κοζάνης θα προσφέρει υπέρ των δυστυχών τούτων αδελφών μας, που δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγω να εγκαταλείψωμεν.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ ΜΑΣ

Αύριον Κυριακήν 14 Μαΐου ώραν 11 το πρωΐ θα γίνει μια μικρά τελετή, θα ψάλουν τα παιδιά, θ’ αναγνωσθεί ποίημα του Παπασχάλη, και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης!

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΣΤΙΑ ΜΑΣ

1)    Η Εστία μας είναι καρπός της Χριστιανικής ιδεολογίας. Εργάζεται με το λάβαρον του Χριστού. Σκοπός της είναι ν’ αποδείξη, ότι η θρησκεία μας δεν είναι παραμύθι, αλλά ότι είναι μια ολοζώντανη θρησκεία με πλούσιον κοινωνικόν περιεχόμενον.
2)    Δεν έχομεν εμμίσθους υπαλλήλους. Οι μαγείρισσές μας, νοικοκυρές της Κοζάνης, δωρεάν προσφέρουν την υπηρεσίαν.
3)    Μόνον πτωχοί περιθάλπονται εις την Εστίαν μας. Εάν μέσα εις τους 1800 υπάρχουν 5, 10, 20 που έχουν και δεν πρέπει να λαμβάνουν συσσίτιον, παρακαλούμεν εκείνους, που γνωρίζουν την οικονομικήν των κατάστασιν, να περάσουν από τα γραφεία μας και να μας διαφωτίσουν. Θα τους ευγνωμονώμεν. Επιστολαί ανώνυμοι απαράδεκτοι.
4)    Όποιος μπορεί να εξοικονομεί μόνος του το φαγητό και όμως παίρνει συσσίτιον, αυτός αδικεί την Εστίαν μας, το κλέβει από άλλον, τον πεινασμένον αδελφόν μας.
5)    Εις την κίνησιν μας πρωτοστατούν οι νέοι. Οι νέοι της Κοζάνης προσφέρουν τον ενθουσιασμόν των και είναι αποφασισμένοι να φέρουν εις πέρας το έργον του Χριστού. Μας συγκινούν.
6)    Η Εστία ενδιαφέρεται όχι μόνον δια το σώμα, αλλά και δια το πνεύμα των συσσιτουμένων μας. Δι’ αυτό θα διοργανώνει τελετάς, θα κάμνει ομιλίας, κηρύγματα, και παν ό,τι άλλο δύναται να καλλιεργήσει το πνεύμα της νεότητος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ευχαριστούμεν θερμώς τους αδελφούς Φασνάκη, Νικόλαον Τσαΐρην, Ευθύμιον Καρμαζήν, αδελφούς Ψαλλίδα, οι οποίοι με τα αυτοκίνητα των μετέφερον εκ Θεσσαλονίκης δωρεάν, ή με ελαχίστην τιμήν αγωγίου, τα τρόφιμα της Εστίας μας, η οποία θα εχρειάζετο εκατοντάδες εκατομμυρίων δια την μεταφοράν, αλλά με την ευγενή των χειρονομίαν απέδειξαν ότι εις το σώμα των αυτοκινητιστών της πόλεως Κοζάνης υπάρχουν άνθρωποι, που αισθάνονται τον πόνον του πλησίον των.

Λαέ της Κοζάνης. Η Εστία μας έχει πάντοτε ανάγκας. Μη λησμονείς τα πεινασμένα παιδιά, τους ναυαγούς της ζωής, προ παντός τους τελευταίους. Ό,τι δύνασαι πρόσφερε. Πρόσφερέ το με χαρά. Ο Θεός θα σ’ ευλογεί.

#####

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 19 Mαΐου1944 αριθμός 7

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Κέρδος και ελεημοσύνη!

Β΄ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ

Την προσεχή Κυριακήν, Κυριακήν των Αγίων Πατέρων (28 Μαΐου), θα γίνει Β΄Λαχειοφόρος αγορά υπέρ της Εστίας. Τα αντικείμενα που θα κληρωθούν την φοράν αυτήν θα είναι ολίγα, αλλά εκλεκτά…
Περισσότερον από τα κέρδη του λαχείου είμεθα βέβαιοι ότι θα σας ελκύσει ο άγιος σκοπός, δια τον οποίον γίνεται η Λαχειοφόρος αγορά, και ο σκοπός είναι ένας: Η υποστήριξις μιας Εστίας, η οποία εργαζομένη με το λάβαρον του Χριστού προσφέρει καθημερινώς δωρεάν φαγητό μαγειρευμένο εις 1800 πτωχούς αδελφούς. Όποιος θα αγοράζει ένα λαχείον, θα παίρνει αμέσως ως ένα ενθύμιον της Εστίας και μίαν μικράν θρησκευτικήν εικόνα του Χριστού μας ή της Παναγίας ή άλλου τινός αγίου…

ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙΟΥ (Εορτήν του αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης) ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ ΜΑΣ – Εις τας 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα γίνει η έκθεσις των 100 εικόνων ως και των 60 εκλεκτών αντικειμένων. Θα ψάλουν τα παιδιά και θα ομιλήσει ο αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης ιεροκήρυξ.

ΟΛΟΙ ΒΟΗΘΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ΛΑΧΕΙΑ. ΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟΝ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Κατά την παρελθούσαν εβδομάδα υπέρ της Εστίας προσέφερον οι:
1)    Ανώνυμος κύριος προσέφερε κασσίτερον α΄ ποιότητος μετά των σχετικών υλικών, αξίας 50 εκατομμυρίων, δια των οποίων εκασσιτερώθησαν τα 4 καζάνια της Εστίας, ο δε τεχνίτης Νικόλαος Καραμάρκος ανέλαβε δωρεάν την κασσιτέρωσιν.
2)    Ο κ. Αντώνιος Νικολαΐδης προσέφερε 10 εκατομμύρια.
3)    Το εν Θες/νίκη σωματείον «Ένωσις Δυτικομακεδόνων» προσέφερε 10 εκ. οκάδες σταφίδες. Δεσποινίδες Μήλιου 6 οκ. σίτου. Αριστείδης Τσολάκης 50 οκάδες κρομμύδια χλωρά. Γεώργιος Καλιακούδας 25 ξηρά κρομμύδια. Στέφ. Γκουρτσούλης ένα κορμόν ξύλα. Βασίλ. Χριστοδούλου επίσης ένα κορμόν ξύλα. Οι δε Ναούμ Σκαρκαλάς και Σταύρος Πάπιστας ένα ζεύγος ανδρικά σκαρπίνια 25 εκατομ. και
4)    Ο εκ Θεσ/νικης Φίλιπ. Παπαδημητρίου 2 εκατομ. και εις ανώνυμος 700 χιλιάδες.
____________________________________________________
Η Εστία μας ευχαριστεί θερμώς τους ανωτέρω και εύχεται όπως το παράδειγμά των μιμηθούν και άλλοι προς ανακούφισιν πασχόντων αδελφών μας.
Εν τη Εστία συσσιτούνται 1500 άπορα παιδιά, και 300 ηλικιωμένοι ναυαγοί της ζωής. Δια τους ναυαγούς της ζωής ζητούμεν την ιδικήν σας βοήθειαν. Προσφέρατε ό,τι δύνασθε. Κανείς ποτέ δεν μετανόησε διότι ελέησε, πολλοί όμως θα μετανοήσουν πικρώς διότι δεν ελέησαν εις την ζωήν των. Η ελεημοσύνη σώζει εκ θανάτου τον άνθρωπον.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 103-106, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

XPIΣTOΣ ANEΣTH

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΟΡΙΕΣ, ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον–Πάσχα τη 16 Aπριλίου 1944 αριθμός 4

+TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY+

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
(Άδεια εγκρίσεως Eστίας το υπ’ αριθ. 24005 εγγρ. Γ. Διοικήσεως Mακεδονίας)
«Mακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ)
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Χαρά σ’ εκείνη την καρδιά, που ελεημοσύνη κάνει

XPIΣTOΣ ANEΣTH

«Tην ανάστασίν σου, Xριστέ Σωτήρ Άγγελοι υμνούσιν εν ουρανοίς και ημάς τους επί γης καταξίωσον εν καθαρά καρδία Σε δοξάζει»

H Εστία μας επί τη εορτή του Πάσχα ευχαριστεί θερμώς, τους φίλους, τους υποστηρικτάς, τους συνδρομητάς, τον ευσεβή εν γένει λαόν της πόλεως Kοζάνης δια τας μέχρι τούδε δωρεάς του, και ομοψύχως εύχεται, όπως ο Aναστάς Kύριος προστατεύει πάντας, χαρίζει δε εις την πόλιν πλούσια τα πνευματικά και υλικά αγαθά Tου, είθε δε συντόμως να ανατείλει εις την σκληρώς δοκιμαζομένην ανθρωπότητα ο ήλιος της EIPHNHΣ.

Διά τα 1200 πιάτα των φτωχών

-ΛAXEIOΦOPOΣ AΓOPA-

Mια μοναδική ευκαιρία. Nα ελεήσετε και να κερδίσετε! Σπεύσατε να αγοράσητε εισιτήρια – λαχεία. Mε ένα εισιτήριον λαχείον 100.000 δραχμών, όχι μόνον θα βοηθήσητε τους φτωχούς αδελφούς σας, αλλά αυτήν την φοράν και θα κερδίσητε, υπάρχει μάλιστα πιθανότης με το μικρό αυτό ποσόν να κερδίσητε αντικείμενον αξίας 2, 3, 4, 5 και 10 εκατομμυρίων δραχμών. Tοιαύτα αντικείμενα θα περιέχει αρκετά η α! κλήρωσις. Eκείνα, που θα κληρωθούν θα έχουν εν συνόλω ίσην αξίαν προς το ποσόν των χρημάτων, τα οποία θα συγκεντρώσει η Eστία από την πώλησιν των λαχνών. Θα πωληθούν 1000 λαχεία; θα κληρωθούν αντικείμενα αξίας 100.000.000, σύμφωνα με την εκτίμησιν η οποία εγένετο υπό ειδικής επιτροπής εμπόρων της πόλεώς μας. Eχομεν ένα μικρόν Kατάστημα διαφόρων ειδών. Tο έδωκεν ο λαός της Kοζάνης χάριν των φτωχών.
Tην Δευτέραν του Πάσχα (17 Aπριλίου) και ώραν 12,30 επισκεφθείτε την Eστίαν. Θα γίνει έκθεσις όλων των αντικειμένων της. Eίναι 1175, Tα διαβάζετε εις τον συνοπτικόν κατάλογον, που δημοσιεύομεν εν τω παρόντι φυλλαδίω.
Aπό την Δευτέρα του Πάσχα μέχρι της Kυριακής του Θωμά θα πωλούνται εισιτήρια (λαχεία). Tην δε Kυριακήν του Θωμά θα γίνει η κλήρωσις ενώπιον επιτροπής. Θα σας ειδοποιήσωμεν σχετικώς…

###

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 23 Aπριλίου1944 αριθμός 5

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (23 Απριλίου)

Εις το Κινηματοθέατρον «ΤΙΤΑΝΙΑ» ώραν 11,30 π. μ. θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης και θα γίνει ευθύς αμέσως ενώπιον επιτροπής η κλήρωσις. Είσοδος δωρεάν. Θα κληρωθούν αντικείμενα αξίας 300 περίπου εκατομμυρίων. Μέχρι της 11ης π. μ. της Κυριακής θα γίνεται πώλησις λαχνών εις τα Γραφεία της Εστίας.
Όσοι δεν επρομηθεύθητε λαχεία, σπεύσατε να αγοράσετε. Θα ελεήσετε και θα κερδίσετε. Οι λαχνοί θα είναι 451. Όρα όπισθεν πίνακα λαχνών. Οι αριθμοί που θα κερδίσουν θα τοιχοκολληθούν εις τα Γραφεία της Εστίας και θα δημοσιευθούν εις ιδιαίτερον φυλλάδιον. Η Εστία μας ευχαριστεί θερμώς τον αξιότιμον κ. Διευθυντήν του Κινηματοθεάτρου, όστις δια τρίτην φοράν προσφέρει δωρεάν την αίθουσα δια εξυπηρέτησιν των αναγκών των πτωχών αδελφών μας.
Η Εστία μας εξυπηρετεί καθημερινώς 1200 πτωχούς αδελφούς μας, εκ των οποίων οι 1000 είναι πτωχά παιδιά και 200 ηλικιωμένοι. ΟΛΟΙ ΒΟΗΘΗΣΑΤΕ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 100-102, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

ΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΙΑΤΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 20 Mαρτίου 1944 αριθμός 3

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
(Άδεια εγκρίσεως Eστίας το υπ’ αριθ. 24005 εγγρ. Γ. Διοικήσεως Mακεδονίας)
«Mακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ)
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

ΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΙΑΤΑ

Από αύριον 21 Μαρτίου η Εστία μας θα μοιράζει χίλια πιάτα για τους πτωχούς αδελφούς μας. Αρχίσαμεν με 50 πιάτα και εφθάσαμεν μέσα εις 50 ημέρας τα 1000. Όταν ο ιεροκήρυξ έρριψεν από του άμβωνος του Αγίου Κωνσταντίνου το σύνθημα, «σώσατε τα πονεμένα αδέλφια μας», δεν είχαμεν τίποτε, ούτε μια χούφτα σιτάρι, δια να θρέψωμεν 5 σπουργιτάκια και τώρα η Εστία μας θα δίδει ζεστό, μαγειρεμένο, σπιτικό, από νοικοκυρές της Κοζάνης, φαγητό σε 1000 άτομα. Αυτό είναι το θαύμα της αγάπης του Χριστού. Χίλιες δόξες ας έχει ο Θεός.
Προστάτης της Εστίας μας είναι ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ. Φίλοι, όσοι αγαπούν τον φτωχόν αδελφόν μας. Σάλπισμά μας: Κάλλιο να δίνεις παρά να παίρνεις. Πρόγραμμά μας: Ανάμεσά μας πρώτος θα είναι εκείνος που θα υπηρετεί περισσότερον τους άλλους. Αποθήκη μας: Η αγάπη του Λαού της Κοζάνης, όστις λαός με τας εισφοράς του και δωρεάς απέδειξεν ότι ρέει εις τις φλέβες της ψυχής του αίμα χριστιανικό, Ελληνικό. Και σύνθημα όλων των νέων, οι οποίοι χωρίς κανένα μισθόν υπηρετούν μέσα εις την Εστίαν μας εξ ολοκλήρου είναι το ρητόν, που μας είπε να γράψωμε εις μίαν πινακίδα ο ευγενής εντεταλμένος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και φίλος της Εστίας μας κ. Βέγγερ: ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Ευγενικέ λαέ της Κοζάνης! Σε ευχαριστούμε για ό,τι μέχρι σήμερα προσέφερες για την Εστία μας. Μαζί σου ξεκινήσαμε, μαζί σου προχωρούμε, και με την βοήθειάν σου θα διατηρήσωμεν την Εστία μας. Η Εστία μας θα παύσει να λειτουργεί, όταν θα παύσεις να αγαπάς. Αλλά είμεθα βέβαιοι ότι η αγάπη σου είναι θησαυρός ανεξάντλητος.
Το συσσίτιον είχε, έχει και θα έχει πάντοτε ανάγκας. Άς σκεπτώμεθα, ας εργαζώμεθα όλοι, ας αγωνιώμεν όλοι δια τον πεινασμένον αδελφόν μας. Η Διεύθυνσις της Εστίας μας θα καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν, ώστε μόνον αποδεδειγμένως άποροι, και μάλιστα πολυμελείς πτωχαί οικογένειαι με παιδιά, θα περιθάλπωνται.
Το έργον είναι ιερόν. Δεν είναι έργον ενός, είναι έργον όλων, και όλοι ας βοηθήσωμεν, όπως ο καθένας ημπορεί. Ένας ξένος, ο κ. Βέγγερ από μικράν, αλλά μεγάλην εις έργα φιλανθρωπίας πατρίδα, μας διδάσκει: ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 100, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

ΦΘΑΝΟΜΕΝ ΤΑ 500 ΠΙΑΤΑ. ΑΣ ΜΗ ΗΣΥΧΑΣΩΜΕΝ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 4 Mαρτίου 1944 αριθμός 2

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
(Άδεια εγκρίσεως Eστίας το υπ’ αριθ. 24005 εγγρ. Γ. Διοικήσεως Mακεδονίας)
«Mακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ)

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Χαρά σ’ εκείνη την καρδιά, που ελεημοσύνη κάνει

ΦΘΑΝΟΜΕΝ ΤΑ 500 ΠΙΑΤΑ. ΑΣ ΜΗ ΗΣΥΧΑΣΩΜΕΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΩΜΕΝ ΤΑ 600 ΠΙΑΤΑ

500 π  copyΤο συσσίτιόν μας νικά! Και πώς να μη νικήσει; Σύμβολον οι νέοι έστησαν τον τίμιον Σταυρόν, και γύρω από τον Σταυρόν έγραψαν: «Εν τούτω νίκα». Πολλά σατανικά εμπόδια που έφρασσον τον δρόμον του υπερπηδήθησαν. Ο Θεός ευλογεί το έργον. Η κοινωνία της Κοζάνης το περιβάλλει με ιδιαιτέραν αγάπην. Το θεωρεί παιδί της και δεν θα το αφήσει να αποθάνει. Πόσες συγκινητικές εκδηλώσεις αγάπης δεν εσημειώθησαν! Γι’ αυτές θα εχρειαζόμεθα σελίδες πολλές, βιβλίον ολόκληρον. Όσοι κάθε Κυριακήν 2 π. μ. επισκέπτονται την Εστίαν μας δια να παρακολουθήσουν την θρησκευτικήν τελετήν, που διοργανώνει η Διεύθυνσις της παιδικής χορωδίας, ακούουν κάθε φορά νέας δωρεάς, νέα ονόματα, που τους κάνουν να δακρύσουν, διότι βλέπουν ότι η αγάπη δεν έχει στερεύσει εις την ιστορικήν αυτήν πόλιν.
Έτσι το Συσσίτιον προχωρεί. Από 80 πιάτα, που ήρχισε, έφθασε τα 500, από 6 Μαρτίου θα προσθέσει ακόμη εκατόν πιάτα, δηλ. θα διανέμει τακτικώς 400 πιάτα.
Αλλά δεν πρέπει να ησυχάσωμεν. Διότι 600 και πλέον πτωχοί, των οποίων η Εστία μας μέχρι τώρα έχει εξακριβώσει την δυστυχίαν των, πολιορκούν το Συσσίτιον και με αγωνίαν περιμένουν πότε θα εγγραφούν εις την δύναμιν των Συσσιτούντων. Ο Ιεροκήρυξ κ. Αυγουστίνος, όταν ομίλησε την περασμένη Κυριακήν εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Κωσταντίνου, εις το εκκλησίασμα που ασφυκτικώς επλημμύρει τον Ναόν έρριψε το σύνθημα: «Μάχη δια 500 πιάτα». Και με την βοήθειαν του Θεού η μάχη αυτή κερδίζεται. Τώρα νέον σύνθημα: «Μάχη δια 600 πιάτα». Η αγάπη του λαού της Κοζάνης είναι τόσον μεγάλη, τόσον πλουσία και αστείρευτος πηγή, ώστε δεν αμφιβάλλομεν ότι πολύ γρήγορα το περιοδικόν μας θα αναγγείλει την νέαν αυτήν νίκην εις τον τομέα της φιλανθρωπίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Εκ μέρους των πτωχών αδελφών μας η Εστία μας εκφράζει τας θερμάς ευχαριστίας προς όλους, άνδρας, γυναίκας και μικρά ακόμη παιδιά, που με τόση προθυμία συντρέχουν εις το έργον αυτής. Ιδιαιτέρως δε δια την γενναιοτέραν εισφοράν των ευχαριστεί:
1)Την Κοινότητα Βελβενδού, ήτις προσέφερε 300 οκάδες περίπου τροφίμων. 2) Τον Γεωργικόν Συνεταιρισμόν Κοζάνης, όστις προσέφερε 50 οκάδες φακές και 10 οκάδες έλαιον, συνώδευσε δε δωρεάν ταύτην με θερμόν έγγραφον. 3) Τους μαθητάς της ΣΤ΄τάξεως Εμπορικής Σχολής, οι οποίοι δι’ εράνων συνέλεξαν υπέρ της Εστίας μας 12 οκάδες τρόφιμα. 4) Τους Δημήτριον Σεντουκάν, Κων/τίνον Κυλινδρέαν και Μπαχτσεβάνον. Εκ τούτων ο πρώτος παρέθεσε γεύμα κρέατος την Κυριακήν του Ασώτου, ο δεύτερος κρέας, ψωμί και βούτυρο δια 300 μερίδας, δι’ ων ετοιμάσθη πλούσιον γεύμα την τελευταίαν Κυριακήν των Απόκρεω, ο τρίτος προσέφερε σπανάκι δια 2 γεύματα. 5) Τον Αριστείδην Τσολάκην, εδώρησε 50 οκάδες σταφίδες. 6) Τον Νικόλαον Παπαδέλην, όστις προσέφερε ένα δοχείον 11 οκάδων Ρυσέλι.
Ομοίως ευχαριστεί τους αξιοτίμους Επιθεωρητήν Δασών, Επιθεωρητήν Δημοτικών Σχολείων, Αγορανόμον, Διευθυντήν Επισιτισμού, τον Νομομηχανικόν και τον Διευθυντήν του Κινηματοθεάτρου δια την πρόθυμον εξυπηρέτησιν των αναγκών της Εστίας.
Τέλος, η Εστία μας ευχαριστεί θερμώς τον κ. Βασίλειον Ν. Μπάμπον και τον στοιχειοθέτην τυπογράφον Μάρκον Δαϊρούσην, οι οποίοι εδήλωσαν ότι δωρεάν προσφέρουν την εργασίαν των δια την εκτύπωσιν του παρόντος φυλλαδίου «Το σπίτι του πτωχού».

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ

Υπέρ του Συσσιτίου

Χριστιαναί Κυρίαι και Δεσποινίδες της πόλεώς μας επροθυμοποιήθησαν να διοργανώσουν μιαν Λαχειοφόρον αγοράν για να ενισχύσουν την Εστίαν μας.
Γι’ αυτήν την Λαχειοφόρον Αγοράν μας, που εάν επιτύχει θα αυξήσει τα πιάτα του συσσιτίου μας, ζητούμεν την συνδρομήν όλων. Ζητούμεν αυτήν την φοράν όχι χρήματα, όχι τρόφιμα, αλλά πεντακόσια (500) διάφορα αντικείμενα.
Κάθε σπίτι οποιουδήποτε ευπόρου Κοζανίτου έχει μέσα διάφορα πράγματα, απ’αυτά, άλλα μεν είναι άχρηστα, άλλα δε περισσεύουν. Οι καλές νοικοκυρές ας κάμουν μίαν έρευναν εις το σπίτι των και θα εύρουν κάτι που πρέπει να δώσουν, από 20 πιάτα, από 30 πηρούνια και μαχαίρια, από 15 βάζους και ποτήρια, από 20 βιβλία, από εργόχειρα, από εικόνας, από…
Ζητούμεν το ένα.
Είναι μεγάλη θυσία; Το ζητεί ο Χριστός για τους πτωχούς μας. Άς το δώσουμε με την καρδιά μας. Με αυτό το ένα, που ημπορεί κάθε εύπορο κοζανίτικο σπίτι να προσφέρει, θα σχηματίσωμεν την έκθεσίν μας. Θα μοιράσωμεν κατόπιν εισιτήρια με αριθμούς και σε μια ημέρα, που θα ορίσωμεν, θα γίνει η κλήρωσις για την διανομήν των διαφόρων αντικειμένων της Λαχειοφόρου αγοράς.
Η Λαχειοφόρος αγορά πρέπει να επιτύχει. ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ενισχύσατε την αγοράν ταύτην. Νέοι πόροι θα προστεθούν εις το Συσσίτιον. Έτσι θα κερδίσωμεν την μάχην δια τα 600 πιάτα.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 95-97, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ (ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ)

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον – Κοζάνη, τη 12 Φεβρουαρίου 1944 Aριθμός 1

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
(Άδεια εγκρίσεως Eστίας το υπ’ αριθ. 24005 εγγρ. Γ. Διοικήσεως Mακεδονίας)
«Mακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ)

ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ

Δόξα τω Θεώ π’ άρχισαν πάλιν τα Συσσίτια,
κι οι φτωχοί ζεστό φαγάκι βλέπουν εις τα σπίτια.
Για να τρώνε οι φτωχοί μας, κρέας, όσπρια, μπλιγούρ,
έδωκε την άδειά της και η «ΦΛΕΓΚΟΥΜΑΝΤΑΤΟΥΡ».
Αλλά μόνον το φαγάκι δεν θα είναι αρκετόν
εάν δίχως το ψωμάκι δίδεται εις τον πτωχόν.
Στα συσσίτια που έχουν τίτλον Κατηχητικόν
και «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ», δότε όλοι το παρών.
Οι μεν δότε μας αλεύρι ή πατάτες ή κουκιά,
φασολάκια, κρεμμυδάκια, για να τρώνε τα παιδιά.
Άλλοι δότε λίγο λάδι, λίπος, βούτυρο, λαρδί,
τρώγοντας να δυναμώνει το καχεκτικό παιδί.
Εάν όχι πορτοκάλια, μανταρίνια, σύκα, μήλα
για να βράζει το καζάνι, στείλτε μας ολίγα ξύλα.
Εις του Τέγου το Γκαράζι στείλετε όλα αυτά
κι αν δεν έχετε τέτοια είδη, στείλετε λίγα λεφτά.
Με αυτά θα αγοράσουν τα Συσσίτια πολύ
λάδι, εκ Θεσσαλονίκης, με συμφέρουσα τιμή.
Για να ζήσει η ΕΣΤΙΑ και να δίδει φαγητόν,
πρέπει τακτικά να έχει του «ΛΑΟΥ τον ΟΒΟΛΟΝ».
Και η Μήτηρ Εκκλησία, ως και η επιτροπή,
έκκλησιν ποιεί προς πάντας, το έργον να συνεχισθεί.
Όποιος ελεεί, ενδύει ή χορταίνει το φτωχό,
τον μισθό του δεν τον χάνει, αυτός «δανείζει τω Θεώ».
Η Επιτροπή των Συσσιτίων
Κοζάνη 6/2/1944
Η Διοικούσα Επιτροπή των Συσσιτίων ευχαριστεί πάντας τους οπωσδήποτε ενισχύσαντες ηθικώς και υλικώς την Εστίαν.

ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΔΑΝΕΙΟΝ!

Όλαι αι οπωσδήποτε ευπορούσαι οικογένειαι της πόλεώς μας παρακαλούνται να δώσουν:
Μια φούχτα αλεύρι δια το ψωμί των συσσιτούντων.
Ένα καυσόξυλο δια να βράζει το καζάνι.
Μερικά χιλιάρικα δια να εξοικονομηθεί το ποσόν προς αγοράν ελαίου εκ Θεσσαλονίκης, το οποίον κατά την υπόσχεσιν ιδιοκτήτου αυτοκινήτου δωρεάν θα μεταφερθεί.
ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟΝ. Διότι «ο ελεών πτωχόν δανείζει Θεώ». Γραφεία Συσσιτίου: Γκαράζ Τέγου, ώραι λειτουργίας 8-1 μ. μ.

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Η αγάπη είναι μια δύναμις της ανθρωπίνης ψυχής, είναι τεραστία δύναμις, την οποίαν εχρησιμοποίησεν ο Χριστιανισμός δια να εξαλείψει την κοινωνικήν αθλιότητα. Η αγάπη, αυτή τελικώς θα νικήσει το μίσος, θα συνενώσει τα έθνη εις μίαν οικογένειαν, εις μίαν ποίμνην υπό ποιμένα τον ΧΡΙΣΤΟΝ. Η αγάπη αυτή κάμνει και σήμερον εις εποχήν του αγριωτέρου μίσους, τα θαύματά της.
Ενθυμείσθε ποίαν όψιν παρουσίαζεν η αγορά της πόλεως προ μηνός περίπου; Το τρομερόν θηρίον της πείνης είχε ενσκήψει πάλιν εκ νέου. Δεν είχε φαίνεται χορτάσει από τα πτώματα των χιλιάδων αδελφών μας, που κατεβρόχθισε κατά τον απαισίας μνήμης χειμώνα του 1941. Αχόρταστον θηρίον! Νέα θύματα εζήτει. Τα τρόφιμα τας ημέρας εκείνας είχαν εκλείψει τελείως. Τα καταστήματα είχον κλείσει. Ενόμιζες ότι ευρίσκεσαι εις την έρημον και εις την Σαχάραν της αδιαφορίας και ασπλαχνίας δια τους πάσχοντας αδελφούς μας. Είδομεν πτωχούς πρόσφυγας οικογενειάρχας σχεδόν αλλοφρόφρονα να τρέχουν από φούρνον σε φούρνον, να ζητούν ψωμί…
Τι έπρεπε να γίνει; Να επιστρατευθούν όλαι αι δυνάμεις δια την ανακούφισιν των πασχόντων, δια την εξόντωσιν του απειλητικού θηρίου της πείνης, η οποία απειλεί με τον λευκόν θάνατον πολλάς εκατοντάδας απόρων οικογενειών της πόλεως.
Ασφαλώς το συσσίτιον της Ε. Ο. Χ. Α. προσφέρει σπουδαιοτάτην εξυπηρέτησιν εις την πόλιν μας, τρέφουσα δύο περίπου εκατοντάδας πτωχών παιδιών. Αλλά πλην των παιδιών υπάρχουν γέροντες ασθενείς, γυναίκες εξηντλημένες από τοκετόν, άνεργοι, πρόσφυγες και τόσοι άλλοι! Δι’ αυτούς θα έπρεπε να δημιουργηθεί συσσίτιον.
Από του άμβωνος του Αγίου Κωσταντίνου ηκούσθει η πρώτη φωνή. Ήτο το κήρυγμα εκείνο σάλπισμα, που εκάλει εις ένα πνευματικόν συναγερμόν την πόλιν δια την σωτηρίαν των αδελφών. Πολλοί απαισιόδοξοι έλεγαν: «Δεν θα κάμει τίποτε ο ιεροκήρυξ. Οι άνθρωποι έχουν καταντήσει φιλοτομαρισταί χειρίστου είδους. Δεν θα δώσει ούτε ένας. Προηγούμενοι έρανοι δια παρόμοιον σκοπόν είχον αποτύχει». Και όμως η επομένη ημέρα (Παρασκευή 28 Ιανουαρίου) ήτο ημέρα, κατά την οποίαν η αγάπη του Χριστού εθριάμβευσε. Όλη η πόλις έκπληκτος είδε το θαύμα. Η πρόχειρος αποθήκη του Συσσιτίου (Γκαράζ Σ. Τέγου) μετεβλήθει εις προσκύνημα. Άνθρωποι εξ όλων των κοινωνικών στρωμάτων συνωστίζοντο δια να πληρώσουν τον ευλογημένον φόρον της φιλανθρωπίας. Οι νέοι, ακούραστα παιδιά, αχθοφόροι της αγάπης του Χριστού, κατέγραφον, ζύγιζον, ετακτοποίουν, ησφάλιζον τα προσφερόμενα, έτσι εντός μιας ημέρας εξησφαλίσθει η διατροφή εκατοντάδων απόρων δι’ ένα τρίμηνον. Εις τα πρόσωπα όλων έλαμπεν η χαρά, οι απαισιόδοξοι είχον νικηθεί. Όλοι ομολογούν την δύναμιν, την οποίαν εξασκεί επί των πνευμάτων η Θρησκεία του Χριστού.
Έτσι πλέον η Εστία μας, κατωχυρωμένη πλήρως από τας Αρχάς, ήρχισεν υπό την προεδρίαν του αιδεσιμ. Πρωθιερέως Παπασχάλη, εις τον οποίον ο ιεροκήρυξ Αυγουστίνος Καντιώτης, κατ’ εκφρασθείσαν επιθυμίαν της προϊσταμένης εκκλ. Αρχής, παρέδωκεν ευχαρίστως την υπηρεσίαν.
Επί του παρόντος το συσσίτιον μοιράζει 150 μερίδες εις απόρους, των οποίων την απορίαν προσεπάθησε να εξακριβώσει η επιτροπή του συσσιτίου.
Άλλως αι 150 μερίδες απέναντι του τεραστίου κύματος της δυστυχίας, η οποία κατακλύζει την πόλιν μας, είναι ελάχισται.
Πρέπει να αυξηθούν. Πρέπει να διπλασιασθούν, να τριπλασιασθούν. Να μην ησυχάσωμεν έως ότου φθάσωμεν τον αριθμόν: ΧΙΛΙΑΙ ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΣΣΙΤΟΥΝΤΩΝ (1000). Και θα τον φθάσωμεν με την βοήθειαν του Θεού. Είμεθα βέβαιοι ότι η Ι. Μητρόπολις, η Νομαρχία, ο Δήμος, Η Γεν. Διοίκησις Μακεδονίας και ο Ερυθρός Σταυρός θα βοηθήσουν την ιδιωτικήν ταύτην πρωτοβουλίαν του λαού. Αλλά εκεί όπου στηρίζονται αι περισσότεραι ελπίδες δια την κανονικήν λειτουργίαν δια την αύξησιν των μερίδων, δια την βελτίωσιν του συσσιτίου είναι η αγάπη του λαού. Αυτή είναι η ανεξάντλητος αποθήκη. Το συσσίτιον τούτο θα παύσει να λειτουργεί τότε μόνον, όταν η πόλις της Κοζάνης παύσει να αγαπά! Αλλά αυτό, ελπίζομεν εις τον Θεόν, δεν θα συμβεί ποτέ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Η Χριστ. Μορφ. Σχολή Εργαζ. Νέων Κοζάνης ευχαριστεί θερμώς τον εν Θες/νίκη έμπορον χάρτου κ. Στ. Αντωνιάδην δια την εκ δύο εκατομμυρίων δωρεάν ποσότητος χάρτου.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 91-94, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

Η ΑΛΗΘΕΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικον Φυλλαδιον (Κατοχής) – Κοζάνη, τη 4 Mαρτίου 1944. Αριθμ. Φυλ. 1

+Η ΑΛΗΘΕΙΑ+

– «Υπέρ πάντα νικά η αλήθεια. Μένει και ισχύει εις τον αιώνα και ζη και κρατεί εις τον αιώνα του αιώνος» (Παλαιά Διαθήκη).
– «Εγώ εις τούτο γεγέννημαι και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία. Πας ο ών εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ).

Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς –  Α ρ χ ι μ .  Α υ γ ο υ σ τ ί ν ο ς  Ν .  Κ α ν τ ι ώ τ η ς   –  Ι ε ρ ο κ ή ρ υ ξ

ΑΛΗΘΕΙΑ

Η ανθρώπινη ψυχή διψά την αλήθειαν. Είναι έμφυτος η δίψα αυτή, βαθειά ριζωμένη μέσα μας. Είναι τόσον βαθειά, ώστε ο άνθρωπος ζητών και ερευνών να εύρη την αλήθειαν παραμερίζει άλλας φυσικάς, επιτακτικάς ανάγκας που έχει το σώμα. Λησμονεί την τροφήν, τον ύπνον, την ανάπαυσιν και άϋπνος πιέζει τον εαυτόν του, εντείνει τας διανοητικάς του δυνάμεις, αγωνίζεται να πλησιάσει να κατακτήσει την αλήθειαν. Και όταν την εύρει ή νομίσει ότι την εύρε, ώ! τότε ποίος ημπορεί να περιγράψει την χαράν του; Σαν άλλος Αρχιμήδης γεμάτος χαρά είναι έτοιμος και αυτός να φωνάξει: Εύρον! Εύρον!
Αλλά η αλήθεια, όπως λέγει αρχαίον λόγιον, είναι δυσθήρατος, δηλαδή δύσκολα ανακαλύπτεται και συλλαμβάνεται. Η φωλεά της είναι κτισμένη εις το πανύψηλον της αρετής Όρος. Τις δύναται να αναβεί; Εμπόδια φράσσουν την άνοδον, πυκνή ομίχλη σκεπάζει πολλάκις τας υπωρείας του Όρους, αυτοχειροτόνητοι οδηγοί παραπλανούν τους ερευνητάς. Τα μονοπάτια είναι πολλά και η μυστική οδός που οδηγεί εις την κορυφήν της αληθείας είναι κρυμμένη από τους πολλούς. Δι’ αυτό ο άνθρωπος μόνος του ερευνών να λύσει τα ύψιστα προβλήματα περί Θεού, περί ανθρώπου, περί άλλης ζωής πέραν του τάφου, περιέπεσε και περιπίπτει εις λαβύρινθον αλληλοσυγκρουομένων γνωμών, θεωριών και υποθέσεων, ώστε ο μελετών την ιστορίαν της φιλοσοφίας αναγκάζεται πολλάκις να συμφωνήσει με την γνώμην εκείνου του σοφού, όστις είπεν ότι η ιστορία της φιλοσοφίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ιστορία των πλανών του ανθρωπίνου πνεύματος. Και εάν ακόμη παραδεχθώμεν ότι από την κοπώδη αυτήν έρευναν ευρίσκει ο άνθρωπος κάτι – τι, το κάτι αυτό το μεγαλοποιεί τόσον πολύ, ώστε ενώ, όπως λέγει ο Νεύτων, αυτό που εύρε είναι ένα κογχύλιον αλιευμένο από τον αχανή της αληθείας ωκεανόν, ο υπερήφανος άνθρωπος το θεωρεί ότι είναι ολόκληρος αλήθεια, που θα σαρώσει όλα τα ψεύδη. Αλλά δεν περνά πολύς χρόνος και νέα θεωρία υποστηριζομένη από άλλους έρχεται να ενταφιάσει την προηγουμένην, ίνα και αυτή η νέα μετ’ ολίγον γίνει παλαιά και αφού λάμψει ως προσωρινόν μετέωρον εις τον ορίζοντα των ιδεών, ενταφιασθεί αδόξως κάτω από τα ερείπια των ανθρωπίνων θεωριών, οι δε οπαδοί της Ύλης και Πυρρωνικής φιλοσοφίας που αμφιβάλλουν εάν υπάρχει αλήθεια, εάν είναι δυνατόν να ευρεθεί η αλήθεια θα είναι έτοιμοι με το στόμα ενός Ποντίου Πιλάτου να κινήσουν χλευαστικώς την κεφαλήν των και να επαναλάβουν την ερώτησιν: «Τι εστίν αλήθεια;»
Τι εστίν αλήθεια; Εις το ερώτημα αυτό της ανθρωπότητος ήλθε ν’ απαντήσει ο Ιησούς Χριστός. Και εάν κατά την ώραν της Δίκης Του δεν απήντησεν εις τον Πιλάτον, δι ούς λόγους γνωρίζει Εκείνος, απήντησε όμως μυριάκις εις την ζωήν Του. Απήντησε ο Ιησούς με τα θαύματά Του των οποίων ζωηράν εικόνα μας δίδουν οι ιεροί Ευαγγελισταί. Απήντησεν με την διδασκαλίαν Του, η οποία παρ’ όλα τα πλήγματα των ψευδοφιλοσόφων και των ψευδοεπιστημόνων εξακολουθεί να λάμπει ως ο ήλιος και να ελκύει ολοέν ζωηρότερον από γενεάς εις γενεάν το ενδιαφέρον των ευγενών ψυχών. Απήντησε με την Αγίαν Του ζωήν, ζωήν αφθάστου αγιότητος, ενώπιον της οποίας αποκαλύπτονται και οι εχθροί Του, οι σταυρωταί Του. Και δι’ αυτό ο Ιησούς έχων συνείδησιν της μοναδικής Του αποστολής εν τω κόσμω, γνωρίζων πόθεν έρχεται και που υπάγει, Θεός άμα και άνθρωπος, Θεάνθρωπος, απευθύνεται προς όλους που διψούν την αλήθειαν και λέγει, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος κανείς να τον διαψεύσει: «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ».
Νέοι! Όσοι, ζητούντες την πηγήν, αντί να εύρητε αυτήν, ευρήκατε τέλματα θεωριών, ρυάκια ιδεολογικώς ακάθαρτα, όπου υπάρχουν τα νοσογόνα του ψεύδους μικρόβια: όσοι, αντί να πίνετε το κρυστάλλινο νερό της αλήθειας πίνετε το δηλητήριον, που σας προσφέρει η σημερινή έκφυλος κοινωνία και που εις την αρχήν σας φαίνεται ηδύποτον, αλλά εις το τέλος εγκλείει τον θάνατον: όσοι έχετε δοκιμάσει την απογοήτευσιν, διότι με τα χάπια, που σου έδωκαν οι άνθρωποι δεν ευρήκατε καμμίαν εσωτερικήν γαλήνην, καμμίαν λύσιν εις τα αγωνιώδη της ψυχής ερωτήματα, παραμερίσατε τα εμπόδια, πλησιάσατε. Ιδού πηγή, ο Χριστός. Αυτός είναι ο Δρόμος, που πρέπει όλοι να ακολουθήσωμεν. Αυτός είναι η Αλήθεια, που πρέπει να ακούσωμεν: η Ζωή που αξίζει να ζήσωμεν. Έξω από τον Ιησούν και την αγίαν Του θρησκείαν δεν υπάρχει σωτηρία.
Το μικρόν αυτό φυλλάδιον, που εκδίδουν οι χριστιανοί νέοι της Κοζάνης με τον τίτλον «η αλήθεια» αυτόν τον μοναδικόν σκοπόν έχει: Να προσφέρει ένα μικρόν ποτήριον ανέτος από το αθάνατον εκείνο Νερό της αληθείας, που έφερεν εις τον κόσμον ο Ιησούς Χριστός. Και μία ακόμη ψυχή νέου εάν πρόκειται να δροσισθεί από τα ζωογόνα νάματα του Χριστού και να αισθανθεί ότι δια κάτι ανώτερον εγεννήθη εις τον κόσμον τούτον, ο σκοπός της εκδόσεως του φυλλαδίου θα έχει επιτύχει. Διότι ο κερδίζων μίαν ψυχήν νέου υπέρ της Αληθείας κερδίζει μίαν μάχην διά μίαν καλλιτέραμ ζωήν της αύριον.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΠΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΑΠΙΣΤΟΥ

Πιστός και άπιστος. Διαφέρουν παντού. Διαφέρουν πρό παντός κατά την ώραν του θανάτου. Τότε παρουσιάζεται όλη η διαφορά που χωρίζει τον ένα από τον άλλον. Διότι ο μέν πιστός αντικρύζει τον θάνατον με ηρεμίαν, την οποίαν τω δίδει η αγαθή συνείδησις: ο θάνατος δι’ αυτόν είναι η γέφυρα, την οποίαν θα διαβεί δια να μεταβεί εις τον Οίκον του Ουρανίου του Πατρός. Ο δε άπιστος και επί τω ακούσματι ακόμη της λέξεως «θάνατος», ανησυχεί, ταράσσεται. Όταν δε πλέον ο θάνατος εμφανισθεί ενώπιόν του και ζητεί απ’ αυτόν να εξοφλήσει το κοινόν χρέος της ανθρωπίνης φύσεως, τότε ο άπιστος υφίσταται ψυχικόν συγκλονισμόν απερίγραπτον: δι’ αυτόν ο θάνατος είναι ένα πήδημα εις την άβυσσον. Και διά να πεισθήτε, ακούσατε πως απέθανεν ένας πιστός και πως ένας άπιστος. Ο πιστός είναι ο άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων ζήσας κατά τον 4ον αιώνα, ο δε άπιστος είναι ο Βολταίρος, ζήσας εν Γαλλία κατά τον 17ον αιώνα.
Ο θάνατος του Αγίου Αμβροσίου. Ο Άγιος Αμβρόσιος είναι ετοιμοθάνατος. Πλησίον της κλίνης του ευρίσκονται τα προσφιλή του πνευματικά τέκνα κλαίουν, και προσεύχονται. Παρακαλούν τον Θεόν να παρατείνει την ζωήν του πνευματικού πατρός των. Ο άγιος Αμβρόσιος βλέπει τα δάκρυά των, ακούει τας προσευχάς των και έχων την γαλήνην του ουρανού εζωγραφισμένην εις το πρόσωπον του απαντά: «Αγαπητά μου πνευματικά τέκνα! Έζησα μεταξύ σας κατά τοιούτον τρόπον, ώστε δεν αισχύνομαι να ζήσω ακόμη. Δεν φοβούμαι όμως και τον θάνατον, διότι έχω αγαθόν Κύριον».
Ο θάνατος του Βολταίρου. Ο Βολταίρος έτη πολλά προ του θανάτου του έλεγε: «Δεν φοβούμαι τον θάνατον. Θα αποθάνω εύθυμος». Αλλά ο ιατρός Τρουσέν, που εγνώριζε καλώς την ζωήν του αθέου τούτου, είπε: «Χωρίς να είμαι προφήτης, δεν θα απατηθώ εάν προείπω ότι ο Βολταίρος δεν θα αποθάνει εύθυμος, καθώς υπόσχεται εις τους οπαδούς του. Κατά την πεποίθησίν μου την τελευταίαν στιγμήν θα δειλιάσει, διότι είναι υποχρεωμένος την ώραν του θανάτου του να παραδώσει βέβαιόν τι δια το αβέβαιον. Να το ενθυμείσθε! Το τέλος του Βολταίρου, εάν διατηρήσει τας αισθήσεις του, θα είναι κάτι τι το πολύ τρομερόν». Ο ιατρός δεν ηπατήθη. Τελευταίας ημέρας της ζωής του ο Βολταίρος ύβριζε και κατηράτο διαρκώς. Συχνά δε εφώναζε ισχυρά από τους πόνους. Το σώμα του έκαιεν εις το πύρ της κολάσεως. Δεν εδέχετο ούτε το ελαφρότερον σκέπασμα και ήτο ολόγυμνος. Την 20ην Μαΐου οι ιατροί Λωρρά και Γιέρρο εισήλθον εις το δωμάτιον του ετοιμοθανάτου. Οι υπηρέται δεν τον υπέφερον και τον είχον εγκαταλείψει. Ο Βολταίρος, όταν επλησίασαν οι ιατροί, ήνοιξε τους οφθαλμούς του και ηκούσθη να λέγει: «Αφήσατέ με να πεθάνω». Κατόπιν ήρχιζε να φωνάζει τόσον άγρια, ώστε όλοι όσοι παρευρίσκοντο εκεί κατετρόμαξαν και ομολογούν ότι ουδέποτε εις την ζωήν των είδον περισσότερον τρομερόν και αποτρόπαιον θάνατον.
Έτσι αποθνήσκουν οι άπιστοι. Πράγματι δι’ εκείνον που δεν πιστεύει εις τον Ιησούν Χριστόν ο θάνατος είναι η υψίστη αγωνία, ενώ δια τους πιστεύοντας εις τον Χριστόν έχει ισχύν ο λόγος της Γραφής: «Και ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης: γράψον, Μακάριοι οι νεκροί οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες απ’ άρτι. Ναι, λέγει το Πνεύμα, ίνα αναπαύσωνται εκ των κόπων αυτών: τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ’ αυτών».

Τ ά  ν ε ι ά τ α  τ η ς  Κ ο ζ ά ν η ς

Ήθελα να εξυμνήσω
την νεότητα κι εγώ,
επερίμενα να εύρω
τον κατάλληλο καιρό.

Τον ευρήκα ψές το βράδυ,
μέσα εις την Εκκλησιά,
του Αγίου Νικολάου,
που ήσαν όλα τα παιδιά.

Στου πατρός του Αυγουστίνου
σάλπισμα το ιερόν,
τρέξανε προθύμως όλα
εις τον Ιερόν Ναόν.

Τα ομίλησε με πόνον,
και με ιερόν παλμόν…

Ξεύρετε ποιος ο σκοπός μου
που σας φώναξα εδώ;
Πριν ή φύγω εκ Κοζάνης,
κάτι έχω να σας πω.

Θα πετώ εις κλάδους θάμνων,
θα φωνάζω πάντα μπρός,
άσμα θάχω δύο λέξεις
η ΕΛΛΑΣ και ο ΧΡΙΣΤΟΣ.

Κι όταν, νέοι μου, θα φύγω
Σιάτιστα ή Γρεβενά,
σεις φροντίστε την Εστία
να εργάζεται καλά.

Η Εστία ειν’ δική σας,
και στο μέλλον και παρόν,
Κοζανίται την πλουτίζουν
Κοζανίται θε να τρών.

Της Εστίας αυτής είναι
η αποστολή μεγάλη
κι ο δεσπότης προεδρίαν
δίδει στον Παπασχάλη.

Τώρα που είσθε όλοι νέοι,
εργασθήτε και εσείς,
για να ευτυχεί καθ’ όλα
η καλή μας η πατρίς.

Η πατρίς σας η Κοζάνη
είναι φάρος φωτεινός
όστις την καλογνωρίσει,
μένει έτσι ενεός.

Βλέπει τις, θαυμάζει όντως.
πλούτον τον πνευματικόν,
πόχει η βιβλιοθήκη
της Κοζάνης εκλεκτόν.

Επιστήμονας μεγάλους
των γραμμάτων σκαπανείς,
έχει βγάλει η Κοζάνη
και σοφούς αρχιερείς.

Στα Σχολεία της διδάξαν
δάσκαλοι επιφανείς
ο Ευγένειος και άλλοι,
ρήτορες της εποχής.

Τέτοια ένδοξη πατρίδα
με ωραίον παρελθόν,
να φυλάξετε, ω νέοι,
ωσάν κόρην οφθαλμών.

Νειάτα μου χαριτωμένα,
είσθε μέλλον της φυλής,
εργασθήτε εν Κυρίω,
ίνα ζήσει η πατρίς. .

Υποχρέωσιν μεγάλην
έχει πας τις εξ υμών,
να προσφέρ’ υπηρεσίαν
στην πατρίδα, στο Κοινόν.

Είσθε επιστρατευμένοι,
από ταύτην την στιγμήν,
της μητρός μας Εκκλησίας
Να ακούτε την φωνήν.

Εθελοντικώς οι πάντες,
στην Εστία δι’ αυτήν,
γράφουν, κοπιάζουν, τρέχουν
δίχως καμμίαν αμοιβήν

Ακόμη δύο λέξεις, νέοι,
σαν πατέρας θα σας πω
ν’ αγαπάτε την αλήθεια,
ν’ αγαπάτε τον Χριστό

Ω Ελλάδα πικραμένη,
σφίξε λίγο την καρδιά.
Μη φοβάσαι όταν έχεις
τέτοια ευγενή παιδιά.

Κοζάνη 7-3-44
Παπασχάλης, πρωθιερεύς.

(ΑΠΟ ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α΄Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη,

Ανδρονίκης Καπλάνογλου -Εκδοση Κοζάνη 2003, σελ.86-91) Βλέπε Νέα Βιβλία

ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ;

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον αριθ. 9 – Κοζάνη, τη 23 Ιανουαρίου 1944

+Η ΑΓΑΠΗ+

OPΓANON OPΘOΔOΞON XPIΣT. AΔEΛΦOTHTOΣ NEΩN KOZANHΣ «Ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ –

Αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης – Ιεροκήρυξ

ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ;

Πολλοί λέγουν, ότι Πίστις και Επιστήμη δεν συμβιβάζονται. Και προς απόδειξιν του ισχυρισμού των, αραδιάζουν ονόματα επιστημόνων, ιδικών μας και ξένων, οι οποίοι δεν πιστεύουν εις τον Θεόν. «Οι Επιστήμονες δεν πιστεύουν», αυτό είναι το προσφιλές τροπάριον της απιστίας! Να το παραδεχθούμε; Όχι απολύτως. Διότι πλείστα υπάρχουν παραδείγματα, κατά τα οποία, επιστήμονες που επηγγέλλοντο μέχρι χθές τον άπιστον, σήμερον πιστεύουν, πιστεύουν ειλικρινώς. Κατά βάθος άλλως τε δεν ήσαν άπιστοι. Αλλά τι συνέβαινε; Οι άνθρωποι αυτοί, νεαροί ως επί το πλείστον επιστήμονες, από ένα πνεύμα ανοήτου επιδείξεως, εφόρεσαν αίφνης την φανταχτερήν χλαμύδα της απιστίας, έκαναν τον άπιστον, και με την άρνησιν των μεγάλων αληθειών της Θρησκείας ήθελον να παρουσιασθούν ως άνθρωποι συγχρονισμένοι, ως πνεύματα ισχυρά, που δεν ημπορούν να παραδέχωνται ό,τι παραδέχονται και πιστεύουν οι πολλοί. Έτσι εφαντάζοντο να κάμουν την ρεκλάμαν του ανωτέρου ανθρώπου, που έθραυσε δήθεν τα δεσμά των λαϊκών προλήψεων! Παρά την επιφανειακήν, όμως, αυτήν επίδειξιν της απιστίας των, μέσα των υπήρχε κρυμμένη η σπίθα της πίστεως. Και δι΄αυτό, όταν εις τον βίον των επιστημόνων αυτών, των δήθεν απίστων, παρουσιάσθησαν συνταρακτικά της ζωής γεγονότα, τότε το οικοδόμημα της απιστίας των παταγωδώς κατέρρευσεν, η σπίθα της πίστεως ήναψε και πάλιν, έγινε φλόγα, και από την καρδίαν των μέσα βγαλμένη ακούεται τώρα ειλικρινής η ομολογία της πίστεως: «Πιστεύω, Κύριε! Βοήθει μοι τη απιστία!». «Το ιδικόν μου πιστεύω», λέγει κάποιος φιλόσοφος που εις την αρχήν των σπουδών του είχεν αρκετάς αμφιβολίας και έκλινε προς τον σκεπτικισμόν και την άρνησιν, «το ιδικόν μου» λέγει, «πιστεύω, εβγήκεν μέσα από το καμίνι της θλίψεως». Αλλά και εάν παραδεχθώμεν, ότι μερικοί εκ των επιστημόνων μέχρι τέλους επιμένουν εις την απιστίαν, η απιστία αυτών των ολίγων δεν δύναται να καταλογισθεί εις βάρος της Επιστήμης και να εξαχθεί το γενικόν συμπέρασμα ότι η Επιστήμη καταργεί την Θρησκείαν! Διότι η Επιστήμη, η πραγματική επιστήμη, η οποία αξίζει να γράφεται με Ε κεφαλαίον, αυτή δια του ονόματος των μεγαλυτέρων επιστημόνων ομολογεί ότι Πίστις και Θρησκεία δεν συγκρούονται και ότι δύναταί τις να είναι άριστος επιστήμων χωρίς να παύσει να είναι πιστός Χριστιανός. Θα ηδυνάμεθα να αναφέρωμεν εκατοντάδας ολοκλήρους επιστημόνων, παλαιών και νέων, οι οποίοι επίστευον και πιστεύουν εις τον Θεόν και εις τας θεμελειώδεις αλήθειας του Χριστιανισμού. Αλλά, δυστυχώς, ο χώρος του φυλλαδίου είναι στενός και δι’ αυτό θα περιορισθώμεν να αναφέρωμεν επί του προκειμένου τας γνώμας ολίγων κορυφαίων επιστημόνων. ΠΑΣΤΕΡ (Μέγας φυσιολόγος και χημικός επιστήμων παγκοσμίου φήμης): «Επί πολύ κατέγινα εις την μελέτην της φύσεως, δια τούτο πιστεύω ως Βρεττανός χωρικός. Εάν ηδυνάμην να ασχολούμαι και να μελετώ περισσότερον, θα επίστευον την απλήν παιδικήν πίστιν Βρεττανής χωρικής». Ο ίδιος λέγει: «Θα έλθει ημέρα κατά την οποίαν θα γελώσει δια την βλακείαν της συγχρόνου φιλοσοφίας. Όσω περισσότερον ασχολούμαι περί την σπουδήν της φύσεως, τόσω περισσότερον εκπλήττομαι επί τοις έργοις του Δημιουργού. Κατά τας εν τω εργαστηρίω μου εργασίας προσεύχομαι».

ΠΕΤΡΟΣ ΤΕΡΜΙΕ (Μέγας Γάλλος επιστήμων γεωλόγος και μεταλλειολόγος ακαδημαϊκός). «Υπάρχει τάξις επιστημόνων, εις τους οποίους επιθυμώ να κατατάσεται και εμέ, δια τους οποίους το θρησκευτικόν συναίσθημα – όπως και η συνείδησις, όπως και αι γνώσεις του Απείρου, του Αιωνίου, του Απολύτου, καθώς και το συναίσθημα ότι η ψυχή είναι αθάνατος. Η ψυχή η πολύ μεγάλη και πολύ υπεδήτραν απέναντι της εκμηδενίσεως» –    Το θρησκευτικόν συναίσθημα λέγω είναι γεγονός με το οποίον το επιστημονικόν πνεύμα δύναται να ασχοληθεί και η παραγνώρισις του οποίου θα ήτο κάτι το παιδαριώδες.

ΚΕΠΛΕΡ (Μέγας Γερμανός αστρονόμος και μαθηματικός, ο επονομαζόμενος «Νομοθέτης του Ουρανού»): «Ω Δημιουργέ! Σε ευλογώ, διότι Σύ μοι επέτρεψας να θαυμάσω τα έργα Σου. Έφερα εις πέρας την αποστολήν του βίου μου δια της διανοίας, ην Σύ μοι εδώρισας. Διηγήθην εις τους ανθρώπους την δόξαν των έργων Σου. Εάν δια των εγασιών μου, αίτινες προς Σε έπρεπε να κατευθύνωνται, εξεζήτησα τυχόν και την δόξαν των ανθρώπων, συγχώρησόν με εν τη αγαθότητι και τη ευσπλαγχνία σου. Αι Ουράνιαι αρμονίαι, ευλογείτε τον Κύριον. Ψυχή μου, ευλόγει τον Κύριον».

ΜΑΞ ΠΛΑΝΚ (Καθηγητής της θεωρητικής φυσικής εν τω Πανεπιστημίω του Βερολίνου, μέλος της Πρωσσικής Ακαδημίας των επιστημών): Εις ουδεμίαν αντίθεσιν ευρίσκονται τη αληθεία η Θρησκεία και η επιστήμη, τουναντίον αμφότεραι είναι αναγκαίαι και δύναται να τας συμβιβάσει κάθε ορθώς σκεπτόμενος άνθρωπος, αμφότεραι συμπληρώνουσι αλλήλας. Βεβαίως δεν είναι τυχαίον το γεγονός ότι όλοι οι μεγάλοι σοφοί όλων των αιώνων ήσαν συγχρόνως και βαθείαι θρησκευτικαί προσωπικότητες εκδηλούσαι ούτως ευχαρίστως ό,τι άγιον και ιερόν έκρυπτον εντός της ψυχής των.

ΚΑΡΝΟ (Παγκοσμίου κύρους φυσικός. Θεμελιωτής της θερμοδυναμικής): «Ποία ελατήρια εκίνησαν τους συγγραφείς, τους απορρίπτοντας πάν θρησκευτικόν συναίσθημα; Μήπως είναι η πεποίθησις ότι αι ιδέαι, τας οποίας πολεμούν, είναι επιβλαβέσταται εις την κοινωνίαν; Η πίστις, εις Όν παντοδύναμον που μας αγαπά και φροντίζει περί ημών, δίδει εις την ψυχήν μεγάλας δυνάμεις δια να υπομένει την δυστυχίαν. Μια Θρησκεία προσαρμοζομένη εις τα πνεύματα και κηρυτομένη και κηρυτομένη παρ’ ανθρώπων σεβασμίων ήθελεν εξασφαλίσει την μεγίστην ευεργετικήν επιρροήν επί της Κοινωνίας και των ηθών».

ΛΙΝΔΕΤ (Γάλλος καθηγητής χημικός και γεωπόνος ακαδημαϊκός: «΄΄Όταν ήμουν μικρός και μου έδειχναν το χορτάρι, το σιτάρι, τη βελανιδιά, τα τριαντάφυλλα και τα αγκάθια των, μου έλεγαν “Κοίτα! Αυτά όλα τα έπλασε ο Θεός”. Η απλοϊκή εκείνη εξήγησις ήτο αρκετή εις την νεαράν μου φαντασία, ενός μέλλοντος γεωπόνου, ομολογώ δε ότι από αυτήν μου έμεινε κάτι. Τι έμαθα κατόπιν, αφού εσπούδασα χρόνια πολλά εις το Λύκειον, αφού απέκτησα τα πανεπιστημιακά μου διπλώματα; Γνωρίζω με ποία ονόματα ο Έλλην και ο Λατίνος ονόμαζον τα φυτά ταύτα και τα όργανά των, εν ανάγκη δε θα ημπορούσα και να τα ιχνογραφήσω. Και ύστερα από αυτά; Γνωρίζω ακόμη ότι χρειάζεται θερμότης, φως, υγρασία, δια να βλαστήσει το χορτάρι, να φυτρώσει το σιτάρι, να ανθήσει το τριαντάφυλλο. Αλλά δεν ημπορώ να φθάσω εις το τελευταίον “διατί”. Βλέπω επιστήμονας ερευνώντας δια την διαφώτισιν του προβλήματος, αλλά τούτο ακατάληπτον εκφεύγει των προσπαθειών των. Και εις την περίπτωσιν αυτήν η φράσις των γονιών μου επανέρχεται αδιακόπως: “O αγαθός Θεός τα έπλασε αυτά όλα”. Διατί ο άνθρωπος ο μαραζόμενος αδιακόπως από φυσικά και ηθικά κακά, ο δοκιμαζόμενος με σκληράς απιστίας, θύμα των πλανών, διατί να μη ζητεί από τον Θεόν την καρτερίαν χωρίς την μοιρολατρείαν, την ενεργητικότητα χωρίς το ριψοκίνδυνον, την ελπίδα χωρίς την αυταπάτην; Ιδού χριστιανικαί αρεταί ανυψώνουσαι, υποστηρίζουσαι και παρηγορούσαι!».

ΓΚΑΙΤΕ (Ο μέγιστος των Γερμανών ποιητών, μία των μεγαλοφυεστέρων διανοιών της ανθρωπότητος): «Προς έκαστον άνθρωπον επιβάλλεται η βεβαιότης ότι όπισθεν της φύσεως κρύπτεται όν τι μέγα, παραγωγικόν, ρυθμιστικόν, καθοδηγητικόν. Εμπιστοσύνη και υποταγή είναι τα πρώτα θεμέλια πάσης ανωτέρας Θρησκείας, και καθυπόταξις υπό μίαν ανωτέραν θέλησιν, την οποίαν δεν εννοούμεν ακριβώς, διότι είναι ανωτέρα του λογικού και της αντιλήψεως ημών. Ως κύριον, μοναδικόν και βαθύτατον θέμα της ιστορίας του κόσμου και των ανθρώπων, του οποίου πάντα τα άλλα είναι υποδεέστερα, μένει ο ανταγωνισμός μεταξύ απιστίας και πίστεως. Όλαι αι εποχαί εκείναι, καθ’ ας κυριαρχεί η πίστις υφ’ οιανδήποτε μορφήν, είναι περίλαμπροι, εξυψωτικαί της καρδίας και γόνιμοι δια τους συγχρόνους και τους επιγόνους. Τουναντίον αι εποχαί καθ’ ας η υφ’ οιανδήποτε εμφάνισιν παρουσιαζομένη απιστία κατήγαγε μίαν πτωχικήν νίκην, εξαφανίζονται εκ της μνήμης των επιγόνων, διότι ουδείς αρέσκεται εις την αναδίφησιν ακάρπων ζητημάτων. Οι άνθρωποι είναι παραγωγικοί εν τη ποιήσει και τη καλλιτεχνία, εφ’ όσον είναι και φιλόθρησκοι, άλλως δεν προχωρούν πέρα της μιμήσεως και της επαναλήψεως».

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ογδοήκοντα τριών επιστημονικών κορυφών του ιατρικού κόσμου της Γερμανίας: «Ημείς οι κάτωθι υπογεγραμμένοι νευρολόγοι και φρενολόγοι ιατροί, οίτινες κατά την εξέτασιν και θεραπείαν νοσηρών πνευματικών καταστάσεων αντιμετωπίζομεν καθ’ εκάστην τας βαθυτάτας αβύσσους των αναγκών της ψυχής, αποτρέπομεν κατεπειγόντως και σοβαρώς από οιανδήποτε μείωσιν της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν, έστω και επ’ ελάχιστον, εν τη καρδία της νεολαίας μας, ή από οιανδήποτε αδιαφορίαν απέναντι της πίστεως ταύτης ήτις είναι ακριβώς η άγκυρα της εποχής μας εν τη συγχρόνω καταιγίδι. Η Χριστιανική Θρησκεία είναι πάντοτε – και θα μένει – η μόνη Φιλοσοφία, η μόνη Ψυχολογία, η μόνη Ηθική, ο μόνος Κανονισμός. Εις το σημείο τούτο ημείς οι υπογεγραμμένοι νευρολόγοι και φρενολόγοι είμεθα σύμφωνοι προς τα μεγαλύτερα και ευγενέστερα πνεύματα, δια τα οποία πρέπει να υπερηφανεύεται το Γερμανικόν έθνος, και τα οποία μας εδίδαξαν να αναγνωρίζωμεν εν τω νοήματι και τω σκοπώ του γνησίου Χριστιανισμού άπειρον Σοφίαν, Ελευθερίαν και Δύναμιν. Έπονται αι υπογραφαί 83 διασήμων νευρολόγων Καθηγητών Πανεπιστημίων, μελών ιατροσυνεδρίων, αρχιάτρων, ανωτέρων ιατρικών συμβούλων κ. λ. π. )

ΜΑΡΚΟΝΙ (Σύγχρονος μέγας Ιταλός φυσικός και εφευρέτης): «Μεθ’ υπερηφανείας κηρύτω ότι είμαι πιστός. Πιστεύω εις την δύναμιν της προσευχής. Πιστεύω όχι μόνον ως πιστός Καθολικός, αλλά συγχρόνως και ως επιστήμων».

ΛΙΝΝΑΙΟΣ (Μέγας Σουηδός φυσιοδίτης. Ο ιδρυτής της συγχρόνου Βοτανικής): «Ο αιώνιος, ο άπειρος, ο παντογνώστης και παντοδύναμος Θεός διήλθε πλησίον μου. Δεν τον είδον πρόσωπον προς πρόσωπον, αλλά η ανταύγεια της θεότητος επλήρωσε την ψυχήν μου αφάτου θαυμασμού, είδον τα ίχνη του Θεού εις τα ποιήματά του. Και εν τοις ελαχίστοις και αοράτοις έργοις Αυτού οποία Δύναμις, οποία Σοφία, οποία άριστος Τελειότης!…Είδον πως ο ήλιος και οι λοιποί αστέρες, ολόκληρον το ηλιακόν σύστημα, ο άπειρος έναστρος ουρανός κινείται εν τω κενώ, στηρίζεται εν αυτώ, κατά την θέλησιν του ανεφίκτου Πρώτου Κινήσαντος, του Όντος των όντων, της Αιτίας των αιτιών, του Κυβερνήτου και συντηρητού του Κόσμου, του Κυρίου και Δημιουργού παντός δημιουργήματος».

ΡΟΥΣΣΩ (Επιφανής Γάλλος φιλόσοφος): «Δεν δύναμαι να αποδεχθώ τάς ανοήτους του υλισμού υποθέσεις, βλέπω τον Θεόν εντός μου και εις τα περί εμέ. Δεν δύναμαι να παραδεχθώ ότι ο επιστήμων δύναται εν καλή πίστει να πρεσβεύει ότι δεν υπάρχει υπερτάτη Νόησις πέραν της Φύσεως». Αυτά διακηρύττουν οι μεγάλοι επιστήμονες. Και τώρα θα είμεθα πολύ περίεργοι να μάθωμεν, απέναντι των κορυφαίων αυτών επιστημόνων, ποίοι και πόσοι είναι οι επιστήμονες εκείνοι οι οποίοι θα τολμήσουν να αντιπαραταχθούν και να κλονίσουν τα συμπεράσματα των σοφών; Θα εχρειάζετο αληθώς μεγάλη δόσις εγωισμού δια να προβάλλουν την αξίωσιν, όπως δώσωμεν εμπιστοσύνην όχι εις την γνώμην επιστημόνων της ολκής ενός Παστέρ και ενός Κεπλέρου, αλλά εις την γνώμην αυτών των νεαρών επιστημόνων, οι οποίοι έχουν από πολλού κλείσει τα βιβλία και φιλοσοφούν τώρα επί μήνας και έτη γύρω από τα τραπεζάκια των καφενείων μας… (Όσοι θέλουν να ιδούν και γνώμες άλλων επιστημόνων, εξ όλων των εθνών της Ευρώπης, ας μελετήσουν τα βιβλία: 1) Βεκιαρέλλη: Τα μεγάλα προβλήματα. 2) Μαγκριώτου: Πίστις και Επιστήμη 3) Τα υπό του Ακαδημαϊκού Συνδέσμου Αθηνών εκδοθέντα τεύχη: Οι σοφοί περί Θεού και Θρησκείας. Οι μεγάλοι άνδρες περί του Χριστιανισμού).

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 80-85, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον αριθ. 6 – Κοζάνη, τη 16 Ιανουαρίου 1944

+Η ΑΓΑΠΗ+

«Ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ –

Αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης – Ιεροκήρυξ

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Η πίστις μας δεν φοβείται την έρευναν. Εκ της ερεύνης και της πάλης των ιδεών εξήλθε πάντοτε νικήτρια η Πίστις. Η Ιστορία αναφέρει παραδείγματα απίστων, οι οποίοι ανοίξαντες την Αγίαν Γραφήν με σκοπόν να εύρουν τρωτά και να διακωμωδήσουν την Θρησκείαν μας, εξήλθον εκ της ερεύνης του θείου τούτου βιβλίου ηττημένοι, κατέθεσαν τα όπλα της απιστίας των και ομολόγησαν ότι άπειρον φως υπάρχει εις κάθε στίχον της…
Άνθρωπε μωρέ και υπερήφανε! Ενώπιόν σου είναι άπειρα μυστήρια. Κάθε άστρον του ουρανού, κάθε κόκκος της άμμου, κάθε σταγών του ωκεανού, κάθε άνθος και κάθε έντομον, από τα μέγιστα έως τα ελάχιστα των δημιουργημάτων, εγκλείουν μέσα τους άπειρα μυστήρια. Σε ερωτώ: Τα έλυσες όλα αυτά τα μυστήρια της γης, ώστε να ζητείς την λύσιν των μυστηρίων του Ουρανού; Άνθρωπε, έστω και εάν είσαι Νεύτων και Αϊνστάιν, ταπεινώσου! Η διάνοιά σου, οσονδήποτε μεγάλη και εάν είναι, είναι πάντως πεπερασμένη, είναι μικρόν κύπελλον, με το οποίον θα είναι μωρία και έσχατη παραφροσύνη να επιχειρήσεις να εκκενώσεις τον άπειρον της σοφίας του Θεού Ωκεανόν.
Έρευνα! Ναι. Αλλά μέχρι ενός σημείου! Διότι και αετός εάν είσαι κατά τας πνευματικάς σου πτήσεις, κάπου θα σταματήσεις. Εάν θα ημπορέσεις, λένε, να υψωθείς περισσότερο, θα επλούτει ενώπιόν σου η χώρα του μυστηρίου. Λάβε τότε δια τας περαιτέρω πτήσεις σου ως βοηθόν την πίστιν, την χριστιανικήν πίστιν…

Διά τους ημιμαθείς επιστήμονας

-Η ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ-

Ο Νεύτων, ο μέγας ούτος αστρονόμος, δεν εκαυχάτο διά τάς σπουδαίας του ανακαλύψεις. Ήτο ταπεινός και επίστευε βαθειά εις την ύπαρξιν του Θεού και συνήθιζε να λέει: «Δεν γνωρίζω ποίαν ιδέαν έχει δι’ εμέ ο κόσμος. Εγώ όμως φρονώ ότι ομοιάζω με ένα παιδάκι που παίζει εις την παραλίαν της θαλάσσης και μαζεύει χαλικάκια. Αυτό κάμνω και εγώ. Ύστερα από πολλήν μελέτην κατορθώνω να εύρω κάποια χαλικάκια ή κογχύλιον αληθείας, καθ’ ήν στιγμήν ενώπιόν μου ο Ωκεανός της αληθείας κείται ανεξερεύνητος». Έτσι ομιλούν οι αληθινοί σοφοί. «Έν οίδα, ότι ουδέν οίδα». Ένα γνωρίζω καλά, ότι δεν γνωρίζω τίποτε!

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

Περνάει ο Σιδηρόδρομος, και δυνατά σφυρίζει
και για ταξίδι «έτοιμοι» σ’ όλους υπενθυμίζει.
Ταξίδ’ υποχρεωτικό, που όλοι θα το ιδούμε,
όλοι θα το περάσουμε, όλοι θα το γευθούμε.
Γιατί εδώ που είμεθα, προσωρινώς βιούμεν
και αν έλθη η ώρα μας, τότε… αναχωρούμεν.
Φθάνομεν υψηλά εκεί, σ’ ένα Σταθμόν μεγάλον
αμέσως κατεβαίνομεν, κ’ ευρίσκ’ ο εις τον άλλον.
Είδα πολλούς να τρέχουνε, μ’ αποσκευάς στο χέρι
Και έκαστος δυο δέματα, μέσα σ’ αυτάς να φέρει.
Τα δύο δέματα αυτά, εις τάς αποσκευάς των,
τα μέν κακίες έκλειον, τα δε τάς αρετάς των.
Άγγελος με τη ζυγαριά, τα δέματα ζυγίζει,
στέλνει τον κάθε άνθρωπον εκεί που του αξίζει.
Βαρύτερες τές αρετές, η ζυγαριά αν φέρει,
οι επιβάται στέλλονται στα ΔΕΞΙΑ τα μέρη.
Αν αι κακίες δείχνανε βαρύτερο σημάδι,
οι επιβάται στέλλονται στα Τάρταρα, στον Άδη.
Προσέξωμεν, χριστιανοί, μέσα στα δέματά μας
κακίες να μη κλείωμεν, αλλά τας αρετάς μας.
Μόνον με πράξεις αγαθάς τον βίον να περνούμε,
αν θέλουμε, εκεί ψηλά, Παράδεισο να ιδούμε.
Μ’ αυτάς γίνεσθε έτοιμοι, και μην αργοπορείτε
αυτό μας λέγει ο Χριστός, «Φίλοι μου…Γρηγορείτε».

Εν Κοζάνη τη 6-1-44/ Παπαπασχάλης Πρωθιερεύς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ

Την Κυριακήν, 16 Ιανουαρίου 1944, κατά την Θείαν Λειτουργίαν θα ομιλήσουν:
1)Εν τω ιερώ Ναώ Αγίου Νικολάου ο Αρχιμ. Κ. Πλατής ιεροκήρυξ.
2) Εν τω ιερώ Ναώ Αγίου Κωνσταντίνου ο Αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης, ιεροκήρυξ.
3) Εν τω ιερώ Ναώ Αγίου Δημητρίου ο καθηγητής κ. Ι. Βασιλείου. ΕΟΡΤΗ Αγίου Αθανασίου κατά την Θείαν Λειτουργίαν εις τον πανηγυρίζοντα Ναόν του Αγίου Αθανασίου θα ομιλήσει ο Αρχιμ. Κ. Πλατής, ιεροκήρυξ.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

Κάθε Κυριακή το απόγευμα, ώρα 4μ. μ., ομιλεί ο Αρχιμ. Κ. Πλατής. Την ερχομένην εβδομάδα θα γίνουν τα εξής απογευματινά κηρύγματα:
Ώρα 4μ. μ. εις τον ιερόν Ναόν του Αγίου Νικολάου θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ Αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.
Τρίτη το απόγευμα, εορτήν του Αγίου Αθανασίου, κήρυγμα με θέμα: «Ο Μ. Αντώνιος και οι πειρασμοί του».
Τετάρτη το απόγευμα, ώραν 4μ. μ., κήρυγμα με θέμα: «Ο Μ. Αντώνιος και τα θαύματά του».
Πέμπτη το απόγευμα, ώραν 4μ. μ., Ερμηνεία Αποκαλύψεως (το μαύρο χρώμα – ο μέλας ίππος).
Κάθε δε Παρασκευήν, ώρα 5μ. μ. το απόγευμα, θα γίνονται ειδικαί ομιλίαι δια τους εργαζομένους νέους της πόλεως. Δεκτοί νέοι ηλικίας 16 ετών και άνω.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 77-80, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ! ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Xριστιανικόν φυλλάδιον αριθμ. 5 – Kοζάνη, 1-1-1944

+ H AΓAΠH +

«Tαύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους» (IHΣOYΣ XPIΣTOΣ)

ΣYNTAKTHΣ- Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης- Iεροκήρυξ

Επί τω Νέω Έτει

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ! ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

1944! Νέον έτος. Πρώτη του έτους! Εορτή του Μεγάλου Βασιλείου. Αλλά ποίος είναι ο Μ. Βασίλειος; Άγνωστος, δυστυχώς, εις τον πολύν λαόν και εις αυτούς τους Έλληνας Επιστήμονας. Και όμως, υπήρξεν ένας γίγας του πνεύματος, ένας Μυριήλ της Χριστιανοσύνης, ένας φωστήρ της οικουμένης. Άγνωστος εν Ελλάδι ο Άγιος, όστις ετίμησε την Ελλάδα, διότι εις τας κλεινάς Αθήνας εμορφώθη και γενόμενος επίσκοπος της Ελληνικωτάτης πόλεως Καισαρείας ομίλησε με την αθάνατον Ελληνικήν γλώσσαν και εκήρυξε με δύναμιν Δημοσθένους. Άγνωστος! Τα συγγράμματά του είναι μετεφρασμένα εις τας σπουδαιοτέρας γλώσσας του κόσμου. Εν Ελλάδι, όμως, ποίος τα μελετά; Δυστυχώς, οι θησαυροί αυτοί της Χριστιανικής σοφίας είναι κεκρυμμένοι, θαμμένοι εις τα βάθη μοναστηρίων και βιβλιοθηκών. Άγνωστος ο Άγιος! Γνωστός μόνον από το τραγούδι της πρωτοχρονιάς που ψάλλουν τα αθώα παιδικά χείλη: «Άγιος Βασίλης έρχεται…». Αλλά και το τραγούδι αυτό δεν αποδίδει την πραγματικήν εικόνα του Μ. Βασιλείου. Είναι μάλλον, όπως το χαρακτηρίζει ο Εθνικός μας ιστορικός Παπαρρηγόπουλος, «γελοιογραφία του Μεγάλου ανδρός»! Διότι τον παρουσιάζει ως ένα γέροντα ασπρομάλλη. Ποίον; Εκείνον όστις από υπερβολικούς κόπους δια την Εκκλησίαν – άϋπνος έμενε την νύκτα φροντίζων δια το ποίμνιόν του – έπαθε την υγείαν και εις ηλικίαν 49 ετών απέθανε φθισικός! Δια να σας δώσωμεν μίαν ιδέαν της σοφίας του Μ. Διδασκάλου της Εκκλησίας, μετεφράσαμεν (παρεφράσαμεν μάλλον) εις γλώσσαν απλήν ένα μέρος μιας θαυμασίας του ομιλίας περί της ματαιότητος της ανθρωπίνης ζωής. Τώρα, που πατούμεν το πρώτο σκαλοπάτι του νέου έτους και ζούμεν οι περισσότεροι με όνειρα ψεύτικης ευτυχίας, ας ακούσωμεν τον Μέγαν διδάσκαλον και σύμφωνα με τας πολυτίμους συμβουλάς του, ας χαράξωμεν νέον πρόγραμμα ζωής, χριστιανικής ζωής, κατά το νέον έτος 1944. Τότε θα είμεθα ευτυχείς. Διότι θα ίδωμεν και θα ζήσωμεν την ζωήν από την πραγματικήν όψιν. Προσέξατε λοιπόν. Ομιλεί ο Μ. Βασίλειος ο Ουρανοφάντωρ! «Ο άνθρωπος μένει εις την κοιλίαν της μητέρας του. Μορφούται εις την μήτραν το έμβρυον. Πλάσσεται ο νέος άνθρωπος και όταν πλέον φθάσει η ώρα, δεν τον κρατεί ούτε μιαν ημέραν η μήτρα. Αρκετά τον εφιλοξένησεν. Ανοίγει, λοιπόν, γλιστρά το έμβρυον, έρχεται εις τον κόσμον ο νέος άνθρωπος. Είναι ο «πύκτης της θλίψεως». Έτσι τον ονομάζω, διότι εις όλην του την ζωήν θα έχει σύντροφον την θλίψιν, με την οποίαν θα γρονθοκοπήται, όπως γρονθοκοπώνται εις τα στάδια των αγώνων δύο πυγμάχοι. Θα πολεμά την θλίψιν και θα προσπαθεί να την νικήσει. Δι’ αυτό τον ονόμασα «πύκτην της θλίψεως». Δεν ακούεις; μόλις ο άνθρωπος βγήκεν από την κοιλίαν της μάνας του και ανέπνευσε τον αέρα της γης, η πρώτη φωνή είναι το κλάμα. Αυτό είναι το προοίμιον του βίου. Και από την πρώτην αυτήν φωνήν δύνασαι να προμαντεύσεις το μέλλον του ανθρώπου. Θα ζήσει με την θλίψιν και θα αποθάνη με την θλίψιν. Έπεσεν εις την γην το βρέφος και δεν εγέλασεν, αλλά μόλις έπεσεν ησθάνθη τον πόνον και κλαίει. Κλαίει, διότι εναυάγησεν εις την θάλασσαν των θλίψεων. Και ιδού. Τρέφεται με δάκρυα, του κόπτει το γάλα η μητέρα, όταν φθάσει ο καιρός της απογαλακτίσεως, και εκείνο κλαίει απαρηγόρητο, διότι δεν ήθελε να χάσει το βυζί της μάνας. Μεγαλώνει λίγο και αρχίζει να φοβήται τους γονείς του. Φθάνει εις ηλικίαν να υπάγει εις το σχολείον. Νέα θλίψις! Φοβείται τώρα τον διδάσκαλον. Ο φόβος δεν τον αφήνει να αναπαυθεί. Δεν εμελέτησε το μάθημα και ετιμωρήθη. Νέα δάκρυα. Και αφού, ύστερα από πολλήν μελέτην και κόπον, έμαθε πολλά, επροχώρησεν εις τα γράμματα, επέτυχεν εις τάς εξετάσεις, επί τέλους αξιώνεται να λάβει το πτυχίον του με άριστα. Δεν είναι πλέον φοιτητής. Αλλά ιδού νέα θλίψις! Η ηλικία προσκαλείται εις τον Στρατόν. Ως στρατιώτης πόσαι νέαι θλίψεις! Αποστρατεύεται, ρίπτεται πλέον ώριμος άνδρας εις την βιοπάλην. Αγωνίζεται να δημιουργήσει μέλλον. Αρχή νέων θλίψεων. Φοβείται άρχοντας, υποπτεύεται εις κάθε του βήμα εχθρόν, προσηλώνεται εις το χρήμα, κυνηγά το κέρδος, λυσσά δια να κερδίσει μίαν δραχμήν, αδικείται και αδικεί, τρέχει εις τα δικαστήρια άλλοτε κατηγορούμενος και άλλοτε μηνυτής. Την νύκτα δεν κοιμάται, την ημέραν ζει ωσάν ένας σκλάβος. Και έγινε σκλάβος, διότι μόνος του εδημιούργησε τόσας περιττάς ανάγκας, αι οποίαι του αφήρεσαν την ελευθερίαν. Δεν ζει ελεύθερος. Έγινε δούλος των επιθυμιών του. Άλλοτε πάλιν αφήνει το χρήμα ή μάλλον μαζί με το χρήμα κυνηγά την δόξαν. Νέαι θλίψεις! Ανέρχεται εις τα μεγαλύτερα αξιώματα, γίνεται στρατηγός, κυβερνήτης, αρχηγός λαού, συσσωρεύει πλούτον και δόξαν. Ανεπαύθη; Όχι. Διότι τώρα επροχώρησεν η ηλικία, του παρουσιάσθησαν αι πρώται άσπρες τρίχες, ολίγα ακόμη χρόνια και έφθασαν τα γεράματα. Και έτσι, πριν προφθάσει να απολαύσει εκείνα δια τα οποία τόσα χρόνια εκοπίασε και τόσον ιδρώτα έχυσεν, τον αρπάζει μέσα από τα πλούτη και την δόξαν ο θάνατος και τότε γι’ αυτόν τον άνθρωπον ημπορεί κανείς να πει. «Να ένα πλοίον βαρυφορτωμένο με πολύτιμον φορτίον που, αφού πέρασε πελάγη και ωκεανούς, ναυαγεί τώρα μέσα εις το λιμάνι». Τι ματαιότης! Ο θάνατος περιπαίζει όλους εκείνους τους ανθρώπους που ζουν με μάταιες ελπίδες. Τέτοιος είναι ο βίος των ανθρώπων! Θάλασσα, που άλλοτε έχει γαλήνην και άλλοτε τρικυμίαν, αέρας, που φυσά όχι από μίαν κατεύθυνσιν, αλλά από όλα τα σημεία του ορίζοντος, όνειρον που δεν πραγματοποιείται, ρεύμα ποταμού που όλο τρέχει, καπνός που δεν διαλύεται, σκιά που δεν ημπορείς να την πιάσεις, πέλαγος που δεν ενοχλείται από τα άγρια αφρισμένα κύματα. Πέλαγος. Το πλοίον ταξιδεύει. Η ζάλη είναι φοβερά, το ταξίδιον πολύ επικίνδυνον, οι δε επιβάται – ημείς δηλαδή οι άνθρωποι – δεν προσέχομεν, νομίζομεν ότι είμεθα ασφαλείς και κοιμούμεθα. Αι θλίψεις ομοιάζουν με τα κύματα που κτυπούν τα πλευρά του πλοίου και ωρύονται. Οι άνθρωποι, που είναι εχθροί μας και μας υποκρίνονται τον φίλον, ομοιάζουν με υφάλους, δηλαδή με τους βράχους που είναι κρυμμένοι ολίγες πιθαμές κάτω από την επιφάνειαν της θαλάσσης, και δεν φαίνονται. Οι άρπαγες (Μ. Βασίλειος, εάν έζη εις την εποχή μας, αντί “άρπαγες” θα έλεγε “οι άνθρωποι της μαύρης αγοράς, οι λησταί, οι γύπες, αυτοί που ζητούν να τραφούν με τα κρέατά μας”), οι άρπαγες ομοιάζουν με τους πειρατάς της θαλάσσης που περιμένουν το πλοίον δια να το ληστεύσουν. Τα γεράματα ομοιάζουν με τον χειμώνα και τέλος ο θάνατος ομοιάζει με το ναυάγιον. Άνθρωπε! Βλέπεις την ζάλην, τα κύματα, τους υφάλους, τους πειρατάς, τον χειμώνα; Πρόσεχε: είσαι ο πλοίαρχος της ζωής. Πρόσεχε πως ταξιδεύεις. Φόβος είναι να μη γεμίσει το πλοίον σου από νερά και από άχρηστον φορτίον! Άχρηστον φορτίον τα πολλά σου εκατομμύρια ή δια να είπωμεν καλύτερα η φιλαργυρία σου, η πλεονεξία σου, τα πάθη σου. Αυτά θα φέρουν το ναυάγιο. Άδειασε το πλοίον σου από αυτά. Γέμισέ το με πολύτιμον φορτίον. Πλούτος, θησαυρός που δεν κλέπτεται, δεν χάνεται, δεν υποτιμάται, είναι η ευσέβεια. Άκουσε τον Απόστολον Παύλον: «Μέγας πλουτισμός είναι η ευσέβεια, η αυτάρκεια. Διότι τίποτα δεν εφέραμεν εις τον κόσμον και τίποτε δεν θα πάρωμεν μαζί μας. Όταν έχωμεν τροφήν και σκεπάσματα, ας αρκούμεθα εις αυτά» (Α΄ Τιμόθ. 6, 6 -7). Λοιπόν το πρόγραμμά μας: Να αποφεύγωμεν τα περιττά ως άχρηστα, να ζητούμεν τα αναγκαία. Αυτά διδάσκει ο Μέγας Βασίλειος. Και ποίος, τώρα, δεν θα εφαρμόσει τας σοφάς του συμβουλάς;

Ρίζα όλων των κακών η φιλαργυρία

Ένα ανέκδοτον

Ποίος είναι ο καλύτερος φίλος;

Ακούσατε μίαν παραβολήν. Ένας άνθρωπος έζη μίαν ζωήν αμέριμνον. Αλλά κάποτε εις την πόρτα του ακούεται ένας δυνατός κρότος. Τι συνέβαινε; Ο Δικαστής τον εκάλει να παρουσιασθεί εντός της αύριον εις το Δικαστήριον. Ο άνθρωπος εφοβήθη. Περίεργον πράγμα, είπε: τι με θέλει ο Δικαστής: Δι’ αυτό έσπευσε να εύρει φίλους να τον υπερασπίσουν κατά την ημέρα της δίκης. Προσεκάλεσε λοιπόν τρείς. Αλλά ο μεν ένας εδήλωσε, ότι δεν ημπορεί να ανακατευθεί εις τας υποθέσεις του δικαστηρίου αυτού. Ο δεύτερος εδέχθη μεν και τον συνώδευσε μέχρι της πόρτας του δικαστηρίου, αλλά από εκεί και πέρα εδήλωσεν, ότι παρ’ όλην την επιθυμίαν να μείνη κοντά του κατά την ώραν της δίκης δεν θα ημπορέσει, δι’ αυτό και επέστρεψεν εις το σπίτι του κλαίων. Και μόνον ο τρίτος δεν τον εγκατέλειψεν: παρέστη εις την δίκην ως μάρτυς υπερασπίσεως, ως συνήγορος μάλλον και ομίλησε με τοιαύτην ευγλωττίαν, ώστε η απόφασις, η οποία εξεδόθη μετά την θαυμασίαν αγόρευσίν του, ήτο υπέρ του κατηγορουμένου. Αυτή είναι η παραβολή. Και η ερμηνεία της; Ιδού: ο άνθρωπος, ο οποίος εκαλείτο να δικασθεί, είμεθα ημείς, ο καθένας από ημάς. Ο Δικαστής, ο οποίος θα μας δικάσει κατά την παγκόσμιον ημέραν της κρίσεως, είναι ο Θεός. Οι δε προσκληθέντες φίλοι δια να υπερασπίσουν τον κατηγορούμενον είναι κατά σειράν: ο πρώτος τα πλούτη. Αυτά, έστω και εάν είναι βουνά από χρυσάφι, δεν δύνανται να μας εξυπηρετήσουν κατά την ώραν εκείνην. Ο δεύτερος οι φίλοι, οι συγγενείς. Αυτοί θα μας συνοδεύσουν μέχρι του νεκροταφείου, και κατόπιν θα επιστρέψουν εις τα σπίτια των, θα κλαύσουν δια τον θάνατόν μας, θα μας ενθυμούνται μερικά χρόνια, και έπειτα θα μας ξεχάσουν. Ένας μόνον δεν θα μας αφήσει. Θα μείνει κοντά μας. Θα μας συνοδεύσει καθ’ όλην την ζωήν μας, και μετά τον θάνατόν μας, ακόμη πέραν του τάφου. Θα παρουσιασθεί ενώπιον του δικαστηρίου, θα συνηγορήσει θερμώς υπέρ της θέσεώς μας, και θα επιτύχει να εκδοθεί ευνοϊκή η απόφασις του φοβερού εκείνου δικαστηρίου. Ποίος είναι αυτός ο φίλος; Είναι τα καλά μας έργα. Αυτά και μόνον συνοδεύουν τον άνθρωπον πέρα του τάφου. Γι’ αυτό και η Αποκάλυψις του Ιωάννου (κεφ. 14, στίχ. 13) κατ’ εντολήν του Θεού γράφει τα εξής σπουδαία λόγια: «Και ήκουσα φωνής εκ του ουρανού λεγούσης: Γράψον, μακάριοι οι εν Κυρίω αποθνήσκοντες απ’ άρτι. Ναι, λέγει το Πνεύμα, ίνα αναπαύσωνται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετ’ αυτών». Ο  ν α υ α γ ώ ν  π ε ρ ί  τ η ν  α ρ ε τ ή ν  θ α  ν α υ α γ ή σ ε ι  π ε ρ ί  τ η ν  π ί σ τ ι ν

ΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το χίλια εννιακόσια σαράντα τέσσερα ήλθε,

βελτίωσις πολιτική ουδεμία επήλθε. Πόλεμοι! ! ! «Μαύρες αγορές» εγέμισεν η χώρα,

γι’ αυτό ολίγες συμβουλές σας δίδω εγώ για Δώρα. Θέλω ΑΓΑΠΗΝ νάχετε πάντοτε μεταξύ σας Και προς το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ να στρέφετ’ η πυξίς σας. Θέλω, νέοι και γέροντες, γυναίκες και παιδία Να τρέχετε «στο κήρυγμα» και εις την Εκκλησία. Θέλω να επισκέπτεσθε τα ορφανά, τάς χήρας. Όταν την πίττα κόβετε, τα πιάτα σαν γεμίζουν, σκεφθήτε πόσα ορφανά στο κρύο τουρτουρίζουν. Θέλω όλοι οι Χριστιανοί να έλθετε κοντά μου Και σεις «διανοούμενοι” διαβάστε «τ’ άπαντά» μου. «Τα άπαντα» και των «Τριών Ιεραρχών» και άλλων Πατέρων θείων και σοφών, πολλών ανδρών μεγάλων. Εις την «Βιβλιοθήκην» δε του ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ θα βρήτε ό,τι βιβλίο θέλετε, μ’ αυτό θα σοφισθήτε. Έτσι να εορτάζετε πάντα την εορτήν μου κι όχι με «κύβους» και «χαρτιά» που τα μισεί η ψυχή μου. Γιατί αυτή η τακτική, τα «τυχερά παιχνίδια», όσοι τα παίζουν… ύστερα κοιμούνται στα σανίδια. Εφέτος είναι πόλεμος, δότ’ ελεημοσύνη του χρόνου, φίλοι, θάχουμε «παγκόσμιον ΕΙΡΗΝΗΝ». Εν Κοζάνη, 1-1-44 Χρόνια πολλά. Παπαπασχάλης Πρωθιερεύς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

1η Ιανουαρίου 1944, Σάββατον, εορτή του Μ. Βασιλείου. 1)    Εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ του Αγίου Νικολάου θα λειτουργήσει ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Συνοδ. Έξαρχος παρά τη Ι. Μητροπόλει Σερβίων και Κοζάνης κ. Ιωακείμ. 2)    Εν τω Ι. Ναώ Αγίου Κωνσταντίνου θα λειτουργήσει ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Θεόκλητος, θα ομιλήσει δε κατά την Θείαν Λειτουργίαν ο αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης, ιεροκήρυξ. 3)    Εν τοις ιεροίς ναοίς Αγίων Αναργύρων και Αγίου Δημητρίου ο καθηγητής κ. Ιωάννης Βασιλείου. Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 1944 Εντολή του Σεβ. Μητροπολίτου Συνοδ. Εξάρχου κ. Ιωακείμ, θα ομιλήσουν: 1)    Εν τω Μητροπολ. Ναώ του Αγίου Νικολάου ο αρχιμ. Κ. Πλατής. Ο ίδιος θα ομιλήσει το απόγευμα και ώραν 3.30 εις τον ίδιον Ναόν. 2) Εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Δημητρίου ο αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης, ιεροκήρυξ. 3) Εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Κωνσταντίνου ο καθηγητής κ. Ι. Βασιλείου.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Το δε απόγευμα της πρώτης του νέου έτους, εορτής του Αγίου Βασιλείου, και ώραν 3,30 θα ομιλήσει εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Νικολάου ο αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης.

Θέμα: Ποίον το μυστικόν της ανθρωπίνης ευτυχίας.

Μ α κ ά ρ ι ο ι ο ι  ε λ π ί ζ ο ν τ ε ς  ε ι ς  τ ο ν  Κ ύ ρ ι ο ν

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 71-77, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1

Η πόλη της Κοζάνης δέχεται, τις πιο δύσκολες στιγμές της Κατοχής, έναν ισχνό, μικρόσωμο ιεροκήρυκα, με λειωμένο ράσο και τρύπια άρβυλα, τον π. Αυγουστίνο Ν. Καντιώτη, που σώζει κυριολεκτικά από τον θάνατο της πείνας τους ανθρώπους. Δημιουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό έργο. Κρατά ψηλά το φρόνημα του σκλαβωμένου Κοζανίτικου λαού. Δυναμώνει την πίστι του στον Θεό, και το ευαισθητοποιεί στον πόνο του πλησίον. Δημιουργεί, στο Γκαράζ του Τέγου, το μεγαλύτερο συσσίτιο των Βαλκανίων, που φτάνει ως 8.150 πιάτα ημερησίως, με μόνο όπλο το φλογερό κήρυγμα του ιεροκήρυκα – γραπτό και προφορικό – και το άγιο παράδειγμά του.

Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, ότι αυτός ο φτωχός και μικρόσωμος ιεροκήρυκας θα ήταν ο εκλεκτός του Θεού, που θα επιτελούσε το θαύμα!
«Ήμουν μικρούλα», λέει κάποια παλιά Κοζανίτισσα, «όταν είδα τον πατέρα Αυγουστίνο για πρώτη φορά ν’ ανεβαίνει στον άμβωνα του Αγίου Νικολάου, και είπα: Τι θα μας πει αυτός ο φτωχός και ξυπόλητος ιεροκήρυκας;… Αλλά όταν άνοιξε το στόμα του να μιλήσει, όλοι κρεμάστηκαν από τα χείλη του. Άστραψε και βρόντησε ο άμβωνας του Αγίου Νικολάου και μας έκανε όλους δέσμιους της αγάπης του».
Διαβάζοντας τις γραμμές αυτών των φυλλαδίων και ακούγοντας διηγήσεις ανθρώπων που έζησαν το θαύμα, βλέπει κανείς τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, όταν παραδοθεί εξ ολοκλήρου στον Θεό και ζει, όχι για τον εαυτό του αλλά για τους συνανθρώπους του!

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Νο1, μερος β΄, Σελ. 59, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΘΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Νοέ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Κοζάνη τη 4 Δεκεμβρίου 1943, αριθ. 2

«Χριστιανοί! Μελετάτε το Ιερόν Ευαγγέλιον. Έχει μέσα πολλά και διάφορα νοήματα τα οποία είναι όλα μαργαριτάρια, διαμάντια, θησαυρός, πλούτος, χαρά, ευφροσύνη, ζωή αιώνιος» (Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός)
Tο παρόν εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν πρός χριστιανικόν διαφωτισμόν του λαού

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης – Ιερικήρυξ


ΘΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣ

Θεία κοινωνία! Φυλακτήριον σώματος. Εφόδιον ζωής αιωνίου. Ουράνια ένεσις. Κορυφή των χαρίτων του Θεού. Τράπεζα θεϊκή. Σώμα και Αίμα Χριστού. Μέγα το μυστήριον του χριστιανισμού. Το ίδρυσεν ο Χριστός την Μεγάλην Πέμπτην. Το τελεί η Εκκλησία μας κάθε φορά που γίνεται η Θεία Λειτουργία, και ο ιερεύς, υψώνων το θείον Ποτήριον, προσκαλεί τους πιστούς λέγων: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Μέγα το μυστήριον! Τρέμουν οι άγγελοι, το θαυμάζουν οι πιστοί. Ο Βολταίρος, ένας από τους φανατικούς εχθρούς της πίστεώς μας, εθαύμασε και αυτός ακόμη ο μεγάλος άθεος το μυστήριον τούτο και έγραψε: «Δεν υπάρχει άλλο μυστήριον που να συγκρατεί τους ανθρώπους εις τον δρόμον της αρετής τόσον, όσον το μυστήριον της Θείας Κοινωνίας».
Μέγα το μυστήριον! Οι παλαιοί χριστιανοί εκοινωνούσαν με δάκρυα, με μετάνοιαν, με κατάνυξιν, με φόβον Θεού. Ημείς, οι σημερινοί Χριστιανοί, τι κάμνομεν; Ποία είναι η στάσις μας εμπρός εις το φρικτό αυτό μυστήριο; Εάν εξετάσωμεν τους Χριστιανούς της σήμερον, θα τους κατατάξωμεν εις τρεις κατηγορίας.
Πρώτη κατηγορία. Είναι οι ακοινώνητοι. Οι δυστυχείς! Έχουν να κοινωνήσουν 5, 10, 15, 20 χρόνια. Μερικοί απ’ αυτούς έχουν να κοινωνήσουν από τότε που ήσαν μικρά παιδιά και μια χριστιανή μητέρα τους οδηγούσεν εις την εκκλησίαν. Τι αμαρτία! Τι φρίκη! Να έρχονται αι μεγάλαι εορταί και αυτοί να μένουν ασυγκίνητοι, ακοινώνητοι. Οι δυστυχείς! Ζουν χωρίς Χριστόν, χωρίς χαρά. Αυτοί δεν θα εορτάσουν Χριστούγεννα, έστω και εάν έχουν όλα του κόσμου τα αγαθά. Εφ’ όσον δεν έχουν τον Χριστόν, δεν έχουν την χαράν. Διότι γιορτάζει εκείνος μόνον που έχει τον Χριστόν εις την καρδίαν του.
Δευτέρα κατηγορία. Είναι εκείνοι που κοινωνούν, αλλά, αλλοίμονον, κοινωνούν αναξίως. Τους βλέπετε; Όταν έλθουν τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια και το Πάσχα, τρέχουν εις την εκκλησίαν και κοινωνούν. Κοινωνούν χωρίς καμίαν ψυχικήν προετοιμασίαν. Μερικοί από αυτούς έχουν διαπράξει μεγάλα αμαρτήματα, έχουν βλασφημήσει και ψευδορκήσει, έχουν κλέψει και απατήσει, έχουν υβρίσει και ατιμάσει, και τι δεν έχουν! Και όμως κοινωνούν. Κοινωνούν αυτοί που θα έπρεπε να μείνουν 2-3 χρόνια μακράν της Θείας Κοινωνίας. Αλλά κοντά εις αυτούς κοινωνούν και άλλοι πολλοί και πολλές, που δεν έχουν κάνει βέβαια μεγάλα αμαρτήματα, αλλά πάντως είναι χρεώσται και ένοχοι ενώπιον του Θεού δια πλείστα όσα αμαρτήματα, που φαίνονται μεν μικρά, εάν τα ζυγίσωμεν με ανθρώπινες ζυγαριές, αλλά, εάν τα ζυγίσωμεν επάνω εις την πλάστιγγα του Ευαγγελίου, τότε θα δούμε ότι δεν είναι παρωνυχίδες αλλά είναι και αυτά αμαρτήματα, σοβαρά και μεγάλα που θα μας κλείσουν την πόρτα του Παραδείσου, εάν μείνουν έτσι μέσα εις την ψυχήν μας.
Άνθρωποι! Όσοι θέλετε να κοινωνήσετε, προσέξατε! Μη κοινωνήσητε, εάν πρωτύτερα δεν καθαρισθείτε από κάθε αμάρτημά σας. Μη ειπήτε ότι δεν έχετε αμαρτήματα! Όποιος θα πει αυτό, είναι ψεύτης. Διότι ένας υπήρξεν ο Άγιος, ο Χριστός. Η ψυχή όλων ημών των άλλων είναι ακάθαρτος. Μια τέτοια ψυχή πως θα πλησιάσει τα Άγια; Πρέπει πρωτύτερα να καθαρισθεί, να λουσθεί, να αρωματισθεί, να στολισθεί με την στολήν της χάριτος και να γίνει ωραία ως νύμφη Χριστού. Και που θα γίνει αυτός ο καθαρισμός και ο καλλωπισμός της ψυχής; Μέσα εις το μυστήριον της Μετανοίας και εξομολογήσεως, απαντά η Εκκλησία μας. Εκεί εις το μυστήριον αυτό ενώπιον του πνευματικού πατρός λύονται και καθαρίζονται αι ψυχαί. Εκεί και σύ, αγαπητέ μου αναγνώστα, πρέπει να καθαρισθείς. Άλλως, σε παρακαλώ ανεξομολόγητος μη ζυγώσεις την Θείαν Κοινωνίαν. Διότι είναι φωτιά που καίει. Πρόσεχε! Εάν κοινωνήσεις χωρίς εξομολόγησιν, περίμενε να πέσουν επάνω σου ως κεραυνοί αι τιμωρίαι του Θεού. Διότι πολλοί που κοινωνούν αναξίως, έπεσαν εις το κρεβάτι των άρρωστοι και απέθανον φρικτόν θάνατον, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος.
Τρίτη κατηγορία. Ώ, τους μακαρίζω! Είναι ευτυχείς, πανευτυχείς. Κανείς δεν ημπορεί να περιγράψει την χαράν των, χαράν εσωτερικήν, υπερφυσικήν, αγίαν. Είναι οι Χριστιανοί που ως ο Πέτρος και ο ληστής και η αιμορροούσα γυναίκα του Ευαγγελίου έκλαυσαν πικρά δια τα αμαρτήματά των, μετενόησαν ειλικρινώς, εξομολογήθησαν ενώπιον του πνευματικού, έλαβον την συγχώρησιν των αμαρτημάτων των και τώρα καθαροί, συμφιλιωμένοι με τον Θεόν και τον πλησίον των, με φόβον, με πίστιν και αγάπην κοινωνούν τα άχραντα μυστήρια. Κοινωνούν όχι εις καταδίκην, όπως ο Ιούδας, αλλά κοινωνούν εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιωνίαν. Υπάρχουν άνθρωποι ευτυχέστεροι απ’ αυτούς;
Δεν τους ζηλεύετε, Χριστιανοί μου; Εμπρός, λοιπόν, ας τους μιμηθώμεν. Άς καθαρίσωμεν τας ψυχάς μας και ας κοινωνήσωμεν. Ο καλός μας Χριστός μας περιμένει όλους στο θεϊκό τραπέζι. Χριστιανοί της πόλεως Κοζάνης, κανείς ας μη ζυγώσει την Θείαν Κοινωνίαν χωρίς να εξομολογηθεί! Μη πείτε: «Που θα βρούμεν πνευματικόν πατέρα;». Ευτυχώς εφέτος εις την πόλιν μας ευρίσκεται ο άριστος πνευματικός πατέρας, ο αρχιμανδρίτης Κων/τίνος Πλατής, ιεροκήρυξ Θεσ/νίκης.
Ιδού ευκαιρία μοναδική!
Είθε κανείς ακοινώνητος, αλλά και κανείς ανεξομολόγητος να μη μείνει κατά τας αγίας αυτάς ημέρας.
Το ευχόμεθα και το ελπίζομεν.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Θείον κήρυγμα

Αύριον Κυριακήν (5 Δεκεμβρίου 1943)
1)    Εν τω Ι. Ναώ του αγίου Δημητρίου θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Ιωακείμ, Συνοδικός Σύνεδρος παρά τη Ι. Μητροπόλει Σερβίων και Κοζάνης.
2)    Εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Κωνσταντίνου θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει ο αρχιμ. Κων. Πλατής, ιεροκήρυξ. Κατά την λειτουργίαν θα ψάλλει η χορωδία των Κατηχητικών Σχολείων.
3)    Εν τω Ι. Ναώ του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Νικολάου θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.

4)    Εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Γεωργίου ο καθηγητής κ. Ι. Βασιλείου.

ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Την μεν πρωΐαν θα τελεσθεί αρχιερατική Λειτουργία εν τω Μητροπ. Ναώ, καθ’ ήν θα ομιλήσει ο αρχιμ. Κ. Πλατής.
Το απόγευμα της ιδίας ημέρας ώραν 3.30 μ. μ. θα ομιλήσει ο αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.

ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ λειτουργούν τα εξής Κατηχητικά Σχολεία.
1)    Κάθε Τρίτην και ώραν 2.30 – 3.30. Κατηχητικόν Σχολείον Αρρένων.
2)    Κάθε Τετάρτην και ώραν 2.30 – 3.30. Κατώτερον Κατηχ. Σχολείον Θηλέων.
3)    Κάθε Πέμπτην και ώραν 2.30 – 3.30. Κατώτερον Κατηχ. Σχολείον Αρρένων.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Προτρέπετε τα παιδιά σας να φοιτούν ανελλιπώς εις τα Κατηχητικά Σχολεία. Χωρίς χριστιανικήν μόρφωσιν το παιδί σας, και επιστήμων εάν γίνει, θα καταστραφεί. Μόνον η θρησκεία του Χριστού μας στηρίζει τον νέον εις τον δρόμον της αρετής. Όπως απέδειξαν παρατηρήσεις και πειράματα διασήμων ψυχολόγων της Ευρώπης, «η θρησκεία δεν θεωρείται πλέον το καταφύγιον των ασθενών πνευμάτων, αλλά το όπλον εκείνων που θέλουν να γίνουν ισχυροί, είναι ο ενεργητικός τρόπος ζωής, δια του οποίοι το άτομον καθίσταται κύριος του περιβάλλοντός του και όχι το ευχαριστημένον θύμα. Είναι το μέσον της ειρηνεύσεως του εσωτερικού ανθρώπου παλαίοντος υποσυνειδήτως προς εαυτόν».

Tο παρόν φυλλάδιον δι’ έλλειψιν χάρτου εκδίδεται εις ολίγα αντίτυπα. Δι’ αυτό παρακαλείται ο αναγνώστης όπως, αφού το μελετήση, το δώση και εις άλλους. Kαθήκον όλων μας είναι η σπορά της αλήθειας εις όσον το δυνατόν περισσοτέρας ψυχάς.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 67-71, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

Η ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 20th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΕΣΤΙΑ

Γραπτο κηρυγμα Κατοχής 1944

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

Η ΜΟΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Ο κόσμος όλος είναι μέσα εις ένα χάος. Χάος κοινωνικό, οικονομικό, ηθικό προ παντός. Από το χάος αυτό ένας μόνον ημπορεί να βγάλει την ανθρωπότητα, ο ΧΡΙΣΤΟΣ! Ένα διάταγμα αρκεί να ειρηνεύσει τον κόσμον, το «ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ». Ένας νόμος δύναται να ρυθμίσει κατά τον πλέον δίκαιον τρόπον τας σχέσεις μας προς τον πλησίον, ο νόμος που ονομάσθη «Χρυσούς Κανών της συμπεριφοράς»: «Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως». (Δηλαδή: Κάμνετε εις τους άλλους ό,τι επιθυμείτε να σας κάνουν εκείνοι). Αυτά είναι τα θεμέλια μιας πράγματι ελεύθερης, ευτυχισμένης ζωής. Γρήγορα ή αργά όλοι μας θα εννοήσωμεν ότι το άστρον της Βηθλεέμ είναι ο φάρος της ευτυχίας μας. Προς το άστρον ας προσανατολισθώμεν όλοι.

ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Αύριον Κυριακήν (17 Δεκεμβρίου 1944) κατά την θείαν Λειτουργίαν (ώρα 9 π. μ. ) εν τω Ι. Ναώ του Αγίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης και θα ψάλει η παιδική χορωδία.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος β΄, σελ. 146, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 1943

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Οκτ 17th, 2008 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ, ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 1ο

Xριστιανικoν φυλλαδιον – Kοζανη, 25 Δεκεμβρίου 1943 ― αριθμ. 4

+H AΓAΠH+

«Tαύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους» (IHΣOYΣ XPIΣTOΣ)
Tο παρόν διανέμεται δωρεάν προς Xριστιανικόν διαφωτισμόν του λαού.
Όποιος το παίρνει παρακαλείται: Nα μη το σχίζει, να μη το πετά. Διότι αυτό είναι ασέβεια. Aλλά να το διαβάζει αυτός και η οικογένειά του και να το δίδει κατόπιν και εις άλλους. Έτσι θα ξαπλώνεται η χριστιανική αλήθεια.
ΣYNTAKTHΣ- Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης- Iεροκήρυξ

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ 1943

Χρ. 1943 copyΉλθαν και τα Χριστούγεννα,
αλλ’ ατυχώς και πάλιν
τα Έθνη εξακολουθούν
την άγριαν των πάλην.

Αντί «ΕΙΡΗΝΗ επί γης»
να βασιλεύσ’ ως πρέπει,
εις μάχας και εις το κακό
η ανθρωπότης ρέπει.

Πούνε το «Δόξα τω Θεώ»,
το «Δόξα εν υψίστοις»,
που οι ποιμένες ήκουσαν
στη Βηθλεέμ τές νύχτες;

Που είναι το φτερούγισμα
εκείνο των αγγέλων,
που έψαλλον τον ύμνον των
εν μέσω των ποιμένων;

Οι Άγγελοι τριγύρω μας
και πάλιν φτερουγίζουν
κι’ αντί «ΕΙΡΗΝΗΣ» βλέπουνε
τα πάντα να καπνίζουν

Βλέπουν την ανθρωπότητα
δεινώς σπαρασσομένην
και τα κανόνια να βροντούν
σ’ όλην την Οικουμένην.

Βλέπουνε και δακρύζουνε
που πέντε έτη τώρα,
ερήμωσεν ο πόλεμος
κάθε ανθούσα Χώρα.

Διότι τέτοιο πόλεμο
με θύματα κι’ ομήρους
έκανε να ξαπλώνεται
και εις τάς πέντ, Ηπείρους.

Αιώνες θα περάσουνε
τα στίγματα θα μείνουν,
δρόμον τον πολεμοχαρή
και οι πληγές θα τρέχουν

Χριστός γεννάται σήμερον
και ο «Αστήρ» μηνύει
δρόμον τον πολεμοχαρή
να μη τον διανύει.

Η ανθρωπότης, που τρελλή
πήρε αυτό το δρόμο
και κατεπάτησε, Θεού,
κι’ ανθρώπων πάντα Νόμο.

Χριστός Γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλει
και τον ΘΕΟΝ δοξολογούν
των Εκκλησιών οι θόλοι.

Χριστός γεννάται σήμερον
και ο «Αστήρ» μηνύει
δρόμον τον πολεμοχαρή
να μη τον διανύει.

Δοξολογούν τον Κύριον
και ύμνους τω προσφέρουν
«υπέρ ειρήνης» εύχονται
πλέον…δεν υποφέρουν…

Χριστός γεννάται σήμερον
εν Βηθλεέμ τη πόλει
και ας τον προσκυνήσουμε
μικροί, μεγάλοι, όλοι.

Να τον παρακαλέσουμε
με όλη τη καρδιά μας
για να φωτίσ’ τους ισχυρούς
να παύσουν τα δεινά μας.

Λοιπόν κάθε Χριστιανός
στα πόδια του ας πέση
και να ειπή το «ΗΜΑΡΤΟΝ»
και θα του συγχωρέση.

Πιστεύω όμως αδελφοί
να έχουμεν εφέτος
αυτής της ανθρωποσφαγής
το τελευταίον έτος.

Το δε «σαράντα τέσσαρα»
είθε να ξημερώσει
και εις την ανθρωπότητα
«ΕΙΡΗΝΗΝ» να της δώσει.

ΧΡΙΣΤΕ που εγεννήθηκες
τον κόσμον για να σώσεις
κι’ από τον πόλεμον αυτόν
ΕΣΥ θα μας ΓΛΥΤΩΣΕΙΣ.

Κοζάνη τη 25-12-43
ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ,
Πρωθιερεύς

ΔΙΑΤΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;

Δι’ ημάς τους ανθρώπους, δια την σωτηρίαν την δική μας, κατήλθεν εκ των ουρανών, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενηνθρώπησεν. Αυτή είναι η απάντησις του πιστού εις το ερώτημα που εθέσαμεν. Αυτό βροντοφωνάζει η Εκκλησία δια του Συμβόλου της Πίστεως.
Μέγα το μυστήριον! Ποίος ποτέ θα δυνηθή να εννοήσει καθ’ όλον το βάθος και το πλάτος το υπερφυέστατον γεγονός ότι ένας Θεός σαρκούται, γίνεται άνθρωπος, δια να σώσει την ανθρωπότητα; Εδώ και αι μεγαλύτεραι διάνοιαι χωρίς την βοήθειαν της πίστεως συντρίβονται. Μικρός εν σχέσει με την Θεότητα είναι ο άνθρωπος, και ας είναι ένας Σωκράτης. Θα ομολογήσει την άγνοιάν του και αδυναμίαν του ενώπιον του μυστηρίου. Μικρός ο άνθρωπος. Μέγας ο Θεός! Μόνον η πίστις ρίπτει φως εις το μυστήριον. Ο πιστός το αισθάνεται, το βλέπει, το ζει, δεν ευρίσκει λέξεις δια να εξωτερικεύσει την υπερκόσμιον χαράν που αισθάνεται όταν ακούει να ψάλλεται το: «Χριστός γεννάται, δοξάσατε». Ο άπιστος ζει εις το σκοτάδι και περιπλανάται χωρίς να ημπορεί μόνος του να εύρει τον δρόμον που οδηγεί τα βήματα των πιστών εις την φάτνην της Βηθλεέμ όπου λάμπει το άστρον, το φως της αιωνίου αληθείας. Άπιστοι! Προ του μυστηρίου της φάτνης αποκαλυφθήτε. Καταθέσατε την πανοπλίαν του εγωϊσμού σας. Άλλα εφόδια χρειάζονται δια να εννοήσητε το μυστήριον. Σας συνιστώμεν! Λάβετε μαζί σας την ταπείνωσιν των αγραυλούντων ποιμένων, την πίστιν των μάγων, την αθωότητα των σφαγιασθέντων νηπίων, και τότε θα ομολογήσετε, ότι εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, προ 1943 ετών, έγινε το μεγαλύτερον θαύμα, ότι κατεγράφη εις τας δέλτους της Ιστορίας το υπέρ παν άλλο γεγονός σπουδαιότατον γεγονός: «Εγεννήθη παιδίον Νέον, ο προ αιώνων Θεός».
Αδελφοί! Ο χώρος του μικρού τούτου περιοδικού δεν μας επιτρέπει ν’ αναπτύξωμεν περισσότερον το δίδαγμά μας. Ένα μόνον λέγομεν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να διαψευσθώμεν ποτέ. Η ζωή του ανθρώπου είναι δράμα ολόκληρον. Μακράν του Χριστού η ζωή μας γίνεται ή τραγωδία ή κωμωδία. Μύρια σύγχρονα παραδείγματα πιστοποιούν την αλήθειαν ταύτην. Μόνον εν τω Χριστώ ευρίσκεται η λύσις του δράματος της ζωής.
Χριστιανοί! Μη περιπλανάσθε μακράν. Μη ζητείτε άλλα φώτα. Με πίστιν στραφήτε προς το άστρον της Βηθλεέμ. Το άστρον αυτό φέρει ειρήνην, αγάπην, δικαιοσύνην, αλήθειαν. Αργά ή γρήγορα όλοι μας θα εννοήσωμεν ότι ο άνθρωπος εξευγενίζεται, εξωραΐζεται ηθικώς, γίνεται έμψυχον άγαλμα αρετής, ηθική προσωπικότης, περί της οποίας έλεγον οι αρχαίοι πρόγονοί μας: «Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος η» (πόσον ευχάριστον όν είνε ο άνθρωπος, όταν είναι πραγματικός άνθρωπος). Μόνον δια του Ιησού ο άνθρωπος επανέρχεται εις την θείαν μακαριότητα, από της οποίας έχει εκπέσει. Άς

ψάλλωμεν λοιπόν όλοι μαζί:
«Χριστός γεννάται, δοξάσατε.
Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε.
Χριστός επί Γης, υψώθητε
άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, και
εν ευφροσύνη, ανυμνήσατε
λαοί, ότι δεδόξασται».

-Η αγάπη δεν είναι μόνον λόγια, είναι κυρίως έργα: να ανακουφίσεις τον φτωχόν, να επισκεφθείς τον ασθενή, να σώσεις εκείνον που κινδυνεύει, να κλαύσεις με εκείνον που κλαίει και να χαρείς με εκείνον που χαίρει. Αυτό θα πη αγάπη (Χρυσόστομος).
-Όπου είναι η αγάπη είναι ο Θεός, όπου είναι το μίσος είναι ο διάβολος. (Μ. Βασίλειος).

ΕΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ

ΠΩΣ ΔΙΕΛΥΘΗ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Έχουν περάσει 200 περίπου χρόνια αφ’ ότου εις την Γαλλίαν είχεν ιδρυθή ένας Σύλλογος. Τα μέλη του ήσαν όλοι άπιστοι. Συνεκεντρώνοντο κάθε βράδυ και είχαν σκοπό να αποδείξουν ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίον ανάξιον προσοχής, το οποίον περιέχει μόνον ανοησίας που δεν ημπορούν να σταθούν εμπρός εις το φως της ερεύνης των σοφών των κεφαλών. Αι συγκεντρώσεις του περιέργου αυτού σωματείου εγίνοντο ανελλιπώς και κάθε ένας άπιστος προσπαθούσε να διακωμωδήσει το βιβλίον που περιέχει τον λόγον του Θεού.
Κάποτε ήλθεν εις την συγκέντρωσιν ο πολύς Διδερότος.
Τον υπεδέχθησαν όλοι με χειροκροτήματα. Ήτο ο μεγάλος αρνητής της πίστεως, ήτο ο μεγαλύτερος υλιστής, ο οποίος την μεγαλοφυΐαν του διέθεσε δια να κλονίσει τας αιωνίας αξίας της ζωής. Ήτο εκείνος ο οποίος έλεγεν ότι «εάν τα χέρια μου δεν έχουν σχοινιά, θα πλέξω τα έντερα των ιερέων δια να απαγχονίσω τους βασιλείς της γης». Αυτός, λοιπόν, έκαμε την επίσκεψίν του εις την συγκέντρωσιν των απίστων. Μεγαλύτερον σύμμαχον κατά της πίστεως δεν θα εύρισκον άλλον. Δι’ αυτό τον υπεδέχθησαν με αφάνταστον ενθουσιασμόν. Τώρα – είπαν – θα δοθεί το μεγαλύτερον κτύπημα κατά της Βίβλου.
Ο Διδερότος εκάθησε. Η συνεδρίασις ήρχισεν. Οι νεαροί προσπάθησαν να επιδείξουν τας γνώσεις των ενώπιον του διασήμου απίστου. Ελέχθησαν πολλά εναντίον της Αγίας Γραφής. Ο Διδερότος ήκουε. Αλλά εις μίαν στιγμήν – έχουν και οι άπιστοι τας στιγμάς της ανανήψεώς των, κατά τας οποίας βλέπουν καθαρώτερα – εγείρεται και απευθυνόμενος προς την ομήγυριν των απίστων λέγει: «Κύριοι! Σας ήκουσα. Τα επιχειρήματά σας δεν με κλονίζουν. Η Αγία Γραφή, όσα και αν λέγονται κατ’ αυτής, είναι μεγάλο βιβλίον. Οφείλω να ομολογήσω χάριν αληθείας, ότι ουδείς, ούτε εν Γαλλία, ούτε αλλαχού του κόσμου, είναι τουλάχιστον εις εμέ γνωστός, όστις μετά μεγαλυτέρας τέχνης και ταλάντου δύναται να γράφει και να ομιλεί ως οι αλιείς και οι τελώναι, οίτινες έχουν γράψει τα βιβλία ταύτα. Πρέπει να ομολογήσωμεν ότι ουδείς εξ ημών είναι εις θέσιν να γράψει διήγησιν τινα ως αύται, αίτινες είναι τόσον απλαί και συγχρόνως τόσον υψηλαί, όσον ζωηραί και συγκινητικαί».
Ταύτα ο Διδερότος είπε και εκάθησεν. Όλοι τώρα σιωπούν, όλοι γίνονται σοβαροί και αισθάνονται την αλήθειαν των λόγων του. Και σιωπηλοί, ο ένας κατόπιν του άλλου φεύγουν, εγκαταλείπουν την αίθουσαν και δεν επανέρχονται πλέον.
Έτσι διαλύθηκεν ο σύλλογος αυτός των απίστων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Το εσπέρας της εορτής του Αγίου Στεφάνου (27 Δεκεμβρίου) κατά τον εσπερινόν (ώρα 3,30 μ. μ.) εις τον Ι. Ναόν Αγίου Νικολάου θα ομιλήσει ο Αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης, ιεροκήρυξ.

-Πλούσιοι, που δεν ελεείτε! Κλαύσατε από τώρα. Θα τιμωρηθήτε δια την ασπλαγχνίαν σας. Εις τον ορίζοντα φαίνονται τα μαύρα σύννεφα της οργής του Θεού. Δεν είναι ιδικά μου λόγια. Είναι λόγια του Ευαγγελίου μας. Ανοίξατε την Κ. Διαθήκην, Ιακώβου επιστολήν, Κεφάλ. 5, στιχ. 1 -4. Ιδού, επί λέξει η απειλή του Θεού που θα γίνει πραγματικότης. «Άγε νυν οι πλούσιοι, κλαύσατε ολολύζοντες επί ταις ταλαιπωρίαις υμών ταις επερχομέναις. Ο πλούτος υμών σέσηπε και τα ιμάτια θμών σητόβρωτα γέγονεν, ο χρυσός υμών και ο άργυρος κατίωται, και ο ιός αυτών εις μαρτύριον υμίν έσται και φάγεται τας σάρκας υμών ως πυρ. Εθησαυρίσατε εν εσχάταις ημέραις… Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τας καρδίας υμών ως εν ημέρα σφαγής. Κατεδικάσατε, εφονεύσατε τον δίκαιον, ουκ αντιτάσσεται υμίν». – Αυτά λέγει ο Θεός. Πλούσιοι! Δεν σας μισούμεν. Σας αγαπώμεν με την αγάπην του Χριστού, η οποία μας επιβάλλει να σας είπωμεν την αλήθειαν. Ίδετε την δυστυχίαν του λαού μας και ελεήσατε. Μη λησμονείτε, ότι τον άσπλαχνον με τους αθέους θα κατακρίνει ο Χριστός.

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 62-67, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)